VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: MÅLNR: Ä AKTBIL: 14. Rekonstruktionsplan. National Electric Vehicle Sweden AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: 2014-10-03 MÅLNR: Ä 3115-14 AKTBIL: 14. Rekonstruktionsplan. National Electric Vehicle Sweden AB"

Transkript

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: MÅLNR: Ä AKTBIL: 14 Rekonstruktionsplan National Electric Vehicle Sweden AB

2 Innehåll Rekonstruktionsplan Sid 3-10 Bilaga 1 Rekonstruktionsbalansräkning Sid Bilaga 2 Master Plan Sid Bilaga 3 The Complementary Plan Sid Bilaga 4 Tidplan Sid

3 Rekonstruktionsplan 3

4 Bolag National Electric Vehicle Sweden AB, Saabvägen Trollhättan Rekonstruktionsplan Vänersborgs tingsrätt, Ä Ställföreträdare Kai Johan Jiang c/o State Power Group P.O. Box Chaaoyan D, Peking KINA (styrelseledamot och ordförande) Mattias Bergman c/o National Electric Vehicle Sweden AB Saabvägen Trollhättan (styrelseledamot och verkställande direktör) Mikael Kubu c/o Ackordscentralen Strandvägen Stockholm (styrelsesuppleant) Revisor Ernst & Young Aktiebolag Box Stockholm Huvudansvarig revisor Staffan Landén c/o Ernst & Young Aktiebolag Odingatan Göteborg Aktiekapital kronor Aktieägare National Modern Energy Holdings Ltd 78 % Qingbo Investment Co Ltd 22 % Ansökan och beslut om företagsrekonstruktion Ansökan ingiven den 29 augusti 2014 Beslut av Vänersborgs tingsrätt den 29 augusti 2014 Rekonstruktör Advokaten Lars Eric Gustafsson Hamilton Advokatbyrå Box Stockholm 4

5 Rekonstruktionsplanens huvuddelar En lyckad rekonstruktion för National Vehicle Sweden AB, fortsättningsvis benämnt Bolaget, förutsätter följande åtgärder: Moratorium för betalningar av samtliga fordringar utan förmånsrätt från den 29 augusti 2014 och under i vart fall en period av tre månader. Reducering av personalstyrkan, i vart fall under en övergångsperiod. Statlig lönegarantiersättning till Bolagets anställda under en övergångsperiod. Genomförande av något av de handlingsalternativ som beskrivs nedan innefattande däri angivna externa investeringar. 1. Rekonstruktörens uppgifter Rekonstruktören skall undersöka om den verksamhet som Bolaget bedriver kan fortsätta helt eller delvis och på vilket sätt. Vidare skall rekonstruktören utreda om det finns behov och förutsättningar för Bolaget att träffa en ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna i form av ackord eller moratorium. I samråd med Bolaget skall rekonstruktören upprätta en rekonstruktionsplan och redovisa för fordringsägarna hur syftet med företagsrekonstruktionen skall kunna uppnås. Rekonstruktören skall verka för att fordringsägarnas intresse inte åsidosätts eller att förhållandena mellan fordringsägarna rubbas. 2. Bakgrund Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB (Saab-bolagen) försattes i konkurs den 19 december Under våren 2012 inledde det från Kina kontrollerade bolaget National Modern Energy Holdings Ltd ( NMEH ) förhandlingar med de konkursdrabbade Saab-bolagens konkurs- förvaltare rörande ett förvärv av tillgångarna i konkursbona. Bolaget bildades av NMEH den 2 april 2012 och registrerades i Bolagsverkets register den 3 april 2012 i syfte att utgöra köpare av tillgångarna i konkursbona. Kort därefter, den 12 juni 2012, förvärvade Bolaget merparten av tillgångarna i Saab-bolagens konkursbon. Bolaget förvärvade även samtliga aktier i Automobile Property AB, , ( Property ) som äger den industri- och kontorsfastighet i Trollhättan där Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget tillträdde de förvärvade tillgångarna den 31 augusti Orsaken till betalningssvårigheterna Efter tillträdet den 31 augusti 2012 fokuserade Bolaget på att starta upp produktion av en fordonsmodell (Saab 9-3), att återskapa en fungerande leverantörskedja samt att säkerställa och upprätthålla funktionaliteten hos de förvärvade tillgångarna. Ett viktigt arbete i produktutvecklingen var att ersätta befintliga GM-system så att 9-3 modellen och produktionsanläggningen kunde 5

6 göras oberoende från teknologier innefattade rättigheter ägda av General Motors. Omfattande åtgärder förevar för att byta ut ett stort antal leverantörer och system, samt för att återupprätta produktionsanläggningens IT-system. Nämnda åtgärder utgjorde en förutsättning för återupptagande av bilproduktionen. Avsikten vid förvärvet var att Bolaget skulle producera elbilar under varumärket Saab, med en initial inriktning på den europeiska och kinesiska marknaden men långsiktigt även globalt. Bolagets ursprungliga affärsplan fokuserade på produktutveckling och uppstart av sådan produktion. Elbilar hade dock inte tillverkats i den tidigare Saab-verksamheten och de fordonsplattformar som ingick i förvärvet, bland annat Phoenixarkitekturen, var inte anpassade för ren elbilsproduktion. De inledande verksamhetsåren var därmed förenade med betydande utvecklingskostnader, vilket dock ingick i affärsplanen. Under hösten 2012 inleddes förhandlingar med det av Qingdao stad helägda dotterbolaget Qingbo Investment Co. Ltd ( Qingbo ) om att Qingbo skulle bli delägare i Bolaget och att ett joint venture skulle bildas i Qingdao för framtida produktion av bilar. Den 7 januari 2013 träffades ett slutligt avtal mellan parterna och Qingbo förvärvade därefter 22 procent av aktierna i Bolaget genom en riktad nyemission och tillförde 649 MSEK i teckningslikvid till Bolaget under våren Därutöver skulle Qingbo, enligt lämnade kreditlöften, lämna aktieägarlån till Bolaget om MSEK för att finansiera den första fasen i affärsplanen. Qingbo tecknade även ett leveransavtal avseende de första färdigställda 200 elbilarna och parterna inledde därutöver en dialog om leverans av större volymer av såväl elbilar som konventionella bilar. Qingbo uppställde som ett villkor för att utbetala utlovade aktieägarlån att produktionen av bensindrivna bilar skulle återupptas under Detta eftersom Qingbo bedömde att den kinesiska marknaden ännu inte var redo för elbilar utan att det i dagsläget fanns en större marknad för en bensindriven Saab 9-3. Med anledning av beskedet från Qingbo initierades omfattande åtgärder för att möjliggöra återupptagande av produktionen av en bensindriven Saab 9-3 Sedan. I sammanhanget kan noteras att en Saab 9-3 elbil består till 80 procent av samma komponenter som en bensindriven Saab 9-3, vilket skapar stora synergier i produktionen. Uppstarten av produktion av Saab 9-3 med bensinmotor kunde även påbörjas tidigare än produktion av elbilar. Detta eftersom en bensindriven Saab 9-3 redan var utvecklad och testad medan vissa utvecklingsåtgärder kvarstod för Saab 9-3 elbil. Den 18 september 2013 färdigställdes den första förseriebilen av Saab 9-3 Aero Sedan modellår Den 2 december 2013 påbörjades serieproduktion i låg volym eftersom leverantörskedjan ännu inte var redo för högre takt. Totalt producerades 411 bilar under våren De första leveranserna till externa kunder genomfördes, efter certifiering, i april Trots att Bolaget återupptagit produktionen av bensindrivna bilar kom Qingbo, såsom angivits i Bolagets rekonstruktionsansökan, inte att fullfölja det lämnade lånelöftet. Lånet från Qingbo var en avgörande förutsättning för fullföljande av Bolagets affärsplan. Huvudägaren NMEH kunde inte ensamt bära kostnaderna för såväl drift och utveckling och fick under våren 2014 allt svårare att frigöra och föra över kapital från Kina i den takt som krävdes. Bolaget inledde i början av år 2014 förhandlingar med ett antal globala fordonstillverkare om partnerskap då Bolaget behövde dels en starkare ägare, dels samarbete med en fordonstillverkare som resulterade i delade utvecklingskostnader, lägre inköpskostnader och andra synergier. En stark delägare och ett samarbete med en annan fordonstillverkare har hela tiden utgjort en målsättning i Bolagets affärsplan. Att Qingbo underlät att fullfölja det lämnade lånelöftet medförde emellertid att arbetet i denna del accelererade på grund av det ansträngda finansiella läge som uppstod. I slutet av maj 2014 nödgades Bolaget att stoppa fordonsproduktionen i anläggningen och att reducera antalet externa konsulter, allt i syfte att sänka dess löpande kostnader och minimera dess leverantörsskulder. Under sommaren 2014 fick Bolaget allt svårare att klara den löpande likviditeten i verksamheten, vilket under slutet av augusti 2014 ledde fram till ledningens beslut att ansöka om företagsrekonstruktion. Bolaget beviljades företagsrekonstruktion av Vänersborgs tingsrätt den 29 augusti

7 4. Beskrivning av Bolagets resultat, tillgångar och skulder Rapport över totalresultat för koncernen 3 april augusti april 31 dec 2012 (tkr) 1 jan - 31 dec 2013 (tkr) 1 jan - 31 aug 2014 (tkr) Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 1), 2) Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader 1), 2) Övriga rörelsekostnader 1), 2) Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Övriga totalresultat Totalresultat för året Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Årets resultat ) Avskrivning av materiella anläggningstillgångar ingår i: Kostnad för sålda varor Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader ) Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar ingår i: Kostnad för sålda varor Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader

8 En översikt av Bolagets investerings- och finansieringsverksamhet ser ut enligt följande: Kassaflöde över valda delar för koncernen 3 april augusti april 31 dec 2012 (tkr) 1 jan - 31 dec 2013 (tkr) 1 jan - 31 aug 2014 (tkr) Investering i materiella anläggningstillgångar Förvärv av teknologi, licenser och patent Förändring i övriga investeringar Utvecklingskostnader och licenser Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Aktieägartillskott Upptagna lån Intäkter från övriga finansiella poster Kassaflöde från finansieringsverksamheten En preliminär rekonstruktionsbalansräkning, vilken upptar bokförda värden, har upprättats per den 29 augusti Rekonstruktionsbalansräkningen bifogas som bilaga 1. Bolagets mest betydande fysiska tillgångar utgörs av de tillgångar som finns i fabrikslokalen och i test- och forskningscentret på industrifastigheten i Trollhättan samt av aktierna i det fastighetsägande bolaget Property, vilka i Bolagets bokföring är värderade till 600 MSEK. Det kan noteras att det finns en extern värdering, daterad den 31 maj 2013, i vilken fastighetsbolaget värderats till MSEK. Därtill innehar Bolaget immateriella tillgångar, bestående av forskningsresultat, produktutveckling och kompetens, vilka i going concern får anses utgöra en väsentlig del av verksamhetens värde. Såsom framgår av rekonstruktionsbalansräkningen har Bolagets totala tillgångsmassa ett bokfört värde om ca 2,6 miljarder kronor medan Bolagets totala skulder uppgår till ca 1,9 miljarder kronor, varav ca Mkr utgör en efterställd skuld till Bolagets moderbolag NMEH. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs skulle emellertid tillgångarna sannolikt betinga ett betydligt lägre värde än vad som angivits i bokföringen. Delar av Bolagets tillgångar är belastade med pantsättningar och andra säkerheter. Därutöver skulle sannolikt värdet på de pantsatta aktierna i Property sjunka väsentligt i händelse av Bolagets konkurs. Detta eftersom Propertys driftsintäkter skulle reduceras kraftigt och riskera att förluster uppkommer i det bolaget. I en konkurssituation skulle vidare konkursförvaltarens arvode utgå ur tillgångarna före utdelning till fordringsägarna, vilket också skulle reducera tillgångsmassan. Sammantaget bedöms oprioriterade borgenärer, trots tillgångarnas höga bokförda värde, med all sannolikhet, inte erhålla full utdelning i händelse av konkurs. Här bör vidare beaktas att ett fastställt utdelningsförslag med slutlig utdelning till borgenärerna i händelse av konkurs sannolikt ligger minst fem år framåt i tiden. 8

9 5. Rekonstruktion av verksamheten Målet med företagsrekonstruktionen är att skapa en långsiktigt lönsam verksamhet i Bolaget. Pågående förhandlingar Av rekonstruktionsansökan och det brev som rekonstruktören upprättat och översänt till Bolagets borgenärer den 4 september 2014 framgår att Bolaget sedan en tid tillbaka fört förhandlingar med två större fordonstillverkare, lokaliserade i Asien, vilka uttryckt intresse för att investera i Bolagets verksamhet. Såsom angivits i brevet är en av tillverkarna framförallt intresserat av att införliva Saab-bilen som ett premiumvarumärke i sin befintliga fordonsgrupp, vilket skulle innebära betydande investeringar i framtagandet av ett brett premiumfordonsprogram baserat på Bolagets utvecklingsresurser och IP. Den andra fordonstillverkaren har som fokus att etablera ett samarbete kring forskning och utveckling via ett joint venture. En sådan transaktion skulle innebära att den ena fordonstillverkaren förvärvar del av aktierna i Bolaget samt åtar sig att löpande skjuta till medel som krävs för att fullfölja den affärsplan som parterna gemensamt arbetat fram under förhandlingarna. Den del av Bolagets verksamhet som avser forskning och utveckling skulle brytas ut och läggas i ett samägt bolag i Trollhättan, till hälften ägt av Bolaget och den andre fordonstillverkaren. Båda delägarna skulle dock åta sig att tillskjuta medel för täckande av utvecklingskostnader till det samägda bolaget. Nämnda förhandlingar - som nu utgör trepartsförhandlingar - är alltjämt pågående. Affärsupplägget åskådliggörs övergripande i bilaga 2. Bolaget har efter rekonstruktionsbeslutet även inlett förhandlingar med andra aktörer, vilka uttryckt intresse för de produktions- och utvecklingsresurser som finns i Trollhättan. Dessa förhandlingar kan resultera i försäljning av samtliga aktier i Bolaget eller i en överenskommelse om kontraktstillverkning och utvecklingsprojekt. I sammanhanget kan noteras att det även finns potential att genomföra en affär som utgör en kombination av ovan angivna transaktioner. Något bindande avtal har ännu inte träffats mellan Bolaget och någon av ovan angivna intressenter. Förhandlingarna pågår och såvitt avser de asiatiska fordonstillverkarna har flera framsteg skett under den senaste veckan. Det bedöms finnas goda möjligheter att Bolaget kan komma till avslut med någon av intressenterna inom en snar framtid. Bolaget bedöms emellertid för närvarande sakna förmåga att på egen hand bära driftskostnaderna i den nuvarande verksamheten i ett längre perspektiv. Mot den bakgrunden har undertecknad rekonstruktör tillsammans med Bolagets ledning bedömt det som påkallat att utarbeta en kompletterande affärsplan. Den kompletterande affärsplanen utgör ett handlingsalternativ till ovanstående förhandlingar för att säkerställa en lyckad rekonstruktion av Bolagets verksamhet. Bolaget har också sagt upp 155 personer under rekonstruktionen, huvudsakligen inom produktion, samt minskat Bolagets IT-kostnader för att reducera dess löpande kostnader. Den kompletterande affärsplan som Bolaget för närvarande arbetar utifrån benämns Plan B och beskrivs mer detaljerat här nedan. Plan B omstrukturering till kontraktstillverkning Bolagets produktionsanläggning och tekniska utvecklingscenter bedöms hålla en mycket hög standard internationellt inom fordonsbranschen. Den omständigheten att konkurrerande fordonstillverkare regelmässigt hyr in sig i Bolagets utvecklingscenter för fordonstester visar också att så är fallet. Bolaget har vidare tillgång till ett flertal anställda ingenjörer, varav merparten har lång erfarenhet inom fordonsutveckling. Den kompetens som Bolagets anställda besitter medför internationell attraktionskraft för verksamheten då det i dagsläget råder brist på ingenjörer i många länder. Bolaget har tidigare erhållit propåer från ett antal andra fordonstillverkare som för närvarande innehar anläggningar med bristande kapacitet. Nämnda aktörer har haft ett intresse såväl av Bolagets produktionsanläggning och pressverkstad som av Bolagets utvecklingscenter. Tidigare har Bolaget valt att avböja erbjudanden om kontraktstillverkning i större omfattning då fokus har legat på att bibehålla resurser och kapacitet för fullföljande av Bolagets egen affärsplan. Den kompletterande affärsplanen med arbetsnamnet NEVS Industrial Services fokuserar på att i första hand komplettera Bolagets huvudspår, genom att sätta Bolagets tillgångar i arbete. De två asiatiska fordonstillverkare som Bolaget förhandlar med är positiva till att så sker så länge det inte hindrar genomförandet av Bolagets huvudsakliga affärsplan. Detta kan innebära att ett skift i produktionen används för externa kunder och de återstående två till Bolagets egen produktion. Under förutsättning att Bolagets pågående förhand- 9

10 lingar inte kan finaliseras i ett avtal inom erforderlig tid så förbereder Bolaget att etablera sig som en ledande kontraktstillverkare och utvecklingspartner åt andra fordonsproducenter. Det finns visserligen redan idag betydande kontraktstillverkare och ett flertal utvecklingsbolag inom fordonsindustrin. Nämnda aktörer innehar emellertid inte en sådan fullserviceanläggning för såväl utveckling som produktion som Bolaget innehar och har inte heller tillgång till motsvarande ingenjörsresurser. Vid en omstrukturering till kontraktstillverkning och utvecklingsbolag kommer en verksamhetsstruktur att etableras där Bolaget agerar samarbetspartner åt andra fordonstillverkare som köper kapacitet hos Bolaget. Verksamheten kommer att delas upp i två huvuddelar, en anläggning för bilproduktion och ett utvecklingscenter. Bolaget kommer via dess personal att kunna erbjuda kunderna värdefull kompetens såväl vad gäller tillverkning och utprovning i produktionsanläggningen som teknisk ingenjörskompetens i utvecklingscentret. Med hänsyn till anläggningens storlek bedöms det finnas goda förutsättningar att bedriva tillverkning och utveckling åt flera större kunder parallellt. En övergång till kontraktstillverkning erfordrar betydande anpassningar av Bolagets produktionsanläggning, vilken idag är anpassad till Saab-bilar. Det bedöms finnas goda förutsättningar att erhålla finansiering för nödvändiga anpassningar från de fordonstillverkare som uttryckt intresse för att anlita Bolaget för kontraktstillverkning och från de ingenjörsbolag som idag finns lokaliserade i Trollhättan och som skulle kunna dra fördel av ett fortsatt samarbete med Bolaget i en rekonstruerad verksamhet. Det kan vidare noteras att svenska staten, i samband med finanskrisen 2008, avsatt ett totalt kapital om 3 miljarder kr att investeras i svensk fordonsindustri genom riskkapitalbolaget Fouriertransform AB. Fouriertransform AB har ett etablerat samarbete med Bolaget via dotterbolagen LeanNova Engineering AB och Vicura AB. LeanNova Engineering AB och Vicura AB utgör teknik- och utvecklingsföretag som för närvarande hyr lokaler inom Bolagets utvecklingsanläggning. Vidare är statligt ägda Orio AB (f.d. Saab Automobile Parts AB) redan nu en kund till Bolaget som har ett intresse av fortsatt samarbete med Bolaget rörande reservdelstillverkning. Sammanfattningsvis bör det finnas förutsättningar att inom ramen för Plan B hitta finansiering från riskkapitalmarknaden i kombination med någon eller några befintliga aktörer inom fordonsindustrin. Affärsupplägget vid kontraktstillverkning åskådliggörs övergripande i bilaga 3. Vid omstrukturering till kontraktstillverkning och utvecklingsbolag bedöms det finnas förutsättningar att nå lönsamhet i Bolaget utan att hela eller delar av verksamheten avyttras till extern part. Genom en övergång från egenproduktion till kontraktstillverkning bedöms Bolagets likviditet kunna förbättras väsentligt och i sådan mån att Bolaget, efter inledande extern finansiering för anpassning av anläggningen, på egen hand kommer att kunna bära den rekonstruerade verksamhetens löpande kostnader. 6. Avslutande synpunkter Av det ovanstående kan konstateras att Bolaget har gjort framsteg i de förhandlingar som pågår med de två asiatiska fordonstillverkarna, en affär som skulle säkerställa fullföljandet av Bolagets affärsplan för egen bilproduktion. Det kan vidare konstateras att det nu även föreligger en väl underbyggd alternativ handlingsplan bestående i tillhandahållande av kontraktstillverkning och utvecklingstjänster åt andra fordonstillverkare enligt Plan B. Även Plan B bedöms kunna ge lönsamhet i Bolagets verksamhet i ett längre perspektiv. Sammanfattningsvis bedömer undertecknad rekonstruktör att det finns goda förutsättningar för att uppnå en lyckosam rekonstruktion av Bolaget och dess verksamhet. Rekonstruktionen bör därmed fortsätta till den 29 november Stockholm den 2 oktober 2014 Lars Eric Gustafsson Rekonstruktör 10

11 Bilaga 1 Rekonstruktionsbalansräkning 11

12 Bolag National Electric Vehicle Sweden AB, Saabvägen Trollhättan (nedan benämnd NEVS ) Rekonstruktionsbalansräkning Vänersborgs tingsrätt, Ä Rekonstruktör Advokaten Lars Eric Gustafsson Hamilton Advokatbyrå Box Stockholm Balansen avser uppgifter per den 29 augusti 2014 (dagen för ansökan) Upprättad den 2 oktober

13 Tillgångar Bokfört värde (kr) Egendom som omfattas av särskild förmånsrätt Anläggningstillgångar Immateriella Anm. Av det utförda beloppet avser kr aktiverade kostnader för forskning och utveckling efter avskrivningar under NEVS verksamhetstid. Resterande del, kr, avser immateriella rättigheter som förvärvats från Saab Automobile koncernens konkursbon. Materiella Anm. Avser verktyg och maskiner, varav ca 515 MSEK utgörs av verktyg och maskiner som förvärvats från Saab Automobile koncernens konkursbon. Resterande del av det utförda beloppet avser gjorda inköp under NEVS verksamhetstid. Finansiella Aktier Anm. Avser aktier i Automobile Property AB till ett bokfört värde om kr och aktier i Automobile Laboratory Sweden AB till ett värde om kr. Depositioner Anm. Avser lämnade depositioner till olika leverantörer. De deponerade beloppen kan komma att kvittas av leverantörerna p.g.a. att fordringar mot NEVS föreligger från leverantörernas sida. 13

14 Tillgångar Bokfört värde (kr) Omsättningstillgångar Lager Färdiga bilar Anm. Avser 225 st bilar till ett värde om kr per bil. Svea Ekonomi AB har handpanträtt i bilarna för sin fordran mot NEVS, se nedan. Råvarulager Kundfordringar Anm. NEVS har skulder till vissa av kunderna p.g.a. ömsesidiga varuleveranser. De utförda kundfordringarna torde komma att kvittas av kunderna med följd att kundfordringarna reduceras till netto kr. Kortfristiga fordringar Anm. Avser momsfordringar om sammanlagt kr mot skattemyndigheter i andra EU-länder, momsfordran om kr mot svenska Skatteverket, depositioner om kr till olika leverantörer, som kan ha motkrav på betydande belopp, samt övriga kortfristiga fordringar om kr. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Anm. Avser bl.a. förutbetalda försäkringar och hyra. Beloppen periodiseras över respektive kontrakts löptid och motsvaras sannolikt inte av något realiserbart värde, varför denna post sannolikt uppgår till 0 kronor. Egendom som ej omfattas av särskild förmånsrätt Bank Skandinaviska Enskilda Banken Anm. Tillgodohavande om kr finns på olika företagskonton i SEB, varav kr är spärrat till förmån för två olika enskilda förmånstagare. Vidare finns 869 kr på ett valutakonto. Det belopp som inte är spärrat uppgår till kr. Danske Bank Anm. Spärrat till förmån för försäkringskostnader. Summa tillgångar

15 Skulder Bokfört värde (kr) Prioriterade skulder Allmän förmånsrätt 10 2 och 3 p FRL, reservering för rekonstruktionskostnader och kostnad för särskilda åtgärder Anm. Avser arvode till rekonstruktören samt ersättning till MAQS Law Firm i egenskap av juridisk rådgivare till NEVS p FRL, superförmånsrätter Ackordscentralen Stockholm AB Anm. Avser ersättning för juridisk rådgivning under tre månaders tid med en månadskostnad om kr. Hewlett Packard Sverige AB Anm. Avser leverans av IT-system samt service och support. Enligt avtal ingånget under rekonstruktionen ska NEVS erlägga kr i förskott för september månad av en total månadskostnad om kr. Resterande månadskostnad om kr faktureras med 30 dagars kredittid. National Modern Energy Holdings Limited Anm. Avser ett lån till NEVS för delfinansiering under rekonstruktionsperioden. Solidum AB Anm. Avser lån om kr upptaget under rekonstruktionsperioden. Till detta kommer en uppläggningsavgift om kr och en årlig ränta om 12 %. NEVS ledningsgrupp Anm. Avser uppsägningslön till två personer i bolagets ledning under en period om sex månader. 15

16 Bokfört värde (kr) Särskild förmånsrätt 4 FRL, panträtt i aktier Saab Automobile AB:s konkursbo 0 Anm. Aktierna i Automobile Property AB är pantsatta till Saab Automobile koncernens konkursbon till säkerhet för en villkorad fordran mot NEVS. Mot bakgrund av att någon fordran varken uppkommit eller gjorts gällande utföres ett belopp om 0 kr. 4 FRL, panträtt i bilar Svea Ekonomi AB Anm. Avser utbetalt kapitallånebelopp om sammanlagt 35 MSEK som efter avräkning för sålda bilar uppgår till kr. Till detta tillkommer upplupen ränta om kr samt avgift om sammanlagt kr. Svea Ekonomi AB har panträtt i NEVS färdiga bilar. Bilarnas bokförda värde per den 29 augusti 2014 uppgår enligt ovan till kr. 5 FRL, företagshypotek Svea Ekonomi AB 0 Anm. För sin fordran enligt ovan har Svea Ekonomi AB även säkerhet i form av företagshypotek om sammanlagt 43 MSEK med bästa rätt. Här utföres dock inget skuldbelopp mot bakgrund av att Svea Ekonomi AB enligt ovan bedömning har täckning för sin fordran i de pantsatta bilarna. 5 FRL, företagshypotek Hewlett-Packard Sverige AB Anm. Hewlett-Packard Sverige AB har en fordran om kr. Mot bakgrund av att Hewlett-Packard Sverige AB har säkerhet i form av företagshypotek om 21 MSEK inom 96 MSEK, utföres 21 MSEK här och resterande del under 18 FRL nedan. Allmän förmånsrätt 12 FRL, löneskulder Anm. Avser dels kr till en anställd som fått maximal lönegaranti avseende lön för augusti, dels upplupna semesterlöner om kr, vilka är förmånsberättigade enligt en preliminär bedömning. Därtill kan uppsägningslöner och kompensationsersättning tillkomma som ej täcks av lönegarantin. Summa prioriterade skulder:

17 Bokfört värde (kr) Oprioriterade skulder Utan förmånsrätt Lönekostnader Länsstyrelsen i Västra Götaland Anm. Avser hittills beslutad lönegaranti om kr för augusti 2014 och beslutad lönegaranti om kr för perioden 1-29 september Enskilda anställda Anm. Avser enskilda anställdas oprioriterade lönefordringar. Omfattningen av dessa kan komma att justeras. Leverantörsskulder Anm. Avser leverantörsskulder. Hewlett-Packard Sverige AB Anm. Avser oprioriterad del av total fordran om kr som inte täcks av företagshypoteket om 21 MSEK. Övriga kortfristiga skulder National Modern Energy Holdings Limited Anm. Skuld om USD, motsvarande kr, till moderbolaget. Beloppet är omräknat per den 29 augusti 2014 med en valutakurs på 6,9727 SEK per 1 USD. Automobile Property AB Anm. Avser skuld till dotterbolaget enligt avräkningskonto. Summa oprioriterade skulder Summa tillgångar Summa skulder Efterställda skulder National Modern Energy Holdings Limited Anm. Efterställd skuld om USD, motsvarande kr, till moderbolaget. Beloppet är omräknat per den 29 augusti 2014 med en valutakurs på 6,9727 SEK per 1 USD. Totala skulder

18 18

19 Bilaga 2 Master Plan 19

20 Attachment 2: Master Plan The OEM track The Master Plan (Scenario A) is to remain an automotive OEM. Trollhättan Master Plan - OEM track Page 1 20

21 Attachment 2: Main track Structure of the business deal DEAL STRUCTURE National Modern Energy Holding 1 National Electric Vehicle Sweden OEM A Min 20 % Max 80 % 2 50 % 50 % OEM B DESCRIPTION OF TRANSACTIONS 1 Transaction 1: OEM A becomes part owner in Nevs 2 OEM A invests in Nevs and obtains a substantial majority ownership through a new share issue. NMEH and OEM A want that Nevs shall be a global OEM of conventional and electric premium vehicles based on innovation and design. Nevs strengthens its financials since the investment from OEM A is a new share issue in Nevs. Transaction 2: OEM B and Nevs form an R&D joint venture Nevs forms a subsidiary ( R&D JV ) including the IP, TDC buildings, laboratories and engineering assets and owns 100% of it. R&D JV OEM B obtains 50% ownership in the R&D JV by purchasing shares from Nevs and investing directly in the R&D JV. Nevs including OEM A and OEM B want that the R&D JV shall be a joint technical development center to find synergies in development, sourcing and production. Nevs strengthens its financials since the investment from OEM B mainly is a purchase of shares from Nevs. Trollhättan Master Plan - OEM track Page 2 21

22 Trollhättan - Site map Total land about sqm Manufacturing sqm Engineering sqm (Including Powertrain Engineering sqm) Total building space: sqm (under roof) on site in Trollhättan sqm leased buildings outside the site Trollhättan Master Plan - OEM track Page 3 22

23 The role of gasoline and diesel will decline and electric vehicles (Evs) and other alternative powertrains will take over Source: IEA and Booz & Company analyses Trollhättan Master Plan - OEM track Page 4 23

24 Targeting the growing Electric Vehicle market The EV market based on national goals. Source: EVI Global EV outlook Trollhättan Master Plan - OEM track Page 5 24

25 Nevs state-of-the-art manufacturing facility in Trollhättan Examples of investments 1999 new, low emission paint shop 2002 retooled for current 9-3 production 2004 new ergonomic & flexible assembly line Capacity Max Platform 3 + pilot Body styles 7 + pilot Capacity / year 2-shift Capacity full utilization JPH 39 Significant investments have been made since year 2000 to modernize, improve efficiency, and lower environmental impact The plant have a high volume and mix flexibility The factory in Trollhättan is one of the lowest cost manufacturing facilities in Western Europe Trollhättan Master Plan - OEM track Page 6 25

26 Expansion model 9-3 CV Start 9-3 EV 9-3 CV Updated 9-3 EV New architecture Phoenix Create a base for suppliers and partners Tune the supply chain Build distribution and service Expand from a solid base Expand on the growing EV market Add markets New platform optimized for EV Production in China and Trollhättan. Global market Trollhättan Master Plan - OEM track Page 7 26

27 Nevs first EV showed to the public in Trollhättan in August Saab 9-3 EV 200 km range Trollhättan Master Plan - OEM track Page 8 27

28 Full potential product portfolio on the Phoenix platform 9-2, 9-2x, 9-3, 9-4x, 9-5 Nevs intends to launch 4 new models 9-3 C Trollhättan Master Plan - OEM track Page 9 28

29 High performance battery factory within the Group - Beijing National Battery Technology Co Ltd The batteries are based on Japanese engineering using LFP (lithium iron phosphate, LiFePO4) technology They deliver high energy density: 146 Wh/kg, exceeding the current offering in the electric vehicle market. Higher performance batteries are developed and will be put in use in Saab cars An engineering staff of 30 will work in research and development of battery technology Batteries are currently delivered for use in urban electric buses in China. Trollhättan Master Plan - OEM track Page 10 29

30 A new take on car distribution Trollhättan Master Plan - OEM track Page 11 30

31 Bilaga 3 The Complementary Plan 31

32 Attachment 3: The Complementary Plan Nevs Industrial Services Trollhättan Complementary plan - Nevs Industrial Page 1 Services 32

33 Attachment 3: The Complementary Plan Nevs Industrial Services: Complete car projects in TDC and Production The Complementary Plan (Scenario B) is a complement to the OEM Plan (Scenario A). If the OEM Plan is realized, the Complementary Plan should be run in parallel in order to create more business for Nevs and thereby reduce the financing need. If the OEM Plan is not realized, Nevs will be able to be profitable only from the Complementary Plan. The Complementary Plan (Scenario B) describes a situation where Nevs functions as a contractor for complete car development and manufacturing. Each business unit is seen as a stand alone unit that contributes to the Nevs group. The press shop delivers both sub contractor jobs and parts for the complete cars being built by Nevs. TDC is performing development work aiming at larger projects resulting in a ramp up period while at the same time balancing with smaller jobs. The laboratories are facilitating both internal and external work. Highlights of the plan: Production volume one shift (the factory can handle up to cars/year) Start of production 2016 Several customers in pipeline, whereof a number are prospects for full car manufacturing OEM A OEM B Actor C Trollhättan Complementary plan - Nevs Industrial Page 2 Services 33

34 Background Market opportunity for industrial services Market opportunity The market for modern vehicle platforms and technologies in the emerging countries is increasing. The focus on sustainability is growing strong within the whole industry, and a measure on sustainable development is not just emissions, but quality, durability, safety, etc. The demands for alternative propulsion systems are increasing as standards are implemented of emission levels and fuel consumptions. This requires innovative solutions and big investments in both enhancements and new technologies. The total market of related engineering services is a multi-billion dollar market. Very few, independent companies, can manage complete vehicle development and manufacturing programs. From press shop to complete vehicle, including fullscale lab facilities. Long automotive experience Saab has been developing and producing products on a global market for more than 50 years. A knowledge base inherited by Nevs. During the GM period investments and expansion were made at Saab in Trollhättan to fit the GM Global Product Program. As a stand a lone company we can offer products and services to the open market Trollhättan Complementary plan - Nevs Industrial Services Page 3 34

35 Nevs Industrial Services Business idea Nevs Industrial Services business idea is to: Provide innovative and excellent engineering solutions and manufacturing capability established on an industrial base and automotive experience from concept to industrialization. Utilizing the knowhow of our engineers and the facilities in Trollhättan to attract customers and/or partners to offer: Engineering Methods & Processes Complete Development Responsibility including Vehicle Platforms Manufacturing Resources Laboratory Resources Manufacturing Trollhättan Complementary plan - Nevs Industrial Services Page 4 35

36 Products and Services Automotive From idea to complete vehicle Engineering Wide range of engineering competences to support development needs Styling Saab Design has core competence in all areas necessary to run a complete vehicle design development project or to support design of any product Project management Complete responsibility from idea to product Methods & Processes Development processes, Quality follow-up, benchmarking Manufacturing, Production capacity, Prototyping Press shop, Body shop, Paint shop, Prototype Shop and General Assembly Trollhättan Complementary plan - Nevs Industrial Services Page 5 36

37 Business opportunities Be a full service provider - niche competence in electric vehicles Strategy: 1. Concentrate on complete vehicle development programs. This will load the entire organization. There are few competitors and we have a cost advantage of a relatively small and efficient organization. 2. Sell smaller technology and lab based jobs to balance capacity. 3. Sell complete car manufacturing preferably in combination with complete development 4. Maintain and develop parts production both for after market and new cars 5. Develop and sell 540 platform or parts (Phoenix) on licenses to get up front cash payment 6. Sell special competence within electric propulsion, EV integration and RESS (Rechargeable Energy Storage System) development 7. Develop unique EV offer as additional business model based on competence and network Vehicle/platform/powertrain programs ( MSEK) Smaller technology based jobs (1-10 MSEK) Complete car manufacturing Stable and long term business Parts production Page 6 37

38 Business Opportunities Global EV service and development offer Nevs has, due to the years of focus on batteries and EV propulsion, the opportunity to become a global front runner in terms of EV offers. Offers in pipe line includes both EV development and integration as well as development of stand alone products targeting a world market. Nevs close network and owner group includes business entities focusing on clean energy solutions, Japanese light weight research, state of the art battery development and production. Recycling and Re-using Battery development Battery second life for industry EV -conversion -design -testing Customer utilization Trollhättan Page 7 38

Stora Leverantörsdagen

Stora Leverantörsdagen Stora Leverantörsdagen 2013-10-09 Per Svantesson, Nevs Page 1 Kai Johan Jiang Ägare med passion att lösa miljöproblem 17 års erfarenhet av verksamhet i och samarbete med Sverige Möjligheten att kombinera

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN 1 PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN Searchminds AB 556751-9219 Ä 3019-13, Kalmar tingsrätt Ackordscentralen Lund Kristianstad AB Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad Tel 044-10 25 00, Fax 044-10 25 06

Läs mer

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden.

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden. Styrelsens redogörelse 31 mars 2010 för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för 2008 lämnades 13 kap 6 punkt 3 ABL Utöver vad framgår

Läs mer

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag.

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag. Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2012-09-01 till 2013-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

PETER SMEDMAN A B. Till fordringsägarna hos Kadax Produktion, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk. Organisationsnummer: 556711-4029

PETER SMEDMAN A B. Till fordringsägarna hos Kadax Produktion, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk. Organisationsnummer: 556711-4029 PETER SMEDMAN A B Till fordringsägarna hos Kadax Produktion, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk Organisationsnummer: 556711-4029 Karlholmsbruk 2012-07-02 Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Borgenärssammanträde. Empower AB. Stockholms tingsrätt 13 december 2016

Borgenärssammanträde. Empower AB. Stockholms tingsrätt 13 december 2016 Borgenärssammanträde Empower AB Stockholms tingsrätt 13 december 2016 Agenda 1. Rekonstruktörens uppgifter (Jenny Hildén) - Bedömning av förutsättningar för en rekonstruktion - Information till borgenärer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

PALLAS GROUP AB (publ)

PALLAS GROUP AB (publ) First North: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Delårsrapport juli - mars 2011/2012 Leverans av nybygget M/T Pallas M/T Pallas påbörjar timecharter för Topoil AB Beslut om avyttring av Pallas Oil AB och Pallas

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org nr: 556754-1338 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - underskrifter

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Ellen AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret

Ellen AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer