Plan för jämställdhetsintegrering i Kriminalvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för jämställdhetsintegrering i Kriminalvården"

Transkript

1 1(33) Plan för jämställdhetsintegrering i Kriminalvården

2 2(33) 1. Sammanfattning De fyra övergripande målen som ingår i Kriminalvårdens handlingsplan för att ytterligare öka jämställdhetsintegreringen i klientverksamheten är att de återfallsförebyggande insatserna är individanpassade, att klienterna är bättre rustade för ett jämställt liv efter frigivning, att verksamheten säkerställer en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män samt att myndighetsstyrningen är jämställdhetsintegrerad. Aktiviteterna inryms under fyra skilda områden och ger effekt för samtliga jämställdhetspolitiska delmål. Utgångspunkten för Kriminalvårdens jämställdhetsarbete för klienterna är att verksamheten kan tillgodose kvinnors och mäns behov och att inget av könen missgynnas när det gäller utbildning, sysselsättning och programverksamhet. För att förhindra återfall i brott gäller att kvinnor och män i samma utsträckning erbjuds möjlighet att bearbeta sin problematik på samma gång som insatserna är individanpassade. Kriminalvården ska av den anledningen bland annat undersöka om könsskillnader kan identifieras avseende bedömningsgrunder och genomlysa behandlingsprogrammen och ackrediteringsprocessen ur ett genusperspektiv. Påverkansarbete sker inte bara under behandling utan även genom den stödjande miljö som en institution erbjuder för att understödja klientens utveckling för att inte återfalla i brott. Kriminalvården planerar därför att utreda vilka ytterligare insatser som kan stärka den psykosociala klientmiljön och förebygga våld och diskriminering. Särskilda utbildningsinsatser ska genomföras för bland annat ledningsgrupper och experter. En genomlysning och revidering av Kriminalvårdens berednings-, besluts- och styrprocesser ska göras för att säkerställa att myndighetsstyrningen är jämställdhetsintegrerad.

3 3(33) Innehåll 1. Sammanfattning Mål och uppdrag Utvecklingsbehov Kriminalvårdens mål för ökad jämställdhet Kriminalvårdens återfallsförebyggande insatser är individanpassade Kriminalvårdens klienter är bättre rustade för ett jämställt liv efter frigivning Kriminalvårdens verksamhet säkerställer en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män Kriminalvårdens myndighetsstyrning är jämställdhetsintegrerad Aktivitetsplan Plan för spridningsinsatser Total kostnad och totalt ansökt belopp Bilaga 1 Beskrivning av kvinnor som klientkategori i Kriminalvården Bilaga 2 Inventering av pågående och genomförda åtgärder och resultat Referenslista... 32

4 4(33) 2. Mål och uppdrag Plan för jämställdhetsintegrering Kriminalvården har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet för budgetåret 2013) att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering: Merparten av Kriminalvårdens klienter är män och en minoritet är kvinnor. Kriminalvårdens verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att könstillhörighet inte påverkar i vilken grad klienternas behov tillgodoses. Kriminalvården ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Utgångspunkten ska vara att arbetet med jämställdhetsintegrering bidrar till att Kriminalvården fullföljer sitt verksamhetsuppdrag och uppnår sina mål för verksamheten. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september Jämställdhetspolitiska mål Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Följande delmål anger riktningen för regeringens jämställdhetspolitik: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 2. Ekonomisk jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 1 Myndighetens uppdrag och mål Kriminalvården ansvarar för att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra personutredningar i brottmål. I det arbetet ska Kriminalvården verka för att påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt, att lagföring kan ske på ett effektivt sätt och att återfall i brott 1 Riksdagen beslutade det jämställdhetspolitiska målet 2006 utifrån propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155)

5 5(33) förebyggs 2. Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottsligheten under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov. Mål och uppdrag kopplat till jämställdhet Det arbete som hittills har gjorts i Kriminalvården som har bäring på jämställdhet i kärnverksamheten vilket beskrivs utförligt i bilaga 2 spänner över ett stort antal områden och kan inordnas under de respektive fyra jämställdhetspolitiska delmålen. Kriminalvårdens verksamhet inriktas på insatser som syftar till att minska återfall i brott. Målgruppen är klienter i häkte, anstalt och frivård. Det rör sig om både kvinnor och män, men männen utgör en majoritet. Kriminalvårdens klienter är en heterogen grupp med skiftande och i många fall komplexa behov. Det ställer stora krav på att myndigheten kan erbjuda individanpassade insatser för att kunna arbeta återfallsförebyggande och ge klienterna möjlighet till utveckling och att de är bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och missbruk efter verkställd påföljd. Kriminalvården ska säkerställa att kvinnor och män ges samma möjligheter och villkor när det gäller de utbildningar och den övriga sysselsättning som tillhandahålls. Det gäller även de behandlingsprogram som erbjuds. Det kan kopplas till det första och andra jämställdhetspolitiska delmålet. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut bygger på ett arbete för kvalitet, effektivitet, säkerhet och positiv påverkan och Kriminalvården har en nollvision för kriminella aktiviteter och våld, hot och trakasserier. Det har kopplingar till det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet. Kriminalvården håller kvinnor och män separerade under verkställigheten i anstalt vilket är ett sätt att tillse att kvinnor inte utnyttjas och att de ges samma möjligheter som män. Arbetet med kvinnor har vidare utgått ifrån en ambition att synliggöra och tydliggöra kvinnornas behov och har verkat för att kvinnor ska kunna erbjudas anpassade insatser. Kriminalvården har bland annat arbetat med att förbättra kunskapsläget om kvinnor genom forskning och tagit fram en intervjuguide för bättre behovsinventering och insatser för att stärka dömda kvinnor och förhindra återfall i brott. För klienter som är föräldrar finns föräldrautbildning där syftet är att stärka relationen mellan barn och förälder och inspirera föräldern att bli ett stöd i barnets utveckling och därmed minska de negativa effekter som kan uppstå på grund av fängelsevistelsen. Godnattsagor inifrån innebär en möjlighet att ge inlästa sagor till sitt barn. Dessa insatser kan ge effekter för det tredje delmålet. Insatser som gäller det fjärde jämställdhetspolitiska målet har bland annat bestått i att sexualbrottsdömda samt män som dömts för våld i nära relation ska kunna erbjudas att delta i adekvat behandlingsverksamhet. För att kunna bedriva ett så effektivt klientarbete som möjligt har medarbetarnas kunskaper om målgrupperna stärkts. Brottsofferslussar har införts på anstalter med platser för dömda för sexualbrott och relationsvåld. Syftet med brottsofferslussen är att skydda brottsoffer och förhindra återfall i brott under verkställigheten i samband med att intagna ansöker om telefon- eller besökstillstånd för en målsägande eller ett brottsoffer. Kriminalvården har även arbetat med ett mer generellt brottsofferfokus på samtliga verksamheter vilket innebär att brottsoffers säkerhet 2 Enligt förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården.

6 6(33) beaktas vid alla beslut som gäller klienten, men även att personalen i kriminalvården har förståelse för hur offer för våld och övergrepp påverkas av sina upplevelser. När det gäller samverkan ingår Kriminalvården i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. Kriminalvården samverkar även bland annat med organisationen Bryggan angående föräldrautbildning. 3. Utvecklingsbehov Kriminalvårdens verksamhet utgår från mannen som norm. Det har resulterat i att vissa insatser inte erbjuds till kvinnor, men samtidigt att anstalter för kvinnor är skickliga på att tillhandahålla lösningar som är väl anpassade för individen. På samma gång som det är av vikt att det finns en långsiktighet gällande insatser för kvinnor och att det hanteras inom ordinarie verksamhet är det betydelsefullt att ha fortsatt fokus på kvinnor som minoritet inom Kriminalvården och att bevaka frågor som särskilt rör kvinnor. I den svenska häktes- och fängelsemiljön finns liksom i andra mansdominerade miljöer inslag av ett stereotypt maskulinitetsideal som inte har problematiserats i tillräcklig grad. Maskulinitetsforskning visar att det finns klara kopplingar mellan våld och maskulinitet och även att det är viktigt att jämställdhetsarbete och våldsförebyggande arbete hänger ihop. Stereotypa attityder till maskulinitet och femininitet kan vara riskfaktorer för ökad våldsbenägenhet 3 och motverkar de jämställdhetspolitiska målen. Påverkansarbete sker inte bara under behandling utan även genom den stödjande miljö som en institution i sin helhet erbjuder för att understödja klientens utveckling för att inte återfalla i brott. Ett problem på många anstalter för män och häkten är att det förekommer våld och hot och kränkande uttalanden. Detta förekommer även på anstalter för kvinnor och i frivården men i mindre grad. Det kan vara svårt för Kriminalvårdens personal att bemöta och hantera kränkande uttalanden som rör kön, sexuell läggning, etnicitet och så vidare. Det finns även exempel på att personal gör kränkande handlingar och uttalanden. Under den särskilda basutbildningen för personal som arbetar med kvinnor är fokusområden kvinnors utsatthet, hälsa, självkänsla och självdestruktivitet samt barnperspektivet och föräldraskap. Dessa teman är relevanta även i arbetet med manliga klienter. Potentialen för att utföra våld är kopplat till konstruktioner av maskulinitet, men den som utövar våld är också ofta utsatt för våld. 4 För Kriminalvårdens klienter i anstalt och häkte som är föräldrar kan kontakten med barnen vara omgärdad av restriktioner, och man har genom frihetsberövandet inte möjlighet att delta i barnens vardag på samma sätt som tidigare. Det kan också vara så att en förälder är dömd för att ha utsatt sitt barn för våld eller sexuella övergrepp, eller att barnet har tvingats leva i en familj där missbruk eller våld mot andra närstående förekommer. Kriminalvården behöver verktyg för att kunna problematisera frågan om föräldraskap och föräldrarollen men även för att främja ett aktivt föräldraskap. Kunskapen om och insatser för hedersrelaterad kriminalitet kan behöva förstärkas. Kriminalvården behöver kunna identifiera klienter som berörs av denna problematik. 3 Ungdomsstyrelsen 2013, Unga och våld en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter, s. 126 ff, s Ibid, s. 136

7 7(33) Ett jämställdhetsperspektiv behöver införas i styrningen av den ordinarie verksamheten för att få långsiktiga effekter av förändringsarbetet. Kriminalvårdens handlingsplan utgår från dessa områden och bygger på en prioritering av de svagheter som framkommit i den SWOT som genomförts (se bilaga 2). Svagheter som handlar om mer praktiska förutsättningar som att häktesavdelningar för kvinnor saknas och att kvinnor som kan delta grupprogram är få har inte prioriterats i denna plan. I vissa delar krävs att en inledande analys genomförs under 2014 för att därefter kunna föreslå insatser, däribland vad gäller styrning, upphandlingsförfarande och insatser rörande maskulinitet och våld, som i förlängningen kan ge bestående effekter genom att bli del av ordinarie verksamhet. Kriminalvårdens insatser för ökad jämställdhet ska samordnas med andra insatser för likabehandling såsom HBTQ-frågor. En ny strategi för arbetet med HBTQ-frågor är under utarbetande. Där föreslås att system med likabehandlingsombud införs. Deras uppdrag ska även omfatta jämställdhetsintegrering. 4. Kriminalvårdens mål för ökad jämställdhet De insatser som redan pågår och som har bäring på de jämställdhetspolitiska målen kommer att fortsätta. Därutöver har Kriminalvården identifierat fyra områden där insatser och aktiviteter planeras som syftar till att ge effekt för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. De övergripande målen för dessa insatser är: Kriminalvårdens återfallsförebyggande insatser är individanpassade Kriminalvårdens klienter är bättre rustade för ett jämställt liv efter frigivning Kriminalvårdens verksamhet säkerställer en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män Kriminalvårdens myndighetsstyrning är jämställdhetsintegrerad. Nedan ges en övergripande beskrivning av de insatser som planeras. De återfinns även under avsnitt 5 i aktivitetsplanen för Där beskrivs även vem som är ansvarig, hur uppföljningen sker och hur aktiviteterna finansieras. För att resultaten ska bli bestående och kunna tillvaratas efter 2014 ska insatserna i största möjliga utsträckning ingå i Kriminalvårdens ordinarie verksamhet. Insatserna ska främja verksamhetsutvecklingen på lång sikt genom att ett genusperspektiv innefattas i grundutbildning, behandlingsprogram och myndighetsstyrning. För att åstadkomma en bestående ambitionsökning vad gäller insatser inom ramen för annan strukturerad verksamhet såsom studiecirklar krävs att resurssättningen ses över. 4.1 Kriminalvårdens återfallsförebyggande insatser är individanpassade Eventuell förekomst av skillnader i utredningar och bedömningar kan leda till att mäns och kvinnors behov inte identifieras och att rätt insatser då inte kan tillhandahållas. Behandlingsprogram som inte tar

8 8(33) hänsyn till kvinnors behov ger sämre resultat. Kriminalvården ska undersöka om könsskillnader kan identifieras avseende bedömningsgrunder. Kriminalvården ska vidare göra en genomlysning av behandlingsprogrammen och ackrediteringsprocessen ur ett genusperspektiv. Aktiviteterna kan kopplas till det första delmålet. Kunskapen om och insatser för hedersrelaterad kriminalitet kan behöva förstärkas. Kriminalvården behöver kunna identifiera klienter som berörs av denna problematik. Det kan kopplas till det fjärde delmålet. Personutredningar, behandlingsprogram och riskbedömningar Studie om bedömningsgrunder och kön I syfte att undersöka eventuell förekomst av könsrelaterade skillnader vid bedömning av klienter i Kriminalvårdens ordinarie verksamhet ska en inventering av bedömningsgrunder göras. Genom att granska personutredningar kan det utredas om det finns könsskillnader avseende exempelvis påföljdsförslag. ( a) Temastyrd textanalys av personutredningar/annat relevant beslutsgrundande material och/eller b) Experimentell vinjettstudie där stimulimaterialet är utformat som en personutredning/annat relevant beslutsgrundande material för att utreda om det finns könsskillnader avseende t.ex. påföljdsförslag/annan relevant insats.) Genomlysning av behandlingsprogram och ackrediteringsprocessen Kriminalvårdens behandlingsprogram bör genomlysas utifrån behovet av ytterligare genusanpassning. Ackrediteringsprocessen strävar efter att bedöma program i enlighet med internationell standard. Det kriterium som tar upp genusfrågan är målgrupp. Det är naturligt att i kriteriebeskrivningen komplettera med en instruktion om att programmet lämpar sig för män, kvinnor eller båda könen. Här kan man också förtydliga om programmet medger anpassningar beroende på om det ges till män eller kvinnor. Arbetet utförs inom ramen för ordinarie verksamhet. Patriark Förutsättningarna för att använda det särskilda riskbedömningsinstrumentet Patriark för hedersrelaterat våld ska utredas. 4.2 Kriminalvårdens klienter är bättre rustade för ett jämställt liv efter frigivning Stereotypa attityder till maskulinitet och femininitet kan vara riskfaktorer för ökad våldsbenägenhet och motverkar de jämställdhetspolitiska målen. I Kriminalvårdens behandlingsprogram IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme), som riktar sig till män som har använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende gentemot sin kvinnliga partner/före detta partner, presenteras såväl maskulinitetsnormer som jämställdhetsfrågor. Studiecirkeln Mosaik behandlar hedersrelaterade frågor. För män som inte tar del av IDAP och Mosaik saknas dock insatser som berör frågor om relationer, synen på manlighet och jämställdhet. Det saknas vidare ett program för kvinnor som utövat våld och för klienter som utövat våld

9 9(33) i samkönade relationer. De planerade aktiviteterna kommer att ge effekter för det första och fjärde jämställdhetspolitiska delmålet. En god psykosocial klientmiljö stärker effekterna av behandlingsinsatser. Arbete med föräldrar i institution ger positiva effekter på den psykosociala miljön och i samband med detta kan även fokus på barns upplevelser av våld lyftas vilket i förlängningen kan ge positiva effekter på föräldraskap och för mäns våld mot kvinnor. Faderskap kan utgöra ett tillfälle för kriminellt tyngda personer att bryta med sin kriminella livsstil. 5 Insatser som rör den stödjande miljön kan ge effekter för det första, tredje och fjärde delmålet. Stödjande miljö och insatser mot våld och diskriminering Individuellt behandlingsprogram till dömda för relationsvåld Ett individuellt behandlingsprogram för relationsvåld ska tas fram. Detta program ska kunna användas för såväl kvinnliga som manliga förövare. Det ska vidare anpassas till samkönade relationer och annat våld inom familjen, till exempel mot barn. Våldspreventiva insatser Kriminalvården ska tillsätta en arbetsgrupp bestående av samordnaren för regeringsuppdragen rörande unga dömda och våldsamma män, och representanter från Kriminalvårdens utvecklingsenhet och klientenhet. Arbetsgruppen ska inventera vilka insatser som bedrivs i Sverige idag för att påverka attityder, värderingar och kunskaper samt lämna förslag på åtgärder. Pilotverksamhet Utifrån inventering av kunskapsläget och förslag till åtgärder ska Kriminalvården överväga vilka möjligheter som finns att genomföra kurser, studiecirklar och andra insatser som syftar till ökade kunskaper om våldsprevention och för att motverka diskriminering. Samverkan -SiS Samverkan fördjupas med Statens institutionsstyrelse, som har många beröringspunkter med kriminalvården, i syfte att utbyta kunskap och erfarenheter i det klientnära arbetet med fokus på att synliggöra och motverka könsstereotypa normer i kärnverksamheten. Utökad föräldracirkel i samarbete med Bryggan och Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) Det pågår en revidering av Kriminalvårdens föräldrautbildning. Allmänna arvsfonden har tilldelat Bryggan medel för att utveckla och revidera materialet. I ett särskilt utvecklingsprojekt vid anstalterna Högsbo och Sagsjön genomfördes studiecirklar med frihetsberövade män och kvinnor som är föräldrar. I denna gruppverksamhet hade innehållet och materialet i Kriminalvårdens befintliga föräldracirkel utökats av SKR(Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund) med ett tydligt barnperspektiv och inslag som berör konsekvenser av våld. I den revidering som pågår kommer föräldracirkeln även att inkludera frågan om våldets många aspekter framförallt ur ett brottsofferperspektiv. Nytt material ska beslutas och testas på några enheter under våren Kriminalvården ska under 2014 ta ställning till vilken omfattning verksamheten ska ha under kommande år. 5 Studien Maskuliniteter som livsloppsprocesser våld i genusteoretisk belysning av Emy Bäcklin, Christoffer Carlsson och Tove Pettersson redovisas i Ungdomsstyrelsens rapport

10 10(33) Undersökning om heder En sammanställning av kunskapsläget i Kriminalvården avseende heder ska genomföras med start under hösten Utifrån denna sammanställning ska förslag på verktyg för att kunna identifiera klienter med hedersvåldsproblematik och förslag på lämpliga interventioner tas fram. Utveckling av annan strukturerad verksamhet (ASV) Föräldracirklar, självförvaltning, Mosaik-studiecirkel, genus- och våldsrelaterade kurser och andra studiecirklar kommer på anstalt att bedrivas i form av ASV. Handlingsplanen indikerar ett behov av en ökning av och ett förbättrat innehåll i ASV. Behovet av ett utvecklat och förbättrat innehåll i ASV samt vilka resurser som behövs för att bedriva verksamheten ska utredas. Kunskapsöversikt En internationell kunskapsöversikt av insatser för att motverka våld och diskriminering ska genomföras. Kunskapsöversikten resulterar i en lägesrapport och en rekommendation beträffande vilka insatser som är lämpliga för Kriminalvårdens verksamhet. 4.3 Kriminalvårdens verksamhet säkerställer en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män En framgångsfaktor för jämställdhetsintegrering rör utbildning och medvetandegörande. Eftersom jämställdhet är en kunskapsfråga måste den finnas med i alla typer av kompetenshöjande verksamhet inom organisationen 6. Det är av stor vikt att medarbetare och chefer nås av utbildningsinsatser eftersom det är en viktig del i förändringsarbetet och är en förutsättning för jämställdhetsarbetet. Kompetenshöjande insatser Nätverksträffar Kriminalvården deltar i jämställdhetsnätverksträffar i JiM:s regi under 2014 i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap samt följa upp och utvärdera arbetet. Likabehandling I förslaget till strategi för HBTQ-frågor som är under beredning ingår att det ska finnas likabehandlingsombud i syfte att bibehålla ett likabehandlingsperspektiv i det lokala arbetsmiljö- och klientarbetet. Likabehandlingsombudet ska ha god och relevant kunskap om likabehandling, HBTQ- och jämställdhetsfrågor, och ska ha genomgått av Kriminalvården särskilt anordnad utbildning. Likabehandlingsarbetet ska alltså samordnas och integreras i likabehandlingsplanen. Översyn av utbildning En översyn av grund-, och vidareutbildningen ur ett jämställdhetsperspektiv ska genomföras i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten. Är jämställdhetsperspektivet integrerat i den ordinarie utbildningen kan effekterna bli bestående. 6 Morhed, Anne-Marie, Andersdotter Bengtsson, Elin, Rapport 5/10 Jämställd statsförvaltning Långsiktigt stöd för kvalitetssäkring av verksamheten, Göteborg 2010

11 11(33) Utbildningsinsatser - JiM Endagsutbildning som JiM anordnar under 2014 där ett begränsat antal personer inbjuds från varje myndighet. JiM tar fram utbildningsmaterial. Utbildningarna rör följande områden: - jämställd upphandling - jämställt bemötande - verksamhetscontrollers/statistik - kommunikation och information - maskulinitet Utbildningsinsatser - Kriminalvården En särskild utbildning om jämställdhetsintegrering ska genomföras för två utbildare per region, sammanlagt 12 personer. Dessa ska under 2014 och även därefter genomföra grundläggande utbildningsinsatser till ledningspersonal, experter och likabehandlingsombud i regionerna. 4.4 Kriminalvårdens myndighetsstyrning är jämställdhetsintegrerad För att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv införlivas på lång sikt krävs en genusanalys av styrmodeller och budgetfördelning, och även att se över normerande dokument och rutiner för ärendeberedning. Det behöver undersökas om kriminalvårdens resursfördelning möter kvinnors och mäns behov på samma villkor. Jämställdhetsperspektivet bör även beaktas i samband med statistikproduktion, upphandling, remisser, årsredovisning och budgetunderlag. Utöver kön kan det vara relevant att beakta hur dessa områden inverkar på män och kvinnor avhängigt andra faktorer såsom etnisk bakgrund, sexuell orientering, ålder, socioekonomisk bakgrund osv. 7 Ett moderniseringsprojekt pågår inom Kriminalvården som syftar till en effektivare ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. I uppdraget ingår att lämna förslag på organisation, riskhantering och intern kontroll samt styrning, budgetfördelning och uppföljning. Jämställdhetsperspektivet och hur det kan säkerställas ska beaktas inom projektet. Kriminalvården ska även genom nätverket dra lärdom av hur andra organisationer inom ramen för regeringsuppdraget har hanterat frågan. Det finns olika metoder och verktyg som har tagits fram som kan användas i arbetet med jämställdhetsintegrering. Kriminalvården ska utreda och överväga nedanstående metoder i syfte att systematiskt införliva ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten och på så sätt tillse att kvinnor och män garanteras likvärdig service och en rättvis fördelning av resurser. Det ger effekt på det första delmålet. Det är också ett sätt att höja kvaliteten på den offentligfinansierade verksamheten så den blir mer effektiv och säker. 8 Myndighetsstyrning Gender budgeting Gender budgeting är en metod som kan tillämpas för att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen i ett samhällsekonomiskt perspektiv med fokus på resursfördelning i offentlig verksamhet. Genom gender 7 Osika, Ingrid (huvudförf.), Pengar nu! En handbok i gender budgeting. Sveriges kvinnolobby, juni 2013

12 12(33) budgeting kan kön synliggöras vid tilldelningen av resurser i budgetarbete. Målsättningen är att offentliga medel fördelas rättvist och inte diskriminerar på grund av kön. Kunskap och medvetenhet om budgetens könsmässiga effekter synliggör om resurser måste omdirigeras för att skapa en jämnare och rättvisare fördelning. Fokus ligger således på resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras. Jämställda beslut Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys som ett verktyg för handläggare och beslutsfattare att införliva ett jämställdhetsperspektiv i beredning, beslut och uppföljning av alla ärenden. Det handlar bland annat om att beskriva konsekvenserna av olika beslutsalternativ för kvinnor och män, och analysera på vilket sätt de bidrar till verksamhetens jämställdhetsmål eller de nationella jämställdhetsmålen. Jämställd upphandling En offentlig upphandling styrs av lag (2007:1091) om offentlig upphandling. En upphandling kan under vissa förutsättningar ställa vissa krav på jämställdhet. Regeringen har uttalat att brott mot social lagstiftning kan utgöra grund för att utesluta en anbudsgivare i ett upphandlingsförfarande 9. Exempel på social lagstiftning är diskrimineringslagens krav på lönekartläggning och jämställdhetsplaner. Kriminalvården ska utreda när det kan vara relevant att rikta krav på jämställdhet vid upphandling. Eftersom upphandlingen i vissa fall är gemensam med andra myndigheter bör utredningen eventuellt samordnas med dessa. 9 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet (prop. 2009/10:180) s. 269

13 13(33) 5. Aktivitetsplan 2014 Effekt/målbild Resultat/mål 2014 Aktivitet Resurser och uppföljning Stimulansmedel, egen finansiering 5.1 Kriminalvårdens Kvinnor och män bedöms efter Studie om bedömningsgrunder och Utvecklingsenheten - FOU 300 tkr utredningar och samma grunder i kön. ansvarar. Tids- och resursåtgång återfallsförebyggande Kriminalvårdens utredningar och för studie om insatser är individanpassade. erbjuds likvärdiga insatser. Bedömningsgrunder och behandlingsprogram i Kriminalvården bygger på en bedömningsgrunder och kön: a) en forskningsassistent på heltid i tre månader b) en forskningsassistent på heltid i fyra månader. kunskap om genus. 5.2 Kriminalvårdens klienter är bättre rustade för ett jämställt Utredningarna håller en jämn kvalitet. Detta ger effekt för delmål ett. Manliga och kvinnliga klienter dömda för relationsvåld erbjuds, utifrån behov, Genomlysning av behandlingsprogram och ackrediteringsprocessen. Utred förutsättningar för att använda det särskilda riskbedömningsinstrumentet Patriark för hedersrelaterat våld. Individuellt behandlingsprogram för relationsvåld. Redovisning december Central samordning i behandlingsfrågor vid utvecklingsenheten (CSB) ansvarar. Rapport klar juni Arbetet utförs av CSB. Rapport klar juni CSB ansvarar. Inom ramen för ordinarie verksamhet. Inom ramen för ordinarie verksamhet. Inom ramen för ordinarie verksamhet.

14 14(33) liv efter frigivning. behandlingsprogram och andra insatser för sin problematik. Manliga och kvinnliga klienter har tillgång till arenor och insatser där relationer, likabehandling våldsutsatthet, självdestruktivitet och föräldraskap behandlas. Manlighetsnormer är problematiserade, mer tillåtande och nyanserade. Personalen har ökad kompetens och utrymme för att arbeta med förändringar av attityder och värderingar och öka kunskaperna hos dömda. Ökade och kvalitetssäkrade insatser inom ramen för annan Internationell kunskapsöversikt av insatser för att motverka våld och diskriminering. Utökad föräldracirkel genomförs på ytterligare anstalter. Utvecklingsenheten ansvarar för kunskapsöversikten. Kunskapsöversikten resulterar i en lägesrapport och en rekommendation beträffande vilka insatser som är lämpliga att bedriva som tas fram av arbetsgrupp bestående av samordnaren för regeringsuppdragen rörande unga dömda och våldsamma män, och representanter från Kriminalvårdens utvecklingsenhet och klientenhet. Tidsåtgång tre-fyra månader. Klart senast juni Klientenheten ansvarar. Beslut om nytt material till föräldracirkel senast december tkr Resterande del inom ordinarie verksamhet. Inom ramen för ordinarie verksamhet.

15 15(33) strukturerad verksamhet. Detta ger effekt på delmål ett, tre och fyra Undersökning om heder. Utvecklingsenheten ansvarar. Skriftlig rapport redovisas senast juni Inom ramen för ordinarie verksamhet. Utredning av behovet av personalresurser för att bedriva en ökad personalledd verksamhet i form av annan strukturerad verksamhet. Det handlar om självförvaltning, föräldracirklar samt kurser för att motverka diskriminering och våld. Klientenheten ansvarar. Redovisa beslut om ny resursfördelningsmodell senast april Inom ramen för ordinarie verksamhet. Förslag till pilotverksamhet i form av studiecirklar på anstalt och eller frivård för våldsprevention och för att motverka diskriminering. Regionerna ansvarar. Finansieras inom ramen för regeringsuppdrage n om unga dömda och våldsamma män. 5.3 Kriminalvårdens verksamhet säkerställer en Medarbetare och chefer har kunskap om jämställdhetsintegrering. Samverkan - SiS Klientenheten ansvarar. Inom ramen för ordinarie verksamhet. Kriminalvården deltar i jämställdhetsnätverksträffar i JiM:s regi under 2014 i syfte att utbyta JiM arrangerar. Inom ramen för ordinarie

16 16(33) likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män. Jämställdhetsarbetet bedrivs i den dagliga verksamheten och utförs av kriminalvårdens medarbetare och inte som enskilda insatser eller av särskilt anlitade personer. Detta ger effekt på delmål ett. erfarenheter och kunskap samt följa upp och utvärdera arbetet. Kriminalvården deltar i endagsutbildningar rörande följande områden: - jämställd upphandling - jämställt bemötande - verksamhetscontrollers/statistik - kommunikation och information - maskulinitet Utbildning om jämställdhetsintegrering ska genomföras till ledningspersonal, experter och likabehandlingsombud i regionerna. Översyn av utbildning. JiM ansvarar för utbildningarna och för att ta fram utbildningsmaterial. Under Två utbildare per region, sammanlagt 12 personer. Under 2014 och därefter. Medverkan från JiM önskas. Redovisa antal chefer och medarbetare som genomgått utbildning i juni och december Personalenheten ansvarar. Rapport klar mars verksamhet. Inom ramen för ordinarie verksamhet. För att frigöra och kompetensutveckla utbildare - finansieras med stimulansmedel: 400 tkr Inom ramen för ordinarie verksamhet.

17 17(33) 5.4 Kriminalvårdens myndighetsstyrning är jämställdhetsintegerad. Ett jämställdhetsperspektiv har på ett tydligt sätt införlivats och beaktas i alla led i beredningsoch beslutsprocesserna. Det har integrerats i den ordinarie verksamheten och är således bestående även efter Uppdrag i verksamhetsplaneringsprocessen, regler (föreskrifter och handböcker) och tilldelning av resurser (budgetfördelningsmodell) avseende såväl kvinnor som män bidrar till att uppnå jämställdhet. Kriminalvården ger samma möjligheter och villkor för kvinnor och män till ett liv utan kriminalitet vilket ger effekt för delmål ett och två. En nationell samordnare tillsätts under 12 månader för att samordna och följa upp Kriminalvårdens samtliga insatser utifrån handlingsplanen samt för samverkan med JiM och övriga myndigheter som har motsvarande uppdrag. Kriminalvården inrättar en arbetsgrupp med den nationella samordnaren och en representant från samtliga enheter. En genomlysning görs av processerna för beredning och beslut, riskanalys, verksamhetsplanering, budget, särskilda uppdrag, normeringsdokument, remisser, årsredovisning, budgetunderlag, intern och extern information samt statistikproduktion. Den nationella samordnaren sammanställer en rapport över behov som identifierats och vilka förbättringar som genomförts inom de olika områdena. Effekter och konsekvenser för de jämställdhetspolitiska målen redovisas. Uppdraget kommer att följas upp i Kriminalvårdens strategiska ledningsgrupp och i den centrala samverkansgruppen för personalorganisationerna. Rapporten ska vara klar senast december Se ovan. Nationell samordnare finansieras med stimulansmedel: 550 tkr Se ovan.

18 18(33) Utred förutsättningarna för att använda: - gender budgeting - checklista för jämställdhetsanalys - jämställd upphandling Se ovan. Se ovan.

19 19(33) 6. Plan för spridningsinsatser Under 2014 planeras deltagande i följande insatser som anordnas av JiM. 6. Plan för spridningsinsatser 2014 Mål och målgrupp Samverkan Aktivitet Resurser Stimulansmedel 6.1 Målet är kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. De myndigheter som har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan om Regelbundna nätverksträffar under JiM arrangerar mötena. Rese- och personalkostnad. Lokalkostnad. 6.2 Informationsspridning till politiker, myndigheter osv. 6.3 Informationsspridning om arbetet med jämställdhetsintegrering till deltagare på Nordiskt forum. 6.4 Kunskaps- och erfarenhetsspridning till myndigheter som ska genomföra jämställdhetsintegrering i ett senare skede. jämställdhetsintegrering. De myndigheter som har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan om jämställdhetsintegrering. De myndigheter som har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan om jämställdhetsintegrering. De myndigheter som har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan om jämställdhetsintegrering. Almedalen Nordiskt forum, Malmö, juni Konferens om jämställdhetsintegrering, december JiM står för arrangemanget. Kostnad för deltagande i Almedalen Kostnad för resa och boende för representanterna. Kostnad för att anordna och delta i seminarium på Nordiskt forum Den sammanlagda kostnaden för att anordna ett seminarium är kr (medverkande myndigheter delar på denna kostnad). JiM står för arrangemanget. Kostnad för resa kronor kronor

20 20(33) 7. Total kostnad och totalt ansökt belopp 7. Total kostnad och totalt ansökt belopp (stimulansmedel) framgår av tabellen till höger Nationell samordnare Internationell kunskapsöversikt Utbildningsinsatser Studie bedömningsgrunder Spridningsinsatser Summa 550 tkr 200 tkr 400 tkr 300 tkr 60 tkr tkr

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

9. KRIMINALVÅRDENS ANSVAR

9. KRIMINALVÅRDENS ANSVAR 9. KRIMINALVÅRDENS ANSVAR Kriminalvårdsmyndigheten Kristianstad, omfattar kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Osby, Ö.Göinge och Bromölla. Myndigheten är uppdelad i myndighetskansli, frivård, häkte och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering motverka och förebygga våld mot kvinnor?

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering motverka och förebygga våld mot kvinnor? Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering motverka och förebygga våld mot kvinnor? Lillemor Dahlgren Verksamhetsansvarig för JiM och Jämställ.nu Na

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-23 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2009-05-14

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Utkom från trycket den 28 mars 2011 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-01-25 KS 2015/0973 50163 Kommunstyrelsen Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken,

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

En effektivare kriminalvård

En effektivare kriminalvård Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) En effektivare kriminalvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter

Läs mer

Utvecklingsseminarium

Utvecklingsseminarium Utvecklingsseminarium Samverka för att förebygga återfall i brott Del 2. Workshopkompendium Innehåll Workshop 1 Hur arbetar vi effektivt och individanpassat mot återfall i brott?...3 Workshop 2 Vad krävs

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Frivård Utkom från trycket den 28 mars 2011 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Yttrande 2015-10-22 Dnr 10.1-17661/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Marit Birk marit.birk@socialstyrelsen.se Socialdepartementet Jämställdhetsenheten 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

LAG OCH RÄTT. Brott och straff

LAG OCH RÄTT. Brott och straff LAG OCH RÄTT Brott och straff Olika typer av straff = påföljd En stor del av innehållet i denna powerpoint är hämtat från Brottsrummet.se En person som döms för ett brott får också ett straff, eller en

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 2013-09-11 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) 2016-02-02 Dnr 10.1-27264/2015 1(5) Utvärdering och analys Sara Dahlin sara.dahlin @socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över betänkandet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Resultatredovisning Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Resultatredovisning Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Innehåll Inledning... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Måluppfyllelse... 5 4. Genomförande... 5 4.1 Organisering och styrning...

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Ett jämställt Värmland

Ett jämställt Värmland Jämställdhetsstrategi för Värmlands län Ett jämställt Värmland Utgivare Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 010-224 70 00 varmland@lansstyrelsen.se grafisk form Julia Runervik ISSN nr 0284-6845 publ.nr

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor Nyhetsbrev nr 2 2015 Mäns våld mot kvinnor Här får du lite samlade nyheter och information om vad som är på gång i riket och länet. Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext Bilaga 5 Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext 1 2 Jämställdhet en fråga om Rättvisa Kvalitet Effektivitet 3 Jämställd snöröjning i Karlskoga http://vimeo.com/68278764 4 Jämställd ambulans

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Inledning Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Program för ett jämställt Stockholm stockholm.se Juni 2017 Dnr:434-21/2017 Utgivare: Stadsledningskontoret 3 (17) Innehåll Introduktion 4 Inledning 5 Programmets mål 8 1. En jämn fördelning av makt och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Genusperspektiv på ANDT

Genusperspektiv på ANDT Genusperspektiv på ANDT Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Projektledarutbildning ANDT, Stockholm ANDT 2015-09-01 Innehåll Inte fördjupning i de enskilda sakområdena Relevansen för det förebyggande

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016 005862 Datum: 2016-10-31 Förord Läkemedelsverket har genom regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Kommittédirektiv Villkorlig frigivning Dir. 2016:28 Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer