Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6"

Transkript

1 Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 OBS! Detta dokument anger de regler som gäller vid utgivningen Regelverket uppdateras regelbundet genom tolkningar och/eller kompletteringar. Dessa finns tillgängliga genom utskick till abonnenter på pärmen BRANDLARM och utgör en integrerad del av regelverket. Förord Allmänt 1.1 Giltighetsområde Uppgift Definitioner Principbeskrivning Larmorganisation Utförande, allmänt Materiel 2.1 Allmänt Detektorer Larmknappar Centralutrustning Larmdon Larmöverföring Skylt Planering 3.1 Brandlarmanläggningens omfattning Indelning i sektioner och detektorkretsar Val av detektortyp Detektorplacering Centralutrustningens placering Strömförsörjning Larm- och felsignaler Särskilda regler för datorutrymmen och andra el- eller elektronikutrymmen med hög lufthastighet etc Särskilda regler för höglager...36 Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 1

2 3.10 Tvådetektorsberoende/tvåsektionsberoende larm Åtgärder mot onödiga larm Släckanläggningar Särskilda regler för samplingdetektorer Installation 4.1 Allmänt Ledningsnät Detektorer, centralutrustning och larmknappar Anläggarfirma, anläggarintyg, besiktning och provning 5.1 Allmänt Leveransbesiktning Revisionsbesiktning Brandprov i anläggning Underhåll 6.1 Allmänt Behörighet Omfattning och intervall för underhåll Enkla underhålls- och reparationsarbeten Större underhålls- och reparationsarbeten Reservdelar Skötsel 7.1 Allmänt Säkerhetsföreskrifter Kontrolljournal Kontroller och skötsel som anläggningsinnehavaren skall svara för Övriga skötselanvisningar...57 Bilagor Bilaga 1. Anvisningar för orienterings- och serviceritningar...59 Bilaga 2. Ledningstyper för brandlarmanläggning...60 Bilaga 3. Skylt angående anläggningsskötare mm...62 Bilaga 4. Referenser...63 Bilaga 5. Detektorplacering i höglager...66 Bilaga 6 Principbild - larmlagring...67 Bilaga 7 Krav för larmlagringstablå...68 Bilaga A Anvisningar för automatiskt brandlarm i mindre objekt... se Flik 10 Alfabetiskt register...70 Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 2

3 Förord Svenska Brandförsvarsföreningen är en ideell förening vars vision är att brandskador inte ska uppstå på grund av människors beteenden eller av tekniska orsaker. Svenska Brandförsvarsföreningens strategi för att uppnå visionen är att påverka : - privatpersoner, - företag, organisationer m.m., - tillverkare, konsulter, entreprenörer m.fl., - regelsystem, såsom lagstiftning, försäkringsvillkor, normer, rekommendationer m.m. så att brandrisker elimineras och brandsäkerheten ökar. Svenska Brandförsvarsföreningen ger ut regelverk avseende olika brandskyddsanordningar. Regelverken anger egenskaper som anses vara av betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten med regelverken är att lägga fast kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt av berörda parter. Tillämpningen är emellertid frivillig. Regelverken har tidigare utgivits av försäkringsbranschen, de så kallade RUS-reglerna. Genom ett avtal mellan Svenska Brandförsvarsföreningen och Sveriges Försäkringsförbund har huvudmannaskapet för dessa regelverk fr.o.m övergått till Svenska Brandförsvarsföreningen. Detta har inte inneburit någon förändring av den tekniska kravnivån. Ett uppfyllande av ett RUS-regelverk i december 2000 är därför att anse som likvärdigt ett uppfyllande av motsvarande regelverk utgivet av Svenska Brandförsvarsföreningen. Kraven för utförandet av brandlarmanläggninar är nu uppdelade i flera delar vilka fastställts och utges av Svenska Brandförsvarsföreningen under följande benämningar : - SBF 110 Regler för automatisk brandlarmanläggning - SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordning - SBF 1007 Norm för behörig ingenjör brandlarm - SBF 1008 Norm för anläggarfirma brandlarm - SBF 1010 Norm för centralutrustning - SBF 1011 Norm för detektorer - SBF 1021 Anvisningar för orienterings- och serviceritningar för brandlarm Ett regelverk eller norm avser inte att inkludera alla nödvändiga förbehåll eller bestämmelser som kan förekomma i en överenskommelse eller i ett kontrakt. Överensstämmelse med ett regelverk eller norm medför inte i sig själv att krav eller skyldigheter enligt lag, förordning eller offentlig föreskrift automatiskt uppfylls. Stockholm i Januari 2001 Svenska Brandförsvarsföreningen Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 3

4 1 Allmänt 1.1 Giltighetsområde Dessa regler gäller för elektrisk automatisk brandlarmanläggning fast installerad i byggnad. Om automatisk brandlarmanläggning skall användas för att utlösa fast släckanläggning eller annan automatisk brandskyddsutrustning skall för sådana gällande regler också beaktas. Reglerna är baserade på den teknik som var allmänt tillämpad vid utarbetandet. För annan teknik kan de användas i tillämpliga delar. Kompletterande fordringar kan därvid ställas t ex i samband med intygande/certifiering av materiel. 1.2 Uppgift Det är en automatisk brandlarmanläggnings uppgift att upptäcka begynnande brand (med beaktande av skyddsåtgärder för att undvika onödiga larm) så tidigt att verksamma räddnings- och brandsläckningsåtgärder kan vidtagas. 1.3 Definitioner Detta avsnitt upptar begrepp som användes i reglerna och inte definieras på annan plats. Anläggarfirma En firma som har intyg eller certifikat enligt Norm för anläggarfirma Brandlarm, SBF Anläggarintyg Ett intyg där anläggarfirman efter egenkontroll verifierar att installerad anläggning uppfyller aktuellt regelverk. Anläggningsskötare Person som utsetts av anläggningsinnehavaren som ansvarig för skötsel av brandlarmsystemet och vilken har erhållit adekvat utbildning för detta. Automatisk brandskyddsutrustning Anordningar för begränsning av rök- och brandspridning eller brandsläckning, som utlöses från centralutrustningen (t ex automatisk släckanläggning, branddörr-/brandluckstängning etc). Biledning Del av detektorkrets, innehållande detektorer utan egen adress som anslutes till adressenhet på detektorledning. (Se 1.4.2). Behörig ingenjör brandlarm Person som har certifikat enligt Norm för behörig ingenjör brandlarm, SBF Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 4

5 Besiktningsintyg Ett dokument där besiktningsfirma efter opartisk tredjepartskontroll verifierar att installerad anläggning uppfyller kraven i aktuellt regelverk. Besiktningsman Behörig ingenjör som är tillsvidareanställd på certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanordning och av denna utsetts till besiktningsman. Brandförsvarstablå (BFT) Del av centralutrustningen som främst är avsedd för utryckningspersonalen. Denna del kan placeras på annan plats än centralutrustning och endast innehålla begränsade möjligheter till manövrering och indikering. Centralutrustning (CU) Centralutrustning för brandlarmanläggning med övervaknings-, indikerings-, larmförmedlings- och manövreringsfunktioner. Centralutrustning kan även innehålla strömförsörjningsutrustning eller delar av denna. Vissa funktioner kan separeras från centralutrustningen till en brandförsvarstablå. Detektorkrets Media som förbinder detektorer, larmknappar och andra komponenter med centralutrustningen (se 1.4.2). Detektorledning Ledning för en detektorkrets ansluten till centralutrustning direkt eller via matarledning (se 1.4.2). Flamdetektor (FD) Detektor som reagerar för strålning som uppstår vid brand. Flamdetektorer kan indelas i följande: a) UV-typ (FDu) som reagerar för ultraviolett strålning. b) IR- typ (FDi) som reagerar för oscillerande infraröd strålning inom visst våglängdsområde. Flödesvakt Givare som reagerar då t ex vattensprinkler öppnat så att vattenflöde uppstår i huvud- eller grenledning. Jordtag Jordtag i brandlarmanläggning är avsett att utgöra referens för jordfelsavkännande utrustning och/eller potentialutjämning för överspänningar. Jordtaget kan utgöras av: a) Anslutning till elnätets skyddsledarsystem. b) Separat jordtag i form av jordlinor, spett och/eller plåtar. Kompletterande larmadress Adressangivelse på centralutrustning som vid utlöst larm med ett signifikativt larmnummer kompletterar och närmare preciserar den larminformation som erhålls genom sektionsangivelsen. En kompletterande larmadress kan utgöras av enstaka eller grupp av detektor (er), larmknapp(ar), släckanläggning(ar) m.m. En kompletterande larmadress skall på centralutrustningen anges som t.ex. Detektor xx, Adress xx eller Zon xx. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 5

6 Kortslutningsskydd Anordning i detektorkrets, ingående i adresserbart system som automatiskt frånkopplar del av detektorkrets vid fel. Kravställare Den som krävt eller begärt installationen av brandlarmanläggningen t.ex. försäkringsbolag, myndighet eller ägare/beställare av anläggningen. Det kan också vara den som via avtal ställer krav på anläggningens utförande t.ex. ett försäkringsbolag som ställer krav för att premierabatt skall utgå eller en larmmottagare som ställer krav för larm skall mottagas och föranleda åtgärd. Larmcentral Plats där larmmottagare är placerad och varifrån räddningstjänsten kan tillkallas. Larmcentral förutsättes ständigt bemannad. Larmdon Apparat för akustisk respektive optisk larmgivning, t.ex.: a) Larmklockor och högtalare b) Sirener och motsvarande c) Signallampor d) Blixtljus e) Rotationslampor (s k saftblandare) Larmknapp Don för manuell larmutlösning. Larmmottagare Mottagningsutrustning för larm och felsignaler överförda från larmsändare via överföringsmedia och eventuella koncentratorer eller dylikt. Mottagningsutrustningen övervakar även överföringsmediet. Larmsändare Utrustning för överföring av larm och felsignaler via överföringsmedia (t ex ledning) till mottagare eventuellt via koncentrator eller annan mellanutrustning. Larmsändaren utgör en del av larmöverföringen. Larmsändaren kan ingå i centralutrustning eller inrymmas i denna. Larmtryckvakt Pressostat/tryckströmställare som påverkas och ger larm till centralutrustning vid utlöst vattensprinkler. Normalt anslutes denna via fördröjningskärl eller elektronisk fördröjning. Matarledning Ledning från centralutrustning till spridningsplint gemensam för en eller flera detektorkretsar och eventuella andra funktioner enligt 4.2 (se 1.4.2). Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 6

7 Rökdetektor (RD) Detektor som reagerar för förbränningspartiklar eller förbränningsgaser, varvid larm ges då viss partikel- respektive gaskoncentration uppnås. Rökdetektorer kan indelas i följande grupper: a) Joniserande rökdetektor (RDj) där luften i en mätkammare joniseras genom en strålkälla. Detektorn kan genom kompensationskammare eller motsvarande lösning göras mindre känslig för förändringar i temperatur, luftfuktighet och lufttryck. b) Optisk rökdetektor (RDo) som i regel har mätkammaren utförd som en labyrint där partikeltätheten mätes genom reflektions- eller genomsiktsmätning. c) Linjerökdetektor (RDL) som reagerar på den fördunklingseffekt som uppstår av brandrök. Samplingdetektor (SD) (även kallad aspirationsdetektor) Detektor som med fläkt eller liknande via ett rörsystem samlar in luft från det övervakade området och detekterar/ analyserar förekomsten av förbränningspartiklar. Sektion Ett geografiskt område i ett övervakat objekt med gemensam indikering vid brandlarm (se även 3.2.1). Strömförsörjningsutrustning Denna kan uppdelas i följande huvudenheter: a) Laddningslikriktare eller nätaggregat, som utgör ordinarie strömförsörjning då nätspänning finnes. b) Ackumulatorbatteri som inkopplas vid nätavbrott eller arbetar parallellt med nätaggregat/laddningsriktare. Ackumulatorbatteri underhållsladdas normalt från laddningslikriktare. Utrymningslarm En anläggning som har till uppgift att varna människor som finns i en byggnad för att brand eller annan nödsituation har uppstått och att byggnaden därför ska utrymmas. Ett utrymningslarm kan aktiveras via en automatisk brandlarm-anläggning. Anmärkning: Utförandet av utrymningslarm behandlas inte i dessa regler. Krav för utrymningslarm anges i Boverkets Byggregler och i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Se bilaga 4 beträffande standarder och rekomendationer om utförande av utrymningslarm. Ventilvakt Kontakt (gränsläge- eller mikrobrytare) som övervakar ventilläge i sprinkleranläggning. Ger felsignal vid onormalt läge. Värmedetektor (VD) Detektor som reagerar vid temperaturökning, varvid larm ges: a) Då viss temperaturgräns passeras s k maximalvärmedetektor (VDm). b) Vid viss temperaturökning inom bestämd tid eller då viss temperaturgräns passeras s.k. värmedetektor med differentialfunktion. (VDdm). Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 7

8 Överföringsmedia Överföringsmedia kan vid larmöverföringssystem utgöras av (galvanisk) ledning (egen eller förhyrd), bärfrekvenssystem på annat ledningssystem, radiolänk eller optisk förbindelse. Begreppet överföringsmedia omfattar även eventuella terminal- och mellanutrustningar vid t.ex. optisk förbindelse. Övervakad yta Med övervakad yta avses utrymmen som övervakas med branddetektorer enligt dessa regler. Övervakat system Brandlarmsystem där ledningar och för funktionen viktiga komponenter övervakas kontinuerligt eller periodiskt så att felsignal erhålles vid avbrott eller annat fel. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 8

9 1.4 Principbeskrivning Kort beskrivning Upptäckten av brand genom automatisk brandlarmanläggning utföres genom mätning av brandparametrar i det övervakade området. Larm ges om brandparametrarna överstiger ett givet värde. Exempel på principuppbyggnaden av en brandlarmanläggning visas i följande figur. M C A B E F J K D G H L A Branddetektor B Centralutrustning C Larmdon D Larmknapp E Brandlarmöverföring F Larmmottagare för brandlarm G Kontrollutrustning för brandskyddsutrustning H Automatisk brandskyddsutrustning J Felsignalöverföring K Larmmottagare för felsignal L Strömförsörjning M Brandförsvarstablå Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 9

10 1.4.2 Detektorkrets Principskiss för definitionerna detektorkrets, matar-, detektor- och biledning i en brandlarmanläggning. Detektorkrets CU A Matarledning Detektorledning Biledning 1.5 Larmorganisation Varje anläggningsinnehavare bör upprätta en larmorganisation där utbildad och instruerad personal har följande uppgifter: fastställa platsen varifrån larmet uppkommit och orsaken till larmet, underrätta berörda personer inom objektet om en eventuell brand, initiera utrymning av de personer som vistas i byggnaden, svara för tillgängligheten till larmade utrymmen t.ex. upplåsning av dörrar, vidta åtgärder avsedda att begränsa branden, förbereda räddningstjänstens ankomst I de fall larmlagring enligt används skall en larmorganisation alltid finnas. Se 7.2 beträffande utbildning av personal. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 10

11 1.6 Utförande, allmänt För att brandlarmanläggningar skall uppfylla dessa regler skall de vara planerade och installerade enligt dessa regler och uppbyggda av materiel som uppfyller reglerna. Anläggningarna skall vidare skötas och underhållas regelbundet samt besiktigas. Ett anläggarintyg skall utfärdas av en anläggarfirma. Anläggningen skall normalt projekteras av anläggarfirma eller av certifierad behörig ingenjör för brandlarm. Om detta inte kan uppfyllas skall projektören i ett tidigt skede vända sig till en anläggarfirma eller till en behörig ingenjör för rådgivning och för granskning av projekteringen. Är installatören inte anläggarfirma skall arbetet utföras under överinseende av den anläggarfirma som skall utfärda anläggarintyget. Anläggarfirman skall innan kanalisationen respektive ledningsförläggningen påbörjas granska installationsritningarna (se även 4.1). Utlösningssystem för släckanläggningar skall planeras i samråd med anläggarfirman för släcksystemet. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 11

12 2 Materiel 2.1 Allmänt Det är av stor betydelse för en brandlarmanläggnings riktiga och säkra funktion att ingående materiel har avsedda prestanda och bibehåller sin funktionsduglighet i aktuell användningsmiljö. Centralutrustning, brandförsvarstablå, strömförsörjningsutrustning, detektorer och larmknappar skall vid provning ha uppfyllt kraven enligt SBF 1010 respektive SBF Materiel skall ha kapslingsklass för användning i aktuell miljö enligt ELSÄKER- HETSVERKETS gällande föreskrifter. 2.2 Detektorer Beträffande definitioner av respektive detektortyp hänvisas till 1.3. Detektorer skall uppfylla fordringarna i SBF Tillsatsutrustning och kompletteringsdetaljer till detektor såsom vindskydd, filter, ventilationsmätkammare etc avsedda att förbättra detektors funktion i speciella miljöer måste vara utförda så att de inte väsentligt försämrar detektors normala funktion. Detektorer som innehåller radioaktiv strålkälla skall vara godkända av STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT. 2.3 Larmknappar Larmknapp skall uppfylla kraven i SBF Larmknapp skall vara försedd med texten BRANDLARM (på eller vid knappen). 2.4 Centralutrustning Centralutrustning och strömförsörjning skall uppfylla kraven i SBF För centralutrustning som saknar individuell optisk sektionsindikering krävs speciell brandförsvarstablå (BFT). Denna kan vara integrerad i centralapparaten eller separat enhet. Brandförsvarstablå skall uppfylla kraven i SS Centralutrustning skall vara utförd så att orienteringsritningar, skötselanvisning och kontrolljournal kan förvaras i centralutrustningen eller i kompletterande skåp. Anvisning om åtgärder vid brand- och felsignaler samt plats för uppgift om anläggningsskötare skall finnas i eller på centralutrustning alternativt tillhörande kompletteringsskåp (se även 3.5). Då centralutrustningen är uppdelad i flera enheter skall förbindelsen mellan enheterna vara övervakad (se definition under 1.3). Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 12

13 2.5 Larmdon Larmdon i brandlarmanläggning bör avge larmsignal enligt svensk standard, SS En brandlarmanläggning kan användas för aktivering av larmdon för utrymningslarm. Utförande av larmdon för utrymningslarm behandlas inte i dessa regler. 2.6 Larmöverföring 2.7 Skylt Överföringsutrustning skall medge överföring av brandlarm- och felsignaler. Brandlarm skall kunna överföras automatiskt från anläggningens centralutrustning till mottagaren och där indikeras inom 15 sekunder. Utrustningen skall vara så utförd att vitala delar inklusive överföringslinjen (eller överföringsmediet) är övervakade. Avbrott eller annat fel som kan hindra larmsignal att överföras skall signaleras vid larmmottagaren efter högst 100 sekunder. Detta gäller även felsignal från brandlarmanläggningen. Larm från flera larmsändare samtidigt får inte medföra att informationsförluster uppstår. Brandlarm skall alltid ha företräde framför fel- och övervakningssignaler och oavsett eventuell annan informationsöverföring indikeras vid mottagaren inom 15 sekunder. Tillförlitligt överspänningsskydd skall finnas för inkommande linje vid larmsändare och larmmottagare. (Se även 4.2.8). Där reglerna föreskriver skylt ska denna vara utförd i beständigt material och med beständig text. Skylt skall vara fastsatt på underlaget på ett beständigt sätt med en för underlaget lämplig fastsättningsmetod. Texten och/eller symbolen ska vara vit text på röd botten alternativt röd text på vit botten (detta krav gäller dock inte skylt enligt bilaga 3). Skylt vid eller på larmdon skall vara utförd enligt vedertagen standard och läsbar med normal syn från närmaste ståplan. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 13

14 3 Planering 3.1 Brandlarmanläggningens omfattning Detektorövervakningens omfattning skall uppfylla ett av nedanstående tre alternativ: 1. Fullständig övervakning av byggnad. Detta alternativ innebär att samtliga utrymmen i byggnaden är försedda med detektorer med endast de undantag som anges i och Fullständig övervakning av en eller flera brandceller. Detta alternativ innebär att samtliga utrymmen i de övervakade brandcellerna är försedda med detektorer med endast de undantag som anges i och De övervakade brandcellerna skall vara avskilda i minst brandteknisk klass EI 60 mot de delar av byggnaden som saknar övervakning. 3. Övervakning med omfattning enligt bilaga A. Detta alternativ innebär en förenklad detektorövervakning för mindre objekt. Kraven enligt avsnitt 1.1 och 1.6 i bilaga A skall vara uppfyllda för att denna omfattning skall få användas. Brandlarmanläggning med en omfattning som inte uppfyller något av alternativen ovan är att betrakta som en anläggning med ofullständig övervakning enligt dessa regler. En brandlarmanläggning enligt alternativ 1-3 ovan där det finns mindre avvikelser i omfattningen behöver i anläggarintyget inte anges som en anläggning med ofullständig övervakning under förutsättning att avvikelserna är beslutade vid projekteringen och godkända av (den blivande) anläggningsinnehavaren. Avvikelserna skall dock alltid vara preciserade i anläggarintyget. För en anläggning med ofullständig övervakning skall principerna för den valda omfattningen vara beskrivna i anläggarintyget I den övervakade byggnaden respektive brandcellen skall, med undantag av vad som anges i 3.1.3, samtliga utrymmen - även dolda - vara helt över-vakade. Anmärkning Exempel på utrymmen som speciellt skall uppmärksammas (jfr undantag enligt och detektorplacering enligt 3.4) - Hiss-, transport-, transmissions- och ljusschakt. - Kanaler och schakt (för EL, VVS m.m.). - Luftbehandlingsanläggningar. (se 3.1.4). - Kanaler för material och avfall och tillhörande behållare. - Utrymmen ovanför undertak och under förhöjt golv. - Utrymmen i rum som skapas genom hyllsektioner eller motsvarande. - Utrymmen under entresoler, läktare och liknande. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 14

15 - Alla typer av inbyggnader. - Utrymmen under utvändiga skärmtak m.m Följande utrymmen behöver inte förses med detektorer: Utrymme för elutrustning t ex nischer (för mindre gruppcentraler) slitsar, kanaler med ett tvärsnitt maximalt 0,25 x 0,5 m om det direkt ansluter till övervakat utrymme och är brandtekniskt avskilt lägst EI 60 i varje bjälklags-genomgång Slutna VVS-schakt med tvärsnitt maximalt 0,25 x 0,5 m och avskilda i lägst EI 30 mot angränsande övervakat utrymme eller med lägst EI 60 i varje bjälklagsgenomgång Andra utrymmen med högst 1 m² golvyta per enhet ingående i fast inredning (t ex toaletter och garderober) under förutsättning att utrymmet inte används för förvaring av lätt brännbart material eller avfall Utrymme under skärmtak helt utfört av obrännbart material som går ut från väggen mindre än 2,5 m eller utrymme under andra takutsprång eller dylikt (t ex av arkitektoniska skäl) med högst 1,5 m djup. För båda gäller förut-sättningen att utrymmet inte används för lagring av brännbara varor eller brännbart emballage Slutna "oanvända" utrymmen där öppningarna mot underliggande övervakad lokal inte överstiger 5 % av ytan om höjden är maximalt 1,5 m och utrymmet saknar träreglar, annat brännbart material eller större mängd ledningar än vad som erfordras för enbart belysningsarmaturer och teleanläggningar i direkt underliggande respektive överliggande lokal. Förekommer annan elutrustning, andra ledningar, ledningsstegar och/eller ledningsrännor erfordras detektorer vid dessa delar av utrymmet Utrymme (lokal) under undertak om utrymmet ovan undertaket är övervakat och öppningarna i denna utgör minst 25 % av ytan och jämnt fördelade samt så utformade att passage av värme respektive rök till ovanförliggande detektorer säkerställes. Dessutom skall eventuell ventilationsfrånluft tagas i övre utrymmet. Utrymme under förhöjt golv behöver inte heller förses med detektorer om golvet och lokalen ovanför uppfyller dessa krav Oanvändbart och svårtillgängligt utrymme mellan innertak av minst brandteknisk klass EI 60 och yttertak Luftbehandlingsinstallationer Detektorer i luftbehandlingsinstallationer är avsedda att upptäcka begynnande brand i installationen och kan inte ersätta rumsövervakning. Kanaler för till- och frånluft behöver normalt inte förses med detektorer. Nedan uppräknade luftbehandlingsvägar skall dock förses med detektorer Evakueringskanal från yrkesmässigt använd grill, stekbord, flottyrgryta eller liknande. Detektorn placeras i kanalens början alternativt i sugkåpa eller liknande. Vid detektorplaceringen måste hänsyn tagas till rensningsmöjlighet av kanalen. Vidare skall detektorn vara anpassad till placeringen och klara mekaniska påfrestningar vid rensning av kanalen. Då så erfordras av rensningsskäl skall detektorn vara lätt demonterbar Evakueringskanaler från dragskåp, då detektor inte kan placeras i dragskåpet eller då placering i skåpet inte bedöms ge tillräckligt snabbt larm. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 15

16 I de fall dragskåp användes uteslutande för våthantering eller hantering av icke brännbara föremål erfordras inte detektor Luftbehandlingsenhet ansluten till kanalsystem för tilluft förses med detektor i de fall enheten innehåller elmotor och/eller elvärmebatteri. Detektorn placeras i samma utrymme som elmotorn eller efter eventuellt värmebatteri. Avskiljningar i form av värme-/kylbatterier och torrfilter betraktas inte som väggar. Hänsyn behöver inte tagas till enstaka reglermotorer eller givare även om dessa är placerade i luftbehandlingsväg Luftbehandlingsenhet för frånluft behöver endast förses med detektor i de fall lokalerna varifrån luften hämtas inte är övervakade och/eller lokalen där enheten är uppställd inte är övervakad. I de fall lokalerna varifrån luften hämtas är klassade som brand- eller explosionsfarliga skall detektor med erforderlig kapslingsklass placeras även i de delar av luftbehandlingsvägen där motorer är placerade Större luftbehandlingssystem där varje del består av ett rum förses med detektorer enligt de regler som gäller för andra utrymmen. Dock behöver utrymme med golvyta < 4 m² inte förses med egen detektor under förut-sättning att avskiljning mot övervakad del endast utgöres av torrfilter eller värme- /kylbatteri för genomströmning samt att ingen del av taket ligger på ett större horisontellt avstånd från en detektor än 5 m. Dock skall varje samman-byggt system vara försett med minst en detektor I första hand placeras detektorer i eventuell blandningskammare och i tillluftsutrymme efter eller vid eventuell fläkt. Mindre utrymme (högst 1 m² golvyta) som användes enbart för VV-installationer (även mindre pumpar, reglermotorer och givare) i anslutning till luftbehandlingsutrustning förses med detektorer endast i följande fall: - om avskiljningen mot luftväg och omkringliggande byggnadsdelar är av brännbart material. - om i utrymmet finns el- och/eller reglercentral med kapslingsklass lägre än IP 54 enligt ELSÄKERHETSVERKETS gällande föreskrifter Beträffande sektionsindelning se Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 16

17 3.2 Indelning i sektioner och detektorkretsar Den övervakade ytan skall uppdelas i sektioner (gäller oavsett om det finns en kompletterande larmadress eller inte). Sektion kan utgöras av ett rum, flera rum eller del av ett rum. Övervakningen kan ske med en eller flera detektorer Syftet med att indela en brandlarmanläggning i sektioner är att snabbt kunna lokalisera den eller de detektor(er) som larmar Sektionsgränser bör sammanfalla med brandcellsgränser. Undantag utgör små, enstaka brandceller exempelvis soprum, mindre arkiv. Brandceller bestående av rum överstigande m² måste uppdelas i flera sektioner En sektion får omfatta högst 1600 m². Vid beräkningen av sektionsytan skall alla plan som är försedda med detektorer sammanräknas. Yta ovan undertak och/eller i undergolv behöver inte medräknas En sektion får omfatta flera rum/utrymmen i de fall de gränsar till varandra och en naturlig gångväg finns mellan dem. Sektionens totala yta får inte överskrida i nedanstående tabell angivna värden för respektive antal rum/utrymmen. Största sektionsyta (m²) Antal rum Normalt Om uppfylls Antal rum Normalt Om uppfylls Ej tillåtet Under förutsättning att ett av nedanstående alternativ uppfylls får den högra kolumnen i tabell användas för att bestämma största sektionsyta Alternativ 1: Utöver sektionsangivelse skall även en kompletterande larmadress (se 1.3) visas på CU/BFT vid brandlarm. Den kompletterande larmadressens yta får inte vara större än de värden som anges i kolumnen "Normalt" i tabell Alternativ 2: Extra indikering från samtliga detektorer inom sektionen skall finnas i gemensamt utrymme, t ex korridor. Indikeringarna skall placeras så att de är väl synliga och försedda med skylt märkt BRANDDETEKTOR. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 17

18 Svårtillgängliga utrymmen, t ex värdevalv, transformator- och ställverksrum, skall ha extra indikering utanför rummet i korridor eller förrum. Vid beräkning av högsta tillåtna sektionsstorlekar tillämpas kolumnen "Normalt" i tabellen i Alternativt kan maximalt 5 sådana rum utgöra egen sektion Sektion bör normalt omfatta samma våningsplan. Undantag härifrån kan vara ljus- eller hisschakt samt trapphus. Vid goda interna kommunikationer får högst 2 plan ingå i samma sektion. Dock skall pkt beaktas. Luftbehandlingsutrymmen ovan yttertak skall utgöra egen sektion. Sådan sektion får omfatta högst 20 rumsenheter/ utrymmen med naturlig gångväg emellan Detektorer installerade under förhöjt golv och över undertak, i kabelkanaler eller luftbehandlingssystem skall markeras med extra indikeringslampa signerad med lämplig text (Se skyltkrav i 2.7) Larmknappar i industrilokal eller annan lokal där frånkoppling av rökdetektorer återkommande sker får inte anslutas så att frånkoppling av rökdetektorer förhindrar larm från larmknapparna. Sektion för enbart larmknappar får omfatta flera plan och högst 10 knappar. Det sammanlagda gångavståndet mellan knapparna får vara högst 200 m. För hotell och motsvarande, se bestämmelser utfärdade av respektive myndighet Varje släckanläggning som är ansluten för att ge brandlarm via centralutrustningen skall utgöra egen sektion. Dessa sektioner skall märkas/anges på lämpligt sätt med klartext på eller vid CU/BFT, alternativt i textdisplay Indelning i detektorkretsar Detektorkrets skall vara så utförd att kortslutning eller avbrott inte kan orsaka bortfall av mer än del av anläggningen som övervakar högst m² dock högst 50 rum. Under förutsättning av att erforderligt antal kortslutningsskydd användes får övervakad yta för en detektorkrets omfatta högst m² dock högst 100 rum. I de fall detektorkrets omfattar mer än m² eller mer än 50 rum får framoch återledning i en detektorkrets inte ske i samma ledningshölje. Detta krav gäller inte för matarledning (se 1.3 och Bilaga 2) I de fall detektorkrets omfattar mer än m² eller mer än 50 rum skall det inte vara möjligt för anläggningsskötaren att genom en enkel manuell manöver orsaka bortkoppling av mer än del i anläggningen som övervakar högst m² dock högst 50 rum Generellt gäller att detektorkrets inklusive biledning(ar) skall uppfylla och En biledning får inte avgrenas med adressenhet så att en ny biledning uppstår. Biledning får maximalt omfatta område enligt kolumnen "Normalt" i tabellen i Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 18

19 Biledning innehållande "äldre" detektor(er) som saknar egen optisk indikering får dock maximalt omfatta 5 st detektorer monterade i samma lokal eller i rum på samma våningsplan med direkt dörranslutning till varandra. I detta fall skall en separat röd optisk larmindikering placeras väl synligt och vara försedd med skylt "SUMMAINDIKERING - GRUPP AV BRANDDETEKTORER". Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 19

20 3.3 Val av detektortyp Detektortyp skall väljas så att bästa möjliga detektering erhålles med beaktande av pkt 1.2 och med hänsyn till den sannolika brandutvecklingen i begynnelsefasen, rumshöjd, och omgivningsförhållandena enligt De störningar som vid normala driftförhållanden kan ge upphov till onödiga larm skall beaktas vid val av detektortyp (se 3.11) Detektorval med hänsyn till verksamhet och förväntat brandförlopp Rökdetektor (RD). Rökdetektorer skall normalt användas i alla utrymmen, där andra detektortyper inte ger bättre detektering. Typen av rökdetektorer skall väljas med hänsyn till typ av brännbart material och detektorns känslighetsområde. Olika rökdetektortyper kan behöva kombineras för att optimal effekt skall erhållas. Beträffande datorhallar m.m. se Värmedetektor (VD). Värmedetektorer får användas i utrymmen där man alltid kan räkna med en mycket snabb värmeutveckling vid brand. I mindre lokaler ( 12 m²) får värmedetektorer användas i de fall direkt dörranslutning finns till närliggande utrymme/korridor, som är försedd med rökdetektorer. Detta gäller dock inte el- och elektronikutrymme samt utrymme där batterier laddas Flamdetektor (FD). Flamdetektor kan användas för snabb detektering i utrymmen där öppen låga erhålles redan i begynnelsefasen (t.ex. utrymmen med brandfarliga varor). I utrymmen där man kan räkna med att det vid brandutbrott bildas stora mängder rök skall flamdetektorer antingen inte användas eller användas i kombination med rökdetektorer Linjerökdetektor (RDL). Linjerökdetektorer kan användas i höga lokaler och i lokaler där vanliga rökdetektorer inte kan användas av miljöskäl. När man kan räkna med att det vid brandutbrott snabbt bildas kraftiga mängder rök skall detektorn inte användas, eftersom detta kan uppfattas som ett ogenomträngligt hinder som endast utlöser felsignal Samplingdetektor (SD) kan vara ett alternativ eller komplement till rökdetektorer i utrymmen med svåra detekteringsförhållanden och i utrymmen där ett mycket tidigt larm är önskvärt. Detektorn får endast användas i utrymmen som uppfyller applikationskrav enligt tillverkarens anvisningar Specialdetektor. Specialdetektorer (se SBF 1011) kan vara ett alternativ eller komplement till vanliga detektorer. Detektorn får endast användas i utrymmen som uppfyller applikationskrav enligt tillverkarens anvisningar. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 20

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt.

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR LÅS OCH LARM Antaget av kommunstyrelsen 2006-11-30 306

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 Bakgrund Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för Systematiskt Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för systematiskt Doknr: R 7.2 Saija Thacker Tobias Thrysén Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-09-12 2013-09-12 2(14)

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer 2002 VVS-Installatörerna ISBN 91-631-2394-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Arbetsmiljöproblem vid monteringsarbete samt

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Elsystem, jordning och transientskydd

Elsystem, jordning och transientskydd Elsystem, jordning och transientskydd För moderna fastigheter med bredbandsinstallationer Elforsk rapport 00:12 Birka Nät Ericsson Luleå Tekniska Universitet Telia - UPN - Åskskyddskonsult Februari 2000

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

handbok november 2008 Förvaring av explosiva varor

handbok november 2008 Förvaring av explosiva varor handbok november 2008 Förord Hanteringen av explosiva varor är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla explosiva varor ska godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Läsanvisning BBR 18 träder i kraft den 2 maj. Det är en ny grundförfattning med BFS-nummer 2011:6. Samma datum träder en ny plan- och bygglag (2010:900) och

Läs mer