Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad med tillhörande bilagor, bilaga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 56 dnr. KS 765/ Avtal om borgensansvar för utlåningen från Helsingborgs stad till NSR Beskrivning av ärendet Delägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB har vid bildandet förbundit sig att gå i borgen för bolagets kommande skuldsättningar. Helsingborgs stad agerar långivare till NSR för de lån som borgensåtagandet omfattar. Båstads kommun förbinder sig för ett borgensansvar på 6,4 % (7 680 av tkr 1981 års prisläge) av eventuella förluster på grund av utlåningen (inkl checkräkningskredit) från Helsingborgs stad till NSR, dock aldrig mer än 6,4 % av den verkliga skuldbelastningen. december 2013 uppgick Helsingborgs stads utlåning till NSR till tkr. Därutöver har NSR en checkräkningskredit på tkr via Helsingborgs stad. Omräknat maximalt borgens-ansvar för Båstads vid tidpunkten uppgick till tkr. Verkligt borgensansvar vid samma tidpunkt uppgick dock till tkr. Betalningsskyldigheten inträder när NSR sedan 30 dagar är i dröjsmål med att betala ränta och/eller amorteringar till Helsingborgs stad. Tidigare/nuvarande borgensförpliktelse/avtal är tecknat 1998 mellan NSR och respektive kommun. Normalt ska borgen tecknas mellan långivaren och borgenären, dvs mellan Helsing-borgs stad (långivare) och respektive kommun (Borgenär). För att det ska vara formellt korrekt ska alltså borgen istället tecknas till Helsingborgs stad. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad med tillhörande bilagor, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avtalsförslaget godkänns under förutsättning att de andra fem kommunerna godkänner detsamma. 2. Kommunstyrelsens ordförande, Kerstin Gustafsson, bemyndigas att tillsammans med ekonomichefen, Johan Linden å kommunens vägnar underteckna avtalet. 3. Det nya avtalet om borgensförbindelse ersätter tidigare som makuleras (dnr. KS 818/98-563). Justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -283-

2 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: K:5 tb5 {1'1 - Till: Kommunstyrelsen '10j Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1. Borgensförbindelse 2. Borgensram och låneskuld per Tidigare avtal om borgensförpliktelse från 1998 Avtal om borgensansvar för utlåningen från Helsingborgs stad till NSR Bakgrund Delägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB har vid bildandet förbundit sig att gå i borgen för bolagets kommande skuldsättningar. Helsingborgs stad agerar långivare till NSR för de lån som borgensåtagandet omfattar. Båstads kommun förbinder sig för ett borgensansvar på 6,4 % (7 680 av tkr 1981 års prisläge) av eventuella förluster på grund av utlåningen (inkl checkräkningskredit) från Helsingborgs stad till NSR, dock aldrig mer än 6,4 % av den verkliga skuldbelastningen. december 2013 uppgick Helsingborgs stads utlåning till NSR till tkr. Därutöver har NSR en checkräkningskredit på tkr via Helsingborgs stad. Omräknat maximalt borgensansvar för Båstads vid tidpunkten uppgick till tkr. Verkligt borgensansvar vid samma tidpunkt uppgick dock till tkr. Betalningsskyldigheten inträder när NSR sedan 30 dagar är i dröjsmål med att betala ränta och/eller amorteringar till Helsingborgs stad. Aktuellt Tidigare/nuvarande borgensförpliktelse/avtal är tecknat 1998 mellan NSR och respektive kommun. Normalt ska borgen tecknas mellan långivaren och borgenären, dvs mellan Helsingborgs stad (långivare) och respektive kommun (Borgenär). För att det ska vara formellt korrekt ska alltså borgen istället tecknas till Helsingborgs stad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Avtalsförslaget godkännes under förutsättning att de andra fem kommunerna godkänner detsamma. 2. Kommunstyrelsens ordförande, Kerstin Gustavsson, bemyndigas att tillsammans med ekonomichefen, Johan Linden å kommunens vägnar underteckna detsamma. 3. Det nya avtalet om borgensförbindelse ersätter tidigare som makuleras

3 2 (2) Båstad och Johan Linden Ekonomichef

4 Borgensförbindelse Nordvästra Skånes Renhållnings AB, arg nr , {"NSR"} ägs av Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Åstorps samt Ängelholms kommuner. Delägarna har vid bildandet av NSR förbundit sig att gå i borgen för bolagets kommande skuldsättningar upp till sammanlagt 120 mnkr i 1981 års prisläge. december 2013 uppgick Helsingborgs stads utlåning till NSR till tkr. Därutöver har NSR en checkräkningskredit på tkr via Helsingborgs stad. Båstads kommun förbinder sig härmed för ett borgensansvar på 6,4 % (7 680 av tkr 1981 års prisläge} av eventuella förluster på grund av utlåningen (inkl checkräkningskredit} från Helsingborgs stad till NSR, dock aldrig mer än 6,4 % av den verkliga skuldbelastningen. Betalningsskyldigheten inträder när NSR sedan 30 dagar är i dröjsmål med att betala ränta och/eller amorteringar till Helsingborgs stad. Denna borgensförbindelse gäller utan begränsning i tiden. Båstad den juni 2014 För Båstads kommun Båstads kommun Kerstin Gustavsson Johan Linden Bevittnas:

5 Mellan Nordvästra Skånes Renhållnings AB (nedan kallad NSR) och Båstad kommun har tecknats följande AVTAL 1 Bakgrund Nordvästra Skånes Renhållnings AB, nr , (NSR) ägs av Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Åstorps samt Ängelholms kommuner. Delägarna har vid bildandet av NSR förbundit sig att gå i borgen för bolagets kommande skuldsättningar upp till sammanlagt 120 Mkr i 1981 års prisläge. början av talet ökade verksamheten i NSR och lånebehov uppstod för nya projekt. Helsingborgs stad har under åren beviljat NSR lån för olika projekt. september 1998 uppgick stadens utlåning till NSR till drygt 93 Mkr (inkl ch eckkrediten). 2 Förbindelse Båstad kommun förbinder sig härmed för ett borgensansvar för NSR på 6,4 % (7 680 av kkr 1981 års prisläge), dock aldrig mer än 6,4 % av den verkliga skuldbelastningen, av eventuella förluster på grund av utlåningen från Helsingborgs Stad. Betalningsskyldigheten inträder när NSR sedan 30 dagar är i dröjsmål med att betala ränta och/eller amorteringar till Helsingborgs stad. Om NSR betalar sin skuld till Helsingborgs stad efter 30-dagarsfristen har Båstad kommun rätt att återfå erlagd betalning. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. Helsingborg 1998-tZZ. Båstad 1m!V-!)/-// -p#v" ;/i,1fa 4,,1,,;:J, fu:ra- c fö[jli ordvästra Skånes Renhållnings AB För Båstaa kommun ' y -287-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Ksau 336 Ks 162 Kf 233 Dnr: 818/ Avtal - Borgensåtagande för Nordvästra Skånes Renhållning AB Ärendebeskrivning Beslut Föreligger av Helsingborgs stad upprättat förslag till avtal angående rubricerade. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avtalsförslaget godkännes under förutsättning att de andra fem kommunerna godkänner detsamma. 2. Kommunstyrelsens ordförande, Tord Knutsson, bemyndigas att tillsammans med ekonomichefen, Lars Malmberg å kommunens vägnar underteckna detsamma. Kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles. Kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunstyrelsens förslag bifalles. Justerandes sign AU KS/nämnd

7 .. 1J'i elsingborg NSR's delägarkommuner Översänder härmed fördelning per av delägarkommunernas borgensansvar enligt gällande konsortialavtal. Med vänlig hälsning NSRAB Ekonomiavdelningen Mats Örth NSR AB Hjortshögsvägen Helsingborg tel: fax: Reg: B!J289-

8 Låneskuld för NSR AB och fördelning av borgensansvar enligt konsortialavtal, per Borgensansvar enligt konsortialavtal Kommun O/o Aktie Låneskuld Amortering Nya lån Låneskuld* kap. KPi jan. KP dec Tkr 107,2 315,0 Bjuv 7, Båstad 6, Helsingborg 51, Höganäs 11, Åstorp 6, Ängelholm 15, SUMMA *Tillkommer checkkredit på 26,5 mkr. Denna kredit är utnyttjad med 0 mkr. Det utnyttjade låneutrymmet uppgår till 43,8%] av det maximala utrymmet enligt konsortialavtalet. N (.0 0

9 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 57 dnr. KS 290/ Överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Beskrivning av ärendet syfte att sammanföra all kollektivtrafik till en gemensam huvudman överlät de nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Region Skåne och Skånetrafiken from juli månad år Perstorps kommun gjorde detsamma fr om Sammanlagt har 23 av Skå-nes 33 kommuner överlåtit verksamheten till Region Skåne och denna verksamhet finansieras genom årliga bidrag från kommunerna. Avtalen har förlängts och gäller tom december månad år nför eventuell ytterligare förlängning har en översyn gjorts av de tidigare avtalen. Dessa var tänkta att vara av tillfällig karaktär till dess att en skatteväxling var möjlig så att Region Skåne kunde finansiera verksamheten med egna medel. Överenskommelsen utgår från att kommunerna sedan tidigare överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne och att parterna nu behöver teckna avtal om fortsatt finansiering. Syftet är att säkerställa att finansieringsansvaret för verksamheten från och med 1 januari 2015 fullt ut sammanfaller med det överlåtna ansvaret. Överenskommelsen föreslås gälla tills vidare med 24 månaders uppsägning. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad med tillhörande bilagagor, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslaget till överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunchefen ges i uppdrag att underteckna överenskommelsen. utskott/presid bfv O - r V justerandes signaturer KS/närnnd KF Utdrags bestyrkande

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: K5 J-'io/1'1- '1GO Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen, Vård- och omsorg Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1. Region Skånes, Skånetrafiken, skrivelse daterad Förslag till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. 3. Missiv till överenskommelsen från Kommunförbundet Skåne daterat Samråd har skett med: Skåne Nordväst Överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Bakgrund syfte att sammanföra all kollektivtrafik till en gemensam huvudman överlät de nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Region Skåne och Skånetrafiken fr o m juli månad år Perstorps kommun gjorde detsamma fr om Sammanlagt har 23 av Skånes 33 kommuner överlåtit verksamheten till Region Skåne och denna verksamhet finansieras genom årliga bidrag från kommunerna. Avtalen har förlängts och gäller tom december månad år Aktuellt nför eventuell ytterligare förlängning har en översyn gjorts av de tidigare avtalen. Dessa var tänkta att vara av tillfällig karaktär till dess att en skatteväxling var möjlig så att Region Skåne kunde finansiera verksamheten med egna medel. Överenskommelsen utgår från att kommunerna sedan tidigare överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne och att parterna nu behöver teckna avtal om fortsatt finansiering. Syftet är att säkerställa att finansieringsansvaret för verksamheten från och med 1 januari 2015 fullt ut sammanfaller med det överlåtna ansvaret. Överenskommelsen föreslås gälla tills vidare med 24 månaders uppsägning. Till överenskommelsen har lagts till förtydligande av överlåtelsens art och omfattning samt bestämmelser om samråd på olika nivåer. Politiskt samråd, tjänstemannasamråd samt verksamhetsdialog föreslås. Det bidrag kommunen betalar till regionen utgår från den kostnad kommunen hade vid tidpunkten för överlåtelsen. avtalet regleras att parterna är överens om att såväl modell som nivåer bör ses över för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Parterna för

11 2 (2) binder sig att aktivt medverka i översynen. Målsättningen är att översynen ska vara klar inom 3 6 månader från avtalsstart. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till Överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänstoch riksfärdtjänstlag. B; Johan Linden Ekonomichef

12 Skånetrafiken Datum Dnr 43/2014 REG SKANE 1 (2) Till Kommuner som överlåtit uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten Erbjudande om överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänstoch riksfärdtjänstlagen Erbjudandet Region Skåne, genom Skånetrafiken, översänder det slutliga erbjudandet avseende överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänstoch riksfärdtjänstlag. Överenskommelsen har tagits fram av Region Skåne i nära dialog med Kommunförbundet Skånes beredningsgrupp som har bestått av tjänstemän från fem kommuner. Med utgångspunkt i det förslag som presenterades i Hässleholm den 14 april 2014 har två justeringar gjorts utifrån de synpunkter som framkom på mötet. 1. Redovisning av punktlighet kommer att ske på kommunnivå Vid mötet den 14 april 2014 framkom synpunkter på att uppföljning av punktligheten i trafiken endast kunde ske för hela färdtjänstområdet och inte på kommunnivå. Det är nu säkerställt att redovisning kan ske på kommunnivå och justerat i överenskommelsen. 2. Förtydligande av tidsramen för översyn av ersättningsmodell Det framkom även synpunkter på att, den av kommunerna initierade, översynen av ersättningsmodellen ska vara klar inom 36 månader och att detta skulle vara allt för lång tid. Målsättningen är att översynen ska vara klar så fort som möjligt. För att förtydliga detta ändras skrivningen till "översynen ska påbö1jas omgående och vara klar snarast, dock senast inom 36 månader från avtalsstart." (Förändringar i kursivt) Förändringarna är avstämda med kommunförbundet Skånes beredningsgrupp. Postadress: Skånetrafiken, Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): Fax: nternet:

13 Dalum (2) Stä/111i11gstaga11de Samtliga 23 kommuner tär nu möjlighet att ta ställning till det slutliga erbjudandet. Kommun som önskar att Region Skånes ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen ska upphöra behöver lämna ett skriftligt besked om detta till Region Skåne senast den 31 maj Anledningen är att Region Skåne, liksom kommunen, måste ha tid för omställning till de nya förutsättningarna. Lämnas besked senare innebär det att det uppstår merkostnader för avvecklingen, kostnader som kommer att belasta kommunen. En återgång av ansvaret kräver formella beslut i både kommunfullmäktige och regionfullmäktige. För beslut i regionfullmäktige, som ska fattas innan årsskiftet, påbörjas beredningen under sommaren. Kommun som avser ge Region Skåne fortsatt förtroende att hantera färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen behöver meddela Skånetrafiken när beslut är fattat dock senast innan september månads utgång. Detta för att hinna med att förbereda respektive kommuns överenskommelse för undertecknande och själva undertecknandet. Oavsett om det är nämnd, styrelse eller fullmäktige som ska besluta bör beslut kunna fattas inom tidsramen. nformation från Kommunförbundet Skåne. Bifogat till detta brev återfinns information från Kommunförbundet Skåne, som Region Skåne ombetts förmedla till kommunerna i samband med utskicket av det slutliga erbjudandet. nformationen innehåller även förslag på beslutsmening i syfte att alla kommuner fattar likalydande beslut. Med vänlig hälsning b Skånetrafiken Region Skåne

14 Kommunförbundet Skånes beredning av förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna färdtjänstuppgifter Skånetrafiken redovisade vid ett möte med kommunerna i februari månad de utredningar av färdtjänsten i Region Skånes regi som har gjorts och de slutsatser som har dragits av denna genom lysning. Vid kommuninformationen informerades även om att ett förslag till ny fä rdtjänstöverenskommelse skulle översändas till kommunerna, vilket därefter har skett. Från kommunerna påtalades att man gärna ser att Kommunförbundet Skåne tar ett samordningsansvar för beredningen av förslaget till ny färdtjänstöverenskommelse inför ställningstagande till förslaget i de enskilda kommunerna. Kommunförbundet Skånes styrelse har uppdragit åt beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor att samordna Skånekommunernas beredning av Region Skånes förslag till ny färdtjänstöverenskommelse. En tjänstemannagrupp från några kommuner har därefter berett det förslag till överenskommelse som har översänts från Region Skåne. dialog med Skånetrafiken har förslaget ändrats på några punkter och omformu lerats till en överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna färdtjänstuppgifter utförda av Skånetrafiken. Kommunförbundet Skåne informerade vid ett dialogmöte med kommunerna den 14 april om den beredning av förslaget till färdtjänstöverenskommelse som skett tillsammans med Skånetrafiken. Vid dialogmötet utlovades ett förslag till beslutsmening som kan användas i respektive kommun i den nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som kommunen väljer att hantera ärendet i. För att få ett likvärdigt beslut i alla kommuner förs lås följande beslutsmening: "X-nämnden beslutar att godkänna förslag till ny överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag." Ett ställningstagande i kommunerna behövs före sommaren oavsett vem som ska bedriva verksamheten från årsskiftet, då de flesta kommunernas nuvarande färdtjänstavtal med Region Skåne löper ut

15 Kommunförbundet Skåne Bo Persson Tel Datum Beteckning Missiv till Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Kommunförbundet Skånes styrelse har uppdragit åt beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor att samordna Skånekommunernas beredning av Region Skånes förslag till ny färdtjänstöverenskommelse. En tjänstemannagrupp från några kommuner har i dialog med Skånetrafiken huvudsakligen under mars månad berett det förslag till överenskommelse som har översänts från Region Skåne. tjänstemannagruppen finns såväl juristkompetens och ekonomkompetens som lång erfarenhet av färdtjänstfrågor. Gruppen har bestått av Arma Fritzheimer (Svalöv/Skåne Nordväst), Tomas Nilsson (Eslöv), Jan Nilsson (Hässleholm), Bo Rosengren (Kristianstad), Monika Strömbäck (Sjöbo) och Bo Persson (Kommunförbundet Skåne). Målsättningen med dialogen har varit att enas om vilket kommunens egentliga ansvar är för den överlåtna färdtj änstverksamheten och hur största möjliga delaktighet kan skapas för kommunerna, utan att bedriva verksamheten i samverkan. Gruppen konstaterade inledningsvis att färdtjänst är en transportfråga och ingen omsorgsverksamhet. Fokus har legat på att få till en väl fungerande dialog mellan alla inblandade parter och att införa kvalitetsfaktorer som kan utveckla verksamheten i en positiv riktning. Beredningen har också resulterat i att överenskommelsen har omformulerats till att gälla en överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter beträffande färdtjänst och riksfärdtjänst. De största förändringarna gentemot tidigare överenskommelse är ett förtydligande av parternas åtagande och ansvar, samt ett förtydligande av hur kommunikation, dialog, samråd och uppföljning ska ske. Kommunerna är med och påverkar den långsiktiga utvecklingen genom att aktivt delta i samråden. Regelbunden uppföljning ska göras av kvaliteten i verksamheten samt av mål och nyckeltal. Överenskommelsen löper tills den sägs upp, med 24 månaders uppsägningstid. Finansieringen ligger på samm a nivå som tidigare, men regleras av en ny indexkorg som bättre speglar verkligheten. En översyn av finansieringsmodellen ska påbörjas i januari 2015 och vara klar inom 36 månader. Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb: _ 2 g 7 _

16 2 Vid Kommunförbundet Skånes dialogmöte den 14 april 2014 redovisas de förändringar i förslaget till färdtjänstöverenskommelse som har skett i samband med beredningen av förslaget, samt de överväganden som har gjorts mot bakgrund av det förslag som överlämnades från Skånetrafiken. Det blir tillfälle till en dialog om färdtjänsten och det slutliga förslag från Region Skåne som ska ligga till grund för ställningstagande till förslaget i de enskilda kommunerna. huvudsak förväntas Region Skånes slutliga förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag överensstämma med det nu översända förslaget. Till överenskommelsen är fogat en beskrivande och förtydligande PM. Region Skåne kommer att behandla denna modell för överenskommelse med respektive kommun i kollektivtrafiknämnden den 28 april. Det slutliga erbjudandet från Region Skåne till överenskommelse med respektive kommun om fortsatt finansiering av överlåtna färdtjänstuppgifter, kommer enligt Skånetrafiken att skickas ut till kommunerna senast den 30 april. Skånetrafiken har även meddelat att Region Skåne senast den 31 maj behöver ha ett skriftligt besked från de kommuner som har för avsikt att återta färdtjänsten. Besked om återtagande som inkommer efter den 31 maj innebär enligt Skånetrafiken att kommunen kommer att belastas med de merkostnader som en sen avveckling innebär för Region Skåne. KOMMUNFÖRBUNDETSKÅNE Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor t,'111 Bo Persson F örbundssekreterare

17 Skånetrafiken Dnr 43/ (8) Overenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och ri ksfärdtjänstlag -299-

18 Skånetrafiken Dnr 43/ (8) nnehållsförteckning 1 Bakgrund Definitioner Gällande handlingar för överenskommelsen Förtydligande av överlåtelsens art och omfattning Förtydligande av parternas åtagande Region Skånes åtagande Kommunens åtagande Förtydligande av kommunikation och dialog mellan parterna Politiskt samråd Tjänstemannasamråd Verksamhetsdialog Uppföljning Ersättningar och betalning Bidragsberäkning ndex Betalning översyn av ersättningsmodel/ Avveckling av bidrag Avtalstid och uppsägning Effekter av uppsägning Ändrade förutsättningar Övriga villkor Brister Tvist

19 Skånetrafiken 3 (8) Dnr 43/ Mellan Region Skåne, organisationsnummer och [Kommunens namn, org nr], nedan benämnd Kommunen, träffas följande Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst 1 Bakgrund Enligt lag (1997:736) om färdtjänst (färdtjänstlagen) och lag (1997:735) om riksfärdtjänst (riksfärdtjänstlagen) ansvarar Kommunen för att kommuninvånarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst tillgodoses. Såväl färdtjänst som riksfärdtjänst är dock en del av kollektivtrafiken och Kommunen får, efter särskild överenskommelse, överlåta sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och Kommunen har, genom tidigare tecknat avtal om överlåtelse, överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till myndigheten. Den överlåtna verksamheten finansieras genom att Kommunen utger ett bidrag till Region Skåne. Bidragets storlek utgår från Kommunens kostnad vid överlåtelsetillfället. Avtal om överlåtelse utgår från att samtliga kommuner i Skåne ska överlåta sina uppgifter och att det därefter ska finnas förutsättningar för Region Skåne, att med egna medel, finansiera övertagen verksamhet. Då förutsättningarna inte är uppfyllda behöver parterna teckna en ny överenskommelse om fortsatt finansiering. Syftet är således att säkerställa att finansieringsansvaret för verksamheten fullt ut sammanfaller med det överlåtna ansvaret från och med den 1 januari Parterna är eniga om att Kommunen ska fortsätta utge bidrag till dess att förutsättningar för Region Skåne, att med egna medel, finansiera övertagen verksamhet föreligger eller att ansvaret för verksamheten återgår till Kommunen. Avtal om överlåtelse innehåller väldigt få skrivningar om parternas åtagande och kommunikation. syfte att förtydliga införs, i denna överenskommelse, ett förtydligande av vad det är som överlåtits samt vilka åtaganden parterna har. 2 Definitioner Ord och termer, med de olika böjningsformer som förekommer i överenskommelsen inklusive bilagor, skall äga den betydelse som anges nedan, såvida ej annat anges i överenskommelsen eller annars naturligt framgår av sammanhanget. Färdtjänst - avser den innebörd som anges i lag (1997:736) om färdtjänst Riksfärdtjänst - avser den innebörd som anges i lag ( 1997:735) om riksfärdtjänst Part - avser Region Skåne och Kommunen var för sig Parter - avser Region Skåne och Kommunen gemensamt Regional kollektivtrafikmyndighet - Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag (201O:1065) om kollektivtrafik -301-

20 Skånetrafiken 4 (8) Dnr 43/ Gällande handlingar för överenskommelsen För överenskommelse om fortsatt finansiering gäller nedanstående handlingar. Om det i dessa förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga, och av båda parter undertecknade, tillägg till överenskommelsen 2. Undertecknad överenskommelse om fortsatt finansiering 3. Sammanställning av bidrag per år, från och med Avtal om överlåtelse, inklusive eventuellt tilläggsavtal om fortsatt bidrag 4. Ändringar och tillägg till överenskommelsen kan endast ske genom en skriftlig, och av båda parter undertecknad handling. Om avtal om tillköp har tecknats inom ramen för det ursprungliga avtalet om överlåtelse, upphör det avtalet att gälla när denna överenskommelse träder i kraft. 4 Förtydligande av överlåtelsens art och omfattning Med förtydligande av tidigare tecknat avtal om överlåtelse överenskommes följande. Överlåtelse av uppgifter, från Kommunen till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, har skett med stöd av 4 andra stycket färdtjänstlagen och 3 riksfärdtjänstlagen och omfattar endast färdtjänst och riksfärdtjänst enligt den definition som följer av lagstiftning och gällande regelverk. och med överlåtelsen samlas ansvaret för tillståndsgivning, regelverk, upphandling, administration och kostnadsansvar hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Ansvarig förvaltning hos Region Skåne är Skånetrafiken. 4.1 Förtydligande av parternas åtagande Parterna har ett gemensamt intresse av att överenskommelsens intentioner uppfylls och att färdtjänst av god kvalitet anordnas. Parternas åtaganden förtydligas därför nedan Region Skånes åtagande Region Skåne ansvarar för att a) Ta fram och fastställa regelverk, resevillkor och egenavgifter. b) Ansökningar om tillstånd för färdtjänst respektive riksfärdtjänst bereds, prövas och beslutas enligt förutsättningarna i färdtjänstlagen respektive riksfärdtjänstlagen och antaget regelverk. c) Avgifter (egenavgifter) tas ut enligt fastställda grunder. d) Upphandla, kontraktera och samordna färdtjänst och riksfärdtjänst. e) Både upphandlad verksamhet och verksamhet i egen regi följs upp regelbundet med fokus på kundkvalitet. f) Redovisa utvalda nyckeltal på kommunnivå halvårsvis. g) nformera Kommunen i frågor av betydelse för överenskommelsen. h) Kalla till och genomföra politiska samrådsmöten, minst två gånger per år. i) Kalla till och genomföra samrådsmöten på tjänstemannanivå, minst två gånger per år. j) Kalla till och genomföra kundrådsmöten minst två gånger per år. k) nformera kommunen om kundrådsmöten samt delge kommunen minnesanteckningar från mötena. ) nformera Kommunens berörda verksamheter om regelverk, resevillkor och tillämpningsanvisningar

21 Skånetrafiken 5 (8) Dnr 43/ Kommunens åtagande Kommunen åtar sig att a) Utse en kontaktperson för färdtjänst i kommunen som har det övergripande ansvaret för kommunens kontakt med Region Skåne/Skånetrafiken i färdtjänstfrågor. b) Se till att berörda verksamheter inom kommunen är väl införstådda med och insatta i Region Skånes regelverk, resevillkor och tillämpningsanvisningar för färdtjänst. c) nformera Region Skåne/Skånetrafiken i frågor av betydelse för färdtjänstverksamheten. d) Medverka i de samrådsmöten som Region Skåne kallar till. e) Se till att den nationella vägdatabasen är uppdaterad med den information som Kommunen ansvarar för och som Region Skåne behöver för att kunna utföra färdtjänst i kommunen. f) g) Delta i Region Skånes tillgänglighetsarbete genom att verka för att skapa framkomlighet för kollektivtrafiken. Se till att de lokala handikappråden eller motsvarande utser två representanter att delta i Region Skånes kundråd för Serviceresor. 4.2 Förtydligande av kommunikation och dialog mellan parterna Utvecklingen av färdtjänsten är en gemensam angelägenhet för Region Skåne och Kommunen. Parterna ska utveckla en fördjupad dialog om färdtjänstens långsiktiga utveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för en verksamhet av högsta kvalitet Politiskt samråd Utöver de samråd som sker kring den ordinarie kollektivtrafiken ska Region Skåne kalla Kommunen till politiskt samråd kring färdtjänst minst två gånger per år. Obligatoriska punkter vid de politiska samråden är Strategisk plan för Serviceresor Verksamhetsplan Trafikförsörjningsprogram Nya regler färdtjänst Prisändringar inom kollektivtrafiken Tillgänglig kollektivtrafik Kvalitetsredovisning, måluppfyllelse Omvärldsbevakning Vid samråden ska minst en politiker från båda parter delta. Syftet med samråden är att Region Skåne ska informera om större förestående förändringar i verksamheten samt att Kommunen ges möjlighet att komma med synpunkter på den långsiktiga utvecklingen av färdtjänstverksamheten Tjänstemannasamråd Utöver de samråd som sker kring den ordinarie kollektivtrafiken ska Region Skåne kalla till samråd kring färdtjänst på tjänstemannanivå minst två gånger per år. Obligatoriska punkter vid de tjänstemannasamråden är Statistikuppföljning Kvalitetsredovisning, uppföljning av mål Nya regler färdtjänst "' Prisändringar inom kollektivtrafiken

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer