Innehållsförteckning - Nyckelområde 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning - Nyckelområde 8"

Transkript

1 Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Sida Datum FMCK AO8 8: Mål, uppgifter och organisation 8: Trafiksäkerhet inom FMCK 8: Mål 8: Uppgifter 8: Övergripande trafiksäkerhetspolicy 8: Trafiksäkerhet MC 8: Inledning 8: FMCK:s trafiksäkerhetsarbete 8: Trafiksäkerhet i FMCK:s kurser 8: Trafiksäkerhetsarbete hos kårerna 8: Trafiksäkerhetsarbete på riksnivå 8: Trafiksäkerhetsutbildning 8: Hur skall vi få bort trafikolyckor? 8: MC policy 8: Hjälpmedel vid trafiksäkerhetsgenomgångar 8: Förteckning över utbildningsmaterial 8: Föreläsare 8: Kap 8: sid

2 FMCK AO8 Trafiksäkerhet Kommittén bör bestå av ledamot 8 + max 5 personer Styrelsen Trafiksäkerhets kommittén Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetskommiten har att samarbeta med trafiksäkerhetsmyndigheter/-organisationer. Exempelvis: Försvarsmakten Transportstyrelsen Polisen VTI NTF STR Kap 8: sid

3 80 Mål, uppgifter och organisation FMCK skall aktivt arbeta för en ökad trafiksäkerhet för sina medlemmar och aktivt förebygga olyckor under utbildning, övning och tjänstgöring Trafiksäkerhetsarbetet inom FMCK Mål Uppgifter FMCK skall aktivt följa debatten och forskningen om trafiksäkerhetsarbetet och olycksutvecklingen för mc-åkare, samt ta del av de förslag på åtgärder som civila myndigheter och Försvarsmakten rekommenderar eller beslutar om. Detta skall sedan på lämpligt sätt ligga till grund för hur FMCK arbetar med trafiksäkerhetsfrågor och utformar trafiksäkerhetspolicys. Alla olyckstillbud eller olyckor under övning, skarpt uppdrag eller under utbildning så väl centralt, regionalt eller i kårverksamhet skall inrapporteras till Rikskårstyrelsen och trafiksäkerhetsansvarig för att dessa skall kunna analyseras. Detta med syfte att kunna ge förslag på åtgärder som minimerar risken för liknande tillbud eller olyckor. FMCK skall skapa ansvarsmedvetna och säkra motorcyklister genom: att varje kår varje vår arrangerar minst ett trafiksäkerhetsarrangemang enligt FMCK Handbok kapitel 8.1. att ett trafiksäkerhetsbudskap finns med på varje kåraktivitet där mc-körning förekommer. att varje kurs tar upp trafiksäkerhetsfrågor i enlighet med bestämmelserna i FMCK Handbok kapitel 3.1. att FMCK aktivt deltar i det nationella trafiksäkerhetsarbetet. FMCK skall skapa ansvarsmedvetna och säkra mopedförare genom: att varje kår årligen genomför minst en mopedkurs enligt FMCK Handbok kapitel 8.1. FMCK skall skapa ansvarsmedvetna och säkra terrängskoterförare genom: att berörda kårer i sina skoteraktiviteter tar upp säkerhetsfrågor enligt FMCK Handbok kapitel 8.1. Trafiksäkerhetskommittén skall: stimulera kårerna att genomföra verksamhet enligt målen ovan. hålla sig informerad om det internationella trafiksäkerhetsarbetet genom aktivt samarbete med övriga mc-organisationer, berörda myndigheter och NTF. i samarbete med övriga intressenter ansvara för mopedutbildningen. fortlöpande hålla FMCK Handbok AO 8 aktuellt. Kap 8: sid

4 Övergripande trafiksäkerhetspolicy FMCK skall sträva efter att vara en föregångsman inom trafiksäkerhetsarbete. Bakgrund och syfte Ett förebyggande trafiksäkerhetsarbete leder till en minskad belastning på sjukvård och samhället vilket gynnar samhället och den enskilde individen. Arbetet skall bedrivas på ett systematiskt och välstrukturerat sätt där trafiksäkerhetsarbetet ingår som en naturlig del i kårernas arbete. Trafiksäkerhetspolicy övergripande mål Målsättningen inom FMCK skall vara att ingen individ eller tredje man relaterad till FMCK ska drabbas av skador eller dödsfall som beror på en bristande utbildning. Målet med trafiksäkerhetsarbetet skall också vara sådant att samtliga inom FMCK skall ha en värdegrund bestående av att riskmedvetenhet, säkerhetstänkande och omtanke är en naturlig del i verksamheten. Ansvar för trafiksäkerheten AO8, Trafiksäkerhet, inom FMCK skall bära ansvaret tillsammans med kårerna för att det trafiksäkerhetsarbete som bedrivs och planeras täcker det behov som föreligger inom FMCK:s verksamhet. Handlingsplaner och rutiner Grunden för ett trafiksäkerhetsarbete av god kvalitet är att handlingsplaner och rutiner för hur risker och olyckor minimeras finns. Uppföljning av tillbud skall alltid ske och dokumenteras för att säkerställa att tillbud av repetitiv karaktär minimeras. Kunskapskrav och uppgiftsfördelning Trafiksäkerhetsansvarig inom FMCK skall ha goda kunskaper inom trafiksäkerhetsområdet. Denne/denna skall också löpande följa upp utvecklingen inom området och vidta lämpliga åtgärder i förhållande till FMCK:s verksamhet. Riskbedömning, åtgärder och uppföljning Inför beslut om förändringar i teknik, miljö eller skyddsutrustning skall dessa bedömas utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv och bifallas eller avslås där så är lämpligt. Riskbedömningar skall alltid dokumenteras och följas upp med erforderliga dokument som sedan ligger till grund för handlingsplaner och rutiner. Konsekvensbeskrivning vid förändringar När beslut om förändringar sker så skall de konsekvenser som konstaterats beskrivas i ett konsekvensdokument som skall tillställas samtliga kårer. Påverkan på den yttre miljön Där två alternativ föreligger som har olika påverkan på miljön, skall det alternativ med minst miljöpåverkan väljas. Kap 8: sid

5 81 Trafiksäkerhet MC 81.1 Inledning Trafiksäkerhetsutbildningen syftar ytterst till att förhindra person- och materielskador under såväl tjänst som fritid. Trafiksäkerhetsutbildningen syftar ytterst till att förhindra person- och materielskador under såväl tjänst som fritid. Alla tillfällen skall tas till trafiksäkerhetsutbildning, såväl i ordinarie kursutbud som i kårverksamheten. Prioriterat är att påverka ungdomars attityder, så att de blir trafiksäkerhetsmedvetna. Trafiksäkerhet är en fråga om liv eller död för varje FMCK-medlem. Konsekvenserna av en trafikolycka med motorcykel blir oftast allvarliga. Trots att motorcyklister har sänkt sin olycksrisk mycket kraftigt, är det ändå ca 1900 personskadeolyckor med motorcykel per år, varav ca. 350 svårt skadade. Ca. 50 mc-åkare omkom år 2009 (TSV År 2009). Statistiken visar att dessa olyckor mest drabbar unga och medelålders människor. FMCK skall vara medveten om detta, respektera denna kunskap och göra allt FMCK kan för att undvika det stora mänskliga lidande som varje trafikolycka innebär. En skadad mc-ordonnans kan inte göra sitt jobb! Trafiksäkerhet är därför en nödvändig förutsättning för att mc-ordonnanstjänst, FMCK:s huvuduppgift, skall fungera. Detta ger oss anledning till hög aktivitet i trafiksäkerhetsarbetet. FMCK betonar också att vår organisation skall arbeta aktivt för en förbättrad trafiksäkerhet (Stadgarna p 1.1). Chefen för Armén anger att Målet för trafiksäkerhetsarbetet inom Försvarsmakten är att förhindra person- och materielskador såväl under tjänst som fritid (SäkI F Trafik 2:1, se FMCK Handbok kapitel ). Kap 8: sid

6 81.2 FMCK: s trafiksäkerhetsarbete I varje FMCK-kurs skall trafiksäkerhetsaspekten betonas kraftigt Trafiksäkerhet i FMCK:s kurser I målsättningen för varje kurs enligt FMCK Handbok kapitel 31, anges vilka kunskaper inom detta område eleven skall besitta efter kursen Trafiksäkerhetsarbetet hos kårerna Utöver de kurser som anges i FMCK Handbok kapitel 31, bör kårerna initiera och genomföra trafiksäkerhetsarrangemang för sina medlemmar, med prov på: strategisk skicklighet - att välja vägar med låg trafikintensitet där olycksrisken på grund av annan trafik är minst. taktisk skicklighet - att köra så smart och förutseende att man undviker svåra situationer. operativ skicklighet - att genom skickligt handhavande av sin motorcykel kunna klara av en svår situation samt repetitionsutbildning på gällande trafiklagstiftning. Ytterst viktigt är att ingående diskutera attityder i trafiken; ansvar, riskmedvetenhet och hänsyn. Sådana arrangemang kan vara: avläggande av prov för FMCK förarmärke (FMCK Handbok kapitel 32). mc-avrostningar på våren. mörkerdemonstrationer. mc-dagar. mc-rally. tema-/diskussionskvällar. studiecirklar. et för Trafik- och Polioskadade, RTP, tel , har trafikinformatörer över hela landet, vilka har egna erfarenheter att dela med sig av. Adresser finns i Förord och Adresser. Arrangemangen kan genomföras i samarbete med trafikskola, Polisen, länets trafiksäkerhetsförbund/ntf-avdelning, den kommunala trafiksäkerhetsnämnden/motsvarande och med andra lokala mc-/motorklubbar. FMCK-kår får i sådana samarbetsarrangemang i intet fall låna ut sådana militära motorcyklar som är krigsmateriel. Kap 8: sid

7 Trafiksäkerhetsarbetet på riksnivå FMCK skall vidmakthålla och utveckla kontaktnätet med de myndigheter och organisationer som arbetar med trafiksäkerhet i Sverige och internationellt. FMCK skall ständigt vara uppdaterade om aktuellt läge och utvecklingstendenser inom området. FMCK skall fortlöpande genom uppdatering av detta kapitel och genom intern information i övrigt hålla kårerna informerade härom Trafiksäkerhetsutbildning Detta kan ske på flera sätt, dels genom teoriutbildning av olika slag, dels genom färdighetsträning. Det är även av vikt att arbeta med attityder och beteendefrågor relaterat till trafiken Hur skall FMCK arbeta för att förebygga olyckor? I varje FMCK-kurs skall trafiksäkerhetsaspekten betonas kraftigt. Vid all verksamhet skall övningsplan och riskanalys upprättas och följas. I målsättningen för varje kurs enligt FMCK Handbok kapitel 31, anges vilka kunskaper inom detta område eleven skall besitta efter kursen. Utöver de kurser som anges i FMCK Handbok kapitel 31, bör kårerna initiera och genomföra trafiksäkerhetsarrangemang för sina medlemmar med prov på: strategisk skicklighet - att välja vägar med låg trafikintensitet där olycksrisken på grund av annan trafik är minst. taktisk skicklighet - att köra så smart och förutseende att man undviker svåra situationer. operativ skicklighet - att genom skickligt handhavande av sin motorcykel kunna klara av en svår situation samt repetitionsutbildning på gällande trafiklagstiftning. Ytterst viktigt är att ingående diskutera attityder i trafiken; ansvar, riskmedvetenhet och hänsyn. Alla olyckstillbud eller olyckor under övning, skarpt uppdrag eller under utbildning så väl centralt, regionalt eller i kårverksamhet skall inrapporteras till Rikskårstyrelsen och trafiksäkerhetsansvarig för att dessa skall kunna analyseras. Detta med syfte att kunna ge förslag på åtgärder som minimerar risken för liknande tillbud eller olyckor. Kap 8: sid

8 MC-policy Följande policy ska tillämpas av FMCK, FMCK-instruktör eller MC-instruktör som bedriver mc-utbildning: Utbildningen ska anpassas till elevens förutsättningar och ske med modern pedagogik/metodik samt med för utbildningen särskilt avsedda och godkända fordon. Regelbundna trafiksäkerhets- och funktionskontroller ska utföras. Utbildningen ska omfatta/kontrollera att kunskap finns beträffande kursplanens/övningarnas samtliga övningsmoment. Körning under mörker får undantas under den del av året då ljusförhållandena omöjliggör sådan utbildning. Första-hjälpen-utrustning ska medföras vid övningskörning/utbildning. Instruktören bör av säkerhetsskäl vara utrustad med mobiltelefon, vilken endast ska användas i nödfall. Lärare/instruktör och elev ska vid övningskörning vara utrustade med skyddsklädsel speciellt avsedd för mc-körning. Visir eller skyddsglasögon ska användas. Särskilda skydd i enlighet med Säki Trf avsedda för mc-körning ska finnas för rygg, armbåge, hand, knä, vrist och fot. Under förutsättning att ovan nämnda kvalitetskrav är uppfyllda, kan eleven tillåtas att använda egen hjälm och skyddsklädsel vid utbildning, övningskörning och prov, detta på elevens eget ansvar. Läraren/instruktör ska vid övningskörning i trafik även vara utrustad med särskild varselväst. När dirigering ska ske via radioutrustning från egen motorcykel ska hörbarheten i radioutrustningen vara av sådan kvalitet att risken för missförstånd och ev. felhandlingar minimeras. Undantag får ske då lärare/instruktör åker med eller skjutsar elev. Mc-lärare/instruktör bör årligen delta i särskilt arrangerad fortbildning. Kap 8: sid

9 81.4 Hjälpmedel vid trafiksäkerhetsgenomgångar Följande bilder/overheadunderlag med bildtexter är avsedda att användas vid trafiksäkerhetsgenomgångar under FMCK:s utbildning och vid andra kåraktiviteter. Bild 1-2: Aktuell trafiksäkerhetsstatistik mc (Lägg OH-bilderna ovanpå varandra). Bild 3-10: De sex farliga situationerna. Bildtexter till bild Förteckning över utbildningsmaterial Kursplan behörighet A och A1, VVFS2007:226 beslutad Bo Rexling: Teoriutbildning för körkort, Högskolan Falun, Sveriges Trafikskolors : Körkortsboken, Ljungföretagen, Sveriges Trafikskolors : Att köra motorcykel, Läromedelsgruppen: Förarutbildning, Mc-boken, Å Åhsblom och Läromedelsgruppen AB, Mc-polisen lär dig köra motorcykel, Rikspolisstyrelsen och NTF, Säki Trf. Militär trafikteori. Sold R Motor Körning: M , Utbildningspaket Trafiksäkerhet, M (video). Distribuerat till kårerna: M (pärm med OH-bilder) Föreläsare. Organisationer och myndigheter såsom: VTI (väg och transportforsknings institutet) STR NTF Trafikpedagogerna Väg Verket Transportstyrelsen Och även andra ej här namn givna kan bidraga med namn på lämpliga föreläsare. Kap 8: sid

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Sida Datum 20 Rekrytering 20.1 Mål 2:2 2009-04-17 20.2 Organisation 2:2 2009-04-17 20.3 Uppgifter 2:3 2009-04-17 20.4 Rekrytering 2:3 2009-04-17 20.5 Information 2:3

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

RiR 2007:6. Vägverkets körprov. lika för alla?

RiR 2007:6. Vägverkets körprov. lika för alla? RiR 2007:6 lika för alla? ISBN 978 91 7086 106 4 RiR 2007:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 RIKSREVISIONEN Till Regeringen Näringsdepartementet Datum: 2007-05-11 Dnr: 31-2006-0232 lika för alla?

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE 2 NTFs DEKLARATION 2008-2009 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 5 Hastighet 10 Alkohol, droger och trötthet 12 Bilbälte och bilbarnskydd

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer