2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver"

Transkript

1 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No , -0106, -0107

2 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use! 2 slice toaster 2 SAFETY INSTRUCTIONS Read the user s manual carefully before use and save it for future use. Place the toaster on a flat and stable surface that supports the toaster s weight. Remember that the bread may begin to burn. Therefore, do not place the toaster near flammable objects, such as curtains or upholstered furniture. Do not use the toaster if the plug or power cord is damaged. Before using, check that the voltage of the electrical outlet is the same as specified on the toaster s nameplate. Connect the toaster to a grounded electrical outlet. The plug must match the electrical outlet. Do not change the plug. Do not use an adapter. Do not use/store the toaster outdoors. If any part of the toaster is damaged, remove the plug from the electrical outlet. Do not use the toaster if it has been dropped. Send the toaster to an authorised service workshop for repair. Do not try to repair the toaster yourself. Do not keep the toaster plugged in if you move it. Hold the plug, do not pull the power cord when you remove the plug from the electrical outlet. Do not wrap the power cord around the toaster. Place the power cord so that no one can trip over it. The power cord must not come in contact with the toaster s warm parts. Do not touch the plug with wet hands. Do not touch the toaster when it is on, the surface is hot.

3 Do not turn the toaster upside down when it is on or when the plug is in the electrical outlet. Remove the plug from the electrical outlet when the toaster is not in use and before cleaning the toaster. Clean the toaster after each use. Store the toaster out of reach of children. Let the toaster cool down before putting it away. The toaster is intended for use in households or household-like environments, for example, in kitchenettes in hotel or motel rooms, bed and breakfasts, common areas in campsites or other environments where food preparation occurs. The toaster can be used by children from 8 years of age and upwards as well as by people with reduced physical, sensory and mental capacity or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instructions on the use of the toaster in a safe manner and understand the potential risks. Children must not play with the toaster. Cleaning and maintenance should not be carried out by children without supervision. WARNING! If the instructions are not followed an accident leading to personal injury or damage to property can occur. 3

4 ENG DESCRIPTION Stop button Heating Defrost USE Pull the power cord all the way out before each use. Test the toaster the first time without bread. It may cause a little smoke at first use. This is entirely normal and is due to lubrication during manufacturing. Place the toaster on a flat and stable surface. Plug the plug in the electrical outlet. Choose the desired browning level (1-7). For safety, start with a lower browning level. Place the bread slices in the bread slots. Start the toaster by pressing down the bread lever until a clicking sound is heard. The indicator light turns on. The bread slices are centred automatically so that they will be toasted evenly. Do not toast the bread slices too darkly, it is not healthy. The toaster stops automatically when the set browning level is reached. The toasting can be manually interrupted at any time with the stop button. The warming function is used to warm up previously toasted bread. Press the warm button, add the slice(s) of bread and press down the bread lever. The defrost function is used to defrost frozen bread. Press the defrost button, add the slice(s) of bread and press down the bread lever. When the toasting is done, remove the plug from the electrical outlet, let the toaster cool and clean it. Roll up the power cord and store it in the space in the bottom of the toaster. 4

5 CLEANING Remove the plug from the electrical outlet and let the toaster cool down. Wipe the casing with a damp cloth and light soap. Then dry with a dry cloth. Do not use caustic or abrasive cleaning agents. Do not immerse the toaster in water or other liquid. The toaster must not be rinsed under running water. Clean the toaster after each use. Grease that collects in the filter reduces the performance of the toaster and increases the risk of fire. Poor maintenance of the toaster can make it dangerous to use and/or shorten its useful life. Don t forget to clean the removable crumb tray. TECHNICAL DATA Voltage 230V~50Hz Power 750W Capacity 2 slices Stepless adjustable browning level Automatic centring of bread slices Stop, defrost and warm function. Cord storage Crumb tray 5

6 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Brödrost 2 skivor 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara den för framtida bruk. Placera brödrosten på ett plant och stabilt underlag som tål brödrostens vikt. Tänk på att brödet kan börja brinna. Placera därför inte brödrosten nära lättantändliga föremål, t ex gardiner och stoppade möbler. Använd inte brödrosten om stickproppen eller elkabeln är skadad. Kontrollera före användning att spänningen i eluttaget är samma som den som anges på brödrostens märkskylt. Anslut brödrosten till ett jordat eluttag. Stickproppen måste passa i eluttaget. Ändra inte stickproppen. Använd inte adapter. Använd inte/förvara inte brödrosten utomhus. Om någon del på brödrosten skadas, dra ut stickproppen ur eluttaget. Använd inte brödrosten om den har fallit i golvet. Lämna brödrosten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Försök inte att reparera brödrosten själv. Håll inte brödrosten i elkabeln om du flyttar på den. Håll i stickproppen, ryck inte i elkabeln när du drar stickproppen ut ur eluttaget. Vira inte elkabeln runt brödrosten. Placera elkabeln så att ingen kan snubbla på den. Elkabeln får inte komma i kontakt med brödrostens varma delar. Rör inte vid stickproppen när du har våta händer. Rör inte brödrosten när den är påslagen, ytan är varm. Vänd inte brödrosten upp och ner när den är påslagen eller när stickproppen sitter i eluttaget.

7 Dra ut stickproppen ur eluttaget när brödrosten inte används och innan du rengör brödrosten. Rengör brödrosten efter varje användning. Förvara brödrosten utom räckhåll för barn. Låt brödrosten kallna innan du ställer den undan. Brödrosten är avsedd för användning i hushåll eller hushållsliknande miljöer, t ex i pentryn på hotell- eller motellrum, bed and breakfast, gemensamma utrymmen på campingar och andra miljöer där matlagning förekommer. Brödrosten kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk och mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått given övervakning eller instruktioner gällande användningen av brödrosten på ett säkert sätt och att förstå eventuella risker. Barn ska inte leka med brödrosten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan översyn. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 7

8 SE BESKRIVNING Stoppknapp Uppvärmning Upptining ANVÄNDNING Rulla ut elkabeln helt före varje användning. Testa första gången brödrosten utan bröd. Det kan hända att det utvecklas lite rök vid första användning. Detta är helt normalt och beror på insmörjning vid tillverkning. Placera brödrosten på ett plant och stabilt underlag. Stoppa stickproppen i eluttaget. Välj önskad rostningsgrad (1 7). Börja för säkerhets skull med en lägre rostningsgrad. Placera brödskivorna i brödfacken. Starta brödrosten genom att trycka ned brödhissen tills ett klickljud hörs. Indikeringsljuset tänds. Brödskivorna centreras automatiskt för att rostningen ska vara jämn. Rosta inte brödskivorna för mörkt, det är inte hälsosamt. Brödrosten stängs automatiskt av när den valda rostningsgraden är uppnådd. Rostningen kan när som helst avbrytas manuellt med stoppknappen. Uppvärmningsfunktionen används för uppvärmning av tidigare rostat bröd. Tryck in uppvärm- ningsknappen, lägg i brödskivan/-skivorna och tryck ner brödhissen. Upptiningsfunktionen används för upptining av djupfrysta brödskivor. Tryck in upptinings- knappen, lägg i brödskivan/-skivorna och tryck ner brödhissen. När rostningen är klar, dra ut stickproppen ur eluttaget, låt brödrosten svalna och rengör den. Rulla ihop elkabeln och förvara den i utrymmet på brödrostens botten. 8

9 RENGÖRING Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt brödrosten svalna. Torka av höljet med en fuktig trasa och lite diskmedel. Eftertorka med en torr trasa. Använd inga frätande eller repande medel för rengöring. Sänk inte brödrosten i vatten eller annan vätska. Brödrosten får inte sköljas under rinnande vatten. Rengör brödrosten efter varje användning. Fettet som samlas i filtret minskar brödrostens prestanda och brandrisken ökar. Dåligt underhållen brödrost kan bli farlig att använda och/eller dess livslängd förkortas. Glöm inte att rengöra det utdragbara smultråget TEKNISK DATA Spänning 230V~50Hz Effekt 750W Kapacitet 2 skivor Steglös inställning av rostningsgrad Automatisk centrering av brödskivorna Stopp-, upptinings- och uppvärmningsfunktion Kabelförvaring Smultråg 9

10 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! 10 Brødrister 2 skiver SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen nøye før første bruk og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Plasser brødristeren på ett plant og stabilt underlag som tåler brødristerens vekt. Vær oppmerksom på at brødet kan begynne å brenne. Plasser derfor ikke brødristeren nærme lettantennelige gjenstander, som f.eks. gardiner og stoppede møbler. Ikke bruk brødristeren dersom støpselet eller strømledningen er skadet. Kontroller før førstegangs bruk at nettspenningen er den samme som angitt på merkeskiltet på brødristeren. Koble brødristeren til en egnet jordet stikkontakt. Støpselet må passe i stikkontakten. Støpselet må ikke endres. Ikke bruk adapter. Ikke bruk/oppbevar brødristeren utendørs. Dersom noe på brødristeren skades, trekk ut støpselet av stikkontakten. Ikke bruk brødristeren hvis den har falt i gulvet. Lever brødristeren inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Ikke forsøk å reparere brødristeren selv. Ikke hold brødristeren i strømledningen dersom du flytter på den. Hold i støpselet, ikke trekk i strømledningen når du drar støpselet ut av stikkontakten. Ikke vikle strømledningen rundt brødristeren. Plasser strømledningen slik at ingen kan snuble i den. Strømledningen må ikke komme i kontakt med brødristerens varme deler. Ikke berør støpselet når du har våte hender.

11 Ikke ta på brødristeren når den er slått på, den er varm på utsiden. Ikke snu brødristeren opp ned når den er slått på eller når støpselet sitter i stikkontakten. Trekk ut støpselet av stikkontakten når brødristeren ikke er i bruk og før du rengjør brødristeren. Rengjør brødristeren etter hver bruk. Oppbevar brødristeren utilgjengelig for barn. La brødristeren kjøles seg ned før du setter den vekk. Brødristeren er beregnet på bruk i privathusholdninger eller husholdningslignende miljøer som f.eks. tekjøkken på hotell- og motellrom, bed and breakfast, fellesområder på campingplasser og andre steder hvor man lager mat. Brødristeren kan brukes av barn fra 8-års alderen og oppover samt av personer med redusert fysisk, sensorisk og mental kapasitet eller manglende erfaring og kunnskap dersom de overvåkes eller er gitt instruksjoner om bruk av brødristeren på en sikker måte samt at de er innforstått med eventuelle farer. Barn må ikke leke med brødristeren. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn. ADVARSEL! Hvis forskriftene ikke følges, kan en ulykke føre til alvorlig personskade eller materiell skade. 11

12 NO BESKRIVELSE Stoppknapp Oppvarming Opptining BRUK Rull ut strømledningen helt før hver bruk. Test første gangen brødristeren uten brød. Det kan hende at det utvikles litt røyk ved første gangs bruk. Dette er helt normalt og skyldes innsmøring i produksjonen. Plasser brødristeren på et plant og stabilt underlag. Sett støpselet i stikkontakten. Velg ønsket ristingsgrad (1-7). Start for sikkerhets skyld med en lavere ristingsgrad. Plasser brødskivene i brødsporene. Starta brødristeren ved å trykka ned brødheisen til det høres et klikk. Indikasjonslyset tennes. Brødskivene midtstilles automatisk slik at ristingen skal bli jevn. Ikke rist brødskivene for mørke, det er ikke sunt. Brødristeren slås automatisk av når den valgte ristingsgraden er oppnådd. Ristingen kan når som helst avbrytes manuelt med stoppknappen. Oppvarmingsfunksjonen benyttes til oppvarming av brød som har vært ristet tidligere. Trykk inn oppvarm- ingsknappen, legg i brødskiven/-skivene og trykk ned brødheisen. Opptiningsfunksjonen benyttes til opptining av dypfryste brødskiver. Trykk inn opptinings- knappen, legg i brødskiven/-skivene og trykk ned brødheisen. Når ristingen er ferdig, dra ut støpselet av stikkontakten, la brødristeren kjøle seg ned og rengjør den. Rulla sammen strømledningen og oppbevar den i rommet i bunnen av brødristeren. 12

13 RENGJØRING Dra ut støpselet av strømuttaket og la brødristeren kjøle seg ned. Tørk av utsiden av brødristeren med en fuktig klut og litt oppvaskmiddel. Ettertørk med en tørr klut. Ikke bruk etsende eller slipende midler til rengjøring. Ikke senk brødristeren i vann eller annen væske. Brødristeren må ikke skylles under rennende vann. Rengjør brødristeren etter hver bruk. Fettet som samles i filtret reduserer brødristerens ytelse og øker brannfaren. Dårlig vedlikeholdt brødrister kan bli farlig å bruke og/eller dens levetid forkortes. Ikke glem å gjøre rent den uttrekkbare smuleskuffen. TEKNISKE DATA Spenning Effekt Kapasitet 230V~50Hz 750W 2 skiver Trinnløs innstilling av ristingsgrad Automatisk midtstilling av brødskivene Stopp-, opptinings- og oppvarmingsfunksjon Oppbevaring av ledning Smuleskuff 13

14 14 Notes / Anteckningar / Notater

15 Notes / Anteckningar / Notater 15

16 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning ENG SE NO Customer Service Rusta: Tel (0) Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, Upplands Väsby, SWEDEN Website: Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No , -0106, -0107

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10 Våffeljärn...2 Vaffeljern...6 Waffle maker...10 1 TekniskA data Allmänna säkerhetsinstruktioner: För att du ska få största möjliga glädje av ditt våffeljärn, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer SVENSK A Bruksanvisning för högtryckstvätt Bruksanvisning for høytrykksvasker Installation Instructions for High Pressure Washer 220-086 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES liquids in a safe manner. Only use fuses of the correct strength in the electrical system. Never experiment with homenade fuses of any sort. Replace faulty electric leads and power points. Only use approved

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE STUDENT BOENDE HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE 02 innehåll 03 VÄLKOMMEN 04 LÄGENHETSSTORLEKAR 05 HÄR FINNS VÅRA STUDENTBOSTÄDER 06 DITT BOENDE HOS OSS 08 GEMENSAMMA UTRYMMEN 10 TA HAND OM LÄGENHET OCH GRANNAR

Läs mer

English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony

English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9 Lightcontrol manual Qbic & Harmony SwitchDim [SWD] Control the impulse switch to turn light On/Off or dim from 0-100%. Adjusting lightlevel With a short push you switch

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer