2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver"

Transkript

1 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No , -0106, -0107

2 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use! 2 slice toaster 2 SAFETY INSTRUCTIONS Read the user s manual carefully before use and save it for future use. Place the toaster on a flat and stable surface that supports the toaster s weight. Remember that the bread may begin to burn. Therefore, do not place the toaster near flammable objects, such as curtains or upholstered furniture. Do not use the toaster if the plug or power cord is damaged. Before using, check that the voltage of the electrical outlet is the same as specified on the toaster s nameplate. Connect the toaster to a grounded electrical outlet. The plug must match the electrical outlet. Do not change the plug. Do not use an adapter. Do not use/store the toaster outdoors. If any part of the toaster is damaged, remove the plug from the electrical outlet. Do not use the toaster if it has been dropped. Send the toaster to an authorised service workshop for repair. Do not try to repair the toaster yourself. Do not keep the toaster plugged in if you move it. Hold the plug, do not pull the power cord when you remove the plug from the electrical outlet. Do not wrap the power cord around the toaster. Place the power cord so that no one can trip over it. The power cord must not come in contact with the toaster s warm parts. Do not touch the plug with wet hands. Do not touch the toaster when it is on, the surface is hot.

3 Do not turn the toaster upside down when it is on or when the plug is in the electrical outlet. Remove the plug from the electrical outlet when the toaster is not in use and before cleaning the toaster. Clean the toaster after each use. Store the toaster out of reach of children. Let the toaster cool down before putting it away. The toaster is intended for use in households or household-like environments, for example, in kitchenettes in hotel or motel rooms, bed and breakfasts, common areas in campsites or other environments where food preparation occurs. The toaster can be used by children from 8 years of age and upwards as well as by people with reduced physical, sensory and mental capacity or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instructions on the use of the toaster in a safe manner and understand the potential risks. Children must not play with the toaster. Cleaning and maintenance should not be carried out by children without supervision. WARNING! If the instructions are not followed an accident leading to personal injury or damage to property can occur. 3

4 ENG DESCRIPTION Stop button Heating Defrost USE Pull the power cord all the way out before each use. Test the toaster the first time without bread. It may cause a little smoke at first use. This is entirely normal and is due to lubrication during manufacturing. Place the toaster on a flat and stable surface. Plug the plug in the electrical outlet. Choose the desired browning level (1-7). For safety, start with a lower browning level. Place the bread slices in the bread slots. Start the toaster by pressing down the bread lever until a clicking sound is heard. The indicator light turns on. The bread slices are centred automatically so that they will be toasted evenly. Do not toast the bread slices too darkly, it is not healthy. The toaster stops automatically when the set browning level is reached. The toasting can be manually interrupted at any time with the stop button. The warming function is used to warm up previously toasted bread. Press the warm button, add the slice(s) of bread and press down the bread lever. The defrost function is used to defrost frozen bread. Press the defrost button, add the slice(s) of bread and press down the bread lever. When the toasting is done, remove the plug from the electrical outlet, let the toaster cool and clean it. Roll up the power cord and store it in the space in the bottom of the toaster. 4

5 CLEANING Remove the plug from the electrical outlet and let the toaster cool down. Wipe the casing with a damp cloth and light soap. Then dry with a dry cloth. Do not use caustic or abrasive cleaning agents. Do not immerse the toaster in water or other liquid. The toaster must not be rinsed under running water. Clean the toaster after each use. Grease that collects in the filter reduces the performance of the toaster and increases the risk of fire. Poor maintenance of the toaster can make it dangerous to use and/or shorten its useful life. Don t forget to clean the removable crumb tray. TECHNICAL DATA Voltage 230V~50Hz Power 750W Capacity 2 slices Stepless adjustable browning level Automatic centring of bread slices Stop, defrost and warm function. Cord storage Crumb tray 5

6 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Brödrost 2 skivor 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara den för framtida bruk. Placera brödrosten på ett plant och stabilt underlag som tål brödrostens vikt. Tänk på att brödet kan börja brinna. Placera därför inte brödrosten nära lättantändliga föremål, t ex gardiner och stoppade möbler. Använd inte brödrosten om stickproppen eller elkabeln är skadad. Kontrollera före användning att spänningen i eluttaget är samma som den som anges på brödrostens märkskylt. Anslut brödrosten till ett jordat eluttag. Stickproppen måste passa i eluttaget. Ändra inte stickproppen. Använd inte adapter. Använd inte/förvara inte brödrosten utomhus. Om någon del på brödrosten skadas, dra ut stickproppen ur eluttaget. Använd inte brödrosten om den har fallit i golvet. Lämna brödrosten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Försök inte att reparera brödrosten själv. Håll inte brödrosten i elkabeln om du flyttar på den. Håll i stickproppen, ryck inte i elkabeln när du drar stickproppen ut ur eluttaget. Vira inte elkabeln runt brödrosten. Placera elkabeln så att ingen kan snubbla på den. Elkabeln får inte komma i kontakt med brödrostens varma delar. Rör inte vid stickproppen när du har våta händer. Rör inte brödrosten när den är påslagen, ytan är varm. Vänd inte brödrosten upp och ner när den är påslagen eller när stickproppen sitter i eluttaget.

7 Dra ut stickproppen ur eluttaget när brödrosten inte används och innan du rengör brödrosten. Rengör brödrosten efter varje användning. Förvara brödrosten utom räckhåll för barn. Låt brödrosten kallna innan du ställer den undan. Brödrosten är avsedd för användning i hushåll eller hushållsliknande miljöer, t ex i pentryn på hotell- eller motellrum, bed and breakfast, gemensamma utrymmen på campingar och andra miljöer där matlagning förekommer. Brödrosten kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk och mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått given övervakning eller instruktioner gällande användningen av brödrosten på ett säkert sätt och att förstå eventuella risker. Barn ska inte leka med brödrosten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan översyn. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 7

8 SE BESKRIVNING Stoppknapp Uppvärmning Upptining ANVÄNDNING Rulla ut elkabeln helt före varje användning. Testa första gången brödrosten utan bröd. Det kan hända att det utvecklas lite rök vid första användning. Detta är helt normalt och beror på insmörjning vid tillverkning. Placera brödrosten på ett plant och stabilt underlag. Stoppa stickproppen i eluttaget. Välj önskad rostningsgrad (1 7). Börja för säkerhets skull med en lägre rostningsgrad. Placera brödskivorna i brödfacken. Starta brödrosten genom att trycka ned brödhissen tills ett klickljud hörs. Indikeringsljuset tänds. Brödskivorna centreras automatiskt för att rostningen ska vara jämn. Rosta inte brödskivorna för mörkt, det är inte hälsosamt. Brödrosten stängs automatiskt av när den valda rostningsgraden är uppnådd. Rostningen kan när som helst avbrytas manuellt med stoppknappen. Uppvärmningsfunktionen används för uppvärmning av tidigare rostat bröd. Tryck in uppvärm- ningsknappen, lägg i brödskivan/-skivorna och tryck ner brödhissen. Upptiningsfunktionen används för upptining av djupfrysta brödskivor. Tryck in upptinings- knappen, lägg i brödskivan/-skivorna och tryck ner brödhissen. När rostningen är klar, dra ut stickproppen ur eluttaget, låt brödrosten svalna och rengör den. Rulla ihop elkabeln och förvara den i utrymmet på brödrostens botten. 8

9 RENGÖRING Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt brödrosten svalna. Torka av höljet med en fuktig trasa och lite diskmedel. Eftertorka med en torr trasa. Använd inga frätande eller repande medel för rengöring. Sänk inte brödrosten i vatten eller annan vätska. Brödrosten får inte sköljas under rinnande vatten. Rengör brödrosten efter varje användning. Fettet som samlas i filtret minskar brödrostens prestanda och brandrisken ökar. Dåligt underhållen brödrost kan bli farlig att använda och/eller dess livslängd förkortas. Glöm inte att rengöra det utdragbara smultråget TEKNISK DATA Spänning 230V~50Hz Effekt 750W Kapacitet 2 skivor Steglös inställning av rostningsgrad Automatisk centrering av brödskivorna Stopp-, upptinings- och uppvärmningsfunktion Kabelförvaring Smultråg 9

10 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! 10 Brødrister 2 skiver SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen nøye før første bruk og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Plasser brødristeren på ett plant og stabilt underlag som tåler brødristerens vekt. Vær oppmerksom på at brødet kan begynne å brenne. Plasser derfor ikke brødristeren nærme lettantennelige gjenstander, som f.eks. gardiner og stoppede møbler. Ikke bruk brødristeren dersom støpselet eller strømledningen er skadet. Kontroller før førstegangs bruk at nettspenningen er den samme som angitt på merkeskiltet på brødristeren. Koble brødristeren til en egnet jordet stikkontakt. Støpselet må passe i stikkontakten. Støpselet må ikke endres. Ikke bruk adapter. Ikke bruk/oppbevar brødristeren utendørs. Dersom noe på brødristeren skades, trekk ut støpselet av stikkontakten. Ikke bruk brødristeren hvis den har falt i gulvet. Lever brødristeren inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Ikke forsøk å reparere brødristeren selv. Ikke hold brødristeren i strømledningen dersom du flytter på den. Hold i støpselet, ikke trekk i strømledningen når du drar støpselet ut av stikkontakten. Ikke vikle strømledningen rundt brødristeren. Plasser strømledningen slik at ingen kan snuble i den. Strømledningen må ikke komme i kontakt med brødristerens varme deler. Ikke berør støpselet når du har våte hender.

11 Ikke ta på brødristeren når den er slått på, den er varm på utsiden. Ikke snu brødristeren opp ned når den er slått på eller når støpselet sitter i stikkontakten. Trekk ut støpselet av stikkontakten når brødristeren ikke er i bruk og før du rengjør brødristeren. Rengjør brødristeren etter hver bruk. Oppbevar brødristeren utilgjengelig for barn. La brødristeren kjøles seg ned før du setter den vekk. Brødristeren er beregnet på bruk i privathusholdninger eller husholdningslignende miljøer som f.eks. tekjøkken på hotell- og motellrom, bed and breakfast, fellesområder på campingplasser og andre steder hvor man lager mat. Brødristeren kan brukes av barn fra 8-års alderen og oppover samt av personer med redusert fysisk, sensorisk og mental kapasitet eller manglende erfaring og kunnskap dersom de overvåkes eller er gitt instruksjoner om bruk av brødristeren på en sikker måte samt at de er innforstått med eventuelle farer. Barn må ikke leke med brødristeren. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn. ADVARSEL! Hvis forskriftene ikke følges, kan en ulykke føre til alvorlig personskade eller materiell skade. 11

12 NO BESKRIVELSE Stoppknapp Oppvarming Opptining BRUK Rull ut strømledningen helt før hver bruk. Test første gangen brødristeren uten brød. Det kan hende at det utvikles litt røyk ved første gangs bruk. Dette er helt normalt og skyldes innsmøring i produksjonen. Plasser brødristeren på et plant og stabilt underlag. Sett støpselet i stikkontakten. Velg ønsket ristingsgrad (1-7). Start for sikkerhets skyld med en lavere ristingsgrad. Plasser brødskivene i brødsporene. Starta brødristeren ved å trykka ned brødheisen til det høres et klikk. Indikasjonslyset tennes. Brødskivene midtstilles automatisk slik at ristingen skal bli jevn. Ikke rist brødskivene for mørke, det er ikke sunt. Brødristeren slås automatisk av når den valgte ristingsgraden er oppnådd. Ristingen kan når som helst avbrytes manuelt med stoppknappen. Oppvarmingsfunksjonen benyttes til oppvarming av brød som har vært ristet tidligere. Trykk inn oppvarm- ingsknappen, legg i brødskiven/-skivene og trykk ned brødheisen. Opptiningsfunksjonen benyttes til opptining av dypfryste brødskiver. Trykk inn opptinings- knappen, legg i brødskiven/-skivene og trykk ned brødheisen. Når ristingen er ferdig, dra ut støpselet av stikkontakten, la brødristeren kjøle seg ned og rengjør den. Rulla sammen strømledningen og oppbevar den i rommet i bunnen av brødristeren. 12

13 RENGJØRING Dra ut støpselet av strømuttaket og la brødristeren kjøle seg ned. Tørk av utsiden av brødristeren med en fuktig klut og litt oppvaskmiddel. Ettertørk med en tørr klut. Ikke bruk etsende eller slipende midler til rengjøring. Ikke senk brødristeren i vann eller annen væske. Brødristeren må ikke skylles under rennende vann. Rengjør brødristeren etter hver bruk. Fettet som samles i filtret reduserer brødristerens ytelse og øker brannfaren. Dårlig vedlikeholdt brødrister kan bli farlig å bruke og/eller dens levetid forkortes. Ikke glem å gjøre rent den uttrekkbare smuleskuffen. TEKNISKE DATA Spenning Effekt Kapasitet 230V~50Hz 750W 2 skiver Trinnløs innstilling av ristingsgrad Automatisk midtstilling av brødskivene Stopp-, opptinings- og oppvarmingsfunksjon Oppbevaring av ledning Smuleskuff 13

14 14 Notes / Anteckningar / Notater

15 Notes / Anteckningar / Notater 15

16 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning ENG SE NO Customer Service Rusta: Tel (0) Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, Upplands Väsby, SWEDEN Website: Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No , -0106, -0107

RETRO toaster Brödrost RETRO / Brødrister RETRO

RETRO toaster Brödrost RETRO / Brødrister RETRO Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning RETRO toaster Brödrost RETRO / Brødrister RETRO ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0103 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

Rice cooker Riskokare / Riskoker

Rice cooker Riskokare / Riskoker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Rice cooker Riskokare / Riskoker ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1386 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Electric mixer Elvisp / Elektrisk håndmikser

Electric mixer Elvisp / Elektrisk håndmikser Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Electric mixer Elvisp / Elektrisk håndmikser ENG SE NO Item. No. 9095-1441 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker ENG SE NO Item. No 900101210101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES ENG SE NO Item. No. 601012850101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte

Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte 40cm ENG SV NO Item. No 9075-1189-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Double waffle iron Dubbelt våffeljärn/dobbelt vaffeljern

Double waffle iron Dubbelt våffeljärn/dobbelt vaffeljern Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Double waffle iron Dubbelt våffeljärn/dobbelt vaffeljern ENG SE NO Item. No. 9001-0113-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Sandwich maker Smörgåsgrill / Toastjern

Sandwich maker Smörgåsgrill / Toastjern Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Sandwich maker Smörgåsgrill / Toastjern ENG SE NO Item. No. 9011-0112-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Decklights 5-p 0,75 W Decklight 5-p 0,75 W / Decklight 5-p 0,75 W ENG SE NO Item. No 9130-1188 ENG Thank you for

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path Light 1,6 W ENG SE NO Item. No 9130-1194 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk ENG SE NO Item. No 6210 1155 0101 59 0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Electric Knife Sharpener Elektrisk knivslip / Elektrisk knivsliper

Electric Knife Sharpener Elektrisk knivslip / Elektrisk knivsliper Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Electric Knife Sharpener Elektrisk knivslip / Elektrisk knivsliper ENG SE NO Item. No. 9095-1454 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Spotlight 3 W ENG SE NO Item. No 9130-1189 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Christmas Tree Lighting

Christmas Tree Lighting Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas Tree Lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701100101, 772701120101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Table Fan Bordfläkt / Bordvifte 25 cm

Table Fan Bordfläkt / Bordvifte 25 cm Manual/Bruksanvisning Table Fan Bordfläkt / Bordvifte 25 cm Chrome, Brass, Copper ENG SV NO Item. No 90751074, 907511820101, 907511820102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Hammersmith 1,8W ENG SE NO Item. No 913013290101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning 5 m 3 m STARTER KIT ENG SE NO Item. No 913013270101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Table fan Bordsfläkt / Bordvifte

Table fan Bordsfläkt / Bordvifte Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Table fan Bordsfläkt / Bordvifte 23 cm ENG SE NO Item. No. 9075-1190-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Table top cooker with oven

Table top cooker with oven Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Table top cooker with oven Bänkspis med ugn / Bordkomfyr med ovn ENG SE NO Item. No. 9095-1420 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item No 775100030101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use!

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Sun bed Solsäng / Solseng

Sun bed Solsäng / Solseng Manual/Bruksanvisning Sun bed Solsäng / Solseng CAPRI ENG SE NO Item. No. 606011970101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Steam Iron Ångstrykjärn / Dampstrykejern

Steam Iron Ångstrykjärn / Dampstrykejern Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Steam Iron Ångstrykjärn / Dampstrykejern ENG SE NO 1 Item. No. 9025-1039 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell manual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Läs mer

Food Mixer Köksmaskin / Kjøkkenmaskin

Food Mixer Köksmaskin / Kjøkkenmaskin Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Food Mixer Köksmaskin / Kjøkkenmaskin ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1467 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item. No 775100010101, -0102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and

Läs mer

Decorative Fireplace

Decorative Fireplace Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decorative Fireplace Dekorationsbrasa / Dekorasjonsovn ENG SE NO Item. No 906512150101, 0102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Light box Ljusbox / Lysboks

Light box Ljusbox / Lysboks Manual/Bruksanvisning Light box Ljusbox / Lysboks 30 x 42 cm ENG SE NO Item. No 772501700101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Läs mer

Kettle Vattenkokare / Vannkoker

Kettle Vattenkokare / Vannkoker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Kettle Vattenkokare / Vannkoker ENG SE NO Item. No. 9020-1113, -1114, -1115, -1116, -1117 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Decorative Fireplace

Decorative Fireplace Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decorative Fireplace Dekorationsbrasa / Dekorasjonsovn ENG SE NO Item. No 906512150101, 0102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

Decorative Fireplace

Decorative Fireplace Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decorative Fireplace Dekorationsbrasa / Dekorasjonsovn ENG SE NO Item. No. 9065-1064, 9065-1086 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Parasol Parasoll / Parasoll Panorama

Parasol Parasoll / Parasoll Panorama Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Parasol Parasoll / Parasoll Panorama 300 cm ENG SE NO Item. No. 604037000 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

BRÖDROST TOASTER BRØDRISTER

BRÖDROST TOASTER BRØDRISTER BRÖDROST TOASTER BRØDRISTER CBR2203S SE GB NO Bruksanvisning BRÖDROST... 2 User manual TOASTER... 6 Bruksanvisning BRØDRISTER... 10 Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Toaster. Brödrost / Brødrister. Item. No

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Toaster. Brödrost / Brødrister. Item. No Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Toaster Brödrost / Brødrister ENG SE NO Item. No 9035-0108 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Läs mer

2-3 person Dome tent 2-3 mans kupoltält/ 2-3 manns kuppeltelt Sarek

2-3 person Dome tent 2-3 mans kupoltält/ 2-3 manns kuppeltelt Sarek Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 2-3 person Dome tent 2-3 mans kupoltält/ 2-3 manns kuppeltelt Sarek ENG SE NO Item. No 7515-1060 ENG 2-3 person Dome tent Dimensions: L200xB210xH130 cm Water column:

Läs mer

Patio heater Terrassvärmare/Terrassevarmer Pendent

Patio heater Terrassvärmare/Terrassevarmer Pendent Manual/Bruksanvisning Patio heater Terrassvärmare/Terrassevarmer Pendent ENG SE NO Item. No. 624701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Kitchen scale Köksvåg / Kjøkkenvekt

Kitchen scale Köksvåg / Kjøkkenvekt Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Kitchen scale Köksvåg / Kjøkkenvekt ENG SE NO Item. No. 9095-1437, 9095-1438, 9095-1439 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Decoration light Highbury 0.6W ENG SE NO Item. No 913013280101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Decoration

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Awning Housing Markisskydd / Markisebeskyttelse ENG SE NO Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Dumbbells. Hantlar/Manualer. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No

Dumbbells. Hantlar/Manualer. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No Dumbbells Hantlar/Manualer Training tips/träningstips/treningstips STRENGTH Eng Sv No Eng: Triceps kick back Trains triceps. Grasp the dumbbell in one hand and bend forwards (see picture). Support the

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

Electric kettle RETRO 1,8 litres Vattenkokare RETRO 1,8 liter / Vannkoker RETRO 1,8 liter

Electric kettle RETRO 1,8 litres Vattenkokare RETRO 1,8 liter / Vannkoker RETRO 1,8 liter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Electric kettle RETRO 1,8 litres Vattenkokare RETRO 1,8 liter / Vannkoker RETRO 1,8 liter ENG SE NO 1 Item. No. 9020-1109 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

Ifö Space. 80 x 140. GB Shower enclosures. SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg. EE Dušikabiin. DE Duschwand. LV Dušo sienelė.

Ifö Space. 80 x 140. GB Shower enclosures. SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg. EE Dušikabiin. DE Duschwand. LV Dušo sienelė. Ifö Space 49-6 80 x 40 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures DE Duschwand RU душевая стена EE Dušikabiin LV Dušo sienelė LT Dušas sienas 800 400 674 0840 Spare parts 4 7 (A) 6A SPNK

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Kensington

Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Kensington Manual/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Kensington 3W ENG SE NO Item. No 913013300101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 SE NO Item. No. 6296-0015 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Risbollar ENG SE NO Item. No 9135-0073 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

STRICT Art.nr ,

STRICT Art.nr , 170209 STRICT Art.nr 800 004 91, 800 005 66 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktöversikt Sida 3 Innan montering Sida 4 Montering Sida 5-6 Skötselråd Sida 7 Kontakt Sida 8 TABLE OF CONTTS Product overview Page

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

Patio heater Terrassvärmare/Terrassevarmer TELESCOPE

Patio heater Terrassvärmare/Terrassevarmer TELESCOPE Manual/Bruksanvisning Patio heater Terrassvärmare/Terrassevarmer TELESCOPE ENG SE NO Item. No. 624701100101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: 92960 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 1 Call button 2 Microphone 3 Charging port 4 On / Off 5 Volume knob Specifications Bluetooth: 4.0 Charging:

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

USER MANUAL. English / Svenska / Norsk. CENTURION DE330 Vacuum Cleaner

USER MANUAL. English / Svenska / Norsk. CENTURION DE330 Vacuum Cleaner USER MANUAL English / Svenska / Norsk CENTURION DE330 Vacuum Cleaner Contents / Innehållsförteckning / Register English Chapter 1: Safety Instructions... 3 Chapter 2: Product Components... 4 Chapter 3:

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise ENG SE NO Item. No 7515-1066 ENG 3-4 person Dome tent Dimensions: L215+80+55xB245xH130

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO 1 Item. No. 9030-1261 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Percolatorbryggare PKE210

Percolatorbryggare PKE210 Percolatorbryggare PKE210 Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första

Läs mer

Floor Fan Chrome Golvfläkt Krom / Gulvvifte Krom 50cm

Floor Fan Chrome Golvfläkt Krom / Gulvvifte Krom 50cm Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Floor Fan Chrome Golvfläkt Krom / Gulvvifte Krom 50cm ENG SV NO Item. No 9075-1069 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer