Remiss: Internationella riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss: Internationella riktlinjer"

Transkript

1 Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att revideringen av de internationella riktlinjerna ska skickas på remiss till SF med möjlighet för DF att inkomma med yttranden/synpunkter. Remisstid: Remissvaren ska ha inkommit till RF:s kansli senast den 15 februari Behandling: Efter remisstidens utgång kommer RS att behandla förslaget på reviderade riktlinjer och inkomna remissvar och till RF-stämman i maj 2015 framlägga förslag för beslut. Obs! Yttranden skickas senast den 15 februari 2015 (gärna tidigare) till och (Ett undertecknat remissvar kan skickas som pdf-fil med e-post, men skicka gärna även remissvaret i en word-fil). Eventuella frågor kring remissen besvaras av Helena Carlsson, RF:s kansli,

2 RS beslutade i mars 2014 att ge GS i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av de internationella riktlinjerna, som också benämns Svensk idrotts ställningstagande i internationella frågor. Senast riktlinjerna reviderades var på RF-stämman 2009 (punkterna 17, 18 och 20). Det nya förslaget på internationella riktlinjer ska behandlas på RF-stämman Bakgrunden till att RS gav uppdraget om att revidera riktlinjerna, är bland annat att de nuvarande riktlinjerna till vissa delar är otydliga och lämnar utrymme för tolkning. Riktlinjerna behöver också förtydligas gällande förhållningssättet till mänskliga rättigheter i samband med internationella evenemang. Sedan 2009 har mycket hänt i omvärlden och även kring just kombinationen mänskliga rättigheter och internationella evenemang. Vi kan där se en trend att allt fler ickedemokratiska regimer tilldelas evenemang som också blir till politiska skyltfönster för landet. Idrottsrörelsens riktlinjer är inte tillräckligt tydliga för den problematiken. Sedan de senaste riktlinjerna antogs har idrottsrörelsen också beslutat om en gemensam värdegrund (kapitel 1 RF:s stadgar). Den internationella referensgruppen har varit referensgrupp i arbetet. Deltagare i gruppen är: Susanne Erlandsson (ordf), Arne Ljungqvist, Bengt Sevelius, Christer Englund, Gunilla Lindberg, Göran Petersson, Kerstin Bodin, Malin Eggertz Forsmark, Ria Damgren Nilsson, Stefan Bergh, Tomas Eriksson, Tommy Wiking, Lena Wallin-Kantzy. Förslaget innebär att de reviderade riktlinjerna ersätter de nuvarande riktlinjerna. Arbetet har gjort utifrån att ambitionen är att riktlinjerna ska vara tydligare och enklare att följa. Texten har gåtts igenom i sin helhet och den har renodlats så att det är färre punkter än i det tidigare förslaget. Riktlinjerna i förslaget är skrivna som principiella ställningstaganden hur svensk idrott förhåller sig i internationella sammanhang. De internationella konventionerna som idrottsrörelsen följer har även lagts till i texten. Mer kortsiktiga mål, inriktning samt strategiska vägval för svensk idrott på den internationella arenan finns angivna i strategin för Riksidrottsförbundets internationella arbete som beslutades av RS våren Tidplan för arbetet: Mars 2014: RS-beslut om revidering Maj 2014: Möte internationella referensgruppen Oktober 2014: Möte internationella referensgruppen

3 November februari 2015: Remissrunda April 2015: Beslut på RS-möte Maj 2015: RF-stämma Förslag på omarbetade internationella riktlinjer RF har till uppgift att handha för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter, såväl nationellt som internationellt (enligt kapitel 2 RF:s stadgar). Riksidrottsförbundets uppgift i det internationella arbetet är att företräda svensk idrott på internationell nivå för att skapa goda förutsättningar för idrotten i Sverige samt att stimulera och på olika sätt stödja SF i deras internationella verksamhet. Men också att bidra med sin kompetens i strävan att utveckla idrotten internationellt. Svensk idrott ska, genom en samordning, verka för ett starkt internationellt inflytande. De internationella riktlinjerna anger principiella ställningstaganden för svensk idrotts internationella agerande. Strategin för Riksidrottsförbundets internationella arbete, beslutad av RS våren 2013 utgår från dessa riktlinjer och innehåller mål och inriktning för ett starkt internationellt agerande. RF:s och besöksnäringens gemensamma nationella strategi för internationella idrottsevenemang anger mål och fokusområden för att få fler internationella evenemang till Sverige. 1. Svensk idrott ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; 2. Svensk idrotts utgångspunkt i det internationella arbetet är vår värdegrund (kapitel 1 RF:s stadgar). Det betyder att glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel ska genomsyra det arbete svensk idrott gör internationellt; 3. Svensk idrott ska verka för att den internationella idrotten utvecklas av idrotten på dess egna villkor och på demokratiska grunder; 4. Svensk idrott ska verka för ett aktivt svensk internationellt utbyte och en stark svensk representation i internationella organisationer; 5. RF har övergripande ansvar för den svenska idrottens samordning och samlade uppträdande gentemot EU, när det gäller frågor av betydelse för idrotten i sin helhet, till exempel idrottens självständighet. RF ska verka för en bred samverkan mellan riksidrottsförbund (ENGSO), nationella olympiska kommittéer (NOC) samt specialidrottsförbund. SOK har, i samråd med de olympiska specialförbunden, ansvar för planering, genomförande och uppföljning av svenskt deltagande i olympiska spel;

4 6. Svensk idrott fullföljer i princip sina internationella åtaganden vad avser olympiska spel, världsmästerskap, europamästerskap och liknande tävlingar av internationell karaktär oavsett politiska system och oavsett om diplomatiska förbindelser med Sverige föreligger eller inte. Undantag kan göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EU-sanktion med bäring på idrottsområdet; 7. Svensk idrott uppmanar inte några, varken enskilda utövare eller förbund, till bojkott. Undantag kan göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EU-sanktion med bäring på idrottsområdet; 8. Svensk idrott verkar för att de internationella specialidrottsförbunden i sina stadgar inför bestämmelser om att idrottsutbyte kan inställas med land där diskriminering i idrottsligt avseende förekommer mot någon på grund av etnisk ursprung, kön, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller politisk anslutning. Svensk idrott verkar för att ett sådant land kan uteslutas som medlem i idrottens internationella organisationer; 9. SF beslutar om deltagande vid internationella evenemang då säkerhetsrisk föreligger p.g.a. krigstillstånd, naturkatastrof el dyl. Härvid kan information och rekommendationer inhämtas från RF, som i samråd med utrikesdepartementet följer utvecklingen i varje enskilt fall. Enligt beslut av RIM-73 är SF, som inhämtar RS:s mening i fråga om det internationella idrottsutbytet, skyldigt att följa det beslut RS meddelar.

5 Nuvarande riktlinjer, antagna på stämman Riktlinjer för svensk idrotts ställningstagande i internationella frågor. Senast reviderade av RF-stämman 2009 (i punkterna 17, 18 och 20) Allmänt 1. RF skall utforma sin egen internationella politik och denna skall hållas aktuell i takt med den internationella utvecklingen; 2. RS har övergripande ansvar för den svenska idrottens samordning och samlade uppträdande i internationella sammanhang, när det gäller frågor av betydelse för idrotten i sin helhet; 3. RF skall verka för livligt svenskt deltagande i internationell idrott samt stödja idrottsutbytet, även på ungdoms och motionsnivå; 4. RF skall verka för en stark svensk representation i internationella organisationer; 5. RF skall skapa förbättrade förutsättningar för svenska idrottsledare att åta sig internationella ledaruppdrag; 6. RF skall öka ansträngningarna att i samarbete med SF erhålla värdskapet för internationella stortävlingar, kongresser och konferenser; 7. RF skall sträva efter att öka idrottens funktion som internationellt kontaktmedel med respekt för människors lika värde, oavsett etniskt ursprung, religion, funktionshinder, kön eller sexuell läggning; 8. RF skall verka för en nordisk samordning av idrottens internationella agerande; 9. RF skall utifrån en samordnande roll, enligt av RS antagen policy, stimulera svensk idrott centralt, regionalt och lokalt till konkreta insatser vad beträffar idrottsligt internationellt utvecklingssamarbete; 10. RF, SOK och SF utifrån resp. organisations verksamhetsinriktning samordnar sina insatser för att uppnå större inflytande på det internationella planet; 11. RF ställer särskilda ekonomiska stimulansmedel till förfogande för SF:s internationella agerande; 12. Svensk idrott skall verka för att idrotten i Europa utvecklas av idrotten på dess egna villkor och på demokratiska grunder;

6 13. Svensk idrott skall verka för en bred samverkan mellan riksidrottsförbund (ENGSO), nationella olympiska kommittéer (EOC), specialidrottsförbund och mellanstatliga idrottsorgan i Europa; Svensk idrotts internationella idrottsutbyte 14. Det internationella idrottsutbytet skall följa idrottens mål och inriktning med betoning på "Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respek tera alla människors lika värde", och att svensk idrott skall ha utbyte med andra länder oavsett deras politiska system och oavsett om normala diplomatiska relationer med Sverige föreligger eller icke; 15. SF ansvarar för det internationella idrottsutbytet inom sina respektive idrotter inom ramen för de regler och bestämmelser som respektive internationellt specialförbund beslutar; 16. Enskild idrottsutövare får ej tävla utomlands utan sanktion av sitt SF, enligt tävlingsbestämmelser inskrivna i SF:s egna stadgar; 17. SF verkar för att de internationella specialidrottsförbunden i sina stadgar inför bestämmelser om att idrottsutbyte kan inställas med land där bevisad diskriminering i idrottsligt avseende förekommer mot någon på grund av etnisk ursprung, kön, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller politisk anslutning liksom att idrottsutbyte ej ska äga rum med land som är föremål för bindande FN- eller EU- sanktion; 18. SF verkar för att ett sådant land kan uteslutas som medlem i idrottens internationella organisationer; 19. Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning av svenskt deltagande i olympiska spel åvilar Sveriges Olympiska Kommitté i samråd med de olympiska specialförbunden; 20. Idrottsutbyte i form av tävling eller uppvisning kan inställas om ett land i idrottsligt sammanhang gör sig skyldig till diskriminering mot någon på grund av etnisk ursprung, kön, sexuell läggning, funktionshinder, religion, politisk anslutning eller om ett land är föremål för bindande FN- eller EU sanktion; 21. Svensk idrott i princip fullföljer sina internationella åtaganden vad avser olympiska spel, världsmästerskap, Europamästerskap och liknande tävlingar av internationell karaktär oavsett internationella konflikter eller diplomatiska konflikter på olika håll i världen; 22. SF beslutar om deltagande då säkerhetsrisk föreligger i andra länder p.g.a. krigstillstånd, naturkatastrof el dyl. Härvid kan information och rekommendationer inhämtas från RF, som i samråd med utrikesdepartementet följer utvecklingen i varje enskilt fall;

7 Kommentar till 5 Kap RF:s stadgar: Enligt beslut av RIM-73 är SF, som inhämtar RS:s mening i fråga om det internationella idrottsutbytet, skyldigt att följa det beslut RS meddelar. RIM framhöll att enskild idrottsutövare inte får delta i tävling utomlands utan tillstånd av sitt SF.

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Hemort för föreningen är Kungälvs Kommun. Föreningen är stiftad och stadgarna är fastställda den 1 oktober 1966. Stadgarna är ändrade av

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer