Nyhetsbrev 2014:4 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev 2014:4 från Sveriges Fiskevattenägareförbund"

Transkript

1 Nyhetsbrev 2014:4 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Förbundsdirektören reflekterar Snart är det dags att planera inför 2015 års föreningsstämmor. Kommande års fiskekortspriser är en viktig punkt på dagordningen och kommer att diskuteras flitigt på många håll. HaV presenterade nyligen sin återkommande SCB-undersökning Fritidsfisket i Sverige Denna visar att det sammanlagda antalet fiskedagar 2013 var 13,3 miljoner varav nästan 70 procent var förlagda till sjöar och vattendrag. Studien visar också att utövarna är beredda att lägga mycket pengar på sin hobby. De största utgiftsposterna utgörs av fiskeredskap, båtar, resor, båtplatser, kost och logi. De sammantagna utgifterna för fritidsfisket uppgick till hela 5,8 miljarder kronor. Knappt 5 % av detta belopp utgjordes av fiskekort (283 miljoner kr). Allt detta fiske skulle inte kunna bedrivas utan det viktiga förvaltningsarbete som till stor del bedrivs på ideell basis ute i våra fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar och hos övriga upplåtare av enskilda fiskevatten. Att enbart en spottstyver av denna miljardindustri kommer de som i grunden erbjuder och ansvarar för upplåtelser, service och lokal fiskevård till del är tankeväckande. Målet borde vara att 10 % av fritidsfiskets omsättning ska gå till att utveckla fiskeresursen, den råvara som är grunden för hela verksamheten. Det innebär att fiskekorten generellt bör bli dubbelt så dyra som idag. Det är hög tid att värdera upp våra fiskevatten. På stämman har ni chansen att lyfta fiskekortspriserna till marknadsmässigt anständiga nivåer. Argument saknas som sagt inte. Att införa kontrollavgiften så här går det till! Förbundet har i samverkan med HaV producerat ett trevligt och lättillgängligt vägledningsmaterial om fiskevårdsområdets kontrollavgift. Materialet innehåller även verklighetsanknutna reportage om hur kontrollavgiften infördes och tillämpas i ett par fiskevårdsområdesföreningar. Vägledningsmaterialet består av en digital informations- och inspirationsfolder Att införa kontrollavgift Så här går det till! och en särskild presentation för informationsmöten Kontrollavgiften nytt inslag i fiskevårdsområdets vardag. Foldern kommer att mejlas ut till våra medlemmar i början av januari. Materialet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida strax efter årsskiftet. Förhoppningen är att vägledningen ska hjälpa fler fiskevårdsområden att införa och tillämpa kontrollavgiften.

2 Att bilda fiskevårdsområde så här går det till! Parallellt har förbundet även tagit fram ett modernt vägledningsmaterial för bildande av fiskevårdsområden. I materialet återfinns också inspiration i form av reportage om verksamheten inom några befintliga fiskevårdsområdesföreningar. Vägledningsmaterialet består av en digital folder Att bilda fiskevårdsområde Så här går det till! och en presentation för informationsmöten Fiskevårdsområdet lokal förvaltningsform för enskilda fiskevatten. I materialet ingår också moderna, aktualiserade normalstadgar och blankett för ansökan om att bilda fiskevårdsområde. Foldern kommer att mejlas ut till våra medlemmar i början av januari och materialet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida strax efter årsskiftet. Vägledningsmaterialet förväntas inte bara öka förutsättningarna och intresset för att bilda nya fiskevårdsområden utan även tjäna som stöd och allmän förkovran vid behov av stadgeändringar, sammanslagningar och andra förändringar i befintliga fiskevårdsområden. Årsrapporten fritidsfiske & fisketurism De senaste åren har Jordbruksverket inom ramen för sitt främjandeuppdrag dragit igång ett nationellt strategiarbete för att utveckla samtliga fiskerinäringar. Den nationella strategin för fritidsfiske och fisketurism blev klar förra året. Under innevarande år har arbetet fortsatt tillsammans med fiskets organisationer och HaV där en mer konkret handlingsplan har utformats med åtgärder som ska leda fram till att strategins mål uppfylls till år Den bärande tankegången i handlingsplanen är att flertalen av målen ska uppnås inom ramen för de olika fiskeorganisationernas ordinarie utvecklingsverksamhet. Organisationernas ansvar och vad dessa gjort för att främja fritidsfisket och fisketurismnäringen ska redovisas i en årlig rapport. Sveriges Fiskevattenägareförbund har under hösten levererat manus till vårt avsnitt i rapporten där, förutom vårt opinionsarbete för bättre villkor kring gårdsbaserad fisketurism, vår färska kräfthandbok och våra framtagna vägledningsmaterial om kontrollavgiften och fiskevårdsområdesbildande redovisas. Årsrapporten Fritidsfiske och Fisketurism 2020 ska vara klar och presenteras i samband med sportfiskemässan i Jönköping under mars månad.

3 Inspel till yrkesfiskestrategin En nyligen påbörjad strategi är den som behandlar yrkesfisket. Sveriges Fiskevattenägareförbund medverkar i Jordbruksverkets rådgivande grupp och har under hösten lämnat in förslag till tematiska målområden i strategin. Samtliga våra förslag har utgångspunkt i det yrkesmässiga fiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt. Våra målförslag, vilka även motiveras i det levererade underlaget, är : Utveckla och sjösätta en lokal förvaltningsmodell för kust- och skärgårdsvatten samt de stora sjöarna inom vattenområden där det idag råder fritt handredskapsfiske. Anpassning av nationellt regelverk i kust- och skärgårdsområdet så att småskaligt yrkesfiske med stöd av enskild fiskerätt har möjlighet att överleva, utvecklas och nyetableras. Förändring av strandskyddslagstiftningen så att vattenbruk och gårdsbaserad fisketurism, som nya fiskerinäringar, får samma undantag från strandskyddsbestämmelser som det traditionella yrkesfisket. Inspirera till etablering av fler diversifierade småskaliga yrkesfiskeföretag. Utbildning om den svenska fiskerättsliga plattformen Samtliga förslag till mål som har lämnats in av organisationerna i den rådgivande gruppen håller för närvarande på att sammanställas av ett sekretariat bestående av myndighetsrepresentanter. Yrkesfiskestrategin ska enligt planerna ligga klar under hösten Handlingsplan för vattenbruket Arbetet med den nationella handlingsplanen för vattenbrukets utveckling är inne i sitt slutskede. Planen ska vara klar i början av Sveriges Fiskevattenägareförbund har främst engagerat sig i arbetsgruppen för regional utveckling. Vår viktigaste ambition har varit att få med tydliga skrivningar om att det som underlag för den kommunala/regionala planeringsprocessen rörande nyetableringar av vattenbruk i naturvatten, ska tas fram en modell för lokal förankring, tidigt samråd och nära dialog med mark- och vattenägare, fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare. Trots att det handlar om ägarna till resursen är detta tyvärr inte så självklart som det kanske låter. Förstudien svenska fiskemöjligheter Jordbruksverket har i slutet av året påbörjat en förstudie till ett projekt som i slutändan ska utmynna i ett publikt webbaserat kartskikt över landets samtliga fiskevårdsområden och en del andra vattenområden upplåtna för fritidsfiske. Tanken är att kontaktuppgifter, och i förekommande fall länkar till föreningarnas egna hemsidor, efter medgivande ska finnas med i anslutning till kartskiktet. Genom den databas som kommer att vara kopplad till kartskiktet är syftet också att länsstyrelserna på ett bättre sätt ska kunna fullgöra skyldigheten att hålla aktuellt register över fiskevårdsområdets styrelseledamöter och övriga funktionärer.

4 Dialogmöten om strandskydd vs tillväxt Strandskyddsdelegationen utsågs av regeringen våren Delegationens uppdrag är utföra och samordna en informations- och kompetensinsats kring tillämpningen av strandskyddsreglerna samt utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog. Ett av målen för delegationens arbete är att underlätta för tillväxt och attraktivt boende på landsbygden. Delegationen uppdrag löper till december 2015 då det ska slutredovisas till regeringen. På temat strandskydd vs tillväxt bjöd strandskyddsdelegationen under hösten in till dialogmöten på fyra platser runt om i landet. Sveriges Fiskevattenägareförbund medverkade med inspel på de möten som hölls i Göteborg och Östersund. I vårt anförande lyfte vi och klargjorde det påtagliga hinder som nuvarande strandskyddsbestämmelser utgör för småskalig gårdsbaserad fiskerinäring och landsbygdsturism. Budskapet var att fisketurismen som ny landsbygdsnäring behöver samma möjligheter till undantag som traditionell fiskerinäring. Sjönära boende på gården och servicebyggnader i form av sjöbodar, bryggor m.m. behövs för att produkten ska vara attraktiv och utvecklingsbar. För att tydliggöra problematiken hade vi tagit fram ett särtryck ur Våra Fiskevatten med olika reportage om strandskyddets hämmande effekter vilket distribuerades till delegationen och mötesdeltagarna. Vårt anförande föll i god jord och var uppskattad hos både delegationens tjänstemän och övriga medverkande som framförallt bestod av kommunpolitiker och kommuntjänstemän. Livligast diskuterat var länsstyrelsernas aktuella förslag till utvidgat strandskydd där kritiken var samlat mycket stark från både kommunalt håll och näring. Remiss I vått och torrt Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler har varit föremål för remissbehandling under hösten. I förbundets yttrande välkomnar vi att vattenverksamheten åläggs ett modernt och ökat miljöansvar och anser på det hela taget att de tankegångar och förslag som läggs fram i slutbetänkandet är konstruktiva och bra. Emellertid påtalar vi att utredningen saknar en analys och ett resonemang om möjligheterna till landsbygdsutveckling och etablering av framtidsnäringar såsom landsbygds- och fisketurism i utbyggda vattendrag och reglerade sjöar. Vi upplever det som en mycket stor brist att utredningen enbart marginellt berör och väger in den påverkan och skada som vattenkraften förorsakar markägare och i synnerhet fiskerättsägare samt glesbygdsutveckling i stort. Denna ofullständiga verklighetsanalys anser vi återspeglas även i utformningen av de förslag i utredningen som berör drabbade sakägare. Mot denna bakgrund avstyrker förbundet utredningens förslag om att avskaffa fiske- och bygdeavgifter. Villkor och åtgärder kan aldrig fullt ut kompensera vattenkraftens skador på fiskbestånd och minskade förutsättningar för landsbygdens näringsliv.

5 Vi avstyrker dessutom förslagen om att civilrättsligt präglade frågor skiljs från tillståndsprövningen av vattenkraft samt att sakägarnas rättegångskostnader inte längre ska ersättas av den som söker tillstånd till en vattenverksamhet. Vi anser det inte rimligt, och inte minst rättsosäkert, att sakägare som mycket påtagligt berörs av en verksamhet ska riskera att drabbas av kostnader för att bevaka sina intressen. Remissyttrandet i sin helhet kan läsas på Förbundets hemsida. Möte med Hushållningssällskapen I slutet av november gästade förbundsdirektören Hushållningssällskapens chefsmöte i Stockholm och gav en grundlig presentation av förbundets nuvarande status och verksamhet. Även ett stänk historik ingick i anförandet inte minst befogat då det var Hushållningssällskapen som 1968 tog initiativ till bildandet av Sveriges Fiskevattenägareförbund. Diskussionen var emellertid framåtsyftande där en hel del tänkbara samarbetsområden dryftades. Inrycket var att vår nuvarande verksamhet var uppskattad och att man upplevde den omfattande trots våra små resurser. ifiskeutbildning på sportfiskemässan Vår samarbetspartner ifiske anordnar även under nästa år en utbildning i digitala fiskekort. Utbildningen som är gratis för medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund hålls i samband med sportfiskemässan i Jönköping den 22 mars Utbildningen syftar till att visa hur enkelt det är att använda digitalt system för fiskekortsförsäljning. Utöver själva kortförsäljningen erbjuder systemet även fångstrapportering och annan kommunikation med kortköparna. Föranmälan till och frågor rörande utbildningen kan ställas till Medlemsinventeringen Förbundets pågående medlemsinventering har påtagligt förbättrat kunskapen om den viktiga fiskevattenresurs som våra medlemmar förvaltar och preliminära siffror för att belysa den omfattande fiskerinäring som inryms i kåren har redan kommit till användning i olika sammanhang. Men vi är inte nöjda. Fortfarande saknas uppgifter från ett flertal medlemsföreningar och då förbundet har en välmeriterad ordningsman och envis rackare till tjänsteman kommer vi inte ge oss i första taget innan enkätsamlingen är komplett. Så, om det inte redan är gjort, fyll i uppgifterna och maila/skicka in enkäten till förbundet snarast. Hör av Er till kansliet om medlemsenkäten har kommit på avigvägar och ni behöver en ny.

6 Samarbetsavtal fiskerättsliga uppdrag Sveriges Fiskevattenägareförbund tecknade i slutet av året ett samarbetsavtal med lantmätaren Håkan Söderberg och hans företag Håkan Söderbergs Lantmäteri- och fastighetstjänster. Håkan som själv är skogs- och fiskerättsägare på sin gård utanför Vetlanda i Småland har tidigare varit verksam vid Lantmäteriet i Jönköping men har alltså nu sadlat om till verksamhet i egen regi. Håkan har stabil förankring i landsbygdens verklighet och mycket god renommé hos våra medlemmar i regionen. Vårt samarbetsantal innebär att Håkan Söderberg svarar för kostnadsfri telefonrådgivning till Förbundets medlemmar i fiskerättsliga frågor av mer komplicerad art. Telefonsamtalen kanaliseras och hänvisas via Sveriges Fiskevattenägareförbunds kansli. Förbundets medlemmar har dessutom 10 % rabatt på konkreta uppdrag och tjänster som Håkan Söderbergs företag erbjuder. Exempel på tänkbara uppdrag är: ombud vid lantmäteriförrättning eller domstolsförhandlingar rörande fiskerättsliga frågor, medlare i konflikter rörande fiskerättsliga spörsmål, upprättande eller uppdatering av fiskerättsförteckningar, upprättande av särskilda fiskerättsliga utredningar, förrättningsförberedande utskiftning av fiskerätt samt bildande av nya eller omprövning av befintliga fiskevårdsområden. Därutöver kan företaget vid överenskommelse erbjuda medlemmarna rabatt/förmånliga kostnader vid andra fastighetsrättsliga och fastighetsbildningsrättsliga frågor än fiskerättsliga. Håkan Söderberg förbundets resurs i fiskerättsliga frågor

7 Bekräfta dina vatten Är den fyndiga titeln på Sveriges Fiskevattenägareförbunds kräfthandbok som nu på allvar håller på att ta form. Boken tas fram i samvekan med SLU Aqua och innehåller en blandning av kunskapsavsnitt som bygger på de senaste forskningsrönen kring kräftans livsbetingelser och reportage från verkligheten ute vid våra kräftvatten. Kräftboken kommer att tryckas och börja distribueras under februari Hittills har vi drygt 1500 förbeställda exemplar. Det går fortfarande bra att förbeställa (maila kansliet): Medlemspris 200 kr inkl. moms och frakt (beställning minst 20 ex) Medlemspris 225 kr inkl. moms + frakt (mindre beställningar) Tips inför stämmorna Våra Fiskevatten är värd fler läsare! Våra Fiskevatten är Sveriges enda och bästa facktidskrift för förvaltning och utveckling av fiskevatten. Varför inte ge alla medlemmar i föreningen, som så önskar, en prenumeration av denna vår uppskattade medlemstidskrift i utdelning under nästa år. Anmäl nya grupprenumerationer till kansliet. Nyttja våra övriga medlemsförmåner! Teckna våra förmånliga ansvars- och olycksfallsförsäkringar Anslut till och nyttja vår rabatt hos Ifiske Beställ kräfthandboken till medlemsrabatt Meddela fler fria prenumeranter till förbundets elektroniska nyhetsbrev Lägg upp gratis egen hemsida under förbundets hemsideportal Medlemssidan på portalen (användarnamn: Medlem och lösenord: FivaRiks)

8 Till sist Mycket god fisk brukar trängas på julbordet men det torde vara sällan som vår svenska insjö- och brackvattenskrokodil föräras en plats bland dessa anrättningar. I mellandagarna är det därför inte helt fel att variera kosten med en hälsobringande julgädda. Gommen läskas denna gång av ett härligt recept på gäddpudding som är flitigt använt i Luleå skärgård. Ingredienser Gäddpudding 5 hg hyfsat benfri gäddfilé 2,5 tsk salt 50 g smör 5 dl grädde 1 msk vetemjöl 1 msk potatismjöl 2 ägg vitpeppar Gör så här : Mal fisken genom köttkvarn två gånger. Tillsätt saltet sista gången. Rör smöret mjukt och arbeta in i färsen. Vispa samman grädden, äggulorna samt vete- och potatismjölet. Rör ihop färsen kraftigt, gärna i matberedare, och späd under tiden med ägg- och gräddblandningen, lite i taget. Vispa äggvitorna till hårt skum. Vänd försiktigt ner skummet i färsen. Smaksätt färsen med vitpeppar. Smörj och bröa en form som är minst 1,5 l. Hällfärsen i formen, fyll inte till mer än 2/3. Lägg på lock eller täck formen med aluminiumfolie. Grädda i vattenbad i 175 C i en timma. Låt stå några minuter innan det stjälps upp. Servera med potatis, svampsås, bönor dill citron och tomat. En riktigt skön julhelg! Thomas Lennartsson Förbundsdirektör Sveriges Fiskevattenägareförbund Lilla Böslid 146, Eldsberga Tel Epost. Hemsida.

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Sveriges Fiskevattenägareförbund Sveriges Fiskevattenägareförbund Organisationen för dig som äger och förvaltar fiskevatten Vi arbetar för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att landsbygdsresursen fiskevatten

Läs mer

Thomas Lennartsson Förbundsdirektör

Thomas Lennartsson Förbundsdirektör Sveriges Fiskevattenägareförbund Organisationen för dig som äger och förvaltar fiskevatten Vi arbetar för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att landsbygdsresursen fiskevatten

Läs mer

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2014-10-21 Ert datum 2014-06-16 Ert dnr M2014/1451/Nm Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag

Läs mer

Enskilda fiskevatten och landsbygdsutveckling

Enskilda fiskevatten och landsbygdsutveckling Halmstad 2015-12-04 Parlamentariska Landsbygdskommittén Johan Persson Enskilda fiskevatten och landsbygdsutveckling Sveriges Fiskevattenägareförbund vill redan i ett tidigt stadium få en dialog med den

Läs mer

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Sveriges Fiskevattenägareförbund Sveriges Fiskevattenägareförbund Intresseorganisationen för dig som äger och förvaltar fiskevatten Vi arbetar för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att landsbygdsresursen

Läs mer

NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential

NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential INBJUDAN TILL NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential Norrköping den 22-23 november 2017 Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till en nationell fiskevattenägarekonferens.

Läs mer

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön REMISSYTTRANDE 2015-04-20 Ert datum 2015-02-01 Ert dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 Göteborg God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön Sveriges Fiskevattenägareförbund har

Läs mer

NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential

NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential INBJUDAN TILL NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential Norrköping den 22-23 november 2017 Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till en nationell fiskevattenägarekonferens.

Läs mer

NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential. Norrköping den november 2017

NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential. Norrköping den november 2017 NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential Norrköping den 22-23 november 2017 Konferensfakta Tid : Plats : Konferensvärdar : Moderator : Vägbeskrivning : Konferensdeltagare

Läs mer

Fritidsnämnden Fiskeutvecklingsplan

Fritidsnämnden Fiskeutvecklingsplan Fiskeutvecklingsplan Styrdokument för utveckling av fritidsfisket Skellefteå kommun 2016-2030 Fritidsfiske Fritidsfisket är den åttonde vanligaste friluftsaktiviteten i Sverige och en aktivitet som många

Läs mer

Nyhetsbrev 2014:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2014:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2014:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund 2014-09-29 Förbundsdirektören reflekterar Folk brukar ha lite roligt åt att jag som tjänare i vår herres våta hage inte tål skaldjur. Allergin som

Läs mer

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande :

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande : Fastställd vid förbundsstämman i Stockholm 2015-05-29 VERKSAMHETSSTRATEGI SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 2015-2017 Sveriges Fiskevattenägarerförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare

Läs mer

Fiskekort. för

Fiskekort.  för r i k t p r i s l i s ta för www.vattenagarna.se Fiskekort FOTO: GÖRAN ÖSTH En rekommendation från Sveriges fiskevattenägareförbund som hjälper till att sätta rätt värde på upplåtelser av handredskapsfiske,

Läs mer

Näringsdepartementet Stockholm

Näringsdepartementet Stockholm REMISSYTTRANDE 2017-03-17 Ert datum 2017-01-24 Ert dnr N2017/00222/HL Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen

Läs mer

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2014-09-01 Ert datum 2014-07-01 Ert dnr 2528-14 Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 Göteborg Anpassning av föreskrifter om licens och tillstånd

Läs mer

Nyhetsbrev 2013:4 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2013:4 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2013:4 från Sveriges Fiskevattenägareförbund 2013-12-20 Förbundsdirektören reflekterar I dessa bråda dagar är fokus (förutom julklappsköp, julpynt och planering av julbordsanrättningar) inriktat

Läs mer

Presentationen. Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag

Presentationen. Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag Presentationen Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag Hur har vi jobbat? 2015-12-21 En öppen utredning Besökt samtliga län 21 länsstyrelser

Läs mer

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2013-12-16 Ert datum 2013-10-21 Ert dnr M2013/2429/Nm Miljödepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Strandskyddsreglernas milstolpar

Strandskyddsreglernas milstolpar Strandskyddsreglernas milstolpar 18-/1900 1947 1952 1975 1994 2009 2014 Friluftsliv Strandlagen Växter o djur Generellt strandskydd LIS, små vatten Bakgrund Lagändringar 2009/2010 med syfte att bland annat

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Synpunkter delrapport riskanalys för hantering av signalkräfta i Sverige

Synpunkter delrapport riskanalys för hantering av signalkräfta i Sverige SYNPUNKTER 2017-02-01 Havs- och vattenmyndigheten/ Ulrika Sahlin Synpunkter delrapport riskanalys för hantering av signalkräfta i Sverige Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av delrapporten

Läs mer

Tillståndsprövning - odling av musslor och ostron. Jarl Svahn Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten

Tillståndsprövning - odling av musslor och ostron. Jarl Svahn Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten Tillståndsprövning - odling av musslor och ostron Musselseminarium Stenungsund 2013-10-28 Jarl Svahn Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten ANSÖKAN TILLSTÅND ATT ANLÄGGA OCH DRIVA EN VATTENBRUKSANLÄGGNING

Läs mer

Fiskerienheten Jordbruksverket Jönköping. Ert Diarienummer: /16 Vårt dnr: 2016/0106

Fiskerienheten Jordbruksverket Jönköping. Ert Diarienummer: /16 Vårt dnr: 2016/0106 Fiskerienheten Jordbruksverket 551 82 Jönköping Ert Diarienummer: 3.3.17-985/16 Vårt dnr: 2016/0106 NATURSKYDDSFÖRENINGENS SYNPUNKTER PÅ HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETENS REMISS AV ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN

Läs mer

Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter

Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter Vad säger lagen Vad säger stadgarna Vem äger kräftorna Vem får fiska Vilka beslut kan man ta Björn Tengelin Version maj 2002 Projekt Astacus 1 Innehåll

Läs mer

Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd. Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr)

Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd. Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr) Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr) Jens.persson@havochvatten.se Dagens presentation Regeringsuppdrag 2015 Förvaltning av

Läs mer

Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) - Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03) Remiss från Jordbruksdepartementet

Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) - Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03) Remiss från Jordbruksdepartementet PM 2011:39 RVI (Dnr 001-2744/2010) Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) - Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03) Remiss från Jordbruksdepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

STADGAR FÖR LOFSDALEN GLÖTE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING I LINSELLS SOCKEN, HÄRJEDALENS KOMMUN

STADGAR FÖR LOFSDALEN GLÖTE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING I LINSELLS SOCKEN, HÄRJEDALENS KOMMUN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Lofsdalen - Glöte Fiskevårdsområdesförening, vilket namn utgör föreningens firma, organisationsnummer 893201-4213. 2 OMFATTNING Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:47

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:47 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:47 Klubbens Höstmöte var som vanligt en trevlig kväll i klubbstugan. Det var många frågor som diskuterades vilket är bra och just vad höstmöt är till för. På mötet

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åby älvs nedre fiskevårdsområde i Byske

Läs mer

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013 INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS Jönköping den 27-28 november 2013 Sveriges Fiskevattenägareförbund, Havs- och vattenmyndigheten, SLU-Aqua och Länsstyrelsen i Jönköping bjuder in till en kräftkonferens.

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Anders Skarstedt

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Anders Skarstedt Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Regeringsuppdraget Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Stadgar för Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening

Stadgar för Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening 1 Stadgar för Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening 1 NAMN Föreningens namn är Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening. 2 OMFATTNING Föreningen förvaltar fisket i Övre Åsundens Fiskevårdsområde omfattande:

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Stadgar för Spexhultasjöns fiskevårdsområde i Nässjö kommun, Jönköpings län

Stadgar för Spexhultasjöns fiskevårdsområde i Nässjö kommun, Jönköpings län FÖRSLAG 2017-03-10 Stadgar för Spexhultasjöns fiskevårdsområde i Nässjö kommun, Jönköpings län NAMN 1 Föreningens namn är Spexhultasjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket

Läs mer

En miljon vattenägare i tusen sjöars land

En miljon vattenägare i tusen sjöars land En miljon vattenägare i tusen sjöars land - om vattenägandet i Finland Malin Lönnroth Centralförbundet för Fiskerihushållning En historisk tillbakablick Finland var länge en del av Sverige, många historiska

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Låt oss vårda denna unika fördel!

Låt oss vårda denna unika fördel! Vi vill väcka din uppmärksamhet på fördelarna med friska fiskrika vatten och att bevara framtida naturresurser. Sverige har de bästa förutsättningarna för fiske med spö i hela EU. Låt oss vårda denna unika

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:12

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:12 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:12 På söndag börja en Kurs i Flugfiske för tjejer klubbstugan 17:00 Njutningen och avkopplingen med Flugfiske är något som tjejer i alla åldrar också behöver få

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3. 2016-03-08 sid 1 (5) Fiskerienheten Jordbruksverket 551 82 Jönköping Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.17-985/16

Läs mer

Åsnens fiskevårdsområdesförening.

Åsnens fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening. Namn 1 Föreningens namn är Åsnens fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:2 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:2 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:2 från Sveriges Fiskevattenägareförbund 2015-06-23 Förbundsdirektören reflekterar En tidsresa för att inhämta inspiration kan ibland gå väldigt snabbt. Bara två timmars båtfärd utanför

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Att bilda fiskevårdsområde

Att bilda fiskevårdsområde Att bilda fiskevårdsområde Så här går det till! Fiskevårdsområdet gör det möjligt att utveckla ett fiskevatten med flera ägare Att bilda fiskevårdsområde Innehåll Få ut mer av fiskevattnet därför är fiskevårdsområdet

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Åsnens fiskevårdsområdesförening

Åsnens fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åsnens fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb!

Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb! Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb! Matkassen du har framför dig är den första av totalt tolv, fylld

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland REMISSYTTRANDE 2016-04-29 Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande om utökat strandskydd i 21 kommuner LRF Västra Götaland har beretts möjlighet att lämna yttrande

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Kontrollavgiften Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Ett informationsmaterial om kontrollavgiften producerat av Sveriges Fiskevattenägareförbund

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

STADGAR FÖR LILLHÄRDALS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

STADGAR FÖR LILLHÄRDALS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 1982-11-23 ändrat årsmöte 2013 för fiskevårdsområdesförening som bildas enligt lag om fiskevårdsområden, SFS 1981:533. 1. Namn Föreningens namn är Lillhärdals fiskevårdsområdesförening. 2. Omfattning Föreningen

Läs mer

Vecka 43,4 port. Tips! Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1, ,3 1

Vecka 43,4 port. Tips! Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1, ,3 1 Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en härlig vecka fylld med läckra laxpaket, en krämig kycklinggryta och klassiska wallenbergare! Ingredienser Kött/fisk 500 g kalvfärs 500-600 g laxfilé

Läs mer

Förslag till stadgar normalstadgar moderniserad version ( ) inkl. kommentarer KOMMENTARER TILL STADGARNA

Förslag till stadgar normalstadgar moderniserad version ( ) inkl. kommentarer KOMMENTARER TILL STADGARNA Till ingressen KOMMENTARER TILL STADGARNA Sedan den 1 januari 1982 gäller en ny lag (SFS 1981:533) om fiskevårdsområden vilken reviderades den 9 december 2010. Lagen förkortas nedan LOFO. Dessa normalstadgar

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13) registrator@naturvardsverket.se ulrika.hagbarth@naturvardsverket.se Stockholm 30 november 2013 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Läs mer

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016 Kan musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion i kustområdena? Välkommen till en informationsträff tisdag den 13/12 kl 13:00 16:30

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, M2014/1595/Nm

Yttrande över SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, M2014/1595/Nm Yttrande 1(9) m.registrator@regeringskansliet.se charlotta.sorqvist@regeringskansliet.se Yttrande över SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, M2014/1595/Nm Fiskevattenägarna

Läs mer

Jakt- och fisketurism i fjällen statens marker ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län

Jakt- och fisketurism i fjällen statens marker ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län Jakt- och fisketurism i fjällen statens marker ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län Torleif Eriksson Länsstyrelsen Västerbotten Rennäringsförordning

Läs mer

Tidigare kunde fiskevård handla om att slå ihjäl så mycket storgädda som möjligt.

Tidigare kunde fiskevård handla om att slå ihjäl så mycket storgädda som möjligt. Tidigare kunde fiskevård handla om att slå ihjäl så mycket storgädda som möjligt. Eller så sågs utsättningar av främmande arter/stammar som en viktig fiskevård. Idag vet de med intresse för fiskevård att

Läs mer

Vårmeny. Lördagen den 13 mars 2004.

Vårmeny. Lördagen den 13 mars 2004. Vårmeny Vårmeny Lördagen den 13 mars 2004. Paté med rökt kött, oliver och lingon- och äppelsås, kuvertbröd Vegetariskt alternativ: Grönsakspaté med prickig sås, kuvertbröd Ruccolasallad med valnötskärnor

Läs mer

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING Fiskeplan Allmänningen 2016 2016 1 SAMMANFATTNING Under en lång följd av år har allmänningen genom statligt stöd arbetet med fiskevård i allmänningens vatten. Verksamheten har ett stort allmänt intresse.

Läs mer

Vattendagen 2015-02-04

Vattendagen 2015-02-04 Vattendagen 2015-02-04 Framtidens vattenrådgivning - Jesper Broberg förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund - Bo Selerud Vd HS Konsult - Hushållningssällskapet idag, en modern kunskapsorganisation

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-02-08 på Länsstyrelsen, Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-02-08 på Länsstyrelsen, Jönköping PROTOKOLL 2011-03-01 Nr 1/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Länsstyrelsen, Jönköping

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Foto: Mats Blomberg. Kometprogrammet Vad är det? Kronobergs län har under perioden 2010 till 2014 varit ett av fem försöksområden i projektet Kometprogrammet

Läs mer

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ Recept 41-48 150 RECEPT FRÅN NESTLÉ 41 FITNESS MED GRANATÄPPLE MORGONKICK Ingredienser 1 granatäpple 1 glas hallonfil/halloncultura 2 msk FITNESS Gör så här Rensa ut kärnorna ur granatäpplet och lägg dem

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Kammarkollegiet. Smoltkompensationsmöte Hur kan utfasningen, helt eller delvis, av kompensationsutsättningar hanteras rättsligt?

Kammarkollegiet. Smoltkompensationsmöte Hur kan utfasningen, helt eller delvis, av kompensationsutsättningar hanteras rättsligt? Kammarkollegiet Smoltkompensationsmöte 2016-02-25 Hur kan utfasningen, helt eller delvis, av kompensationsutsättningar hanteras rättsligt? Henrik Malmberg och Torgny Norberg Kammarkollegiet och miljörätt

Läs mer

Omfattning och utveckling av fisketurism i Gotlands län - redovisning av 2007 års regeringsuppdrag. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 7

Omfattning och utveckling av fisketurism i Gotlands län - redovisning av 2007 års regeringsuppdrag. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 7 Omfattning och utveckling av fisketurism i Gotlands län - redovisning av 2007 års regeringsuppdrag Rapporter om natur och miljö nr 2008: 7 Omfattning och utveckling av fisketurism i Gotlands län - redovisning

Läs mer

Enkät angående det kustnära fisket i södra och västra Skåne

Enkät angående det kustnära fisket i södra och västra Skåne Institutionen för Service Management Enkät angående det kustnära fisket i södra och västra Skåne Fiskeriförvaltningen är idag centralt styrd från EU, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, men

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

LANDSBYGDSENHETEN. Det goda kaffebrödet. 18 och 25 november 2014. Receptsamling. Recept: Birgitta Rasmusson

LANDSBYGDSENHETEN. Det goda kaffebrödet. 18 och 25 november 2014. Receptsamling. Recept: Birgitta Rasmusson LANDSBYGDSENHETEN Det goda kaffebrödet 18 och 25 november 2014 Receptsamling Recept: Birgitta Rasmusson Juldammsugare (ca 15 st) 5 dl blandade kaksmulor av sockerkaka och småkakor 50 g mandelmassa 50

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 41 MÅNDAG Panerad

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.45 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram minutfilé förp rökt makrill Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök 500 gram vitkål ask cocktailtomater

Läs mer