Nyhetsbrev 2014:4 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev 2014:4 från Sveriges Fiskevattenägareförbund"

Transkript

1 Nyhetsbrev 2014:4 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Förbundsdirektören reflekterar Snart är det dags att planera inför 2015 års föreningsstämmor. Kommande års fiskekortspriser är en viktig punkt på dagordningen och kommer att diskuteras flitigt på många håll. HaV presenterade nyligen sin återkommande SCB-undersökning Fritidsfisket i Sverige Denna visar att det sammanlagda antalet fiskedagar 2013 var 13,3 miljoner varav nästan 70 procent var förlagda till sjöar och vattendrag. Studien visar också att utövarna är beredda att lägga mycket pengar på sin hobby. De största utgiftsposterna utgörs av fiskeredskap, båtar, resor, båtplatser, kost och logi. De sammantagna utgifterna för fritidsfisket uppgick till hela 5,8 miljarder kronor. Knappt 5 % av detta belopp utgjordes av fiskekort (283 miljoner kr). Allt detta fiske skulle inte kunna bedrivas utan det viktiga förvaltningsarbete som till stor del bedrivs på ideell basis ute i våra fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar och hos övriga upplåtare av enskilda fiskevatten. Att enbart en spottstyver av denna miljardindustri kommer de som i grunden erbjuder och ansvarar för upplåtelser, service och lokal fiskevård till del är tankeväckande. Målet borde vara att 10 % av fritidsfiskets omsättning ska gå till att utveckla fiskeresursen, den råvara som är grunden för hela verksamheten. Det innebär att fiskekorten generellt bör bli dubbelt så dyra som idag. Det är hög tid att värdera upp våra fiskevatten. På stämman har ni chansen att lyfta fiskekortspriserna till marknadsmässigt anständiga nivåer. Argument saknas som sagt inte. Att införa kontrollavgiften så här går det till! Förbundet har i samverkan med HaV producerat ett trevligt och lättillgängligt vägledningsmaterial om fiskevårdsområdets kontrollavgift. Materialet innehåller även verklighetsanknutna reportage om hur kontrollavgiften infördes och tillämpas i ett par fiskevårdsområdesföreningar. Vägledningsmaterialet består av en digital informations- och inspirationsfolder Att införa kontrollavgift Så här går det till! och en särskild presentation för informationsmöten Kontrollavgiften nytt inslag i fiskevårdsområdets vardag. Foldern kommer att mejlas ut till våra medlemmar i början av januari. Materialet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida strax efter årsskiftet. Förhoppningen är att vägledningen ska hjälpa fler fiskevårdsområden att införa och tillämpa kontrollavgiften.

2 Att bilda fiskevårdsområde så här går det till! Parallellt har förbundet även tagit fram ett modernt vägledningsmaterial för bildande av fiskevårdsområden. I materialet återfinns också inspiration i form av reportage om verksamheten inom några befintliga fiskevårdsområdesföreningar. Vägledningsmaterialet består av en digital folder Att bilda fiskevårdsområde Så här går det till! och en presentation för informationsmöten Fiskevårdsområdet lokal förvaltningsform för enskilda fiskevatten. I materialet ingår också moderna, aktualiserade normalstadgar och blankett för ansökan om att bilda fiskevårdsområde. Foldern kommer att mejlas ut till våra medlemmar i början av januari och materialet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida strax efter årsskiftet. Vägledningsmaterialet förväntas inte bara öka förutsättningarna och intresset för att bilda nya fiskevårdsområden utan även tjäna som stöd och allmän förkovran vid behov av stadgeändringar, sammanslagningar och andra förändringar i befintliga fiskevårdsområden. Årsrapporten fritidsfiske & fisketurism De senaste åren har Jordbruksverket inom ramen för sitt främjandeuppdrag dragit igång ett nationellt strategiarbete för att utveckla samtliga fiskerinäringar. Den nationella strategin för fritidsfiske och fisketurism blev klar förra året. Under innevarande år har arbetet fortsatt tillsammans med fiskets organisationer och HaV där en mer konkret handlingsplan har utformats med åtgärder som ska leda fram till att strategins mål uppfylls till år Den bärande tankegången i handlingsplanen är att flertalen av målen ska uppnås inom ramen för de olika fiskeorganisationernas ordinarie utvecklingsverksamhet. Organisationernas ansvar och vad dessa gjort för att främja fritidsfisket och fisketurismnäringen ska redovisas i en årlig rapport. Sveriges Fiskevattenägareförbund har under hösten levererat manus till vårt avsnitt i rapporten där, förutom vårt opinionsarbete för bättre villkor kring gårdsbaserad fisketurism, vår färska kräfthandbok och våra framtagna vägledningsmaterial om kontrollavgiften och fiskevårdsområdesbildande redovisas. Årsrapporten Fritidsfiske och Fisketurism 2020 ska vara klar och presenteras i samband med sportfiskemässan i Jönköping under mars månad.

3 Inspel till yrkesfiskestrategin En nyligen påbörjad strategi är den som behandlar yrkesfisket. Sveriges Fiskevattenägareförbund medverkar i Jordbruksverkets rådgivande grupp och har under hösten lämnat in förslag till tematiska målområden i strategin. Samtliga våra förslag har utgångspunkt i det yrkesmässiga fiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt. Våra målförslag, vilka även motiveras i det levererade underlaget, är : Utveckla och sjösätta en lokal förvaltningsmodell för kust- och skärgårdsvatten samt de stora sjöarna inom vattenområden där det idag råder fritt handredskapsfiske. Anpassning av nationellt regelverk i kust- och skärgårdsområdet så att småskaligt yrkesfiske med stöd av enskild fiskerätt har möjlighet att överleva, utvecklas och nyetableras. Förändring av strandskyddslagstiftningen så att vattenbruk och gårdsbaserad fisketurism, som nya fiskerinäringar, får samma undantag från strandskyddsbestämmelser som det traditionella yrkesfisket. Inspirera till etablering av fler diversifierade småskaliga yrkesfiskeföretag. Utbildning om den svenska fiskerättsliga plattformen Samtliga förslag till mål som har lämnats in av organisationerna i den rådgivande gruppen håller för närvarande på att sammanställas av ett sekretariat bestående av myndighetsrepresentanter. Yrkesfiskestrategin ska enligt planerna ligga klar under hösten Handlingsplan för vattenbruket Arbetet med den nationella handlingsplanen för vattenbrukets utveckling är inne i sitt slutskede. Planen ska vara klar i början av Sveriges Fiskevattenägareförbund har främst engagerat sig i arbetsgruppen för regional utveckling. Vår viktigaste ambition har varit att få med tydliga skrivningar om att det som underlag för den kommunala/regionala planeringsprocessen rörande nyetableringar av vattenbruk i naturvatten, ska tas fram en modell för lokal förankring, tidigt samråd och nära dialog med mark- och vattenägare, fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare. Trots att det handlar om ägarna till resursen är detta tyvärr inte så självklart som det kanske låter. Förstudien svenska fiskemöjligheter Jordbruksverket har i slutet av året påbörjat en förstudie till ett projekt som i slutändan ska utmynna i ett publikt webbaserat kartskikt över landets samtliga fiskevårdsområden och en del andra vattenområden upplåtna för fritidsfiske. Tanken är att kontaktuppgifter, och i förekommande fall länkar till föreningarnas egna hemsidor, efter medgivande ska finnas med i anslutning till kartskiktet. Genom den databas som kommer att vara kopplad till kartskiktet är syftet också att länsstyrelserna på ett bättre sätt ska kunna fullgöra skyldigheten att hålla aktuellt register över fiskevårdsområdets styrelseledamöter och övriga funktionärer.

4 Dialogmöten om strandskydd vs tillväxt Strandskyddsdelegationen utsågs av regeringen våren Delegationens uppdrag är utföra och samordna en informations- och kompetensinsats kring tillämpningen av strandskyddsreglerna samt utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog. Ett av målen för delegationens arbete är att underlätta för tillväxt och attraktivt boende på landsbygden. Delegationen uppdrag löper till december 2015 då det ska slutredovisas till regeringen. På temat strandskydd vs tillväxt bjöd strandskyddsdelegationen under hösten in till dialogmöten på fyra platser runt om i landet. Sveriges Fiskevattenägareförbund medverkade med inspel på de möten som hölls i Göteborg och Östersund. I vårt anförande lyfte vi och klargjorde det påtagliga hinder som nuvarande strandskyddsbestämmelser utgör för småskalig gårdsbaserad fiskerinäring och landsbygdsturism. Budskapet var att fisketurismen som ny landsbygdsnäring behöver samma möjligheter till undantag som traditionell fiskerinäring. Sjönära boende på gården och servicebyggnader i form av sjöbodar, bryggor m.m. behövs för att produkten ska vara attraktiv och utvecklingsbar. För att tydliggöra problematiken hade vi tagit fram ett särtryck ur Våra Fiskevatten med olika reportage om strandskyddets hämmande effekter vilket distribuerades till delegationen och mötesdeltagarna. Vårt anförande föll i god jord och var uppskattad hos både delegationens tjänstemän och övriga medverkande som framförallt bestod av kommunpolitiker och kommuntjänstemän. Livligast diskuterat var länsstyrelsernas aktuella förslag till utvidgat strandskydd där kritiken var samlat mycket stark från både kommunalt håll och näring. Remiss I vått och torrt Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler har varit föremål för remissbehandling under hösten. I förbundets yttrande välkomnar vi att vattenverksamheten åläggs ett modernt och ökat miljöansvar och anser på det hela taget att de tankegångar och förslag som läggs fram i slutbetänkandet är konstruktiva och bra. Emellertid påtalar vi att utredningen saknar en analys och ett resonemang om möjligheterna till landsbygdsutveckling och etablering av framtidsnäringar såsom landsbygds- och fisketurism i utbyggda vattendrag och reglerade sjöar. Vi upplever det som en mycket stor brist att utredningen enbart marginellt berör och väger in den påverkan och skada som vattenkraften förorsakar markägare och i synnerhet fiskerättsägare samt glesbygdsutveckling i stort. Denna ofullständiga verklighetsanalys anser vi återspeglas även i utformningen av de förslag i utredningen som berör drabbade sakägare. Mot denna bakgrund avstyrker förbundet utredningens förslag om att avskaffa fiske- och bygdeavgifter. Villkor och åtgärder kan aldrig fullt ut kompensera vattenkraftens skador på fiskbestånd och minskade förutsättningar för landsbygdens näringsliv.

5 Vi avstyrker dessutom förslagen om att civilrättsligt präglade frågor skiljs från tillståndsprövningen av vattenkraft samt att sakägarnas rättegångskostnader inte längre ska ersättas av den som söker tillstånd till en vattenverksamhet. Vi anser det inte rimligt, och inte minst rättsosäkert, att sakägare som mycket påtagligt berörs av en verksamhet ska riskera att drabbas av kostnader för att bevaka sina intressen. Remissyttrandet i sin helhet kan läsas på Förbundets hemsida. Möte med Hushållningssällskapen I slutet av november gästade förbundsdirektören Hushållningssällskapens chefsmöte i Stockholm och gav en grundlig presentation av förbundets nuvarande status och verksamhet. Även ett stänk historik ingick i anförandet inte minst befogat då det var Hushållningssällskapen som 1968 tog initiativ till bildandet av Sveriges Fiskevattenägareförbund. Diskussionen var emellertid framåtsyftande där en hel del tänkbara samarbetsområden dryftades. Inrycket var att vår nuvarande verksamhet var uppskattad och att man upplevde den omfattande trots våra små resurser. ifiskeutbildning på sportfiskemässan Vår samarbetspartner ifiske anordnar även under nästa år en utbildning i digitala fiskekort. Utbildningen som är gratis för medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund hålls i samband med sportfiskemässan i Jönköping den 22 mars Utbildningen syftar till att visa hur enkelt det är att använda digitalt system för fiskekortsförsäljning. Utöver själva kortförsäljningen erbjuder systemet även fångstrapportering och annan kommunikation med kortköparna. Föranmälan till och frågor rörande utbildningen kan ställas till Medlemsinventeringen Förbundets pågående medlemsinventering har påtagligt förbättrat kunskapen om den viktiga fiskevattenresurs som våra medlemmar förvaltar och preliminära siffror för att belysa den omfattande fiskerinäring som inryms i kåren har redan kommit till användning i olika sammanhang. Men vi är inte nöjda. Fortfarande saknas uppgifter från ett flertal medlemsföreningar och då förbundet har en välmeriterad ordningsman och envis rackare till tjänsteman kommer vi inte ge oss i första taget innan enkätsamlingen är komplett. Så, om det inte redan är gjort, fyll i uppgifterna och maila/skicka in enkäten till förbundet snarast. Hör av Er till kansliet om medlemsenkäten har kommit på avigvägar och ni behöver en ny.

6 Samarbetsavtal fiskerättsliga uppdrag Sveriges Fiskevattenägareförbund tecknade i slutet av året ett samarbetsavtal med lantmätaren Håkan Söderberg och hans företag Håkan Söderbergs Lantmäteri- och fastighetstjänster. Håkan som själv är skogs- och fiskerättsägare på sin gård utanför Vetlanda i Småland har tidigare varit verksam vid Lantmäteriet i Jönköping men har alltså nu sadlat om till verksamhet i egen regi. Håkan har stabil förankring i landsbygdens verklighet och mycket god renommé hos våra medlemmar i regionen. Vårt samarbetsantal innebär att Håkan Söderberg svarar för kostnadsfri telefonrådgivning till Förbundets medlemmar i fiskerättsliga frågor av mer komplicerad art. Telefonsamtalen kanaliseras och hänvisas via Sveriges Fiskevattenägareförbunds kansli. Förbundets medlemmar har dessutom 10 % rabatt på konkreta uppdrag och tjänster som Håkan Söderbergs företag erbjuder. Exempel på tänkbara uppdrag är: ombud vid lantmäteriförrättning eller domstolsförhandlingar rörande fiskerättsliga frågor, medlare i konflikter rörande fiskerättsliga spörsmål, upprättande eller uppdatering av fiskerättsförteckningar, upprättande av särskilda fiskerättsliga utredningar, förrättningsförberedande utskiftning av fiskerätt samt bildande av nya eller omprövning av befintliga fiskevårdsområden. Därutöver kan företaget vid överenskommelse erbjuda medlemmarna rabatt/förmånliga kostnader vid andra fastighetsrättsliga och fastighetsbildningsrättsliga frågor än fiskerättsliga. Håkan Söderberg förbundets resurs i fiskerättsliga frågor

7 Bekräfta dina vatten Är den fyndiga titeln på Sveriges Fiskevattenägareförbunds kräfthandbok som nu på allvar håller på att ta form. Boken tas fram i samvekan med SLU Aqua och innehåller en blandning av kunskapsavsnitt som bygger på de senaste forskningsrönen kring kräftans livsbetingelser och reportage från verkligheten ute vid våra kräftvatten. Kräftboken kommer att tryckas och börja distribueras under februari Hittills har vi drygt 1500 förbeställda exemplar. Det går fortfarande bra att förbeställa (maila kansliet): Medlemspris 200 kr inkl. moms och frakt (beställning minst 20 ex) Medlemspris 225 kr inkl. moms + frakt (mindre beställningar) Tips inför stämmorna Våra Fiskevatten är värd fler läsare! Våra Fiskevatten är Sveriges enda och bästa facktidskrift för förvaltning och utveckling av fiskevatten. Varför inte ge alla medlemmar i föreningen, som så önskar, en prenumeration av denna vår uppskattade medlemstidskrift i utdelning under nästa år. Anmäl nya grupprenumerationer till kansliet. Nyttja våra övriga medlemsförmåner! Teckna våra förmånliga ansvars- och olycksfallsförsäkringar Anslut till och nyttja vår rabatt hos Ifiske Beställ kräfthandboken till medlemsrabatt Meddela fler fria prenumeranter till förbundets elektroniska nyhetsbrev Lägg upp gratis egen hemsida under förbundets hemsideportal Medlemssidan på portalen (användarnamn: Medlem och lösenord: FivaRiks)

8 Till sist Mycket god fisk brukar trängas på julbordet men det torde vara sällan som vår svenska insjö- och brackvattenskrokodil föräras en plats bland dessa anrättningar. I mellandagarna är det därför inte helt fel att variera kosten med en hälsobringande julgädda. Gommen läskas denna gång av ett härligt recept på gäddpudding som är flitigt använt i Luleå skärgård. Ingredienser Gäddpudding 5 hg hyfsat benfri gäddfilé 2,5 tsk salt 50 g smör 5 dl grädde 1 msk vetemjöl 1 msk potatismjöl 2 ägg vitpeppar Gör så här : Mal fisken genom köttkvarn två gånger. Tillsätt saltet sista gången. Rör smöret mjukt och arbeta in i färsen. Vispa samman grädden, äggulorna samt vete- och potatismjölet. Rör ihop färsen kraftigt, gärna i matberedare, och späd under tiden med ägg- och gräddblandningen, lite i taget. Vispa äggvitorna till hårt skum. Vänd försiktigt ner skummet i färsen. Smaksätt färsen med vitpeppar. Smörj och bröa en form som är minst 1,5 l. Hällfärsen i formen, fyll inte till mer än 2/3. Lägg på lock eller täck formen med aluminiumfolie. Grädda i vattenbad i 175 C i en timma. Låt stå några minuter innan det stjälps upp. Servera med potatis, svampsås, bönor dill citron och tomat. En riktigt skön julhelg! Thomas Lennartsson Förbundsdirektör Sveriges Fiskevattenägareförbund Lilla Böslid 146, Eldsberga Tel Epost. Hemsida.

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer