aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4"

Transkript

1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

2 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Årsredovisning INNEHÅLL VD har ordet..1 Förvaltningsberättelse.3 Resultaträkning.. 11 Balansräkning.12 Kassaflödesanalys.14 Noter till resultaträkningen 15 Noter till balansräkningen.19 Förslag till vinstdisposition 24 Revisionsberättelse...25 Sammanställning affärsområde bostäder..26 Sammanställning affärsområde verksamhetslokaler 28

3 VD har ordet Sverige har, jämfört med många andra länder, återhämtat sig snabbt från den lågkonjunktur som drabbade världen För en fortsatt god utveckling krävs att även omvärlden kommer i ekonomisk balans. Lågkonjunkturen har påverkat KFAB marginellt. Efterfrågan på bostäder sjönk under och första kvartalet. Därefter har efterfrågan stadigt ökat. Det som påverkar KFAB påtagligt är räntekostnadernas utveckling på kort och lång sikt. KFAB:s finansiella situation är väl anpassad för att möta en väntad ränteuppgång. Bolaget använder finansiella instrument för att öka möjligheterna till anpassning och därmed minska ränterisken när räntan förändras. Renoveringen av 95 lägenheter i kv. Kärnan omfattar både invändiga och utvändiga arbeten. Invändigt främst i kök och badrum i samband med stambyten. Utvändigt har alla huskroppar tilläggsisolerats, gamla utfackningspartier har ersatts med nya och tvåglasfönster är utbytta mot treglasfönster. Hyresgästerna kommer att på olika sätt märka en kvalitetshöjning och bolagets förväntningar på energibesparing är stor. Renoveringen påbörjades under och färdigställandet beräknas ske successivt under våren Då utförs de återstående utvändiga arbeten som inte kunnat genomföras under vinterhalvåret. Aquarenadomen, som många väntat på, kom under hösten. Domen fastslog att totalentreprenören inte uppfört Aquarenaanläggningen med den omsorg och professionalism som kunde förväntas av honom. Entreprenören går dock fri från ansvar avseende följdskada. Ser vi framåt är vår målsättning att återinviga Aquarena innan årsskiftet 2011/2012. Ny lag för allmännyttan gäller från och med 2011 och förändrar förutsättningarna för KFAB radikalt. Den tidigare gällande självkostnadsprincipen tas bort och verksamheten i bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer med avkastningskrav. Ägarens syn på bolaget tvingas också till förändring. I det korta perspektivet innebär det justering i bolagsordning och ägardirektiv vilket kräver kunskap om den nya lagen och dess innebörd. I det längre perspektivet måste ägaren engagera sig i bolagets fortsatta arbete med renovering och upprustning av 60- och 70-talsbestånden, de s.k. miljonprogramshusen. Fokus måste läggas på det finansieringsbehov som uppkommer som en följd av dessa satsningar. KFAB:s möjligheter att klara en upprustning beror till stor del på beståndets kvalitet och sammansättning, företagets ekonomi och på marknaden i Katrineholm. På styrelsens uppdrag har vi kartlagt renoveringsbehovet och presenterat en översiktlig kostnadsbild. Den tillträdande styrelsen får planera i vilken takt renovering och upprustning skall ske med hänsyn till bolagets ekonomi och lagens krav på långsiktig lönsamhet i respektive projekt. Renoveringen av kv. Kärnan är en viktig erfarenhet som bolaget kan ta med till kommande projekt. Syftet med den nya lagen har varit att utjämna skillnader som de privata fastighetsägarna ansett gynna de kommunalt ägda allmännyttiga bolagen. Regelverket avseende offentlighetsprincipen och lagen om offentlig upphandling är dock oförändrad för de allmännyttiga bolagen. Särskilt LOU är en belastning och riskfaktor som kan innebära oförutsedda kostnader i bolaget. 1

4 Den nya lagen innebär också att kommunen som ägare inte får lägga över bostadsförsörjningsansvaret på det egna bolaget. Det betyder att eventuell framtida nyproduktion av bostäder måste ske i konkurrens med privata fastighetsägare. Om den nya lagen är till gagn för KFAB och våra hyresgäster får framtiden utvisa. Tack till alla Då jag nu står inför min pensionering vill jag avslutningsvis tacka mina medarbetare i KFAB för deras goda arbetsinsatser i år och under alla år jag haft nöjet att arbeta tillsammans med dem. Jag är övertygad om att bolaget har alla förutsättningar att fortsätta utvecklas både som företag och organisation. Katrineholm, mars 2011 Lars T Eriksson VD 2

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fastighets AB, organisationsnummer , får härmed avge berättelse över års verksamhet - bolagets 56:e verksamhetsår. Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder och lokaler enligt ägarens direktiv. Katrineholms Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun. Från och med är bolaget moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). Styrelse Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm, har bestått av följande styrelseledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter Marita Bengtsson, ordf (s) Björn Lindeberg v ordf (m) Leif Tronelius (s) Claes Holm (s) Anette Larsson-Fredriksson (s) Michael Hagberg (s) Jessica Ljunggren (s) Torsten Linde (fp) Stig Karlsson (c) Karl Källander (mp) Ingemar Björklund (kd) Suppleanter Cecilia Björk (s) Tore Karlsson (s) Lars-Eric Peterson (m) Bengt Olsson (c) Olof Carlsson (v) Arbetstagarrepresentanter Catharina Viking, SKTF Hans Nyqvist, SKAF Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden. Årsstämma hölls den 18 maj. 3

6 Verkställande direktör Verkställande direktör i KFAB är Lars T Eriksson. Revisorer Utsedda revisorer och revisorersättare med uppgift att granska KFAB:s räkenskaper och förvaltning har varit Ordinarie: Owe Svedberg, auktoriserad revisor, Ernst & Young Suppleant: Per Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Lekmannarevisor Ebba Weijber (fp) och suppleant är Nils Erik Karlsson. Allmänt KFAB är sedan 1955 ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolagets redovisning är uppdelad i två affärsområden, bostäder och verksamhetslokaler. Syftet med uppdelningen är att tydliggöra och särskilja intäkter respektive kostnader för de olika hyresgästkategorierna. KFAB och KIAB har en gemensam administration. Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras KIAB. Det bör observeras att detta innebär förhöjda intäktsrespektive kostnadsposter i KFAB. Effekterna av genomförda miljöinvesteringar i de kommunala verksamhetslokalerna presenterades den 13 januari. förvärvades kv. Mejseln från Katrineholms kommun. Fastigheten är idag exploaterad och bebyggd. Skiljenämndens dom i den rättsliga processen gällande Aquarena offentliggjordes under hösten. Domslutet sammanfattas i ett antal punkter där det bl.a. framgår att totalentreprenören ansvarar för fel i entreprenaden och är skyldig att på egen bekostnad avhjälpa felen. KFAB:s yrkande att entreprenören även skall ansvara för följdskador och att avhjälpa dessa lämnades utan bifall. Totalentreprenören dömdes att betala 50 % av KFAB:s juridiska kostnader och 75 % av skiljenämndens kostnader. Förvaltningsform och personal Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, reparationer, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på entreprenad. Antalet fast anställda är 50 personer (43). fördelade på 38 män och 12 kvinnor. Se redovisning i not 11 till resultaträkningen. Löner och arvoden Utbetalda löner och arvoden under året finns redovisade i not 11 till resultaträkningen. Renovering pågår i ett av bolagets miljonprogramsområden, kv. Kärnan, byggt i början på 1970-talet. Färdigställandet kommer att ske under våren

7 Medlemskap i organisationer m m Bolaget är medlem i branschorganisationen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), och arbetsgivarorganisationen Fastigo. Vidare är bolaget medlem i inköpsföreningen Husbyggnadsvaror (HBV) Förening u p a. Andelar och tillgodohavande hos HBV finns redovisade i not 15 och 16 till balansräkningen. Hyresläget fr o m Förhandlingar avseende års hyresnivå inom affärsområde bostäder resulterade i hyreshöjningar med 2,96 % för bostäder med varmhyra samt lokaler. För bostäder med kallhyra höjdes hyran med 1,96 %. Marknad/uthyrning Antalet tomma lägenheter har minskat under året från 67 till 33 st, vilket ger en vakansgrad på 1,9 %. Målsättningen är att 2012 ha sänkt vakansgraden till 1,5 %. Minskningen av tomma lägenheter har varit mest markant i kv Kärnan. Efterfrågan är fortsatt stor på lediga lägenheter, framförallt i de centrala och de östra delarna av Katrineholm. Utvecklingen har även varit gynnsam på landsbygden där endast fyra lägenheter är lediga. Omflyttningsfrekvensen uppgår till 21 % för vilket är marginellt högre än föregående år (20 %). Bolagets målsättning är att öka antalet lägenheter i centrum med 9 st 2012 genom konvertering av kontor till lägenheter. Målet kommer dock inte att uppnås då en omprioritering skett avseende lägenhetsstorlekar. 2 st enrumslägenheter har utgått till förmån för bildandet av en 2-rumslägenhet och en 3-rumslägenhet. Totalt blir 7 lägenheter återskapade. Projektet är upphandlat och arbetet har påbörjats. Färdigställande planeras ske i december Bolagets marknadsavdelning har under året noterat en markant ökad besöksfrekvens av nyanlända flyktingar och då framförallt stora barnfamiljer. Styrelsen fastställde i början av året en ny uthyrningspolicy för KFAB. Syftet är att begränsa antalet boende i en lägenhet i förhållande till dess storlek. Bolagets strävan är att skapa trygghet och trivsel och att förebygga osunda boendeförhållanden i bostadsområdena. KFAB och Katrineholms kommun samarbetar för att utveckla nuvarande seniorboenden i fastigheterna Humlen och Hackan till trygghetsboenden. Detta för att ytterligare öka kvalitén och bredda utbudet av boende för olika skeden i livet. Renoveringen i kv Kärnan skulle enligt ursprunglig tidplan varit färdigställd under hösten. En uthyrningskampanj genomfördes därför under april och maj i syfte att locka nya hyresgäster till kvarteret och minska segregationen. Lägenheterna marknadsfördes genom butiks- och direktreklam, annonser i media och på vår hemsida. Tidplanen för färdigställandet ändrades, bl.a. beroende på ett sent beslut om etablering av en gruppbostad. Målet att minska antalet outhyrda lägenheter till 20 kunde därför inte uppfyllas. Vid årets slut var 27 lägenheter outhyrda i kv.kärnan. 5

8 Boinflytande och information KFAB har ett uppdrag att utveckla boendeinflytandet. Under startades en riktad boskola för nyinflyttade hyresgäster. Bolaget står för ca 50 % av alla sociala kontrakt i Katrineholms kommun. Sedan en tid tillbaka finns en modell för att arbeta förebyggande med boendesociala frågor. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens socialförvaltning och handikappomsorg. Avtalet med Katrineholms kommun om ersättning för bolagets sociala merkostnader löpte ut. Något nytt avtal med kommunen har inte tecknats. I avvaktan på ett avtal har en avräkning skett beträffande de sociala merkostnaderna i samband med bolagets reglering av kommunens självkostnadshyra. Bolaget har tillsammans med Hyresgästföreningen anordnat bostadsmöten i syfte att ge hyresgästerna möjlighet till inflytande. Tyvärr har besöksfrekvensen varit låg på dessa möten. Bolaget och Hyresgästföreningen ser därför över formerna för det framtida hyresgästinflytandet. Miljöredovisning KFAB fortsätter miljöarbetet. Efter gjorda investeringar med väderprognosstyrning inom AO bostäder och de tidigare omfattande miljöinvesteringarna inom AO verksamhetslokaler fortsätter bolaget att driftoptimera de tekniska anläggningarna för att spara energi. Inom AO bostäder har målet att sänka energiförbrukningen av värme med 5 % mellan 2004 och uppnåtts. Målet har uppnåtts genom att byggnader tilläggsisolerats och att väderprognosstyrning installerats. Målet att sänka energiförbrukningen av el med 20 % under samma period har inte uppnåtts. Förbrukningsminskningen uppgick till 7,3 %. Minskningen härrör från byte till energisnålare tvättstugeutrustning, belysningsautomatik och lågenergiarmaturer. Successivt kommer alla gemensamma utrymmen att utrustas med lågenergiarmaturer. Inom AO verksamhetslokaler är nya mål satta i avsikt att sänka energiförbrukningen ytterligare med 5 % för el respektive värme. Under året har ett nytt styr- och övervakningssystem implementerats och tas i bruk 2011, vilket kommer att ge större möjligheter att driftoptimera respektive anläggning. Vid upphandlingar av entreprenader följer bolaget Katrineholms kommuns principer vad gäller miljökrav. Fastighetsförvaltning Ett av KFAB:s strategiska mål är nöjdare hyresgäster. Genomförd hyresgästenkät visar att kommunikation och möjlighet att påverka är viktiga faktorer för hur nöjd man är som hyresgäst. Under året har flera interna seminarier genomförts med hyresgästen i centrum. Syftet har varit att utveckla medvetenheten om hur vi kommunicerar och hur vi tar vara på mötet med hyresgästen. Målet med detta arbete är att hyresgästen ska uppleva mötet med KFAB positivt. Jämfört med ökar driftkostnaderna. En sträng vinter med stora snömängder har inneburit merkostnader för uppvärmning, snöoch halkbekämpning. En stor kostnadspost avser snöröjning av tak. Vidare har marknadspriset för fjärrvärme höjts med 2,5 % från och genomsnittspriset på el har höjts med 6,6 %. Bolagets avtalspart avseende bioproducerad värme begärdes i konkurs under våren. För att säkra driften förvärvade KFAB konkursboets anläggningstillgångar och lager. 6

9 Konkursen påverkar bolagets ekonomiska utfall för året. Efter övertagandet har bolaget köpt drift- och skötsel av pannanläggningarna på entreprenad. Det har inneburit en fördyring i förhållande till tidigare avtalat pris. Affärsområde bostäder Bovärdarna har samlokaliserats och utgår idag från Skolgatan 3. Fördelarna med att vara samlade på en gemensam plats är att bolaget bättre kan planera arbetet och servicen till våra hyresgäster. Bolaget installerar nytt bredbandssystem i samtliga bostadshus i centrala Katrineholm, Flodafors, Valla och delar av Julita. Den nya fiberanslutningen till stadsnätet innebär att bolagets hyresgäster utöver internetuppkoppling också får möjlighet att ansluta sig till tjänster som IP-telefoni och bredbands-tv. Underhållsbehovet för bolagets bostäder är beräknat till 22 Mkr. Vid förhandlingar med Hyresgästföreningen höjdes nivån marginellt till 16,2 Mkr, över tiden en oacceptabelt låg nivå. I samband med förestående renovering av miljonprogramshusen måste avsättning till underhåll prioriteras. Affärsområde verksamhetslokaler Bolaget har fortsatt att utveckla samarbetet med kommunens lokalresurssamordnare. En ny driftorganisation har skapats där fastighetsreparatörerna delats upp i två grupper, servicetekniker och drifttekniker. Uppdelningen ger möjlighet till specialiserad kompetensutveckling inom respektive grupp. Serviceteknikern sätter kunden och dess behov i centrum. Driftteknikern har ansvar för medieförsörjning och driftoptimering. Genom dessa förändringar har bolaget skapat en organisation för att uppfylla framtida krav på miljö och energieffektivitet och samtidigt få nöjdare hyresgäster. Bolagets framtida underhållsbehov inom AO verksamhetslokaler är mycket stort. Situationen försämras ytterligare då bolaget på grund av höga vinterkostnader tvingats senarelägga planerat underhåll. I samband med investeringsåtgärder i restaurangköket i Lindengymnasiet genomfördes underhållsåtgärder om 1,5 Mkr. Andra underhållsåtgärder är byte av vikväggar i Nyhemshallen och Duveholmshallen. Bolaget har utfört åtgärder om 600 tkr under för att uppfylla gällande myndighetskrav avseende brandskydd. Utöver nämnda myndighetskrav har bolaget fortsatt modernisera brandlarmsanläggningar i skolor och äldreboenden. Kostnaderna för skadegörelse inom AO verksamhetslokaler har sjunkit från 935 tkr till 510 tkr. Orsaken till nedgången kan vara en rad förebyggande åtgärder. Det kan heller inte uteslutas att det har samband med att viss skadegörelse utretts och skadorna ersatts av de skyldiga. Finansiering Riksbanken har under året höjt reporäntan från 0,25 % till 1,25 %. Räntenivåerna är på väg upp. De högre räntenivåerna kommer att påverka bolagets kostnadsbild kommande år. Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer som är fastställda i finanspolicyn. Som alternativ till traditionell räntebindning används finansiella derivatinstrument i form av ränteswapar. Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. Vid årets slut uppgick swapvolymen till tkr ( tkr) bestående av 8 avtal 7

10 där rörlig ränta bytts till bunden. En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar ett negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om tkr ( tkr). Den totala låneskulden har under året amorterats med tkr ( tkr). Totalt uppgår låneskulden till tkr ( tkr). Av den totala låneskulden avser tkr ( tkr) reverslån hos Katrineholms kommun samt tkr avser byggkreditiv upptaget i samband med renoveringen av kv. Kärnan. För lån som inte är placerade hos Katrineholms kommun finns kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har beslutat att teckna borgen för bolagen inom en totalram om tkr. Affärsområde bostäder Inom affärsområdet har bolaget lån på tkr ( tkr) motsvarande kr/m 2 (1 461 kr/m 2 ). Vid årsskiftet var räntebindningstiden 4,07 år (3,51 år). Av lånen avser tkr byggkreditiv. Belåningsgraden, låneskulden i förhållande till totalt bokförda värden på fastigheter ökar på grund av ökad låneskuld till 78,4 % (74,8 %). Den genomsnittliga bruttoräntan, eller den effektiva räntan, uppgår till 3,42 % (2,93 %). Affärsområde verksamhetslokaler Inom affärsområdet har bolaget lån på tkr ( tkr) motsvarande kr m 2 (3 248 kr/m 2 ). Vid årsskiftet var räntebindningstiden 2,76 år (2,11 år). Belåningsgraden uppgick till 88,1 % (90,8 %). Räntebidragen uppgick under året till 208 tkr (351 tkr). Den genomsnittliga bruttoräntan uppgår till 3,46 % (3,55 %). Investeringar Under året har tkr ( tkr) investerats i fastigheter, varav tkr avser AO verksamhetslokaler. Vidare har tkr (244 tkr) investerats i ADB-utrustning, maskiner och inventarier. Affärsområde bostäder Pågående investeringar: Kv. Kärnan. Kvarteret genomgår en omfattande renovering. 62 av totalt 80 lägenheter är hittills färdigställda. Projektet har utökats med anpassning av sex lägenheter till en gruppbostad. I området har fyra hissar installerats. Kv.Kontoristen Stambyten, omfärgning och tilläggsisolering av fasad, fönsterbyten och balkongrenovering. Färdigställda investeringar: Flugsvampen, Hästskovägen 2. Omfärgning och tilläggsisolering av fasad samt balkongrenovering. Affärsområde verksamhetslokaler Pågående investeringar: Lövåsens sjukhem. KFAB har fått i uppdrag av Katrineholms kommun att genomföra om- och tillbyggnad av Lövåsens sjukhem. Under året har projektering och upphandling av entreprenörer skett. Färdigställda investeringar: På uppdrag av Katrineholms kommun har följande investeringar färdigställts: 8

11 Sköldinge skola, tillbyggnad skollokaler. Mejseln 12, gruppbostad har uppförts omfattande 6 lägenheter samt gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Plättis, ombyggnad av undervisningskök. Duveholmsaulan, ombyggnad av scen samt byte av stolar. Resedan 1, Lindengymnasiet, genomgripande upprustning av kök och lastkaj. För att möta arbetsmiljökraven har hissar kompletterats med dubbla dörrar. Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett med tkr ( tkr) varav tkr ( tkr) på byggnader. Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 3,1 % av anskaffningsvärdena Avsättningar Bolagets pensionsskuld ökade från tkr till tkr Pensionsskuldens ökning härrör främst från ökningen av den förmånsbestämda ålderspensionen. Taxeringsvärden Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt tkr ( ) varav mark tkr ( ). Övervägande delen av fastigheterna inom affärsområde verksamhetslokaler saknar taxeringsvärde. Försäkringar Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar Södermanland/Trygg Hansa. Även bolagets motorfordon och inventarier är försäkrade hos Länsförsäkringar Södermanland Redovisningsprincip Bolaget har följt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens vägledningar, rekommendationer och uttalanden samt SABOs rekommendationer. I den mån ändringar i redovisningen har skett i förhållande till tidigare år, har jämförelsetalen för ändrats. Liksom tidigare har flertalet resultat- och balansposter specificerats i notanteckningsform. Årsredovisningen har i några fall justerats för jämförbarhetens skull. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. Resultat Resultatet för verksamhetsåret uppgår till 972 tkr (1 226 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till tkr ( tkr). Soliditeten minskar och uppgår nu till 6,4 % (6,7 %). Katrineholms Fastighets AB blev moderbolag i och med förvärvet av samtliga aktier i KIAB. Förvärvet genomfördes den 31 december Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med tkr (3 258 tkr) respektive 0 tkr (133 tkr) 9

12 Översikt resultat och ställning Rörelseomslutning (rörelse intäkt), tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Balanslikviditet (OT/KS) % Soliditet (EK/TK) % 6,4 6,7 6,3 6,6 Antal förvaltade lägenheter Varav servicelägenheter, st Area bostäder Area lokaler Hyresbortfall (inkl rabatter) tkr Hyresbortfall/förvaltad yta/kvm, bostäder Resultatsammandrag per affärsområde (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Bostäder Verksamhetslokaler Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftskostnader Fastighetsskatt Av- och nedskrivningar Summa Fastighetskostnader Bruttoresultat ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Rörelseresultat FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Resultat

13 RÖRELSENS INTÄKTER RESULTATRÄKNING (tkr) Noter Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftskostnader Fastighetsskatt Av- och nedskrivningar Summa Fastighetskostnader Bruttoresultat ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Rörelseresultat FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat efter bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Resultat

14 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Noter Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och inventarier Pågående ny- och ombyggnader Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Oljelager Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Fordringar hos kommun & koncern Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 BALANSRÄKNING (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter Eget kapital Bundet eget kapital 20 Aktiekapital ( st) Reservfond inkl konsolideringsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust/fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar 22 Avsättning för pensioner Avsättning för latent skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut m.fl Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut m.fl Leverantörsskulder Skuld till kommun & koncern Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder VÄRDERINGSPRINCIPER 26 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

16 KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Indirekt metod Resultat efter finansiella poster Avskrivningar som belastar resultatet Reavinst som belastat resultatet Övriga poster som ej ingår i resultatet Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) minskning (+) av förråd Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Utbetalningar för förvärv av maskiner och inventarier Utbetalningar för aktiverade fastighetskostnader Inbetalningar från försäljning av fastigheter Inbetalningar från försäljning av maskiner & inventarier Förändring pågående arbeten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalningar av nyupptagna lån Utbetalningar för amortering av långfristiga skulder mm Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida Summa medel likvida vid medel årets början vid årets slut

17 NOT 1 HYRESINTÄKTER NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Bostäder Lokaler Garage och parkeringsplatser Hyresbortfall Rabatter Outhyrda lägenheter Outhyrda lokaler Outhyrda garage och parkeringsplatser Summa hyresintäkter NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER Ersättningar från hyresgäster Elavgifter hushållsström Ersättning för juridiska åtgärder Övriga intäkter, förvaltningsarvode Summa övriga intäkter Summa nettoomsättning NOT 3 UNDERHÅLLSKOSTNADER INTÄKTER Planerat, tidigarelagt och senarelagt underhåll Underhållsrabatt för bostäder Tillval Summa underhållskostnader

18 NOT 4 DRIFTSKOSTNADER Uppvärmning NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Kostnader för uppvärmning Fastighetsskötsel och reparationer Lönekostnader Övriga personalkostnader Reparationskostnader Vatten och brandskadekostnader Övriga skötselkostnader Yttre skötselkostnader Uttagsskatt Avskrivning fordon och fastighetsinventarier Förbrukning Vatten El, fastigheter El, hushåll Renhållning Riskkostnader Försäkringspremier Avskrivna fordringar Avgifter för juridiska åtgärder Administration Lönekostnader Övriga personalkostnader Styrelsearvoden, Förvaltningskostnader Revisionskostnad Marknadsföring Konsultkostnader Leasing kontorsmaskiner Övriga kostnader Avgår aktiverade kostnader Avskrivning kontorsinventarier inkl datautrustning Hyresgästernas medel Fritidsverksamhet Förhandlingsersättning Boinflytande Summa driftkostnader

KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2009

KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2009 KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2009 INNEHÅLL VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Noter 9 Styrelsen 16 Revisionsberättelse 17 Sammanställning

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn årsredovisning 2013 innehåll Innehåll Simrishamns Bostäder AB VD har ordet Sid 3 Våra bostads-

Läs mer

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen Årsredovisning och Koncernårsredovisning för AB Alebyggen 556093-0504 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 556093-0504 1 (38) Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer