H M Konungen anländer till högtidssammankomsten i Börssalen Foto: Cecilia Österberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H M Konungen anländer till högtidssammankomsten i Börssalen Foto: Cecilia Österberg"

Transkript

1 H M Konungen anländer till högtidssammankomsten i Börssalen Foto: Cecilia Österberg 2

2 Minnesteckningar över bortgångna ledamöter HANDLINGAR av andre styresman generalmajor Erik Rossander Avdelningen för luftkrigsvetenskap Översten Sven Platerud avled den 9 november Hans närmaste är hustrun Karin och barnen Monica och Tomas med familjer. Han föddes i Göteborg 4 maj Föräldrarna var polisman Roland Persson och fru Hanna, född Johansson. Sven Platerud tog studenten vid Vasa Högre Allmänna Läroverk i Göteborg 1945, och utnämndes efter genomförd värnplikt och Krigsskolan Karlberg till fänrik vid Luleå luftvärnskår Efter några år återvände han till Göteborg och Göteborgs luftvärnskår, där han sedan skulle fullgöra huvuddelen av sin gärning. Han genomgick teknisk utbildning vid Militärhögskolans högre tekniska kurs och vid Chalmers Tekniska Högskola Med denna utbildning som grund fick Sven Platerud många för luftvärnet betydelsefulla uppdrag som lärare vid Arméns Radar- och Luftvärnsmekanikerskola (RMS) men också, efter utbildning i USA, som instruktör vid införandet av robotsystemet HAWK. Sven Platerud var en ledare och truppofficer i ordets bästa bemärkelse. Efter omväxlande tjänstgöring vid trupp och som tekniklärare vid RMS utnämndes han 1971 till chef för Luftvärnets kadett- och aspirantskola.1976 utnämndes han till överste och chef för Luleå luftvärnsregemente, där han verkade under två år vände han åter till Göteborg och då som chef för Göta luftvärnsregemente. Han hävdade med stor saklighet och stort engagemang sitt regementes och sina officerares intressen. Få chefer har med så stor tydlighet och uppskattning identifierats med sin stad och sitt regemente. Sven Platerud hade ett stort idrottsintresse och var också en framgångsrik jägare och tävlingsskytt. Efter sin aktiva tid engagerades han ofta som ledare och var bl a styrelseordförande i Göteborgs och Bohusläns skytteförbund. Sven Platerud var genom sin tekniska begåvning en stor tillgång för luftvärnet 3

3 under en dynamisk utvecklingsperiod. Som chef var Sven ett föredöme genom ett positivt och välvilligt ledarskap. Sven Platerud blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien Avdelningen för militärteknisk vetenskap Civilingenjören och marindirektören Olof (Olle) Härlin avled 7 juni, Hans närmaste är döttrarna Ann, Pia och Maria samt sonen Lennart med familjer. Han föddes i Söderhamn 1922 av civilingenjör Axel H Härlin och dennes hustru Astrid Katarina, född Lindström. Efter genomförda studier vid avdelningen för skeppsbyggnadskonst på Kungl Tekniska Högskolan, och efter ingenjörskurser i marinen antogs han som marinunderingenjör Olle Härlin började sin tjänstgöring i marinen vid fartygsavdelningen på Örlogsvarvet i Karlskrona och arbetade därefter som divisionsingenjör vid ett flertal ubåtsdivisioner blev han mariningenjör av 2:a graden och tillträdde en tjänst på Ubåtsbyrån vid Kungl Marinförvaltningen. Året därpå fick han tjänstledigt för anställning som chef vid marinavdelningen på Kockums Mekaniska Verkstad, och 1952 utnämndes han till mariningenjör av 1:a graden. I början av 1960-talet anställdes Olle Härlin på Interconsult Inc i USA. Han byggde under denna tid upp ett värdefullt nätverk. En av hans förebilder och vän var den legendariske amiralen Hyman G Rickover, ansvarig för den amerikanska ubåtsutvecklingen. Intresset för teknisk forskning ledde Olle Härlin efter hemkomsten till att bli marinens kontaktman vid Försvarets forskningsanstalt (FOA), där han deltog i många utredningar och analysgrupper och då bland annat i kommittén för ubåtssäkerhet. År 1969 utnämndes han till överingenjör och chef för Ubåtsbyrån vid Försvarets materielverk (FMV) med kommendörs tjänsteställning. Olle Härlin ledde och deltog i utredningar om kärnkrafts- och bränslecelldrivna ubåtar, i vilka svensk industri aktivt engagerade sig. Han var en mycket engagerad ubåtstekniker och en kraftfull pådrivare av satsningar på nya idéer och han blev den sammanhållande kraften, arrangören och inspiratören för alla som verkade i det svenska ubåtsvapnet. Otaliga var de sammankomster, samkväm och ubåtsjubileer som hade honom som idérik initiativtagare. Kraven på ubåtssäkerhet medförde att marinen byggde upp Marinens Dykericentrum vid Berga under ledning av Ubåtsbyrån vid FMV. Sverige var vid denna tid tillsammans med USA och Frankrike världsledande, när det gäller den dykeriutveckling som är kopplad till ubåtssäkerhet. Olle Härlin initierade även många olika aktiviteter inom havsteknikens område via Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU). I det sammanhanget var han bland annat mannen bakom ett samarbetsprogram mellan FOA och STU under 1980-talet med innebörd att anpassa militär teknik för civila tillämpningar inom industrin för olje-/gasutvinning till havs. När han sedan 4

4 blev ubåtsbyråns chef och ansvarade för ubåtskonstruktionerna kom hans förmåga till nytänkande och hans internationella kontakter till tydliga uttryck. Svenska konstruktionslösningar blev världsledande. Man minns Olle Härlins starka engagemang för allt och alla, som hade något med svenska ubåtar att göra. Han var en vän, en teknisk visionär, en suverän organisatör och en genuin glädjespridare, inte minst genom sitt engagemang i Cigarrklubben Gustaf V. Olle Härlin invaldes i Kungl Örlogsmannasällskapet 1966 och i Krigsvetenskapsakademien Översten Folke Nordenstam avled den 15 februari Han efterlämnar närmast sönerna Björn, Christer och Hans. Folke Nordenstam föddes i Torpshammar den 4 november Föräldrarna var disponenten Nils-Göran Nordenstam och läraren Margareta Magnusdotter. Folke Nordenstam tog studenten i Falun 1927 och blev officer vid ingenjörtrupperna Efter genomgången utbildning vid Artilleri-och ingenjörhögskolans (AIHS) högre ingenjörkurs 1943 utnämndes han till kapten i Fortifikationskåren samma år. Han studerade sedan mineralogi, berggrundsgeologi, högre betongteknik samt kärnfysik vid KTH Dessa studier ledde till att han fick befattningen som lärare i befästningskonst vid den då nyinrättade högre fortifikationskursen vid AIHS under tiden 1947 till Hans fortsatta karriär innefattade stabschef vid fortifikationskåren under fem år, fortifikationsbefälhavare vid Stockholms kustartilleriförsvar och sedan vid VI. Militärbefälsstaben jämte Bodens fästning Under tiden utnämndes han till överste 1961, och han blev slutligen chef för befästningssektionen vid Övre Norrlands militärområdesbefälstab 1966 till sin pensionering1969. I samband därmed utnämndes han till Kommendör av Svärdsorden, första klassen. Under sin tjänstgöring både som lärare och som stabsofficer gjorde han sig känd för att vara en sällsynt hjälpsam och mot yngre kollegor uppmärksam kamrat. Han hade alltid tid att lyssna och att bistå andra med råd och dåd. Han har helt enkelt karaktäriserats som en riktig hedersman. Hans stora kompetens inom fackområdet befästningskonst kunde han utnyttja som medarbetare i Svensk Uppslagsbok och i flera uppsatser som han skrev om Bodens fästning. Folke Nordenstam var en friluftsmänniska med fiske som sitt främsta intresse och han var och förblev norrlänning i sitt hjärta. Han var också uppskattad medlem i Frimurareorden och i Rotary. Folke Nordenstam fick ett långt liv och var vital in i det sista och reste från sin bostad i Brunflo för att hälsa på sina söner i Boden när han var väl över 90 år. Folke Nordenstam invaldes i Krigsvetenskapsakademien Avdelningen för annan vetenskap av betydelse för totalförsvaret Civilingenjören och förre generaldirek- 5

5 tören vid Vattenfall Jonas Verner Norrby avled den 6 december Hans närmaste är hustrun Anna och dottern Eva med familj. Jonas Norrby föddes i Ytterhogdal den 22 augusti Föräldrarna var affärsmannen Henrik Norrby och banktjänstemannen Eva Werner. Han tog studenten i Östersund 1939 och blev civilingenjör 1944 vid sektionen för Väg- och vattenbyggnad vid Kungliga tekniska högskolan (KTH). Samma år anställdes han vid Statens Vattenfallsverk och utnämndes till planeringsdirektör där 1962 samt till generaldirektör Han lämnade Vattenfall med pension 1984 och efterträddes av Carl-Erik Nyquist. Jonas Norrby utsågs till hedersdoktor vid Chalmers Jonas Norrby har spelat en central roll i utformningen och uppbyggnaden av Sveriges internationellt sett unika elenergisystem. Under hans ledning fullbordades utbyggnaden av Lule älv till en av basresurserna i det svenska elproduktionssystemet. Han var också en av strategerna bakom satsningen på kärnkraft i Sverige när landet stod inför valet att annars komplettera elproduktionen med olja som bas. Han har också skickligt drivit utbyggnaden av elkraftnätet och arbetat för samverkan med de övriga nordiska länderna inom Nordel. Norrby orienterade Vattenfall i riktning mot ett lönsamhetstänkande där vinsten skulle komma kunderna tillgodo i form av låga elpriser. Hans bidrag till den svenska industrins konkurrenskraft kom därigenom att bli betydande. Den stundtals inflammerade energidebatten rörande kärnkraftens vara eller inte vara och vattenkraften med Vindelälven som symbolvärde hanterades av Norrby med lyhördhet för opinionen, objektivitet utifrån de tekniska möjligheterna och med personlig integritet. Jonas Norrby kom att inrikta Vattenfall mot en totalsyn på energin i samhällets tjänst och har på många sätt gett impulser till den energitekniska forskningen i landet. Han insåg tidigt att förbränning av fossila bränslen skulle bli ett av mänsklighetens största miljöproblem. Jonas Norrby var också mycket intresserad av industri-och kulturhistoria och ägnade stor omsorg åt Vattenfalls historiska platser, bland andra Forsmarks bruk om vilket han skrev en bok som skildrar ryssarnas härjningar Han uppskattades av sina arbetskollegor som en kraftkarl i ordets bästa bemärkelse, en varm personlighet och en föredömlig ledare. En av hans många insatser som dynamisk chef för Vattenfall handlade om jämställdhet och åtgärder för att intressera fler kvinnor för teknik och teknisk utbildning. Jonas Norrby blev invald i Krigsvetenskapsakademien Avdelningen för säkerhetspolitisk vetenskap Ambassadör Torsten Örn avled den 24 september Hans närmaste är hustrun Mary, född Maule. Torsten Örn föddes i Stockholm 1933 av överläkaren Wilhelm Örn och hans hustru Carin, född Nordstedt. Han blev Fil kand 6

6 HM Konuingen åhör andre styresmannens minnesteckningar över bortgångna ledamöter i kretsen av anhöriga och akademiledamöter Foto: Cecilia Österberg och Pol mag i Uppsala 1956 och antogs samma år som attaché vid UD. Hans första utlandstjänst blev Rom och sedan New Delhi. Under hela 1960-talet ägnade han sig åt främst FN-frågor i omväxlande Stockholm och New York utnämndes han till minister i Moskva och var från 1979 ambassadör i Tel Aviv. År var han ambassadör i Moskva och därefter chef för UD:s politiska avdelning för att sedan fortsätta sin utlandstjänstgöring i Bonn, Vatikanen och slutligen Rom Under perioden 1983 till 87 var han ordförande i UD:s antagningsnämnd. Torsten Örn var allmänt mycket respekterad och uppskattad vilket medförde att han fick ledande befattningar i en rad organisationer som t ex Svenska Unescorådet, Svenska teologiska institutet i Jerusalem, domstolen i Geneve hos Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa och Svenska Pro Venetia-kommittén. Han var också Senior Associated Member, St Antony s College i Oxford Efter pensioneringen blev han chef för OSSE:s verksamhet i Lettland år Torsten Örn behöll livet igenom sitt stora intresse för internationella frågor i allmänhet och Förenta Nationerna i synnerhet. Under senare år var han aktiv som författare och föreläsare i firandet av FN:s 7

7 60 årsjubileum och högtidlighållandet av Dag Hammarskjöld 100 år. Torsten Örn var en mycket flitig skriftställare. Under sina år vid FN-representation i New York skrev han boken FN världspolitikens spegel. Den blev en bästsäljare som kom att användas i många upplagor vid våra universitet. För fem år sedan författade han boken Varför diplomati? som redovisar hur den internationella diplomatin vuxit fram som ett instrument för att hantera mellanstatliga relationer. Han var även en mycket flitig och uppskattad medarbetare på Svenska Dagbladets kultursidor och i Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. Trots den svåra sjukdom som drabbade honom för ett år sedan fortsatte han att läsa aktuella böcker. Den sista bokrecensionen skrev han för Gula Tidskriften så sent som två dagar innan han dog. Många inom och utom utrikesförvaltningen minns Torsten Örn inte bara som en erfaren och skicklig diplomat utan också som en vänfast kollega och uppmärksam samarbetspartner. Han blev ett föredöme för många yngre kolleger och i flera fall också en inspirerande mentor. Han var en varm medmänniska med öppna sinnen och en diskret framtoning. Torsten Örn invaldes i Krigsvetenskapsakademien Fem goda kamrater och framstående ledamöter har lämnat vår krets. Vi saknar dem och tänker på deras anhöriga. Genom sina gärningar har de i hög grad levt upp till Kungl Krigsvetenskapsakademiens motto: Fäderneslandets försvar Mod och kunskaper. 8

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 3 2007 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga

Läs mer

TIDSKRIFT I SJOVASENDET. ()o aa HED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMNNASÄLLSKAPET. N:r 4 1980

TIDSKRIFT I SJOVASENDET. ()o aa HED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMNNASÄLLSKAPET. N:r 4 1980 TIDSKRIFT I SJOVASENDET ()o aa 1771 HED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMNNASÄLLSKAPET N:r 4 1980 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FöRSTA UTGIVNINGSAR 1836 KUNGL örlogsmannasällskapet KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

Karin Kock 1891 1976. 1. Uppväxt och studier. 66 christina jonung och lars jonung

Karin Kock 1891 1976. 1. Uppväxt och studier. 66 christina jonung och lars jonung Karin Kock 1891 1976 Christina Jonung och Lars Jonung Christina Jonung, fil lic, var tidigare verksam vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes forskning har handlat om yrkessegregering

Läs mer

TIDSKRIFT I SJOVASENDET ()() 0() MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET. N:r 4 1990

TIDSKRIFT I SJOVASENDET ()() 0() MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET. N:r 4 1990 TIDSKRIFT I SJOVASENDET ()() 0() 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 4 1990 TIDSKRIFT l SJÖV ÅSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

Aldrig har ett så blandat auditorium

Aldrig har ett så blandat auditorium Kompetensförsörjningen för Vårt Nya Försvar HANDLINGAR Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium den 19 oktober 2004. Referat av överste Claes Sundin Aldrig har ett så blandat auditorium diskuterat

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema: Utbildning mot förändrad hotbild Artilleri-Tidskrift Nr 4 2003 SECURES FREEDOM OF OPERATION by: Creating battlespace awareness Suppressing and documenting artillery activity

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JOVASENDET. ~o oo MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET. N:r 4 2004

TIDSKRIFT I S:JOVASENDET. ~o oo MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET. N:r 4 2004 TIDSKRIFT I S:JOVASENDET ~o oo 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 4 2004 TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga

Läs mer

SVEN KJÖLLERSTRÖM * 28/1 1901 3/5 1981 Minnesord av Carl-Gustaf Andrén

SVEN KJÖLLERSTRÖM * 28/1 1901 3/5 1981 Minnesord av Carl-Gustaf Andrén SVEN KJÖLLERSTRÖM * 28/1 1901 3/5 1981 Minnesord av Carl-Gustaf Andrén Sven Gottlieb Kjöllerström, näst äldst bland åtta syskon, föddes 1901 som son till lantbrukaren Josef August Kjöllerström och hans

Läs mer

KUNGL. VETENSKAPS- OCH VITTERHETS-SAMHÄLLET I GÖTEBORG MINNES- TECKNINGAR. över avlidna ledamöter GÖTEBORG 2011

KUNGL. VETENSKAPS- OCH VITTERHETS-SAMHÄLLET I GÖTEBORG MINNES- TECKNINGAR. över avlidna ledamöter GÖTEBORG 2011 OCH VITTERHETS-SAMHÄLLET I GÖTEBORG KUNGL. VETENSKAPS- MINNES- TECKNINGAR över avlidna ledamöter 2003 2009 GÖTEBORG 2011 1 Redaktörer: Birger Karlsson och Bo Lindberg ISSN 2001-1245 Rundqvists Boktryckeri,

Läs mer

Sjöhistoriska Samfundet

Sjöhistoriska Samfundet Sjöhistoriska Samfundet har som målsättning att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former utger tidskriften Forum navale samt dessutom i mån

Läs mer

2001:4. Reportage från USAs marinkår. Sid 10. Ledaren

2001:4. Reportage från USAs marinkår. Sid 10. Ledaren 2001:4 Reportage från USAs marinkår Sid 10 Ledaren Kongress 2001 2001:1 Innehåll REDAKTION CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Svante Palme svante.palme@officersforbundet.se ADRESS Förbundskansli/ tidningsredaktion

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 1 1997 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRST A UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

TIPS FÖR. Dialog och gemensam syn på. fokus Här samlas spetskompetensen. Dubbla roller Ingenjör i gröna kläder

TIPS FÖR. Dialog och gemensam syn på. fokus Här samlas spetskompetensen. Dubbla roller Ingenjör i gröna kläder spirit saabs tidning till alla medarbetare NR 4/2010 6 TIPS FÖR BALans i livet Dialog och gemensam syn på AFFÄRSETIK STÄRKER SAABS STÄLLNING Dubbla roller Ingenjör i gröna kläder fokus Här samlas spetskompetensen

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3. TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden FALLSKÄRMSJÄGARNA LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING JUBILERAR

MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3. TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden FALLSKÄRMSJÄGARNA LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING JUBILERAR FÖR ALLA SOM VILL VETA MER OM LIVREGEMENTETS HUSARER TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3 2014 FALLSKÄRMSJÄGARNA det svenska elitförbandet skapades

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

blom Ätten Redaktör Michaela Bränn Helsingfors 2009 Släktföreningen Oker-Blom r.f.

blom Ätten Redaktör Michaela Bränn Helsingfors 2009 Släktföreningen Oker-Blom r.f. Ätten Oker- blom Ätten Oker- blom Redaktör Michaela Bränn Ansvarig utgivare Släktföreningen Oker-Blom r.f. Redaktör Michaela Bränn, Oy Bränn & Bränn Ab Språkgranskning Katarina Torvalds, Översättningsbyrå

Läs mer

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET N:r 3 2014 TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga akademierna - Redaktör och ansvarig utgivare: Konteramiral Thomas E. Engevall Redaktionens adress:

Läs mer

Smålands Akademi. Lojal integritet och kamp mot sexuellt våld. Smålands Akademis skriftserie 16 2011-2013

Smålands Akademi. Lojal integritet och kamp mot sexuellt våld. Smålands Akademis skriftserie 16 2011-2013 Smålands Akademi 2011-2013 Lojal integritet och kamp mot sexuellt våld Smålands Akademis skriftserie 16 Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor Tidningsmakaren som blev hedersdoktor En bok om Lars Braw Läkarbanken 20 år Denna bok handlar om en journalist som gjorde det till synes omöjliga: en kvällstidning med mottot «Visst händer det glada saker

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2011 HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND OLIKT alla ANDRA REPORTAGE: Fördröjd reaktion efter insats NYHETER: Skarp kritik mot Försvarshögskolan Tung utrustning ökar säkerhetsrisken

Läs mer

Ekonomporträtt: Ett personligt porträtt av vår far, Bertil Ohlin

Ekonomporträtt: Ett personligt porträtt av vår far, Bertil Ohlin HELLEN OHLIN, TOMAS OHLIN & ANNE WIBBLE Ekonomporträtt: Ett personligt porträtt av vår far, Bertil Ohlin 1. Inledning HELLEN OHLIN är fil kand i samhällsvetenskap och M Sc i internationell samhällsmedicin,

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer