H M Konungen anländer till högtidssammankomsten i Börssalen Foto: Cecilia Österberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H M Konungen anländer till högtidssammankomsten i Börssalen Foto: Cecilia Österberg"

Transkript

1 H M Konungen anländer till högtidssammankomsten i Börssalen Foto: Cecilia Österberg 2

2 Minnesteckningar över bortgångna ledamöter HANDLINGAR av andre styresman generalmajor Erik Rossander Avdelningen för luftkrigsvetenskap Översten Sven Platerud avled den 9 november Hans närmaste är hustrun Karin och barnen Monica och Tomas med familjer. Han föddes i Göteborg 4 maj Föräldrarna var polisman Roland Persson och fru Hanna, född Johansson. Sven Platerud tog studenten vid Vasa Högre Allmänna Läroverk i Göteborg 1945, och utnämndes efter genomförd värnplikt och Krigsskolan Karlberg till fänrik vid Luleå luftvärnskår Efter några år återvände han till Göteborg och Göteborgs luftvärnskår, där han sedan skulle fullgöra huvuddelen av sin gärning. Han genomgick teknisk utbildning vid Militärhögskolans högre tekniska kurs och vid Chalmers Tekniska Högskola Med denna utbildning som grund fick Sven Platerud många för luftvärnet betydelsefulla uppdrag som lärare vid Arméns Radar- och Luftvärnsmekanikerskola (RMS) men också, efter utbildning i USA, som instruktör vid införandet av robotsystemet HAWK. Sven Platerud var en ledare och truppofficer i ordets bästa bemärkelse. Efter omväxlande tjänstgöring vid trupp och som tekniklärare vid RMS utnämndes han 1971 till chef för Luftvärnets kadett- och aspirantskola.1976 utnämndes han till överste och chef för Luleå luftvärnsregemente, där han verkade under två år vände han åter till Göteborg och då som chef för Göta luftvärnsregemente. Han hävdade med stor saklighet och stort engagemang sitt regementes och sina officerares intressen. Få chefer har med så stor tydlighet och uppskattning identifierats med sin stad och sitt regemente. Sven Platerud hade ett stort idrottsintresse och var också en framgångsrik jägare och tävlingsskytt. Efter sin aktiva tid engagerades han ofta som ledare och var bl a styrelseordförande i Göteborgs och Bohusläns skytteförbund. Sven Platerud var genom sin tekniska begåvning en stor tillgång för luftvärnet 3

3 under en dynamisk utvecklingsperiod. Som chef var Sven ett föredöme genom ett positivt och välvilligt ledarskap. Sven Platerud blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien Avdelningen för militärteknisk vetenskap Civilingenjören och marindirektören Olof (Olle) Härlin avled 7 juni, Hans närmaste är döttrarna Ann, Pia och Maria samt sonen Lennart med familjer. Han föddes i Söderhamn 1922 av civilingenjör Axel H Härlin och dennes hustru Astrid Katarina, född Lindström. Efter genomförda studier vid avdelningen för skeppsbyggnadskonst på Kungl Tekniska Högskolan, och efter ingenjörskurser i marinen antogs han som marinunderingenjör Olle Härlin började sin tjänstgöring i marinen vid fartygsavdelningen på Örlogsvarvet i Karlskrona och arbetade därefter som divisionsingenjör vid ett flertal ubåtsdivisioner blev han mariningenjör av 2:a graden och tillträdde en tjänst på Ubåtsbyrån vid Kungl Marinförvaltningen. Året därpå fick han tjänstledigt för anställning som chef vid marinavdelningen på Kockums Mekaniska Verkstad, och 1952 utnämndes han till mariningenjör av 1:a graden. I början av 1960-talet anställdes Olle Härlin på Interconsult Inc i USA. Han byggde under denna tid upp ett värdefullt nätverk. En av hans förebilder och vän var den legendariske amiralen Hyman G Rickover, ansvarig för den amerikanska ubåtsutvecklingen. Intresset för teknisk forskning ledde Olle Härlin efter hemkomsten till att bli marinens kontaktman vid Försvarets forskningsanstalt (FOA), där han deltog i många utredningar och analysgrupper och då bland annat i kommittén för ubåtssäkerhet. År 1969 utnämndes han till överingenjör och chef för Ubåtsbyrån vid Försvarets materielverk (FMV) med kommendörs tjänsteställning. Olle Härlin ledde och deltog i utredningar om kärnkrafts- och bränslecelldrivna ubåtar, i vilka svensk industri aktivt engagerade sig. Han var en mycket engagerad ubåtstekniker och en kraftfull pådrivare av satsningar på nya idéer och han blev den sammanhållande kraften, arrangören och inspiratören för alla som verkade i det svenska ubåtsvapnet. Otaliga var de sammankomster, samkväm och ubåtsjubileer som hade honom som idérik initiativtagare. Kraven på ubåtssäkerhet medförde att marinen byggde upp Marinens Dykericentrum vid Berga under ledning av Ubåtsbyrån vid FMV. Sverige var vid denna tid tillsammans med USA och Frankrike världsledande, när det gäller den dykeriutveckling som är kopplad till ubåtssäkerhet. Olle Härlin initierade även många olika aktiviteter inom havsteknikens område via Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU). I det sammanhanget var han bland annat mannen bakom ett samarbetsprogram mellan FOA och STU under 1980-talet med innebörd att anpassa militär teknik för civila tillämpningar inom industrin för olje-/gasutvinning till havs. När han sedan 4

4 blev ubåtsbyråns chef och ansvarade för ubåtskonstruktionerna kom hans förmåga till nytänkande och hans internationella kontakter till tydliga uttryck. Svenska konstruktionslösningar blev världsledande. Man minns Olle Härlins starka engagemang för allt och alla, som hade något med svenska ubåtar att göra. Han var en vän, en teknisk visionär, en suverän organisatör och en genuin glädjespridare, inte minst genom sitt engagemang i Cigarrklubben Gustaf V. Olle Härlin invaldes i Kungl Örlogsmannasällskapet 1966 och i Krigsvetenskapsakademien Översten Folke Nordenstam avled den 15 februari Han efterlämnar närmast sönerna Björn, Christer och Hans. Folke Nordenstam föddes i Torpshammar den 4 november Föräldrarna var disponenten Nils-Göran Nordenstam och läraren Margareta Magnusdotter. Folke Nordenstam tog studenten i Falun 1927 och blev officer vid ingenjörtrupperna Efter genomgången utbildning vid Artilleri-och ingenjörhögskolans (AIHS) högre ingenjörkurs 1943 utnämndes han till kapten i Fortifikationskåren samma år. Han studerade sedan mineralogi, berggrundsgeologi, högre betongteknik samt kärnfysik vid KTH Dessa studier ledde till att han fick befattningen som lärare i befästningskonst vid den då nyinrättade högre fortifikationskursen vid AIHS under tiden 1947 till Hans fortsatta karriär innefattade stabschef vid fortifikationskåren under fem år, fortifikationsbefälhavare vid Stockholms kustartilleriförsvar och sedan vid VI. Militärbefälsstaben jämte Bodens fästning Under tiden utnämndes han till överste 1961, och han blev slutligen chef för befästningssektionen vid Övre Norrlands militärområdesbefälstab 1966 till sin pensionering1969. I samband därmed utnämndes han till Kommendör av Svärdsorden, första klassen. Under sin tjänstgöring både som lärare och som stabsofficer gjorde han sig känd för att vara en sällsynt hjälpsam och mot yngre kollegor uppmärksam kamrat. Han hade alltid tid att lyssna och att bistå andra med råd och dåd. Han har helt enkelt karaktäriserats som en riktig hedersman. Hans stora kompetens inom fackområdet befästningskonst kunde han utnyttja som medarbetare i Svensk Uppslagsbok och i flera uppsatser som han skrev om Bodens fästning. Folke Nordenstam var en friluftsmänniska med fiske som sitt främsta intresse och han var och förblev norrlänning i sitt hjärta. Han var också uppskattad medlem i Frimurareorden och i Rotary. Folke Nordenstam fick ett långt liv och var vital in i det sista och reste från sin bostad i Brunflo för att hälsa på sina söner i Boden när han var väl över 90 år. Folke Nordenstam invaldes i Krigsvetenskapsakademien Avdelningen för annan vetenskap av betydelse för totalförsvaret Civilingenjören och förre generaldirek- 5

5 tören vid Vattenfall Jonas Verner Norrby avled den 6 december Hans närmaste är hustrun Anna och dottern Eva med familj. Jonas Norrby föddes i Ytterhogdal den 22 augusti Föräldrarna var affärsmannen Henrik Norrby och banktjänstemannen Eva Werner. Han tog studenten i Östersund 1939 och blev civilingenjör 1944 vid sektionen för Väg- och vattenbyggnad vid Kungliga tekniska högskolan (KTH). Samma år anställdes han vid Statens Vattenfallsverk och utnämndes till planeringsdirektör där 1962 samt till generaldirektör Han lämnade Vattenfall med pension 1984 och efterträddes av Carl-Erik Nyquist. Jonas Norrby utsågs till hedersdoktor vid Chalmers Jonas Norrby har spelat en central roll i utformningen och uppbyggnaden av Sveriges internationellt sett unika elenergisystem. Under hans ledning fullbordades utbyggnaden av Lule älv till en av basresurserna i det svenska elproduktionssystemet. Han var också en av strategerna bakom satsningen på kärnkraft i Sverige när landet stod inför valet att annars komplettera elproduktionen med olja som bas. Han har också skickligt drivit utbyggnaden av elkraftnätet och arbetat för samverkan med de övriga nordiska länderna inom Nordel. Norrby orienterade Vattenfall i riktning mot ett lönsamhetstänkande där vinsten skulle komma kunderna tillgodo i form av låga elpriser. Hans bidrag till den svenska industrins konkurrenskraft kom därigenom att bli betydande. Den stundtals inflammerade energidebatten rörande kärnkraftens vara eller inte vara och vattenkraften med Vindelälven som symbolvärde hanterades av Norrby med lyhördhet för opinionen, objektivitet utifrån de tekniska möjligheterna och med personlig integritet. Jonas Norrby kom att inrikta Vattenfall mot en totalsyn på energin i samhällets tjänst och har på många sätt gett impulser till den energitekniska forskningen i landet. Han insåg tidigt att förbränning av fossila bränslen skulle bli ett av mänsklighetens största miljöproblem. Jonas Norrby var också mycket intresserad av industri-och kulturhistoria och ägnade stor omsorg åt Vattenfalls historiska platser, bland andra Forsmarks bruk om vilket han skrev en bok som skildrar ryssarnas härjningar Han uppskattades av sina arbetskollegor som en kraftkarl i ordets bästa bemärkelse, en varm personlighet och en föredömlig ledare. En av hans många insatser som dynamisk chef för Vattenfall handlade om jämställdhet och åtgärder för att intressera fler kvinnor för teknik och teknisk utbildning. Jonas Norrby blev invald i Krigsvetenskapsakademien Avdelningen för säkerhetspolitisk vetenskap Ambassadör Torsten Örn avled den 24 september Hans närmaste är hustrun Mary, född Maule. Torsten Örn föddes i Stockholm 1933 av överläkaren Wilhelm Örn och hans hustru Carin, född Nordstedt. Han blev Fil kand 6

6 HM Konuingen åhör andre styresmannens minnesteckningar över bortgångna ledamöter i kretsen av anhöriga och akademiledamöter Foto: Cecilia Österberg och Pol mag i Uppsala 1956 och antogs samma år som attaché vid UD. Hans första utlandstjänst blev Rom och sedan New Delhi. Under hela 1960-talet ägnade han sig åt främst FN-frågor i omväxlande Stockholm och New York utnämndes han till minister i Moskva och var från 1979 ambassadör i Tel Aviv. År var han ambassadör i Moskva och därefter chef för UD:s politiska avdelning för att sedan fortsätta sin utlandstjänstgöring i Bonn, Vatikanen och slutligen Rom Under perioden 1983 till 87 var han ordförande i UD:s antagningsnämnd. Torsten Örn var allmänt mycket respekterad och uppskattad vilket medförde att han fick ledande befattningar i en rad organisationer som t ex Svenska Unescorådet, Svenska teologiska institutet i Jerusalem, domstolen i Geneve hos Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa och Svenska Pro Venetia-kommittén. Han var också Senior Associated Member, St Antony s College i Oxford Efter pensioneringen blev han chef för OSSE:s verksamhet i Lettland år Torsten Örn behöll livet igenom sitt stora intresse för internationella frågor i allmänhet och Förenta Nationerna i synnerhet. Under senare år var han aktiv som författare och föreläsare i firandet av FN:s 7

7 60 årsjubileum och högtidlighållandet av Dag Hammarskjöld 100 år. Torsten Örn var en mycket flitig skriftställare. Under sina år vid FN-representation i New York skrev han boken FN världspolitikens spegel. Den blev en bästsäljare som kom att användas i många upplagor vid våra universitet. För fem år sedan författade han boken Varför diplomati? som redovisar hur den internationella diplomatin vuxit fram som ett instrument för att hantera mellanstatliga relationer. Han var även en mycket flitig och uppskattad medarbetare på Svenska Dagbladets kultursidor och i Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. Trots den svåra sjukdom som drabbade honom för ett år sedan fortsatte han att läsa aktuella böcker. Den sista bokrecensionen skrev han för Gula Tidskriften så sent som två dagar innan han dog. Många inom och utom utrikesförvaltningen minns Torsten Örn inte bara som en erfaren och skicklig diplomat utan också som en vänfast kollega och uppmärksam samarbetspartner. Han blev ett föredöme för många yngre kolleger och i flera fall också en inspirerande mentor. Han var en varm medmänniska med öppna sinnen och en diskret framtoning. Torsten Örn invaldes i Krigsvetenskapsakademien Fem goda kamrater och framstående ledamöter har lämnat vår krets. Vi saknar dem och tänker på deras anhöriga. Genom sina gärningar har de i hög grad levt upp till Kungl Krigsvetenskapsakademiens motto: Fäderneslandets försvar Mod och kunskaper. 8

Minnesord över bortgångna ledamöter

Minnesord över bortgångna ledamöter Minnesord över bortgångna ledamöter av Gunilla Herolf sedan förra högtidssammankomsten har nio medlemmar avlidit. Jag kommer nu att kort belysa deras gärningar. lantkrigsvetenskap Generalmajor lars andersson

Läs mer

FHT-Marin, Arne Ahlström 1

FHT-Marin, Arne Ahlström 1 FHT-Marin, Arne Ahlström 1 Guglielmo Marconi Född i Bologna 1874 Död i Rom 1937 FHT-Marin, Arne Ahlström 2 Vad händer i Sverige efter Marconis uppfinning av radion? * Marinens korvett Balder besöker 1899

Läs mer

Minnesord över bortgångna ledamöter 2014

Minnesord över bortgångna ledamöter 2014 HANDLINGAR Minnesord över bortgångna ledamöter 2014 av Bo Waldemarsson sedan förra högtidssammankomsten har åtta ledamöter avlidit. Jag kommer nu att kort belysa deras gärningar. Avdelningen för lantkrigsvetenskap

Läs mer

Minnesteckningar över bortgångna ledamöter

Minnesteckningar över bortgångna ledamöter HANDLINGAR Minnesteckningar över bortgångna ledamöter av andre styresmannen generallöjtnant Gustaf Welin Avdelningen för sjökrigsvetenskap Överste Arne Lundell har avlidit den 26 april 2006. Han efterlämnar

Läs mer

Minnesord över bortgångna ledamöter

Minnesord över bortgångna ledamöter Minnesord över bortgångna ledamöter av Erik Rossander Avdelningen för lantkrigsvetenskap Överste 1. gr Bengt Olof Hjalmar Rooth Sjöberg gick bort den 7 maj 2010. Närmaste anhöriga är hustrun Margareta,

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

GERDA BERGLUND, Själevad

GERDA BERGLUND, Själevad IN MEMORIAM GERDA BERGLUND, Själevad Gerda Berglunds yrke var småskollärarinnans. Efter examen i Härnösand 1924 och en kortare tjänstgöring i Gidböle i Grundsunda kom hon till Själevad, först till skolan

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Mer än 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

IFG. unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

IFG. unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IFG Ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Mer än 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Översten av 1.gr Ernst Lennart Bredberg

Översten av 1.gr Ernst Lennart Bredberg Minnesteckningar över bortgångna ledamöter HANDLINGAR av Erik Rossander Översten av 1.gr Ernst Lennart Bredberg avled den 10 februari 2009. Han efterlämnar hustrun Karen och barnen Christina, Sten och

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Minnesteckningar över bortgångna ledamöter

Minnesteckningar över bortgångna ledamöter Minnesteckningar över bortgångna ledamöter HANDLINGAR av andre styresmannen generallöjtnant Gustaf Welin Avdelningen för lantkrigsvetenskap Generalmajoren och förre generaldirektören Bengt Wallroth avled

Läs mer

Kallade ledamoten generallöjtnant

Kallade ledamoten generallöjtnant Minnesord över bortgångna ledamöter handlingar Av Erik Rossander Kallade ledamoten generallöjtnant Tønne Huitfeldt avled den 17 mars 2007. Hans närmaste är hustrun Elly, född Holter-Sörensen och sönerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik Henrik Gahns AB 1 En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik med adress Stora Torget. Här tillverkade han

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Innehåll. i. bakgrund: de långa linjerna. ii. neutralitetsproblem. iii. sverige och finland. Förord av utrikesminister Carl Bildt 9

Innehåll. i. bakgrund: de långa linjerna. ii. neutralitetsproblem. iii. sverige och finland. Förord av utrikesminister Carl Bildt 9 Innehåll Förord av utrikesminister Carl Bildt 9 Inledning av Mats Bergquist och Alf W Johansson 13 i. bakgrund: de långa linjerna Sverige, Norden och stormakterna 17 Ett historiskt perspektiv på ordförandeskapet

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Arméinspektör Generalmajor Berndt Grundevik

Arméinspektör Generalmajor Berndt Grundevik Arméinspektören Arméinspektör Generalmajor Berndt Grundevik Föredrag HUR-konferensen Uppsala 2011-01-18 Agenda Arméinspektören Självpresentation Försvarsmaktens ledningsstruktur Politisk inriktning för

Läs mer

Minnesteckningar över bortgångna ledamöter 1

Minnesteckningar över bortgångna ledamöter 1 HANDLINGAR Minnesteckningar över bortgångna ledamöter 1 av andre styresmannen, riksarkivarie Erik Norberg Avdelningen för Lantkrigsvetenskap Generalmajor Bengt Liljestrand avled i Djursholm den 2 januari

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

en av makarna kan ta den andras efternamn som sitt och antingen behålla sitt efternamn som mellannamn eller avstå från det namnet

en av makarna kan ta den andras efternamn som sitt och antingen behålla sitt efternamn som mellannamn eller avstå från det namnet Alla i Sverige ska ha minst ett förnamn och ett efternamn. Vanliga svenska namn är t.ex. Erik Lindberg eller Anna Andersson. Man kan ha flera förnamn (som t.ex. Anna Christina Marie) det eller de namn

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB CV BARBRO DAHLBOM-HALL 1967 Examen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 1967-1969 Byråsekreterare Statens Personalutbildningsnämnd (PUN) med ansvar för amanuensutbildning 1969-1976

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Till Gymnastikförbundet Syds samtliga föreningar

Till Gymnastikförbundet Syds samtliga föreningar Till Gymnastikförbundet Syds samtliga föreningar Till det extra årsmötet den 8/12 vill valberedningen presentera för medlemsföreningarna följande förslag till val i Gymnastikförbundet Syds Styrelse: 8.

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2013-09-30 Sida 1 Philip Oterdahl. Handlande. Död 1753. Tabell 1 Gift med Johanna Christina Böker. Ägare Särö säteri. Död 1786. Anders Philipson Oterdahl. Grosshandlare. Född 1726 i Domkyrkoförs I Gbg

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen från riksdagens delegation vid OSSE:s

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 21 Fredag 18 juni 2010 NORRBOTTEN Vatten-pengar stoppas Många kommuner i Norrbotten får flera miljoner kronor som ersättning för förstörda marker och älvar. Men nu kan pengarna stoppas.

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 24 november Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 24 november Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 24 november 2016 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

och moral inom Polisen har diskuterats flitigt i media, i olika debatter, på möten och säkerligen hemma vid köksborden de senaste veckorna. Det är nog många med mig som har känt sig bestörta och besvikna

Läs mer

Styrelsen på Svenska Skolan i Paris

Styrelsen på Svenska Skolan i Paris Styrelsen på Svenska Skolan i Paris 2016 2017 Kristina Rudin Jag är utbildad civilingenjör och har arbetat med finansiering inom olika områden och som VD för ett elektronikföretag. Jag arbetar just nu

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

MINNS DU VÅREN 2012? Block 1. 1 FN x EU 2 Amnesty International. 1 Kirgizistan x Uzbekistan 2 Azerbajdzjan. 1 New York x Newark 2 Atlanta.

MINNS DU VÅREN 2012? Block 1. 1 FN x EU 2 Amnesty International. 1 Kirgizistan x Uzbekistan 2 Azerbajdzjan. 1 New York x Newark 2 Atlanta. MINNS DU VÅREN 2012? Block 1 Fråga 1 Många tycker att Anders Behring Breivik inte borde få föra fram sina åsikter ännu en gång genom rättegången. Men den rätten har han rimligtvis enligt deklarationen

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Erfarenheter Mina arbetserfarenheter listas som i en blogg med det senaste upptill.

Erfarenheter Mina arbetserfarenheter listas som i en blogg med det senaste upptill. Tillåt mig presentera mig. Jag heter och ser mig själv som en elektronikutvecklare efter totalt 22 år på Philips och Thermometric AB. Att omsätta idéer och möjligheter till nya lönsamma produkter är min

Läs mer

Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde.

Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde. (SVF) Sid 1 (9) Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde. Bakgrund Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har i samarbete med Eductor Human Resources initierat

Läs mer

Minnesord över bortgångna ledamöter

Minnesord över bortgångna ledamöter Minnesord över bortgångna ledamöter av Gunilla Herolf HANDLINGAR Avdelningen för lantkrigsvetenskap Överstelöjtnanten fil mag bengt wallerfelt gick bort den 7 januari 2011. Han sörjs när mast av hustrun

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

SVERIGE UNDER KALLA KRIGET

SVERIGE UNDER KALLA KRIGET SVERIGE UNDER KALLA KRIGET Dokumentsamling om neutralitetspolitiken Sammanställd av jur. dr Rolf H. Lindholm SANTERUS i. I :, SLAG INNEHALL 4 MAJ I945 2 2 JULI I945 11 AUGUSTI 1945 12 AUGUSTI I945 2 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

4 SJÄLVKÄNSLA OCH VÄRDERINGAR

4 SJÄLVKÄNSLA OCH VÄRDERINGAR Pedagogens manus till bildspel 4 SJÄLVKÄNSLA OCH VÄRDERINGAR 1. Manus: Det sista bildspelet från QLeva är nästan det viktigaste eftersom det handlar om självkänsla och värderingar. Det kan vara viktiga

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck 21 februari 2017 Bilaga 1 Information om föreslagna styrelsemedlemmar Hans Biörck Befattning: Ordförande Född: Sverige, 1951 Invald: 2016 Aktieinnehav i Skanska*: 20,273 B-aktier privat och 666 B-aktier

Läs mer

Rapport från valberedningens arbete

Rapport från valberedningens arbete Bilaga 7 Rapport från valberedningens arbete Valberedningen har under året bestått av följande personer: Sven Englesson (sammankallande), Gabi Björsson, Hanna Kroksson, Bonnie Bernström, Nina Mansoory

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Kommunstyrelsen 2015-05-07 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Bakgrund/uppgift. Organisation. Arbetssätt. Dokumentation och hemsida. Sekretess. Medarbetare

Bakgrund/uppgift. Organisation. Arbetssätt. Dokumentation och hemsida. Sekretess. Medarbetare 2015-02-13 Försvarets Historiska Telesamlingar Flygvapnet Bakgrund/uppgift Organisation Arbetssätt Dokumentation och hemsida Sekretess Medarbetare Namn: Hans-Ove Görtz och Arne Larsson 2015 Försvarets

Läs mer

Utbildningsmässan VÄGAR VIDARE Nolaskolan

Utbildningsmässan VÄGAR VIDARE Nolaskolan Utbildningsmässan VÄGAR VIDARE Nolaskolan Örnsköldsviks gymnasium och Vuxenutbildningen arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar vidare för gymnasieskolans avgångselever, vuxenstuderande

Läs mer

boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014

boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014 boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014 Agenda En återblick Nuläge Framtiden En återblick Projektet TIC 1 2008 2010 10 samarbetspartners Hösten 2007 fick Informatikkollegiet i Östersund i uppdrag

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Fotografiet taget av Sven Nicklasson sida 1 Ordförande har ordet Till min stora glädje så har under sommaren Karin Boyes namn dykt upp många gånger och i många

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

FEMINISTISK STADSVANDRING

FEMINISTISK STADSVANDRING FEMINISTISK STADSVANDRING Betydelsefulla årtal för Uppsala 1477 Universitetet grundas. 1872 Som första kvinnliga student skrivs Betty Pettersson in vid universitetet. 1883 Ellen Fries blir Sveriges första

Läs mer

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan MIA

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan MIA Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan MIA Engagerade och motiverade medarbetare?! Initiativkraft?! Välkomna! Välkomna till Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan, MIA! En aktivitetsserie under ett år med

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Margareta Westman 2713 1936-1518 2000

Margareta Westman 2713 1936-1518 2000 Margareta Westman 2713 1936-1518 2000 Svensk språkvård har sorg. För bara en dryg vecka sedan, den 15 augusti, avled Margareta Westman efter en längre tids sjukdom. Då återstod ungefär ett halvt år tills

Läs mer