EcoSensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle"

Transkript

1 albaeco. Nr 5, 2005 EcoSensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle Redaktionellt Jag är 33 år, men har ett plastband runt handleden som alla ton åringar just nu. På mitt står det Utrota fattigdomen nu. Det väcker frågor och det är just för att få tillfälle att diskutera hur det ser ut i världen som jag bär det. Kampanjen fokuserar på tre saker; rättvis handel, skuldavskrivningar, och mer och bättre bistånd. Kommentarer jag möter är: men har biståndet verkligen varit till nytta för någon? Eller, hur skulle det se ut om vi skrev av alla skulder, då kommer alla bara låna igen och mer, med förhoppningen om att allt ändå skrivs av? De här frågorna är inte lätta och jag tror inte att vi avskaffar fattigdomen i en handvändning. Men det första steget är att människor börjar fundera över tillståndet i världen och fördelningen över jordklotet. Sedan tror jag att det finns bra bistånd, men vi måste komma ur vår storebrorsmentalitet om att vi vet vad utveckling är och att vi ska hjälpa de fattiga. Det minsta vi kan göra är att låta bli att stjälpa som vi gör idag, medvetet eller omedvetet. Ett exempel är hur vi gynnar import av billiga råvaror, jämfört med förädlade varor. Ett mer skrämmande och osynligt exempel är att Europas utsläpp av svavel och partiklar tros vara en orsak till den trettioåriga torkan i Sahelområdet i Afrika! Vad gäller kritiken mot skuldavskrivningar i vissa fall handlar det om skulder som numera utbytta icke-demokratiska regimer tagit på sig. Och då vill jag vända på frågan: är det ok att låna ut pengar till en stat som inte är demokratisk? Är det ok att straffa ett helt lands befolkning för att deras regim lånat pengar som aldrig kommit folket till del? barn dör varje dag av fattigdomsrelaterade orsaker och det har med oss att göra. I vår värld hänger vi alla samman genom olika länkar, och med mitt vita band runt handen känner jag mig lite närmare världen. Louise Hård af Segerstad, Algblomning triggar gammal debatt Sommarens algsoppa gav ny fart åt debatten om vad som är orsakerna till övergödn ingen. sid 2 Toaletter med kretsloppsprincip och satsningar på regnvattnat jordbruk är några av de miljömässigt hållbara investeringar som behövs i kampen mot fattigdomen och för att uppnå de 8 millenniemålen. Det skriver Stockholm Environment Institute i en rapport som togs fram till FN-toppmötet den september. Rapporten Sustainable Pathways to Attain the Millennium Development Goals - Assessing the Role of Water, Energy and Sanitation presenterades av SEIs chef Johan Rockström på DN debatt. Där skriver han: Det är dags att på allvar investera i hållbara och robusta system för grundläggande vatten, sanitet och energi, där diversifiering och smarta lösningar sprider risker inför stora katastrofer. Dessa lösningar är generellt sett miljömässigt hållbara, eftersom de bygger på naturens principer att anpassa och sprida riskerna. Samma vatten - dubbel skörd Rapporten lyfter fram tre områden; matproduktionens stora vattenbehov, behovet av utvecklade sanitetslösningar och fördelningen av energianvändning bland jordens folk. En diet för en vuxen person kräver nästan fyra ton vatten per dag. Fram till år 2015 ska antalet människor som lider av hungersnöd halveras men endast 15% av ökningen i matproduktion kan uppnås med konstbevattnat jordbruk. Så för att nå målet måste vi bli bättre på att utveckla regnmatat jordbruk, till exempel genom småskaliga lösningar som utjämnar regnfallet. Detta är lösningar som lokalt kan fördubbla skördarna. Toaletter men inte WC Utvecklade sanitetslösningar innebär kort och gott att det behövs fler toaletter hushåll om dagen måste förses med tillgång till en toalett om sanitetsmålet ska nås. Och det handlar inte Innehåll, EcoSensus, Nr 5, 2005 Recept för utveckling, s 1 Tre frågor till Alf Hornborg, s 2 Ordet: Övergödning, s 2 Samhällskatastrof när naturen slår till, s 3 Samhällen skapar katastoferer Hur vi planerar och strukturerar våra samhällen har stor effekt på verkningarna av naturkatastrofer. sid 3 om ohållbara vattenburna avloppslösningar som är problematiska ur flera aspekter: de är dyra, de kräver vatten och de riskerar leda till kontamination av dricksvatten vid översvämningar. Alternativet är kretsloppssystem, eller ekologisk sanitet, som möjliggör ett återförande av näringsämnen till jordbruket. Ekologisk sanitet är dessutom inte dyrt utan ger istället minskade kostnader för konstgödning. Dessutom innebär minskad förekomst av diarré och andra sjukdomsfall, ökade intäkter till samhället genom ökad produktivitet. Inte minst är det en viktig åtgärd för att minska barnadödligheten. Mer rättvis spridning av energin Att ge fattiga tillgång till basala ergibehov handlar om motsvarande en- 1% av den globala energianvändningen. Idag tvingas människor skövla skog för att täcka sina energibehov, vilket ger både hälsoeffekter från röken och minskade försörjningsmöjligheter i och med avskogning. En annan sida av energifrågan är att de rika länderna måste minska sina utsläpp av växthusgaser som annars hotar stora delar av arbetet mot millenniemålen. Sammanfattningsvis kan sägas att miljön behöver sättas i arbete för att uppå millenniemålen. Miljön ska inte ses som ett offer i strävan efter utveckling. Det sjunde millenniemålet om miljömässig hållbarhet behöver integreras i samtliga millenniemål, i och med att det utgör en förutsättning för flertalet mål. /Louise Hård af Segerstad Rapporten finns att ladda ned på: Mer om milleniemålen: Kristianstad Vattenrike har blivit biosfärsområde, s 3 FN-rapport: Miljöföretagen blir framtidens vinnare, s 4 Höstens bokskörd, s 5 Invasion under ytan, s 6 Företag vinner på ekosystemkunskap En ny rapport från Millennium Assessment ger framgångsrecept till företagen. sid 4 Hållbart recept för att nå FNs utvecklingsmål

2 Tre frågor till Alf Hornborg professor i humanekologi: Alf Hornborg är professor i humanekologi vid Lunds universitet. Han har i sin forskning bland annat ägnat sig åt att klargöra sambanden mellan fattiga och rika områden i världen. Vad är grundorsaken till de globala miljöproblem (eller miljöutmaningar) vi står inför idag? Det moderna penning- och marknadssystemets princip att allting är utbytbart. Det gör att vi kan byta industriprodukter (= förbrukade råvaror) mot allt större mängder av de råvaror som gick åt för att framställa dem. En god cirkel av tillväxt för industricentra, kan tyckas, men samtidigt en ond cirkel av resursutarmning och miljöslitage för Alf Hornborg deras periferier. Systemet belönar en accelererande resursförbrukning genom att tillhandahålla ständigt ännu mera resurser att förbruka. Hur skulle Sverige kunna agera annorlunda för att förbättra sig och sakernas tillstånd? Verka för att med olika medel reducera överföringarna av naturresurser från fattigare till rikare områden, såväl inom som mellan nationer. Det skulle innebära att arbeta tvärs emot nuvarande tendenser till allt mer långväga transporter, allt längre driven regional specialisering och allt större koncentration av kapital och teknologisk infrastruktur i vissa delar av världssystemet. Vad är det viktigaste som enskilda individer kan göra? Att fördjupa sina insikter i hur ekologi och ekonomi griper in i varandra på global nivå. Att vänja sig vid tanken på att det vi kallar utveckling är ett tillfälligt och geografiskt begränsat fenomen som inte kommer att hålla i sig i längden. Att bygga upp en mental och praktisk lokal beredskap för att möta den globala ekonomiska kris som inträffar när oljepriserna på allvar rusar i höjden om mellan 20 och 50 år. Det inbegriper naturligtvis att lära sig skilja på levnadsstandard och livskvalitet. /Louise Hård af Segerstad Ordet: Övergödning Övergödningen, eller eutrofieringen, har varit på allas läppar en tid. Inte så konstigt med tanke på att mångas favoritbadvikar förvandlades till rabarbersoppa i somras. Media har främst fokuserat på Östersjön, men även västkusten drabbades, framför allt kustområdena i jordbruksbygderna, som Laholmsbukten och Skälderviken. Övergödning innebär att mer av de naturliga näringsämnena kväve och fosfor tillförs ett vattendrag än vad som är naturligt, så att tillväxten av alger och andra vattenväxter gynnas. Problemet är att algerna och växterna så småningom dör och faller till botten där det går åt en massa syre för att bryta ner det organiska materialet. Det är därför de syrefria ( döda ) bottnarna breder ut sig i Östersjön, något som bland annat hämmar torskens fortplantning. När bottnarna blir syrefria lösgör sig dessutom mer fosfor ur sedimenten och stiger till ytan. Detta sätter mycket mer fart på de potentiellt giftiga blågröna algerna (eller cyanobakterierna) än man räknade med för bara några år sedan. De blågröna algerna kan ta upp kväve ur luften vilket ger dom en fördel när det finns mycket fosfor. Ett annat problem är att vattnet blir så fullt med planktonalger att solljuset inte når ned till den viktiga blåstången. Blåstången har också svårt att konkurrera med näringsgynnade fintrådiga alger. Det hämmar flera andra arter som lever i blåstångbältena. Vilken fisk vi äter spelar också stor roll. När stora rovfiskar som torsken försvinner påverkas alla led längre ner i näringsväven, ofta så att växtplankton gynnas. Det kan ha minst lika stor effekt på algblomningarna som tillförseln av näringsämnen. Men är det då kväve eller fosfor som ska renas bort eller både och? Och ska vi städa hemma eller borta? De två motpolerna i debatten är överens om att fosforhalterna måste minska för att få bukt med algblomningarna. Forskare vid Stockholms universitet har dock lagt tonvikten på att vi måste fortsätta att städa hemma och även rena bort kväve. Kritikerna från Uppsala och Göteborgs universitet menar att det är viktigare att satsa pengarna på fosfor, främst de stora punktutsläpp som finns kvar på andra sidan Östersjön. De menar vidare att den dyra kvävereningen i reningsverken här hemma är meningslös eftersom de blågröna algerna ändå kan fånga upp kväve från luften och på så sätt kompensera för minskade kväveutsläpp. Nu har Naturvårdsverket bett en internationell expertgrupp från USA och Kanada att säga sitt i frågan, och de har bland annat kommit med följande slutsatser: - Minska fosforutsläppen till egentliga Östersjön. Sverige kan göra en del, men det krävs omfattande åtgärder i övriga länder. Foto: Jakob Lundberg - Reducera fosfortillförseln till känsliga skärgårdsområden i Östersjön. Även kvävereduktion kan ge positiva effekter, men om den blir för omfattande kan tillväxten av kvävefixerande blågröna alger gynnas om inte samtidigt fosfortillförseln minskas. - Minska den luftburna kvävetillförseln, det minskar dessutom gödningen och försurningen av mark och sötvatten. Även här poängteras att detta inte bör ske utan en samtidig minskning av fosfortillförseln, för att minimera risken för blomning av kvävefixerande blågröna alger. /Fredrik Moberg Vill du veta mer? expert.htm Fintrådiga alger som växer på blåstång. Foto Jerker Lokrantz/azote.se EcoSensus, Nr 5,

3 Samhällskatastrof när naturen slår till Flera gånger det gångna året har naturens krafter orsakat svarta rubriker dag efter dag. Huvudfrågan är varje gång: Vad har hänt med naturen? En lika viktig fråga, som ofta kommer i skymundan är vad som hänt med samhället och dess uppbyggnad. Det är översvämning i Rumänien, torkan i Portugal orsakar vidsträckta skogsbränder, orkanen Katrina dränker storstaden New Orleans och hela godståg med timmer står längs banvallarna i södra Sverige efter Gudruns framfart. Detta är bara några exempel på naturens framfart det senaste året. Det verkar som om något håller på att hända med naturen. Debatten har till stor del kommit att handla om det här är symptom på en pågående förändring av klimatet. Men många svåra naturkatastrofer har också att göra med hur vi använder markytan vad vi gör med vattnet, jorden och den biologiska mångfalden, och var vi gör och kustzoner där vågorna från orkanen Katrina mattades av. Kanske är samhällskatastrof ett bättre begrepp när de strukturer vi byggt upp raseras av naturen. Både i södra Sveriges skogar och i samhällena längs Gulfkusten i södra USA vill man försäkra sig mot liknande händelser och frågar sig hur man bygger upp skogsbruk och städer som tål när naturen ryter i. Det spelar kanske mindre roll vad som orsakade stormarna hur man bygger säkra samhällen är mer intressant. Många är beredda att hålla med de forskare som beskriver jorden som en mycket kaotisk och oförutsägbar livsmiljö för oss människor och ju fler vi blir desto större blir vår påverkan på detta kaos. Nya forskningsresultat visar t.ex. att orkanerna blivit kraftigare och pågår längre, medan andra hävdar att det är svårt att hitta tillförlitliga och jämförbara uppgifter som kan visa globala klimattrender. Dilemmat är att vi aldrig till fullo kommer förstå hur jordens system fungerar och därför aldrig kommer att veta hur vi påverkar det. Det är med andra ord lika bra att lära sig leva med och anpassa sig till en föränderlig omvärld. New Orleans, en sårbar kuststad mellan Mississippifloden och Lake Pontchartrain. Foto: Earth Observatory, NASA. det. I alla världsdelar attraheras människan av vatten och dagens urbanisering sker längs stora vattendrag, i kustzoner och i bördiga deltan. Städerna växer fram över naturens buffertzoner, som våtmarkerna utanför New Orleans och mangroveskogarna längs Sydostasiens kuster, eller så tämjs vattnet i kanaler och dammar, som förhindrar den sedimenttillförsel som bygger upp deltaområden, som i Kairo. Eftersom allt fler människor vill bo i städer, varav många ligger nära vatten, blir de extremt sårbara och tätbefolkade områdena allt fler. Lokala förutsättningar viktiga Under tiden slår naturens krafter till överallt på jordytan, hela tiden. Det är oundvikligt, men naturkatastrofer uppstår bara när ett, ur ett mänskligt perspektiv, viktigt område drabbas. Ordet naturkatastrof kan ge bilden av något okontrollerbart som attackerar utifrån, men de lokala förutsättningarna är minst lika betydelsefulla, som den yttre naturkraften (stormen, vågen). Det fanns skogsområden där träden inte knäcktes av stormen Gudrun Vi behöver anpassa oss till förändringar I en nyligen publicerad artikel i Science om just kustsamhällens sårbarhet diskuterar man olika strategier för anpassning. Detta kan t.ex. innebära att sträva efter ett hållbart nyttjande av ekosystemen (att bevara kustnära skogar kan rädda liv), utvärdera vad som var bra och dåligt i hanteringen av de senaste förändringarna och dra lärdom av det (beredskapen inför orkanen Rita), ta vara på olika typer av kunskap och öka samarbetet mellan olika strukturer i samhället. Genom att hålla så många dörrar som möjligt öppna ökar förhoppningsvis chansen att man snabbare kan ta sig vidare ur en samhällskatastrof. /Sara Borgström Vill du veta mer? Om sårbara kustsamhällen och hur man minskar sårbarhet: Adger WN., T.P. Hughes, C. Folke, S.R. Carpenter och J. Rockström Social-Ecological Resilience to Coastal Disasters. Science 309: Om orkaner och klimatförändringar: Kerr Is Katrina a harbinger of still more powerful hurricanes? Science 309:1807. Webster PJ., GJ. Holland, JA. Curry and HR. Chang Changes in tropical cyclone number, duration, and intensity in a warming environment. Science 309: Kristianstad Vattenrike har blivit biosfärsområde I september i år invigdes Biosfärsområdet Kristianstad Vattenrike, (se Ecosenus 3-4/04) som omfattar såväl stadslandskap som våtmarker, kust och jordbruksområden. Arbetet med att hantera de biologiskt berikande översvämningarna kring Helgeå har pågått sedan 1989 och nu har även staden Kristianstad inkluderats i förvaltningen av detta stora avrinningsområde. Ett biosfärsområde inrättas av UNESCO och har tre huvudsyften; att bevara biologisk mångfald, att bidra till hållbar ekonomisk och social utveckling samt vara ett stöd för utbildning och forskning. Området delas också in i kärnområden som omges av buffertzoner och utvecklingsområden, detta för att prioriteringar inom förvaltning och nyttjande ska optimeras. Biosfärsområden har funnits sedan 1970-talet men har successivt integrerat principer om helhetssyn på landskapet och hållbar utveckling. En nyhet är att nu även stadsmiljöer är aktuella som delar av biosfärsområden, till exempel i Kapstaden och New York. Här har man möjligheten att skapa framtida städer som kanske är bättre förberedda på och har lärt sig leva med naturens föränderlighet. Städerna är nyckelmiljöer eftersom det är där merparten av framtidens människor kommer att bo. /Sara Borgström Vill du veta mer? Om Biosfärsområden och städer: Om Kristianstad Vattenrike: Om Kristianstad Vattenrike som forskningsområde: Fo EcoSensus, Nr 5,

4 Ny FN-rapport: Miljöföretagen blir framtidens vinnare Företag som tar hänsyn till ekosystemens hälsa kommer inom en snar framtid att både göra större vinster och vara mer stabila än miljöbovarna. Det hävdar den nya ekosystemrapporten för näringslivet, framtagen av Millennium Ecosystem Assessment (MA). Att miljöhänsyn kan vara lönsamt har miljökonsulter hävdat länge. Men hittills har argumenten framförallt handlat om sänkta kostnader för energi och material, och i viss mån förbättrad image gentemot kunderna. Nu kommer en rapport som visar att kunskap om trender i ekosystemens hälsa är lika viktig i företagens omvärldsanalys som trender i mode och konsumtionsmönster. Orsaken är att ekosystemen levererar tjänster till både organisationer och individer som är nödvändiga för deras fortlevnad, såsom vattenrening, råvaror och energi. Länge har ekosystemtjänsterna kunnat tas för givna, men nu minskar tillgången på flera av dem i rask takt. Därmed ökar konkurrensen, och förutsättningarna för företagande blir drastiskt annorlunda. Hårdare miljölagstiftning, ändrade konsumtionsmönster, högre oljepriser och dramatiska förändringar i råvarutillgångar är några av konsekvenserna. Nya affärsmöjligheter Men den nya världsordningen innebär också nya affärsmöjligheter. De företag som klarar av övergången från fri till begränsad tillgång på ekosystemtjänster blir framtidens vinnare, spår rapporten. Dessutom spelar näringslivet en nyckelroll för riktningen på utvecklingen. Enligt MA går det att undvika de värsta framtidscenariorna, och föda en växande befolkning, samtidigt som ekosystemen bevaras för kommande generationer. Men det kräver stora insatser, och näringslivet har chansen att ta ledningen i kampen för en hållbar utveckling. Så vad kan ett företag som tar dessa rön på allvar göra för att förbereda sig och bidra till en positiv utveckling? MArapporten erbjuder en rad förslag. Det första är att analysera vilka ekosystemtjänster som just din organisation är beroende av. Hur skulle en förändring i till exempel vattentillgång påverka din verksamhet? Och vilka policyåtgärder är att vänta som en konsekvens av försämrade ekosystem? Det andra steget är en anlays av vad företaget kan göra för att förbättra de ekosystem som företaget är beroende av. Rapporten pekar också på en mängd affärsmöjligheter som uppstår när ekosystemen försämras, såsom nya tekniska lösningar och alternativ till traditionella material. Susanne Sweet, forskare vid Handelshögskolan, tycker att de specifika ekosystemanalyserna är ett bra förslag som känns nytt, men önskar att rapporten kommit med fler konkreta verktyg, särskilt för små och mellanstora företag. Hon skymtar också en förlegad uppdelning i vi och dom i rapporten, där företagen är just miljöbovar som måste ändra sig. Faktum är att många företag redan tar dessa frågor på allvar, säger Sweet, och de ser att socialt ansvar är värdeskapande ur fler aspekter än rena pengar. Intressanta framtidsscenarior Kanske intressantast i rapporten är de gedigna framtidsscenarior som forskarna tagit fram. Att diskutera sin affärsplan i ljuset av dessa kan ge nya infallsvinklar, både vad gäller hur företagets strategier skulle fungera i de olika framtiderna, och hur företaget kan påverka vilken väg världen tar. Världen är långt ifrån statisk, och vilka företag som klarat att anpassa sig till förändringarna och omvandla dem till möjligheter kommer att visa sig de närmaste decennierna. /Lisen Schultz Vill du veta mera? Alla rapporter från Millennium Ecosystem Assessment finns på: MAs fem steg till framgång för dagens företag: 1. Identifi era vilka ekosystemtjänster ditt företag använder eller påverkar, från ax till limpa. 2. Öka effektiviteten, minska påverkan, och stärk de ekosystem ni behöver. 3. Delta aktivt i samhällsdebatten, och bilda partnerskap med andra aktörer för att förbättra ekosystemens hälsa i stort. Rättvis och hållbar användning av ekosystemen ligger i allas intresse. 4. Förbered dig på en ökad efterfrågan på miljövänliga produkter och företag, både från konsumenter och investerare, hårdare miljölagstiftning och hårdare konkurrens om ekosystemtjänster. De viktigaste kraven kommer förmodligen att vara: minskade utsläpp av koldioxid, kväve och fosfor; effektivare användning av vatten och energi; bevarande av biologisk mångfald; hållbart nyttjande av naturresurser; och fullständiga livscykelanalyser av företagets verksamhet. 5. Var ärlig med företagets miljöpåverkan, så bygger du förtroende och gott rykte hos konsumenter, investerare och andra aktörer. Ekonomi + Ekologi = Sant Miljö och hållbart företagande heter en nygammal magisterkurs som ges av Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet. Till tidigare fokus på miljöledningssystem (kursen hette tidigare Miljöledning och Miljörevision ) har man nu lagt till företagandet som en del av det förändringsarbete som samhället står inför när det gäller hållbar utveckling och man inkluderar även företags sociala ansvarstagande. Under ett år läser man kurser i bland annat systemekologi, miljörätt och organisationsteori samt gör ett examensarbete på något företag, i en kommun eller inom en statlig myndighet. Miljöhänsyn innebär idag stora möjligheter till konkurrensfördelar och det här är en kurs för samhällsvetare eller naturvetare som vill jobba med det, säger Lisa Deutsch, kursansvarig. Sista anmälningsdag 1 november Mer info: EcoSensus, Nr 5, 2005

5 Boktipset: Höstens bokskörd: 2 antologier, 1 kokbok och en rapport Formas Fokuserar: Bevara arter till vilket pris? Redaktör Birgitta Johansson, Formas Biologisk mångfald är ett av miljöpolitikens främsta slagord idag. Men vad är det egentligen naturvårdarna vill bevara till varje pris och varför? I denna antologi kommer flera forskare och aktörer inom naturvården i Sverige till tals. Att den biologiska mångfalden är viktig är alla överrens om, frågan är snarare hur den ska förvaltas och utvecklas. Bland annat tar boken upp rödlistans betydelse för prioriteringar inom naturvården, problemen med de nya arter som kommer till Sverige och får starkt fäste, klimatförändringens påverkan på mångfalden, poängen med att sätta prislapp på arter och vårt beroende av mångfalden för överlevnad. En övervikt av naturvetare är naturligt, men antologin hade dock vunnit på fler samhällsvetenskapliga bidrag. Översikter är till för att väcka intresse och det gör även denna, det som saknas är tips på var man kan få veta mer. Det hade varit bra med några boktips och webbplatser. Förutom detta är det här en bra översikt över hur forskardebatten böljar just nu och man kan ju faktiskt alltid söka på Internet på egen hand! Fler Formas Fokuserar under hösten: Spelet om staden och Djuren i människans klor Se världen ur ett tallriksperspektiv Blev du inspirerad av Manna-utställningen? Nu kommer Manna en medveten kokbok. Dina val av mat har betydelse långt utanför den egna tallriken. I Manna kokboken hittar du mat som inte bara god mot smaklökarna, utan också är ett bra val för dig som bryr dig om matens konsekvenser. Precis som maten du äter påverkar dig och din hälsa, påverkar den också liv och hälsa för många andra människor. Men även djur och natur i när och fjärran påverkas av dina val. Allt hänger ihop. Recepten är framtagna av Carola Magnusson, prisbelönt kock med eget kök och catering: Jag tror på den närodlade, säsongsanknutna råvaran och vill gärna vara en ekologisk matinspiratör som får matlagare att släppa loss kreativiteten och låta maten smaka mer. Författaren Karin Bille kryddar recepten med kunskap om tillståndet i världen. Låt dig inspireras till härliga måltider med gott samvete! Fem kronor per såld bok går till Albaeco och arbetet med Mannautställningen. Manna - en medveten kokbok finns i bokhandlarna eller kan beställas via eller Världens eko. En antologi om miljö och utvecklingsfrågor. Redaktör Suzanne Påhlman, Atlas förlag Lagom till skolstarten utkom denna antologi som griper an de riktigt stora frågorna om miljö och utveckling. En författare hävdar att vi visst kan ta oss ur klimatproblematiken, en annan pekar på att marknadsekonomin inte alls är oförenlig med miljöframgångar medan ytterligare en argumenterar för företagens ansvar. Här ges till och med handfasta tips på hur vi ska hitta andra värden än materiella i livet och samtidigt lyckas manövrera jorden genom denna miljö- och rättvisekris. Författarna får tala till punkt, vilket är ovanligt i vårt snabbfotade mediala samhälle. Juristen, medicinaren, aktivisten, forskaren, politikern och filosofen, jag känner inte att det är någon röst som saknas. Orsaken kan vara att skaran prövats ut under flera år som föreläsare på kursen med samma namn som boken. Denna pocketbok rekommenderas varmt även till den allra mest avtrubbade miljökämpe. Till och med jag, som i så många år umgåtts med miljöfrågor får mig tankeställare i nästan varje kapitel! Mer om både boken och kursen på: Vägen ut ur fattigdom går via ekosystemen En ny rapport från World Resources Institute (WRI) lyfter fram lokal förvaltning av ekosystemen som ett verktyg i kampen mot fattigdom. Tre fjärdedelar av världens fattiga bor på landsbygden och är direkt beroende av sina lokala ekosystem. Naturresurser är fullständigt nödvändiga om vi ska kunna nå målen om minskad fattigdom. Men ofta kommer miljöaspekten sist i dagens utvecklingsprojekt, säger Jonathan Lash, chef för WRI, i ett pressmeddelande. I rapporten beskrivs en rad fallstudier där lokalt självbestämmande om naturresurser och ekosystem lett till både ökat välstånd i lokalsamhällena och återhämtning av ekosystemen. Men dessa exempel är ovanliga undantag, skriver rapporten, eftersom globaliseringen hittills bara gynnat människor i städer. Rapporten hänvisar till Millennium Ecosystem Assessment och poängterar att de senaste 50 årens försämring av ekosystemtjänsterna särskilt hotar de fattigas dagliga försörjning. Nästan hälften av alla jobb i världen, 1,3 miljarder, är direkt kopplade till ekosystemen och görs inom fiske, skogsnäring och lantbruk. Lokala ekosystem är också viktiga som alternativa födokällor att falla tillbaka på i nödsituationer En stor del av rapporten handlar om förbättrad governance, dvs de lagar, regler, styrsystem och organisationer som styr hur naturresurser används. Rapporten avslutas med WRI s fyra steg till större inkomster från ekosystemen för fattiga: 1) förbättrad ekosystemförvaltning, 2) ge mer självbestämmanderätt till lokalsamhällen, 3) kommersialisering av ekosystemprodukter och 4) en marknad för ekosystemtjänster. EcoSensus, Nr 5, 2005 Foto: Jakob Lundberg 5

6 Invasion under ytan Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden ska utrotas enligt Konventionen om biologisk mångfald. Men vad är det som gör dessa nykomlingar så farliga och är denna främlingsfientlighet alltid befogad? Ett av de största problemen är fartygs barlastvatten, som flyttar arter mellan hamnar över hela jorden. Svartmunnad smörbult. Den hör inte till Östersjöns ursprungliga fiskfauna utan kommer från Kaspiska havet och Svarta havet. Ill: Camilla Bollner/azote.se Människans rörlighet har tilltagit de senaste 200 åren och därmed har också antalet främmande arter ökat över världen. En främmande art har avsiktligt eller oavsiktligt förflyttats till en ny geografisk plats utanför sitt spridningsområde. Till exempel har små organismer oavsiktligt följt med i båtars barlastvatten eller ogräsfrön kommit in via importerat utsäde. De flesta arterna klarar inte flytten, medan andra överlever och anpassar sig till de nya förhållandena. En del blir mycket konkurrenskraftiga, som till exempel brunråttan, som kom till Sverige från Sydostasien på 1700-talet. Den konkurrerade snart ut den inhemska svartråttan. Brunråttan har visat sig omöjlig att utrota och idag försöker man istället begränsa råttornas antal. Nya arter kan visserligen öka mångfalden, men samtidigt är riskerna stora och oförutsägbara. En ny art, genetiskt anpassad till en helt annan miljö, kan drastiskt förändra livsvillkoren för inhemska arter. Hela ekosystem kan påverkas i grunden. En ny art behöver inte innebära problem om den etablerar sig utan att det sker på andra arters bekostnad. I stort sett alla sädesslag som odlas i Sverige är i grunden främmande arter som vi importerat. Aliens i Östersjön Främmande arter är ett stort marint problem, inte minst i Östersjön som är ett av världens känsligaste ekosystem. Nya arter som klarar att anpassa sig till Östersjöns miljö möter relativt lite konkurrens och kan därför breda ut sig fort. Idag finns cirka 100 kända främmande växt- och djurarter i Östersjön. Den släta havstulpanen är en av dessa. Det är ett litet kräftdjur som fäster sig på hårda underlag som t ex båtskrov och kylaggregat. Havstulpanen kom till Östersjön via barlastvatten från Nordamerika på 1850-talet. Den är än idag ett stort problem för båtägare, och en av de viktigaste orsakerna till Slät havstulpan. Ill: Camilla Bollner/azote.se att giftiga båtbottenfärger används. Vattenloppan Cercopagis härstammar från Svartahavsområdet och har spridit sig snabbt i hela Östersjön på bara tio år. barlastvatten och sediment antogs av International Maritime Organization (IMO) i London 2004, och träder i kraft Gränsvärdena för mängden organismer som får förflyttas är redan bestämda, men ännu saknas det effektiva metoder att förhindra det. Det bästa vore om man kunde transportera gods åt båda hållen, och bara använda barlastvatten i nödfall. En annan metod är att filtrera vattnet som pumpas ombord och sedan ta död på de mikroorganismer som tar sig igenom filtret. Upphettning till 70 grader är en metod som dock är energikrävande. Ett alternativ är att tillsätta en näringslösning och därmed orsaka syrebrist genom övergödning. Detta näringsrika vatten måste dock tas omhand, det kan inte pumpas ut direkt i havet som redan har överskott på näringsämnen. Den bäst ansedda metoden som ännu är under utveckling är att belysa barlastvattnet med UV-ljus som förstör mikroorganismernas cellmembran så att de dör. Förutom internationella konventioner och rent tekniska metoder är det viktigt att informera om problemen med barlastvatten. I september 2005 lanserades en ny webbplats av tre marina informationscentra kring Östersjön tillsammans med Naturvårdsverket och forskningsprojektet AquAliens. På denna finns aktuell information om främmande arter i våra hav. /Kajsa Carlsson Mer information: Främmande arter i svenska hav: Svenska forskningsprogrammet AquAliens: Forskning om båtbottenfärger: Vi har tagit de första stegen mot att halvera fattigdomen till Åtta av tio barn går i skolan. Och åtta av tio människor har tillgång till rent dricksvatten. Arton länder har fått sina skulder avskrivna. Men utvecklingen går för långsamt. I vissa länder går den till och med bakåt. Vill du hjälpa till att utrota fattigdomen? Vi är många som arbetar för att nå millenniemålen. Följ utvecklingen på Konventioner, UV-ljus och webbplatser En internationell konvention för kontroll och skötsel av båtars Världens chans! EcoSensus är ett nyhetsbrev för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle. Det kommer ut 6 gånger per år. EcoSensus ges ut av den oberoende ideella föreningen Albaeco. Kontakt: Västra Trädgårdsgatan 15, Box , Stockholm, tel: , e-post: Redaktörer: Louise Hård af Segerstad, Sara Borgström Övriga medverkande i detta nummer: Fredrik Moberg, Lisen Schultz på Albaeco; och Kajsa Carlsson. Prenumeration/adressändringar: Hemsida: Finansiering: Publicering av EcoSensus möjliggörs med hjälp av bidrag från Oscar och Maria Ekmans donationsfond. EcoSensus, Nr 5,

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING

MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING Lektionsupplägg: Östersjön ett hav i kris Idag anses övergödningen vara Östersjöns mest akuta miljöproblem. Eleverna får undersöka hur en förenklad näringsväv i Östersjön ser

Läs mer

Tidskrift/serie Växtpressen. Redaktör Hyltén-Cavallius I. Utgivningsår 2006 Nr/avsnitt 1 Författare Frostgård G.

Tidskrift/serie Växtpressen. Redaktör Hyltén-Cavallius I. Utgivningsår 2006 Nr/avsnitt 1 Författare Frostgård G. Bibliografiska uppgifter för Fosfor - millöproblem i Östersjön Tidskrift/serie Växtpressen Utgivare Yara AB Redaktör Hyltén-Cavallius I. Utgivningsår 2006 Nr/avsnitt 1 Författare Frostgård G. Huvudspråk

Läs mer

Naturen till din tjänst

Naturen till din tjänst Naturen till din tjänst Därför behöver både små och stora städer sätta på sig ekosystemtjänstglasögon Fredrik Moberg, fredrik@albaeco.com, @FredrikMoberg Ett nytt sätt att se på världen Regeringens etappmål

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna?

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? KSLA, 10:e december 2015 Nina Weitz, Research Associate Stockholm Environment Institute (SEI) SEI:s ARBETE MED MÅLEN Syfte? Att främja en

Läs mer

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt LOVA-bidraget Lokala vattenvårdsprojekt Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar är något vi fått vänja oss vid. Våra

Läs mer

Ekologisk hållbarhet och klimat

Ekologisk hållbarhet och klimat Ekologisk hållbarhet och klimat Foto: UN Photo/Eskinder Debebe Läget (2015) Trenden Mängden koldioxid i atmosfären, en av orsakerna till växthuseffekten, är högre idag än på mycket länge, sannolikt på

Läs mer

Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump SYREPUMPAR. Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen

Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump SYREPUMPAR. Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen www.webap.ivl.se Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump Bild: WEBAP pilotanläggning som testades i Hanöbukten Rapport C4 SYREPUMPAR Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen Kortversion av

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Naturvård för samhällsutveckling - lärdomar från Kristianstad och världen Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Schultz L. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

JANUARI Sammanfattning av svenskt internationellt samarbete för hållbar utveckling i hav och kustområden. Marina initiativet

JANUARI Sammanfattning av svenskt internationellt samarbete för hållbar utveckling i hav och kustområden. Marina initiativet JANUARI 2005 Sammanfattning av svenskt internationellt samarbete för hållbar utveckling i hav och kustområden Marina initiativet Största producenten av globala nyttigheter Samverkan kring globala, gemensamma

Läs mer

Spektrum Biologi Provlektion

Spektrum Biologi Provlektion Spektrum Biologi Nya Spektrum möter nya behov. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en stor mängd infallsvinklar finns det något för alla i nya Spektrum. Målsättningen har varit

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

Östersjöpusslet. Det är inte så svårt att förstå hur fisket, klimatet. Sillgrisslornas bit i

Östersjöpusslet. Det är inte så svårt att förstå hur fisket, klimatet. Sillgrisslornas bit i Sillgrisslornas bit i Östersjöpusslet Foto: Eva Kylberg/Azoteimages Genom att studera hur sillgrisslan via födan påverkas av förändringar i ekosystemet har forskarna i Stora Karlsöprojektet kunnat lägga

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner.

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner. Miljöförstöring levnadsmiljöer försvinner. Vi befinner oss i en period av massutdöende av arter. Det finns beräkningar som visar att om trenden håller i sig kan nästan hälften av alla arter vara utdöda

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm Program för biologisk mångfald på motorbanor Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm SVEMO:s och motorsportens miljöutmaningar SVEMO vill bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Det befruktade ägget fäster sig på botten

Det befruktade ägget fäster sig på botten Kautsky presentation Del 2: Förökningen hos tång Det befruktade ägget fäster sig på botten Äggsamlingarna släpps ut i vattnet Äggen sjunker till botten och fäster sig En normal groddplanta ca 14 dagar

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ingenjörsmässig Analys Klimatförändringarna Föreläsning 2 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Därför ska du leta efter grodan på kaffe

Därför ska du leta efter grodan på kaffe Därför ska du leta efter grodan på kaffe Skogsskövling, klimat och fattigdom Varje år försvinner 13 miljoner hektar regnskog. Jordbruk är den starkaste drivkraften bakom avskogningen och står för 20 25

Läs mer

Attityder till FN:s hållbarhetsmål

Attityder till FN:s hållbarhetsmål Attityder till FN:s hållbarhetsmål En studie bland allmänheten i 17 länder Johanna Laurin Gulled, Ipsos FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål har stort stöd både internationellt och i 2 FN:s nya globala

Läs mer

Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET.

Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET. HUR MÅR VÅRA HAV? Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET. I HAVET-rapporten sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker det aktuella tillståndet i havet och jämför

Läs mer

Östersjön - ett evolutionärt experiment

Östersjön - ett evolutionärt experiment Östersjön - ett evolutionärt experiment Matte/NO-biennette 26 januari 2013 Professor Lena Kautsky, även känd som Tant Tång Stockholms Universitets Östersjöcentrum Presentationens struktur Först om Varför

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Av: Erik. Våga vägra kött

Av: Erik. Våga vägra kött Av: Erik Våga vägra kött Våga vägra kött Varje år äter vi mer och mer kött men vilka konsekvenser får det på miljön och vår hälsa? i Förord Människan har länge ansett sig stå över naturen. Enda sedan vi

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Bilden ovan är tagen från Norr Mälarstrands vackra promenad som sträcker sig från Rålambshovsparken i väster och halvvägs till Stockholms stadshus. Omgivningen är utpräglat urban i centrum av en europeisk

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Klimat och ekosystem i förändring

Klimat och ekosystem i förändring Klimat och ekosystem i förändring Jakob Lundberg, fil. dr. Albaeco & Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet Anthropocene - en mänskligt dominerad värld Image Källa: IGBP Storskaliga störningar

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning Vad är klimatanpassning? Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens klimat.

Läs mer

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 TUSENTALS SJÖAR Sjörikt land Sverige Drygt 100 000 sjöar större än 1 ha = 0,01 km 2 = 0,1 km x 0,1 km 80 000 sjöar mindre än 10 ha Cirka en tiondel av sveriges yta.

Läs mer

Kurs: Geografi. Kurskod: GRNGEO2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Geografi. Kurskod: GRNGEO2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Geografi Kurskod: GRNGEO2 Verksamhetspoäng: 150 Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar

Läs mer

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster?

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? 2010-11-23 Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? Lärdomar från det deltagardrivna forskningsprojektet Klimatsmart Lantbruk Johanna Björklund, CUL, SLU

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011 Ekonomi Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare. Ledartexterna

Läs mer

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar Försurning Sedan istiden har ph i marken sjunkit från 7 till 6. ph i regn har sjunkit från 5,5 till 4,5 Idag har vi 17 000 antropogent försurade sjöar Idag finns det även försurat grundvatten Naturliga

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla!

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla! FAKTABLAD Så här får vi maten att räcka till alla! Så här får vi maten att räcka till alla! sida 2 Så här får vi maten att räcka till alla! Jorden är en blå planet. Endast en knapp tredjedel av jordens

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Makt och intressen i skogen globala and lokala perspektiv på framtiden Katarina Eckerberg Professor, Stockholm

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

TENTAMEN I MILJÖSKYDD OCH KEMISKA HÄLSORISKER FÖR 6D2334 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN, KI 1 OCH KI 2, 4 POÄNG, den 5 juni 2007, kl

TENTAMEN I MILJÖSKYDD OCH KEMISKA HÄLSORISKER FÖR 6D2334 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN, KI 1 OCH KI 2, 4 POÄNG, den 5 juni 2007, kl KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Skolan för Energi- och miljöteknik Industriell Ekologi TENTAMEN I MILJÖSKYDD OCH KEMISKA HÄLSORISKER FÖR 6D2334 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN, KI 1 OCH KI 2, 4 POÄNG, den 5

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Geografi, 150 verksamhetspoäng Ämnet behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga

Läs mer

Prov namn: Arbetsområdet sjön Provfråga 1) Skriv rätt nummer efter varje begrepp.

Prov namn: Arbetsområdet sjön Provfråga 1) Skriv rätt nummer efter varje begrepp. Prov Arbetsområdet sjön namn: Provfråga 1) Skriv rätt nummer efter varje begrepp. Organism = 1. växter och vissa bakterier som förser sig själva med energi från solen Population = 2. levande faktorer som

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

5 Stora. försök att minska övergödningen

5 Stora. försök att minska övergödningen 5 Stora försök att minska övergödningen Svärtaån Svärtaån är ett vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt som har stor belastning av fosfor och kväve på havet. En betydande andel kommer från odlingslandskapet.

Läs mer

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid?

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? 1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? Kommentarer 1. Vi ger några exempel, främst inom transportsektorn. Forska fram ny renare teknik för både fordonsmotorer och flygplansmotorer

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp,

Läs mer

1. Viktiga egenskaper som potentiella (tänkbara) miljögifter har är att de är: 1) Främmande för ekosystemen. X) Är lättnedbrytbara. 2) Fettlösliga.

1. Viktiga egenskaper som potentiella (tänkbara) miljögifter har är att de är: 1) Främmande för ekosystemen. X) Är lättnedbrytbara. 2) Fettlösliga. KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Skolan för kemivetenskap Industriell Ekologi TENTAMEN I MILJÖSKYDD OCH KEMISKA HÄLSORISKER FÖR 6D2334 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN, KI 1 OCH KI 2, 4 POÄNG, DEN 7 JUNI 2006

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Press-PM: Regeringens prioriterade frågor inför Havskonferensen

Press-PM: Regeringens prioriterade frågor inför Havskonferensen Promemoria 2017-05-15 Press-PM: Regeringens prioriterade frågor inför Havskonferensen Sverige har tillsammans med Fiji tagit initiativ till en unik konferens för att rädda världshaven. Havskonferensen,

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

NordGens Miljösamordningsgrupp 2011

NordGens Miljösamordningsgrupp 2011 NordGens Miljösamordningsgrupp 2011 Rapport: Genetisk mångfald en nyckel till motverkan av och anpassning till klimatförändringar Genetisk mångfald en nyckel till motverkan av och anpassning till klimatförändringar

Läs mer

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/592 2014-01-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2533. Insatser för Östersjön. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2533. Insatser för Östersjön. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2533 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) Insatser för Östersjön Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera

Läs mer

KLIMATKONSEKVENSER vad händer framöver?

KLIMATKONSEKVENSER vad händer framöver? KLIMATKONSEKVENSER vad händer framöver? KLIMATGRUPPEN:s arbete i Ronneby kommun 2008-2009 Monika Oredsson Planetära gränsvärden Forskning som försöker kvantifiera biologiska och fysiska gränser, utanför

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN KLIMAT Vädret är nu och inom dom närmsta dagarna. Klimat är det genomsnittliga vädret under många

Läs mer