Kallelse/föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/föredragningslista"

Transkript

1 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Kallelse/föredragningslista Offentligt sammanträde Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde under punkterna Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, Solstrålen Tid: Onsdag 26 mars, 2014, Kl Ledamöter kallas Ersättare underrättas Kl Redovisning av projekt Näringslivschef Ann-Kristin Vinka Kl Branschträff om turistverksamhet Kl Sammanträde D a g o r d n i n g 1. Upprop 2. Anmälan av jäv 3. Val av protokolljusterare 4. Anmälan av beslut i delegerade ärenden 5. Meddelandeärenden Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen 6. Nattis Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid (Medborgarförslag) 7. Redovisning av osäker fordran 8. Hålhyror för lokaler på flygplatsen med anledning av flygskolans avveckling 9. Riktlinjer - Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd 10. Årsredovisning Kommunstyrelsens verksamheter 11. Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år Avfall 12. Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år Arvidsjaurs Stadsnät 13. Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år Camp Gielas 14. Ändring av tidpunkt för uppföljning av internkontrollplan för 2014 Kommunstyrelsen 15. Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2013 Företagarna i Arvidsjaur 16. Budget fastighetsunderhåll 17. Budget Samiskt förvaltningsområde 18. Ansökan om stöd för anställning av sommarguider Glommersträsk hembygdsförening 19. Samverkansavtal för Forskning och Utveckling/innovation, FoUi Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten 20. Begäran om dränering vid kommunal vattenledning fastigheten Lauker 1: Kommunala idrottsanläggningars underhålls- och renoveringsbehov Sim och sporthallen 22. Tillsyn av HVB-hemmet Korpen - Inspektionen för vård och omsorg, Dnr / Tillsyn av HVB-hemmet Kråkan - Inspektionen för vård och omsorg, Dnr / Tillsyn av HVB barn och unga enligt 13 kap 1 SoL vid Korpen HVB - Inspektionen för vård och omsorg, Dnr / Försäljning av fastigheten Slalomåkaren 2, 3 (Åkerbäret) 26. Försäljning av fastigheten Kråkan 3 (f.d. brandstation) 27. Nominering till Pite Älv Ekonomisk förenings styrelse år Val av ordinarie ledamot samt ordförande i kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott och ekonomiutskott 29. Anställning av kommunchef 30. Teckningsrätt för kommunen 31. Utvärdering Taxehöjning Centrumbadet

2 forts. Ärenden som inte är offentliga 32. Kommunchefens rapport (inga handlingar) Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige 33. Bokslut och årsredovisning år 2013 Arvidsjaurs kommun 34. Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år Vatten och avlopp (VA) 35. Ombudgetering av investeringar 2013/ Lokala föreskrifter för torghandel (torgstadga) i Arvidsjaurs kommun 37. Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Arvidsjaurs kommun 38. Översyn av politisk organisation inför mandatperioden Motion - Igångsättning av tvärbanan Arvidsjaur Jörn 40. Avgifter Kulturskola 41. Revidering - Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitik i Arvidsjaur 42. Detaljplan för del av Yrkesskolan 1 Sandbacka Rapport från kommunstyrelsens ordförande 43. Ordföranderapport (inga handlingar) Arvidsjaur LOTTA ÅMAN Ordförande

3 Företagarna i Arvidsjaur inbjuder kommunstyrelsen till branschträff angående turistverksamhet Tid 26 Mars Kl Lokal Laponia Samordnare för denna Branschträff är Kristoffer Lundström och Anita Gebhard Dagordning 1 Ordförande Åsa Viklund hälsar alla välkomna och lämnar över till Kristoffer/Anita 2 Anita Gebhard berättar om sin verksamhet (10 Min) 3 Kristoffer berättar om sin verksamhet (10 min) 3 Företagen presenterar sig själva 4 Hur kan kommunen hjälpa oss inom turistnäringen att utvecklas? 5. Vad kan företagarna göra för att utveckla turismen? 5 Allmän diskussion 6 Uttalande från kommunstyrelsen 7. Lunch för den som vill, alla betalar själv Inbjudna företag Hotell Laponia Lapland Lodge Clarion Hotell Arvidsjaur Flygplats Abborrträsk Natursafari Nymånen Intersport ( Alpint) Fly Car-Rainer Dreher Konsum Camp Gielas Gerhard Bader Anna-Lisas Souvenirbutik Statoil Wildcat Storberg NTC Mattias Jonsson (skoterföreningen) Silvercross Ica supermarket Supersafari Ulf fd Vittjåkk

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks Anmälan av beslut i delegerade ärenden I II Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott Övriga delegeringsbeslut Kommunchef Kerstin Olla Tillsvidareanställning Socialchef Ann-Sofi Levander Tillsvidareanställning Personal receptionen Magnus Svensson Tillståndsgivning enligt lotterilagen Projektingenjör Johan Åberg Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp Planingenjör Tora Landgren Yttrande till polisen angående upplåtelse av offentlig plats Parkchef Erika Harr Bidrag till underhåll av enskilda vägar Parkchef Erika Harr Bidrag till iståndsättning för enskilda vägar Parkchef Erika Harr Markupplåtelse av offentlig plats för uppställning på gatu- och parkmark Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks Expedierat per e-post om inget annat anges. Meddelandeärenden III Meddelandeärenden * Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner - Anslag för Krisberedskap - MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap * Verksamhetsberättelse 2013 Konsumentverksamheten i Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele - Konsumentvägledaren i Arjeplog * Cirkulär 14:06 - Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting * Beslut om att utse Gallejaur Arvidsjaur som Natura 2000-område och särskilt bevakningsområde - Regeringsbeslut * Cirkulär 14:07 - Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn Sveriges Kommuner och Landsting * Tillväxtförutsättning för Norrbottens näringsliv - Luleå Tekniska Universitet, Länsstyrelsen Norrbotten * Rapport Kommunförbundet Kommunförbundet Norrbottens styrelse * Slutrapport - Projekt Grön Framtidsgård, etapp 2, Dnr 207/ Lantbrukarnas riksförbund Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Eku Dnr 00175/ Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats om inrättande av förskola/omsorg på obekväm arbetstid. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att under förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter pengar, (ca kr) så kan nämnden på kort tid starta förskola/barnomsorg på OB-tid och därmed tillgodose det behov som föräldrarna gett uttryck för. Om kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta pengar till nattisverksamhet måste även förslag till upprättad taxa antas. Kommunstyrelsen och ekonomiutskottet har respektive återremitterat ärendet för komplettering. Skolchef Annette Rylén redogjorde för ärendet vid ekonomiutskottets sammanträde Kommunstyrelsen beslutade att förutsättningar för att införa förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid under år 2014 ska utredas. Kommunchef Kerstin Olla har haft i uppdrag att utforma förslag till olika schemalösningar med kostnadsförslag natt, kväll och OB-tid. Differentierade taxor under dygnet är dock något som visat sig svårt att genomföra. Socialchef och skolchef ska utreda möjliga samarbetslösningar, och kommer att så snart färdigt förslag har upprättats att överlämna det till kommunstyrelsens sammanträde 26 mars. Förslaget hinner inte färdigställas till kallelsens utskick, men kommer att skickas till ledamöterna så snart det lämnas in. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt politisk behandling. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Eku Dnr 00069/ Redovisning av osäker fordran Enligt kommunala redovisningslagen ska bokföringen inför ett årsbokslut tillföras de fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter och kostnader som rätteligen tillhör räkenskapsåret. Ekonomienheten har redovisat fordran om totalt kronor. Ärendet har utretts och bedömningen är att det för närvarande inte möjligt att få betalt av gäldenären eftersom betalningsförmåga saknas. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Fordran betraktas som osäker och ska behandlas enligt god redovisningssed. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Arvidsjaurs kommun Arrviesfivrien kommuvdna Datum V,OLK 0 C> «Z Handläggare Emelie Lindkvist Direktval Arvidsjaurs kommun Kommunstyreksen Nedskrivning av fordran Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen nedskriver en fordran på kronor avseende: Stadsnätet 3000,00 Miljö (Timavgift) 1 050,00 Bygglovsavgift 3 607,00 Årlig livsmedelskontrollavgift 2 108,00 Tekniska (VA och Sopor ) 5 665,00 VA och Avfall 8 418, ,00 Orsaken till avskrivningen är att kunden saknar betalningsförmåga och har utvandrat från Sverige. Arvidsjaur dag som ovan U(/(ict Emelie Lindkvist Ekonomiassistent Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro ARV1DSJAUR , växel

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens Eku Dnr 00234/ Hålhyror för lokaler på flygplatsen med anledning av flygskolans avveckling Sedan 1999 har Sandbackaskolans gymnasium haft en flygutbildning i Arvidsjaur. I och med ny gymnasiereform (GY11), som trädde ikraft 2011, flyttas trafikflygarutbildningen till yrkeshögskolan. Våren 2013 avslutades utbildningen i Arvidsjaur. Flygplatsen och kommunen ingick ett avtal år 2003 som reglerar lokalkostnaderna för flygskolans lokaler i händelse av att flygskolan skulle upphöra. I dagsläget rör sig hyreskostnaden, som belastar kommunstyrelsens budget, om kronor i månaden. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunchefen att arbeta med åtgärder för att hitta verksamheter till de lokaler som står tomma på flygplatsen, samt arbeta med frågan om underskottstäckning för flygplatsen. Arvidsjaurs Flygplats AB har överlämnat begäran om underskottstäckning till Arvidsjaurs Kommunföretag AB. I bolagens bolagsordningar finns reglerat en inspektionsrätt som innebär att kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kommunchefen har fått i uppdrag att vidta olika åtgärder för att hitta verksamhet till lokalerna. Arbetet med att hitta hyresgäster pågår kontinuerligt och i samverkan med inhyrd konsult. Utsikterna att inom en snart framtid kunna hyra ut lokalerna är i dagsläget goda. Eftersom kostnaden belastar kommunstyrelsens budget, lyfts frågan om att ta hänsyn till hålhyrorna i 2015 års budget, i det fall att lokalerna fortfarande står utan hyresgäst. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kostnad för hålhyror för lokaler på flygplatsen tas i beaktande inför upprättande av 2015 års budget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Eku Dnr 00299/ Riktlinjer Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd Stina Johansson (s) lämnade vid fullmäktiges sammanträde följande motion; l en liten glesbygdskommun som Arvidsjaur är ett körkort för de unga och övriga medborgare av avgörande betydelse, både för anställningsbarhet och möjligheten att bo i glesbygd. Arvidsjaur kommun är till ytan en stor kommun geografiskt och med utspridd population. Det är av stor vikt att offentliga och privata tjänster kan transporteras runt till alla. Bara för att du bor i glesbygd så ska du INTE sakna möjligheter till god sjukvård och annan service. Tyvärr har Arvidsjaur kommun idag den högsta arbetslösheten i Norrbotten bland unga i åldersgruppen år. 9.3 % av kommunens ungdomar är utan jobb i vår kommun idag. De flesta jobb inom Arvidsjaurs kommun kräver B körkort. Förutsättningen för att kunna leverera och finansiera kommunal verksamhet är bl a skatteunderlag. Jag vill uppmuntra till körkortstagande; Till samtliga som är mantalsskrivna i Arvidsjaur och som saknar B-körkort via ett körkortstöd för att medborgarantalet skall öka och på samma gång stärka medborgarnas anställningsbarhet i vår kommun. Vi har soldater som arbetar vid Arvidsjaurs Jägarbataljon och som inte längre tillhandhålls körkort via försvaret. Varför inte uppmuntra dem till att skriva sig här och samtidigt ge dem möjlighet att skaffa sig ett körkort. Körkortstödet är också ett stöd för de (ensamstående) som kan ha svårt att finansiera sina barns körkort. Varje ny mantalsskriven genererar kronor i skatteintäkt. Jag föreslår att; Det tidigare körkortstipendiet, som ligger inom Sandbackaskolans budget, överförs till kommunstyrelsen. Summan är ca kronor och av dessa överförs kronor till kommunstyrelsen. Det innebär en besparing för Barn- och utbildningsnämnden med ca kronor. Körkortstödet ges till alla som är skrivna i, eller som skriver sig i Arvidsjaurs kommun. Stödet bör riktas till körlektioner till ett värde av kronor per körkort. Ytterligare finansiering av körkortsstödet tas från Arbetsmarknadsenheten, i och med att åtgärden kan öka anställningsbarhet för individer långt från arbetsmarknaden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott forts. Eku Förslagsvis kan verksamheten starta i februari 2014 februari Det bör göras en konsekvensanalys efter ett år, för att se utfallet. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag en snabb handläggning för beslut i kommunfullmäktige i februari Mikael Renberg, upphandlare och Kerstin Olla, kommunchef har upprättat yttrande. Ekonomiutskottet gav kommunchef Kerstin Olla i uppdrag att till dagens sammanträde upprätta förslag till riktlinjer för körkortsstöd. Anledningen var att inte tappa fart i beredningsprocessen om fullmäktige skulle besluta enligt kommunstyrelsens förslag, att se över möjlighet till stöd i samband med budgetarbetet 2015, vilket fullmäktige gjorde Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till riktlinjer, daterat Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Införande av körkortsstöd bereds vidare i arbetet med ekonomiska prioriteringar inför upprättande av budget Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Arvidsjaurs kommun.arviesjavrien kommuvdna Datum Kommunstyrelsen ArvidS]äw-ffi' KO mm un Kommunstyre/osen Il Dnr.') 0.0, 1_ ~ T '/201.3 I Riktlinjer för körkortsstöd Uifrån Stina Johanssons motion om körkortsstöd , har konununstyrelsens ekonomiutskott gett kommunchefen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för ett eventuellt körkortsstöd. Motionen behandlades i Kommunfullmäktige med beslut om att möjligheten till eventuellt körkortsstöd får tas med i den prioriteringsdiskussion som kommer att ske i budgetarbetet inför Exempel på hur riktlinjer kan se ut och tillämpas l. Körkortsstödet riktar sig till personer i åldersgruppen från 17 år och 6 månader upp till 24 år och som vid ansökningstilwillet är mantalsskrivna i Arvidsjaurs kommun. Den som fyllt 18 år kan själv ansöka om stödet medan målsman gör ansökan for den som ännu ej fyllt 18 år. 2. Körkortsstödet uppgår till maximalt 6000:- per person (i form av körkortscheckar) och får användas till körlektioner får körkort med B-behörighet vid trafikskola etablerad i Arvidsjaurs kommun. Körkortsstöd utgår inte till teorilektioner eller momenten Risk l och Risk 2 i körkortsundervisningen. Körkortsstöd utgår ej heller till körkortstillstånd eller uppkörning. För att körkortsstödet ska kunna utgå måste den valda trafikskolan acceptera de villkor som gäller for körkortscheckarna, dvs. fakturering 111ånadsvis i efterskott. 3. Körkortsstödet kan endast utgå till den som ej tidigare haft B-körkort. Frågan om körkortsstöd foreslås även utredas bredare i syfte att se om det kan finnas andra intressenter som skulle vilja vara med och finansiera ett körkorlsstöd till unga i Arvidsjaur. Frågan kan exempelvis ställas till det lokala näringslivet om det där kan finnas intresse för att finansiera någon form av "körkortsfond". Att belysa frågan om finansiering ur ett bredare perspektiv anses viktigt i händelse av att det föreslagna körkortsstödet inte skulle inrymmas i budget Genom att aktivt söka andra finansiärer skulle ett körkorlsstöd möjligen kulma införas även om kommunen inte kan stå for hela kostanden. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen tagit del av förslaget till riktlinjer för körk0l1sstöd samt att frågan om körk0l1sstöd nu får beredas vidare i de diskussioner om ekonomiska plioritelingar som kommer att ske inför budgetåret Kerstin Olla KOlmnunchef Postadress Telefon Telefax E-posl I'lusgiro ARVIDSJAUR , växel rvidsjaur.sc

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Eku Dnr 00053/ Årsredovisning år Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter Det slutgiltiga sammanlagda resultatet exklusive kapitalkostnader för kommunstyrelsens ansvarsområden är ett överskott mot budget på cirka 3,3 Mkr. Tkr Tkr Tkr Budgeterade Redovisade Överskott nettokostnader nettokostnader mot budget Kf, revision, överförmyndare, val Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet Fastigheter Affärsverksamhet Stödfunktioner Tillväxtenheten Fritid & Kultur Summa kommunstyrelsen Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Eku Dnr 00084/ Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år Avfall Årsredovisning 2013 för Arvidsjaurs Avfallsverksamhet har upprättats med separat resultat- och balansräkning. Resultaträkningen har delats upp i en lagstadgad del och i en affärsdrivande de1. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Årsredovisning 2013 för Arvidsjaurs Avfallsverksamhet godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Avfallsenheten Avfallsenheten o Arsredovisning för

16 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhet Principen för en hållbar avfallshantering bygger på EU:s avfallshierarki, som är en vägledning för hur avfall bör behandlas i EU. Avfallshierarkin eller avfallstrappans steg är 1. förhindrande att avfall uppkommer, 2. återanvändning, 3. återvinning, 4. energiutvinning och 5. deponering. Avfallsarbetet i Arvidsjaur bedrivs på avfallstrappans andra till femte steg. På avfallstrappans andra steg bedrivs återanvändningsbutiken Å-nyo, som tar emot möbler, porslin, lampor, tavlor, böcker, prydnadssaker m.m. för försäljning. Under året fortsatte försäljningen på Arvidsjaurs Å VC, av begagnat byggnadsmateriel, som fönster, dörrar, plank o.d. Det var även försäljning av trädgårds- och fritidsprodukter, som möbler och träningsredskap. Varor som säljs är inlämnade av främst privatpersoner med mening att varorna ska återanvändas. Försäljningsverksamheten har varit mycket uppskattad av kunder. Försäljningen på Å VC uppgick till drygt kr exkl. moms. I kommunen films tre Återvinningscentraler. Å VC i Arvidsjaur drivs i kommunal regi och avfall tas emot från både privata och företag. För driften av Å VC i Glommersträsk och Moskosel anlitas entreprenörer. På dessa Å ve får endast privatpersoner lämna avfall i form av grovavfall, bygg- och rivningsavfall, metall och el-avfall. Farligt avfall tas endast emot på Arvidsjaurs Å VC. Avfall som lämnas på Å VC behandlas på avfallstrappans tredje till femte steg. På avfallstrappans tredje steg bedrivs metallåtervinning genom att insamlad metall säljs till ett återvinningsföretag. Avfall som behandlas enligt avfallstrappans fjärde steg är bräunbart avfall och träavfall. Brännbart avfall inklusive hushållsavfall transporteras till Boden för energiutvinning. Deponiavfall transporteras till Piteå för slutligt omhändertagande enligt avfallstrappans femte steg. Insamlat farligt avfall samtransporteras med Arjeplogs kommun till omlastnings anläggning i Skellefteå, för vidare transport till behandlingsanläggningar. Hämtning av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar utförs av anlitade entreprenörer. Produkter som lyder under producentansvar har kommunen inget hämtningsansvar för. Under El-kretsens Återvinningshelg i september deltog Arvidsjaurs kommun. Vi bjöd på fika, hade utlottning av vinster bland dem som lämnade el-avfall, informerade om avfallshantering och hade en visning av Återvinningscentralen. En miljöalmanacka med avfallsinformation har skickats ut till samtliga hushåll. Avfallsenheten ingår i ett ICDL projekt tillsammans med Mwanga i Tanzania, där vi ska hjälpas åt och utvecklas tillsammans. Främst kommer vi att försöka hjälpa dem att komma igång, med tips och ideer till en flmgerande sophantering. Projektet pågår till och med Avfallsenheten följer de av KF antagna renhållningsföreskrifter samt 15 kap miljöbalken inkl de förordningar och föreskrifter som hör till kapitlet.

17 Händelser av betydelse Detta år var vi utöver Arvidsjaur Å ve även tvtmgna att flisa trähögarna i Moskosel samt Glommersträsk då det inte rymdes att lagra mer trämaterial. Byarna brukar klara sig med vartannat eller vart tredje år. Utlastningen av 2013 års flis kom igång sent på året, detta påverkar avfallsenhetens resultat något då inte hela fakturao får flisningen inkommit ännu. Under det gångna året har traktorn som funnits på Å ve sålts. Idag så sköter gatuavdelningen traktortjänstema åt avfallsenheten. På detta sätt slipper vi investera i en ny traktor samt att personen som tidigare suttit i traldorn kan hjälpa till med andra sysslor i verksamheten. Vi har under 2013 fårnyat vårt avtal med entreprenören som köper upp järnskrot. Det nya avtalet gör att vi nu får ca 300 kr mer per ton än på det gamla avtalet får fraggskrot. V.37 började Sara Wanhatalo som ny ekonom på tekniska kontoret. Ekonomi Intäkterna blev tkr mot budgeterade tkr. Nettoresultatet får Avfallsenheten blev 929 tkr. Kostnaderna och intäkterna har fårdelats på lagstadgad avfallshantering och affärsdrivaode avfallshaotering enligt upprättade fårdelningsnycklar. Dcn lagstadgade avfallshanteringen gör en ej planerad vinst på drygt 260 tkr, detta på grnnd av en faldura från flisning som ej inkommit i tid och k0i111ner därfår att bokföras på år 2014, underhållsåtgärder som inte hunnit genomgöras under 2013, beställda tmderhållsåtgärder som inte hunnit genomfåras då entreprenören inte hunnit samt att traktorn på Å ve såldes och att en del av vinsten bokfårdes på den lagstadgade verksamheten. Den affärsdrivaode avfallshanteringen gör en vinst med ca 800 tkr mot budgeterad vinst på 618 tkr. Vinsten beror till stor del av att vi sålt mer j ärnskrot än normalt samt ett bättre avtal med entreprenören som köper upp järnskrot. Å-nyo-verksamheten har haft ett något bättre år än 2012, Årets resultat är 11 tkr bättre än Försäljningen på Å ve bidrog detta år med ca 45 tkr. Kommunala verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut saker får ett värde av 38 tkr. ea 70 ton har mottagits till Å-nyo under året, detta har gjort en besparing på Å ve som då sluppit ta hand om detta avfall och på så sätt sparat in ca 63 tia inklusive moms. Slamhämtningen gick bättre detta år mot fåregående, bland rullat så har vi funnit fakturor från 2012 som inte faldurerats gällaode år, som då fakturerats 2013.

18 Personal På Avfallsenheten är det totalt fyra heltidsanställda och en på halvtid. På Arvidsjaurs Å ve är det två heltidsanställda och en personal på halvtid. På Å-nyo är det två heltidsanställda. En personal från gatuenheten utfår nu även tjänster åt avfallsenheten. Under sommaren har semestervikarier anställts på både Å ve och Å-nyo. Avfallsenheten har totalt haft 2,01 % sjukfrånvaro får de tillsvidareanställda. 20 procent av personalkostnaderna från Å ve i Arvidsjaur samt alla personalkostnader från Å nyo har fårdelats på affårsdrivande verksamhet. En av de anställda på Å-nyo ersätts med ett lönebidrag på ca 12 tkr i månaden och halvtiden på Å ve ersätts med lönebidrag på ca 7 tkr i månaden. Det har gjorts en anonym enkät om den psykosociala arbetsmiljön på avfallsenheten. Enkäten visar i allmänhet att goda fårhållanden råder och att personalen trivs med och utvecklas i sina arbeten. Statistik Antal besökare på Å ve i Arvidsjaur var 2013 drygt st, vilket är en ökning från fårra året med drygt st. Mängden inkommet osorterat avfall har minskat från 68 ton till 31 ton. Statistik avfallsmängder. MCI;ngder i ton Hushållsavfall eller likvärdigt Deponi Lev till Värmeverk Träavfall behandlat * Ris DeJ7Grlät,lt trä är antagen år inte är tas.tst~illä ännu. P.g. a. nya rutiner för vägning, vägs mängden när den lastas ut och lämnar Ave.

19 Framtiden Kommunens avtal med entreprenören för sophämtning samt avtalet för förbränning av sopor har förlängts till slutet av En ny upphaudling har gjort på transporter av sopor till förbränning samt soptrausporter inom kommunen som räcker till slutet av Det blev en ny a!ctör denna gång, dock samma som sköter insamlingen av sopor. Om man ser på det nya avtalet i stort så blir kostnaderna densamma som tidigare. Kommtmens avtal med entreprenören för slamhämtning går ut , ett arbete har påbörjats för att se hur framtidens slamhämtning ska se ut. Under 2014 konnner ett större och bättre tält att ställas upp på Ä ve som kan stå uppe året runt, detta kommer att utveckla samarbetet mellan Ä-nyo och Ä ve, samt att underlätta lagring av försäljningsföremål och annat material. Förhoppningsvis även öka intäkterna för Ä-nyo.

20 2014 införs en grundavgift för fritidshus. Detta för att täcka ökade kostnader inom den lagstagade delen av avfallshanteringen. En taxehöjning på slam har genomfört till Under 2014 kommer mellanlagret av hushållssopor att renoveras och byggas till/alternativt byggas nytt, utredning pågår i ärendet. hlventeringen och riskbedömning av nedlagda deponier kommer att fortsätta under Avfallsenheten Johan Aberg

21 RESULTATRÄKNING FÖR AVFALLSVERKSAMHETEN tkr Not 20t:QIV Ol- 20i3 12~3i Rörelsens intäkter mm Förbrukningsavgifter Bidrag Skatter, räntor mm Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag Sidoordnade intäkter Summa intäkter ~ 128 o O O Rörelsens kostnader Varor och förbrukningsinventarier Tjänsteköp Personalkostnader A vskri vningar Övriga rörelsekostnader Sidoordnade kostnader Summa kostnader 2 nsl,5508,2583. '~'Ji : O Rörelseresultat 321 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader O -189 Resultat efter finansiella poster 132 ÅRETS RESULTAT 132

22 BALANSRÄKNING FÖR AVFALLSVERKSAMHETEN tkr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark, tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 4 >3.~43. ' (1 () O 4032 Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Arvidsjaurs kommun Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR o 133 O l EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Därav årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till Arvidsjaurs kommun Investeringsbidrag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga sknlder Upplupna kostuader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga sl{lllder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER O O l

23 NOTER: Not la Resultaträkning för lagstadgad och affärsdrivande verksamhet Lagstadgad verksamhet Affärsdrivande verksamhet tkr M " ~013-1:t~~'I1. 2( : Rörelsens intälder mm Förbrukningsavgifter Bidrag Skatter, räntor mm Sidoordnade intäkter 6558 ; & l Summa intäkter 1l~ Rörelsens kostnader Varor och förbrukningsinventarier Tjänsteköp Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader "361 '42 "124 "<Im -D 11 "361,, Sidoordnade kostnader Summa kostnader Rörelseresultat los Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader 8' : ';~li:i. (j.tis8 Resultat efter finansiella poster -" ÅRETS RESULTAT

24 Not lb Resultaträkning för Ånyo!kr Z013cÖl l2-0l-01-.~i11~~11~3i Rörelsens intäkter mm Förbrukningsavgifter Bidrag Skatter, räntor nnn Sidoordnade intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Varor och förbrnkningsinventarier Tjänsteköp Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Sidoordnade kostnader Summa kostnader Rörelseresultat -112 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster -112 ÅRETS RESULTAT -112

25 Not le Resultaträkning för slamhantering 11([ l013-01~ol : Rörelsens intäkter mm Förbrukningsavgifter Bidrag Skatter, räntor mm Sidoordnade intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Varor och fårbnjlrningsinventarier Tjänsteköp Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Sidoordnade kostnader Summa kostnader "655 " Rörelseresultat -81 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster -81 ARETS RESULTAT -81

26 Not 1d Fördelning av försäljningsintäkter Avfallsenheten tl{r 2013 % Försäljning till kommunen 433 4,6 Försäljning till koncernföretag ,4 Försäljning till övriga fastighetsägare , % 416 4, , , Not 2 Avskrivningar Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Investering Avskrivningstid Ätervinningsgård Ätervinningsstationer i byar Avfallsvåg Maskiner och inventarier Datorutrustning o dyl. 20 år 20 år 20 år 10 år 3-5 år Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RR 18. Not 3 Ränta Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta för 2013 är referensränta + 3,5 procentenheter.

27 Not 4 Materiella anläggningstillgångar tkr Återvinnings- Återvinnings- Inventarier och SUMMA gården stationer i byar maskiner Anskaffningsvärden Ingående investeringsutgifter Varav ingående investeringsinkomster Årets investeringsutgifter Årets köp O Årets investeringsinkomster Försälj ningar jutrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffniugsvärden Avskrivningar Ingående avskrivningar Om klassificeringar Återförda avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Nedskrivningar Ingående nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Försäljningar jutrangeringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Återförda nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omklassificeringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgående ackumulerade 0,00 0,00 0,00 0,00 nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Utgående planenligt restvärde Not 5 Långfristiga skulder Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, motsvarande det bokförda värdet på tillgångarna vid ingången av året. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. Not 6 Kortfristiga skulder Upplupna skulder och f6rutbetalda intäkter består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensionskostnad för personalen inklusive arbetsgivaravgifter och löneskatt.

28 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Eku Dnr 00084/ Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år Arvidsjaurs Stadsnät Årsredovisning 2013 för Arvidsjaurs Stadsnät har upprättats med separat resultat- och balansräkning. Stadsnätet utgör från och med en egen resultatenhet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Årsredovisning 2013 för Arvidsjaurs Stadsnät godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 Arvidsjaurs Stadsnät Arets Stadsnätsentreprenör 2010 Arvidsjaur Stadsnät Årsredovisning för

30 Arvidsjaurs Stadsnät Arets Stadsnätsentreprenör 2010 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhet Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommtmen. Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur - stadsnätet. Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: l) Det fysiska nätet 2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc 3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl Principiellt kan nivå l) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal för kommunikationsoperatörer som tjänst som alla kommtmer i Norrbotten kan avropa, Vinnande anbud lämnades av OpenNet. Telenor har tidigare köpt upp delar av OpenNet, och som nu övergått till Open Universe. Dock har den driftspartner som OpenNet använde sig av, Fiberdata, inte följt med inte med vid uppköpet. Ansvarig för drift och övervakning av nätet är alltså fortfarande Fiberdata. Ansvarig för att ansluta tjänsteleverantörer till Stadsnätet är kommunikationsoperatören, Open Universe. IT Norrbotten har bildat en arbetsgrupp, där undertecknad ingår, för att utreda vilka alternativ Norrbottens kommunerna har att tillgå när avtalen med Open Universe löper ut, med början våren I dag finns det loo-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutktmden. Händelser av betydelse Under första halvåret har vi dels reparerat och felsökt våra ADSL utrustning samt bytt ut trasiga åskskydd och dels byggt om en spridningspunkt för vårt fibernät. Ombyggnationen var nödvändig för att ktmna ta in nya kunder i nätet och utnyttj a befintligt kablage på ett optimalt sätt. Bl.a. fanns en outnyttjad 96-fiber som nu tagits i bruk. Totalt har detta kostat 190 tia. Vi har även drabbats av ett fyra fiberbrott. För två av dessa har vi fått ersättning. Ett av brotten har kostat ca 48 tkr där vi ej ännu fått ersättning från entreprenören/försäkringsbolaget. Det fjärde avbrottet har kostat 66 tkr att reparera och det berodde på dåliga markförhållanden som skapat avbrottet. Vattenfall har markförlagt el-ledning vid Deppis telestation och vi har samförlagt fiber i samband med detta till en kostnad av 118 tkr.

31 Arvidsjaurs Stadsnät Arets Stadsnätsentreprenör 2010 De fibernät som byggdes under perioden 2000 till 2007 utfordes av olika entreprenörer. Varje entreprenör har lämnat dokumentation for respektive etapp. Det saknas därfdr en total, gemensam, dokumentation över hela nätet. Ett projekt har påbörjats under 2013 att skapa denna dokumentation. Upplupen kostnad for detta under 2013 är ca 60 tkr. Personal Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsj aurstadsnät. Han hyrs ut från IT -enheten till Arvidsjaurs stadsnät for att arbeta 50% av sin tjänst med stadsnätet. I samband med lanseringen av TV i stadsnätet har mer än 50% av tjänsten periodvis utnyttjats fdr stadsnätet. Trots detta har dokmnentation, rutinärenden och verksamhetsutveckling mm blivit lidande pga arbetsbelastningen. Ur ett risk och sårbarhetserspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om nät och utrustning. Ekonomi Antalet anslutna är fortfarande fdr få fdr att kunna ge kostnadstäckning. Bruttoanläggningsutgiften for nätet är 27,5 Mkr for den del som finansierats med statsbidrag. Bidraget var 26,2 Mkr. l efterhand har konstaterats att intäkt for 4:e kvartalet 2012 har periodiserats dubbelt. Beloppet 242 tkr minskar därfor intäkterna fdr Framtid I samband med att kommunen nu ser över sitt fastighetsinnehav är det av stor vikt att ledningsrätter och/eller servitut upprättas fdr alla fastigheter där fiber och i forekommande fall nodrum finns placerade. En utredning tillsammans med Lantn1äteriet har inletts for att se över behovet och finna lämpliga åtgärder. Vattenfall genomfor markfor1äggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra sträckor närmare större vägar. Ortssammanbindande fiber hänger i dessa stolpar. Vi kan välja att låta vår fiber hänga kvar i stolparna eller att låta Vattenfall samfor1ägga fibern i samma schakt som el-nätet. Om vi behåller fiber i stolparna, blir kolmulu1en ansvarig for stolparna, underhåll av dessa, mark- och snö-röjning etc. När stolpar byts ut skall dessa hanteras enligt vissa miljöforeskrifter. Vi avser därfor att låta Vattenfall san1forlägga fiber i samband med att de markforlägger el-nätet och att folja med Vattenfalls nya stolpbaserade el-nät. Genom IT Norrbotten är nu juridisk hj älp tillkallad for att utreda om gällande avtal mellan Vattenfall och kolmmmerna i Norrbotten tillåter Vattenfall att genomföra så långtgående forändringar i näten och kräva att nätägaren skall stå for material och proj ekteringskostnaden. Vattenfall har indikerat ev. ombyggnad av sitt stolpnät på delar av sträckan mellan Lauker och Åkroken. Omfattningen är inte känd i nuläget. Vi har i skrivande stund fått planer från Vattenfall där man avser att under våren 2014 markforlägga el-ledning genom Moskosel. Om vi samforlägger vår fiber tillsammans med Vattenfall kolruner kostnaden att uppgå till ca 250 tia.

32 Arvidsjaurs Stadsnät Arets Stadsnätsentreprenör 2010 Vi har idag åtta ADSL stationer i drift. Dessa är 5år eller äldre. Att ersätta dem med en modernare utrustning kostar i storleksordningen 30 tkr/st. För att en sådan investering ska gå jämnt upp krävs minst 15 betalande kunder i 5 år/station. De förutsättningarna saknas för flera av befintliga stationer. Telias utbyggnadsplaner av 40 för de områden som täcks av våra ADSL stationer är diffusa, däremot har konglomeratet Net4Mobility planer på en kraftfull utbyggnad av 40 i Norrbotten. Dessa basstationer kommer i stor utsträdming att kräva fiberanslutning för att få önskad kapacitet. N et4mobility har en uttalad önskan om snabb behandling av dessa planlbyggärenden i N orrbottenskommtmerna. Avtalen med kommunikationsoperatören OpenUniverse löper ut under 2014 för flera av de anslutna kommunerna. Ett utredningsarbete pågår f.n. för att så många av Norrbottenskommunera som möjligt ska hitta en gemensam hantering av stadsnäten och kommunikationsoperatörsfrågan. Resultaträkning tkr Not Rörelsens intäkter mm Avgifter och ersättningar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm l Rörelsens kostnader Material 02-2 Tjänster Löner Övriga kostnader Projekt A vskri vningar Rörelseresultat Ränteintäkter O O Räntekostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

33 Arvidsjaurs Stadsnät Arets Stadsnätsentreprenör 2010 if'= -..., BALANSRAKNING FOR ARVIDSJAUR STADSNAT tkr Not i '-"""""'''"'''""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>'''''',,,,.,,,-,..,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,=,,,,," ".""~""'''~'''''''',"''',""'",~;~;'',;.','_1,'',"",,,,_''',''''',''''" '"''''''''''''''''''''''"'';''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' "''''''1 :!TILLGÅNGAR!!; ii il!anläggningstillgångar "!IMateriella anläggningstillgångar Ii If Ii Byggnader och mark, tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer ii I!Finansiella anläggningstillgångar I:summa anläggningstillgångar jomsättningstillgångar ii IVarulager m m!~ Förråd l! II Kortfristiga fordringar, Kundfordringar I' Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader i! Ii.1 Kassa och bank!; l) 2947 o " O l il II i O: 3899!1 il 01, 38991,I i~ls~u-m-m--a-o-m-s~ä~ttu~i-n-gs~t7.il~lg~å~n-g-a-r ~~~~~~~'~b~a~7~ ~5~2~9il " fi " ii i' I' " ' SUMMA TILLGÅNGAR 3634 Ii IiEGET KAPITAL OCH SKULDER II II I!Ingående eget kapital,z l! Årets resultat ', ~--_, c_ ~ ~~-'"-~s=~~~ss c-----j l j'summa egetlglpital ' Ii Långfristiga simider.'.',... i :1 Skulder till Arvidsjaurs kommun 6 -;jå'l, ii Investeringsbidrag il il Ilsumma långfristiga skulder.. ih.;;3.8~ o ḷ '.!1 I 11 ikl;;~f;:": '!';r;ft~;?1ii 20l!1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter' 6' 01 IISmuma kortfristiga skulder ' ;:,).;','$621' 2 178:' Ii ;:«,_~_,>;'~- -~:;:-( --->L\'t'~-:,-,.. -_:_---;---_-}:-:::<::o-;:~ (I,ISUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERii.;;' ;"i6~ !1 16~"",,"~-=,,,-,,,_,,,,,,,,,,,",,,==",,,,,,,,",,,==,,"=,,,_",,,,,,,,,",",==--=_,,,,=,===~,==", 6~";';"i;-";;,"'':'''-;';';~-;i;;;,..z'ci~~~."",",""=,,,,=_~,,,,==.=,,,,",_,,,,j

34 Arvidsjaurs Stadsnät Arets Stadsnätsentreprenör 2010 NOTER: Not 1 Intäkter Intäkter debiteras enligt fastställd taxa. De av kommunens verksamheter som använder sig av stadsnätet får sin kommunikationslösning har inte debiterats under 2009 och Intäktsredovisning av investeringsbidrag görs enligt RR 18. Not 2 Avskrivningar Följande avskrivningstider tillämpas får investeringar. Investering Avskrivningstid Lokaler 20 år Fiber 20 år Kanalisation Elektronik 20 år Sår Not 3 Ränta Kostnadsränta beräknas på bokfårda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokfåringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. Not 4 Årets resultat Arets underskott på kr (-563 tia år 2012) belastar kommunens egna kapital. Not 6 Långfristiga skulder Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokfårda värdet på tillgångarna. Amortering/upplåning beräknas ske vid varj e årsskifte. I långfristig skuld ingår även investeringsbidrag from 1998 till den del som inte överfårts till resultatet. Not 7 Kortfristiga skulder Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensionskostnad får personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt.

35 Arvidsjaurs Stadsnät Arets Stadsnätsentreprenör 2010 Not 8 Materiella anläggningstillgångar V" '.":0 Overtagen Egenbyggt b,edband- uu'ustning stadsnät SUMMA.La J\nskaffningsvärden Ingående investeringsutgifter Ingående investeringsinkomster O O Arets investeringsutgifter O O Arets köp O O O O Årets investeringsinkomster O O O O I Försäljningar/utrangeringar O O O O Clrnldassificeringar O O O O Avskrivningar il Ingående avskrivningar Ii Clrnldassificeringar O O O O [I Återförda avskrivningar O O O O il Årets avskrivningar Ii Utgående ackumulerade II i avs l' ITIVfimgar I : Nedskrivningar : Ingående nedskrivningar O O O : Försäljningar/utrangeringar O O O! Återförda nedskrivningar O O O Clm1dassificeringar O O O I Arets nedskrivningar O O O Utgående ackumulerade nedskrivningar O O O Ingående planenligt restvärde Utgående planenligt restvärde

36 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Eku Dnr 00084/ Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år Camp Gielas Årsredovisning 2013 för Camp Gielas har upprättats med separat resultatoch balansräkning. Camp Gielas utgör från och med en egen resultatenhet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Årsredovisning 2013 för Arvidsjaurs Stadsnät godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

37 Camp Gielas Årsredovisning för

38 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhet Verksamheten omfattar: ~ Stugby och campingplats: Anläggningen har 60 stycken stuglägenheter, 5 stycken campingstugor och 150 stycken campingtomter med tillhörande servicebyggnader. ~ Sporthall: Anläggningen innefattar en reception, några kontors- och uppehållsrum samt en sporthall som innehåller internationella mått. Sporthallen nyttjas av högstadie- och gymnasieskolorna på dagtid och Arvidsjaurs föreningsliv på kvällstid. ~ Skidspår: Verksamheten innefattar Rymmarstadions skidspårsystem samt det så kallade Kommunspåret. Preparering sker efter driftsavtal som Arvidsjaurs kol111nun har med I 19. ~ Prästberget: Verksamheten innefattar skidbackar med släplift, skidstuga samt lifthus. ~ Vitt jåkk: Verksamheten innefattar skidbackar med släpliftar, lifthus med skiduthyming, serveringsstuga samt husvagnsparkering med tillhörande servicebyggnad. Händelser av betydelse Under år 2013 är Camp Gielas intäkter något lägre jämfört med föregående år. Detta beror på att Camp Gielas har förlorat samtliga liftkortsintäkter till AFS. Intäktsbortfallet för liftkorten är cirka 13 O tkr per år. Camp Gielas husvagnscamping har besökts av turister från kustregionen och av många som arbetar med de byggnationer som pågår inom Arvidsjaur kommun. Det totala antalet gästnätter vid campingplatsen har ökat under året. Detta beror främst på att säsongsplatserna för vintercamping har ökat för åttonde året i rad. Sommaren har erbjudit fina turistströl111nar framförallt med norska besökare. Detta har inneburit att Camp Gielas hnsvagnsparkering har haft många besökare. Camp Gielas har under årets första tertial marlmadsfört sig med anuonsering främst i kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. Målgruppen har varit sol111narturister. Annonsering har genomförts i svenska- och norska sommarbilagor. Som vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till den nord norska marlmaden. I mitten av juni månad besökte Camp Gie1as en mässa i Fauske. Syftet med mässan var att få den norska strömmen av turister som är på väg till kusten, att stanna och tillbringa några dagar i Arvidsjaur.

39 Arets sista tertial har Camp Gielas marknadsfört sig främst till olika idrottsfcireningar. Träningsläger inom vitt skilda idrotter har vistats vid Camp Gielas. Under hösten när stugbyn har haft låg beläggning har olika weekendpaket med billigare boendepris erbjudits. Ekonomi Personal Personalkostnaderna har ökat jämfcirt med samma period fciregående år. Detta beror på att verksamheten har anställt en lokalvårdare som inte har en lönebidragsanställning. Den lokalvårdare som tidigare har arbetat vid Camp Gielas var en så kallad O.S.A.-tjänst. Camp Gielas har även anställt en pistmasldnsfcirare kombinerad vaktmästare. Denna anställning är en lönebidragsanställning. Noterbart är att lönebidraget nämnd ovan, bokfcirs som en intäkt och inte på kontot fcir personalkostnader. Verksamhet Verksamhetskostnaderna är något lägre jämfcirt med fciregående år. Detta beror bland annat på att Camp Gielas målade om tjugo lägenheter invändigt och ntfcirde div renoveringar under år Intäkter Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits minskat något jämfcirt med samma period fciregående år. Detta beror på att verksamheten har fcirlorat samtliga intäkter från liftkortintäkter. Noterbart är att lönebidrag för 300 tkr är bokfcirt på verksamhetens intäkter. Camp Gielas gör totalt sett ett nettoresultat som överensstämmer helt gentemot budget. Personal Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare, en pistör/vaktmästare och en verksarnhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Den totala sjukfrånvaron vid Camp Gielas har under år 2013 varit 1,3 %. Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal Camp Gielas har under vinter och sommar år 2013 genomfört en enkätwldersökning. I de1ma enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemätande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från l till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet fcir åren visas nedan: Sommar 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 Vinter 4,1 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3

40 ~~-... Gemensamt fcir alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre tillfredställande fcir varj e år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror troligen på att merparten av campingplatsens bäddsoffor, bord, stolar och andra möbler är 27 år gamla samt att hälften av stuglägenheterna aldrig har målats om sedan de byggdes Fria liftkort Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan skall få två fria liftkort gratis. 32 stycken fria kort har nyttjats. År 2013 År 2012 Antal gästnätter i stugor Antal gästnätter i camping Totalt antal gästnätter _.... _---- Antal gästnätter iii Antal gästnätter o ~~~-=~-==.~~,_==~~~~~-==.~~f Camp Gielas utveckling av gästnätter sedan år 2005

41 Framtiden Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vitt jåkks- och Prästbergets anläggningar. De senaste årens enkätundersökningar visar att gästerna anser att stugorna måste renoveras invändigt. Verksamheten har 28 stuglägenheter som aldrig har renoverats sedan anläggningen var ny Gästerna uttrycker även sitt missnöje över stuglägenheternas möblemang. De flesta av möblerna är från Mycket glädjande är att Camp Gielas inför år 2014 har beviljats en halv miljon i investeringspengar. Verksamheten kommer att infårskaffa nya TV -apparater, utökad internetkapacitet och diverse möblemang. Camp Gielas har också ambitionerna att måla om de återstående stuglägenheterna som inte har renoverats. Camp Gielas Katarina Landstedt

42 RESULTATRÄKNING FÖR CAMP GIELAS tkr Not 2013~01.01" > Rörelsens intäkter mm F örbrulmingsavgifter Bidrag Skatter, räntor mm Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag Sidoordnade intäkter Summa intäkter O; O Rörelsens kostnader Varor och förbrukningsinventarier Tjänsteköp Personalkostnader Av- och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Sidoordnade kostnader Summa kostnader fi<t~~~1r Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader 3 :>;;',",,';':<:~::n~{;"::}~_:--~~»--.:--> ",.. ::;'}:k:{::0,~o& O -645 Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT -1659

43 BALANSRÄKNING FÖR CAMP GIELAS!kr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark, tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar o Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Arvidsj aurs kommun Kassa och banl, Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR /[ >]) o EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Därav årets resultat 5 o Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till Arvidsjaurs kommun Investeringsbidrag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fömtbetalda intäkter 6 7 o O O 41.'iC. {'f{3ii..cs=uc:m--:m-:ca=-:-k-=o:-:rt:::fr=i=-st-::,ig=-a:-:s=k=u::-id--:e::-r-=-c===== ~.<."". SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER... < 13:2128 "0'n~,- 'ii' _

44 NOTER: Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter Försäljning till konnnunen Försäljning till övrigt 2013 % , % Not 2 Avskrivningar Linjär avskrivning tillämpas med lika stora årliga avskrivningsbelopp per objekt Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar: Investering Bilar och maskiner Övriga inventarier Avskrivningstid Drift 5-20 % Not 3 Ränta Kostnadsränta berälmas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta för 2013 är referensränta + 3,5 procentenheter.

45 Not 4 Materiella anläggningstillgångar tkr Camp Gielas Fritidsanläggn Inventarier och SUMMA vinter maskiner Anskaffningsvärden Ingående investeringsutgifter Varav ingående investeringsinkomster Årets investeringsutgifter Årets köp Årets investeringsinkomster Försäljningar jutrangeringar Omldassificeringar Utgående acknmnlerade anskaffningsvärden Avskrivningar Ingående avskrivningar Omklassificeringar Återförda avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avsl<rivningar Nedskrivningar Ingående nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Försäljningar ju trangeringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Återförda nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omklassificeringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgående aclmmulerade 0,00 0,00 0,00 0,00 nedslrrivningar Ingående planenligt restvärde Utgående planenligt restvärde Not 5 Eget kapital Ingående eget kapital för 2013 är O eftersom Camp Gielas särredovisas som affärsverksamhet fårfårsta gången Not 6 Långfristiga skulder Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommtmen, delvis motsvarande bokfårda värdet på tillgångarna vid ingången av året. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. Not 7 Kortfristiga skulder Upplupna skulder och fårutbetalda intäkter består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensionskostnad får personalen inklusive arbetsgivaravgifter och löneskatt.

46 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2014-k Ks Dnr 00028/ Ändring av tidpunkt för uppföljning av internkontrollplan för 2014 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsen beslutade också att redovisning av det fortlöpande arbetet med internkontrollen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 5 maj och därefter kvartalsvis. Ekonomichef Sara Eklund önskar att tidpunkter för uppföljning av internkontrollen för kommunstyrelsen ska ändras, från varje kvartal till att gälla vid redovisning av del- och helårsbokslut, dvs efter varje tertial. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

47 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdaturn Sida Kommunstyrelsen Ks 12 Dnr 00028/ Internkontrollplan för 2014 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god Kommunstyrelsen intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Kornmunfullmäktige beslutade om "Reglemente för kommunstyrelsens internkontroll". Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut (styra) Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. Internkontrollplanen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. Förslag till "Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2014" har upprättats. Kommunstyrelsens beslut Beslutet skickas till; Kerstin 011a Bilaga./. 1. Upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsens verksarnheter 2014 fastställs, enligt bilaga till protokollet. 2. Redovisning av det fortlöpande arbetet med internkontrollen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 5 maj och därefter kvartalsvis. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

48 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll Internkontrollplan Kommunstyrelsen Område Fråga Metod Ansvarig Rapporteras till Säkerhet Sammanställning och Insamling av statistik Tekniska Kommunchef redovisning av inbrott, skadegörelse och övriga larmärenden Upphandling Kontroll av att leverantörer fakturerar och levererar enligt gällande avtal Stickprov på faktura Stödfunktionen/Upphandling Kommunchef Reglementen och förordningar Översyn av nyttjande av anläggningar Efterlevnad av delegationsordning Fordonsinventering Översyn av ekonomi systern Uppföljning av tillämpningen av kommunens investeringsreglemente Mäta hur sporthallar och andra anläggningar nyttjas Personalenheten kontrollerar hur det fungerar med enskilda löneförhandlingar/lönetillägg Kontroll av kommunens fordon samt om det finns behov av avyttring/byte Införskaffa ett förbättrat ekonomisystem innefattande behandling av elektroniska leverantörsfakturor samt därutöver program för budget och prognosverktyg. Återrapportering av större investeringsprojekt inkl efterkalkyl Tekniska Kommunchef Mätning två ggr per termin Fritid och Kultur Kommunchef Granskning av förhandlingsprotokoll Stämma av ägarlista från Transportstyrelsen mot verksamheterna Kontakter med aktuella leverantörer tillsammans rn berörda verksamheter Personalenheten Stödenheten/Ekonomi Stödenheten/Ekonomi Kommunchef Kommunchef Kommunchef

49 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Eku Dnr 00083/ Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2013 Företagarna i Arvidsjaur Företagarna i Arvidsjaur ansöker om bidrag med kronor för täckande av kostnader för sin rådgivningsverksamhet i Arvidsjaur under Kommunstyrelsen har för år 2013 beviljat kronor i bidrag för rådgivningsverksamhet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Bevilja Företagarna i Arvidsjaur bidrag med kronor för verksamhetsåret Pengarna tas från Ansvar 11, Verksamhet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

50 företagarna ID,l,AVIDSJAUA IIDMMUN Arvidsjaurs Kommun Kommunstyrelsen Arvidsjaur Arvldsjaurs kolti mun Kommunstyro+sen O 4 Bidragsansökan Företagarna i Arvidsjaur ansöker om bidrag, för täckande av kostnader för vår rådgivningsverksamhet i Arvidsjaur. Företagarnas medlemmar är engagerade som mentorer och föreläsare inom skolan och tar emot praktikanter från Sandbackaskolans entreprenörsprogram. Företagarna deltar i lokal projektgrupp i Entreprenörcentrum i samarbete med Utvecklingsenheten, ALMIoch arbetsförmedlingen. Projektets mål är att stötta nya företagare. Företagarna deltar även i EU projektet Norrsken tillsarnmans med Ideum som parter från Arvidsjaur samt Företagarna Piteå. Tillsammans med Tillväxtenbeten och Lärcentra har det genomförts ett 20-tal företagsbesök. Själva har vi gjort egna företagsbesök där vi bland annat har presenterat vad Kommunen kan erbjuda för möjligheter inom utbildning och utvecklingsfrågor. Det kommer att fortsätta under Företagarna har tillsammans med Tillväxtenheten Arvidsjaurs Kommun haft företagarträffar i Glonunersträsk. Det är påbörjat ett samarbete med företagen i Moskosel för att alla ska känna sig delaktiga i arbetet med att utveckla kommunen. Företagarna har även hjälpt Tillväxtenheten att knyta ihop rätt kontakter till deras utvecklingsfrågor och informationsträffar som ibland är tvingade att vara diskreta. I samband med förberedelse för ny översiktsplan har Företagarna varit engagerade i en mängd olika möten. Leader Lappland har också varit ett fonun för utvecklingsprojekt där Företagarna i Arvidsjaur deltar i den s.k. LAG-gruppen. Samarbete med olika projekt har möjliggjort föreläsningar under året på olika teman. I våras hölls UF mässan på Laponia där bland annat Företagarna deltog i juryarbetet. Dessutom uppmuntrade Företagarna de lokala företagen att sponsra mässan och resultatet blev att flera av de lokala företagen gick in och sponsrade denna UF mässa. Företagarna deltar i en lokal projektgrupp som ägs av Entreprenörcentrum i samarbete med Tillväxtenheten, ALM! och Arbetsförmedlingen. Projektets mål är att stötta nya företagare. Företagarna har initierat till en arbetsgrupp med representanter från Företagarna, Föreningslivet, Kyrkan, Arvidsjaur Handel och Arvidsjaur Kommun som ska arbeta med den årliga julmarknaden i Arvidsjaur i samband med skyltsöndag. Adress Östra Skolgatan 18 C I ARVIDS JAUR I Telefon I Fax I E post ulla-britta.andersso

51 2(3) företagarnaq) Försäljningen av Arvidsjaurs Presentkort har varit en succe och det är positivt för handeln i Arvidsjaur. Det har resulterat i ett ökat administrativt arbete för Företagarna men känns som ett viktigt arbete som gynnar näringslivet i Arvidsjaur. Nytt för år 2013 är att vi har hjälpt Arvidsjaur Handel med vissa administrativa uppgifter för att stärka samarbetet mellan föreningarna. Företagarna anordnade tillsammans med Träindustrin i Glommersträsk en träff med kommunstyrelsen. Syftet var att bygga broar och skapa mer förförståelse för varandra, vilket är vårt uppdrag och det vi är bra på. Under hösten ordnades en medlemskväll där svenskt näringsliv var inbjuden att presentera deras enkätundersökning kring företagsklimatet i Arvidsjaur. Politiker, kommunens tjänstemän samt företagare var inbjudna. Efter presentationen delades alla in i grupper där syftet var att utifrån några frågeställningar kring Arvidsjaurs utveckling och företagsklimat presentera tankar och förslag. Detta kommer att arbetas vidare med under kornnlande år. Det kommer att ligga till grund för ett strategiskt arbete för att förbättra företagarklimatet och tillväxten i Arvidsjaur. Sammantaget har i stort sett allt arbete varit fokuserat på Arvidsjaurs framtid och utveckling. Detta sker i samverkan där politiker och kommunala tjänstemän samt övriga aktörer arbetar tillsammans med näringslivet. Alla hyllar samarbete över gränserna. Vi inser vartefter att vi alla behöver varandra för en god utveckling av samhället. Vi anser att Företagama är en viktig paliner i salnhällsutvecklingen. Som underlag för ansökan bifogas budget för 2014 med utfall för Vi har här utgått från fjolårets allslag från kommunen. För att kunna fortsätta med vår verksamhet, rådgivning och del av Salnhällsbyggandet ansöker vi om kr i anslag till vår verksamhet Arvidsjaur För Företagarna i Arvidsjaur c~~~\tlu Åsa Viklund Ordförande Postgiro:» Bankgiro:

52 2013 Intäkter medlemsavgifter Kommunalt Bidrag Provision Arvidsjaurkortet 9852 Budget Summa intäkter Kostnader Lokal hyra Övriga externa kostnader Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader kortfri placering ränteintäkter 12 återinföri ng nedskrivningar Skatt Resultat/ resultatbudget Kommentar till resultatet 2013 Under 2013 blev det 2 st Arvidsjaurgalor. En i jan och en i November Det förvöntande nollresultatet blev ett minus på 6719 kr

53 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Eku Dnr 00000/ Budget fastighetsunderhåll Vid fördelningen av de ekonomiska ramarna inför år 2013 blev det av misstag lagt en allt för stor besparing på fastighets budget. 26 % istället för som bestämt med 2 %. Det vill säga en besparing på mer än 2 miljoner kronor. Under år 2013 har fastigheter avyttrats och det var ett varmt år. Det ledde till att fastighet endast gick 1,5 miljoner back, trots att internhyra uteblev med ca 0,7 miljoner. För 2014 så minskar intäkterna av internhyran med 1,6 miljoner jämfört med budget Det är inte budgeterat med något planerat underhåll eller andra åtgärder som kan undvaras under detta år. Med den ram på som togs i kommunstyrelsen så ser fastighetschefen ingen möjlighet att klara budgeten utan att behöva stänga flera byggnader Budget Redovisat redovisat Budget Personal Verksamhet Summa kostnad Budgetbalans Intäkter Internhyror Summa intäkter Netto Ram Avikelse från ram Avvikelse från ram Fastighet behöver ytterligare ca 2, 2 miljoner för att ha ens en liten chans att klara budgeten. Ytterligare ca 5 miljoner behövs årligen för att utföra det mycket eftersatta underhållet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

54 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks Dnr 00007/ Budget Samiskt förvaltningsområde Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun och erhåller av staten årligt bidrag. Under november månad 2013 fanns möjlighet att ansöka om att överföra ev överskott från 2013 års pengar till Samisk förvaltning har inte ansökt om överföring. För 2014 är statsbidraget för samisk förvaltning kr. Eventuellt överskott från tidigare år räknas inte in i redovisningen till Sametinget. Förslag till budget för år 2014 har upprättats av arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

55 Handläggare Susanne Stenberg Arvidsjaurs kommun Ärviesjavrien kommuvdna rvinaurs kommun Datum rtla Kommunstyrefsen , 4 Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun och erhåller av staten årligt bidrag. Under november månad 2013 fanns möjlighet att ansöka om att överföra ev överskott från 2013 års medel till Samisk förvaltning har inte ansökt om överföring. För 2014 är statsbidraget för samisk förvaltning kr. Ev överskott från tidigare år räknas inte in i redovisningen till Sametinget. Vid den samiska arbetsgruppens möte godkändes budgeten för 2014 enligt nedan och lämnas till KS för fastställande av budget. BUDGET 2014 INTÄKTER Samisk förvaltning SUMMA intäkter Överskott från tidigare år INTÄKTER , ,84 (enlhuvudbok ) , ,84 TOTAL intäkt ,84 KOSTNADER Styrgrupp Förskola B ibliotek/kultur/priser Äldreomsorg Lön Koordinator inkl PO, resor Representation Översättning Skyltning Revitalisering/bidrag Övrigt/information SUMMA kostnader ,00 KOSTNADER , , , , , , , , , , , , , ,84 TOTAL kostna et2fl ,84 Ärviesjåvr 20,14:0 7 Susa e Stenber, såmien e ediejjie

56 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott Fku Dnr 00051/ Ansökan om stöd för anställning av sommarguider Glommersträsk hembygdsförening Glommersträsk hembygdsförening ansöker om största möjliga bidrag till anställning av personal under sommaren 2014, Glommersträsk hembygdsförening har alltid haft som målsättning att kunna hålla sommaröppet vid Hängengården i Glommersträsk och har under flera fått stöd för anställning av guider för att möta intresserade besökare. Under sommaren 2013 fick inte föreningen tillräckligt ekonomiskt stöd till någon anställning, varför föreningen tvingades hålla Hängengården stängd. Föreningen kan inte ta entré eller avgifter för visning så att det räcker till att anställa guider eller personal med avtalsenlig lön. Det kulturarv som föreningen försöker förvalta, känns alltför betungande för en åldrande styrelse. De behöver därför stöd för att anställa personal som möter besökande under dagtid och som vårdar föremål och byggnader. Det optimala vore att kunna anställa två guider under sommaren Fritids- och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen kr tillskjuts till fritids- och kulturutskottets budget, att fördela för bevarande och utveckling av kulturmiljöer i kommunen. Utdragsbestyrkande

57 Till kommunstyrelsen i Arvidsjaur kommun Ansökan om stöd för anställning av sommarguider. Arvidsjaurs kommun Kommunstyreken Unrs//2 toij Glommersträsk hembygdsförening har alltid haft som målsättning att kunna hälla sommaröppet vid Hängengården i Glommersträsk och under lång tid har vi också kunnat fä stöd för anställning av guider för att möta intresserade besökare. Tyvärr tvingades vi hålla Hängengården stängd sommaren 2013, då vi inte kunde få tillräckligt ekonomiskt stöd för anställning. Detta innebar att besökare tvingades begära visning via jourguider som män av möjlighet visade våra samlingar. Styrelsens medlemmar fick rycka ut då och då för att visa besökande som redan funnits på plats, men inte kunde välkomnas av nägon guide. Styrelsen har också fått utföra all skötsel av grönytor och nödvändiga åtgärder på de 12 byggnader som finns på området. Vi kan omöjligt ta entr eller avgifter för visning så att det räcker till att anställa guider eller personal som vill ha avtalsenlig lön. De arrangemang i form av Hembygdsfest, Nationaldagstirande m.m. som vi brukar göra, genomförs alltid med ideella krafter från föreningen. Välvilliga bybor brukar också alltid hjälpa till med ideellt arbete. Föreningen har hyrt lokal för försäljning av hantverk, slöjd och litteratur i byggnaden Navet sedan början av året. Försäljningen ska vara självbärande och sker också med ideellt arbete. Försäljningen kommer att ske äret runt och kan ses som ett försök att locka fler besökare till Hängengården och byn. Det kulturarv som vi försöker att förvalta, känns alltför betungande för en äldrande styrelse. Vi behöver därför stöd för att anställa personal som möter besökande under dagtid och vårdar våra föremål och byggnader. Det optimala vore att kunna anställa 2 guider under sommaren Då de kunde dela på uppgifterna med försäljning av litteratur, slöjd och fika samt guidning och skötsel av byggnader och grönytor. Vi ansöker därför om största möjliga bidrag till anställning av personal för sommaren Glommersträsk hembygdsförening g n Tomas Johansson (sekreterare) 1,

58 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks Dnr 00261/ Samverkansavtal för Forskning och Utveckling/innovation (FoUi) Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten Enligt Kommunförbundet Norrbottens verksamhetsplan för 2011 har en översyn av FoU Norrbotten (socialtjänst) skett. Skälet till översynen är bland annat att FoU Norrbotten i sin nuvarande form verkat i mer än 10 år. Omvärldsförändringar och en allt starkare statlig styrning med ökade krav från nationell nivå om att utveckla socialtjänsten verksamhet till en mer kunskapsbaserad praktik medför behov av utveckling av verksamheten. Också SKL:s strategi inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen pekar på nya utmaningar. Tre arbetsgrupper; Översyn övergripande, översyn av FoU socialtjänst och FOU-enhet på skolans område har utrett ärendet. Kommunförbundets styrelse rekommenderar att länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUi skola med 4 kr per invånare och år, till och med Kostnaderna för FoUi Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur eget kapital. Målet ska vara att kostnaderna för FoUi Övergripande, motsvarande 5 kr per invånare och år, från ska finansieras inom Kommunförbundet Norrbottens ram. FoUi verksamheten, såväl socialtjänst, skola som övergripande kommunal verksamhet, ska genom FoUi-utskott följa upp och rapporteras till styrelsen minst två gånger per år. Verksamheten ska utvärderas och rapporteras till styrelsen efter tre år. Kommunstyrelsen beslutade att medfinansiering avslås med hänvisning till att verksamheten berör socialtjänst och skola och att överlämna till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, för ställningstagande om medfinansiering forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

59 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen forts. Ks Socialnämndens beslutade att ställa sig positiv till medfinansiering av FoUi-socialtjänst eftersom det finns behov av stöd för verksamheten inom kunskapsutvecklingen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att avslå medfinansiering för den del som rör FoUi- skola. Motivering Barn- och utbildningsnämnden har svårt att se konkret vad detta avtal kommer att innebära för Arvidsjaurs kommun. Möjligheten att påverka forskningens inriktning bedöms som marginell. Implementering av nya forskningsrön kan absolut bli en tillgång för kommunens arbete i framtiden. I dag sker detta till en lägre kostnad i ett av tal med Skolporten. Barn- och utbildningsnämnden anser att förvaltningen ska arbeta mer för att öka användandet av Skolporten. Kommunstyrelsen har att ta ställning till dels den övergripande delen samt besluten från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

60 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Bilaga Sn 5 Dnr 00021/ Samverkansavtal för Forskning och Utveckling/innovation (FoUi socialtjänst) Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten Enligt Kommunförbundet Norrbottens verksamhetsplan för 2011 ska en översyn av FoU Norrbotten (socialtjänst) genomföras. Skälet till översynen är bland annat att FoU Norrbotten i sin nuvarande form verkat i mer än 10 år. Omvärldsförändringar och en allt starkare statlig styrning med ökade krav från nationell nivå om att utveckla socialtjänsten verksamhet till en mer kunskapsbaserad praktik medför behov av utveckling av verksamheten. Också SKL:s strategi inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen pekar på nya utmaningar. Tre arbetsgrupper; Översyn av FoU socialtjänst, FOU-enhet på skolans område och översyn övergripande, har utrett ärendet. Kommunförbundets styrelse rekommenderar att länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUi skola med 4 kr per invånare och år, till och med Kostnaderna för FoUi Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur eget kapital. Målet ska vara att kostnaderna för FoUi Övergripande, motsvarande 5 kr per invånare och år, från ska finansieras inom Kommunförbundet Norrbottens ram. FoUi verksamheten, såväl socialtjänst, skola, som övergripande kommunal verksamhet, ska genom FoUi-utskott följa upp och rapporteras till styrelsen minst två gånger per år. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för ställningstagande om medfinansiering. Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet. Socialnämndens beslut 1. Meddela kommunstyrelsen att socialnämnden ställer sig positiv till medfinansiering av FoUi-socialtjänst eftersom det finns behov av stöd för verksamheten inom kunskapsutvecklingen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

61 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden Bilaga Bou 2 Dnr 00018/ Samverkansavtal för Forskning och Utveckling/innovation (FoUi skola) Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten Enligt Kommunförbundet Norrbottens verksamhetsplan för 2011 ska en översyn av FoU Norrbotten (socialtjänst) genomföras. Skälet till översynen är bland annat att FoU Norrbotten i sin nuvarande form verkat i mer än 10 år. Omvärldsförändringar och en allt starkare statlig styrning med ökade krav från nationell nivå om att utveckla socialtjänsten verksamhet till en mer kunskapsbaserad praktik medför behov av utveckling av verksamheten. Också SKL:s strategi inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen pekar på nya utmaningar. Tre arbetsgrupper; Översyn av FoU socialtjänst, FOU-enhet på skolans område och översyn övergripande, har utrett ärendet. Kommunförbundets styrelse rekommenderar att länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUi skola med 4 kr per invånare och år, till och med Kostnaderna för FoUi Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur eget kapital. Målet ska vara att kostnaderna för FoUi Övergripande, motsvarande 5 kr per invånare och år, från ska finansieras inom Kommunförbundet Norrbottens ram. FoUi verksamheten, såväl socialtjänst, skola, som övergripande kommunal verksamhet, ska genom FoUi-utskott följa upp och rapporteras till styrelsen minst två gånger per år. Verksamheten ska utvärderas och rapporteras till styrelsen efter tre år. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden, för ställningstagande om medfinansiering. forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

62 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden Bilaga forts. Bou 2 Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Avslå medfinansiering för den del som rör FoUi- skola. Motivering Barn- och utbildningsnämnden har svårt att se konkret vad detta avtal kommer att innebära för Arvidsjaurs kommun. Möjligheten att påverka forskningens inriktning bedöms som marginell. Implementering av nya forskningsrön kan absolut bli en tillgång för kommunens arbete i framtiden. I dag sker detta till en lägre kostnad i ett av tal med Skolporten. Barn- och utbildningsnämnden anser att förvaltningen ska arbeta mer för att öka användandet av Skolporten. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

63 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 38 (41) 24 FoUI i Norrbottens kommuner Enligt Kommunförbundet Norrbottens verksamhetsplan för 2011 ska en översyn av FoU Norrbotten (socialtjänst) genomföras. Skälet till översynen är bland annat att FoU Norrbotten i sin nuvarande form verkat i mer än 10 år. Omvärldsförändringar och en allt starkare statlig styrning med ökade krav från nationell nivå om att utveckla socialtjänstens verksamhet till en mer kunskapsbaserad praktik medför behov av utveckling av verksamheten. Också SKL:s strategi inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen pekar på nya utmaningar. En arbetsgrupp under ledning av Agneta Ekman har på uppdrag av Kommunförbundet arbetat med översynen av FoU socialtjänst. I arbetsgruppen har ingått Ann- Sofi Levander, Arvidsjaur, Catharina Liljeholm, Boden och Mikael Lekfalk, Luleå samt Margareta Bladfors Eriksson, Luleå och Gunnar Bergman, Kiruna, som företrätt den politiska nivån. En särskild rapport, FoUI Norrbotten, daterad , har lämnats. En arbetsgrupp, FoU skola, har under ledning av Marita Björkman, Kommunförbundet, diskuterat frågan om en FoU-enhet på skolans område/utbildningsområdet inom Kommunförbundet i likhet med den FoU-enhet som finns på socialtjänstens område. Arbetsgruppen har bestått av Sture Nordin, Älvsbyn, Anette Kristoffersson, Piteå, Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium och Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet. Ytterligare en arbetsgrupp under ledning av Marita Björkman har utrett den övergripande frågan om att etablera en gemensam FoUI-enhet för de kommunala verksamheterna inom Kommunförbundet Norrbotten. I arbetsgruppen för den övergripande frågan har ingått Stefan Andersson och Anders Nygårds, Jokkmokk, Mats Berg och Helena Stenberg, Piteå, Lena Jatko och Kurt Vennberg, Pajala och Johnny Högberg, Arvidsjaur. Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen föreslår styrelsen besluta Att rekommendera länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUI skola med 4 kr per invånare till och med 2018 Presidiet föreslår Att rekommendera länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUI skola med 4 kr per invånare till och med Att kostnaderna för FoUI Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur eget kapital

64 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 39 (41) Att målet ska vara att kostnaderna för FoUI Övergripande, motsvarande 5 kr per invånare, från ska finansieras inom Kommunförbundet Norrbottens ram Att FoUI verksamheten, såväl socialtjänst, skola som övergripande kommunal verksamhet, ska genom FoUI-utskott följas upp och rapporteras till styrelsen minst två gånger per år Att verksamheten ska utvärderas och rapporteras till styrelsen efter tre år./. Bilaga. Hendrik Andersson, (fp), Boden, föreslår att nedanstående att-satser kompletteras med och år enligt nedanstående och att presidiets förslag i övrigt bifalls. Att rekommendera länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUI skola med 4 kr per invånare och år till och med Att målet ska vara att kostnaderna för FoUI Övergripande, motsvarande 5 kr per invånare och år, från ska finansieras inom Kommunförbundet Norrbottens ram Styrelsen beslutar enligt Hendrik Anders förslag, vilket innebär Att rekommendera länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUI skola med 4 kr per invånare och år till och med Att kostnaderna för FoUI Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur eget kapital Att målet ska vara att kostnaderna för FoUI Övergripande, motsvarande 5 kr per invånare och år, från ska finansieras inom Kommunförbundet Norrbottens ram Att FoUI verksamheten, såväl socialtjänst, skola som övergripande kommunal verksamhet, ska genom FoUI-utskott följas upp och rapporteras till styrelsen minst två gånger per år Att verksamheten ska utvärderas och rapporteras till styrelsen efter tre år

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Arvidsjaurs kommun VA- Enheten Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-03-25 55 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.40. Beslutande Lotta Åman (s), vice ordförande Johan

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL Pär Dunge och Agneta Westerberg visar den nya papperspåsen för matavfallsinsamling som har

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer