Plats och tid Bergaholm måndagen den 12 november 2007 kl. 19:00 21:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Bergaholm måndagen den 12 november 2007 kl. 19:00 21:00"

Transkript

1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden Plats och tid Bergaholm måndagen den 12 november 2007 kl. 19:00 21:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth Bovin Exner (m) Britt Hallberg (m) Irene Beckman (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Ulla Wickstein, suppleant (m) Agneta Sjödell, suppleant (m) Louise Lefvert, suppleant (fp) Birgitta Rönnblad, suppleant (s) Karl Gudmundsson, socialchef Karin Skilje, controller Dan Härjesjö, MAS Sven Svensson, utvecklingsledare Jan Helin, utvecklingsledare Gunilla Ramstedt, enhetschef Mahria Persson Lövkvist, enhetschef Anita Karlsson, sekreterare Britt Hallberg Socialkontoret Kl 17:30 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anita Karlsson Ordförande Lars Pilsetnek Justerande Britt Hallberg Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Socialkontoret Underskrift Anita Karlsson

2 Socialnämnden SN 96 Information om medborgarundersökningen 2007 MEDBORGARUN- DERSÖKNING 2007 Controller Karin Skilje informerar om kommunens medborgarundersökning Hela undersökningen finns på kommunens hemsida:

3 Socialnämnden SN 97 Jämförelserapport Södertörns nyckeltal 2006 för IFO NYCKELTAL IFO 2006 Södertörns nätverk består av ett antal kommuner som under drygt 10 år har jämfört sig med varandra främst utifrån sina kostnader. Inför 2007 ansåg man det viktigt att förbättra jämförelsen genom att ta fram och utveckla kvalitativa mått på resultatet inom de olika verksamheterna. Nätverket anslöt sig därför till den nationella satsningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämförelseprojekt utgör. Syftet med jämförelserapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta ska man kunna bedöma kvaliteten i den egna kommunen i förhållande till insatta medel och jämföra med vad som görs i andra kommuner. Nätverket kommer årligen att återkomma med en rapport utifrån dessa och andra kvalitets- och resultatmått. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av Nätverk Södertörns projektrapport om individ- och familjeomsorgen Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av Nätverk Södertörns projektrapport om individ- och familjeomsorgen 2006.

4 Socialnämnden SN 98 Jämförelserapport Södertörns nyckeltal 2006 för hemtjänst och särskilt boende NYCKELTAL HEM- TJÄNST OCH SÄR- SKILT BOENDE 2006 Södertörns nätverk består av ett antal kommuner som under drygt 10 år har jämfört sig med varandra främst utifrån sina kostnader. Inför 2007 ansåg man det viktigt att förbättra jämförelsen genom att ta fram och utveckla kvalitativa mått på resultatet inom de olika verksamheterna. Nätverket anslöt sig därför till den nationella satsningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämförelseprojekt utgör. Syftet med jämförelserapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta ska man kunna bedöma kvaliteten i den egna kommunen i förhållande till insatta medel och jämföra med vad som görs i andra kommuner. Nätverket kommer årligen att återkomma med en rapport utifrån dessa och andra kvalitets- och resultatmått. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av Nätverk Södertörns projektrapport om hemtjänst och särskilt boende Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av Nätverk Södertörns projektrapport om hemtjänst och särskilt boende 2006.

5 Socialnämnden SN 99 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJER EKONO- MISKT BISTÅND De riktlinjer för ekonomiskt bistånd, som antogs av nämnden 2003, utarbetades med hänvisning till den förändrade socialtjänstlagen Riktlinjerna tydliggjorde lagstiftningen och brödtext om lagen är vid denna revidering överstruken för att tas bort. Rättelser med anledning av omvärldsförändringar är kursiverade och markerade. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås besluta att anta förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Yrkande Den socialdemokratiska gruppen yrkar att det i riktlinjerna, på sidan 23, ska ändras så att den maximala ersättningen för begravningskostnader höjs från 35 till 45 % av basbeloppet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och på socialdemokraternas yrkande och finner att socialnämnden beslutat enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs Socialnämnden godkänner följande propositionsordning: den som bifaller ordförandens förslag röstar ja den som bifaller socialdemokraternas yrkande röstar nej Omröstningsresultat 7 ja röstar för ordförandens förslag 2 nej röstar för socialdemokraternas yrkande

6 Socialnämnden Socialnämnden beslutar att anta förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

7 Socialnämnden SN 100 RIKTLINJER SALEMS BOENDESERVICE Riktlinjer för Salems boendeservice Sedan mitten av 90-talet är det kommunen som ansvarar för personer tillhörande någon av de tre personkretsarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Riktlinjerna för Salems boendeservice omfattar insatser för bistånd till stöd i eget boende för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1 enligt 1 LSS. Materialet ska underlätta och förtydliga för medarbetarna vilka mål och krav som ska uppfyllas utifrån lagar, riktlinjer och Salems kommuns policy. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås besluta att anta riktlinjerna för boendestöd för personer tillhörande personkretsen enligt 1 LSS. Socialnämnden beslutar att anta riktlinjerna för boendestöd för personer tillhörande personkretsen enligt 1 LSS.

8 Socialnämnden SN 101 RIKTLINJER PER- SONLIG ASSISTANS Riktlinjer för personlig assistans Sedan mitten av 90-talet är det kommunen som ansvarar för personer tillhörande någon av de tre personkretsarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Riktlinjerna för personlig assistans omfattar insatser för bistånd till personlig assistans för personer tillhörande personkrets 1, 2 och 3 enligt 1 LSS. Materialet ska underlätta och förtydliga för medarbetarna vilka mål och krav som ska uppfyllas utifrån lagar, riktlinjer och Salems kommuns policy. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås besluta att anta riktlinjerna för personlig assistans för personer tillhörande personkretsen enligt 1 LSS. Socialnämnden beslutar att anta riktlinjerna för personlig assistans för personer tillhörande personkretsen enligt 1 LSS.

9 Socialnämnden SN 102 AVVIKELSER ÄHO, KVARTAL 3 Avvikelser äldre- och handikappomsorg (ÄHO), kvartal 3 Enligt Lex Maria författningen (SOSFS 2002:4) ska kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) rapportera till socialnämnden om en patient i samband med hälso- sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom. Syftet med författningen är att garantera vårdtagaren säkerhet, god kvalitet och trygghet i den vård och omsorg som erhålls. Under det tredje kvartalet har 118 avvikelser rapporterats, varav 89 handlar om fallolyckor, 21 om läkemedelshantering, 3 om hot och våld och 3 om vårdkedjeproblematik. Den socialdemokratiska gruppen anför att MAS bör få i uppdrag att rapportera till nästa nämnd vilka regler som gäller för tandvård och munhälsovård inom kommunens hemtjänst. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. 1. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av redovisningen av avvikelser inom äldre- och handikappomsorgen under perioden Socialnämnden föreslås besluta att ge MAS i uppdrag att rapportera till nästa nämnd vilka regler som gäller för tandvård och munhälsovård inom kommunens hemtjänst. 1. Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av redovisningen av avvikelser inom äldre- och handikappomsorgen under perioden Socialnämnden beslutar att ge MAS i uppdrag att rapportera till nästa nämnd vilka regler som gäller för tandvård och munhälsovård inom kommunens hemtjänst. MAS

10 Socialnämnden SN 103 TILLSYN TILL- STÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET, ÄHO Tillsyn över tillståndspliktig verksamhet, äldre- och handikappomsorg Socialförvaltningen har enligt 13 kap 5 SoL (socialtjänstlagen) ett löpande tillsynsansvar för tillståndspliktiga verksamheter inom kommunen. Även länsstyrelsen har tillsynsansvar för dessa verksamheter enligt 13 kap 3 SoL. Tillsynen 2007 har gjorts av utvecklingsledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Förvaltningen har i år, liksom föregående år, inte genomfört tillsyn inom de verksamheter som drivs i egen regi. Tillsynsbesök har genomförts på Skönviksgårdens äldreboende, Rosstorps äldreboende, Skolberga vårdhem och Söderbygärde gruppbostad. Bedömningen är att flertalet enheter har tillförlitliga rutiner och uppfyller gällande krav beträffande dokumentation, delegering, medicinhantering och avvikelserapportering. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av tillsynsrapporten för äldre- och handikappomsorgen Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av tillsynsrapporten för äldre- och handikappomsorgen Länsstyrelsen

11 Socialnämnden SN 104 Yttrande över detaljplan för del av Salem 4:1 DETALJPLAN FÖR DEL AV SALEM 4:1 Detaljplanen för del av Salem 4:1 är sänd på remiss och samråd t o m Syftet med planen är att rätta till ett fel som uppstod vid planläggningen av västra delen av Söderby Park, plan Felet bestod i att del av Salem 4:1 lämnades utanför denna detaljplan. Detaljplanen för Söderby Park, plan 83-06, gällde dock fortfarande och angav naturmark på befintlig parkering fram till den då tänkta gångtunneln under Söderby gårds väg. Gångtunneln togs bort i den nu upprättade detaljplanen för området men naturmarken ligger kvar. Denna naturmark ersätts nu med den nya detaljplanen som föreslår kvartersmark för bostäder och att marken inte får bebyggas, så kallad prickmark. Nuvarande markanvändning, som t ex parkering för bostäder, ska fortsätta att gälla. Socialförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås besluta att, i sitt yttrande till bygg- och miljönämnden, anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget. Socialnämnden beslutar att, i sitt yttrande till bygg- och miljönämnden, anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget. Bygg- och miljönämnden

12 Socialnämnden SN 105 ÄRENDEBALANS Socialnämndens ärendebalans 2007 Socialchef Karl Gudmundsson redovisar socialnämndens ärendebalans per november Socialkontorets sammanställning daterad föreligger. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av socialnämndens ärendebalans per november Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av socialnämndens ärendebalans per november 2007.

13 Socialnämnden SN 106 DELEGATIONSÄRENDEN Delegationsärenden INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Delegationsrapport avseende beslut enligt SoL till ekonomisk bistånd, förmedlingsärenden, annat bistånd samt beslut rörande utredning och behandling. Beslut rörande faderskap, vårdnad, umgänge, adoption. ÄLDRE OCH HANDIKAPP- OMSORG (SoL) LSS Delegationsrapport avseende beslut enligt SoL till hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, hemvårdsbidrag samt särskilt boende. Delegationsrapport

14 Socialnämnden SN 107 ANMÄLNINGSÄRENDEN Anmälningsärenden Sveriges Kommuner och Landsting Kommunförbundet Stockholms län Salems kommun, bygg- och miljökontoret Rosstorps Äldreboende Sveriges Kommuner och Landsting Göteborgs stad m fl Rapport: Tiohundra - kommun och landsting i samma båt Rapport: Uppföljning av överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boenden i annan kommun/stadsdel inom länet Granskningslista 25-26/2007 Svar på kritik från Länsstyrelsen om avvikelse från gällande tillstånd Inbjudan till konferens: Äldres hälsa en utmaning i Europa, den 20:e november Inbjudan till Kvalitetsmässan, den november i Göteborg

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer