Agneta Sjödell (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agneta Sjödell (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp)"

Transkript

1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden Plats och tid Bergaholm tisdagen den 16 juni 2008 kl. 19:00 20:35 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth Bovin Exner (m) Britt Hallberg (m) Agneta Sjödell (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp) Christina Stahl, suppleant (m) Sofia Forsman-Ekman, suppleant (m) Louise Lefvert, suppleant (fp) Birgitta Rönnblad, suppleant (s) Noomi Arvas Liljefors, suppleant (s) Ulf G Eriksson, suppleant (s) Emil Hanon, delägare Rönninge Pizzeria, 44 Jan Helin, t.f. socialchef Susan Troberg, t.f. socialchef Ann Eriksson, personligt ombud Maria Johnsson, alkoholhandläggare Anita Karlsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Britt Hallberg Socialkontoret Kl 17:30 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anita Karlsson Ordförande Lars Pilsetnek Justerande Britt Hallberg Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Socialkontoret Underskrift Anita Karlsson

2 Socialnämnden SN 41 SEKRETESSÄRENDE Nedläggning av faderskapsutredning Vårdnadshavare

3 Socialnämnden SN 42 VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE PO 2007 Verksamhetsberättelse personligt ombud (PO) 2007 Ärendebeskrivning Verksamheten personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder (PO) har funnits i kommunen i fem år. PO har under 2007 främst arbetat med klienterna och tagit fram ett informationsmaterial riktat till kommunens invånare. Vidare har arbetet med att utveckla och stärka ombudsverksamheten pågått kontinuerligt samt arbete med kvalitetssäkring av verksamheten. Klientarbetet har under året präglats av flera mycket tunga och komplicerade ärenden varav några periodvis har krävt omfattande insatser. Socialförvaltningens förslag Personligt ombuds verksamhetsberättelse 2007 föreligger. Ordförandens förslag Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av personligt ombuds verksamhetsberättelse för Socialnämndens beslut Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av personligt ombuds verksamhetsberättelse för 2007.

4 Socialnämnden SN 43 ÖPPENVÅRD/ TVÅNGSVÅRD PS. FUNKTONSHINDR. Information om öppenvård/tvångsvård för psykiskt funktionshindrade Ärendebeskrivning Det personliga ombudet (PO) för psykiskt funktionshindrade Ann Eriksson informerar om förändringar i LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) och om vad förändringarna innebär för kommunen. Föreläsningsmaterialet kommer att skickas med protokollet.

5 Socialnämnden SN 44 SERVERINGSTILL- STÅND RÖNNINGE PIZZERIA Förslag till ingripande avs. serveringstillstånd för Rönninge Pizzeria Ärendebeskrivning Rönninge Pizzeria besöktes den 16 november 2007 av Länsstyrelsen, socialtjänsten, Skatteverket m.fl. myndigheter. Vid inspektionen konstaterades brister i kassahanteringen av sakkunnig personal från Skatteverket. Med hänvisning till dessa har Länsstyrelsen i skrivelse den 12 februari 2008 överlämnat ärendet till Salems kommun för utredning och eventuell åtgärd enligt alkohollagen. Med anledning av vad som framkom vid inspektionen 2007 har Skatteverket bett bolaget inkomma med handlingar för ytterligare kontroll. Begäran har skett per brev den 19 november 2007, skriftlig påminnelse den 13 december 2007, påminnelse per telefon med Farid Hanon den 19 december 2007 och påminnelse per telefon med Farid Hanon den 9 januari Trots uppmaningar har begärda handlingar ännu ej lämnats till Skatteverket. Den 19 februari 2008 skickas en skrivelse till bolaget med begäran om att de skriftligen ska bemöta de brister som konstaterats i samband med inspektionen den 19 november samt Polismyndighetens PM angående servering till minderårig. Påminnelse skickas ut den 18 mars. Bolaget har inte hörts av. Av 8 kap. 5 alkohollagen (AL) stadgas att bokföring i rörelse som är tillståndspliktig skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som driver rörelsen är skyldig att på anfordran av en tillsynsmyndighet förete bokföringshandlingarna. Av Statens folkhälsoinstituts kommentarer till paragrafen framgår att alkohollagen ställer, förutom sedvanliga regler för bokföring, högre krav på tillståndshavare avseende bokföringens beskaffenhet Enligt bifogad promemoria från Polismyndigheten har konstaterats att en underårig person fått köpa 50 cl starköl som han satt och drack vid bordet. Detta är ett brott mot 3 kap. 8 alkohollagen. I fjärde stycket stadgas att den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i första stycket. Statens folkhälsoinstitut skriver i Handbok alkohollagen bland annat att om det föreligger tveksamhet kring en persons ålder skall legitimation begäras. Lämnas inte legitimation skall försäljning vägras. Att inte spara kontrollremsa/journalminne och att inte upprätta kassarapporter varje dag är ett brott mot bestämmelserna i alkohollagens 8 kap. 5 där det stadgas att bokföring i rörelse som är tillståndspliktig ska vara, biblioteket Rönninge Pizzeria

6 Socialnämnden så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Detta innebär att bolaget även brutit mot tillämpliga bestämmelser i bokföringslagen. Bolaget har även brutit mot bestämmelsen i 8 kap. 5a AL genom att inte registrera betalningssätt samt att kassaregistret visade fel tid. Bolaget har brutit mot 8 kap 4 genom att inte tillhandagå de handlingar som efterfrågats av Länsstyrelsen. Med hänvisning till de brister som konstaterats kan bolagets företrädare enligt förvaltningens mening inte längre anses uppfylla de högt ställda kraven på lämplighet som följer av alkohollagen 7 kap. 7. Grund för återkallas av serveringstillståndet föreligger därmed. I förevarande ärende har tillståndshavaren inte hörts av. Några särskilda skäl att istället begränsa åtgärden till en varning har således inte framkommit i ärendet. Socialförvaltningens förslag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Inställelse Delägaren Emil Hanon inställer sig till mötet och framför sina synpunkter i ärendet. Ordförandens förslag Socialnämnden föreslås besluta att med stöd av 7 kap. 19 punkt 3 och 4 alkohollagen (1994:1738) återkalla serveringstillståndet för Rönninge Pizzeria HB organisationsnummer , då tillståndshavaren har brutit mot 3 kap. 8, 8 kap. 4, 8 kap.5 samt 8 kap. 5a, och därmed inte längre kan anses uppfylla de högt ställda krav på lämplighet som stadgas i 7 kap. 7 AL. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att med stöd av 7 kap 19 punkt 3 och 4 alkohollagen (1994:1738) återkalla serveringstillståndet för Rönninge Pizzeria HB organisationsnummer , då tillståndshavaren har brutit mot 3 kap 8, 8 kap 4, 8 kap 5 samt 8 kap 5a, och därmed inte längre kan anses uppfylla de högt ställda krav på lämplighet som stadgas i 7 kap 7 AL., biblioteket Rönninge Pizzeria

7 Socialnämnden SN 45 ÖVERKLAGANDE GREKISKA KOL- GRILLEN Yttrande till Länsrätten om överklagande från Grekiska Kolgrillen Ärendebeskrivning Socialnämnden har i beslut , med stöd av alkohollagen (1994:1738), återkallat serveringstillståndet för Grekiska Kolgrillbaren i Rönninge HB på Grekiska kolgrillbaren, Dånviksvägen 6 i Rönninge. Överklagan inkom den 2 juni Socialförvaltningen vidhåller att grund för återkallelse av serveringstillståndet föreligger. Bolaget har inte visat att de påstådda ändringarna i kassaregistrets inställningar har gjorts trots att det är enkelt att visa med hjälp av den behandlingshistorik som ska vara utskriven och sparad. Ombudet uppger att bolaget saknar kunskap om hur kassaregistret är programmerat. I prop. 2000/2001:97 (sidan 61) skriver regeringen att det enligt alkohollagen 7 kap. 7 ställs höga krav på den sökandes personliga lämplighet, inte minst i ekonomiskt avseende, för att beviljas och kunna behålla ett serveringstillstånd. Alkohollagen ställer också större krav på tillståndshavare när det gäller bokföringens beskaffenhet än vad som följer av sedvanliga regler för bokföring. Till exempel gäller att bokföringen ska vara utformad så att all försäljning av alkoholdrycker, för vart och ett av de förekommande varuslagen, redovisas. Utan ett fungerande kassaregister är det svårt att efterleva dessa bestämmelser. Analogt med detta resonemang ställs således krav på den som innehar ett serveringstillstånd att det ska finnas kunskaper om bland annat kassaregistret och hur detta fungerar. Det är uppenbart att den kunskapen saknas hos bolaget. Sakkunnig personal från Skatteverket konstaterar att den in- och utgående kontanta behållningen i företaget inte kunde utläsas av kassarapporterna. Skatteverkets personal konstaterar att kassarapporterna därmed inte är godtagbara som kassabokföring. Detta konstaterande visar att bolaget brutit mot bestämmelserna i 8 kap. 5 alkohollagen och därmed även mot tillämpliga bestämmelser i bokföringslagen. Förvaltningen vill särskilt poängtera att ärendet rör alkohollagens regler och inte skattelagstiftningen. Dessutom vill förvaltningen betona att detta i första hand är en skriftlig process och vad förvaltningen kan bedöma av de uppgifter som den muntliga förhandlingen ska tillföra i ärendet borde detta kunna visas med skriftliga handlingar. Socialförvaltningens förslag, biblioteket Länsrätten

8 Socialnämnden Socialkontorets tjänsteskrivelse och särskilda yttrande daterade föreligger. Ordförandens förslag Socialnämnden föreslås besluta att anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till Länsrätten. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till Länsrätten., biblioteket Länsrätten

9 Socialnämnden SN 46 SEKRETESSÄRENDE Yttrande till Länsstyrelsen om ett ej verkställt beslut Länsstyrelsen

10 Socialnämnden SN 47 BUDGETUPPFÖLJ- NING PER 31 MAJ Mål & Budget: översiktlig budgetuppföljning per den 31 maj Ärendebeskrivning T.f. socialchef Susan Troberg informerar om och delar ut en sammanställning över förvaltningens översiktliga budgetuppföljning och årsprognos per den 31 maj. Prognosen visar på ett överskott med tkr att jämföra med prognosen per sista mars som visade på ett överskott med tkr. Ordförandens förslag Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av socialförvaltningens budgetuppföljning per den 31 maj. Socialnämndens beslut Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av socialförvaltningens budgetuppföljning per den 31 maj.

11 Socialnämnden SN 48 FALLPREVENTION SÄBYHEMMET OCH SALARPS ÄLDREB. Slutrapport om projektet fallprevention vid Säbyhemmet och Salarps äldreboende Ärendebeskrivning Antalet personer som är 65 år eller äldre ökar varje år i Sverige. År 1970 var andelen 14 % av befolkningen (i Salem 11 %) vilket förväntas öka till 20 % år De äldre blir generellt friskare men det sker fler fallskador bland dem än i övriga åldersgrupper. Cirka 30 % av de som bor i ordinärt boende faller någon gång under året och inom särskilt boende är andelen ännu högre. Av fallen bland äldre leder i genomsnitt 10 % till frakturer. Att arbeta strukturerat med att förebygga fall kan reducera antalet höftfrakturer med upp till 75 %. En sjukgymnast har, med stöd från Socialdepartementets stimulansmedel, varit anställd på 75 % under ett år för att arbeta med fallprevention på Säbyhemmet och Salarps äldreboende. Personalen skriver fallrapporter när en boende har ramlat för att kunna utreda orsaken. Under projekttiden har fallen minskat med 20 % vid Säbyhemmet. Sjukgymnasten har tillsammans med personalen arbetat med risk- och miljöbedömningar. En informationsbroschyr har delats ut till samtliga boenden. Det finns statliga stimulansmedel t o m 2010 till att anställa en sjukgymnast som kan fortsätta det lyckosamma förebyggande arbetet. Därefter får övriga personalgrupper ta ansvar för denna viktiga del av vården. Socialförvaltningens förslag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Ordförandens förslag Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av slutrapporten om projektet fallprevention vid Säbyhemmet och Salarps äldreboende. Socialnämndens beslut Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av slutrapporten om projektet fallprevention vid Säbyhemmet och Salarps äldreboende.

12 Socialnämnden SN 49 REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Förslag till revidering av reglemente för socialnämnden Ärendebeskrivning Den 1 mars 2008 trädde lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ikraft. Lagen möjliggör för andra än Apoteken AB att sälja receptfria nikotinläkemedel under förutsättning att verksamheten anmäls till den kommun där handeln bedrivs. Kommunerna ska enligt lagen utöva kontroll över vissa delar av detaljhandeln. Läkemedelsverket har tagit fram föreskrifter om detaljhandel med nikotinläkemedel (LVFS 2008:2). Med anledning av den nya lagen behöver reglementet för socialnämnden en mindre revidering under 1. Föreslagen ny text är skriven med understruken stil. Socialförvaltningens förslag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Ordförandens förslag Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta socialförvaltningens förslag till revidering av reglemente för socialnämnden. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta socialförvaltningens förslag till revidering av reglemente för socialnämnden. KS

13 Socialnämnden SN 50 ÄRENDEBALANS Socialnämndens ärendebalans 2008 Ärendebeskrivning Tillförordnad socialchef Jan Helin redovisar socialnämndens ärendebalans per juni Socialförvaltningens förslag Socialkontorets sammanställning daterad föreligger. Ordförandens förslag Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av socialnämndens ärendebalans per juni Socialnämndens beslut Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av socialnämndens ärendebalans per juni 2008.

14 Socialnämnden SN 51 DELEGATIONSÄRENDEN Delegationsärenden INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Delegationsrapport avseende beslut enligt SoL till ekonomisk bistånd, förmedlingsärenden, annat bistånd samt beslut rörande utredning och behandling. Beslut rörande faderskap, vårdnad, umgänge, adoption. ÄLDRE OCH HANDIKAPP- OMSORG (SoL) LSS Delegationsrapport avseende beslut enligt SoL till hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, hemvårdsbidrag samt särskilt boende. Delegationsrapport TILLFÄLLIGT SERVERINGS- TILLSTÅND FÖR SVENSKA Servering på restaurangen i Vällinge Slott, FÖRSVARSRESTAURANGER AB

15 Socialnämnden SN 52 ANMÄLNINGSÄRENDEN Anmälningsärenden Socialdepartementet m fl Salems kommun Kommunstyrelsen Salems kommun Personalchefen Salems kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Salems kommun Bygg- och miljöenheten Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen Föreningen Sveriges socialchefer Fortbildning ab/tidningen Äldreomsorg Lägesrapport 2008: Nationell IT-strategi tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 68: ändring av detaljplan för Salarp 3, plan nr Förhållningsregler och rutiner för att förhindra mutor Underrättelse om ändringar efter samråd ändring av detaljplan för kv Fjärilen m fl Granskningslista 13-14/2008 Inbjudan till konferens: funktionshinder i tiden 2008, 30 september 1 oktober Inbjudan till studiedagar: välfärd med välmående, 1 3 oktober i Uppsala Inbjudan till konferens: äldreomsorgsdagarna, 5-6 november

16 Socialnämnden SN 53 ÖVRIGA FRÅGOR Övriga frågor Berith Grönqvist (s) föreslår att nämnden ska skicka några ledamöter till konferensen Äldreomsorgsdagarna i november. Ordföranden föreslår att frågan tas upp som ett ärende i septembernämnden och nämnden samtycker.

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 12 november 2007 kl. 19:00 21:00

Plats och tid Bergaholm måndagen den 12 november 2007 kl. 19:00 21:00 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-11-12 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 12 november 2007 kl. 19:00 21:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation.3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan gällande utökat bistånd i hemtjänsten... 6 Renovering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena

Läs mer

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40 ande Övriga deltagande Utses att justera Christina Pettersson (c) ordförande Tuula Marjeta (c) Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer