Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar RSMH Stockholms läns distrikt Pumpan 19 april 2011

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 2010 STYRELSE... 2 REVISORER... 2 ANSTÄLLDA INOM DISTRIKTET... 3 LOKALFÖRENINGARNA... 3 LOKALFÖRENINGSUTVECKLING OCH SERVICE... 3 HANDIKAPPSAMVERKAN OCH EXTERNA KONTAKTER... 4 INTRESSEPOLITIK... 4 SJUKVÅRDENS ORGANISATION... 4 ALLMÄNT... 4 MPA... 4 PSYKOTERAPI... 4 PSYKIATRINS VECKA... 5 PERSONLIGT OMBUD... 5 HJÄLPMEDELSAMBASSADÖRER... 5 REPRESENTATION... 5 SEMINARIER OCH KONFERENSER... 5 SAMVERKAN MED VÅRD OCH SOCIALTJÄNST... 5 VILKA FRÅGOR BÖR DET LÄGGAS EN STÖRRE VIKT VID I DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET... 5 VERKSAMHET... 5 RÖSTRÄTT... 5 RSMH KVINNORUM... 6 UNGDOMSVERKSAMHET... 6 NÄRSTÅENDE... 6 KULTUR OCH FRITID... 6 STUDIER... 6 INFORMATION... 7 REPRESENTANTSKAPET... 7 EKONOMI... 7 REPRESENTATION... 7 SLUTORD... 8 EKONOMISK REDOVISNING PER DEN RESULTATRÄKNING... 9 BALANSRÄKNING... 9 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR BUDGET MOTION SOLNA SUNDBYBERG STYRELSENS SVAR PÅ MOTION STYRELSENS UNDERSKRIFTER Använda förkortningar SLL: Stockholms läns landsting MPA: Medicinskt programarbete PO: Personligt ombud HSU: Hälso- och sjukvårdsutskottet LS: Landstingsstyrelsen BV: Beställare vård NSP: Norra Stockholms psykiatri BUP: barn- och ungdomspsykiatrin Kp: Kontaktperson RUS: Riksförbundet Unga för Social hälsa KHR: Kommunalt Handikappråd HSO: Handikappföreningarnas Samarbetsorgan ABF: Arbetarrörelsens Bildningsförbund 1

4 STYRELSE Ordinarie Ami Rohnitz Lennart Håwestam Carl-Ejnar Blesser Carita Mandelin Anneli Westling Pia Olsson Arne Arenteg Ansvarsområde Ordförande, AU, IPU, Rösträtt, hemsida, kp med Kvinnorum och Ledningsgruppen för personliga ombud (Stadsmissionen) AU, IPU, hemsida och framtidsgrupp Kassör, AU, integration, Ledningsgruppen för personliga ombud (Stadsmissionen) och hemsida Vice ordförande, AU, IPU, Arbetsmarknad, Livsval ers, ALFA ers Närstående, Rösträtt; hjälpmedel, Region 4 TOP, information och Ledningsgruppen för personliga ombud (Stadsmissionen) Integration och hjälpmedel AU, IPU, integration och framtid Ersättare Seppo Mälkki Stefan Mitlid IPU, information, Radio Tokholm, Arbetsmarknad, framtidsgrupp, ungdom, Kp med RUS, Livsval ord, ALFA ord Studier Elsa Jerström Agneta Bagge Anita Thisell Tomas Hedborg Adjungerad ledamot Magnus Sundgren En person från RUS IPU IPU och framtid IPU och hjälpmedel IPU Styrelse Styrelsen har under året haft 10 sammanträden Arbetsutskottet (AU) har under året haft 8 sammanträden Intressepolitiska utskottet (IP) har under året haft 7 separata sammanträden. RSMH Kvinnorum Kerstin Björkman, sammankallande REVISORER Auktoriserad ordinarie BDO Stockholm AB Förtroendevald ordinarie Herta Fischer Auktoriserad ersättare Förtroendevald ersättare BDO Stockholm AB Inger Gotto VALBEREDNING Doris Dahlin, RSMH Kungsholmen (sammankallande) Herta Fischer, RSMH Solna-Sundbyberg Gunnar Hagberg, RSMH Gläntan Vaito Luomala, RSMH I samma båt Kim Johansson, RSMH Västerort 2

5 ANSTÄLLDA INOM DISTRIKTET Följande personer har under året varit anställda på distriktskansliet: Hans Marcusson (heltid) Anita Nömm (deltid) Christer Jerström (heltid) Björn Schnürer (deltid) Håkan Jarmar (deltid) fr o m september 2010 Anställda inom lokalföreningarna inom Stockholms län: Bo Liljekvist, RSMH Förgät-mig-ej, Carina Nilsson, RSMH Förgät-mig-ej Berit Rosdahl, RSMH Kungsholmen t o m november 2010 Ulrika Nilsson RSMH Söder Om Söder LOKALFÖRENINGARNA Inom distriktet finns följande lokalföreningar verksamma den 31 december Föreningens namn Antal betalande per den 31/ RSMH Upplands-Väsby 15 RSMH Ringen, Södermalm 20 RSMH Solna-Sundbyberg 19 RSMH Järva-Regnbågen, Rinkeby-Kista 32 RSMH Roslagen, Norrtälje 30 RSMH Du-och-jag, Nacka-Värmdö 35 RSMH Mälaröarna, Ekerö 48 RSMH Gläntan, Tyresö 62 RSMH Västerort, Bromma 22 RSMH Förgät-mig-ej, Södertälje 67 RSMH Järfälla 12 RSMH Värmekällan, Sollentuna 41 RSMH Kungsholmen 51 RSMH Solbergagården/Bra-å-ha, Älvsjö 66 RSMH Respons, Norsborg 73 RSMH Havsbandet; Haninge 20 RSMH Carpe Diem, Östermalm 38 RSMH SOS, Söder om Söder, Farsta 170 RSMH I-samma-båt, Danderyd 96 RSMH Hamnen, Nynäshamn 10 RSMH Rekyl, Tumba 13 LOKALFÖRENINGSUTVECKLING OCH SERVICE Vid årets slut fanns 21 lokalföreningar inom distriktet. RSMH Österåker och RSMH Söder har lagts vilande. Medlemsantalet per den var 940. Verksamheten gentemot föreningar har genomförts genom besök på lokalföreningarna. Enskilda medlemmar och lokalt förtroendevalda har kontaktat kansliet antingen per telefon eller genom besök för att diskutera stadge-, ekonomi- och föreningstekniska frågor. Vidare har under året med hjälp av projektmedel arbetats intensivt med de åtta föreningarna inom Stockholms stad bl a genom olika träffar för de förtroendevalda. Dessutom har kansliet hjälpt till med bl a med ekonomihantering, bokföring, redovisningar och ansökningar. Möten har dessutom hållits med tjänstemännen på Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ett återhämtnings- och sysselsättningsprojekt i träfflokal Lotsen på Östermalm har startat under 2008 av RSMH förbundet efter en överenskommelse med Östermalm sdn i samverkan med RSMH Carpe Diem. Arbetet fortsatte under Distriktets förtroendevalda och kansliet har biträtt lokalföreningarna med bl a skrivelser till kommunala myndigheter samt underlag för kontakter med och uppvaktningar av kommuner och lokala politiker. Den personaladministrativa servicen har minskat p g a att föreningarna, främst av ekonomiska skäl, varit tvungna att 3

6 säga upp personal de senaste åren. Detta har gett utrymme för att öka servicen med ekonomihantering, speciellt bokföring, redovisningar och ansökningar. HANDIKAPPSAMVERKAN OCH EXTERNA KONTAKTER Distriktets representanter inom HSO Stockholms län har varit delaktiga i arbetet med att tillämpa den modell för samverkan mellan SLL och länets handikapporganisationer, som har fortsatt att gälla under Under 2010 var RSMH Stockholms Läns distrikt representerade i flera av de olika samverkansråden. Se under rubriken Representation sid 7. Distriktet har dessutom representation både som ordinarie ledamot och som ersättare i styrelsen samt dessutom representation i ett flertal arbetsgrupper. Se under rubriken Representation sid 7. Inom HSO Stockholms län har man under 2010 arbetat med delaktighet, tillgänglighet och bemötande, Dessutom har man arbetat fram program för hälso- och sjukvårdsfrågor och program för hjälpmedelsfrågor. Man har även lagt fokus på arbetsmarknadsfrågorna. HSO Stockholm stad har under verksamhetsåret fortsatt arbetet mot stadens planerade konkurrensutsättning av verksamheter för våra grupper. Man genomförde en kulturfestival på ABF-huset under hösten RSMH Stockholms läns distrikt är via representanter engagerade i styrelsearbetet. RSMH är representerat i flera av de kommunala handikappråden samt i flera av de lokala och centrala handikappråden i Stockholm. Information till de lokala representanterna har lämnats genom distriktet, antingen skriftligt eller också vid gemensamma träffar. Distriktet har också varit representerat i referensgrupper hos Länsstyrelsen och Stadsmissionen och olika samverkansprojekt mellan vård och socialtjänst, även inom övriga kommuner i Stockholms län. INTRESSEPOLITIK Sjukvårdens organisation Under 2010 har förändringar genomförts vad gäller sjukvårdens organisation inom Stockholms läns landsting. Privatiseringar har genomförts och nedskärningar har gjorts inom flera för oss aktuella områden under året. Trots utökade medel till psykiatrin måste ärendet bevakas för att använda medlen på ett så optimalt sätt som möjligt med olika behandlingsformer som passar individen. Allmänt Samverkan enligt 8 HSL med berörda organisationer, RSMH med flera, förväntas ske fortlöpande såväl under översynen som inför beslut om åtgärder och därav följande förändringar inom psykiatrin. Vi är positiva till ett mer differentierat vårdutbud. Bland annat har vi sedan länge framfört önskemål om mellanvårdsformer och mindre enheter för de nyinsjuknade. Allmänpsykiatrin har sedan länge varit föremål för ekonomiskt betingade inskränkningar och verksamheter har urholkats. Slutenvårdsplatserna har minskat varav följt att man skriver ut patienter i förtid. Detta har ofta lett till återinskrivning endast kort tid efter utskrivningen - ofta med stöd av LPT. De eventuella effektivitetsvinster som kan åstadkommas genom olika slag av åtgärder förväntas överföras till andra, nu underförsörjda delar av allmänpsykiatrin. Vi ser positivt på att ytterligare utbyggnad av psykiatrin utreds. Vi noterar också med tillfredställelse att man riktar särskild uppmärksamhet på de unga vuxnas situation i vården. MPA Under 2009 bereddes distriktet möjlighet att lämna synpunkter på det Regionala vårdprogrammet Ångestsyndrom som har publicerats under Styrelsen anser att det viktigt att fortsätta att följa programarbetet och fortsätta bevaka arbetet för att vinna utrymme för våra åsikter inom MPA i psykiatri. Psykoterapi Utökad tillgång till psykoterapi har varit ett av de viktiga kraven under Styrelsen har på olika sätt arbetat för att psykoterapi skall användas som en mer utbredd behandlingsform som fler får ta del av. 4

7 Psykiatrins vecka RSMH Stockholms läns distrikt var representerat i samband med psykiatrins vecka på olika sjukhus under hösten Ingen central planering med RSMH-deltagande under 2010 förekom. Personligt ombud Frågan om personligt ombud har även under verksamhetsåret 2010 varit en viktig intressepolitisk fråga att bevaka. Distriktets styrelse har varit representerat i Länsberedningsgruppen för PO hos Länsstyrelsen. Efter att PO i Stockholm har konkurrensutsatts har distriktet engagerat sig i ledningsgruppsarbete med Stadsmissionen. Distriktet har haft fortlöpande kontakter med handläggarna på Länsstyrelsens sociala enhet för att lämna information om aktuella PO-frågor inom länet samt för att få del av information som Länsstyrelsen tillhandahåller. Socialstyrelsen har publicerat rapporter och utvärderingar om verksamheten med PO. Dessa rapporter visar att PO-verksamheten är viktig för klienterna men också att kommunerna som satsar medel på verksamheten också gör ekonomiska vinster på detta. Distriktet har medverkat vid Länsstyrelsens utbildningar av ombud. Distriktet har fortsatt en diskussion om brukarstyrda verksamheter och upphandling av verksamheter riktade till psykiskt funktionshindrade. Hjälpmedelsambassadörer Distriktet har två hjälpmedelsambassadörer. Föreläsningar har hållits om bl a kognitiva hjälpmedel. Ambassadörerna har också visat en film om hjälpmedel för RSMH:s medlemmar, på KHR, för personal och brukare inom kommunens olika verksamheter, för personliga ombud, på psykosmottagningar och samverkansgrupper. Man har dessutom tillgång till en hjälpmedelsväska som lånats ut till hjälpmedelsambassadörer från andra brukarföreningar. Representation Distriktet har under året träffat ett flertal företrädare för SLL och Stockholms stad för att föra fram RSMH:s krav i olika frågor. Inför valet 2010 genomfördes träffar med företrädare för partierna i SLL. Seminarier och konferenser Distriktet har varit närvarande och medverkat vid många seminarier och konferenser t ex kring allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, boendefrågor, arbete och sysselsättning. Samverkan med vård och socialtjänst Ett EU-projekt om Patientutbildning genomförs tillsammans med Södra psykiatrin SPO. Brukarinflytandesamordnare har inrättats. Distriktet har sammanträffat med dessa vid några tillfällen. Brukarrådet på S:t Göran har RSMH-representation. Inom Södra psykiatrin finns också RSMH-representation. Se sid 7 Vilka frågor bör det läggas en större vikt vid i det intressepolitiska arbetet Under hösten har intressepolitiska utskottet drivit ett arbete för att prioritera vad som kommer fram i olika intressepolitiska sammanhang, t ex i handikapp- och brukarråd. Ett underlag har tagits fram och vid ett seminarium i december bekräftades att underlaget i allt väsentligt kan ligga som ett generellt underlag för agerandet i landstinget och i de olika kommunerna och stadsdelarna. Nästa steg är nu att utskottet måste börja ställa krav i enlighet med detta underlag på de samverkansinstanser man ingår i. VERKSAMHET Rösträtt Stockholms del av Nätverket Rösträtt har under 2010 arrangerat möten för människor som hör röster samt anhöriga och andra intresserade. Nätverket har en egen ledningsgrupp. Sammankomsterna har skett i form av en självhjälpsgrupp att ge stöd i att förstå och hantera sina inre röster och har ordnats i distriktets lokaler. Nätverket har under det gångna året fortsatt också med den utåtriktade verksamheten. Rösträtt har ordnat informationsträffar bl a för anställda inom kommun och landsting samt RSMH:s lokalföreningar. Man har också medverkat vid seminarier och informerat i olika utbildningssammanhang. Sådana tillfällen har inneburit, förutom möjligheten att ge viktig information, också en möjlighet att påverka och bilda opinion. Dessutom har de vid ett flertal tillfällen hjälp andra aktörer att starta egna rösthörargrupper enligt samma koncept. Rösträtt har under året varit verksamma i Stockholm, Södertälje och Norrtälje, med totalt tre träffar/månad. Sedan 2006 celebrerar nätverket 14 september, den internationella rösthörardagen. Rösträtt ingår även i det internationella nätverket Intervoice. Distriktets ordförande är invald i styrelsen för nätverket. 5

8 RSMH KvinnoRum Speciella aktiviteter som vänder sig till enbart kvinnor inom RSMH Stockholms läns distrikt under namnet KvinnoRum. KvinnoRum är ett nätverk där alla kvinnor inom RSMH Stockholms läns distrikts lokalföreningar, som så önskar, kostnadsfritt kan vara medlemmar och deltaga i dess verksamhet. Målsättningen är att skapa en mötesplats för kvinnor i olika åldrar med skiftande bakgrund. Att skapa en verksamhet där kvinnors behov och intressen står i fokus kan vara ett sätt att öka kvinnors delaktighet både i sina egna liv och i samhällslivet. Strävan är att ge kvinnor möjlighet till personligt växande, medvetandehöjning och gemenskap. Förhoppningen är att RSMH KvinnoRums verksamhet ska förmedla hopp, självrespekt och en tilltro till den egna förmågan att kunna påverka och förändra sin livssituation. Årets finansiering har skett genom ABF och aktivitetsbidrag från kurser som genomförts i samarbete med ABF och fondmedel från Radiofonden / Victoriafonden. Deltagarna finansierar också själva delvis vissa kurser. Lokalföreningar och RSMH Stockholms Läns Distrikt samt Örjan Wallert har också bidragit genom att gratis ställa lokaler till förfogande. Aktiviteter under året: Kurser : Nervösa Damteatern ledd av dramapedagog Lill-Marit Bugge. Stensnäs kursgård : Seminarium ( 6-7/4 ) Seglarö :Vårterminsavslutning hos Göran Wallert Besökta föreställningar : Stadsteatern: Harper Örjan Wallerts ateljé: Genrep Lill-Marit Bugge Boulevardteatern: COOL återkomsten Egna Uppträdanden: Pumpan: Julcabaréet ( pubik ca 50 st ) Gästföreläsare : Dennis Romanovski: Performance Per Gottfredsson: Improvisation Martina Wessman : Dans Örjan Wallert: Konstseminarium Andra aktiviteter: Målningskurs ledd av Annmari Nyzell Planering och genomförande av resa till Skagen ( 26 juni- 3 juli ) Ungdomsverksamhet Under 2010 har RUS-gruppen hos RSMH Carpe Diem fortsatt med sin filmcirkel. Man har även haft lördagskaféer riktade till ungdomar. Man har fortsatt att lägga ut information på psykiatrienheter i området, kontaktat behandlingshem och mottagningar. Lotsen har tillhandahållit lokaler för verksamheten. RSMH I-samma-båt har också genomfört en verksamhet för ungdomar. Föreningen har bland sina medlemmar utsett en samordnare som tillsammans med ungdomarna tagit fram ett rikt utbud av sammankomster, utflykter och kulturaktiviteter för ungdomar. Verksamheten planeras och fastställs på stormöten med hela gruppen. Under 2010 har RSMH-ungdomar medverkat vid olika informationstillfällen, bl. a ställt upp i mediesammanhang vid flera tillfällen. Närstående Många närstående ringer till distriktet för att prata om sin egen situation och många av dem önskar att också komma i kontakt med andra närstående. Vid behov kan kansliet hänvisa dessa personer till andra inom organisationen som har erfarenhet av att informera och stödja personer som har närstående som drabbats av t ex psykos eller depression. RSMH-information ges till anhöriga vid anhörigutbildning på psykosmottagningar. Kultur och fritid Kultur och fritidsaktiviteter har genomförts på lokalföreningarna. Studier Utbildning i föreningsteknik för förtroendevalda i lokalföreningarna har anordnats vid två tillfällen på distriktets kansli. Dessutom har representanterna i handikappråd och samverkansgrupper bjudits in till ett flertal utbildningstillfällen. Flera utbildningstillfällen genomfördes också under året. Där diskuterades bl a följande teman: Psykiatri, psykoterapi och människosyn RSMH:arens personliga ekonomi Psykiatri och psykoterapi, möten och utmaningar 6

9 Samverkan och arbete inom handikappråd RSMH:s framtid. Ett Arvsfondsprojekt i samverkan med föreningen Liv i Sverige slutfördes i början av Ett avslutande häfte färdigställdes. Två böcker som gavs ut under 2009, nämligen Man kan bli galen för mindre och Nästan 100 har spridits på olika sätt. Distriktets styrelse och kanslipersonal har deltagit i olika informationsträffar och seminarier som anordnats av bl a ABF Stockholms län, RSMH Riks, HSO Stockholm och HSO Stockholms län samt Stockholms läns landsting. Information Informationsverksamheten har under 2010 fungerat ungefär som tidigare år. Både styrelse och kanslipersonal har informerat i olika utbildningssammanhang. Information har getts av kansliet till bl a elever vid olika vårdlinjer. Vid några tillfällen har elever fått information på distriktets kansli. Distriktet har även bistått lokalföreningarna vid informationer. Vid några tillfällen har information getts till olika politiker och tjänstemän. Distriktets förtroendevalda har medverkat vid många seminarier och konferenser med föredrag och även i paneldebatter. Bokbord har ordnats vid några tillfällen, oftast i samarbete med någon av våra lokalföreningar, så som exempelvis i samband med Psykiatrins vecka. Vi har informerat på träfflokaler vid flera tillfällen. Distriktet har även förmedlat kontakt mellan olika massmedia och medlemmar eller förtroendevalda inom vår organisation. Distriktets egna förtroendevalda har ställt upp för intervjuer i både dagstidningar och olika facktidningar samt radio och TV. Under 2010 har kopior av våra viktigaste intressepolitiska skrivelser översänts, förutom till respektive mottagare, även för kännedom till andra viktiga instanser, som enskilda politiker och politiska partier på olika nivåer, den psykiatriska professionen i SLL, chefstjänstemän inom BV och kommuner samt media. Fortlöpande har kopior naturligtvis översänts till våra lokalföreningar. REPRESENTANTSKAPET Ett representantskap ordnades den 26 oktober Bo Ardström från RSMH talade om förberedelsearbetet inför kongressen Många frågor ställdes till honom av deltagarna. Förutom de stadgeenliga frågorna behandlades också flera övriga frågor som de närvarande ombuden tog upp under mötet. EKONOMI Styrelsen har även under verksamhetsåret 2010 fortsatt med att arbeta för att stabilisera ekonomin. Styrelsen riktar ett varmt tack till samtliga våra bidragsgivare för deras omtanke och generositet! REPRESENTATION RSMH Förbundsrådet Carita Mandelin Elsa Jerström Styrelsen för HSO Sthlm:s län Lennart Håwestam HSO Stockholms stad Carl-Ejnar Blesser Lennart Håwestam Stockholms läns landsting, samverkansråd via HSO HSN-förvaltning Lennart Håwestam SL Färdtjänsten Carl-Ejnar Blesser Brukarråd, S:t Göran Brukarråd, Psykiatrin södra Brukarråd, Psykiatrin nordväst Pia Olsson Lars Norrman Kristina Sörensen Berhan Berhe Magnus Axelsson Arne Arenteg Anneli Westling 7

10 Lennart Håwestam Brukarråd, Psykiatrin nordost Herta Fischer Kerstin Lindkvist Kommunala handikappråden (mandatperiod 07-10) (eller motsvarande) Ekerö Maj Bredin ord Henrik Dahlstrand ers Haninge Ann-Katrine Stålstierna ord Nynäshamn Lena Stålklinga ers Sollentuna Kerstin Svanström ers Sundbyberg Herta Fischer ord Tyresö Jonny Eriksson ers Täby Anneli Westling ord Vallentuna Håkan Andersson ers Österåker Ninna Karlsson ord Annat samverkansorgan eller motsvarande Handikappföreningars samorgan Norrtälje Inger Gotto ord Nämnd- och stadsdelsanknutna handikappråd inom Stockholms stad (mandatperiod 07-10) Kommunstyrelsens hkr Carita Mandelin ord Socialtjänst- och Arbetsmarknadsnämnds hkr Carl-Ejnar Blesser ord Hässelby-Vällingby hkr Katarina Sundberg ord Bromma-Västerled hkr Katarina Sundberg ord Kungsholmen hkr Bertil Sten ers Södermalm hkr Carl-Ejnar Blesser ord Älvsjö hkr Yngve Engström ers Hägersten Liljeholmen hkr Kerstin Hållbus ord Skärholmen hkr Seppo Mälkki ord Spånga Tensta hkr Pia Olsson ord Rinkeby Kista hkr Pia Olsson ord Fastighetsbolagens hkr Seppo Mälkki ord Fastighetsnämndens hkr Seppo Mälkki ord SLUTORD Effekterna av neddragningar och omorganisationer inom såväl det psykiatriska vårdområdet som socialtjänsten har blivit allt tydligare. Under 2010 har en utförsäljning av psykiatrin till privata intressen i länet fortsatt, vilket har oroat många av medlemmarna. Landstinget har ännu inte tagit till sig olika utredningar, bl a Ambition och Ansvars uppmaning att öka resurserna till psykiatrin. Psykiatrins andel av sjukvårdens resurser fortsätter att minska. Beslutsfattarna verkar inte fullt ut förstå vilka enorma kostnader obehandlad psykisk sjukdom orsakar. Medan den psykiska ohälsan stadigt ökar är läget för den psykiatriska vården och omsorgen akut. Förutsättningarna för människor att återhämta sig försämras snarare än tvärtom. Sedan 2003 har staten satsat 5 miljarder kr på psykiatrin i form av projektmedel, bl a miltonpengar för kompetenshöjning till personal och ökad samverkan, till landsting och kommuner. Dessa nya medel har väldigt 8

11 sällan märkts av i vården. I vården märker man inte av att budgeten har ökat. Nedskärningarna fortsätter. Långsiktighet och tydliga mål för psykiatrisatsningarna saknas. Psykoterapi som sjukvårdande behandling är minst lika eftersatt som psykologiskt/psykoterapeutiskt krisstöd. Psykoterapin har fortfarande en svag ställning inom hälso- och sjukvården. Den medicinskt inriktade behandlingen har kommit att dominera den psykiatriska vården samtidigt som psykologiskt inriktad behandling fått mindre utrymme. Trycket på distriktsstyrelsen och kansliet, såväl när det gäller service till våra olika föreningar som när det gäller relationerna till landsting och kommuner, har ökat. Styrelsen tackar medlemmar, förtroendevalda och anställda inom de lokala föreningarna samt kansliets personal, som alla på olika sätt bidragit till att våra frågor uppmärksammats under verksamhetsåret EKONOMISK REDOVISNING PER DEN RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Anslag och bidrag , ,00 Övriga rörelseintäkter , ,94 Summa rörelseintäkter , ,94 Rörelsens kostnader Personalkostnader , ,71 Övriga rörelsekostnader , ,94 Avskrivning inventarier 6 740, ,50 Summa rörelsekostnader , ,15 Rörelseresultat , ,79 Finansiella intäkter Ränteintäkter 403,27 0,00 Räntekostnader, avgifter , ,79 Resultat efter finansiella poster , ,00 Bokslutsdispositioner Årets resultat , ,00 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Inventarier 9 748,50 0,00 Summa anläggningstillgångar 9 748,50 0,00 Omsättningstillgångar Kortsiktiga fordringar , ,00 Övriga fordringar , ,00 Likvida medel Kassa, bank , ,40 Summa likvida medel , ,40 Summa tillgångar , ,40 Eget kapital och skulder Eget kapital Tidigare års resultat , ,79 Personalfond 0,00 Årets resultat , ,00 Summa eget kapital , ,79 9

12 Skulder Upplupna kostnader, förutb intäkter , ,06 Upplupna semesterlöner, distriktet , ,00 Upplupna semesterlöner, lokalför (Not 1) , ,00 Personalskatter , ,25 Projektmedel (Not 2) , ,57 Lokalföreningars överskott (Not 3) , ,73 Summa skulder , ,61 Summa eget kapital och skulder , ,40 Not 1 Lokalföreningars semesterlönereserv Kungsholmen 8 316, ,00 Förgät-mig-ej 8 297, ,00 SoS 6 352, ,00 Summa , ,00 Not 2 Projekt- och reserverade medel Kvinnoverksamhet 0, ,00 Skrivarprojektet , ,00 Fondbidrag för resor 1 000, ,00 Kulturkaféer 6 668, ,57 Reserverade anordnarmedel ,00 Summa , ,57 Not 3 Lokalföreningars överskott på distriktet Kungsholmen 6 664, ,25 Järfälla 256,88 0,00 Förgät-mig-ej , ,00 Värmekällan , ,33 Havsbandet , ,61 RSMH SoS , ,84 Märsta 9 459, ,00 Fyrklövern 1 971, ,88 Österåker ,00 Summa , ,73 10

13 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2011 Intressepolitiskt arbete Distriktet skall tillsammans med de lokala föreningarna arbeta för att våra medlemmars rättigheter respekteras tillsammans med de lokala föreningarna arbeta för att lyfta fram aktuella och angelägna intressepolitiska frågor till beslutsfattarna inom både landstinget och kommunerna fortsätta arbetet med att uppvakta politiska partier i SLL bevaka planerade förändringar i vårdens och socialtjänstens organisation och informera lokalföreningarna om dessa kräva bättre tillgänglighet, och kvalitet när det gäller psykiatrisk vård, även mera utrymme för patientens delaktighet i den egna vårdsituationen arbeta speciellt för att bryta psykiatrins motstånd mot psykoterapi och arbeta mot den tilltagande medikaliseringen av den psykiatriska vården arbeta för att tekniska hjälpmedel även blir tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar bevaka översynen av de regionala vårdprogrammen inom psykiatrins område kräva utrymme för patientperspektiv och möjlighet till reell samverkan påtala omorganisationer som innebär försämringar bevaka den fortsatta hanteringen av NU-projektet inom Socialstyrelsen samt informera lokalföreningarna om denna fråga fortsätta att ställa krav på bättre resurser för de socialpsykiatriska verksamheterna bevaka omorganisationer av den kommunala servicen verka för att medlemmars rätt till bra boende och boendestöd, samt rehabilitering, arbete och sysselsättning tillgodoses arbeta för att lyfta upp frågan om tandvårdens tillgänglighet för psykiskt funktionshindrade arbeta för att väcka medias och allmänhetens intresse och empati för de som har psykisk funktionsnedsättning bevaka frågan om personliga ombud för psykiskt funktionshindrade anordna minst ett representantskap i oktober samt en till två ordförandeträffar Föreningsstöd Distriktet skall inom de ramar som anges av distriktets stadgar stödja lokalföreningarna i deras verksamhet tillhandahålla studier och gemensamma sammankomster för lokalföreningarnas förtroendevalda och medlemmar verka för att underlätta för lokalföreningarna att få tillgång till datakunskap prioritera utbildning i föreningars ekonomihantering tillhandahålla information i arbetsgivarfrågor för föreningar med anställd personal tillhandahålla verktyg för och uppmuntra föreningarna att värva nya medlemmar Framtidsfrågor Distriktet skall verka för att framtidsfrågor ständigt skall vara högt prioriterade tillhandahålla verktyg för och uppmuntra föreningarna att värva nya medlemmar Samverkansfrågor Distriktet skall fortsätta att arbeta för att RSMH skall vara aktivt representerat i de olika samverkansorganen som finns inom landstinget, kommunerna samt HSO. ordna träffar för de lokala RSMH-företrädarna. Studieverksamhet Distriktets skall fortsätta att anordna utbildningsdagar i föreningskunskap inklusive bidragsfrågor informera lokalföreningarna om möjligheten till samarbete med respektive ABF-avdelning behandla viktiga intressepolitiska frågor inom distriktets studieverksamhet Ungdomsverksamhet Distriktet skall fortsätta att bevaka och agera i frågor som handlar om barn- och ungdomars psykiatriska vård 11

14 verka för att ungdomar både vill och kan bli medlemmar i RSMH samverka med RUS-distriktet tillhandahålla verktyg för och uppmuntra föreningarna att värva nya medlemmar Nätverket Rösträtt Distriktet skall fortsätta att stödja Rösträtt planera aktiviteter kring Rösträtt inom distriktet arbeta för att hitta bra finansiering för denna verksamhet. Etniska frågor Distriktet skall arbeta för att göra RSMH känt bland länets invandrare som har kontakt med den öppna eller slutna psykiatriska vården arbeta för att hjälpa lokalföreningar att ta emot medlemmar med olika etnisk och kulturell bakgrund. bevaka och uppmärksamma de speciella problem som invandrare med psykiska funktionshinder kan ha. Information Distriktet skall fortsätta med den utåtriktade informationsverksamheten i samverkan med lokalföreningarna vidareutveckla distriktets hemsida och informationsmaterial söka bidrag för utökad informationsverksamhet Fritidsverksamhet Distriktet skall under året anordna en länsgemensam utflykt. Dessutom uppmuntra till utflykter på lokalföreningsnivå. Ekonomi Distriktet skall samverka med de övriga organisationerna inom HSO Stockholms län för att lyfta fram behovet av årlig kompensation för pris- och lönehöjningar arbeta vidare för att i någon form kunna permanenta verksamheten med föreningsutveckling som bedrivs i projektform sedan hösten 2005 med stöd från HSN och Stockholms stad. Om sökt anslag ej erhålles anpassas tjänstgöringsgraden, alternativt söks någon form av arbetsmarknadsstöd. 12

15 Budget Budgetförslag för verksamhetsåret 2011 Intäkter Landstingsstyrelsens förvaltning HSN Stockholms stad, Socialtjänstförv ABF AMS lönebidrag Ersättning för PA Övrigt 1500 Anordnarbidrag Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Hyra och övriga lokalkostnader Sammanträden, styrelsekonferenser, resor, representation Information, kurser, konferenser, prenumerationer Kontorskostnader, administration Revision, årsmöte, repskapet, medl avg Inventarier (tel växel, teknik mm) Medlemsutflykt Studier Räntor, avgifter 3000 Övrigt 5000 Överskott Summa kostnader

16

17

18

19

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Minnesanteckningar från utbildningstillfället om Brukarinflytande RSMH Riks Örnsberg 2012-02- 02

Minnesanteckningar från utbildningstillfället om Brukarinflytande RSMH Riks Örnsberg 2012-02- 02 Minnesanteckningar från utbildningstillfället om Brukarinflytande RSMH Riks Örnsberg 2012-02- 02 Förtroendevalda från Stockholms läns distrikts olika föreningar samlades 2012-02- 02 till sammankomst på

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STADGAR För Lokalförening i RUS

STADGAR För Lokalförening i RUS STADGAR För Lokalförening i RUS Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, RSMH:s Ungdomsförbund (Bild 1996) Reviderade vid RUS Kongress 2009-05-30 2009-05-31 2009-05-31 1 (12) RUS, RSMH:s Ungdomsförbund Riksförbundet

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Rapport om Handslaget och skolorna år 4

Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Beskrivning av verksamheten i Stockholmsdistriktet under perioden 2006-07-01-2007-06-30 Bakgrund och ambition Med Handslaget vill Stockholms Idrottsförbund (SIF)

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Lokalföreningen i Järfälla/Upplands-Bro. Verksamhetsberättelse för 2014

Lokalföreningen i Järfälla/Upplands-Bro. Verksamhetsberättelse för 2014 Lokalföreningen i Järfälla/Upplands-Bro Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för FUB Järfälla/Upplands-Bro förening avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Medlemsantal Antalet

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer