Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar RSMH Stockholms läns distrikt Pumpan 19 april 2011

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 2010 STYRELSE... 2 REVISORER... 2 ANSTÄLLDA INOM DISTRIKTET... 3 LOKALFÖRENINGARNA... 3 LOKALFÖRENINGSUTVECKLING OCH SERVICE... 3 HANDIKAPPSAMVERKAN OCH EXTERNA KONTAKTER... 4 INTRESSEPOLITIK... 4 SJUKVÅRDENS ORGANISATION... 4 ALLMÄNT... 4 MPA... 4 PSYKOTERAPI... 4 PSYKIATRINS VECKA... 5 PERSONLIGT OMBUD... 5 HJÄLPMEDELSAMBASSADÖRER... 5 REPRESENTATION... 5 SEMINARIER OCH KONFERENSER... 5 SAMVERKAN MED VÅRD OCH SOCIALTJÄNST... 5 VILKA FRÅGOR BÖR DET LÄGGAS EN STÖRRE VIKT VID I DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET... 5 VERKSAMHET... 5 RÖSTRÄTT... 5 RSMH KVINNORUM... 6 UNGDOMSVERKSAMHET... 6 NÄRSTÅENDE... 6 KULTUR OCH FRITID... 6 STUDIER... 6 INFORMATION... 7 REPRESENTANTSKAPET... 7 EKONOMI... 7 REPRESENTATION... 7 SLUTORD... 8 EKONOMISK REDOVISNING PER DEN RESULTATRÄKNING... 9 BALANSRÄKNING... 9 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR BUDGET MOTION SOLNA SUNDBYBERG STYRELSENS SVAR PÅ MOTION STYRELSENS UNDERSKRIFTER Använda förkortningar SLL: Stockholms läns landsting MPA: Medicinskt programarbete PO: Personligt ombud HSU: Hälso- och sjukvårdsutskottet LS: Landstingsstyrelsen BV: Beställare vård NSP: Norra Stockholms psykiatri BUP: barn- och ungdomspsykiatrin Kp: Kontaktperson RUS: Riksförbundet Unga för Social hälsa KHR: Kommunalt Handikappråd HSO: Handikappföreningarnas Samarbetsorgan ABF: Arbetarrörelsens Bildningsförbund 1

4 STYRELSE Ordinarie Ami Rohnitz Lennart Håwestam Carl-Ejnar Blesser Carita Mandelin Anneli Westling Pia Olsson Arne Arenteg Ansvarsområde Ordförande, AU, IPU, Rösträtt, hemsida, kp med Kvinnorum och Ledningsgruppen för personliga ombud (Stadsmissionen) AU, IPU, hemsida och framtidsgrupp Kassör, AU, integration, Ledningsgruppen för personliga ombud (Stadsmissionen) och hemsida Vice ordförande, AU, IPU, Arbetsmarknad, Livsval ers, ALFA ers Närstående, Rösträtt; hjälpmedel, Region 4 TOP, information och Ledningsgruppen för personliga ombud (Stadsmissionen) Integration och hjälpmedel AU, IPU, integration och framtid Ersättare Seppo Mälkki Stefan Mitlid IPU, information, Radio Tokholm, Arbetsmarknad, framtidsgrupp, ungdom, Kp med RUS, Livsval ord, ALFA ord Studier Elsa Jerström Agneta Bagge Anita Thisell Tomas Hedborg Adjungerad ledamot Magnus Sundgren En person från RUS IPU IPU och framtid IPU och hjälpmedel IPU Styrelse Styrelsen har under året haft 10 sammanträden Arbetsutskottet (AU) har under året haft 8 sammanträden Intressepolitiska utskottet (IP) har under året haft 7 separata sammanträden. RSMH Kvinnorum Kerstin Björkman, sammankallande REVISORER Auktoriserad ordinarie BDO Stockholm AB Förtroendevald ordinarie Herta Fischer Auktoriserad ersättare Förtroendevald ersättare BDO Stockholm AB Inger Gotto VALBEREDNING Doris Dahlin, RSMH Kungsholmen (sammankallande) Herta Fischer, RSMH Solna-Sundbyberg Gunnar Hagberg, RSMH Gläntan Vaito Luomala, RSMH I samma båt Kim Johansson, RSMH Västerort 2

5 ANSTÄLLDA INOM DISTRIKTET Följande personer har under året varit anställda på distriktskansliet: Hans Marcusson (heltid) Anita Nömm (deltid) Christer Jerström (heltid) Björn Schnürer (deltid) Håkan Jarmar (deltid) fr o m september 2010 Anställda inom lokalföreningarna inom Stockholms län: Bo Liljekvist, RSMH Förgät-mig-ej, Carina Nilsson, RSMH Förgät-mig-ej Berit Rosdahl, RSMH Kungsholmen t o m november 2010 Ulrika Nilsson RSMH Söder Om Söder LOKALFÖRENINGARNA Inom distriktet finns följande lokalföreningar verksamma den 31 december Föreningens namn Antal betalande per den 31/ RSMH Upplands-Väsby 15 RSMH Ringen, Södermalm 20 RSMH Solna-Sundbyberg 19 RSMH Järva-Regnbågen, Rinkeby-Kista 32 RSMH Roslagen, Norrtälje 30 RSMH Du-och-jag, Nacka-Värmdö 35 RSMH Mälaröarna, Ekerö 48 RSMH Gläntan, Tyresö 62 RSMH Västerort, Bromma 22 RSMH Förgät-mig-ej, Södertälje 67 RSMH Järfälla 12 RSMH Värmekällan, Sollentuna 41 RSMH Kungsholmen 51 RSMH Solbergagården/Bra-å-ha, Älvsjö 66 RSMH Respons, Norsborg 73 RSMH Havsbandet; Haninge 20 RSMH Carpe Diem, Östermalm 38 RSMH SOS, Söder om Söder, Farsta 170 RSMH I-samma-båt, Danderyd 96 RSMH Hamnen, Nynäshamn 10 RSMH Rekyl, Tumba 13 LOKALFÖRENINGSUTVECKLING OCH SERVICE Vid årets slut fanns 21 lokalföreningar inom distriktet. RSMH Österåker och RSMH Söder har lagts vilande. Medlemsantalet per den var 940. Verksamheten gentemot föreningar har genomförts genom besök på lokalföreningarna. Enskilda medlemmar och lokalt förtroendevalda har kontaktat kansliet antingen per telefon eller genom besök för att diskutera stadge-, ekonomi- och föreningstekniska frågor. Vidare har under året med hjälp av projektmedel arbetats intensivt med de åtta föreningarna inom Stockholms stad bl a genom olika träffar för de förtroendevalda. Dessutom har kansliet hjälpt till med bl a med ekonomihantering, bokföring, redovisningar och ansökningar. Möten har dessutom hållits med tjänstemännen på Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ett återhämtnings- och sysselsättningsprojekt i träfflokal Lotsen på Östermalm har startat under 2008 av RSMH förbundet efter en överenskommelse med Östermalm sdn i samverkan med RSMH Carpe Diem. Arbetet fortsatte under Distriktets förtroendevalda och kansliet har biträtt lokalföreningarna med bl a skrivelser till kommunala myndigheter samt underlag för kontakter med och uppvaktningar av kommuner och lokala politiker. Den personaladministrativa servicen har minskat p g a att föreningarna, främst av ekonomiska skäl, varit tvungna att 3

6 säga upp personal de senaste åren. Detta har gett utrymme för att öka servicen med ekonomihantering, speciellt bokföring, redovisningar och ansökningar. HANDIKAPPSAMVERKAN OCH EXTERNA KONTAKTER Distriktets representanter inom HSO Stockholms län har varit delaktiga i arbetet med att tillämpa den modell för samverkan mellan SLL och länets handikapporganisationer, som har fortsatt att gälla under Under 2010 var RSMH Stockholms Läns distrikt representerade i flera av de olika samverkansråden. Se under rubriken Representation sid 7. Distriktet har dessutom representation både som ordinarie ledamot och som ersättare i styrelsen samt dessutom representation i ett flertal arbetsgrupper. Se under rubriken Representation sid 7. Inom HSO Stockholms län har man under 2010 arbetat med delaktighet, tillgänglighet och bemötande, Dessutom har man arbetat fram program för hälso- och sjukvårdsfrågor och program för hjälpmedelsfrågor. Man har även lagt fokus på arbetsmarknadsfrågorna. HSO Stockholm stad har under verksamhetsåret fortsatt arbetet mot stadens planerade konkurrensutsättning av verksamheter för våra grupper. Man genomförde en kulturfestival på ABF-huset under hösten RSMH Stockholms läns distrikt är via representanter engagerade i styrelsearbetet. RSMH är representerat i flera av de kommunala handikappråden samt i flera av de lokala och centrala handikappråden i Stockholm. Information till de lokala representanterna har lämnats genom distriktet, antingen skriftligt eller också vid gemensamma träffar. Distriktet har också varit representerat i referensgrupper hos Länsstyrelsen och Stadsmissionen och olika samverkansprojekt mellan vård och socialtjänst, även inom övriga kommuner i Stockholms län. INTRESSEPOLITIK Sjukvårdens organisation Under 2010 har förändringar genomförts vad gäller sjukvårdens organisation inom Stockholms läns landsting. Privatiseringar har genomförts och nedskärningar har gjorts inom flera för oss aktuella områden under året. Trots utökade medel till psykiatrin måste ärendet bevakas för att använda medlen på ett så optimalt sätt som möjligt med olika behandlingsformer som passar individen. Allmänt Samverkan enligt 8 HSL med berörda organisationer, RSMH med flera, förväntas ske fortlöpande såväl under översynen som inför beslut om åtgärder och därav följande förändringar inom psykiatrin. Vi är positiva till ett mer differentierat vårdutbud. Bland annat har vi sedan länge framfört önskemål om mellanvårdsformer och mindre enheter för de nyinsjuknade. Allmänpsykiatrin har sedan länge varit föremål för ekonomiskt betingade inskränkningar och verksamheter har urholkats. Slutenvårdsplatserna har minskat varav följt att man skriver ut patienter i förtid. Detta har ofta lett till återinskrivning endast kort tid efter utskrivningen - ofta med stöd av LPT. De eventuella effektivitetsvinster som kan åstadkommas genom olika slag av åtgärder förväntas överföras till andra, nu underförsörjda delar av allmänpsykiatrin. Vi ser positivt på att ytterligare utbyggnad av psykiatrin utreds. Vi noterar också med tillfredställelse att man riktar särskild uppmärksamhet på de unga vuxnas situation i vården. MPA Under 2009 bereddes distriktet möjlighet att lämna synpunkter på det Regionala vårdprogrammet Ångestsyndrom som har publicerats under Styrelsen anser att det viktigt att fortsätta att följa programarbetet och fortsätta bevaka arbetet för att vinna utrymme för våra åsikter inom MPA i psykiatri. Psykoterapi Utökad tillgång till psykoterapi har varit ett av de viktiga kraven under Styrelsen har på olika sätt arbetat för att psykoterapi skall användas som en mer utbredd behandlingsform som fler får ta del av. 4

7 Psykiatrins vecka RSMH Stockholms läns distrikt var representerat i samband med psykiatrins vecka på olika sjukhus under hösten Ingen central planering med RSMH-deltagande under 2010 förekom. Personligt ombud Frågan om personligt ombud har även under verksamhetsåret 2010 varit en viktig intressepolitisk fråga att bevaka. Distriktets styrelse har varit representerat i Länsberedningsgruppen för PO hos Länsstyrelsen. Efter att PO i Stockholm har konkurrensutsatts har distriktet engagerat sig i ledningsgruppsarbete med Stadsmissionen. Distriktet har haft fortlöpande kontakter med handläggarna på Länsstyrelsens sociala enhet för att lämna information om aktuella PO-frågor inom länet samt för att få del av information som Länsstyrelsen tillhandahåller. Socialstyrelsen har publicerat rapporter och utvärderingar om verksamheten med PO. Dessa rapporter visar att PO-verksamheten är viktig för klienterna men också att kommunerna som satsar medel på verksamheten också gör ekonomiska vinster på detta. Distriktet har medverkat vid Länsstyrelsens utbildningar av ombud. Distriktet har fortsatt en diskussion om brukarstyrda verksamheter och upphandling av verksamheter riktade till psykiskt funktionshindrade. Hjälpmedelsambassadörer Distriktet har två hjälpmedelsambassadörer. Föreläsningar har hållits om bl a kognitiva hjälpmedel. Ambassadörerna har också visat en film om hjälpmedel för RSMH:s medlemmar, på KHR, för personal och brukare inom kommunens olika verksamheter, för personliga ombud, på psykosmottagningar och samverkansgrupper. Man har dessutom tillgång till en hjälpmedelsväska som lånats ut till hjälpmedelsambassadörer från andra brukarföreningar. Representation Distriktet har under året träffat ett flertal företrädare för SLL och Stockholms stad för att föra fram RSMH:s krav i olika frågor. Inför valet 2010 genomfördes träffar med företrädare för partierna i SLL. Seminarier och konferenser Distriktet har varit närvarande och medverkat vid många seminarier och konferenser t ex kring allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, boendefrågor, arbete och sysselsättning. Samverkan med vård och socialtjänst Ett EU-projekt om Patientutbildning genomförs tillsammans med Södra psykiatrin SPO. Brukarinflytandesamordnare har inrättats. Distriktet har sammanträffat med dessa vid några tillfällen. Brukarrådet på S:t Göran har RSMH-representation. Inom Södra psykiatrin finns också RSMH-representation. Se sid 7 Vilka frågor bör det läggas en större vikt vid i det intressepolitiska arbetet Under hösten har intressepolitiska utskottet drivit ett arbete för att prioritera vad som kommer fram i olika intressepolitiska sammanhang, t ex i handikapp- och brukarråd. Ett underlag har tagits fram och vid ett seminarium i december bekräftades att underlaget i allt väsentligt kan ligga som ett generellt underlag för agerandet i landstinget och i de olika kommunerna och stadsdelarna. Nästa steg är nu att utskottet måste börja ställa krav i enlighet med detta underlag på de samverkansinstanser man ingår i. VERKSAMHET Rösträtt Stockholms del av Nätverket Rösträtt har under 2010 arrangerat möten för människor som hör röster samt anhöriga och andra intresserade. Nätverket har en egen ledningsgrupp. Sammankomsterna har skett i form av en självhjälpsgrupp att ge stöd i att förstå och hantera sina inre röster och har ordnats i distriktets lokaler. Nätverket har under det gångna året fortsatt också med den utåtriktade verksamheten. Rösträtt har ordnat informationsträffar bl a för anställda inom kommun och landsting samt RSMH:s lokalföreningar. Man har också medverkat vid seminarier och informerat i olika utbildningssammanhang. Sådana tillfällen har inneburit, förutom möjligheten att ge viktig information, också en möjlighet att påverka och bilda opinion. Dessutom har de vid ett flertal tillfällen hjälp andra aktörer att starta egna rösthörargrupper enligt samma koncept. Rösträtt har under året varit verksamma i Stockholm, Södertälje och Norrtälje, med totalt tre träffar/månad. Sedan 2006 celebrerar nätverket 14 september, den internationella rösthörardagen. Rösträtt ingår även i det internationella nätverket Intervoice. Distriktets ordförande är invald i styrelsen för nätverket. 5

8 RSMH KvinnoRum Speciella aktiviteter som vänder sig till enbart kvinnor inom RSMH Stockholms läns distrikt under namnet KvinnoRum. KvinnoRum är ett nätverk där alla kvinnor inom RSMH Stockholms läns distrikts lokalföreningar, som så önskar, kostnadsfritt kan vara medlemmar och deltaga i dess verksamhet. Målsättningen är att skapa en mötesplats för kvinnor i olika åldrar med skiftande bakgrund. Att skapa en verksamhet där kvinnors behov och intressen står i fokus kan vara ett sätt att öka kvinnors delaktighet både i sina egna liv och i samhällslivet. Strävan är att ge kvinnor möjlighet till personligt växande, medvetandehöjning och gemenskap. Förhoppningen är att RSMH KvinnoRums verksamhet ska förmedla hopp, självrespekt och en tilltro till den egna förmågan att kunna påverka och förändra sin livssituation. Årets finansiering har skett genom ABF och aktivitetsbidrag från kurser som genomförts i samarbete med ABF och fondmedel från Radiofonden / Victoriafonden. Deltagarna finansierar också själva delvis vissa kurser. Lokalföreningar och RSMH Stockholms Läns Distrikt samt Örjan Wallert har också bidragit genom att gratis ställa lokaler till förfogande. Aktiviteter under året: Kurser : Nervösa Damteatern ledd av dramapedagog Lill-Marit Bugge. Stensnäs kursgård : Seminarium ( 6-7/4 ) Seglarö :Vårterminsavslutning hos Göran Wallert Besökta föreställningar : Stadsteatern: Harper Örjan Wallerts ateljé: Genrep Lill-Marit Bugge Boulevardteatern: COOL återkomsten Egna Uppträdanden: Pumpan: Julcabaréet ( pubik ca 50 st ) Gästföreläsare : Dennis Romanovski: Performance Per Gottfredsson: Improvisation Martina Wessman : Dans Örjan Wallert: Konstseminarium Andra aktiviteter: Målningskurs ledd av Annmari Nyzell Planering och genomförande av resa till Skagen ( 26 juni- 3 juli ) Ungdomsverksamhet Under 2010 har RUS-gruppen hos RSMH Carpe Diem fortsatt med sin filmcirkel. Man har även haft lördagskaféer riktade till ungdomar. Man har fortsatt att lägga ut information på psykiatrienheter i området, kontaktat behandlingshem och mottagningar. Lotsen har tillhandahållit lokaler för verksamheten. RSMH I-samma-båt har också genomfört en verksamhet för ungdomar. Föreningen har bland sina medlemmar utsett en samordnare som tillsammans med ungdomarna tagit fram ett rikt utbud av sammankomster, utflykter och kulturaktiviteter för ungdomar. Verksamheten planeras och fastställs på stormöten med hela gruppen. Under 2010 har RSMH-ungdomar medverkat vid olika informationstillfällen, bl. a ställt upp i mediesammanhang vid flera tillfällen. Närstående Många närstående ringer till distriktet för att prata om sin egen situation och många av dem önskar att också komma i kontakt med andra närstående. Vid behov kan kansliet hänvisa dessa personer till andra inom organisationen som har erfarenhet av att informera och stödja personer som har närstående som drabbats av t ex psykos eller depression. RSMH-information ges till anhöriga vid anhörigutbildning på psykosmottagningar. Kultur och fritid Kultur och fritidsaktiviteter har genomförts på lokalföreningarna. Studier Utbildning i föreningsteknik för förtroendevalda i lokalföreningarna har anordnats vid två tillfällen på distriktets kansli. Dessutom har representanterna i handikappråd och samverkansgrupper bjudits in till ett flertal utbildningstillfällen. Flera utbildningstillfällen genomfördes också under året. Där diskuterades bl a följande teman: Psykiatri, psykoterapi och människosyn RSMH:arens personliga ekonomi Psykiatri och psykoterapi, möten och utmaningar 6

9 Samverkan och arbete inom handikappråd RSMH:s framtid. Ett Arvsfondsprojekt i samverkan med föreningen Liv i Sverige slutfördes i början av Ett avslutande häfte färdigställdes. Två böcker som gavs ut under 2009, nämligen Man kan bli galen för mindre och Nästan 100 har spridits på olika sätt. Distriktets styrelse och kanslipersonal har deltagit i olika informationsträffar och seminarier som anordnats av bl a ABF Stockholms län, RSMH Riks, HSO Stockholm och HSO Stockholms län samt Stockholms läns landsting. Information Informationsverksamheten har under 2010 fungerat ungefär som tidigare år. Både styrelse och kanslipersonal har informerat i olika utbildningssammanhang. Information har getts av kansliet till bl a elever vid olika vårdlinjer. Vid några tillfällen har elever fått information på distriktets kansli. Distriktet har även bistått lokalföreningarna vid informationer. Vid några tillfällen har information getts till olika politiker och tjänstemän. Distriktets förtroendevalda har medverkat vid många seminarier och konferenser med föredrag och även i paneldebatter. Bokbord har ordnats vid några tillfällen, oftast i samarbete med någon av våra lokalföreningar, så som exempelvis i samband med Psykiatrins vecka. Vi har informerat på träfflokaler vid flera tillfällen. Distriktet har även förmedlat kontakt mellan olika massmedia och medlemmar eller förtroendevalda inom vår organisation. Distriktets egna förtroendevalda har ställt upp för intervjuer i både dagstidningar och olika facktidningar samt radio och TV. Under 2010 har kopior av våra viktigaste intressepolitiska skrivelser översänts, förutom till respektive mottagare, även för kännedom till andra viktiga instanser, som enskilda politiker och politiska partier på olika nivåer, den psykiatriska professionen i SLL, chefstjänstemän inom BV och kommuner samt media. Fortlöpande har kopior naturligtvis översänts till våra lokalföreningar. REPRESENTANTSKAPET Ett representantskap ordnades den 26 oktober Bo Ardström från RSMH talade om förberedelsearbetet inför kongressen Många frågor ställdes till honom av deltagarna. Förutom de stadgeenliga frågorna behandlades också flera övriga frågor som de närvarande ombuden tog upp under mötet. EKONOMI Styrelsen har även under verksamhetsåret 2010 fortsatt med att arbeta för att stabilisera ekonomin. Styrelsen riktar ett varmt tack till samtliga våra bidragsgivare för deras omtanke och generositet! REPRESENTATION RSMH Förbundsrådet Carita Mandelin Elsa Jerström Styrelsen för HSO Sthlm:s län Lennart Håwestam HSO Stockholms stad Carl-Ejnar Blesser Lennart Håwestam Stockholms läns landsting, samverkansråd via HSO HSN-förvaltning Lennart Håwestam SL Färdtjänsten Carl-Ejnar Blesser Brukarråd, S:t Göran Brukarråd, Psykiatrin södra Brukarråd, Psykiatrin nordväst Pia Olsson Lars Norrman Kristina Sörensen Berhan Berhe Magnus Axelsson Arne Arenteg Anneli Westling 7

10 Lennart Håwestam Brukarråd, Psykiatrin nordost Herta Fischer Kerstin Lindkvist Kommunala handikappråden (mandatperiod 07-10) (eller motsvarande) Ekerö Maj Bredin ord Henrik Dahlstrand ers Haninge Ann-Katrine Stålstierna ord Nynäshamn Lena Stålklinga ers Sollentuna Kerstin Svanström ers Sundbyberg Herta Fischer ord Tyresö Jonny Eriksson ers Täby Anneli Westling ord Vallentuna Håkan Andersson ers Österåker Ninna Karlsson ord Annat samverkansorgan eller motsvarande Handikappföreningars samorgan Norrtälje Inger Gotto ord Nämnd- och stadsdelsanknutna handikappråd inom Stockholms stad (mandatperiod 07-10) Kommunstyrelsens hkr Carita Mandelin ord Socialtjänst- och Arbetsmarknadsnämnds hkr Carl-Ejnar Blesser ord Hässelby-Vällingby hkr Katarina Sundberg ord Bromma-Västerled hkr Katarina Sundberg ord Kungsholmen hkr Bertil Sten ers Södermalm hkr Carl-Ejnar Blesser ord Älvsjö hkr Yngve Engström ers Hägersten Liljeholmen hkr Kerstin Hållbus ord Skärholmen hkr Seppo Mälkki ord Spånga Tensta hkr Pia Olsson ord Rinkeby Kista hkr Pia Olsson ord Fastighetsbolagens hkr Seppo Mälkki ord Fastighetsnämndens hkr Seppo Mälkki ord SLUTORD Effekterna av neddragningar och omorganisationer inom såväl det psykiatriska vårdområdet som socialtjänsten har blivit allt tydligare. Under 2010 har en utförsäljning av psykiatrin till privata intressen i länet fortsatt, vilket har oroat många av medlemmarna. Landstinget har ännu inte tagit till sig olika utredningar, bl a Ambition och Ansvars uppmaning att öka resurserna till psykiatrin. Psykiatrins andel av sjukvårdens resurser fortsätter att minska. Beslutsfattarna verkar inte fullt ut förstå vilka enorma kostnader obehandlad psykisk sjukdom orsakar. Medan den psykiska ohälsan stadigt ökar är läget för den psykiatriska vården och omsorgen akut. Förutsättningarna för människor att återhämta sig försämras snarare än tvärtom. Sedan 2003 har staten satsat 5 miljarder kr på psykiatrin i form av projektmedel, bl a miltonpengar för kompetenshöjning till personal och ökad samverkan, till landsting och kommuner. Dessa nya medel har väldigt 8

11 sällan märkts av i vården. I vården märker man inte av att budgeten har ökat. Nedskärningarna fortsätter. Långsiktighet och tydliga mål för psykiatrisatsningarna saknas. Psykoterapi som sjukvårdande behandling är minst lika eftersatt som psykologiskt/psykoterapeutiskt krisstöd. Psykoterapin har fortfarande en svag ställning inom hälso- och sjukvården. Den medicinskt inriktade behandlingen har kommit att dominera den psykiatriska vården samtidigt som psykologiskt inriktad behandling fått mindre utrymme. Trycket på distriktsstyrelsen och kansliet, såväl när det gäller service till våra olika föreningar som när det gäller relationerna till landsting och kommuner, har ökat. Styrelsen tackar medlemmar, förtroendevalda och anställda inom de lokala föreningarna samt kansliets personal, som alla på olika sätt bidragit till att våra frågor uppmärksammats under verksamhetsåret EKONOMISK REDOVISNING PER DEN RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Anslag och bidrag , ,00 Övriga rörelseintäkter , ,94 Summa rörelseintäkter , ,94 Rörelsens kostnader Personalkostnader , ,71 Övriga rörelsekostnader , ,94 Avskrivning inventarier 6 740, ,50 Summa rörelsekostnader , ,15 Rörelseresultat , ,79 Finansiella intäkter Ränteintäkter 403,27 0,00 Räntekostnader, avgifter , ,79 Resultat efter finansiella poster , ,00 Bokslutsdispositioner Årets resultat , ,00 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Inventarier 9 748,50 0,00 Summa anläggningstillgångar 9 748,50 0,00 Omsättningstillgångar Kortsiktiga fordringar , ,00 Övriga fordringar , ,00 Likvida medel Kassa, bank , ,40 Summa likvida medel , ,40 Summa tillgångar , ,40 Eget kapital och skulder Eget kapital Tidigare års resultat , ,79 Personalfond 0,00 Årets resultat , ,00 Summa eget kapital , ,79 9

12 Skulder Upplupna kostnader, förutb intäkter , ,06 Upplupna semesterlöner, distriktet , ,00 Upplupna semesterlöner, lokalför (Not 1) , ,00 Personalskatter , ,25 Projektmedel (Not 2) , ,57 Lokalföreningars överskott (Not 3) , ,73 Summa skulder , ,61 Summa eget kapital och skulder , ,40 Not 1 Lokalföreningars semesterlönereserv Kungsholmen 8 316, ,00 Förgät-mig-ej 8 297, ,00 SoS 6 352, ,00 Summa , ,00 Not 2 Projekt- och reserverade medel Kvinnoverksamhet 0, ,00 Skrivarprojektet , ,00 Fondbidrag för resor 1 000, ,00 Kulturkaféer 6 668, ,57 Reserverade anordnarmedel ,00 Summa , ,57 Not 3 Lokalföreningars överskott på distriktet Kungsholmen 6 664, ,25 Järfälla 256,88 0,00 Förgät-mig-ej , ,00 Värmekällan , ,33 Havsbandet , ,61 RSMH SoS , ,84 Märsta 9 459, ,00 Fyrklövern 1 971, ,88 Österåker ,00 Summa , ,73 10

13 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2011 Intressepolitiskt arbete Distriktet skall tillsammans med de lokala föreningarna arbeta för att våra medlemmars rättigheter respekteras tillsammans med de lokala föreningarna arbeta för att lyfta fram aktuella och angelägna intressepolitiska frågor till beslutsfattarna inom både landstinget och kommunerna fortsätta arbetet med att uppvakta politiska partier i SLL bevaka planerade förändringar i vårdens och socialtjänstens organisation och informera lokalföreningarna om dessa kräva bättre tillgänglighet, och kvalitet när det gäller psykiatrisk vård, även mera utrymme för patientens delaktighet i den egna vårdsituationen arbeta speciellt för att bryta psykiatrins motstånd mot psykoterapi och arbeta mot den tilltagande medikaliseringen av den psykiatriska vården arbeta för att tekniska hjälpmedel även blir tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar bevaka översynen av de regionala vårdprogrammen inom psykiatrins område kräva utrymme för patientperspektiv och möjlighet till reell samverkan påtala omorganisationer som innebär försämringar bevaka den fortsatta hanteringen av NU-projektet inom Socialstyrelsen samt informera lokalföreningarna om denna fråga fortsätta att ställa krav på bättre resurser för de socialpsykiatriska verksamheterna bevaka omorganisationer av den kommunala servicen verka för att medlemmars rätt till bra boende och boendestöd, samt rehabilitering, arbete och sysselsättning tillgodoses arbeta för att lyfta upp frågan om tandvårdens tillgänglighet för psykiskt funktionshindrade arbeta för att väcka medias och allmänhetens intresse och empati för de som har psykisk funktionsnedsättning bevaka frågan om personliga ombud för psykiskt funktionshindrade anordna minst ett representantskap i oktober samt en till två ordförandeträffar Föreningsstöd Distriktet skall inom de ramar som anges av distriktets stadgar stödja lokalföreningarna i deras verksamhet tillhandahålla studier och gemensamma sammankomster för lokalföreningarnas förtroendevalda och medlemmar verka för att underlätta för lokalföreningarna att få tillgång till datakunskap prioritera utbildning i föreningars ekonomihantering tillhandahålla information i arbetsgivarfrågor för föreningar med anställd personal tillhandahålla verktyg för och uppmuntra föreningarna att värva nya medlemmar Framtidsfrågor Distriktet skall verka för att framtidsfrågor ständigt skall vara högt prioriterade tillhandahålla verktyg för och uppmuntra föreningarna att värva nya medlemmar Samverkansfrågor Distriktet skall fortsätta att arbeta för att RSMH skall vara aktivt representerat i de olika samverkansorganen som finns inom landstinget, kommunerna samt HSO. ordna träffar för de lokala RSMH-företrädarna. Studieverksamhet Distriktets skall fortsätta att anordna utbildningsdagar i föreningskunskap inklusive bidragsfrågor informera lokalföreningarna om möjligheten till samarbete med respektive ABF-avdelning behandla viktiga intressepolitiska frågor inom distriktets studieverksamhet Ungdomsverksamhet Distriktet skall fortsätta att bevaka och agera i frågor som handlar om barn- och ungdomars psykiatriska vård 11

14 verka för att ungdomar både vill och kan bli medlemmar i RSMH samverka med RUS-distriktet tillhandahålla verktyg för och uppmuntra föreningarna att värva nya medlemmar Nätverket Rösträtt Distriktet skall fortsätta att stödja Rösträtt planera aktiviteter kring Rösträtt inom distriktet arbeta för att hitta bra finansiering för denna verksamhet. Etniska frågor Distriktet skall arbeta för att göra RSMH känt bland länets invandrare som har kontakt med den öppna eller slutna psykiatriska vården arbeta för att hjälpa lokalföreningar att ta emot medlemmar med olika etnisk och kulturell bakgrund. bevaka och uppmärksamma de speciella problem som invandrare med psykiska funktionshinder kan ha. Information Distriktet skall fortsätta med den utåtriktade informationsverksamheten i samverkan med lokalföreningarna vidareutveckla distriktets hemsida och informationsmaterial söka bidrag för utökad informationsverksamhet Fritidsverksamhet Distriktet skall under året anordna en länsgemensam utflykt. Dessutom uppmuntra till utflykter på lokalföreningsnivå. Ekonomi Distriktet skall samverka med de övriga organisationerna inom HSO Stockholms län för att lyfta fram behovet av årlig kompensation för pris- och lönehöjningar arbeta vidare för att i någon form kunna permanenta verksamheten med föreningsutveckling som bedrivs i projektform sedan hösten 2005 med stöd från HSN och Stockholms stad. Om sökt anslag ej erhålles anpassas tjänstgöringsgraden, alternativt söks någon form av arbetsmarknadsstöd. 12

15 Budget Budgetförslag för verksamhetsåret 2011 Intäkter Landstingsstyrelsens förvaltning HSN Stockholms stad, Socialtjänstförv ABF AMS lönebidrag Ersättning för PA Övrigt 1500 Anordnarbidrag Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Hyra och övriga lokalkostnader Sammanträden, styrelsekonferenser, resor, representation Information, kurser, konferenser, prenumerationer Kontorskostnader, administration Revision, årsmöte, repskapet, medl avg Inventarier (tel växel, teknik mm) Medlemsutflykt Studier Räntor, avgifter 3000 Övrigt 5000 Överskott Summa kostnader

16

17

18

19

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Uppsala T "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta dö Uppsala T "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Spindel i fritidsnätet en central uppgift.

Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Utredning om var samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder ska ligga och hur verksamheten ska bedrivas på bästa

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-04-16 HSN 0703-0240 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE Förbundet Blödarsjuka bildades 1964 och är en rikstäckande handikapporganisation med nio regionföreningar samt en kvinno-, en ungdoms-, en föräldra-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Vår vision och värdegrund 2 Råd och stödverksamheten 3 - avtalen 3 - VD

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer