Kvalitativ uppföljning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitativ uppföljning 2013"

Transkript

1 Kvalitativ uppföljning 2013 Senast ändrad av: Ulla Allmér (4000KUSUAL) (E: T: ) Landstinget Sörmland (E:, T: ) Landstinget Sörmland (E: T: ) Senast ändrad :03 Professionell teater 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell teater med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Genom ett interregionalt samarbete med Västmanlands Teater av Brechts klassiker "Den goda människ an i Sezuan" har en stor produktion med nykomponerad musik möjliggjorts. Den spelades både inom s kola och offentligt. Två av årets andra produktioner var nyskrivna och berättar om unga med annan kult urell identitet i Sverige. I samproduktionen Historien om en flicka fick publiken genom teater och mus ik följa en känslosam och angelägen resa om att vara på flykt. I egenproducerade Vilse handlade tem at om att kunna mötas trots olikheter. Vid ett ofrivilligt möte mellan två skolkamrater med skilda intress en, såväl som olika bakgrund, växte en förståelse och vänskap fram. Det satsades även på nyskriven dramatik utifrån mångfaldsaspekt för barn med pjäsen Vilse. Musike n var en viktig del av föreställningen och pjäsen beskrivs därför mer i musikavsnittet trots klassificerad som teater i den kvantitativa redovisningen. Under året har Sveriges Radio dagligen sänt radioteater för att uppmärksamma personer som kämpat f ör mänskliga rättigheter i ett nationellt projekt med länsteatrarna. Scenkonst Sörmland har deltagit me d elva stycken pjäser. Gästspel diskuteras och sätts varje termin samman utifrån kvalitets-, mångfalds- och genusaspekt och utvärderas i en samlad bedömning jämte skolornas utvärdering. Under året inleddes byggnationen av en ny lokal och inflyttning skedde april Detta ger möjlighet att skapa samarbete med amatörer och olika föreningar i högre utsträckning. Det ger dessutom en fysi sk plats där olika gränsöverskridande modeller kan utvecklas för att sedan föras ut regionalt. Professionell teater 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området Sida 1 av 30

2 Professionell teater 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell teater. Varje år erbjuds kompetensutveckling till länets teatergrupper, detta är planerat även inom musiken. Un der 2013 anordnades en kurs i scenframställning med aktiv djupläsning som grund. Ett pilotprojekt har inletts med utbildnings- och kulturförvaltningarna i Eskilstuna kommun för att utvec kla Sörmlandsmodellen. Syftet är att utveckla kvalitet, inflytande och delaktighet samt koppla utbudet t ill Skapande Skola. Intentionen enlig kulturplanen var att forska om Sörmlandsmodellens påverkan på barn och unga under 30 år, men finansieringen har inte kunnat säkerställas. Med utökat anslag 2014 ge s ändå möjligheten att fördjupa vår utveckling. Professionell teater 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell teater: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barn och Ungas rätt till kultur: Under året har ett utvecklingsarbete av Sörmlandsmodellen, Scenkonst Sörmlands utbud till länets bar n och unga, påbörjats. Tanken är att skapa synergivinster och ökad samverkan mellan skola och kultur. Eskilstuna är pilotkommun och både kultur- och utbildningsförvaltning deltar i arbetet. Under 2013 har Den goda människan i Sezuan spelats för samtliga högstadieelever och filosofer har diskuterat etik i klassrummen. Skapande skola projekt har kunnat kopplas till temat genom att alla elever får samma för eställning och fördjupning möjliggörs. Internationalisering: Inget internationellt projekt har genomförts under året. Interkulturellt arbete: Vid Världskulturfestivalen i Eskilstuna framfördes föreställningen My Life, som handlar om barns och ungdomars erfarenheter från slummen i Kenya. Manuset är skrivet tillsammans med de medverkande b arnen och ungdomarna. Efter föreställningen följde samtal mellan publik och skådespelare. Professionell dans 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell dans med utgångspunkt i Sida 2 av 30

3 Professionell dans 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell dans med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. I "Growth" skapade den sydafrikanska koreografen och den svenska kompositören en föreställning utif rån ett möte med arbetslösa ungdomar och deras perspektiv på ekonomisk tillväxt. Samarbetet resulte rade, under det första projektåret, i en dansföreställning I hit the Ground running. Musik framfördes a v fem svenska musiker och koreografin av fem sydafrikanska dansare. I Sverige fick föreställningen äve n en andra akt genom scensamtalet Din guide i tillväxtvärlden - funderingar kring ekonomisk tillväxt ur ett globalt perspektiv. Genom att länet har få scener lämpliga för dans och gästspel, har det genom det andra utvecklingsproj ektet istället valts att skapa tematiska platsspecifika dansresidens på nya arenor i samarbete med kom muner och civilsamhälle. Därigenom uppnås samtidigt flertalet av kulturplanens mål. Under 2013 geno mfördes tre dansresidens; I Katrineholm har koreografen Christina Caprioli forskat i koreografi som poli tik i samarbete med det lokala projektet Integration Katrineholm. Föreställningen The Piece hade vä rldspremiär i Katrineholm med påföljande möten och workshops. I Flen skapade koreografen Ahmad S ahli en föreställning kring olika kulturers konstruerade kvinnoroller efter ett möte med kvinnor kopplade till Knutpunkten i Flen. I Strängnäs påbörjades i slutet av året dansresidenset Förvaltning i rörelse ett dansresidens hos Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun med Karima Mansour, en egyptis k dansare och koreograf, som deltog vid möten, i korridorer, i fikarum samt i kontorsrum och speglade det hon såg, kände och upplevde i dans. Allt filmades och kommer att visas offentligt under 2014 då re sidenset avslutas. Ambitionen med residenset är att lyfta fram det osynliga arbete som pågår i ett ko mmunhus, och via det synliggöra några av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle. Professionell dans 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell dans. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Koreografen har, genom att använda referensgruppers erfarenheter kring temat ekonomisk tillväxt, kun nat vidga sina egna konstnärliga ramar och filtrera gruppens erfarenheter genom sina egna. I dansresid ensen deltar och involveras olika grupper på olika sätt i den öppna konstnärliga processen. I Growth har upphovskvinnorna först mött referensgrupper i en utforskande process och sedan via den skapat e n föreställning på temat tillväxt. Nationella och internationella gästspel genomfördes inte då länet i nuläget har för få dansscener. Iställe t skapades kommunala dansresidens där även delaktigheten fick större utrymme. Professionell dans 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området Sida 3 av 30

4 Professionell dans 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell dans: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barn och ungas rätt till kultur: Genom Sörmlandsmodellen erbjuds varje termin dans samt workshop via gästspelande grupper eller d anskonsulent. Under året har länets barn och unga kunnat ta del av flera högkvalitativa dansproduktion er, bland annat Bust Da Breaks med Freestyle Phanatixs, en av Skandinaviens största breakdancetrupper. Eller Danskompaniet Arkeolog 8 som genom den hyllade 1 up gestaltade tv-spelets tvådim ensionella värld. Internationalisering: Till dansresidensen anlitas internationella koreografer och dansare för att stärka det internationella utbu det i länets kommuner. Genom det möjliggörs även ett interkulturellt utbyte. Genom Growth har ett st ort internationellt samarbete med the Baxter Theatre från Kapstaden, Sydafrika möjliggjorts. Interkulturellt arbete: I de olika kommunerna har under året samarbeten medvetet sökts med grupper som på olika sätt arbe tar med interkulturella frågor. Även i "Growth" projektet (se ovan) fanns interkulturella aspekter. Professionell musik 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell musik med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Satsning har gjorts för att få in fler nutida kompositörer i utbudet. I Growth och Den goda människan i Sezuan har de nutida kompositionerna skapats av kvinnor, och de har också från start deltagit på sa mma villkor i processen som koreograf och regissör. Dessa produktioner klassificeras i den kvantitativa redovisningen som dans/teater och räknas således inte in i musikproduktionerna. I serie Musik på Sörmländska Slott och Herresäten arbetas med profilering av unga musiker, från olik a genrer, samt att konserterna innehåller stycken av nutida musik. Andelen nutida musik är således hög re än vad som framgår i kvantitativa redovisningen där en konsert enbart redovisas som nutida om de n är det i sin helhet. En omfattande samverkan sker med länets jazz- och kammarmusikföreningar och olika genrer erbjuds till arrangörer i kommuner. De fast anställda musikerna möter kontinuerligt solister och medmusikanter från västerländsk konst- o ch folkmusik och får därigenom inspiration, utmaning och upprätthåller en hög professionell nivå. De a gerar och spelar i skolproduktioner och möter musikaliska utmaningar i nykomponerade verk. Ur kultur- och hälsoperspektivet skall konserterna inom äldreomsorgen lyftas fram, där de som inte tar sig till samlingsrum även erbjuds Spela på rummet! Professionell musik 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell musik. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Under året har ett slags Artist in residence fortsatt utvecklas med Ale Möller Band samt ytterligare ett genom Sydafrikaprojektet med Tebogo Monnakgotla. Sida 4 av 30

5 Professionell musik 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell musik: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barns och ungas rätt till kultur: I det inledda pilotarbetet i Eskilstuna har fokus hittills varit teater med nykomponerad musik, men unde r 2014 fortsätter utvecklingsarbetet med konserter och musikworkshops. Samtliga högstadieelever i Es kilstuna, Oxelösund och Katrineholm kommun mötte nykomponerad musik samt delar av originalmusik en till Den goda människan i Sezuan. Under året producerades pjäsen Vilse och för en av karaktärerna var den klassiska musiken en viktig tröst under flykten från hemlandet. Stråkkvartetten gav ton åt hans favoritmusik av olika kompositörer f rån 1600-talet och fram till vår tid. Syftet var att få den unga publiken att upptäcka att den klassiska m usiken finns omkring dem via teve-, dataspel och teve-serier samt visa på möjligheten att mötas trots o likheter, även musikaliskt. I arbetet för att stödja ungdomars eget utövande har Scenkonst Sörmland sedan många år i samverka n med andra län och på internationell nivå genom Jeunesses Musicales arrangerat Musik Direkt, så ä ven Internationalisering: Genom samverkan med Jeunesses Musicales och nyskriven musik i "Growth". Interkulturellt arbete: Scenkonst Sörmland har sedan några år tillbaka samarbetat med arrangörer av festivaler i länet med in riktning mångfald. Under 2013 gjordes tre sådana satsningar och den allra största var Världskulturfesti valen i Eskilstuna där Scenkonst Sörmland bidrog med akter och medverkade i styrgrupp. Genom sam arbetet har kontakter fördjupats med civilsamhället, studieförbund och invandrarföreningar. Det har lett till utveckling av deltagande och publik. Genom det samspelande mångfaldsprojektet som genomfördes med Ale Möller band 2012 identifierad es en rad talangfulla musiker i länet. Dessa har under året anlitats för utbudet, såväl inom skolan som o ffentligt. Samarbetet med Ale Möller fortsatte även i år och har lett till många resultat enligt kulturplane ns mål och prioriteringar; musiker och publik med annan kulturell bakgrund har nåtts, och det på nya ar enor. Musikverkstäder och konserter genomfördes och deltog gjorde även några av de musiker som lo ckades till projektet redan Projektet presenterades även vid ett seminarium på Folk- och världsm usikgalan i Gävle som handlade om artistresidens och vilka möjligheter ett sådant arbetssätt ger. I egna produktioner, såväl som i gästspel, görs kontinuerligt medvetna val av upphovsmän/medverkan de/innehåll utifrån mångfald. Musiker med ursprung från andra länder turnerar regelbundet i skolutbud et och i den offentliga verksamheten. Museiverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området museiverksamhet med utgångspunkt i Sida 5 av 30

6 Museiverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området museiverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. SÖRMLANDS MUSEUM Flera projekt knyter an till flera av kulturplanens utvecklingsområden. Ett sådant är det stora utställning sprojektet Bilder som berättar med ett tiotal utomhusutställningar runt om i länet med flera hundra fot on ur sörmländska samlingar och som producerades av Sörmlands museum i samverkan med museer, arkiv och hembygdsföreningar i samtliga kommuner. Även "Historien i Sörmland", med utomhusutställ ningar på olika teman, knyter an till flera områden och utvecklas kontinuerligt i samverkan med olika pa rter. Detsamma gäller den stora utställningen Älskas ätas om djurhantering. Viktiga satsningar rör användningen av samlingarna; utställningar i offentlig miljö, webbpresentationer, i nsamlingar, bokutgivning, nyregistreringar, öppna visningar och skolprogram i samlingarna. Projektet Gårdagens hantverk blir morgondagens design är ett annat exempel på detta då slöjdare, designers o ch konstnärer bjuds in till samlingarna att skapa nya produkter med inspiration från dem. En särskild sa tsning har gällt presentationer av samlingar och berättelser på webben Samlingarna berättar. Andra stora satsningar rör barn och unga. Här kan nämnas projekt som Unga bygger grönt klimatsm art slöjd och hantverk och projektet Berättelser om flykt med utställning och pedagogiskt program. Utvecklingsprojektet Närkontakt med historia, konst och slöjd kulturpedagogisk strategi syftar båd e till att utveckla pedagogiken och att öka samverkan mellan länets olika aktörer inom området. I Berättelser om flykt utgör insamlade flyktingminnen en viktig del, och under året har arbetet fortsatt med bl a med bokutgivning. Projektet Kulturarv och språk vänder sig till nyanlända flyktingar. Insamli ng av minnen från vårdpersonal har gjorts. Satsningar har också gjorts på att uppmuntra människor att spontant bidra till samlingarna med egna berättelser, vilket givit resultat. Ett projekt kring funktionsned sattas historia där människors egna berättelser är centrala har också inletts. En omfattande verksamhet för och med äldre, i och utanför omsorgen, har varit en annan av årets stor a satsningar med fler minnesutställningar, slöjdprogram, berättarprogram, "Seniorbloggen" och särskil da visningar för dementa. Kulturarvsforum som en mötesplats för kulturarvsengagerade, såväl professionella som föreningsenga gerade, fortsätter. Avgörande för museets framtid är att beslut tagits om museets nya lokaler - det nya museihuset i Nyk öping med plats för öppna samlingar, pedagogiska rum, utställningsytor och funktionella arbets- och p roduktionslokaler I april tog landstingsstyrelsen ett beslut om att genomföra projektet, köpa fastighete n och i egen regi fortsätta projektering och bygge. En överenskommelse med Nyköpings kommun krin g årliga driftsbidrag och samverkan gjordes samtidigt. Även inom utvecklingsområdet Nya arenor nya utställningar nya former har mycket skett. Se vidare under fråga 2. En strategi för regional konstverksamhet, med fokus på samtidskonsten, har utarbetats. GRAFIKENS HUS och SVENSKT BARNBILDSARKIV ingick inte i arbetet kring Kulturplan Sörmland Först i ett senare skede kom verksamheterna att ingå i Sörmlands kultursamverkansarbete. Museiverksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området museiverksamhet. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Sida 6 av 30

7 SÖRMLANDS MUSEUM Genom att skapa nya arenor för utställningar och museiverksamhet, t ex genom att verka i skiftande off entliga miljöer och då inte minst ute, bidrar Sörmlands museum såväl till konstnärlig förnyelse som till ö kad tillgänglighet. Ett exempel är utomhusutställning Bilder som berättar som fanns utspridd på tio platser utomhus. Sa mtliga bilder nåddes också enkelt med en QR-kod länkad till museets hemsida. Det fanns också ett Ins tagramkonto att ladda upp egna bilder på. Utställningen Typiskt Nyköping var ett annat sätt att ställa ut i offentlig miljö. I specialbyggda montrar placerade bl a i köpgallerior visades föremål och bilder. Äve n en utställning med anledning av landstingets jubileum visades i en ovanlig och offentlig miljö - sjukhu sentréer. Sörmlands museum ligger i framkant när det gäller utåtriktat användande av samlingarna. Flera olika pr ojekt och verksamheter ryms här. Utställningarna i offentlig miljö är ett exempel, liksom de sätt samling arna presenteras på hemsidan där de mer traditionella utdragen ur katalogerna Sök i samlingarna kompletteras med andra mer berättande presentationsformer t ex Samlingarna berättar, Fotoalbum och Dagens historia". Museets ungdomsblogg Youthhood och motsvarande Seniorbloggen där ungdomar resp pensionärer bloggar från samlingarna hör också hit. Att samlingarna är öppna och lätt t illgängliga är sedan länge en självklarhet på Sörmlands museum. Bokade visningar i föremålsmagasine t och arkivet kompletteras med Öppna visningar för ströbesökare ett trettiotal kvällar och luncher. Ett tämligen unikt utvecklingsprojekt där samlingarna står i centrum, och där genreöverskridande och n yskapande är centralt, är projektet Gårdagens hantverk blir dagens design. Där bjuds hantverkare, sl öjdare, konstnärer och designers in till samlingarna för att skapa nya produkter med tydliga rötter i ett eller flera museiföremål. Ett antal produkter har tagits fram och kommer lanseras under 2014 i en webb -butik. Ett syfte för projektet Gårdagens hantverk blir morgondagens design är att bidra till konstnärli g utveckling, liksom till näringslivsutveckling genom att skapa nya möjligheter till produktion och försälj ning och genom utbildning för projektdeltagarna. Ytterligare en annan aspekt på kvalitetsutveckling är museets kontakter med forskningen. I flera projekt som t ex Sjukdomens platser, Kläder och konsumtion och Stadshistorisk utställning Nyköping h ar museet nära kontakt med forskare och kunskapsutveckling. Samlingarna har fortsatt varit besökta a v forskare och studenter vilka ger nya infallsvinklar på samlingarna. Utvecklingsprojektet Närkontakt med historia, konst och slöjd har som ett syfte att utveckla nya sätt att arbeta och höja kvalitet i den kulturpedagogiska verksamheten i länet inom områdena. Sedan 2011 ingår Hemslöjd i museet, vilket inneburit kvalitetsutveckling och gränsöverskridande förny else. GRAFIKENS HUS Grafikens Hus har, i sin ordinarie verksamhet, producerat utställningar och hållit i flera olika former av k urser och workshops. Allt som gjorts inom denna ram under året har syftat till fördjupad kompetens ino m den grafiska konsten, och fortsatt hög kvalité. Digitalisering, katalogisering och dokumentation av ko nsthallens samling av grafisk konst har fortsatt under året och gör konsten mer tillgänglig för fler. Genom projektet VÄXA har den pedagogiska verksamheten, och det mer generella arbete för ökad tillg änglighet, utvecklats. Internutbildningar i grafik syftar till att få de anställda att känna sig mer orienterad e i tekniken. Kurser för allmänheten och konstnärer har genomförts, främst under helger och lov. Att hitta konstnärer med ett viktigt och intressant uttryck, och där grafiken kan vara en ny kanal för este tisk utveckling och förnyelse, är en viktig del av verksamheten. Under året har de amerikanska konstnä rerna Esther Pearl Watson och Mark Todd vistas i Mariefred under en månad på ett Artist in residence. Deras konstnärliga arbete utvecklades under tryckarens handledning och genom deras ögon och hantv erk (serier) fick konsthallen nya infallsvinklar, och ett nytt innehåll som verkligen appellerade på en ny m ålgrupp. Sida 7 av 30

8 Utställningen Vi har en viktig grej på gång konsten att förändra med bild samt projektet VÄXA är ett led i att utveckla konsthallen som en samhällsreflekterande institution. Grafikens Hus vill arbeta än mer med mångfald, jämställdhet och demokrati och konsthallens roll i detta demokratiska arbete. Pedagog iken har en viktig del i detta arbete och under året har konsthallen arbetat aktivt för att stärka området. SVENSKT BARNBILDSARKIV För att säkerställa att SBBA:s digitala information, i sök- och registreringssystem, ska vara fortsatt tillg änglig har databasen och servern där de digitaliserade bilderna lagras, uppgraderats för registrering oc h sökning. I november kunde det uppgraderade söksystemet tas i bruk och i början av 2014 kunde det nya registreringssystemet installeras. I samband med detta arbete köptes det också in nya datorer och en ny A3-skanner. Arbetet fortsätter under 2014 med att utvärdera resultatet av uppgraderingen och u ndersöka möjligheterna för ett webbaserat söksystem. Museiverksamhet 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området museiverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. SÖRMLANDS MUSEUM Barn och ungas rätt till kultur: Sörmlands museum har stor verksamhet med och för unga, i och utanför förskola och skola. Här finns t ex studielådor, visningar och pedagogiska program i utställningar och vandringsutställningar som t ex Himmlers massör, inom ramen för "Historien i Sörmland" och som särskilda program som När vapn en tystnat om första världskriget, resande museipedagog mm. Två större Skapande skola projekt har genomförts, med Strängnäs resp Trosa kommun. I Strängnäs deltog för andra året i rad samtliga elever i årskurs 2 samt särskolans elever i Klostermatte vid Vårfru berga klosterruin. Projektet genomförs av museet i samarbete med kommunen, föreningen Stiftelsen V årfruberga kloster och arrendatorn på gården. Eleverna får möta uppgifter som medeltidens nunnor oc h arrendebönder var tvungna att göra och får inblick i en annan verklighet och samtidigt en matematikl ektion. I Trosaprojeket Utgrävning i Björke deltog Kyrkskolans femteklasselever i en veckolång utgräv ning av en forntida grav. Arbetet redovisades av eleverna på museets hemsida och de höll också visnin gar. Vandringsutställningen Berättelser om flykt som producerats under året, vänder sig till högstadium o ch gymnasium och kommer att finnas i länets skolor. Under året visades utställningen i Oxelösund och på Ökna Naturbruksgymnasium. Ungdomarna som deltog i programmet förde livliga diskussioner kring invandring och flyktingmottagande och fick med sig nya konkreta kunskaper om frågan. Ett aktivt arbete för att göra museets samlingar använda har lett till att antalet skolklasser i samlingarna ökar. Bland annat har ett tiotal specialvisningar på temat mode för högstadieklasser gjorts. Det visar h ur samlingarna kan ge perspektiv på frågor som är viktiga för dagens unga. Även i arkivet har flera pro gram för gymnasieklasser gjorts. Många av museets verksamheter och pedagogiska program bygger på att barn och ungdomar själva d eltar, som t ex i programmet kring flyktingmottagande eller i Skapande skola-projekten. Ännu mer framt rädande är ungdomarnas deltagande och självständiga skapande i projekt som museets ungdomsblog g Youthhood där ungdomar bloggar från museets magasin utifrån teman de väljer, t ex Sockersött, Tr ender, Zombies. Under året deltog också en grupp nyanlända flyktingungdomar som gästbloggare. Un gdomsverksamheten Do it Yourself med bl a projektet Unga bygger grönt klimatsmart slöjd och ha ntverk bygger helt på ungdomarnas engagemang och arbete kring hållbar utveckling, resursutnyttjand Sida 8 av 30

9 e och eget skapande. Museet bidrar med stöd, kunskap, material och arenor. Utställningen Handkraft Ja tack, som producerats av sörmländska ungdomar tillsammans med museet, först i Nyköping och s edan i Eskilstuna, vandrade under året vidare till Stockholm. Nästa anhalt blir Katrineholm där projektet haft omfattande verksamhet i ungkulturhuset Perrongen hantverksläger, DiY-festival, work-shops, för eläsningar mm. Samarbetet med den ungdomsgrupp som driver kulturhuset Magasinet i Nyköping har fortsatt med slöjdträffar och bygg- och husfixardagar. Ett viktigt utvecklingsarbete kring den pedagogiska verksamheten inleddes under året med utvecklings projektet Närkontakt med historien, hantverket och konsten en strategi för kulturpedagogik. Internationalisering: Inget internationellt projekt har genomförts under året. Interkulturellt arbete: Särskilda projekt som kan nämnas är Sörmlands museums stora projekt kring flyktingmottagande och flyktingminnen. Här ges många olika människor möjlighet att berätta och förmedla sin historia och bidr a till att den blir en levande del av museets samlingar och därmed av den sörmländska historien. Proje ktet rymmer insamling, utställningar, program, pedagogik mm. Ett annat projekt som direkt handlar om möten mellan nyanlända flyktingungdomar och den svenska kulturen är projektet Kulturarv och språk där slöjden och slöjdandet är ingången. Arbetet med att skapa innehållet i Sörmlands museums nya hus är också präglat av ambitionen om att skapa en mötesplats där perspektiv kan blandas och människor mötas och möta andra mänskliga erfa renheter och villkor, i nutid och historia. Även i arbetet med användandet (och utökandet) av samlingar na är det en väsentlig aspekt. GRAFIKENS HUS Under året har det pedagogiska arbetet gentemot skolor förstärkts. För första gången har lärarträffar g enomförts, lärarhandledningar tagits fram och skolpersonal på regionens skolor har bjudits in till Grafik ens Hus för visning och samtal. Under årets skollov har workshops för barn kring olika grafiska moment, och olika programpunkter krin g våra utställningar med seminarier och workshop, genomförts. Större samarbeten med Mariefredsskolan genomfördes under två av årets utställningar ("Tryck, Frihet o ch Revolution" en utställning med grafik från Mexiko samt "Miro artistbooks och affischer"). Klasser från skolan kom och arbetade med tematiken från utställningarna. Barnens konst visades i samma uts tällning som de professionellas verk. Seriekonstnären Frida Ulvegren arbetade under året i flera worksh ops, med skolelever i Mariefred, om att göra sin röst hörd genom konsten i detta fall serier! Arbetet re sulterade i en utställning. Det internationella perspektivet är alltid centralt för Grafikens Hus som genom konsten (och inte minst denna konstnärliga inriktning) helt är beroende av globala strömningar och samarbeten. Det årliga Artis t in residence som nämnts ovan under fråga 2 är ett tydligt exempel på detta. Flera av de konstnärer s om regelbundet kommer till Grafikens Hus för att arbeta och utvecklas är boende i andra delar av värld en. Till exempel besökte konstnären Brynhildur Pálsdótti från Island Grafikens Hus genom ett samarbet e med Form/Design Center i Malmö. Under arbetet med serieutställningen Vi har en viktig grej på gång konsten att förändra med bild ble v bristerna inom seriekonsten, vad gäller att hitta publicerade seriekonstnärer med annan bakgrund än bara svensk, tydliga. Under 2014 och 2015 kommer konsthallen att arbeta aktivt med att öka mångfald en inom konstproduktionen. Sida 9 av 30

10 SVENSKT BARNBILDSARKIV Barns och ungas rätt till kultur: Svenskt barnbildarkivsamlingar tar emot bilder av barn i åldrarna 0-19 år från hela Sverige. Arkivets up pgift är att ge kunskap om, och väcka intresse för, barns bildskapande. Genom att arkivera och bevara barnens bilder görs deras röster, i form av deras bildspråk, hörda. Barns och ungas rätt till kultur är en grundläggande utgångspunkt för SBBA:s verksamhet. SBBA arbetar utifrån Barnkonventionen och varj e barn får möjlighet att låta sin berättelse bli bevarad i arkivet. Internationell verksamhet: Arbetet med att upprätta ett nordiskt nätverk, där SBBA är sammankallande, pågår. Interkulturell verksamhet: Det är viktigt att SBBA aktivt ser till att samla in bilder från barn med olika kulturell bakgrund. Under har man arbetat tillsammans med Helena Gullmarsson som har arbetat som lärare i förberedelsekla ss i Rosengårdsskolan i Malmö under 40 år. Det är klasser med barn som precis har anlänt till Sverige f rån oroligheter i sina hemländer. Helena Gullmarsson har kontaktat SBBA för att leverera ett stort mater ial från sitt arbete i förberedelseklasserna och i somras reste arkivarie Karin Isaksson till Malmö för att s e över materialet som ska levereras samt för ett besök på Rädda Barnen syd, där SBBA:s verksamhet presenterades. Bibliotekverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området bibliotekverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Sida 10 av 30

11 Kompetensutvecklingsprojektet KompoBib 2020, som drevs i samarbete mellan Sörmland, Västmanlan d och Örebro, finansierades av ESF. Perioden januari till mars genomförde projektet fortbildningar på v arje enskilt bibliotek i form av workshops med ledning från Länsbiblioteket. Erfarenheterna från KompoBib 2020 tas tillvara i Komposten - en arbetsgrupp från de tre länen bestå ende av nio kommunbibliotekschefer, samt personalen på länsbiblioteken, och som träffas regelbundet. Syftet med Komposten är att ta vara på erfarenheterna från projekttiden och identifiera framtida satsn ingar och utbildningar. Att arbetssättet Dela & Lär ska utvecklas för Länsbiblioteket internt och för bibli otekspersonalen i de tre länen är ett resultat från Komposten. Dela & Lär är också samlingsbegreppet f ör de aktiviteter och satsningar inom Komposten. Under året har det genomförts ett antal aktiviteter oc h fortbildningar inom Dela & Lär. Läsande och delaktighet: Bubblan berättelser på väg som är ett samarbetsprojekt mellan Sörmland, Västmanland och Örebr o, har besökt 15 kommuner. Bubblan som projekt är avslutat och har utvärderats externt och redovisas i skriften Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län. Bubblan ingår numer i den ordinarie v erksamheten så länge Bubblan håller. Projektet presenterades vid den internationella barnboksmässan i Bologna. BookWorms - Bokklubbarna (läs-och skrivarcirklar) har med stöd från Länsbibliotek Sörmland genomf örts i fem kommuner. Berätta Leka Läsa ett tvåårigt projekt som handlar om de minsta barnens läsning. Projektet, som star tades hösten 2013 är Läsrörelsens projekt för bibliotekspersonal, skolpersonal och föräldrar, drivs i sa marbete med länsbiblioteken i Västmanland och Örebro län och finansieras till stor del med medel från Allmänna arvsfonden. Länsbibliotek Sörmland har under året i samarbete med Länsbildningsförbundet Sörmland och delvis med externt erhållna medel, stöttat kommunbibliotek och studieförbund i genomförandet av "Våga Pro va!" under en vecka vardera vår och höst. Syftet med samarbetet är att fler sörmlänningar ska bli digita lt delaktiga i samhället. I samma anda stöder LBS kommunerna i deras utlåning av e-böcker. Andra sa mverkansprojekt för läsande och delaktighet har varit Utan språk är du körd! och Litterära caféer i Sö rmland. Aktiviteter inom Dela & Lär presenterades på den internationella konferensen Internet Librarian Internati onal i London. Bibliotekverksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området Sida 11 av 30

12 Bibliotekverksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området bibliotekverksamhet. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Att öka och bredda kompetensen hos bibliotekspersonalen i kommunerna samt hos personalen på län sbiblioteket är viktigt kvalitetsarbete. De fortbildningar som pågick januari tom mars inom KompoBib 2020 i form av workshops på varje ens kilt bibliotek har varit ett led i att förbättra och ta tillvara den kompetens som redan finns lokalt hos per sonalen på kommunbiblioteken. Detta för oss, på länsbiblioteket, nya arbetssätt med coachning och h andledning är en förutsättning för att hålla i sådana workshops. Genom att utveckla bibliotekspersonal ens kompetens och den lokala lärmiljön, utvecklas de lokala biblioteken och länsbiblioteket. En lärdom från KompoBib 2020 är att man lär sig bäst på den egna arbetsplatsen samt att om fler personer på sa mma arbetsplats tar del av samma fortbildning är det större chans att lärdomarna från fortbildningen le ver vidare och används. Inom Dela & Lär arrangerades Dela & Lär-dagen, en unconferens som bygger på erfarenhetsutbyte om biblioteksverksamhetsutveckling. Det är en dag då samtliga biblioteksmedarbetare samtidigt i Sörmlan d Västmanland och i Örebro län är inbjudna för att själva medverka och göra en konferens. Kontaktkonsulentskapet, där varje bibliotekskonsulent har tät och bred kontakt med tre kommunbibliot ek vardera, utvecklades framförallt genom förberedelserna inför, samt under de workshoppar som pågi ck januari-mars på varje kommunbibliotek. Via ett webbkonferenssystem som samtliga kommunbibliotek har möjlighet att delta i, möjliggörs att en större del av bibliotekspersonalen i hela Sörmland kan delta i utbildningar som på olika sätt arrangeras för att utveckling av kvaliteten inom området biblioteksverksamhet ska kunna ske. Medie- och informationskunnighetsdagen (MIK - dagen) arrangerades i samarbete med Statens medier åd och fem andra länsbibliotek. Detta med syftet att bibliotekspersonal och lärare ska få möjlighet att p å ett relevant sätt kunna möta dagens barn och unga. Dagen hade fokus på kärnan i yttrande- och info rmationsfriheten; att förstå mediernas roll i en digital värld, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare. Bubblan, BookWorms, Utan språk är du körd! och de Litterära caféerna är exempel på bibliotekens arb ete på nya arenor och med de människor som finns där, med målet att öka delaktighet och nå nya mål grupper. Bibliotekverksamhet 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom Sida 12 av 30

13 Bibliotekverksamhet 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området bibliotekverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barns och ungas rätt till kultur: Bubblan berättelser på väg som är ett samarbetsprojekt mellan Sörmland, Västmanland och Örebr o län, har besökt 15 kommuner. Bubblan är för barn och unga i alla åldrar, ända upp till 16-årsåldern. BookWorms - Bokklubbarna (läs-och skrivarcirklar) har med stöd från Länsbibliotek Sörmland genomf örts i fem kommuner. Med BookWorms bjuder man in till olika åldersgrupper och finns inom spannet 8 till 16 år. (förtydliga) Berätta Leka Läsa ett tvåårigt projekt som handlar om de minsta barnens (0-3 år) läsning. Projektet s tartade hösten 2013, det är Läsrörelsens projekt för bibliotekspersonal, för skolepersonal och föräldrar, projektet drivs i samarbete med länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Projektet är till största del finansierat av Allmänna arvsfonden. MIK - dagen arrangerades i samarbete med Statens medieråd och med fem andra länsbibliotek. Syftet med dagen var att stärka bibliotekspersonal och lärare i att möta och arbeta för dagens barn och unga för deras rätt till kultur i den digitala världen. Internationalisering: Aktiviteter inom Dela & Lär presenterades på den internationella konferensen Internet Librarian Internati onal i London. Deltagarna bjöds in till en första träff för Read with me, en internationell virtuell planeri ngsträff för hur man kan samarbeta vidare med en internationell virtuell bokcirkel. Bubblan som projekt är avslutat och har utvärderats externt och redovisas i skriften Ständigt denna B ubbla mobil lässtimulans i tre län. Bubblan ingår numer i den ordinarie verksamheten så länge Bubbl an håller. Bubblan berättelser på väg presenterats vid den internationella barnboksmässan i Bolog na. Interkulturellt arbete: Inget interkulturellt arbete har genomförts under året. Konst- och kulturfrämjande verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området konst- och Sida 13 av 30

14 Konst- och kulturfrämjande verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. DANSKONSULENT Under året har Dans i Sörmland genomfört olika kommunala projekt med både professionella dansare och amatörer samt gett stöd till dansfestivaler och publika evenemang för att i enlighet med kulturplan en synliggöra dansen som konstform. Dans i Sörmland har även medverkat till dansföreställningar och performance på flera icke traditionella scener/spelplatser. Länets kommuner får via danskonsulenten til lgång till pedagoger antingen direkt eller via förmedling. Danskonsulenten har under året utvecklat sin verksamhet inom konst/teknik/dans. Den utforskande gr uppen "Transforma" framförde föreställningar på Konstmuseet i Eskilstuna för offentlig publik samt för skolelever. Eleverna fick efter föreställning testa på att göra geometriska former genom den projektions teknik som används i föreställningen. Ett sätt att behålla kvaliteten i verksamheten är att arbeta nära utbildningsinstanser. Sedan flera år med verkar Dans i Sörmland med workshop/föreläsning i Rumsmedvetenhet- Rörelse och människan i rum met på Mälardalens högskola i kursen Rumslig design. KONSTKONSULENT Konstkonsulenten hade 2013 sin bas på Eskilstuna konstmuseum. Länsansvaret för konsten reglerade s genom ett avtal med Landstinget Sörmland. För att öka kunskapen om olika sorters konst och förståelsen för olika sätt att använda konst har konst konsulenten arbetat med utställningsverksamhet. Tonvikten i arbetet har legat på samtidskonsten och omfattat såväl kortsiktiga arrangemang som utställningsarbeten av långsiktig karaktär. Under året har en konsult anlitats för att i samarbete med bland annat länskonstkonsulenten ta fram en rapport och förslag till strategi för samtidskonsten i länet. I det arbetet har länets kommuner och konst verksamheter som exempelvis Art Lab Gnesta och Grafikens hus besökts (se vidare Museiverksamhet fråga 1). Konst- och kulturfrämjande verksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet Sida 14 av 30

15 Konst- och kulturfrämjande verksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. KONSTKONSULENT I möten kring "Springpride" har konstkonsulenten tillsammans med Landstinget Sörmlands mångfaldss trateg, Film i Sörmland och danskonsulenten diskuterat hur man kan samverka kring hbt/genusfrågor. I samarbete med Eskilstuna konstmuseum valde konstkonsulenten att arbeta vidare kring förra årets Sp ringpride med utställningen Tvillingar av konstnären Heidi Lunabba. I samarbete med Film i Sörmland har konstkonsulenten arbetat för att etablera videostationer i länet - I NBLICK! Syftet med INBLICK! är att sprida kunskap om rörlig bild som konstform och att sörmlänninga r kontinuerligt ska få möjlighet att möta videokonst. Under året har två inspirationsdagar genomförts; i Strängnäs "Kan film bli konst på offentlig plats?" och i Katrineholm "Hur mottas konst i det offentliga ru mmet?". Eftersom Sörmland relativt sett är ett disparat län där det är svårt att få ett grepp om de enskilda konst aktiviteterna i kommunerna har det varit viktigt att skapa en portal där konstscenen i länet samlas - kon stisormland.se. Syftet är att informera om vad som händer på konstscenen i Sörmland, samt att förme dla kontakter och stödja de olika målgrupperna: konstnären, skolan, boende i länet och köpare/beställ are. Under året har ytterligare 13 konstnärspresentationer och två digitala utställningar tillkommit. Konst- och kulturfrämjande verksamhet 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Sida 15 av 30

16 DANSKONSULENT Barns och ungas rätt till kultur: Ett kontinuerligt arbete sker i skolan så att alla elever kan möta dans genom eget skapande men även som scenkonst och kulturhistoriskt arv. Genom att själva prova på och sedan uppleva höjs succesivt k unskapen att både skapa och möta dans. Dans i Sörmland arbetar med dansfrämjande både på bredd och på djup, det kan vara att se en professionell föreställning och delta i workshop eller att elever på g ymnasiet arbetar fram en dansföreställning som de visar (dansar) för barn på förskola. Dessa förskoleb arn deltar även i workshop under ledning av utbildade danspedagoger. En satsning under året har varit att utveckla arbetet med estetiska lärprocesser, framför allt inom dans matte, men även inom dansad geografi och dansad historia. Inom dansmatten har en djupare helhet sk apats med professionell föreställning utöver workshops på skolan. Dansmatte har i år även utvecklats genom att rikta sig till mellanstadiet, tidigare enbart högstadium. Tillsammans med danskonsulentverks amheten i Västmanland har Dans i Sörmland arbetat fram ett självinstruerande material för förskola/låg stadium för dans i vardagsarbetet med barnen. Ett dansprojekt med ABC-tema har genomförts för att stärka läsinlärning i klasser med barn som inte är svensktalande. Koreografitävlingen Skapa Dans" riktar sig till koreograferande ungdomar mellan år. I år genomf ördes den för andra gången i länet och två bidrag skickades till riksfinalen i Karlskrona där deltagarna e rbjuds inspirerande workshops och möte med andra dansintresserade. Interkulturellt arbete: Tillsammans med länets hemslöjdskonsulenthar ett projekt kring käppar och käppdanser från olika del ar av världen inletts för nyanlända sörmlänningar. Projektet fortsätter Ambitionen var även att erb juda indisk dans och musik på bibliotek och scener i länet men istället har flamenco erbjudits genom fö reställning och workshop. Danskonsulentverksamheten deltog även i år i dansfestivalen "Världens dan s" i Eskilstuna. Internationalisering: Inget internationellt projekt har genomförts under året. KONSTKONSULENT Barns och ungas rätt till kultur: Konstkonsulenten har genom bland annat utställningsverksamhet, fortbildning för skolpersonal och wo rkshops arbetat för att förbättra barn och ungas möjligheter till att få utveckla sin egen kreativitet i möt et med konsten. I Nyköping genomförde konstkonsulenten en inspirations- och kunskapsföreläsning fö r lärare kring gatukonst och graffiti. Deltagarna kom från Gnesta, Nyköping och Trosa. I samarbete med Nyköpings kommun genomfördes en två dagars graffiti workshop med målgruppen unga och äldre i p ensionsåldern. Internationalisering: Artist in residence Sörmland är ett nyinrättat stipendium som vänder sig till svenska, nordiska och balti ska samtidskonstnärer som är intresserade av en arbetsperiod i en sörmländsk kontext. Stipendiet är e tt samarbete mellan konstkonsulenten i Sörmland, Art Lab Gnesta, Eskilstunas konstmuseum och Katri neholms konsthall. Det består av en Artist-in-residence vsistelse på Art Lab Gnesta samt en mindre ers ättning och utställningsperiod på någon av de medverkande institutionerna. Årets stipendiat var Paula Umberto. Interkulturellt arbete: Inget interkulturellt arbete har genomförts under året. Sida 16 av 30

17 Regional enskild arkivverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området regional enskild arkviverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Då regional enskild arkivverksamhet på många sätt varit ett nytt område för ett regionalt fokus och sam ordning, har det tagit tid att ringa in verksamheten. Därför har innehållet kommit att ändras något under resans gång. Fyra utvecklingsområden pekas särskilt ut i kulturplanen för : 1. Barn, unga och äldre, 2. Att stärka och göra verksamheten mer känd, 3. Fånga upp yngre rörelser och informella mötesbildningar, 4. Ökad tillgänglighet. Då de två regionala enskilda arkivverksamheter som existerade 2012, kulturplane ns första år, slogs samman till en organisation under 2013, har verksamheten förändrats men även fö rstärkts. Den nya organisationen; Arkiv Sörmland, har fokuserat och arbetat med följande, inom ramen för de mål och prioriteringar som fastslagits i kulturplanen: Barn, unga och äldre. En större satsning på arkivpedagogik har inletts. Sedan tidigare bedriver Arkiv Sörmland, i samarbete med Eskilskällan, ett aktivt arbete gentemot gymnasieskolan i Eskilstuna, med fokus på källkritik och hi storiebruk. Under 2013 har dessutom ett samarbete med Vingåkers kommun inletts, där kommunens h ögstadieskolor kommer att erbjudas material och aktiviteter på samma tema. Tillsammans med kollego r, i Uppsala län samt Södertörns högskola, har också ett projekt för en vidareutbildning på högskoleniv å i ämnet arkivpedagogik inletts. Utbildningen är tänkt som en fortbildning för redan aktiva arkivarier oc h kan även ingå i den ordinarie arkivvetenskapliga utbildningen vid högskolan. Att stärka och göra verksamheten mer känd Sammanslagningen till en enda regional enskild verksamhet har inneburit en nödvändig samordning av verksamheten, vilket i sig har förstärkt den. Arkiv Sörmland har under året inlett en informationskampa nj där organisationens företrädare besöker kommunstyrelser, landstingsrepresentanter, länsstyrelse m en även större organisationer såsom samorgan för idrotten och handikapporganisationerna. Regelbund na kontakter med nätverk för näringslivet upprättas och interregional samverkan med arkiv och högsko la sker sedan några år tillbaka, inte minst i form av de föreläsningsdagar som erbjuds varje år via Forsk ningsrådet för enskilda arkiv. Samverkan med aktörer inom länet fortsätter liksom tidigare år - för utställ ningsproduktion men även andra verksamheter såsom publikationer, föredrag, visningar m m. Ökad tillgänglighet och att fånga upp yngre rörelser och informella mötesbildningar Det finns ett stort behov av digitalisering av arkivmaterial för att underlätta tillgängligheten till arkiven, i nte minst via olika weblösningar. Arkiv Sörmland har under året haft en tillfällig praktiktjänst som varit s ysselsatt med skanning av hittills okända bilder ur en av våra samlingar. Behov av en mer permanent di gitaliseringsenhet finns, och diskussioner har förts kring samverkan på främst kommunal nivå. Att ha m öjlighet att publicera och sprida material digitalt gör det möjligt för arkiven att nå fler och att nå bruka re som av olika orsaker inte hittar in till arkiven på egen hand. Det kan handla om att man saknar kunsk ap, redskap och möjlighet att nå eller tillgodogöra sig informationen - eller helt enkelt är osäker och ov an. Möjligheten att arbeta med digitala medier ökar också möjligheten att nå fler grupper med informati on om hur viktiga deras historia deras arkiv är för eftervärlden. Regional enskild arkivverksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom Sida 17 av 30

18 Regional enskild arkivverksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området regional enskild arkivverksamhet. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Tydliga kvalitetshöjande satsningar har skett inom området arkivpedagogik samt samordning och samv erkan. Satsningarna på en arkivpedagogisk utbildning kommer att leda till möjligheter till förhöjd komp etens för regionens utövare på arkivområdet men även för arkivprofessionen på nationell nivå. Något som även kommer att kunna utöka och förstärka de redan befintliga satsningar som görs gentemot sk olorna i länet. Genom den arkivpedagogiska verksamheten får skolan en nödvändig och angelägen dra ghjälp i arbetet för att uppnå läroplanens krav på undervisning i bl a källkritik. En tydlig samordning av den regionala enskilda arkivverksamheten i länet har skett i och med samman slagningen av de tidigare arkivverksamheterna inom förenings- och företagsområdet till en organisation. Ett mer stärkt och riktat arbete har kunnat bedrivas vilket även gynnat samverkan med övriga aktörer, både inom och utanför länet, som nu har en organisation att vända sig till. Regional enskild arkivverksamhet 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området regional enskild arkivverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barn och ungas rätt till kultur: Satsningar på arkivpedagogik (ålderskategori år) Med hjälp av ett obearbetat källmaterial får eleverna lära sig att tolka och ifrågasätta och tänka själva. Det är en särskild känsla att hålla i ett brev och veta att för hundra år sedan satt någon och skrev just detta. Vem var han/hon? Varför skrev han/hon så? Att sätta in händelsen i en vidare kontext leder till eg na slutsatser och tankar, faktabaserade tankar. Viktiga ingredienser i arbetet för att bibehålla ett demok ratiskt samhälle! Genom visningar av arkiv, miljöer, handlingar, genom föreläsningar och bildvisningar, genom egna forsk ningsinsatser i arkivhandlingar har gymnasieelever i Eskilstuna kommun fått ta del av arkivpedagogiska insatser. Under året har också ett liknande projekt i Vingåkers kommun startats upp och förberedelser pågår för en eventuell start under höstterminen Arkivpedagogisk utbildning (ålderskategori 0-12, 13-18) För att underlätta arkivpedagogiska satsningar behövs resurser, inte minst utbildad personal. Tillsamm ans med kollegor i Uppsala län samt Södertörns högskola har därför Arkiv Sörmland inlett ett samarbet e för att ta fram en arkivpedagogisk utbildning: som fortbildning för redan verksamma arkivarier men ä ven som del av den grundläggande arkivvetenskapliga utbildningen vid högskolan. Internationalisering: Inget internationellt arbete har genomförts under året. Interkulturellt arbete: Inget interkulturellt arbete har genomförts under året. Filmkulturell verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området filmkulturell verksamhet med Sida 18 av 30

19 Filmkulturell verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området filmkulturell verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Film i Sörmland delar in verksamheten i tre områden; talangutveckling, arenor för filmvisning och barn och unga/skola. Målen som anges i kulturplanen har uppnåtts eller påbörjats genom olika projekt. Inom området Talangutveckling har Film i Sörmland satsat på att utveckla sina stödformer till unga filmt alanger bland annat med fokus på kvinnor. Två kommuner har kunnat inviga nya digitala biografer geno m samarbete mellan kommunala tjänstemän, biografföreståndare och Film i Sörmland. Gentemot barn och unga/skola har lärarfortbildningar, eget skapande och utveckling av skolbio varit prioriterat. Samarbete har inletts med kommuner i länet för att förnya utbudet av rörlig bild, bland annat genom en regional konferens för länets filmstudios. Dessutom har filmvisningar kompletterats med samtal med fil mskapare. Film i Sörmland har utvecklat sina mötesformer samt sina nätverk gentemot kommunala tjänstemän oc h skolpersonal för att möjliggöra fler framtida samarbeten. Filmkulturell verksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området filmkulturell verksamhet. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Videostationer (INBLICK!) har medfört att kortfilm och videokonst, som annars bara skulle visas på kon sthallar eller gallerier, finns nu ute i fler offentliga rum. Inom området Barn och unga/skola har ny och enklare teknik medfört nyskapande filmpedagogiska for tbildningar för lärare och projekt för eleverna. En nysatsning har gjorts på Boktips på film där skolans k rav på läsutveckling länkas samman med eget filmskapande. Filmkulturell verksamhet 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom Sida 19 av 30

20 Filmkulturell verksamhet 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området filmkulturell verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barns och ungas rätt till kultur: Huvudsakligen fortbildar Film i Sörmland lärare vid arbete inom skolan för att få större spridning och in direkt nå fler barn. Utbudsdag och regionala samlingar har genomförts med syfte att inspirera och öka kunskapen hur film och filmskapande kan användas i undervisningen. Skolbio utgör en stor del av Film i Sörmlands verksamhet och antalet aktiviteter samt medborgarmöte är därmed fler än vad som framgår av kvantitativa redovisningen. Processen med utbildning, val på sko lan och visning utgör en demokratisk process i miniatyr som skolan använder för att förklara hur samhä llet kan fungera genom påverkan och aktivt deltagande. Genom att bygga in ett demokratiarbete i skol bioverksamheten så har fler kommuner visat intresse för att behålla biobesöken, vilket annars är en kos tnadsfråga. Film i Sörmland har under året utvecklat POFF (Pojkar och Flickor i Fokus) som är en filmpedagogisk m odell för att skolorna på egen hand ska kunna arbeta med film och genus. Det egna skapandet för barn och unga har fått en skjuts framåt tack vare ny och billigare teknik samt k ommuners satsning på surfplattor i skolan. Intresset att använda dessa även för filmarbete är stort vilke t även medfört att efterfrågan på utbildningar till personalen ökar. Genom detta har förskolan även blivit ett nytt arbetsområde för Film i Sörmland. För att stötta och stimulera erfarenhetsutbyte har ett nätver k för kommunala ipads-utvecklare startats. Film i Sörmland har deltagit vid Springpride i Eskilstuna samt utvecklat det genusorienterade projektet POFF - Pojkar och Flickor i Fokus. Under året har en tydligare form för Film i Sörmlands arbete med syntolkad film utarbetats. Syntolkad fi lm presenteras nu kontinuerligt varje säsong och intresset för syntolkade visningar har därmed ökat. Interkulturellt arbete: Interkulturellt utbyte sker både vid projekt för ungas eget skapande och genom det utbud som erbjuds via skolbio och filmstudios. Genom att initiera tema för filmskapande, erbjuda utbudstillfällen och förha ndsvisningar ökar kunskapen om film från hela världen. Med fortbildning kring de filmer som visas för s kolklasser så fördjupas samtalen kring upplevelserna. Internationalisering: Inga internationella projekt har genomförts under året. Hemslöjdsfrämjande verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området hemslöjdsfrämjande Sida 20 av 30

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

KOMPLETTERING 2013, KULTURPLAN SÖRMLAND 2012-2014

KOMPLETTERING 2013, KULTURPLAN SÖRMLAND 2012-2014 KOMPLETTERING 2013, KULTURPLAN SÖRMLAND 2012-2014 Inledning Kulturverksamheterna inom Landstinget Sörmland tar sin huvudsakliga utgångspunkt i den kulturplan som fastställts av nämnd och landstingsfullmäktige

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Kulturplan 2015-2017. Handlingsplan SÖRMLAND 2015

Kulturplan 2015-2017. Handlingsplan SÖRMLAND 2015 Kulturplan 2015-2017 Handlingsplan SÖRMLAND 2015 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2014-11-01 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild:

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar.

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar. Bilaga 4B avtal Enheten för kultur- och föreningsstöd DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN, DIS Verksamhetsplan för danskonsulenten 2010 1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Process kulturplan 2018 - Dialogmöten, kommunerna politiker och tjp Dialogmöten, öppna Fördjupning konst, kultur, civilsamhället Skrivprocess Återkoppling kommunerna

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn MOTTAGARE AV Barn och unga hörs och syns i Simrishamn BARN OCH UNGA HÖRS OCH SYNS I SIMRISHAMN Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Kulturplan SÖRMLAND 2015-2017

Kulturplan SÖRMLAND 2015-2017 Kulturplan SÖRMLAND 2015-2017 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2014-11-01 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Tryck: Österbergs Tryckeri

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

7 Revidering av kulturplan Sörmland 2015-2017 samt handlingsplan 2016

7 Revidering av kulturplan Sörmland 2015-2017 samt handlingsplan 2016 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet KALLELSE D A T U M 2016-03-04 7 Revidering av kulturplan Sörmland 2015-2017 samt handlingsplan 2016 Diarienummer: KN-KUS15-0105 Dokument: KN-KUS15-0105-4

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015

Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015 Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015 Hur uppfattar ni att pedagogik och lärande prioriteras i dag i museiverksamheter? Vilka resurser ges genom t.ex. budget, planering

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer