Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C), ersättare för Karl-Johan Petersson (C) Övriga deltagande Utses att justera Anders Friberg, kommundirektör Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ulf Lademyr, stadsingenjör/markchef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Erik Jernelius, utvecklingssekreterare Lars Enoksson, näringslivssekreterare Erika Flygare, planarkitekt 12 Agneta Johansson, samhällsplanerare Sussanna Kippo, utredare Britt-Marie Färje, utredningssekreterare, sekreterare Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 24 februari 2015 klockan 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 11 Information 3 12 Samråd program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel 4 13 Förfrågan om köp av kommunal mark i Rönningen, Karlbo 6 14 Verkställighet av motion kring ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) 8 15 Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Filip Djupenströms (SD) motion om införande av sent gående bussar på fredagsoch lördagskvällar Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Delgivningar 21

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 11 Information Aktuella planärenden Plan- och byggchef Ingalis Morfeldt lämnar information om aktuella planärenden. - Ändring av tidsplanering - Detaljplan Mio - Källhagens industriområde: Östbergs, anslutning rv 68

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 12 Samråd program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel Dnr KK14/ Planarkitekt Erika Flygare överlämnar för samråd: program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel. En kommunal projektgrupp har, i samarbete med Smideman Arkitekter AB, upprättat ett förslag till Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel. Handlingen är upprättad 10 februari Som ett led i arbetet har en omfattande medborgardialog hållits och många Krylbobor har varit med och tyckt till om Krylbos utveckling. De idéer och synpunkter som kom fram då har sammanfattats i handlingen Redogörelse från den inledande medborgardialogen sommaren hösten 2014, daterad 10 februari Projektarbetet har huvudsakligen bedrivits i en projektgrupp med 14 deltagare från olika kommunala förvaltningar och bolag. Till sin hjälp har projektgruppen haft arkitektkonsulten Smideman Arkitekter AB för vissa delprojekt. Arbetet har styrts av en styrgrupp med chefer från samma organisationer. Arbetet inleddes med en medborgardialog, med målet att få in idéer och synpunkter i ett tidigt skede innan själva idéskissandet startade. Dialogen var en succé och mängder av yttranden kom in. Totalt var mellan 200 och 300 personer med och tyckte till om Krylbos utveckling. Många av de inkomna idéerna har fått genomslag här i programförslaget även om långt ifrån alla finns med. Vissa förslag är inte möjliga att genomföra ekonomiskt, juridiskt eller tekniskt och för att få till en bra helhet har ibland även möjliga och bra förslag utelämnats. Nu samråds det färdiga programförslaget och därefter kommer revidering att göras utifrån inkomna synpunkter. Sedan ställs förslaget ut på nytt för granskning och allmänheten får åter möjlighet att tycka till. Efter en slutlig eventuell justering av innehållet kommer programmet att tas upp politiskt för godkännande/antagande. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 12 (forts) Planarkitektens förslag: - Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott godkänner upprättad Redogörelse från den inledande medborgardialogen sommaren hösten 2014, daterad 10 februari Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott godkänner upprättad förslagshandling Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel, daterad 10 februari 2015, för samråd. Beredning - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse, inklusive samrådshandling, 10 februari Plan- och näringslivsutskottets beslut - Upprättad Redogörelse från den inledande medborgardialogen sommaren hösten 2014, daterad 10 februari 2015, godkänns. - Upprättad förslagshandling Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel, daterad 10 februari 2015, godkänns för samråd. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 13 Förfrågan om köp av kommunal mark i Rönningen, Karlbo Dnr KK15/ Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr anför följande: En privatperson i Krylbo har inkommit med en förfrågan om att få köpa kommunens åkermark vid Rönningen strax söder om Karlbo. Som skäl uppger han att han funderar på att starta djurhållning och skogsproduktion. Hans nuvarande ägor i Karlbo gränsar delvis mot kommunens mark i området. Det aktuella markområdet ligger strax intill Karlbo tätort och gränsar bl a till Brovallsgården där Brovallens IF bedriver sin verksamhet. Berört område är ca 15 ha och utgörs huvudsakligen av åkermark. Aktuella fastighetsbeteckningar är Karlbo 6:10, Rönningen 4:2 och 5:23, karta finns i handlingarna. Åkermarken är i idag utarrenderad till annan brukare som enligt uppgift har för avsikt att fortsätta med sin jordbruksdrift de närmaste åren Markområdet kan vara lämpligt för framtida byggnation på grund av sitt strategiska läge nära Karlbo. Vidare är området intressant på grund av sin närhet till friluftsområdet kring Brovallsgården. Privatpersonen har tidigare fått muntligt besked om att kommunen inte har för avsikt att sälja det aktuella området på grund av ovan nämnda skäl. Privatpersonen önskar dock få frågan prövad i plan- och näringslivsutskottet. Mot bakgrund av ovanstående avstyrks en försäljning av föreslaget markområde. Det beräknade priset ligger inom intervallet 9 12 prisbasbelopp vilket är det intervall som plan- och näringslivsutskottet har i delegation att besluta om. Stadsingenjörens/markchefens förlag: - Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskottet avslår privatpersonens förfrågan om köp av kommunens mark i Rönningen avseende fastigheterna Karlbo 6:10, Rönningen 4:2 och 5:23. Beredning - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse, inklusive karta. 6 februari Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 13 (forts) Plan- och näringslivsutskottets beslut - Privatpersonens förfrågan om köp av kommunens mark i Rönningen avseende fastigheterna Karlbo 6:10, Rönningen 4:2 och 5:23, avslås. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 14 Verkställighet av motion kring ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) Dnr KK13/ Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande: Kommunfullmäktige fattade 16 juni beslut kring Lillebil Lundkvist (MP) och Henrik Öhrn motion/medborgarförslag om ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom). I beslutet ansågs motionen/medborgarförslaget besvarat i och med utvecklingssekreteraren på Tillväxt Avestas yttrande. Tillväxt Avesta skulle ta initiativ till sammankallande av en tjänstemannagrupp från Avesta, Hedemora och Sala kommuner för att arbeta fram ett förslag till gemensamt miljöarbete inom ramen för Sveriges ekokommuner (SEkom) med målsättningen att förslaget ska genomföras under I samband med detta ansöker Avesta kommun om medlemskap i SEkom. I december 2014 kallade utvecklingssekreteraren på Tillväxt Avesta till ett möte med kommundirektörerna från Hedemora och Sala kommuner samt förvaltningschefen för Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning för att detaljdiskutera frågan. Denna diskussion utgick från det inledande förslag som presenterades i besvarandet av motionen/medborgarförslaget nämligen att denna samverkan skulle äga rum på Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning i Avesta kommun med totalt två tjänster fördelade på 0,75-tjänst för kommunerna Avesta och Sala samt 0,5- tjänst för Hedemora kommun. Dessutom presenterades ett förslag på avtal som skulle kunna skrivas på ungefär samma sätt som det befintliga avtal som finns för energi- och klimatrådgivarna i Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta kommuner. Förvaltningschefen för Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning redogjorde översiktligt för kostnaderna för denna samverkan som landade på en ungefärlig lönekostnad på kronor/år och tjänst samt en overheadkostnad om ungefär kronor/år och tjänst. Mötesdeltagarna redogjorde sedan för hur situationen ser ut i respektive kommun när det gäller det frivilliga miljöarbetet. Mötet avslutades och deltagarna skulle återkomma med definitivt ställningstagande i början av februari Sala kommun har sedan meddelat per e-post att det inte är aktuellt att gå in i detta samarbete och Hedemora kommun meddelade något senare att man ser över sin organisation kring hela sin miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och att det därmed f n inte är aktuellt att gå in detta samarbete.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 14 (forts) Därmed faller möjlighet till samverkan inom ramen för SEkom för Avesta, Hedemora och Avesta kommuner och utvecklingssekreteraren avvaktar direktiv hur Avesta kommun ska gå vidare i frågan. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 4 februari Förslag till kommunstyrelsen - Verkställigheten av motionen om Avesta kommuns ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) godkänns. - Frågan hänskjutes till Mål och Budget

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun Dnr KK14/ Rune Berg (C), Anita Berg Åsberg, Karl-Johan Petersson och Christer Bergkvist anför i gemensam motion/medborgarförslag att kommunen för några år sedan erbjöd villatomter i Nordanö och Älvnäs till ett pris av kronor per tomt. Motionären och medborgarförslagsställarna vill att kommunen erbjuder de färdiga tomterna som finns i ytterområdena till ett liknande pris för att locka till nybyggnation även där. Ett erbjudande som kan medverka till kommunens satsning att öka befolkningen till personer till år Motionären och medborgarförslagsställarnas förslag: - De färdiga tomterna som finns i ytterområdena säljs till ett pris av kronor per tomt. Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att motionen/medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 september 2014 att motionen/medborgarförslaget skulle remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och kommunkansliet Tillväxt, för yttrande och att Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd skulle samordna yttrandet. Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr i samarbete med utvecklingssekreterare Erik Jernelius har lämnat följande yttrande till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd: Avesta kommun har idag ett 70-tal småhustomter ute till försäljning fördelade över kommunens olika tätorter. Tomterna finns redovisade på kommunens hemsida under Boende & Byggande.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunens tomtpriser ligger på en relativt låg nivå i förhållande till gällande marknadspriser. De dyraste tomterna finns i Månsboområdet där priset för en tomt är kronor. Priset i Månsbo är ett självkostnadspris och är således satt utifrån vad det har kostat att exploatera området. I övriga centrala lägen såsom Älvnäs och Skogsbo kostar tomterna i storleksordningen kronor. I Horndal och Näs är priset ca kronor. I By och Hede har kommunen 3 st tomter till salu. Priset är här kronor per tomt. Den totala kostnaden för att bygga en ny normalvilla i Avesta ligger idag på ca 3 miljoner kronor. I totalpriset ingår byggkostnader, tomtpris samt avgifter för vatten och avlopp, el med mera. Som ovan redovisats ligger priserna för de kommunala tomterna mellan kronor. Tomtpriset utgör således en förhållandevis liten kostnad i sammanhanget. I ytterområdena som By och Horndal utgör tomtpriset således mindre än 5 % av totalkostnaden. Bedömningen är att kommunens nuvarande tomtpriser inte har någon avgörande betydelse vid valet att bygga eller inte. Att ytterligare sänka tompriserna leder därför förmodligen inte till fler byggnationer av småhus vare sig i centrala Avesta eller i ytterområdena. En faktor som dock försvårar nybyggnation av villor och bostäder är möjligheterna att få lån till produktionskostnaderna hos våra banker och kreditinstitut. Här har bland annat kraven på kontantinsats från byggarens sida hittills varit höga. Förhoppningsvis kommer förslag till lösning på finansieringsfrågorna inom en snar framtid. Detta är dock en fråga för vår riksdag och regering. Mot bakgrund av ovanstående avstyrks förslaget att sänka tomtpriserna i ytterområdena till kronor per tomt. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutade att anta stadsingenjörens/markchefens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande. Beredning - Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag 16 maj Kommunfullmäktige 26 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 september Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 12 januari Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 27 januari

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Vid plan- och näringslivsutskottet beredning yrkar Gunilla Berglund (C) bifall till motionen/medborgarförslaget om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun. Susanne Berger (S) yrkar avslag till motionen/medborgarförslaget om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun. Lars Isacsson (S) ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att plan- och näringslivsutskottet beslutat enligt Susanne Bergers (S) förslag. Förslag till kommunstyrelsen - Motionen/medborgarförslaget avslås.

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Dnr KK14/ Anneli Karlsson och Anders Flodström anför i medborgarförslag att de inte är nöjda med Trafikverkets besked och vänder sig därför till Avesta kommun och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, som har det lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Till medborgarförslaget är det bilagt omfattande underlag. De anser och hoppas att Avesta kommun kräver att den tidigare neutrala undersökningen används eller att en ny görs där kommunen deltar. De vill också att Avesta kommun medverkar till att planer fastställs, tidsplaneras och utförs för nödvändiga åtgärder med mål att tillåtna bullernivåer ej överskrids vid något tillfälle och över tiden. Anneli Karlssons och Anders Flodströms förslag: - Avesta kommun vidtar åtgärder enligt ovan och med beaktande av medsända bilagor från Stora Enso och Trafikverket. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 september att medborgarförslaget skulle remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande. Miljöinspektör Peter Östlund anför följande i yttrandet till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd: Klagomål enligt Miljöbalken, t ex gällande trafikbuller, handläggs av Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd enligt en särskild ärendegång. Det är alltså nämnden som enligt reglemente fastställt av fullmäktige, hanterar tillsyn enligt Miljöbalken. Medborgarförslaget innehåller inget som juridiskt faller inom någon annan nämnd eller styrelse såvitt Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning kan bedöma.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Miljöinspektörens förslag: - Kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för egen handläggning och besvarande, som då kan betrakta det som ett formellt inkommet klagomål avseende buller och hantera det inom ramen för nämndens mandat. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutade att föreslå att kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för nämndens handläggning och beslut. Beredning - Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag 12 juni Kommunfullmäktige 16 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 september Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 13 januari Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 27 januari Förslag till kommunstyrelsen - Medborgarförslaget överlämnas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för handläggning och beslut.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Filip Djupenströms (SD) motion om införande av sent gående bussar på fredags- och lördagskvällar Dnr KK14/ Filip Djupenström (SD) anför i motionen att Avesta som bekant är en kommun med mycket landsbygd och långa avstånd. I Avesta möts många för att umgås, gå på bio eller äta och så vidare på fredags- och lördagskvällar och nätter. Problemet för många som bor utanför Avesta är att sedan ta sig hem utan att bli hämtade. För de som har det långt hem är bussar som går sent något som skulle underlätta. Det är också något som hjälper till att få hem folk i tid vilket i sin tur minskar risken för bråk eller att vissa inte lyckas ta sig hem. Exempelvis kan bussen gå från Avesta vid 23-tiden och vid 02-tiden via Fors till Horndal och sedan via By på vägen tillbaka. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta: - att utreda möjligheterna att införa bussar som går från Avesta till några av de mindre orterna i kommunen på fredags- och lördagskvällarna och nätter. - att utreda vilka tider och vilken rutt som är bäst passande för bussarna att gå. - att efter utredning om möjligt införa dessa bussturer. Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2014 att motionen skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 7 januari att motionen skulle remitteras till kommunkansliet, Tillväxt Avesta, för yttrande. Samhällsplanerare Agneta Johansson anför följande i sitt yttrande: Kollektivtrafiklagen säger i 6 att trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Utdrag ur kollektivtrafiklagen: 6 I denna lag avses med regional kollektivtrafik: sådan kollektivtrafik som 1. äger rum inom ett län eller, 2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. I Avesta kommun är intentionen att vi ska tillhandahålla kollektivtrafik som möter upp det som lagen säger. Om Avesta kommun inte ämnar följa intentionen i lagen måste en utredning göras för att fastställa prioriteringsordningen av kollektivtrafikutbudet. Samhällsplanerarens förslag: - Motionen anses härmed besvarad. Beredning - Filip Djupenströms (SD) motion 25 november Kommunfullmäktige 15 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 januari Kommunkansliets skrivelse 20 januari Kommunkansliets reviderade skrivelse 20 januari Vid plan- och näringslivsutskottets beredning av ärendet utdelas kommunkansliets reviderade skrivelse. Förslag till kommunstyrelsen - Motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets yttrande.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Dnr KK15/ Utredare Sussanna Kippo överlämnar bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Som svar på rekommendationer från kommunrevisionen beslutade kommunstyrelsen i april 2014 att ett bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun ska upprättas. Bostadsförsörjningsprogrammet för Avesta kommun fastställer de mål och riktlinjer som ska gälla för bostadsförsörjningsarbetet i Avesta kommun under den kommande femårsperioden. I Avesta kommun växer befolkningen och det råder idag bostadsbrist i stora delar av kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet fastställer de mål och riktlinjer som ska gälla i Avesta kommun under den kommande femårsperioden för att säkerställa att alla invånare har tillgång till bra bostäder. Programmet innehåller temadelar grundade på fakta och information inom följande områden: - Förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad - Avesta kommuns utveckling - Bostadsutbud - Efterfrågan och bostadsbehov (inkluderar bostadsbehovet i särskilda målgrupper). Det fakta- och informationsunderlag som använts inkluderar resultat från enkätundersökningar med olika målgrupper, dialog med mäklare och bostadsbolag, statistik från SCB och Lantmäteriets lägenhetsregister, samt rapporter från bl a Boverket och Länsstyrelsen Dalarna. Programmet presenterar en rad slutsatser och en grund för hur det fortsatta arbetet med bostadsförsörjning i Avesta kommun ska struktureras. Dessa slutsatser tillsammans med de nationella, regionala och kommunala mål som finns kan sammanfattas i följande riktlinjer.

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För att möta målen inom bostadspolitiken och klara utmaningen med en ökande befolkning ska kommunen i sin planering verka för att: - kommuninvånarna har tillgång till en ändamålsenlig bostad av god kvalitet till en rimlig kostnad - kommuninvånarna har valfrihet avseende upplåtelseform och storlek i kommunens olika tätorter och bostadsområden, centralt och på landsbygden - planering och byggande sker efter principer av hållbar utveckling med fokus på ekologiska aspekter - minska segregationen genom ett blandat bostadsbestånd där en variation av bostadsformer återfinns inom samma område - människor med särskilda bostadsbehov har tillgång till anpassade bostäder - nyproduktion i första hand sker i form av förtätning av befintliga områden. Nya bostadsområden ska, om möjligt, planeras i anslutning till existerande infrastruktur. Utredarens förslag: - Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun antas - Kommunstyrelsen eller Plan- och Näringslivsutskottet utses till styrgrupp för det fortlöpande arbetet med bostadsförsörjning - Uppdrag ges till Kommundirektören att utse projektgrupp för kommunens bostadsförsörjning - Projektgruppen ges i uppdrag att: - fortlöpande driva en aktuell och strategisk planering i bostadsförsörjningsfrågor utifrån de riktlinjer som fastställs i Bostadsförsörjningsprogram for Avesta kommun revidera Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån ny information som tillkommer (regionala mål, resultat från Avesta kommuns tillgänglighetsinventering, uppdaterade befolkningsprognoser m.m.) - aktualisera frågor kring integration och socialt ansvarstagande i bostadsförsörjningen - dokumentera arbetet med nyproduktion och rustning av bostäder i handlingsplaner och/eller rapporter

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) - samordna bostadsförsörjningsarbetet med andra relevanta områden, så som äldreomsorg, landsbygdsutveckling och projekt för olika kommundelar (t ex Krylbo). Under perioden bör fokus ligga på att: - ta fram förslag på hur man kan bygga förebyggande för äldre hur kan kommunen arbeta för att säkerställa att det i framtiden finns bostäder tillgängliga för äldre i den grad de efterfrågas, i stället för att behöva bygga ikapp - kartlägga bostadsbehovet och efterfrågan på landsbygden gärna i samverkan vid revidering av Avesta kommuns Landsbygdsprogram - följa upp och vid behov samverka kring bostadsbehovet inom LSS, socialpsykiatrin, individ- och familjeomsorg samt integration - följa upp utveckling av Avesta som en träprofilskommun Beredning - Kommunkansliets skrivelse 3 februari 2015 inkl Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Kommunkansliets reviderade Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Vid plan- och näringslivsutskottets beredning av ärendet utdelas reviderad handling.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun antas - Plan- och Näringslivsutskottet utses till styrgrupp för det fortlöpande arbetet med bostadsförsörjning - Uppdrag ges till Kommundirektören att utse projektgrupp för kommunens bostadsförsörjning - Projektgruppen ges i uppdrag att: - fortlöpande driva en aktuell och strategisk planering i bostadsförsörjningsfrågor utifrån de riktlinjer som fastställs i Bostadsförsörjningsprogram for Avesta kommun revidera Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån ny information som tillkommer (regionala mål, resultat från Avesta kommuns tillgänglighetsinventering, uppdaterade befolkningsprognoser m.m.) - aktualisera frågor kring integration och socialt ansvarstagande i bostadsförsörjningen - dokumentera arbetet med nyproduktion och rustning av bostäder i handlingsplaner och/eller rapporter - samordna bostadsförsörjningsarbetet med andra relevanta områden, så som äldreomsorg, landsbygdsutveckling och projekt för olika kommundelar (t ex Krylbo). Under perioden bör fokus ligga på att: - ta fram förslag på hur man kan bygga förebyggande för äldre hur kan kommunen arbeta för att säkerställa att det i framtiden finns bostäder tillgängliga för äldre i den grad de efterfrågas, i stället för att behöva bygga ikapp - kartlägga bostadsbehovet och efterfrågan på landsbygden gärna i samverkan vid revidering av Avesta kommuns Landsbygdsprogram - följa upp och vid behov samverka kring bostadsbehovet inom LSS, socialpsykiatrin, individ- och familjeomsorg samt integration - följa upp utveckling av Avesta som en träprofilskommun

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Delgivningar & politiken/offentliga handlingar/protokoll samt i pärm vid sammanträdet. 1. Dnr KK14/ Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde. 2. Dnr KK15/ Trafikverkets skrivelse om statlig medfinansiering för år Dnr KK14/ Avesta kommuns yttrande till Trafikverket gällande funktionellt prioriterat vägnät. 4. Dnr KK14/ FAHNS-kommunernas (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg) gemensamma yttrande till Trafikverket gällande funktionellt prioriterat vägnät.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-12.05 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Patrik Sundin (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 11.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Lis Linnberg (FP) Laila Borger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 12:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta klockan 10:00-11:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson

Läs mer

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN AVESTA KOMMUN Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 2013-01-07 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Susanne Berger (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, klockan 13:15-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:20-17:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Stadshuset, sammanträdesrum mv onsdag 7 januari 2015 kl 08:30-10:00 Susanne Berger (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshusets, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Jan-Åke Andersson (S) Johan Thomasson (M) Gunilla

Läs mer

Carlsson SPF, Ulla Nilsson SKPF

Carlsson SPF, Ulla Nilsson SKPF Anteckningar Pensionärsrådet Tid: 2015-03-13 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Stadshuset sammanträdesrum mv Ulf Holmberg SPF Ulla Bäckström PRO Ave Göran Bengtsson PRO Ave Heikki Kaskikallio PRO Fin Maj-Britt

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00-09:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Laila Borger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:00-17:45 Ålderspresidenten Lennart Palm (S) hälsar nyvalda och omvalda ledamöter och ersättare samt inkallade ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 16:45-15:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Henrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Anita Tärneborg (S), ersättare

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:30 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström Övriga deltagande Erik Nordén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-11:45 Beslutande Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Patrik Sundin (S) Johan Thomasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:00-14.00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Gunilla Berglund (C) Maarit Hessling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 11.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-09-14 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Tisdag 27 september 2016 klockan 17.00 OBS! Veckodag!

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 11.00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S), ersättare för Patrik Engström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10:50 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Lennart Palm (S), ordförande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Lillebil Grass (M) Karin Perers (C)

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30-13.45 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Charlotta Engström, (S), ersättare för Göran Edström, (S), Avesta Birgitt Broström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Bygdegården Jubel, Sjövik, klockan 12:45-12:55 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Pia Aronsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Fredrik Mattsson (M), ersättare för Johan Thomasson (M) Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Bjurfors Hotell och Konferens, 11 juni Kl 09.00-12.00 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Christer Bergkvist (C), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 22 augusti 2012 kl 09:00-11:00 Beslutande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) kl 09:30-11:00 Johan Thomasson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshusets sammanträdesrum, mv klockan 13:15-14:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M)

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40 2013-03-04 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 26 Patrik Boström (S) Kennet Hedlund

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Övriga deltagande Erik Nordén, VD Oskar Gustafsson, VA-ingenjör

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Övriga deltagande Erik Nordén, VD Daniel Zetreus, miljöingenjör 1 Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-10-13 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 26 oktober klockan 17:00 * En dikt framförs av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50, Avesta 9:00 10:45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Plats och tid Månsbo kl Beslutande

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Plats och tid Månsbo kl Beslutande Plats och tid Månsbo kl 13.30-13.45 Beslutande Stefan Strandberg (S), 2:e vice ordförande, Fagersta Stefan Palm (S), Avesta Charlotta Engström (S), Avesta Fredrik Mattsson (M), Avesta Thomas Esterblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset sammanträdesrum mv kl 13-15 Beslutande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Gunilla Berglund (C) Leif Eriksson (V) Övriga deltagande Anders

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nr 1 nytt i listan är skuggat

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nr 1 nytt i listan är skuggat Datum 2016-05-17 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista tilläggslista nr 1 nytt i listan är skuggat Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset Måndag 20 mars 2017 klockan 15:30-16:50 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M)

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet klockan 14:00-15:30 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Måna Hesselrud (M) Inger

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-11:15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nytt i listan är skuggat

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nytt i listan är skuggat Datum 2016-10-03 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 13:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Lilian Palm (S) Stig Lindqvist (S) Lars Levahn (S) Per-Axel Siljebäck (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Ulrika Landergren (L) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Ulrika Landergren (L) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8-13.50, paus 9.45-10 och 12.20-13.15 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 torsdag 16 mars kl. 09:00-10:40 Beslutande Susanne Berger (S) ordförande, ersätter Lars Isacsson (S) som ordförande Mikael Westberg (S)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer