Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C), ersättare för Karl-Johan Petersson (C) Övriga deltagande Utses att justera Anders Friberg, kommundirektör Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ulf Lademyr, stadsingenjör/markchef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Erik Jernelius, utvecklingssekreterare Lars Enoksson, näringslivssekreterare Erika Flygare, planarkitekt 12 Agneta Johansson, samhällsplanerare Sussanna Kippo, utredare Britt-Marie Färje, utredningssekreterare, sekreterare Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 24 februari 2015 klockan 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 11 Information 3 12 Samråd program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel 4 13 Förfrågan om köp av kommunal mark i Rönningen, Karlbo 6 14 Verkställighet av motion kring ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) 8 15 Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Filip Djupenströms (SD) motion om införande av sent gående bussar på fredagsoch lördagskvällar Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Delgivningar 21

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 11 Information Aktuella planärenden Plan- och byggchef Ingalis Morfeldt lämnar information om aktuella planärenden. - Ändring av tidsplanering - Detaljplan Mio - Källhagens industriområde: Östbergs, anslutning rv 68

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 12 Samråd program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel Dnr KK14/ Planarkitekt Erika Flygare överlämnar för samråd: program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel. En kommunal projektgrupp har, i samarbete med Smideman Arkitekter AB, upprättat ett förslag till Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel. Handlingen är upprättad 10 februari Som ett led i arbetet har en omfattande medborgardialog hållits och många Krylbobor har varit med och tyckt till om Krylbos utveckling. De idéer och synpunkter som kom fram då har sammanfattats i handlingen Redogörelse från den inledande medborgardialogen sommaren hösten 2014, daterad 10 februari Projektarbetet har huvudsakligen bedrivits i en projektgrupp med 14 deltagare från olika kommunala förvaltningar och bolag. Till sin hjälp har projektgruppen haft arkitektkonsulten Smideman Arkitekter AB för vissa delprojekt. Arbetet har styrts av en styrgrupp med chefer från samma organisationer. Arbetet inleddes med en medborgardialog, med målet att få in idéer och synpunkter i ett tidigt skede innan själva idéskissandet startade. Dialogen var en succé och mängder av yttranden kom in. Totalt var mellan 200 och 300 personer med och tyckte till om Krylbos utveckling. Många av de inkomna idéerna har fått genomslag här i programförslaget även om långt ifrån alla finns med. Vissa förslag är inte möjliga att genomföra ekonomiskt, juridiskt eller tekniskt och för att få till en bra helhet har ibland även möjliga och bra förslag utelämnats. Nu samråds det färdiga programförslaget och därefter kommer revidering att göras utifrån inkomna synpunkter. Sedan ställs förslaget ut på nytt för granskning och allmänheten får åter möjlighet att tycka till. Efter en slutlig eventuell justering av innehållet kommer programmet att tas upp politiskt för godkännande/antagande. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 12 (forts) Planarkitektens förslag: - Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott godkänner upprättad Redogörelse från den inledande medborgardialogen sommaren hösten 2014, daterad 10 februari Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott godkänner upprättad förslagshandling Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel, daterad 10 februari 2015, för samråd. Beredning - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse, inklusive samrådshandling, 10 februari Plan- och näringslivsutskottets beslut - Upprättad Redogörelse från den inledande medborgardialogen sommaren hösten 2014, daterad 10 februari 2015, godkänns. - Upprättad förslagshandling Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel, daterad 10 februari 2015, godkänns för samråd. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 13 Förfrågan om köp av kommunal mark i Rönningen, Karlbo Dnr KK15/ Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr anför följande: En privatperson i Krylbo har inkommit med en förfrågan om att få köpa kommunens åkermark vid Rönningen strax söder om Karlbo. Som skäl uppger han att han funderar på att starta djurhållning och skogsproduktion. Hans nuvarande ägor i Karlbo gränsar delvis mot kommunens mark i området. Det aktuella markområdet ligger strax intill Karlbo tätort och gränsar bl a till Brovallsgården där Brovallens IF bedriver sin verksamhet. Berört område är ca 15 ha och utgörs huvudsakligen av åkermark. Aktuella fastighetsbeteckningar är Karlbo 6:10, Rönningen 4:2 och 5:23, karta finns i handlingarna. Åkermarken är i idag utarrenderad till annan brukare som enligt uppgift har för avsikt att fortsätta med sin jordbruksdrift de närmaste åren Markområdet kan vara lämpligt för framtida byggnation på grund av sitt strategiska läge nära Karlbo. Vidare är området intressant på grund av sin närhet till friluftsområdet kring Brovallsgården. Privatpersonen har tidigare fått muntligt besked om att kommunen inte har för avsikt att sälja det aktuella området på grund av ovan nämnda skäl. Privatpersonen önskar dock få frågan prövad i plan- och näringslivsutskottet. Mot bakgrund av ovanstående avstyrks en försäljning av föreslaget markområde. Det beräknade priset ligger inom intervallet 9 12 prisbasbelopp vilket är det intervall som plan- och näringslivsutskottet har i delegation att besluta om. Stadsingenjörens/markchefens förlag: - Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskottet avslår privatpersonens förfrågan om köp av kommunens mark i Rönningen avseende fastigheterna Karlbo 6:10, Rönningen 4:2 och 5:23. Beredning - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse, inklusive karta. 6 februari Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 13 (forts) Plan- och näringslivsutskottets beslut - Privatpersonens förfrågan om köp av kommunens mark i Rönningen avseende fastigheterna Karlbo 6:10, Rönningen 4:2 och 5:23, avslås. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 14 Verkställighet av motion kring ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) Dnr KK13/ Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande: Kommunfullmäktige fattade 16 juni beslut kring Lillebil Lundkvist (MP) och Henrik Öhrn motion/medborgarförslag om ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom). I beslutet ansågs motionen/medborgarförslaget besvarat i och med utvecklingssekreteraren på Tillväxt Avestas yttrande. Tillväxt Avesta skulle ta initiativ till sammankallande av en tjänstemannagrupp från Avesta, Hedemora och Sala kommuner för att arbeta fram ett förslag till gemensamt miljöarbete inom ramen för Sveriges ekokommuner (SEkom) med målsättningen att förslaget ska genomföras under I samband med detta ansöker Avesta kommun om medlemskap i SEkom. I december 2014 kallade utvecklingssekreteraren på Tillväxt Avesta till ett möte med kommundirektörerna från Hedemora och Sala kommuner samt förvaltningschefen för Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning för att detaljdiskutera frågan. Denna diskussion utgick från det inledande förslag som presenterades i besvarandet av motionen/medborgarförslaget nämligen att denna samverkan skulle äga rum på Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning i Avesta kommun med totalt två tjänster fördelade på 0,75-tjänst för kommunerna Avesta och Sala samt 0,5- tjänst för Hedemora kommun. Dessutom presenterades ett förslag på avtal som skulle kunna skrivas på ungefär samma sätt som det befintliga avtal som finns för energi- och klimatrådgivarna i Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta kommuner. Förvaltningschefen för Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning redogjorde översiktligt för kostnaderna för denna samverkan som landade på en ungefärlig lönekostnad på kronor/år och tjänst samt en overheadkostnad om ungefär kronor/år och tjänst. Mötesdeltagarna redogjorde sedan för hur situationen ser ut i respektive kommun när det gäller det frivilliga miljöarbetet. Mötet avslutades och deltagarna skulle återkomma med definitivt ställningstagande i början av februari Sala kommun har sedan meddelat per e-post att det inte är aktuellt att gå in i detta samarbete och Hedemora kommun meddelade något senare att man ser över sin organisation kring hela sin miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och att det därmed f n inte är aktuellt att gå in detta samarbete.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 14 (forts) Därmed faller möjlighet till samverkan inom ramen för SEkom för Avesta, Hedemora och Avesta kommuner och utvecklingssekreteraren avvaktar direktiv hur Avesta kommun ska gå vidare i frågan. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 4 februari Förslag till kommunstyrelsen - Verkställigheten av motionen om Avesta kommuns ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) godkänns. - Frågan hänskjutes till Mål och Budget

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun Dnr KK14/ Rune Berg (C), Anita Berg Åsberg, Karl-Johan Petersson och Christer Bergkvist anför i gemensam motion/medborgarförslag att kommunen för några år sedan erbjöd villatomter i Nordanö och Älvnäs till ett pris av kronor per tomt. Motionären och medborgarförslagsställarna vill att kommunen erbjuder de färdiga tomterna som finns i ytterområdena till ett liknande pris för att locka till nybyggnation även där. Ett erbjudande som kan medverka till kommunens satsning att öka befolkningen till personer till år Motionären och medborgarförslagsställarnas förslag: - De färdiga tomterna som finns i ytterområdena säljs till ett pris av kronor per tomt. Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014 att motionen/medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 september 2014 att motionen/medborgarförslaget skulle remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och kommunkansliet Tillväxt, för yttrande och att Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd skulle samordna yttrandet. Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr i samarbete med utvecklingssekreterare Erik Jernelius har lämnat följande yttrande till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd: Avesta kommun har idag ett 70-tal småhustomter ute till försäljning fördelade över kommunens olika tätorter. Tomterna finns redovisade på kommunens hemsida under Boende & Byggande.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunens tomtpriser ligger på en relativt låg nivå i förhållande till gällande marknadspriser. De dyraste tomterna finns i Månsboområdet där priset för en tomt är kronor. Priset i Månsbo är ett självkostnadspris och är således satt utifrån vad det har kostat att exploatera området. I övriga centrala lägen såsom Älvnäs och Skogsbo kostar tomterna i storleksordningen kronor. I Horndal och Näs är priset ca kronor. I By och Hede har kommunen 3 st tomter till salu. Priset är här kronor per tomt. Den totala kostnaden för att bygga en ny normalvilla i Avesta ligger idag på ca 3 miljoner kronor. I totalpriset ingår byggkostnader, tomtpris samt avgifter för vatten och avlopp, el med mera. Som ovan redovisats ligger priserna för de kommunala tomterna mellan kronor. Tomtpriset utgör således en förhållandevis liten kostnad i sammanhanget. I ytterområdena som By och Horndal utgör tomtpriset således mindre än 5 % av totalkostnaden. Bedömningen är att kommunens nuvarande tomtpriser inte har någon avgörande betydelse vid valet att bygga eller inte. Att ytterligare sänka tompriserna leder därför förmodligen inte till fler byggnationer av småhus vare sig i centrala Avesta eller i ytterområdena. En faktor som dock försvårar nybyggnation av villor och bostäder är möjligheterna att få lån till produktionskostnaderna hos våra banker och kreditinstitut. Här har bland annat kraven på kontantinsats från byggarens sida hittills varit höga. Förhoppningsvis kommer förslag till lösning på finansieringsfrågorna inom en snar framtid. Detta är dock en fråga för vår riksdag och regering. Mot bakgrund av ovanstående avstyrks förslaget att sänka tomtpriserna i ytterområdena till kronor per tomt. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutade att anta stadsingenjörens/markchefens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande. Beredning - Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Peterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag 16 maj Kommunfullmäktige 26 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 september Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 12 januari Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 27 januari

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Vid plan- och näringslivsutskottet beredning yrkar Gunilla Berglund (C) bifall till motionen/medborgarförslaget om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun. Susanne Berger (S) yrkar avslag till motionen/medborgarförslaget om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun. Lars Isacsson (S) ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att plan- och näringslivsutskottet beslutat enligt Susanne Bergers (S) förslag. Förslag till kommunstyrelsen - Motionen/medborgarförslaget avslås.

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Dnr KK14/ Anneli Karlsson och Anders Flodström anför i medborgarförslag att de inte är nöjda med Trafikverkets besked och vänder sig därför till Avesta kommun och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, som har det lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Till medborgarförslaget är det bilagt omfattande underlag. De anser och hoppas att Avesta kommun kräver att den tidigare neutrala undersökningen används eller att en ny görs där kommunen deltar. De vill också att Avesta kommun medverkar till att planer fastställs, tidsplaneras och utförs för nödvändiga åtgärder med mål att tillåtna bullernivåer ej överskrids vid något tillfälle och över tiden. Anneli Karlssons och Anders Flodströms förslag: - Avesta kommun vidtar åtgärder enligt ovan och med beaktande av medsända bilagor från Stora Enso och Trafikverket. Kommunfullmäktige beslutade 16 juni att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 september att medborgarförslaget skulle remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande. Miljöinspektör Peter Östlund anför följande i yttrandet till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd: Klagomål enligt Miljöbalken, t ex gällande trafikbuller, handläggs av Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd enligt en särskild ärendegång. Det är alltså nämnden som enligt reglemente fastställt av fullmäktige, hanterar tillsyn enligt Miljöbalken. Medborgarförslaget innehåller inget som juridiskt faller inom någon annan nämnd eller styrelse såvitt Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning kan bedöma.

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Miljöinspektörens förslag: - Kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för egen handläggning och besvarande, som då kan betrakta det som ett formellt inkommet klagomål avseende buller och hantera det inom ramen för nämndens mandat. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutade att föreslå att kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för nämndens handläggning och beslut. Beredning - Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag 12 juni Kommunfullmäktige 16 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 september Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 13 januari Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 27 januari Förslag till kommunstyrelsen - Medborgarförslaget överlämnas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för handläggning och beslut.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Filip Djupenströms (SD) motion om införande av sent gående bussar på fredags- och lördagskvällar Dnr KK14/ Filip Djupenström (SD) anför i motionen att Avesta som bekant är en kommun med mycket landsbygd och långa avstånd. I Avesta möts många för att umgås, gå på bio eller äta och så vidare på fredags- och lördagskvällar och nätter. Problemet för många som bor utanför Avesta är att sedan ta sig hem utan att bli hämtade. För de som har det långt hem är bussar som går sent något som skulle underlätta. Det är också något som hjälper till att få hem folk i tid vilket i sin tur minskar risken för bråk eller att vissa inte lyckas ta sig hem. Exempelvis kan bussen gå från Avesta vid 23-tiden och vid 02-tiden via Fors till Horndal och sedan via By på vägen tillbaka. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta: - att utreda möjligheterna att införa bussar som går från Avesta till några av de mindre orterna i kommunen på fredags- och lördagskvällarna och nätter. - att utreda vilka tider och vilken rutt som är bäst passande för bussarna att gå. - att efter utredning om möjligt införa dessa bussturer. Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2014 att motionen skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 7 januari att motionen skulle remitteras till kommunkansliet, Tillväxt Avesta, för yttrande. Samhällsplanerare Agneta Johansson anför följande i sitt yttrande: Kollektivtrafiklagen säger i 6 att trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Utdrag ur kollektivtrafiklagen: 6 I denna lag avses med regional kollektivtrafik: sådan kollektivtrafik som 1. äger rum inom ett län eller, 2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. I Avesta kommun är intentionen att vi ska tillhandahålla kollektivtrafik som möter upp det som lagen säger. Om Avesta kommun inte ämnar följa intentionen i lagen måste en utredning göras för att fastställa prioriteringsordningen av kollektivtrafikutbudet. Samhällsplanerarens förslag: - Motionen anses härmed besvarad. Beredning - Filip Djupenströms (SD) motion 25 november Kommunfullmäktige 15 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 januari Kommunkansliets skrivelse 20 januari Kommunkansliets reviderade skrivelse 20 januari Vid plan- och näringslivsutskottets beredning av ärendet utdelas kommunkansliets reviderade skrivelse. Förslag till kommunstyrelsen - Motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets yttrande.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Dnr KK15/ Utredare Sussanna Kippo överlämnar bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Som svar på rekommendationer från kommunrevisionen beslutade kommunstyrelsen i april 2014 att ett bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun ska upprättas. Bostadsförsörjningsprogrammet för Avesta kommun fastställer de mål och riktlinjer som ska gälla för bostadsförsörjningsarbetet i Avesta kommun under den kommande femårsperioden. I Avesta kommun växer befolkningen och det råder idag bostadsbrist i stora delar av kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet fastställer de mål och riktlinjer som ska gälla i Avesta kommun under den kommande femårsperioden för att säkerställa att alla invånare har tillgång till bra bostäder. Programmet innehåller temadelar grundade på fakta och information inom följande områden: - Förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad - Avesta kommuns utveckling - Bostadsutbud - Efterfrågan och bostadsbehov (inkluderar bostadsbehovet i särskilda målgrupper). Det fakta- och informationsunderlag som använts inkluderar resultat från enkätundersökningar med olika målgrupper, dialog med mäklare och bostadsbolag, statistik från SCB och Lantmäteriets lägenhetsregister, samt rapporter från bl a Boverket och Länsstyrelsen Dalarna. Programmet presenterar en rad slutsatser och en grund för hur det fortsatta arbetet med bostadsförsörjning i Avesta kommun ska struktureras. Dessa slutsatser tillsammans med de nationella, regionala och kommunala mål som finns kan sammanfattas i följande riktlinjer.

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För att möta målen inom bostadspolitiken och klara utmaningen med en ökande befolkning ska kommunen i sin planering verka för att: - kommuninvånarna har tillgång till en ändamålsenlig bostad av god kvalitet till en rimlig kostnad - kommuninvånarna har valfrihet avseende upplåtelseform och storlek i kommunens olika tätorter och bostadsområden, centralt och på landsbygden - planering och byggande sker efter principer av hållbar utveckling med fokus på ekologiska aspekter - minska segregationen genom ett blandat bostadsbestånd där en variation av bostadsformer återfinns inom samma område - människor med särskilda bostadsbehov har tillgång till anpassade bostäder - nyproduktion i första hand sker i form av förtätning av befintliga områden. Nya bostadsområden ska, om möjligt, planeras i anslutning till existerande infrastruktur. Utredarens förslag: - Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun antas - Kommunstyrelsen eller Plan- och Näringslivsutskottet utses till styrgrupp för det fortlöpande arbetet med bostadsförsörjning - Uppdrag ges till Kommundirektören att utse projektgrupp för kommunens bostadsförsörjning - Projektgruppen ges i uppdrag att: - fortlöpande driva en aktuell och strategisk planering i bostadsförsörjningsfrågor utifrån de riktlinjer som fastställs i Bostadsförsörjningsprogram for Avesta kommun revidera Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån ny information som tillkommer (regionala mål, resultat från Avesta kommuns tillgänglighetsinventering, uppdaterade befolkningsprognoser m.m.) - aktualisera frågor kring integration och socialt ansvarstagande i bostadsförsörjningen - dokumentera arbetet med nyproduktion och rustning av bostäder i handlingsplaner och/eller rapporter

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) - samordna bostadsförsörjningsarbetet med andra relevanta områden, så som äldreomsorg, landsbygdsutveckling och projekt för olika kommundelar (t ex Krylbo). Under perioden bör fokus ligga på att: - ta fram förslag på hur man kan bygga förebyggande för äldre hur kan kommunen arbeta för att säkerställa att det i framtiden finns bostäder tillgängliga för äldre i den grad de efterfrågas, i stället för att behöva bygga ikapp - kartlägga bostadsbehovet och efterfrågan på landsbygden gärna i samverkan vid revidering av Avesta kommuns Landsbygdsprogram - följa upp och vid behov samverka kring bostadsbehovet inom LSS, socialpsykiatrin, individ- och familjeomsorg samt integration - följa upp utveckling av Avesta som en träprofilskommun Beredning - Kommunkansliets skrivelse 3 februari 2015 inkl Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Kommunkansliets reviderade Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun Vid plan- och näringslivsutskottets beredning av ärendet utdelas reviderad handling.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun antas - Plan- och Näringslivsutskottet utses till styrgrupp för det fortlöpande arbetet med bostadsförsörjning - Uppdrag ges till Kommundirektören att utse projektgrupp för kommunens bostadsförsörjning - Projektgruppen ges i uppdrag att: - fortlöpande driva en aktuell och strategisk planering i bostadsförsörjningsfrågor utifrån de riktlinjer som fastställs i Bostadsförsörjningsprogram for Avesta kommun revidera Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån ny information som tillkommer (regionala mål, resultat från Avesta kommuns tillgänglighetsinventering, uppdaterade befolkningsprognoser m.m.) - aktualisera frågor kring integration och socialt ansvarstagande i bostadsförsörjningen - dokumentera arbetet med nyproduktion och rustning av bostäder i handlingsplaner och/eller rapporter - samordna bostadsförsörjningsarbetet med andra relevanta områden, så som äldreomsorg, landsbygdsutveckling och projekt för olika kommundelar (t ex Krylbo). Under perioden bör fokus ligga på att: - ta fram förslag på hur man kan bygga förebyggande för äldre hur kan kommunen arbeta för att säkerställa att det i framtiden finns bostäder tillgängliga för äldre i den grad de efterfrågas, i stället för att behöva bygga ikapp - kartlägga bostadsbehovet och efterfrågan på landsbygden gärna i samverkan vid revidering av Avesta kommuns Landsbygdsprogram - följa upp och vid behov samverka kring bostadsbehovet inom LSS, socialpsykiatrin, individ- och familjeomsorg samt integration - följa upp utveckling av Avesta som en träprofilskommun

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Delgivningar & politiken/offentliga handlingar/protokoll samt i pärm vid sammanträdet. 1. Dnr KK14/ Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde. 2. Dnr KK15/ Trafikverkets skrivelse om statlig medfinansiering för år Dnr KK14/ Avesta kommuns yttrande till Trafikverket gällande funktionellt prioriterat vägnät. 4. Dnr KK14/ FAHNS-kommunernas (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg) gemensamma yttrande till Trafikverket gällande funktionellt prioriterat vägnät.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer