Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-11:45 Beslutande Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Karl-Johan Petersson(C) Anita Tärneborg (S), ersättare för Lars Isacsson (S) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ulf Lademyr, stadsingenjör/markchef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Erik Jernelius, utvecklingssekreterare Lars Enoksson, näringslivssekreterare Peter Granqvist, planingenjör 1 Agneta Johansson, samhällsplanerare Anders Hagfeldt, utredningschef Susanna Hall Karlsson, miljöchef Britt-Marie Färje, utredningssekreterare, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Anita Tärneborg (M) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet torsdag 8 januari 2015 klockan 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-10 Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 1 Information 3 2 Val av styrgrupp och projektgrupp för Koppardalens utveckling Angående inriktningsbeslut/pågående planarbete för detaljplan för Skogsbo 32:114 m fl 5 4 Trafikverkets remiss funktionellt prioriterat vägnät hantering av remissynpunkter och beslutsprocess 7 5 Yttrande över Naturvårdsverkets remiss om Nedre Dalälvens Utvecklings AB:s ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac i Nedre Dalälvsområdet 9 6 Kommunikationsplan för Fairtrade City- arbetet i Avesta kommun 11 7 Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet Dalarna 13 8 Yttrande över Hedemora kommuns översiktsplan samt tematiska tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära läge 15 9 Återremitterat medborgarförslag Folkare Naturskyddsförenings genom Kristina Hallins medborgarförslag om kommunens skogsinnehav Delgivningar 21

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 1 Information Aktuella planärenden Plan- och byggchef Ingalis Morfeldt lämnar information om aktuella planärenden. Planingenjör Peter Granqvist lämnar information om arbetet med programmet för förnyelse av Koppardalen. Kollektivtrafiken- lägesrapport Samhällsplanerare Agneta Johansson informerar om kollektivtrafiken. - DalaTrafiks budget för 2015 är nu beslutad. - En skärm/monitor med översikt över Avestas kollektivtrafik kommer att sättas upp på järnvägsstationen i Krylbo. Hållplatsen utanför järnvägsstationen kommer också att förses med en informationsskärm. - Lars Isacsson (S) är inbjuden till Estland för att berätta om Avesta kommuns avgiftsfria kollektivtrafik. Industriområden Kommundirektör Anders Friberg informerar: - Nordanö industriområde kommer att marknadsföras genom skyltar vid vägkanten av rv 68.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 2 Val av styrgrupp och projektgrupp för Koppardalens utveckling Dnr KK10/ Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott behandlade 24 oktober ärende om styrgrupp och projektgrupp för Koppardalens utveckling t o m Ledamöterna i plan- och näringslivsutskottet valdes till styrgrupp och kommundirektören gavs i uppdrag att utse projektgrupp. Beredning - Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 24 oktober Matrikel för styrgrupp för Koppardalens utveckling 24 oktober december Plan- och näringslivsutskottets beslut - Följande personer utses till styrgrupp för Koppardalens utveckling : - Lars Isacsson (S) - Susanne Berger (S) - Patrik Sundin (S) - Johan Thomasson (M) - Karl-Johan Petersson(C) - Kommundirektören ges i uppdrag att utse projektgrupp för Koppardalens utveckling Styrgruppsledamöter Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 3 Angående inriktningsbeslut/pågående planarbete för detaljplan för Skogsbo 32:114 m fl Dnr KK14/ Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har tecknat plankostnadsavtal om upprättande av ny detaljplan för Skogsbo 32:114 i Avesta. Detaljplanearbetet som nu har inletts har som syfte att sanktionera befintlig användning inom området och att bredda möjlig användning. Planområdets omfattning redovisas i bilagd promemoria (PM). Inom planområdet förekommer handel med skrymmande varor såsom möbler samt verksamhet för biltvätt och rekonditionering. I Översiktsplan för Avesta kommun anges att nyetablering och utveckling av handel bör ske i de handelsområden som redan finns i centrum och i nära anslutning till bostadsområdena. Nya externa handelsetableringar bör undvikas. Det finns i Avesta kommun planer för handelsexpansion både i och i närheten av stadskärnan samt i externlägen. Det är viktigt att hitta en balans och dimensionering så att dessa marknadsplatser totalt stärker handeln i kommunen och snarare kompletterar än konkurrerar med varandra. Dimensioneringsanalys Avesta kommun togs fram 7 november 2008 med syfte att stärka och utveckla handeln i Avesta för att skapa attraktiva och lönsamma marknadsplatser för framtiden. För att inte konkurrera med handeln i Skogsbo centrum, har en precisering av planbestämmelsen om handel gjorts med bestämmelsen handel, dock endast skrymmande varor. Med skrymmande varor avses ex byggvaror, vitvaror och möbler. Det ställningstagande som nu efterfrågas från plan- och näringslivsutskottet vad gäller handel i området kommer sig av att det råder olika syn på detta och det efterfrågade politiska ställningstagandet om handel är viktigt av principiell karaktär för såväl denna detaljplan som för kommande planarbeten. Ett vägledande politiskt ställningstagande behövs om hur man ser på en utspridning av detaljhandeln i Avesta och rekommendationerna i dimensioneringsanalysen samt av kommunfullmäktige antagen Översiktsplan för Avesta kommun. Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning Tillväxt/kommundirektören

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 3 (forts) Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings förslag: - Plan- och näringslivsutskottet beslutar att tills vidare skall ställningstaganden avseende handeln i Översiktsplan för Avesta kommun antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2007 gälla. Ställningstagandena stöds av Dimensioneringsanalys upprättad 7 november Beredning - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 16 december Plan- och näringslivsutskottets beslut - Skogsbo 32:114 ska anses som befintligt handelsområde vilket innebär att ytterligare etableringar inom handel kan göras. - Uppdrag ges till kommundirektören att i samverkan med Arena Avesta göra en ny dimensioneringsanalys och utvärdering av handeln i Avesta. Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning Tillväxt/kommundirektören

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 4 Trafikverkets remiss funktionellt prioriterat vägnät hantering av remissynpunkter och beslutsprocess Dnr KK14/ Trafikverket har skickat en remiss till Region Dalarna inkl Dalarnas kollektivtrafiknämnd, till Länsstyrelsen i Dalarnas län samt till Dalarnas kommuner ang funktionellt prioriterat vägnät. Näringslivssekreterare Lars Enoksson anför att Trafikverket avser att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet genom att bestämma ett funktionellt prioriterat vägnät. Remissvaret ska skickas till Trafikverket och med en kopia till länsplaneupprättaren (Region Dalarna). Hantering av remissynpunkter och beslutsprocess Trafikverket kommer att föra dialog med respektive länsplaneupprättare (Region Dalarna)om eventuella justeringar av funktionellt prioriterat vägnät utifrån remissynpunkterna. Trafikverket kommer att besluta om det funktionellt prioriterade vägnätet i samråd med länsplaneupprättarna. Det innebär att Trafikverket inte kommer att besluta om ett prioriterat nät i ett län där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är överens. Råder det delade meningar i något län tas beslut om det Trafikverket och länsplaneupprättaren är överens om, till exempel skikt 1 och 2, men inte skikt 3. Trafikverket kommer att ta beslut om förhållningssättet efter bedömning av remissynpunkterna. För Avesta kommun berör detta i första hand riksväg 68 och 70. När det gäller riksväg 70 finns i Dalarna stor samstämmighet av riksvägens betydelse i och med att vägen berör i princip hela Dalarna. Riksväg 68 går enbart genom Avesta kommun i Dalarna varför ett samråd med angränsande kommuner (FAHNS kommunerna) brukar göras i frågor som berör denna riksväg. Remissen ska vara besvarad senast 15 februari 2015 Näringslivssekreterarens förslag: - Plan- och näringslivsutskottet uppdrar åt ordföranden samt näringslivssekreteraren att utforma ett remissvar för riksväg 68 tillsammans med övriga FAHNS kommuner (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg) samt att även ge ett remissvar gällande riksväg 70. Ordföranden Näringslivssekreteraren

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 4 (forts) Beredning - Trafikverkets skrivelse 29 oktober Kommunkansliets skrivelse 15 december Plan- och näringslivsutskottets beslut - Ordföranden i plan- och näringslivsutskottet samt näringslivssekreteraren ges i uppdrag att utforma ett remissvar för riksväg 68 tillsammans med övriga FAHNS kommuner (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg) samt att även ge ett remissvar gällande riksväg 70. Ordföranden Näringslivssekreteraren

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 5 Yttrande över Naturvårdsverkets remiss om Nedre Dalälvens Utvecklings AB:s ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac i Nedre Dalälvsområdet Dnr KK14/ Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför att Naturvårdsverket i en remiss har begärt in synpunkter avseende bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac säsongen 2015 i Nedre Dalälvsområdet. Remissvar önskas senast den 19 januari Remissen föranleds av en ansökan om spridning av biologiskt bekämpningsmedel mot stickmyggor i Dalälvens översvämningsområden från helikopter under 2015 från Nedre Dalälvens Utvecklings AB. Sökanden vill som mest använda 170 ton bekämpningsmedel varav 90 ton inom Natura 2000-områden. Den maximala ytan för spridningen uppgår till 9320 hektar varav 3388 hektar är Natura 2000-habitat. Spridningen är planerad att ske perioden 1 maj till 31 augusti Avesta kommun anser också att ansökningen bör bifallas och anser vidare att de skyndsamt bör beviljas då myggbekämpningen är av central betydelse för människors möjligheter att verka i berörda områden. Utvecklingssekreterarens förslag: - Plan- och näringslivsutskottet beslutar att skicka ovanstående remissvar till Naturvårdsverket. Länsstyrelserna i Västmanlands län, Dalarnas län och Uppsala län har inkommit med beslut om betydande miljöpåverkan. Beredning - Naturvårdsverkets remiss 5 december Länsstyrelsen Västmanlands läns beslut 8 december Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut 5 december Länsstyrelsen Uppsala läns beslut 17 december Kommunkansliets skrivelse 9 december Naturvårdsverket Tillväxt/utvecklingssekreteraren

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 10 5 (forts) Vid plan- och näringslivsutskottets beredning av ärendet utdelas Länsstyrelsen Uppsala läns beslut om betydande miljöpåverkan samt yttrande över samråd. Plan- och näringslivsutskottets beslut - Utvecklingssekreterarens förslag till remissvar skickas som Avesta kommuns remissvar till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket Tillväxt/utvecklingssekreteraren

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 11 6 Kommunikationsplan för Fairtrade Cityarbetet i Avesta kommun Dnr KK14/ Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande: Avesta kommun har varit en Fairtrade City sedan april 2009 och har återcertifierats varje år sedan dess. För arbetet har en styrgrupp bildats med representanter från kommunen, olika företag i Avesta, Sjöviks folkhögskola, ABF samt Svenska Kyrkan. Styrgruppen har nu utarbetat en kommunikationsplan för arbetet enligt följande; Verksamhetsmål Vi vill öka inköp av Fairtrade produkter i Avesta och för att lyckas med detta behöver vi kommunicera fördelarna med Fairtrade till Avestas medborgare. Kommunikationsmål Prioriteringen sker på så sätt att vi vänder oss till det uppväxande släktet d v s våra ungdomar i Avesta. Där är lärarna på Karlfeldtgymnasiet och Sjöviks folkhögskola en viktig länk och bör prioriteras. Budskap-vad ska vi säga? Genom att formulera att man löser ett världsproblem om man konsumerar Fairtradeprodukter. Detta genom att producenterna får bättre betalt och dessutom en premie för att utveckla sitt lokalsamhälle. På så sätt kan deras barn gå i skola och själva erhåller man ett drägligare liv inte minst genom att arbetsmiljön blir bättre, Fairtrade-produkterna är ofta KRAV-märkta, vilket bl a betyder att producenterna inte utsätts för bekämpningsmedel. Inför olika kommunikationskampanjer använder vi ändamålsenlig information från Fairtrade Sveriges hemsida, Kanaler Avesta kommun ska på ett strukturerat sätt använda sig av att man är en Fairtrade City i olika marknadsföringskampanjer samt lyfta fram detta i olika sammanhang som hemsidan annonsering mm. Tillväxt/utvecklingssekreteraren

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 12 6 (forts) Styrgruppen ska märkas genom stående aktiviteter på de kampanjer som Fairtrade Sverige bedriver årligen nämligen Alla Hjärtans dag, World Fairtrade Day samt Fairtrade Fokus inklusive FairtradeChallange. Inför dessa kampanjer ska regelmässigt bjudas in till presskonferenser. Lärarna enligt ovan ska också bjudas in till initiativ med olika aktiviteter på Karlfeldtgymnasiet och Sjöviks Folkhögskola. Styrgruppen ska dessutom synas på minst tre övriga evenemang i Avesta som t ex Avestafestivalen och By Slånkvicku. Till hjälp i detta arbeta ska styrgruppen försöka engagera deltagare som utbildats vid ambassadörsutbildningarna som Fairtrade Sverige ordnar samt andra intresserade av Fairtradefrågor i Avesta. Utvärdering Kommunikationsplanen utvärderas årligen i samband med återcertifieringsansökan till Fairtrade Sverige vilken vanligen sker i slutet av februari. Utvecklingssekreterarens förslag: - Plan- och Näringslivsutskottet föreslås att anta föreslagen kommunikationsplan för Fairtrade City-arbetet i Avesta. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 4 december Plan- och näringslivsutskottets beslut - Kommunikationsplan för Fairtrade City-arbetet i Avesta antas. Tillväxt/utvecklingssekreteraren

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 13 7 Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet Dalarna Dnr KK14/ Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande: Ung Företagsamhet (UF) Dalarna ansöker om finansiering 2014, kronor eller 2 kronor/invånare. Detta innebär samma som föregående år. Plan- och näringslivsutskottet beslutade den 7 februari 2014 att ge Ung Företagsamhet i Dalarna ett bidrag med knappt kronor/år under Ung Företagsamhet arbetar för att få unga människor mer företagsamma men också för att få fler företag i Sverige. Genom tre olika utbildningskoncept får unga utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Genom Ung Företagsamhet, en ideell organisation som samverkar med skolan, får barn och ungdomar lära sig att våga ta sig för saker, att tro på sig själva och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har verkat i Dalarna sedan Under dessa 22 år har över ungdomar drivit c:a UF-företag på gymnasieskolorna i Dalarna. Just nu (läsåret 2014/15) driver 850 ungdomar c:a 300 UF-företag och av dessa finns 20 UF-företag och 60 ungdomar i Avesta. I Avesta driver programmen gymnasiesär, bygg, handels, teknik och estet UF inom sin undervisning. Detta innebär att c:a 13 % av andra och tredje årskursens elever prövar på att driva UF-företag mot målsättningen 40 % läsåret 2015/16. Implementeringen av UFs grundskolekoncept, Vårt Samhälle för årskurs 2-5 samt Se Möjligheterna för årskurs 6-9 har inhämtats av c:a 2600 elever sedan Ung Företagsamhet Dalarna vill fortsätta satsningen för att ge ännu fler barn och ungdomar i Dalarna chansen att öka sin företagsamhet och sin kunskap om företagande. Ung Företagsamhets nationella mål är att alla ungdomar på gymnasiet får chansen att driva ett UFföretag och att som regionalt mål 40 % av ungdomarna i Dalarna väljer att driva ett UFföretag. Läsåret 2013/2014 nåddes 27 %. Avesta kommun har i beslutet 2014 haft som målsättning att 40 % av gymnasieeleverna ska välja att driva ett UF-företag i andra och tredje årskursen. Läsåret 2013/14 har 74 ungdomar i andra och tredje årskursen valt att driva ett UF-företag vilket innebär drygt 30 %. Ett av delprojekten i Avesta 2020 handlar om att utöka möjligheten att driva UF-företag på gymnasieskolan i Avesta. Ung Företagsamhet( UF) Tillväxt Avesta Bildningsförvaltningen

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 14 7 (forts) I den nya skollagen och de nya läroplanerna är entreprenörskap en av skolans viktigaste uppgifter. För att skapa förutsättningar för arbetet med entreprenörskap i skolan krävs ett intensivt arbete med skolägare och skolledare så att läroplanen implementeras. Utvecklingssekreterarens förslag: - Ung Företagsamhet Dalarna erhåller bidrag med kronor för Bidraget till Ung Företagsamhet Dalarna finansieras inom Tillväxt Avestas och Bildningsförvaltningens budget till lika delar. - Bildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra åtgärder så att målsättningen 40 % av ungdomarna i gymnasiets tredje årskurs driver UF-företag under läsåret 2015/16. - Tillväxt får i uppdrag att aktivt verka för, i sina företagskontakter, att fler rådgivare bland Avestas företag tillkommer, så att detta inte hindrar den förestående satsningen på fler UFföretag. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 9 december Plan- och näringslivsutskottets beslut - Ung Företagsamhet Dalarna erhåller bidrag med kronor för Ung Företagsamhet Dalarna uppmanas att årligen lämna in en utvärdering som tydligt visar vad Avesta kommun fått för de satsade pengarna och vilka extra insatser som gjorts under året för att uppnå föreslagna mål. - Bidraget till Ung Företagsamhet Dalarna finansieras inom Tillväxt Avestas och bildningsförvaltningens budget till lika delar. - Bildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra åtgärder så att målsättningen 40 % av ungdomarna i gymnasiets tredje årskurs driver UF-företag under läsåret 2015/16. - Tillväxt får i uppdrag att aktivt verka för, i sina företagskontakter, att fler rådgivare bland Avestas företag tillkommer, så att detta inte hindrar den förestående satsningen på fler UFföretag. Ung Företagsamhet( UF) Tillväxt Avesta Bildningsförvaltningen

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 15 8 Yttrande över Hedemora kommuns översiktsplan samt tematiska tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära läge Dnr KK14/ Planingenjör Peter Granqvist vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning anför följande: Bakgrund Hedemora Kommun har tillsänt Avesta kommun sitt samrådsförslag till ny översiktsplan, inklusive tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för yttrande. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har fått i uppdrag av kommunkansliet att ta fram ett förslag till yttrande. Bedömning Förvaltningens bedömning av översiktplanen, med LIS-tillägg, är att den inte innehåller några förslag/ställningstaganden som i någon större omfattning kan komma att påverka Avesta och att materialet överlag ger intryck av att vara väl genomarbetat. Planingenjörens förslag: - Avesta kommun har inget att erinra mot Hedemora Kommuns samrådsförslag av ny översiktsplan, med LIS-tillägg, och tillhörande MKB. Beredning - Hedemora kommuns skrivelse om samråd 21 november Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 16 december Förslag till kommunstyrelsen - Avesta kommun har inget att erinra mot Hedemora Kommuns samrådsförslag av ny översiktsplan, med LIS-tillägg, och tillhörande MKB.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 16 9 Återremitterat medborgarförslag Folkare Naturskyddsförenings genom Kristina Hallins medborgarförslag om kommunens skogsinnehav Dnr KK13/ Kommunekolog Peter Klintberg vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har lämnat följande förslag till yttrande till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd med förslaget till nämnden att anta yttrandet som sitt eget. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd antog 18 november 2014 yttandet som sitt eget. Ärendebeskrivning Avesta kommun mottog 29 november 2013 rubricerat medborgarförslag från Kristina Hallin, Folkare Naturskyddsförening. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 7 januari 2014 förslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd samt tekniska utskottet för yttrande, med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning som samordnare. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutade 10 juni 2014 att avge ett yttrande, i enlighet med miljö- och byggförvaltningens förslag, med Birgitt Broströms (C) skrivelse som bilaga. Plan- och näringslivsutskottet beslutade 1 september 2014 att återremittera medborgarförslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för ett förtydligande av yttrandet med konkreta svar på medborgarförslagsställarens förslag. Folkare Naturskyddsförening föreslår i medborgarförslaget: - att kommunfullmäktige beslutar om att kommunens hela skogsbestånd skall skötas på ett nytt, bevarande sätt så att artrikedomen återkommer d v s att vi får ett fungerande ekosystem. På så sätt bidrar vi till klimatförbättringarna. - att berörda kommuntjänstemän får lämplig utbildning så att biologisk mångfald gynnas. - att berörd personal på miljökontoret, Gamla Byn och parkförvaltningen samarbetar om skötsel av stads-/bostadsnära skogar. Idag är det ingen eller liten kommunikation mellan dessa grupper. Kommunekologen ska ha som uppgift att bevara grönområden i staden/samhällen. Trenden i många städer är att de viktiga grönområdena minskas allt eftersom.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 17 9 (forts) Västmanland-Dalarna miljö och byggförvaltning mottog 4 februari en kompletterande bilaga till medborgarförslaget från Naturskyddsföreningen. I kompletteringen föreslås bl.a. att kommunen ska söka s k LONA-bidrag (Lokal naturvårdssatsning) från Länsstyrelsen till ett skogsprojekt för Avesta kommuns hela skogsinnehav. Syftet ska vara att främja ekosystemet inklusive biologisk mångfald. Förslagsställaren föreslår att projektet ska drivas av Avesta kommun, tillsammans med Folkare Naturskyddsförening i Avesta och Folkare Ornitologiska Förening. Följande exempel på vad projektet kan innefatta nämns: - Restaureringar av vissa skogar för att främja biologisk mångfald - Vissa restaureringar av skolornas skolskogar - Göra smala gångstigar för rekreation och friluftsliv - Skyltar för att berätta för invånarna om kommunens satsning på naturvård och biologisk mångfald och artinformation - Info-kampanjer och foldrar - Guidningar av SNF i Avesta och Ornitologerna I kompletteringen till medborgarförslaget ges också exempel på hur andra Dalakommuner bedriver sitt skogsbruk och naturvårdsarbete. Det är en växande trend bland kommunerna att jobba aktivt med att omställa sitt skogsbruk för ökat bevarande av ekosystemen. Det nämns också att vissa kommuner har en skogs-/markpolicy för den kommunägda skogen. Förutsättningar Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd anser, i likhet med förslagsställarna, att kommunen bör ha en hög ambitionsnivå vad gäller att bevara/återskapa skogens biologiska och sociala värden. Samtidigt har skogsmarken många funktioner, och det finns även andra intressen som behöver beaktas. Kommunen saknar idag en policy/riktlinjer för hur den kommunägda skogsmarken ska användas och skötas. I kommunens översiktsplan (2007) anges att: Den kommunala marken är i stor utsträckning avsedd för tätortsexpansion eller närrekreation och i viss mån för det rörliga friluftslivet och bevarande av biologisk mångfald. Denna skrivning ger, enligt miljö- och byggnadsnämnden, intrycket att det rörliga friluftslivet och biologisk mångfald är relativt lågt prioriterade områden, vilket stämmer illa överens med hur kommunens skogsbruk bedrivs i praktiken.

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 18 9 (forts) 2009 antog kommunen en naturvårdsplan, där ett av åtgärdsförslagen var att göra ändringar i kommunens skogsskötselplan, så att hänsynen till naturvård och friluftsliv utökades, särskilt i de tätortsnära skogarna. Naturvårdsplanen innehåller även ett mål om att vi senast 2025 ska ha fått tillbaka den vitryggiga hackspetten som häckfågel i kommunen. Detta är ett tufft mål, som kräver rejäla satsningar på skogliga naturvårdsåtgärder. För att nå målet krävs att flera skogsägare än kommunen gör naturvårdåtgärder, men kommunen bör givetvis föregå med gott exempel. Skogsskötselplanen reviderades 2012 och i den nya planen har friluftsliv och biologisk mångfald getts relativt hög prioritet. Skogsskötselplanen, som inte är ett politiskt antaget dokument, utan ett dokument framtaget av Mellanskog i samråd med miljö- och byggförvaltningen, saknar dock övergripande mål för hur skogsmarken ska användas och hur prioriteringen mellan olika intressen ska göras. Efter ett medborgarförslag 2012 om kommunens skogsbruk har kommunen också börjat övergå till att tillämpa hyggesfria avverkningsmetoder i de tätortsnära skogarna. Skogsskötselplanen har dock inte anpassats efter denna, helt nya, skötselinriktning, varför planen i praktiken i många fall inte är tillämpbar. Förslag till förtydligande av tidigare yttrande Mot bakgrund av den oklarhet som i dagsläget råder vad gäller kommunens vilja och syfte med sitt skogsinnehav anser Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd att ett klargörande av detta behövs, innan mer långtgående restaureringsåtgärder och förändringar vad gäller skogsskötseln (i enlighet med medborgarförslaget) kan komma i fråga. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår därför att en kommunal skogs- eller markpolicy tas fram. Policyn ska klargöra vad kommunen har för mål och syften med sitt skogsägande. Det bör även finnas riktlinjer för hur aktiv kommunen ska vara vad gäller skogsaffärer, för att köpa in eller byta till sig skogsmark som är intressant ur t ex naturvårds-, rekreations- eller exploateringssynpunkt. I policyn bör skogens samtliga funktioner och intressekonflikter belysas. Policyn ska också ge vägledning om hur olika intressen ska vägas mot varandra. Då det inom miljö- och byggförvaltningen i dagsläget inte finns personella resurser till att ta fram en skogpolicy läggs arbetet ut på extern personal, men med styrning av miljö- och byggförvaltningens markfunktion och naturvårdspersonal. LONA-bidrag söks för framtagandet av policyn, vilket innebär att kommunen eventuellt bara behöver stå för 50 % av kostnaden. När skogspolicy är framtagen bör skogsskötselplanen revideras i enlighet med policyn och kommunens nya skogsskötselinriktning.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 19 9 (forts) Angående utbildning för berörda kommuntjänstemän så anser miljö- och byggnadsnämnden att det på miljö- och byggförvaltningen redan finns fullgod kompetens i skoglig naturvård. Personalen fortbildar sig också kontinuerligt för att hålla sig à jour på området. Vad gäller samarbete mellan miljö- och byggförvaltningen, parkavdelningen och Gamla Byn i frågor som berör stads-/bostadsnära skog så är detta inte något som miljö- och byggnadsnämnden ensidigt kan styra över. Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig dock positiv till ett utökat samarbete, och bistår gärna med biologisk kompetens till andra förvaltningar/kommunala bolag i mån av tid. Angående det skogsprojekt som i medborgarförslaget föreslås, i form av ett LONA-projekt, så är miljö- och byggnadsnämnden öppen för att framöver initiera skogsprojekt innehållande ett eller flera av de föreslagna punkterna. Då resurserna är begränsade anser dock nämnden att kommunen inledningsvis bör fokusera på att ta fram en Skogspolicy. Vissa skogsrestaureringsåtgärder görs redan inom den ordinarie verksamheten och liknande åtgärder bör även kunna genomföras i fortsättningen, utan LONA-stöd. Miljö- och byggnadsnämnden vill slutligen framhålla att omfattningen och farten i kommunens naturvårdsarbete är starkt begränsad av de personella resurserna, då endast ca en halvtidstjänst är avsatt för naturvård. Merparten av naturvårdsarbetet åtgår också till händelsestyrda och lagstadgade aktiviteter, vilket innebär att utrymmet för planerad verksamhet och mer aktivt naturvårdsarbete är begränsat. Med ökade personella resurser skulle betydligt mer kunna åstadkommas. Om kommunen vill öka ambitionsnivån i naturvårdsarbetet så bör man därför överväga en förstärkning på personalsidan. Beredning - Folkare Naturskyddsförenings i Avesta genom Kristina Hallins medborgarförslag 29 november Kommunfullmäktige 16 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 januari Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 26 maj Birgitt Broströms (C) skrivelse 10 juni Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 10 juni Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 1 september Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 31 oktober Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 18 november

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 20 9 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Medborgarförslaget är besvarat med Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds yttrande.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Delgivningar & politiken/offentliga handlingar/protokoll samt i pärm vid sammanträdet. 1. Dnr KK14/ Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings laga kraftbevis ang detaljplan för Del av Avesta 3:5, Vallgatan Dnr KK14/ Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Avesta kommun.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00-09:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Laila Borger

Läs mer

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN AVESTA KOMMUN Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 2013-01-07 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Susanne Berger (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 11.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Lis Linnberg (FP) Laila Borger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 11.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 22 augusti 2012 kl 09:00-11:00 Beslutande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) kl 09:30-11:00 Johan Thomasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-12.05 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Patrik Sundin (S) Johan

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-01-07 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50, Avesta 9:00 10:45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Fredrik Mattsson (M), ersättare för Johan Thomasson (M) Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Göran Edberg (S) ordförande

Göran Edberg (S) ordförande Arbets- och näringslivsnämnden 2015-03-18 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 14:20-15:40 Beslutande Göran Edberg (S) ordförande Birgitta Årzén (S) Jens-Åke Olofsson (KV) Roland

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens 1(14) Datum Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Ledamöter Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 21 oktober 2015 kl 09:00-11:20 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S), ersättare för

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-01-12 Sida 1 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ordinarie ledamöter ersättare för kännedom miljö- och byggnadschef plan- och byggchef stadsingenjör/markchef miljöchef Protokoll från

Läs mer

Plats och tid Fröken Fleggman, den 25 november 2015, kl. 08.30-11:15

Plats och tid Fröken Fleggman, den 25 november 2015, kl. 08.30-11:15 : Plats och tid Fröken Fleggman, den, kl. 08.30-11:15 Beslutande Lotta Hedström (MP), ordförande, ersättare för Maria Mickelåker (C) Torgny Larsson (S), ersättare för Inger Åbonde (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-03-16. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 mars, klockan 08.00

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-03-16. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 mars, klockan 08.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 mars, klockan 08.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban Olsson (Fp) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhusets sammanträdeslokal Notariet, tisdagen den 16 september 2014 kl 08.15-13.50 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-10-13 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 26 oktober klockan 17:00 * En dikt framförs av

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 11-00 Beslutande Ledamöter Ersättare Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Birger Lagerström Gunilla Josefsson Bengt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (28) Tid Onsdagen den 25 Mars 2015 klockan 15:00 Plats Liljeborgsskolan, Engelbrektsgatan 5, Trelleborg Ärenden 29 Upprop 30 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-17 00 Studiebesök på gymnasiesärskolan, Taserudsgymnasiet Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshusets, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Jan-Åke Andersson (S) Johan Thomasson (M) Gunilla

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk. Azar Hedemalm (MP)

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk. Azar Hedemalm (MP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-12 Strategi- och framtidsutskottet Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl 14:00 17.15 Utses att justera Benny Halldin (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-05-21

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-02-23 - Kommunhuset klockan 13.15-14.15 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Göran Lundström, kommunchef Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Jan Jonsson, plan- och byggchef 56. Kommunkontoret måndag 2013-05-13

Göran Lundström, kommunchef Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Jan Jonsson, plan- och byggchef 56. Kommunkontoret måndag 2013-05-13 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret tisdag kl. 08.30 11.45 Per-Arne Larsson (s), ordförande Johan Birath (s) Britt-Marie Johansson (s) Rolf Stenvard (m) Staffan Leufvén (c) Övriga deltagande Göran

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Sammanträdesprotokoll 1(9) Sammanträdesprotokoll 1(9) 2015-09-30 Plats och tid Avesta 2015-09-30 kl. 11,10 11,30 ande Övriga närvarande Lars Isacsson, Åsa Eriksson, Ulf Hansson, Marino Wallsten, Carina Sandor Solveig Grönberg, Margareta

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1 (16) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.55 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Datum. Ersättare Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M) Tjänstemän Ida Frödén, sekreterare Lars Silvervret, samordnare

Datum. Ersättare Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M) Tjänstemän Ida Frödén, sekreterare Lars Silvervret, samordnare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Blåsippan, Förvaltningshuset, Köping, 19 augusti, 14.00-15.35 ande Andreas Trygg, Köpings kommun (V) Agneta Bode, Arboga kommun, (S) Ordförande Margareta Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2007-08-20 1(13) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 30 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Sylvia Samuelsson (C) tjg ers Urban Lindström (S) Övriga

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16)

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 13-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Sture Tidqvist (S), Berit Sörman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 7 januari 2014 kl 08:30-09:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S), ersättare för Susanne Berger (S) Jan-Åke

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 19 september 2012 kl 09:00-11:00. Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) ersättare för Wojciech

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-08-25 Kl. 13:00-16:15 77-92 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Mattias Ezelius (S) Anna Zöögling (S) Lisbeth Ider (V) Elisabeth Alfredsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-11:15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-27 Sida 1-8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-27 Sida 1-8 2013-08-27 Sida 1-8 Planutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-08-27, kl. 13.15-14.35. Beslutande Åke Knutz (C) Malin Höglund (M) Jaakko Mattila (C) Thomas Näslund (S) Övriga deltagare Anna Hed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23 52 (62) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 23 augusti 2011, kl. 17.30-18.45 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers 43 Kent

Läs mer

Tidaholms museum kl 15:00-17:15

Tidaholms museum kl 15:00-17:15 1 (12) Plats och tid Tidaholms museum kl 15:00-17:15 Paragrafer 25-33 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd Skrivelse av Erik Nilsson och Kersti Py Börjeson (båda s)

Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd Skrivelse av Erik Nilsson och Kersti Py Börjeson (båda s) PM 2008:74 RIV (Dnr 322-2629/2006) Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd Skrivelse av Erik Nilsson och Kersti Py Börjeson (båda s) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(22)

Sammanträdesprotokoll 1(22) Sammanträdesprotokoll 1(22) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 28 november 2012, 9.00-11.40 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S),

Läs mer

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 27 augusti 2014 kl 09:00-11:10 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) Jan-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson

Läs mer

Innehållsförteckning 2(13)

Innehållsförteckning 2(13) 2(13) Innehållsförteckning 54 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 3 55 Ekonomiuppföljning oktober 2014 56 Remissvar Regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

M SJL. T. k SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQIL Sida 1(16)

M SJL. T. k SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQIL Sida 1(16) M SJL. T. k SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQIL Sida 1(16) Tid Plats Beslutande Torsdag 19 februari 2015, kl. 13.15-18.30, ajournering 15.00-15.10. 17.00-17.05 Hyltenäsrummet, kommunhuset MBP Ylva Höglund 11-17, kl

Läs mer

Intensifiering av Skogsstyrelsens arbete med Skogen i Skolan

Intensifiering av Skogsstyrelsens arbete med Skogen i Skolan Dnr 2011/5611 RAPPORT Intensifiering av Skogsstyrelsens arbete med Skogen i Skolan Projektledare Caroline Wågberg Datum 2012-12-13 Skogsstyrelsen Vallgatan 8 551 83 Jönköping Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Lärande och stöd 2007-06-13 204

Lärande och stöd 2007-06-13 204 Lärande och stöd 2007-06-13 204 Plats och tid Verkstaden rum A+B-salen, klockan 10 00-16 00 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) avgår klockan 15 30 Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.40 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Mira Wedenberg (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Sten-Åke Mörk (S), ersättare för Mia Bergkvist (S) Christer Bergkvist (C), ersättare för Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-24 79 (95) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 24 oktober 2011, kl. 09.15-11.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Maria Pestrea,

Läs mer

4. Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden. 5. Rapport: Projekt Medborgarservice. 6. Information om de nya föreningsbidragen.

4. Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden. 5. Rapport: Projekt Medborgarservice. 6. Information om de nya föreningsbidragen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 14.30 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-10-09 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 9 oktober, kl. 09:00-10:10. ande Björn Mårtensson (c), ordförande Bertil Eriksson (kd), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, 2014-01-20, kl 1300-1540 ande Kurt Wennberg, S, 1-3 Anne Niska, S, 4-9 Laila Mäki, S Åke Johdet, S, 3-9 Maria Alldén, V Stig Töyrä,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Datum. Ersättare Ann Avdic, Arboga kommun, (V) Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M)

Datum. Ersättare Ann Avdic, Arboga kommun, (V) Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid ande Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Smedjegatan, Arboga, 3 september, 14.00-15.30 Görel Nilsson, Kungsörs kommun, (S) Ordförande Andreas Trygg, Köpings kommun,

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12) Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12) Innehåll TEN 49/13 Medborgarförslag om bättre skyltning i och omkring Helénsparken... 3 TEN 50/13 Upphandling av entreprenör för markarbeten på tre skolgårdar...

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 18.00 1 (24) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-05-08. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30

Kommunstyrelsen 2014-05-08. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30 Beslutande Eva Skoglund Lotta Husberg Kerstin Gadde Elsie-Marie Östling Claes Nordevik Michael Relfsson Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer