VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005"

Transkript

1 VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005

2 JUSTITIEMINISTERIET, VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2006

3 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Direktörerna för rättshjälpsverksamheten: Marja-Leena Levänen Hanna-Leena Tukeva Arto Tiilikainen Liisa Vehmas Liisa Törnwall Marja-Leena Tervahauta Publikation (även den finska titeln) Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2005 Publikationens delar Utgivningsdatum Typ av publikation Verksamhetsberättelse Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Referat Verksamhetsberättelsen innehåller en översikt av direktörerna för rättshjälpsverksamheten, en beskrivning av rättshjälpsbyråernas resultat, en resultatanalys av rättshjälpsbyråernas verksamhet, slutsatser samt intern kontroll. Syftet med översikten av direktörerna för rättshjälpsverksamheten är att introducera läsaren i rättshjälpsverksamheten och de förändringar som inträffat i den under budgetåret. Beskrivningen av resultatet innehåller en analys av resultatet av rättshjälpsbyråernas verksamhet jämte nyckeltal och i förhållande till de uppsatta målen. Nyckelord Verksamhetsberättelse Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-nummer, andra referensnummer) Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2006:11 ISSN ISBN Sidoantal 35 Språk Svenska Pris Sekretessgrad Offentlig Distribution Justitieministeriet Förlag Justitieministeriet

4 2 INNEHÅLL 1. ÖVERSIKT AV DIREKTÖRERNA FÖR RÄTTSHJÄLPSVERKSAMHETEN ALLMÄN BESKRIVNING AV RÄTTSHJÄLPSVERKSAMHETEN RESULTATSTYRNING AV RÄTTSHJÄLPSBYRÅERNA BESKRIVNING AV RESULTATET VERKSAMHETENS EFFEKTER VERKSAMHETENS RESULTAT RESULTATANALYS OCH SLUTSATSER INTERN KONTROLL UNDERSKRIFTER... 35

5 3 1. ÖVERSIKT AV DIREKTÖRERNA FÖR RÄTTSHJÄLPSVERKSAMHETEN Rättshjälpsbyråernas arbetsmängd höll sig på den nivå som uppnåtts efter rättshjälpsreformen Då fick medelinkomsttagarna möjlighet att bli kunder vid rättshjälpsbyråerna och rättshjälpsbyråerna fick i uppdrag att fatta rättshjälpsbesluten oberoende av om rättshjälpen ges av ett offentligt rättsbiträde eller en privat advokat. Det har inte inträffat några stora förändringar i antalet ärenden, och det har inte heller kunnat göra, eftersom rättshjälpsverksamheten inte tilldelades mera resurser i samband med reformen. Enligt en undersökning gjord av Optula var ungefär 15 % av rättshjälpsbyråernas kunder sådana medelinkomsttagare som inte skulle ha kunnat få allmän rättshjälp före reformen. Enligt 4 i lagen om statliga rättshjälspbyråer utgör varje hovrätts domkrets ett rättshjälpsdistrikt. Gränserna för hovrätternas domkretsar ändrades vid ingången av 2005 och samtidigt ändrades gränserna för rättshjälpsdistrikten så att de överensstämmer med gränserna för hovrätternas domkretsar, varvid sju byråers distrikt ändrades. Förändringen inverkade inte på rättshjälpsbyråernas kundservice eller övriga verksamhet. Försök med rättslig rådgivning Telefonrådgivning i rättsliga frågor har getts och statistikförts ända sedan 1998 vid Esbo och Närpes rättshjälpsbyråer och sedan början av 2002 vid Seinäjoki rättshjälpsbyrå. Hösten 2005 inleddes ett riksomfattande försök med rättslig rådgivning, genom vilket det pågående försöket utvidgades och gjordes mångsidigare. Behovet av bättre tillgång till rättsskydd har tagits upp i flera olika sammanhang och t.ex. kommittén för utvecklande av domstolsväsendet har dragit uppmärksamhet till saken i sitt kommittébetänkande genom att föreslå att rättshjälpscentraler skall inrättas. Som en första åtgärd i den riktningen föreslog kommittén riksomfattande telefonrådgivningsservice gällande rättsmedel. Också

6 4 delegationen för rättsskyddsfrågor hade lyft fram behovet av att utveckla den rättsliga rådgivningen. Syftet med försöket är att folk skall få hjälp med sina juridiska problem i tid innan de hinner bli alltför svåra att bemästra. De som ger rättshjälpsinfo hör i första hand till rättshjälpsbyråernas erfarna kanslipersonal, medan den rättsliga telefonrådgivningen sköts enbart av offentliga rättsbiträden som avlagt juridisk examen. Sammanlagt 18 rättshjälpsbyråer utsågs att delta i försöket; sju ger enbart rättshjälpsinfo, fem enbart rättslig telefonrådgivning och sex byråer ger både rättshjälpsinfo och rättslig rådgivning. Avsikten med rättshjälpsinfon är att tillsammans med kunden resonera sig fram till om det är skäl att vända sig till en jurist eller om någon annan myndighet eller motsvarande kan hjälpa. Frågeställaren får också råd om var han eller hon kan få mera information kring sitt problem och t.ex. hitta blanketter som kan underlätta behandlingen av det. Någon ny personal har inte anställts för försöket utan telefonjouren sköts vid sidan av det övriga arbetet. Samtalen till de byråer som ger rättslig rådgivning kopplas alltid endast från rättshjälpsbyråerna. Kunden kan inte ringa dit själv utan det är rättshjälpsbyråns kanslipersonal som avgör om det är nödvändigt och tillräckligt med juridisk rådgivning. I slutet av 2005 beslöt man inte bara förlänga försöket utan också att utvidga det fr.o.m så att sex nya byråer ansluts till rättshjälpsinfon och åtta nya byråer till rådgivningen. Försöket fortsätter åtminstone till utgången av 2006.

7 5 1.1 Allmän beskrivning av rättshjälpsverksamheten Enligt 6 i grundlagen är alla finska medborgare lika inför lagen. Eftersom alla på grund av sin ekonomiska ställning ändå inte har möjlighet att själva bekosta den juridiska hjälp de behöver föreskrivs genom rättshjälpslagen om de situationer där medborgarna kan få rättshjälp som antingen helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla juridiska frågor. Rättshjälp ges inte i små rättsliga angelägenehter. Om kunden har en rättsskyddsförsäkring som ersätter kostnaderna för rättsliga ärenden, beviljas inte rättshjälp, eftersom rättsskyddsförsäkringen är primär i förhållande till rättshjälpen. Rättshjälp beviljas inte företag och sammanslutningar. När det gäller saker som behandlas utomlands omfattar rättshjälpen juridisk rådgivning. Den rättshjälp som ges utomlands i tvistemål har utvidgats mellan Europeiska unionens medlemsstater 2005 då 28 a fogades till rättshjälpslagen. I paragrafen föreskrivs om behandlingen av gränsöverskridande tvistemål i EUländerna i enlighet med EG-direktiv 2003/8/EG. De ekonomiska förutsättningarna för att få sådan rättshjälp är ungefär desamma som vad som föreskrivs i rättshjälpsförordningen i Finland. Enligt förordningen är mottagande myndigheter justitieministeriet samt Helsingfors rättshjälpsbyrå. Översändande myndigheter i Finland är förutom justitieministeriet samtliga rättshjälpsbyråer. En översändande myndighet skall kostnadsfritt bistå den som ansöker om rättshjälp att få fram de bilagor som behövs för att behandla ansökan om rättshjälp samt översättningar av ansökan och bilagorna. 1.2 Rättshjälpsbyråernas historia Den finländska rättshjälpen har en lång tradition. Redan innan lagen om allmän rättshjälpsverksamhet gavs hade t.ex. Helsingfors en advokat för de fattiga från 1886 och sedan en kommunal rättshjälpsbyrå från Också i flera andra stora

8 6 städer förekom kommunal rättshjälpsverksamhet innan rättshjälpslagen trädde i kraft. I Finland börjar rättshjälpssystemets lagstiftningsmässiga historia 1973, då lagen om allmän rättshjälpsverksamhet (88/1973) och lagen om fri rättegång (87/1973) stiftades. Vår rättsordning har känt till fria rättegångar ända sedan 1950-talet. Ordnandet av rättshjälp överfördes från kommunerna till staten i och med 1998 års reform av rättshjälpssystemet (106/1998). År 2002 reviderades rättshjälpsssytemet åter (257/2002). Ändringen berodde på att medelinkomsttagarna ansågs bli lidande, och man ville att de skulle börja omfattas av rättshjälpen. Ändringen genomfördes genom att inkomstgränserna för dem som är berättigade till rättshjälp höjdes. Rättshjälpsverksamhetens rättsliga grund framgår bl.a. av följande lagar och förordningar: Lagen om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002), statsrådets förordning om rättshjälp (388/2002), statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (406/2004), justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer (390/2002), justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar (952/2004). 1.3 Allmän beskrivning av rättshjälpsbyråerna För rättshjälpen har staten rättshjälpsbyråer som vanligtvis är belägna på samma orter som tingsrätterna. År 2005 fanns det sammanlagt 66 rättshjälpsbyråer och sammanlagt 16 filialer samt sammanlagt 98 filialmottagningar. Vid de statliga rättshjälpsbyråerna tillhandahålls rättshjälp av offentliga rättsbiträden. Allmän rättshjälp i domstolsärenden tillhandahålls också av advokater samt andra privata jurister. Rättshjälp söks alltid hos en statlig rättshjälpsbyrå. Rättshjälp kan sökas hos vilken rättshjälpsbyrå som helst oberoende av sökandens bostadsort. Rättshjälp beviljas på grundval av sökandens och dennes familjs inkomster, utgifter,

9 7 förmögenhet och underhållsskyldighet. Sökandens månatliga disponibla medel räknas ut vid rättshjälpsbyrån. Det är också av betydelse för vilken slags sak rättshjälp söks. När det gäller brottmål beviljas t.ex. i regel inget biträde för bötesärenden. De kostnader som uppbärs av den som får rättshjälp består av en rättshjälpsavgift samt en självrisk, som den som får rättshjälp betalar enligt en viss procentuell andel (20 75 %) av rättsbiträdets arvode och kostnader. Självrisken bestäms på grundval av sökandens disponibla medel och tilläggssjälvrisken på grundval av de likvida medlen. Rättshjälpsavgiften är 35 euro och den uppbärs av alla sökande vilkas disponibla medel är 500 euro eller mera. Timarvodet 2005 var 91 per timme timme utan mervärdesskatt. En begäran om avgörande kan framställas i fråga om avslag på ansökan om rättshjälp. I beslutet får sökanden anvisningar om framställande av begäran om avgörande. Vid brottmålsrättegångar förordnas svaranden i vissa situationer en försvarare med statliga medel oberoende av svarandens ekonomiska ställning. Offret för allvarliga våldsbrott mot närstående och sexualbrott kan oberoende av sina inkomster får ett rättegångsbiträde som bekostas med statliga medel, enligt lagen om rättegång i brottmål sköts målen av offentliga rättsbiträden och advokater. 1.4 Resultatstyrning av rättshjälpsbyråerna Varje hovrätts domkrets utgör ett rättshjälpsdistrikt, inom vilket finns en för högst fem år åt gången vald direktör för rättshjälpsverksamheten. Direktören för rättshjälpsverksamheten skall svara för att utbudet av rättshjälpstjänster är jämnt fördelat inom rättshjälpsdistriktet. Resultatstyrningen av rättshjälpsbyråerna genomförs i två steg. I det första steget för justitieministeriet resultatförhandlingar som gäller distrikten med direktörerna

10 8 för rättshjälpsverksamheten medan direktörerna för rättshjälpsverksamheten för resultatförhandlingar som gäller den egna byrån. Under resultatförhandlingarna diskuteras de enskilda byråernas resultatmål för produktiviteten och lönsamheten under följande år. Under resultatförhandlingarna diskuteras och beviljas anslagen till de enskilda rättshjälpsdistrikten. Direktören för rättshjälpsverksamheten gör en utredning om rättshjälpsbyråernas arbetssituation och verksamhet samt behov inom distriktet. Vid resultatförhandlingarna kommer man också överens om följande års personalresurser och om direktörens spelrum när det gäller att anställa personal. Över resultatförhandlingarna upprättas en resultatmålshandling som undertecknas av en företrädare för justitieministeriet och direktören för rättshjälpsdistriktet. Det finns sex rättshjälpsdistrikt: Åbo, Vasa, Östra Finland, Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi. Direktörerna för rättshjälpsverksamheten för resultatförhandlingar som gäller följande år med byråerna inom distriktet inom de ramar som man kommit överens om under förhandlingarna mellan justitieministeriet och direktören för rättshjälpsverksamheten. Över resultatförhandlingarna upprättas en resultatmålshandling som undertecknas av direktören för rättshjälpsverksamheten och rättshjälpsbyråns ledande offentliga rättsbiträde. Resultatstyrningsprocessen förlöper på så sätt att justitieministeriet skickar rättshjälpsbyråerna anvisningar om resultatförhandlingarna. Förutom anvisningarna utarbetar justitieministeriet och skickar rättshjälpsbyråerna material till grund för resultatförhandlingarna (verksamhetens utveckling, dispositionsplan för nettoomkostnadsanslaget och lönebilaga). Rättshjälpsbyråerna fyller i det material som gäller den egna byrån och skickar det till ministeriet och direktören för rättshjälpsverksamheten. Materialet används som grund för resultatförhandlingarna mellan justitieministeriet och direktörerna för rättshjälpsverksamheten. Under verksamhetsåret får direktörerna för rättshjälpsverksamheten aktuell statistik samt ekonomirapporter för byråerna inom distriktet som de följer med.

11 9 Direktörerna håller varje år möten med de ledande offentliga rättsbiträdena inom distriktet om aktuella frågor som gäller distriktet, lagändringar och förenhetligande av praxis i administrativa frågor. Möten för förvaltnings-/avdelningssekreterarna kan också ordnas inom distrikten. Direktörerna för rättshjälpsverksamheten håller också kontakt med byråerna inom distriktet per telefon och e-post samt besöker vid behov byråerna personligen. För följande års resultatförhandlingar ger direktörerna för rättshjälpsverksamheten byråerna justitieministeriets anvisningar samt andra nödvändiga anvisningar. Direktörerna för rättshjälpsverksamheten avger utlåtande till justitieministeriet om utnämningen av offentliga rättsbiträden och är med när de sökande intervjuas. De avger också utlåtande om organiseringen av filialmottagningar och fattar administrativa beslut som gäller de ledande offentliga rättsbiträdena. I och med lönereformen svarar direktörerna för rättshjälpsverksamheten också för nivån på tjänstemännens prestationsdel inom distriktet samt för utvecklingsdiskussioner med de ledande offentliga rättsbiträdena i distriktet. 2. BESKRIVNING AV RESULTATET 2.1 Verksamhetens effekter Nätverket av rättshjälpsbyråer utvecklas hela tiden så att det skall motsvara medborgarnas behov. Huvudstadsregionens rättshjälpsbyrå inledde sin verksamhet i Helsingfors. Vid ingången av 2005 omvandlades Kitee rättshjälpsbyrå till en filialbyrå till Joensuunejdens rättshjälpsbyrå, Vammala rättshjälpsbyrå till en filialbyrå till Tammerforsnejdens rättsjälpsbyrå och Enare filialmottagning till en filialbyrå till Sodankylä rättshjälpsbyrå. Sedan gränserna för hovrätternas domkretsar ändrats vid ingången av 2005 ändrades också rättshjälpsdistrikten så att de skulle överensstämma med gränserna för hovrätternas domkretsar. Justeringen av distriktsgränserna ledde till att ett flertal byråer överfördes från ett distrikt till ett annat. Från Helsingfors rättshjälpsdistrikt

12 10 överfördes Hyvingebyrån till Kouvola rättshjälpsdistrikt och byråerna i Raseborg och Lojo till Åbo rättshjälpsdistrikt. Från Åbo rättshjälpsdistrikt överfördes Björneborgsbyrån till Vasa rättshjälpsdistrikt. Från Vasa rättshjälpsdistrikt överfördes byråerna i Haapajärvi, Brahestad och Ylivieska till Rovaniemi rättshjälpsdistrikt. Överflödiga filialmottagningar indrogs under Dessutom beslöt man att slå samman Joensuu och Joensuunejdens rättshjälpsbyråer vid ingången av Till följd av tsunamikatastrofen i Sydostasien tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp som skulle bereda tryggandet av rättslig hjälp och utarbeta ett juridiskt infopaket för offren för katastrofen i Sydostasien och deras närstående. Arbetsgruppen lade ut det juridiska infopaketet på justitieministeriets webbsidor samt öppnade riksomfattande telefonnummer för juridisk rådgivning i frågor i anslutning till katastrofen i Sydostasien. Rådgivningen gavs av offentliga rättsbiträden som man särskilt kommit överens med vid Helsingfors, Esbo, Närpes och Åbonejdens rättshjälpsbyråer. I rådgivningen deltog också ett antal privata advokater. Telefonrådgivningen i anslutning till katastrofen i Sydostasien statistikfördes separat från den övriga telefonrådgivningen. Telefonrådgningen i anslutning till katastrofen via de riksomfattande telefonnumren fortsatte ända till slutet av juni Under 2005 följde man med köerna till rättshjälpsbyråerna. Rättshjälpsbyråerna tillfrågades om kötiderna sex gånger under året. Uppföljningen av kötiderna fortsätter och målet är att sätta en målnivå för kötiderna under Avsikten är att utveckla en mätare för kötiderna som beskriver utvecklingen av rättshjälpsbyråernas verksamhet. Man följer med genomförandet av rättshjälpsreformen som trädde i kraft i juni Justitieministeriet och rättspolitiska forskningsinstitutet (OPTULA) kom överens om en uppföljnings- och utvärderingsundersökning hösten Forskningsprojektet inleddes 2003 och det skulle pågå till utgången av I det skede när undersökningen planerades tänkte man sig att huvudtemana skulle vara tillgången till rättstjänster och deras inriktning, rättshjälpens kostnadsutveckling,

13 11 beslutsfattande och ändringssökande i fråga om rättshjälp, rättshjälpens kvalitet och kundtillfredsställelsen samt frågor om förhållandena mellan systemen. En mellanrapport från undersökningen, Köyhäinavusta kansalaisoikeudeksi, publicerades i januari Under resultatförhandlingarna som gällde 2005 sattes som resultatmål för rättshjälpsbyråerna att utarbeta en personalplan. En personalplan skall utarbetas för justitieministeriets förvaltningsområde i enlighet med den personalstrategi som godkänts för (Verksamhet och förvaltning 2004:14). Målet för strategin är att stödja verkställandet av den rättspolitiska strategin och främja personalens välmående på arbetsplatsen. Personalstrategin innehåller fyra centrala verkställighetsområden som är: utvecklande av ledningen, utvecklande av kunnandet och personaldimensoneringar, arbetshälsa samt personalprocesser. Direktörerna för rättshjälpsverksamheten och rättshjälpsbyråerna tillställdes en blankett gällande personalplanen (JM 7/129/2005), som återsändes till justitieministeriet före utgången av april Sektorns personalplaner behandlas på möten för justitieministeriet och direktörerna för rättshjälpsverksamheten Verksamhetens resultat Rättshjälpsbyråernas funktionella effektivitet och dess utveckling Rättshjälpsbyråernas nettoomkostnader 2005 uppgår till sammanlagt 20,5 miljoner euro. Nettoomkostnaderna är 4 % mindre än beräknat. En orsak till att omkostnaderna ändå ökat jämfört med föregående år att konsumentklagonämnden överfördes till rättshjälpssektorn Konsumentklagonämndens utgifter utgör ungefär 8 % av nettoomkostnaderna under momentet. Totalinkomsten av den avgiftsbelagda verksamheten 2005 var sammanlagt 4,0 miljoner euro, vilket är 19 % mera än beräknat. Totalinkomsten av den avgiftsbelagda verksamheten var 3 % större än Totalinkomsten av faktureringen av motparten var 8 % och totalinkomsten av klientfaktureringen 4 % större än 2004.

14 12 Figur 1. Rättshjälpens och konsumentklagonämndens utgiftsstruktur Övriga utgifter 11 % Investeringar 1 % Lokaler 9 % Personal 79 %

15 13 Tabell 1. Effektiviteten hos rättshjälpens och konsumentklagonämndens verksamhet VERKSAMHETENS EFFEKTIVI- TET Jfr med 2004 Mål 2005 Jfr m. målet 2005 OMKOSTNADER OCH KOSTNADER Inkomster av verksamheten % % Omkostnader, rättshjälpsbyråerna (brutto) % % Omkostnader, konsumentklagonämnden (brutto)* % % Nettoomkostnader (1000 ) sammanlagt % % * kkn överfördes till JM:s förvaltningsområde Kostnader (1000 ) Rättshjälpsverksamheten Stödfunktioner Frånvaro Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (1000 ), FE % Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten % Den avgiftsbelagda verksamhetens kostnadsmotsvarighet % 93 % 100 % Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (1000 ), OR % Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten % Den avgiftsbelagda verksamhetens kostnadsmotsvarighet % 54 % 57 % MÅL FÖR VERKSAMHETEN Lönsamhet (nettoomkostnader/behandlad arbetsenhet) Rättshjälpsbyråerna Konsumentklagonämnden (omkostnader / behandlade ärenden 458 (totala kostnader/behandlad arbetsenhet) 0 Produktivitet (behandlad arbetsenhet/årsv.) rättshjälpsbyråerna Konsumentklagonämnden (behandlade ärenden/årsv.) % 83-1 % -1 % %

16 14 Privata rättegångsbiträden betalas arvoden och kostnadsersättningar av allmänna medel när de har förordnats till offentlig försvarare eller målsägandebiträde med stöd av lagen om rättegång i brottmål, eller när de har förordnats till rättegångsbiträde med stöd av lagen om rättshjälp. De arvoden och kostnadsersättningar som betalades till privata biträden 2005 uppgår till sammanlagt ungefär 35,2 miljoner euro, vilket är ungefär 8 % mera än På ökningen av kostnaderna för arvoden och kostnadsersättningar inverkar i första hand den höjning av rättshjälpsarvodena med 8 % som genomfördes Privat biträde förordnades för parter, vilket är 3 % mindre än Utgifterna per part var 976 euro, vilket är 103 euro mera än Av de kostnader för rättshjälp som betalas till privata ombud uppstår ungefär 78 % vid tingsrätterna, 19 % vid hovrätterna samt ungefär 3 % vid andra domstolar. Figur 2. Utgifter för ersättningar till privata ombud och skuldsanering för privatpersoner Brottsärenden Övriga ärenden Skuldsanering för privatperson Sammanlagt

17 15 På grundval av lagen om skuldsanering för privatpersoner betalades 2005 ungefär 1,9 miljoner euro i ersättningar till utredare, vilket är 2 % mera än Rättegångskostnaderna för sådana som friades från åtal ersattes till ett belopp av ungefär 2 miljoener euro av statens medel, då motsvarande siffra 2004 var 1,7 miljoner euro Rättshjälpsbyråernas produktion och kvalitetsledning År 2005 inkom sammanlagt ungefär ärenden till de statliga rättshjälpsbyråerna. Antalet inkomna ärenden ligger på samma nivå som Antalet inkomna ärenden motsvarar uppskattningarna. Av de ärenden som rättshjälpsbyråerna behandlade var ungefär 82 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden. Av de civil- och förvaltningsrättsliga ärendena utgjorde de familje- och arvsrättsliga ärendena 47 %, övriga civilrättsliga ärenden 34 % och skuldsaneringsärendena 1 %. Det inkom 158 katastrofärenden. Brottsärendenas andel av alla ärenden var 18 %. Figur 3. Inkomna ärenden till rättshjälpsbyråerna

18 16 Famillje och arvsrättsliga ärenden Skuldsaneringsärenden Brottsärenden Övriga civilrättsliga ärenden År 2005 behandlade rättshjälpsbyråerna sammanlagt ärenden, vilket är ungefär samma nivå som Målet nåddes nästan i fråga om antalet behandlade ärenden. Av de ärenden som rättshjälpsbyråerna behandlade 2005 gavs juridiska råd i 32 % av fallen, 23 % av de ärenden som behandlades resulterade i att en handling upprättades, 24 % av ärendena behandlades i domstol och resterande 21 % gick till behandling antingen vid en förvaltningsmyndighet eller föranledde någon annan åtgärd. Tvistemål som vanligen går till domstolsbehandling är ärenden som gäller skilsmässor, vårdnad om barn och underhåll. Figur 4. Ärenden behandlade vid rättshjälpsbyråerna

19 Upprättande av handling Domstolsärenden Förvaltningsmyndighets behandling eller annan åtgärd Jurdiska råd Rättshjälpsbyråerna fattar rättshjälpsbeslut i rättshjälpsärenden som sköts såväl av privata ombud som vid rättshjälpsbyråerna. År 2005 fattade rättshjälpbyråerna rättshjälpsbeslut och gjorde ekonomiska utredningar för de privata ombudens klienter. Dessutom fattades ett rättshjälpsbeslut i varje ärende som sköttes av rättshjälpsbyråerna. På grundval av klientens ekonomiska ställning ges rättshjälp utan ersättning eller mot partiell ersättning. I vissa specialsituationer kan en klient också betjänas mot full ersättning. Av de ärenden som rättshjälpsbyråerna skötte 2005 sköttes 58 % utan ersättning, vilket är 1 % mindre än Rättshjälp mot partiell ersättning gavs i 34 % av ärendena, vilket är 1 % mindre än De klienter som betalade full ersättning utgjorde 8 %, vilket är 2 % mera än Den genomsnittliga kötiden till rättshjälpsbyråerna 2005 var ungefär 12 dagar. Tabell 2. Rättshjälpsbyråernas produktion och kvalitetsledning

20 18 PRODUKTION OCH KVALI- TETSLEDNING Jfr med 2004 Mål 2005 Jfr med målet ANTAL ÄRENDEN Inkomna ärenden % % Överförda ärenden % % MÅL FÖR VERKSAMHETEN Behandlade ärenden % % Rättshjälpsbeslut (st.) % % Kötid (dagar) 11,04 11,81 7 % Figur 5. Rättshjälpsbyråernas arbetssituation Inkomna ärenden Anhängiga ärenden Behandlade ärenden

21 19 Rättshjälpens externa effekt i hemlandet Rättsbiträdena har inte bara arbetat på sina byråer utan också suttit i ett flertal olika kommittéer och arbetsgrupper. Av dessa kan nämnas Ärvabalksarbetsgruppen, Delegationen för rättsskyddsärenden, Samarbetsgruppen för uppföljning av tillgången till rättshjälp, Arbetsgruppen för välfärdsstaten 2015, Arbetsgruppen för tryggande av rättshjälp till katastrofoffer och deras närstående, Finlands Advokatförbunds delegation, Finlands Advokatförbunds lokalavdelningars styrelser, Finlands Advoktförbunds etiska utskott, Finlands Advokatförbunds mentorarbetsgrupp, Arbetsgruppen för rättsväsendets dag. Kaiku-utvecklare har varit Liisa Törnwall. Man har också strävat efter att kontinuerligt presentera rättshjälpen i regionala dagstidningar, stadsdelstidningar, FPA-bladet, tidningen OHOI, i vissa tidskrifter och dessutom har Liisa Vehmas varit kolumnist i tidningen Advokaatti. I mån av möjlighet har man också försökt tala för såväl rättshjälpen som allmänna rättsfrågor i radio och olika TV-kanaler. I Helsingfors har man startat samma slags rättsundervisning för skolelever som tidigare bedrevs i Åbo för nioklassisterna, genom vilken man har försökt utöka alla ungdomars kunskaper om rättsliga frågor och tillgången till rättshjälp. Riksdagen har förutom Julkiset Oikeusavustajat ry:s styrelsemedlemmar hört offentliga rättsbiträden i samband med flera lagprojekt. Rättshjälpens effekt internationellt Efter flera års paus har det internationella intresset för rättshjälpen ökat avsevärt Regeringsrådet Merja Muilu har fortsatt med sitt internationella arbete inom EUområdet och utanför det i första hand i Kina, men också byråerna har försökt bidra till internationalismen. I synnerhet Helsingforsdistriktet har besökts av olika stora grupper från Sverige, Norge och Ryssland. I Ryssland inrättades i januari 2006 genom en förordning av president Putin15 rättshjälpsbyråer, och för att få igång verksamheten ville man ha handledning av finländska rättsbiträden. I december besöktes Ryssland av en delegation under ledning av regeringsrådet Merja Muilu med rättsbiträden och advokater som medlemmar.

22 20 I december rönte rättshjälpsinfon framgång i Europarådets tävling för rättsprojekt, i vilken 29 projekt deltog. Bland de sju projekt som nådde finalen fanns också rättshjälpsinfon. Tävlingen vanns av Rovaniemi hovrätts kvalitetsprojekt, i vilket även ingick rättshjälpsbyråerna inom Rovaniemi rättshjälpsdistrikt. Rättshjälpsinfo Rättshjälpsinfon fick ta emot sammanlagt samtal Av dem avslutades 500 (21 %) genom råd som gavs per telefon och krävde inga fortsätta åtgärder. 905 (38 %) samtal kopplades vidare till rättshjälpsbyråernas juridiska rådgivning, 667 (28 %) frågeställare uppmanades att ta kontakt med ett rättsbiträde, en advokat eller någon annan jurist och 286 (12 %) uppmanades att ta kontakt med en annan myndighet. De samtal som inte hörde till rättshjälpsinfons område och som man varit rädd för på förhand var bara 23 (1 %). Samtalen räckte i medeltal 6 minuter. De största ärendegrupperna var arvsärenden, 476 (20 %), samt ärenden som gällde äktenskaprätten, 214 (9 %). Till det svenskspråkiga rådgivningsnumret kom det 78 samtal och till det samiskspråkiga rådgivningsnumet 1. Figur 6. Samtalen till rättshjälpsinfon enligt ärendegrupp 2005 Brottsärenden 10 % Arvsärenden 20 % Ärenden som gäller skuldförhållanden 5 % Ärenden som gäller äktenskap och falmiljerätt 15 % Anställning, jämlikhet, socialförmånsärenden 8 % Ärenden som gäller äktenskap och familjerätt Anställning, jämlikhet, socialförmånsären den Övriga ärenden Arvsärenden Brottsärenden Övriga ärenden 42 % Ärenden som gäller skuldförhållanden

23 21

24 22 Granskning av de enskilda rättshjälpsdistrikten Åbo rättshjälpsdistrikt Antalet anställda inom Åbo rättshjälpsdistrikt motsvarar 108 årsverken, varav de offentliga rättsbiträdena står för 56 årsverken och kanslipersonalen för 52 årsverken. Det totala antalet inkomna ärenden till Åbo rättshjälpsdistrikt var 4 % mindre än uppskattat. Det inkom sammanlagt ärenden till Åbo hovrättsdistrikt, vilket är 2 % mindre än Tabell 3. Inkomna ärenden till Åbo rättshjälpsdistrikt Familje- och arvsrättsliga ärenden Övriga civilrättsliga ärenden Skuldsanerings-ärenden Brottsärenden SAMMAN- LAGT Det fattades 3 % mindre rättshjälpsbeslut än beräknat. År 2005 fattades sammanlagt rättshjälpsbeslut. År 2005 gjordes sammanlagt 546 ekonomiska utredningar. Det totala antalet behandlade ärenden inom Åbo rättshjälpsdistrikt var 3 % mindre än beräknat. Det totala antalet behandlade ärenden 2005 uppgick till sammanlagt ärenden, vilket är 2 % mindre än föregående år. Tabell 4. Ärenden behandlade inom Åbo rättshjälpsdistrikt av det totala antalet ärenden för distriktet Råd Förvaltningsmyndighets behandling eller annan åtgärd Domstolsärenden SAMMAN- LAGT % 41 % 27 % 100 % % 42 % 26 % 100 % % 43 % 25 % 100 % % 28 % 44 % 44 % 27 % 28 % 100 % 100 %

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 15.3.2006

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 15.3.2006 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Direktörerna för rättshjälpsverksamheten: Marja-Leena Levänen Hanna-Leena

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vårdpåföljdsarbetsgruppen Orförande Katariina Jahkola Sekreterare Sanna

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet Nr 434 1269 Bilaga 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.3 Digital televisionsverksamhet Stationens namn 1) Kanal MAX ERP Knippe A Knippe B Knippe C (kw) 1) Av praktiska

Läs mer

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:18. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:18. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:18 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:18 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2006 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Offentlig rättshjälp På 2000-talet genomfördes flera reformer och förändringsprojekt inom offentlig rättshjälp. Området för dem som är berättigade

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä)

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för rättegångars offentlighet i förvaltningsrätts kipningen

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010 Rättsväsen 20 Brottslighet som kommit till polisens kännedom 200 Misshandelsbrottsoffer typiskt 8åringar Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Delgivningsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tatu Leppänen Sekreterare:

Läs mer

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för ett europeiskt betalningsföreläggande Ordförande: lagstiftningsdirektör

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro.

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. 03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 254 823 000 euro. Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för tingsrätternas sammansättning Ordförande: lagstiftningsrådet

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 3608 Nr 1310 Bilaga FREKVENSPLAN 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.1 Analog televisionsverksamhet: Rundradion Ab Ort 1 Kanal ERP Anm. (kw) 1 Av praktiska skäl

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Publikationens delar Överlåtelsebrev, betänkande, utkast till förordning, bilagor, lag och förordning på svenska

PRESENTATIONSBLAD. Publikationens delar Överlåtelsebrev, betänkande, utkast till förordning, bilagor, lag och förordning på svenska PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för revidering av lagstiftningen om förvaltningen av åklagarväsendet

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Enligt Statisticentralens sysselsättningsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om nämndemän vid tingsrätterna 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om i 2 kap. 6 1 mom. i domstolslagen ( / ) avsedda nämndemän vid tingsrätterna.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL +2 nya öppnades i början av 2016 5 ANTALET ANSTÄLLDA 508 VARAV 203 NYA ANSTÄLLDA VERKSAMHETS- STÄLLEN 31.12.2015 UTGIFTER 207MN INTÄKTER 8,7MN I SEPTEMBER ÖPPNADES EN FLYKTINGSLUSS I TORNEÅ 88 273 INLEDDA

Läs mer

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Kommunikationsverket 70 E/2016 M 1 (39) Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Utfärdad i Helsingfors den xx juni 2016 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 3 oktober 2007 Nr 865 869 INNEHÅLL Nr Sidan 865 Statsrådets förordning om utsökningsdistrikten... 3875 866 Justitieministeriets beslut om utsökningsverkens

Läs mer

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010 20.4.2010 Publikationens titel Genomförande av medlingsdirektivet Författare Justitieministeriets publikation Medlingsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Maarit Leppänen Betänkanden

Läs mer

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president 7 STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2005 Nr 1280 1287 INNEHÅLL Nr Sidan 1280 Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i3 ilagen om avgifter för domstolars

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Regeringsrådet Mirja Kurkinen Utgivningsdatum 23.2.2007 Typ av publikation

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord civilprocessrätt, rättegångsförfarande, konsumentskydd, miljöskada

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord civilprocessrätt, rättegångsförfarande, konsumentskydd, miljöskada PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgrupp IV om grupptalan Ordförande: lagstiftningsråd Asko Välimaa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1771 1779 INNEHÅLL Nr Sidan 1771 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar...

Läs mer

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga.

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. BÄTTRE STUDENTHÄLSA FAKTA SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. SHVS är sakkunnig inom studenthälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster inom

Läs mer

I betänkandet föreslås också de behövliga ändringar i äktenskapslagen som föranleds av den nya lagen.

I betänkandet föreslås också de behövliga ändringar i äktenskapslagen som föranleds av den nya lagen. PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vigselrättsarbetsgruppen Ordförande: Tuomo Antila Sekreterare: Marietta

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2010 Nr 668 671 INNEHÅLL Nr Sidan 668 Lagomstatsborgenföretteuropeisktfinansielltstabiliseringsinstrument... 2305 669 Lag om sättande

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Val- och partifinansieringskommissionen Typ av

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGFORS TINGSRÄTT HELSINGFORS TINGSRÄTT PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 ASFALTSKARTELLRÄTTEGÄNGEN

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

STATISTIK. Uppgifter och åtgärder. Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder

STATISTIK. Uppgifter och åtgärder. Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin)

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen om miljöbrottordförande och sekreterare lagstiftningsrådetjarmo

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 8.2.2008. Typ av publikation Kommittébetänkande.

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 8.2.2008. Typ av publikation Kommittébetänkande. PRESENTATIONSBLAD Författare J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Jämlikhetskommissionen Ordförande professor Matti Niemivuo, generalsekreterare specialsakkunnig Anna-Elina Pohjolainen, sekreterare överinspektör

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 2 december 2002 Nr 118 119 INNEHÅLL Nr Sidan 118 Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisionsoch

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4. Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4. Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4 Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4 Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen JUSTITIEMINISTERIET

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Konsumentklagonämnden

Konsumentklagonämnden VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2009:12 Konsumentklagonämnden Verksamhetsberättelse 2008 VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2009:12 Konsumentklagonämnden Verksamhetsberättelse 2008 ISSN 1458-6436 ISBN 978-952-466-549-0

Läs mer

SAMMANDRAG 1. UTVECKLING AV TINGSRÄTTSNÄTET. 1.1 Bakgrund till utvecklingen av tingsrättsnätet

SAMMANDRAG 1. UTVECKLING AV TINGSRÄTTSNÄTET. 1.1 Bakgrund till utvecklingen av tingsrättsnätet SAMMANDRAG 1. UTVECKLING AV TINGSRÄTTSNÄTET 1.1 Bakgrund till utvecklingen av tingsrättsnätet Utvecklingen av tingsrättsnätet utgör ett led i omstruktureringen av tingsrätterna. I den ingår också överföring

Läs mer

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen understatssekreterare 1 Hörnstenarna i det nya social- och hälsovårdssystemet 1. Stark organisation 18 landskap 2. Integration av tjänster tjänsterna formas

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 maj 2011 439/2011 Lag om åklagarväsendet Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 oktober 2012 581/2012 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden Utfärdad

Läs mer

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015 5 Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 5 FAMILJ 6 36 STUDIER 5 869 ANTALET FÖRSTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND TOTALT 79 ARBETE 5 36 INTERNATIONELLT

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Antal ärenden som väckts 1.1.2009 ärenden som inkommit 2006 18 ärenden som inkommit 2007 230 ärenden som inkommit 2008 804 Sammanlagt 1 052 Under 2009

Läs mer

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012 Rättsväsende 203 Tingsrätternas avgöranden i civilmål 202 Rekordantal civilmål avgjordes i tingsrätterna år 202 År 202 slutbehandlades 469 000 civilmål i tingsrätterna, vilket är en femtedel fler än året

Läs mer

INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER

INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista SELKORUOTSI 8.8.2017 INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER I den här broschyren kan du läsa om information som brottsoffer har rätt att få av myndigheterna. Informationen

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (häft.) 978-952-466-755-5

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Justitieministeriets förordning

Justitieministeriets förordning Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med justitieministeriets beslut

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar samt till lagar om ändring av 17 kap. 23 i rättegångsbalken

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för säkerställande av rättshjälp

Läs mer

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer