FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2005 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 1280 Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i3 ilagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer Statsrådets förordning om ändring av 1 iförordningen om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växorter Nr 1280 Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer Given i Helsingfors den 22 december 2005 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 11 i lagen av den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993), sådan den lyder i lag 974/2001: 1 Genom denna förordning justeras storleken på avgifterna enligt 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) så att de överensstämmer med förändringen i penningvärdet. För behandling av tviste-, brott-, underställnings- och fullföljdsmål och mål som gäller extraordinärt ändringssökande samt för behandling även av annat rättskipningsmål vid förvaltningsdomstol tas rättegångsavgift ut som följer: Domstol euro högsta domstolen brottmål annat mål högsta förvaltningsdomstolen hovrätten brottmål annat mål förvaltningsdomstolen tingsrätten brottmål och fullföljdsmål enligt utsökningslagen

2 5510 Nr 1280 jordrättsmål och jordrättsärenden samt tvistemål vars behandling upphör vid skriftlig förberedelse muntlig förberedelse huvudförhandling i sammansättning med en domare huvudförhandling i fulltalig sammansättning marknadsdomstolen arbetsdomstolen Denna förordning träder i kraft den 1 januari För behandling av ett mål eller ärende som har blivit anhängigt vid domstolen före denna förordnings ikraftträdande tas rättegångsavgift till det belopp som gällde vid denna förordnings ikraftträdande. Helsingfors den 22 december 2005 Justitieminister Leena Luhtanen Regeringsrådet Ahti Penttinen

3 5511 Nr 1281 Statsrådets förordning om ändring av 1 i förordningen om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär Given i Helsingfors den 29 december 2005 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, ändras 1 4 och 5, 7 10, 12 och 13 samt 17 och 18 punkten i förordningen av den 11 oktober 1996 om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär (713/1996), som följer: 1 Domkretsar Domkretsarna i ärenden som gäller utsökningsbesvär är för de tingsrätter som avses i 10 kap. 2 1 mom. utsökningslagen följande: 4) Joensuu tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för exekutionsverket i Joensuu härad, 5) Jyväskylä tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Jyväskylä härad samt häradsämbetena i Saarijärvi och Äänekoski, 7) Kotka tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Kotka härad samt häradsämbetet i Kouvola, 8) Kuopio tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Kuopioregionens härad samt häradsämbetet i Övre Savolax, 9) Lahtis tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för exekutionsverket i Lahtis härad, 10) Villmanstrands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för exekutionsverket i Villmanstrands härad, 12) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för exekutionsverket i Uleåborgs härad, 13) Björneborgs tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Björneborgs härad samt häradsämbetena i Kumo, Raumo och Vammala, 17) Åbo tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Åbo härad samt häradsämbetena i Loimaa, Nystadsregionen, Reso, Salo, S:t Karins och Åboland, 18) Vasa tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i

4 5512 Nr 1281 Vasa härad samt häradsämbetena i Brahestad, Haapajärvi, Karleby, Kaustby och Ylivieska, Denna förordning träder i kraft den 1 januari Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 29 december 2005 Justitieminister Leena Luhtanen Utsökningsdirektör Timo Heikkinen

5 5513 Nr 1282 Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer Given i Helsingfors den 29 december 2005 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993): 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde För domstolarnas, stämningsmännens, häradsåklagarnas och landskapsåklagarens prestationer tas till staten ut ansökningsavgift, förrättningsavgift och expeditionslösen samt ersättning för särskilda kostnader enligt denna förordning, om inte något annat föreskrivs i lag eller i denna förordning. För prestationer av tjänstemän som enligt 6 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) har rätt att verkställa delgivning tas avgifter ut så som det föreskrivs om prestationer av stämningsmän. 2 Uträknande av totalkostnaderna Totalkostnaderna enligt 4 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/ 1993) räknas ut på det sätt som anges i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992). 2 kap. Ansökningsavgifter och förrättningsavgifter 3 Tingsrätten För behandlingen av ett ansökningsärende vid tingsrättens kansli eller sammanträde tas ut en ansökningsavgift i enlighet med denna paragraf. För behandlingen av ett ärende som anhängiggörs genom ansökan tas ut 72 euro, om inte något annat bestäms nedan. Om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål. För behandlingen av nedan nämnda ansökningsärenden tas ansökningsavgifter ut som följer: 1) äktenskapsskillnad: a) 72 euro, b) om ärendet överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål,

6 5514 Nr 1282 c) fortsatt behandling efter betänketiden 44 euro, 2) ärenden som behandlas enligt lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar (663/2005): a) ärende i vilket medling inte inleds 44 euro, b) ärende i vilket medling inleds 102 euro, c) avgiften tas inte ut, om medling begärs i ett ärende som är anhängigt i en rättegång, 3) inskrivningsärenden: a) lagfartsärende och ärende som gäller registrering av äganderätt 65 euro; i lagfart gäller avgiften förvärvet eller åtkomsthandlingen, i registrering av äganderätt gäller avgiften ansökan; för sådan anteckning om myndighet som administrerar en fastighet som görs i samband med lagfart eller registrering av äganderätten tas inte ut särskild avgift, b) om i behandlingen ingår kungörelse i den officiella tidningen, 165 euro, c) förtydligande lagfart enligt 11 kap. 6 i jordabalken 27 euro, d) fastställande och hävande av inteckning 44 euro, e) annan ändring av inteckning eller annat utfärdande av nytt pantbrev 27 euro, f) utbyte till pantbrev 27 euro, g) om fastställande eller ändring av flera inteckningar eller utbyte av flera fordringsbevis till pantbrev söks genom samma ansökningshandling, för den första inteckningen avgift enligt underpunkterna d f och för övriga 11 euro stycket, h) för ändring av inteckning som söks i samband med utbyte till pantbrev tas inte ut särskild avgift, i) ärende som gäller innehavaren av pantbrevet 11 euro för varje inteckning; för anteckning om innehavaren som görs i samband med fastställande eller ändring av inteckningen eller för avförande av innehavaranteckning tas inte ut särskild avgift, j) inskrivning eller överföring av särskild rättighet 65 euro, k) ändring av inskrivning av särskild rättighet 44 euro, l) anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt annat ärende som gäller inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 27 euro, för avförande av anteckning om myndighet som administrerar en fastighet tas inte ut avgift, m) för anteckning som är en förtydligande anteckning enligt 24 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) inklusive ändring av en persons eller ett företags namn, tas avgift inte ut, 4) konkurs: a) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 105 euro ut av sökanden om inte gäldenären försätts i konkurs, b) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 220 euro ut av konkursboet, c) i ett konkursärende som avslutas genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 260 euro, d) i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 105 euro; avgiften tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som offentlig utredning, e) för något annat ärende som bygger på konkurslagen (120/2004) och som behandlas särskilt på basis av ansökan tas av sökanden ut 105 euro; avgiften tas dock inte ut för ett ärende som gäller beslut om att vidta säkringsåtgärder eller använda tvångsmedel, boförteckningens bestyrkande eller någon annan av gäldenärens skyldigheter, efterbevakning eller rättelse eller ändring av en fastställd utdelningsförteckning, f) för behandlingen av ett ärende som gäller en fordran som har bestridits tas avgift ut såsom i ett tvistemål hos den som har bestridit fordran, om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde, 5) saneringsförfarande: a) ärende som leder till beslut om att inte inleda saneringsförfarande 105 euro, b) ärende som leder till beslut om att inleda saneringsförfarande 480 euro, c) annat ärende som hänför sig till saneringsförfarande och som behandlas särskilt på basis av ansökan 105 euro, 6) ärenden som gäller fusion 210 euro. Följande ansökningsärenden behandlas avgiftsfritt: 1) ärenden enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996), 2) ärenden enligt tvångsmedelslagen (450/1987),

7 Nr ) ärenden som domstolen behandlar på eget initiativ eller på anmälan av någon annan myndighet. 4 Stämningsman För delgivning som verkställs av en stämningsman jämte det bevis som ges över delgivningen tas 27 euro ut i förrättningsavgift. För delgivningsförsök tas en lika stor avgift ut. Avgift tas inte ut då domstolen har hand om delgivningen. 5 Delgivning till utlandet För expedition av en handling för delgivning till utlandet tas 27 euro ut i expeditionsavgift. Avgift tas dock inte ut för ärenden som behandlas vid domstol och för vilka rättegångsavgift eller ansökningsavgift tas ut. De särskilda kostnader som delgivning i utlandet medför tas ut i enlighet med bestämmelserna i Hovrätten För behandlingen av ett ansökningsärende vid hovrätten tas 72 euro ut i ansökningsavgift. Avgift tas inte ut för behandlingen av ett ärende som gäller tilldelande av vicehäradshövdingstitel. Avgift tas inte ut för medling som gäller en sak som är föremål för rättegång. 3 kap. Expeditionslösen 7 Intygsavgifter För intyg som utges på beställning tas ut intygsavgifter som följer: 1) gravationsbevis 20 euro, 2) annat intyg 15 euro. För intyg som utan särskild begäran påtecknas en handling som ges till parten tas ingen intygsavgift ut. När en myndighet i egenskap av offentligt köpvittne bevittnar handlingar som gäller fastighetsöverlåtelse tas inte någon ovan nämnd intygsavgift ut. Intyg som en domare utfärdar om bibehållen talerätt är avgiftsfritt. Avgift tas inte ut för intyg som ges i ett ärende som skall behandlas avgiftsfritt. 8 Utdragsavgifter och kopieringsavgifter För utdrag eller kopior som på begäran framställts av ett protokoll eller någon annan handling som förvaras i myndighetens arkiv tas avgifter ut som följer: 1) för ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar tas ut 2 euro per sida i utdrags- eller kopieringsavgift; för en obestyrkt kopia av en handling tas ut 1 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 72 euro per handling, 2) för ett utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver särskilda åtgärder tas ut 3 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 150 euro per handling. För en kopia som ges som telekopia tas avgift ut enligt 1 mom. Om en kopia av ett intyg ges som telekopia, tas avgift dock ut så som för intyg. För ett utdrag, en kopia eller ett intyg som sänds per post eller telekopia tas minst 6 euro ut i avgift. 9 Befrielser från att betala utdrags- och kopieringsavgifter En i 8 nämnd avgift tas inte ut för en handling som ges till parten utan särskild beställning. Avgift tas inte heller ut för följande handlingar:

8 5516 Nr ) expedition för parten i ett brottmål som förs av allmänna åklagaren, 2) kopia av protokollet över muntlig förberedelse och huvudförhandling för käranden i ett tvistemål eller sökanden i ett ansökningsärende, 3) separat förordnande eller någon motsvarande expedition som hör till ärendet för godemannen eller konkursförvaltaren, 4) matrikelutdrag för tjänstebruk, 5) i saneringsförfarande kopior av ansökningens bilagor för en part som domstolen har gett en möjlighet att yttra sig, 6) kopior enligt 5 i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993), 7) expedition för parten i ett ärende som gäller förvandlingsstraff för böter, 8) expedition för utrikesministeriet i ett ärende som behandlas i ett internationellt rättskipnings- och undersökningsorgan, 9) expedition för statskontoret i ett ärende om ersättning av brottsskador med statens medel, 10) expedition för vars avgiftsfrihet det föreskrivs annanstans i lag eller förordning. Avgiften behöver inte tas ut av en högskola när kopian sänds för vetenskapliga forskningsbehov. 4 kap. Särskilda kostnader 10 Kostnader för kungörelse och vissa andra kostnader Kostnader för annonsavgifter till den officiella tidningen ingår i avgiften för en prestation i de ärenden som nämns i 3 3 mom. 3 punkten underpunkt b, 4 punkten underpunkt b samt 5 6 punkten. I avgiften ingår dock inte kostnader som uppstår av kungörande av ett temporärt förbud i ett ärende som gäller saneringsförfarande. I andra avgiftsbelagda ärenden tas kostnaderna för kungörelse i officiella tidningen ut särskilt till fullt belopp. För kungörelse i någon annan tidning tas av var och en som är skyldig att betala behandlingsavgift ut 65 euro i ersättning för kostnaderna för kungörelsen. Om en part har åsidosatt sin skyldighet att lämna in kopior till en myndighet, framställs de på partens bekostnad. Då tas kopieringsavgift ut till det belopp som nämns i 8. För en ljud- eller videoinspelning eller en upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas hos den som beställer den utöver band- eller upptagningskostnaderna dessutom ut 20 euro i expeditionsavgift. Som ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas ut 1) den avgift som utrikesförvaltningen debiterat för delgivning i utlandet jämte därtill hörande ersättning för särskilda kostnader till fullt belopp, och 2) arvodet och kostnaderna som den myndighet eller tjänsteman som sköter delgivningsverksamheten fakturerat för uppgiften till deras fulla belopp. Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms i motsvarighet till de orsakade kostnaderna av den som tagit fram uppgiften. 5 kap. Särskilda bestämmelser 11 Uttag av avgift Den avgift som den betalningsskyldige skall betala tas ut som postförskott eller med särskild räkning då en expedition eller annan handling överlämnas. Om ett ärende för vilket det föreskrivs endast en avgift uppskjuts för att behandlas vid ett senare tillfälle för att en interimistisk åtgärd skall kunna vidtas, kan avgiften tas ut efter den första behandlingsomgången. För ett ärende som behandlas enligt lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar tas avgift ut i samband med avgörandet i begäran om inledande av medling. När en avgift tas ut med räkning, får förfallodagen inte infalla tidigare än tre veckor och inte senare än sex veckor från den dag då räkningen gavs till parten eller postades. Den betalningsskyldige kan också betala

9 Nr avgiften på förhand, om myndigheten godkänner detta. Myndigheterna skall vid indrivning av avgifter beakta statens kostnader för indrivningen och sannolikheten för att den lyckas. Myndigheterna kan vid behov, med hänsyn till vad som totalt sett blir fördelaktigast för staten, avstå från att driva in en obetydlig avgift. 12 Påföljder av dröjsmål Om den betalningsskyldige inte inom utsatt tid betalar den avgift som skall betalas eller inte löser ut postförskottet, kan dessutom tas ut 11 euro per prestation i dröjsmålsavgift. 13 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 januari Genom denna förordning upphävs förordningen av den 20 augusti 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (774/1993) jämte ändringar. För en prestation som har beställts före denna förordnings ikraftträdande tas ut avgift enligt den förordning som nämns i 2 mom. Helsingfors den 29 december 2005 Justitieminister Leena Luhtanen Regeringsrådet Ahti Penttinen /208

10 5518 Nr 1283 Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer Given i Helsingfors den 29 december 2005 I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005: 1 Tillämpningsområde I denna förordning ingår bestämmelser om när de prestationer som utförs av notarius publicus vid ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda, med undantag av de avgifter som notarius publicus uppbär för styrkande av köp och delgivning, om vilka bestäms särskilt. 2 Avgiftsfria prestationer För mottagande av utsaga om erkännande som avses i 15 lagen om faderskap (700/1975) och för verkställande av hörande samt mottagande av godkännande enligt 18 lagen om faderskap uppbärs ingen avgift. 3 Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer För notarius publicus prestationer uppbärs följande fasta avgifter: 1) för protest 25 euro; 2) för öppning och stängning av tresorfack 42 euro för det första facket och för varje följande fack 6 euro; 3) för styrkande av meritförteckning 35 euro; 4) för vederhäftighetsbetyg 15 euro; 5) för styrkande av riktigheten hos en underskrift 6 euro per underskrift; 6) för styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 2 euro per sida, dock högst 70 euro per handling; samt 7) för intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) 9 euro. För kontroll i ett offentligt register i samband med styrkande av riktigheten hos en underskrift uppbärs en avgift som motsvarar de kostnader som föranleds av kontrollen. För andra prestationer uppbärs en avgift som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde. Notarius publicus beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enlig 34 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

11 Nr Resekostnader som förorsakas av öppning och stängning av tresorfack eller av annan åtgärd ersätts till notarius publicus enligt statens resereglemente, om resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt uppbärs till staten. 4 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 januari Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning av den 18 december 2002 om avgifter för notarius publicus prestationer (1210/2002). Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft. För en prestation som beställts innan denna förordning har trätt i kraft uppbärs avgift enligt den avgiftsförordning som gällde före ikraftträdandet. Helsingfors den 29 december 2005 Justitieminister Leena Luhtanen Regeringsrådet Ahti Penttinen

12 5520 Nr 1284 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer Given i Helsingfors den 29 december 2005 I enlighet med justitieministeriets beslut ändras i justitieministeriets förordning av den 5 april 2002 om statliga rättshjälpsbyråer (390/2002) 5 2 och 3 mom. som följer: 5 Direktören för rättshjälpsverksamheten beviljar ledande offentliga rättsbiträdet tjänstledighet. Ledande offentliga rättsbiträdet beviljar offentliga rättsbiträden tjänstledighet för högst ett år. Direktören för rättshjälpsverksamheten beviljar offentliga rättsbiträden tjänstledighet ifall det räcker längre än ett år. Ledande offentliga rättsbiträdet beviljar övriga tjänstemän vid rättshjälpsbyrån tjänstledighet. Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 29 december 2005 Justitieminister Leena Luhtanen Regeringsråd Merja Muilu

13 5521 Nr 1285 Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter Utfärdat i Helsingfors den 28 december 2005 Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att den i 69 a lagen om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (225/2002) avsedda referensräntan som skall användas som ränta på försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) är 3,70 procent från och med den 1 januari Helsingfors den 28 december 2005 Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Lantbruksöverinspektör Kari Ojala

14 5522 Nr 1286 Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar Utfärdat i Helsingfors den 28 december 2005 Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att den referensränta som skall användas som ränta på bostadslån som avses i 58 2 mom. lagen om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (242/2002) är 3,70 procent från och med den 1 januari Helsingfors den 28 december 2005 Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Lantbruksöverinspektör Kari Ojala

15 5523 Nr 1287 Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växorter Utfärdat i Helsingfors den 28 december 2005 Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000): Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning: Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft JSMf om ändring av jord- och skogs bruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter... 86/ Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, Statsrådet, telefon (09) Helsingfors den 28 december 2005 Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Äldre regeringssekreterare Timo Rämänen Rådets direktiv 2002/53/EG (32002L0053); EGT L Nr L 193, , s. 1 Rådets direktiv 2002/55/EG (32002L0055); EGT L Nr L 193, , s. 33 Kommissionens direktiv 2003/90/EG (32003L0090); EGT L Nr L 254, , s. 7 Kommissionens direktiv 2003/91/EG (32003L0091); EGT L Nr L 254, , s.11

16 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET Nr , 2 ark EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2005 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2010 Nr 1213 1218 INNEHÅLL Nr Sidan 1213 Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2003 Nr 325 330 INNEHÅLL Nr Sidan 325 Lag om ändring av mervärdesskattelagen... 1695 326 Lag om ändring av 2 kap. 9 bokföringslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1151/2014 Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016 Utfärdad i Helsingfors den17

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2010 Nr 538 546 INNEHÅLL Nr Sidan 538 Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden... 1901 539 Lag om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 153/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om konkurs- och företagssaneringsregistret samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2000 Nr 804 810 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Statsrådets förordning om ändring av 11 och 17 förordningen om polisutbildning... 2097 805

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A1 Lag om advokater (12.12.1958/496, senast ändr. 17.6.2011/716)... 1 A2 A3 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Finlands

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2012 540/2012 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om lagstiftning om överföring av vissa ansökningsärenden från tingsrätterna till magistraterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1384 1598 INNEHÅLL Nr Sidan 1384 Lag om ändring av 12 i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 EMOTTAGANDE AV BEVAKNINGAR OCH UPPGÖRANDE AV FÖRSLAG TILL UTDELNINGSFÖRTECKNING OCH BOFÖRVALTARENS UTDELNINGSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 1.1 Konkursbevakningens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 18 november 1998 Nr 814 823 INNEHÅLL Nr Sidan 814 Lag om ändring av 1 och 29 kap. strafflagen... 2227 815 Lag om ändring av 16 och 40 kap. strafflagen...

Läs mer

JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING 1 (13)

JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING 1 (13) JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING 1 (13) Södra esplanaden 10, PB 1, 00023 STATSRÅDET Växel (09)16 061 Fax (09) 1606 7730 ANVISNINGSSAMLINGEN 27.3.2003 6/33/2006 OM ANVISNING OM RÄTTEGÅNGSKOSTNADER Betalning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 14 november 2006 Nr 956 965 INNEHÅLL Nr Sidan 956 Lag om ändring av lagen om registerförvaltningen... 2645 957 Lag om ändring av 7eoch9 ilagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 1999 Nr 939 946 INNEHÅLL Nr Sidan 939 Lag om ändring av lagen om statens pensioner... 2401 940 Lag om ändring av mervärdesskattelagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

1. ALLMÄNT...2 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER...2 3. BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING...6

1. ALLMÄNT...2 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER...2 3. BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING...6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...2 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER...2 2.1. Behörighetskrav... 2 2.2. Jäv... 3 2.3. Saklig behörighet... 4 2.4. Mottagande av en ed eller en försäkran... 5 2.5.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 18 maj 2004 Nr 379 387 INNEHÅLL Nr Sidan 379 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Organisationen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 15 december 2005 Nr 997 1006 INNEHÅLL Nr Sidan 997 Lag om storleken av arbetsgivares folkpensionsavgift 2006... 4593 998 Lag om ändring av 62

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 19 mars 2003 Nr 228 231 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Lag om domännamn... 493 229 Lag om ändring av 2 lagen om kommunikationsförvaltningen... 499 230

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 22 februari 2008 Nr 103 107 INNEHÅLL Nr Sidan 103 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den ändring som gjorts i avtalet mellan

Läs mer

Inskrivningshandbok 4.2.2014

Inskrivningshandbok 4.2.2014 Inskrivningshandbok Inskrivningshandbok I (XV) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET... 1 1.1. Vad avses med inskrivningsärende?... 1 1.2. Inskrivningsförfarandets rättskällor... 1 1.3. Behörig inskrivningsmyndighet...

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok Arbetsgruppen för samordnande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 3 april 2002 Nr 224 231 INNEHÅLL Nr Sidan 224 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa

Läs mer