innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ)"

Transkript

1 innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ)

2 innate pharmaceuticals ab

3 innate pharmaceuticals ab Innehåll 4 Kort om bolaget 4 Året i sammandrag 5 VD har ordet 8 Infektionssjukdomar håller återigen på att bli dödliga sjukdomar 8 En ny klass antibakteriella medel 10 Projekt 12 Strategiska samarbeten 13 Marknaden 14 Styrelse 15 Vetenskapligt råd 16 Ledande befattningshavare 16 Revisorer 16 Risker 17 Förvaltningsberättelse 20 Nyckeltal 20 Resultat- och balansräkning 21 Förändringar i eget kapital 21 Kassaflödesanalys 21 Noter 26 Revisionsberättelse Årsstämma den 30 oktober 2008 Aktieägarna i Innate Pharmaceuticals AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 oktober 2008 klockan i lokal Översten i hus 3 på Umestan Företagspark i Umeå. En lättare förtäring kommer att serveras. DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 24 oktober 2008, dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 28 oktober kl på tel , fax eller e-post I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefon dagtid. Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt ska redovisas i original och bör sändas in samtidigt med anmälan till stämman. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som avser att medföra biträde ombeds meddela detta i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 24 oktober genom förvaltarens försorg, tillfälligt rösträttsregistrera sitt innehav för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 6 oktober 2008 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå och på Handlingarna kan även på begäran av aktieägare skickas med post. EKONOMISK INFORMATION Kvartalsrapport juli 2008 september 2008 fredag 31 oktober 2008 Delårsrapport juli 2008 december 2008 onsdag 25 februari 2009 Delårsrapport juli 2008 mars 2009 torsdag 23 april 2009 Bokslutsrapport juli 2008 juni 2009 torsdag 20 augusti 2009 Kvartalsrapport juli 2009 september 2009 torsdag 29 oktober 2009 BESTÄLLNINGSINFORMATION Rapporter och ekonomisk information publiceras på Innate Pharmaceuticals hemsida Beställning kan också ske genom att skicka e-post till

4 innate pharmaceuticals ab Kort om bolaget Innate Pharmaceuticals utvecklar antibakteriella substanser som skiljer sig från antibiotika vad gäller verkningsmekanismer och därmed antibakteriella effekter. Substanserna oskadliggör vissa bakteriers sjukdomsframkallande förmåga utan att påverka den normala bakteriefloran. Därför minimeras sannolikt risken för att bakterierna blir resistenta mot Bolagets substanser. Bolagets läkemedelssubstanser utgör en ny klass som kallas virulensblockerare. Innate Pharmaceuticals är i främsta ledet när det gäller att utveckla alternativ till antibiotika. Verksamheten baseras på akademisk spetsforskning inom medfödd immunitet (innate immunity), medicinsk kemi och mikrobiologi. Med hjälp av egna teknologiplattformar identifierar bolaget nya läkemedelssubstanser som sedan ska utvecklas fram till inledande kliniska studier. Innate Pharmaceuticals söker läkemedelsföretag som strategiska partners för kliniska studier, tillverkning och marknadsföring. Bolaget följer en överbryggande forskningsstrategi (s.k. translational research). Läkemedelssubstanser som tagits fram i Bolagets eget laboratorium ingår i akademiska forskningsprogram i Europa och USA. Forskarna i dessa projekt är specialister inom biologi och kemi med inriktning på bakteriernas förmåga att orsaka sjukdomar. Bolagets läkemedelssubstanser används som nya forskningsverktyg för att klarlägga hittills förborgade sätt på vilka bakterier kan framkalla infektioner. Forskarna publicerar resultaten i vetenskapliga tidskrifter medan Bolaget behåller de kommersiella rättigheterna. Genom att Bolagets substanser testas i olika laboratorier under skilda experimentella betingelser ökar möjligheterna att bedöma resultatens tillförlitlighet. De av Bolagets substanser som går vidare i läkemedelsutvecklingen vilar därför på robusta vetenskapliga resultat. Den överbryggande forskningsstrategin innebär också betydande tidsvinster. Bolaget behöver inte ägna tid till att planera, sätta upp och genomföra experiment och de samarbetande forskargrupperna har redan tillgång till nödvändig utrustning. Bolaget behöver därför inte investera i all nödvändig avancerad apparatur och kan kraftigt begränsa antalet anställda forskare. Året i sammandrag VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Ett nytt läkemedelsprojekt rörande svåra brännskador har tillkommit. Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Griffith University, Brisbane, Australien, för att screena ca naturprodukter i syfte att ta fram nya antibakteriella medel. Bolagets virulensblockerare hindrar i laboratorieförsök bakterier från att bilda biofilm. Bolaget har beviljats ett patent i USA för en av sina substansklasser. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,8 (-6,3) Mkr. Likvida medel har under räkenskapsåret minskat med 7,8 (6,1) Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Läkemedelssubstansen INP 341 har klassificerats som särläkemedel (Orphan Drug Designation) av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

5 innate pharmaceuticals ab VD har ordet Innate har genom samarbete med framstående akademiska forskargrupper i Europa och USA skaffat sig grundläggande kunskaper om virulensblockerarnas effekter på bakterier inom flera indikationsområden. Denna kunskapsbas ska nu utnyttjas för att utveckla läkemedel och söka partners för produkt- och marknadsutveckling. För att klara en sådan bred satsning med mycket begränsade resurser är vår strävan att på kort sikt utveckla medel mot mindre vanliga sjukdomar med stort medicinskt behov av förbättrad terapi. Den kliniska dokumentationen blir mindre omfattande än vad som är fallet för läkemedel mot t.ex. folksjukdomar. Detta är en kostnadseffektiv strategi eftersom virulensblockerare hittills aldrig kliniskt utvärderats för att kunna godkännas som läkemedel. Eftersom substanserna ännu befinner sig på forsknings- och utvecklingsstadiet saknas kliniska erfarenheter på människa. Ett konkret exempel är att en av våra virulensblockerare efter räkenskapsårets slut av EU har klassificerats som ett särläkemedel för behandling av infektioner i samband med svåra brännskador. Särläkemedel (s.k. orphan drugs) ska rikta sig mot ovanliga sjukdomar som är svåra eller livshotande, där ingen bra behandling finns, eller där en ny behandlingsmetod kan innebära en avsevärd förbättring jämfört med redan existerande behandling. För att stimulera och underlätta för läkemedelsindustrin, bioteknikföretag och akademisk forskning att utveckla sådana läkemedel har EU skapat särskilda regler och ekonomiska stimulansåtgärder för särläkemedel. Speciella problem är således förknippade med att vara pionjär. Detta uppvägs emellertid av att vi är verksamma inom en mycket viktig läkemedelssektor med ett kraftigt ökat behov av helt nya läkemedel. Larmet från sex ledande infektionsläkare på DN Debatt den 2 mars 2008 illustrerar problemet med bakterieresistens. De skriver att Det dröjer inte länge innan patienter i Sverige dör för att antibiotika inte längre fungerar. De skriver också att resistensutvecklingen mot alla antibiotika pågår kontinuerligt, vilket gör att det medicinska behovet av nya typer av antibakteriella medel som minimerar risken för resistensutveckling är odiskutabelt. Innate Pharmaceuticals utvecklar innovativa antibakteriella medel som skiljer sig från klassiska antibiotika beträffande verkningsmekanismer och genom att de inte påverkar den normala bakteriefloran. Därmed minimeras sannolikt problemet med resistensutveckling. Bolagets läkemedelsutveckling har unika förutsättningar att bli värdeskapande både för patienter och för aktieägare. Sune Rosell VD Innate Pharmaceuticals

6 innate pharmaceuticals ab Bolagets vision är att bidra till att mildra den globala sjukdomsbördan genom att framställa virulensblockerare som minimerar problemet med resistenta bakterier. Att genom överbryggande forskning utveckla en helt ny klass antibakteriella läkemedelssubstanser.

7 innate pharmaceuticals ab Grundtanken bakom företagets överbryggande strategi är att med hjälp av ett omfattande internationellt nätverk av forskargrupper och samarbetspartners kunna utveckla läkemedelskandidater fram till och inkluderande begränsade kliniska undersökningar på patienter (Fas IIA). Som ett led i denna strategi söker bolaget partnerskap med läkemedelsföretag för klinisk utveckling och framtida marknadsföring.

8 innate pharmaceuticals ab Infektionssjukdomar håller återigen på att bli dödliga sjukdomar Sedan antibiotika och andra infektionsmedel började användas på 1940-talet har de räddat livet på miljontals patienter. Antibiotika har varit så framgångsrika att vi har svårt att föreställa oss en sjukvård där bakterieinfektioner inte kan kureras effektivt. Det är obestridligt att t.ex. kirurgisk behandling av cancersjukdomar och transplantationer av njurar och andra organ inte skulle kunna utföras utan effektiva medel mot bakteriesjukdomar. Det effektiva bruket av antibiotika medförde att man på 1960-talet menade, att slaget mot bakteriella infektioner hade vunnits. Den enorma användningen har emellertid en baksida. Den leder till uppkomst och spridning av antibiotikaresistens, som är ett allt större hot mot effektiv sjukvård. I länder i södra och mellersta Europa är antibiotikaresistens ett så allvarligt problem att man börjar tala om att vi kommit in i den postantibiotiska eran. Enligt sex ledande infektionsläkare håller verkningslösa antibiotika på att bli ett dödligt hot även i Sverige (Dagens Nyheter 2 mars 2008). Resistensutvecklingen beror på stor konsumtion och att hög förekomst av antibiotika i miljön gynnar de bakterier som överlever trots närvaro av antibiotika. Mer antibiotika i miljön ger snabbare resistensutveckling. En stor andel antibiotika förskrivs slentrianmässigt för infektioner där antibiotika är verkningslösa. Enorma mängder används också i den industriella djuruppfödningen. Tonvis med antibiotika, som reningsverken inte klarar av att ta hand om, spolas ut i naturen. För att kunna behålla antibiotika som effektiva läkemedel måste överanvändningen på alla sätt begränsas. En annan åtgärd är att utveckla nya typer av antibakteriella läkemedel som enbart riktar sig mot de sjukdomsalstrande bakterierna och lämnar den normala bakteriefloran opåverkad. Det lönar sig inte att utveckla nya antibiotika eftersom det sker en resistensutveckling mot alla typer av antibiotika. Endast ett fåtal antibiotika förväntas komma ut på marknaden under de närmaste åren. Enligt Infectious Disease Society of America som har tillfrågat de elva största läkemedelsföretagen i världen, utvecklas för närvarande endast fem antibiotika. Av dessa fem är några varianter av kända läkemedel, som inte kommer att lösa resistensproblemet. Under de senaste 30 åren har endast två helt nya antibiotika lanserats nämligen linezolid (Pharmacia, Pfizer) och daptomycin (Cubist). I mitten av 1990-talet tycktes nya möjligheter öppna sig när bakteriers DNA-sekvenser blev klarlagda. Mer än 60 målstrukturer baserade på bakteriers arvsmassa har undersökts av läkemedelsindustrin för utveckling av nya typer av antibiotika. Denna mycket stora satsning av flera läkemedelsbolag blev dock ett misslyckande. Det har visat sig tekniskt svårt att framställa nya antibiotika och förhoppningarna inom läkemedelsindustrin har nu tio år senare förbytts i stor besvikelse och uppgivenhet. En ny klass antibakteriella medel Bakteriers sjukdomsalstrande förmåga benämns virulens, och medel som inhiberar denna effekt kallas för virulensblockerare. Eftersom virulensblockerande medel desarmerar bakterierna har de troligen flera fördelar framför klassiska antibiotika. En av de viktigaste fördelarna är att virulensblockerare endast påverkar sjukdomsalstrande bakterier och lämnar den normala bakteriefloran intakt, varför risken för uppkomst och spridning av resistenta stammar sannolikt minimeras. Detta beror på att målproteinet som virulensblockeraren attackerar endast finns hos de relativt få sjukdomsalstrande bakterierna och inte hos den enorma mängd bakterier som finns i den normala bakteriefloran. Resistens bör alltså inte uppstå i den normala floran och därmed inte heller spridas så lätt. Virulensblockerare har potential att kunna användas både som enda infektionsbehandling och i kombination med antibiotika. Virulensblockerare har även kapaciteten att användas som profylaktiska medel. Kliniska erfarenheter saknas dock ännu. Typ III-sekretionssystemet är ett virulenssystem som används av flera bakterier som kan ge svåra infektioner och det framstår som ett av de bästa alternativen som mål för virulensblockerare. Professor Hans Wolf-Watz och hans forskargrupp vid Umeå universitet har gjort de grundläggande upptäckterna om hur Typ III-sekretionssystemet fungerar. Sekretionsmekanismen liknar en injektionsspruta som för över sjukdomsframkallande proteiner till celler hos människor, djur och växter. Bakterierna använder systemet för att bekämpa vårt medfödda innata immunförsvar. Om de lyckas slå ner det medfödda immunförsvaret är vägen öppen för bakterierna att spridas och förökas i kroppen. Att bekämpa vårt medfödda immunförsvar är således en fråga om bakteriernas överlevnad. Innate Pharmaceuticals har under flera år arbetat med virulensblockerare som hämmar just Typ III-sekretionssystemet. En intressant upptäckt under det gångna året är att virulensblockerarna också hämmar bakteriernas rörelseförmåga genom att blockera flageller som vissa bakterier är utrustade med. Flagellen är en struktur som bakterien använder för att förflytta sig. Det finns flera likheter mellan Typ III-sekretionssystemet och flagellen (Figur 1),

9 innate pharmaceuticals ab vilket kan förklara att bolagets virulensblockerare påverkar båda dessa mekanismer. En ny upptäckt är också att virulensblockerarna hämmar bakteriers förmåga att bilda biofilm. Ett stort antal sjukdomsframkallande bakterier har som överlevnadsstrategi att bygga upp ett hölje, en biofilm, som skyddar dem när de kommer in i människor och djur. Om bakterierna infekterar ett sår och lyckas bilda kolonier i skydd av en biofilm etableras en sårinfektion som blir mycket svårbehandlad. Kolonierna kan liknas vid små samhällen med kanaler genom vilka bakterierna får näring och kan föröka sig. I biofilmen skyddas bakterierna mot angrepp av kroppens immunförsvar och motståndskraften mot antibiotika kan öka 1000-falt. Biofilmassocierade kolonier är därför svåra att ta död på. Mot bakgrund av den internationella läkemedelsindustrins svårigheter kan man fråga sig hur Innate Pharmaceuticals har lyckats få fram antibakteriella läkemedelssubstanser. Svaret står att finna i Bolagets forskningsstrategi. Några av de metoder som kommit till användning är: Levande bakterier används vid sökandet efter läkemedelssubstanser. Vanligtvis används vissa isolerade strukturer, t.ex. renade enzymer från bakteriers innandömen. Genom att i stället använda levande bakterier identifieras redan från början medel med antibakteriell aktivitet. Traditionellt söker man substanser som dödar bakterier och som påverkar både de sjukdomsframkallande bakterierna och de som ingår i vår normala bakterieflora. Som virulensblockerare väljs istället substanser som endast blockerar bakteriens sjukdomsframkallande förmåga utan att påverka övriga bakterier. En av de viktigaste anledningarna till misslyckanden att hitta nya antibiotika är att substanser som binder till strukturer inne i bakterierna måste omvandlas kemiskt så att de kan tränga igenom de mycket motståndskraftiga membran som omger bakterier. Denna omvandling har visat sig vara komplicerad eftersom substanserna då nästan alltid förlorar den antibakteriella effekten. Bolagets substanser blockerar strukturer på ytan snarare än inne i bakterien vilket underlättar utvecklingsarbetet. virulensblockerare sannolikt är fullt verksamma mot antibiotikaresistenta bakterier. risken för resistensutveckling mot virulensblockerare sannolikt är låg. Patentstrategi Arbetet med att uppnå ett effektivt patentskydd är en viktig del av Bolagets verksamhet. Bolaget förvärvar de kommersiella rättigheterna för innovationer som görs av olika forskare. Till dessa forskare har Bolaget endast begränsade ekonomiska åtaganden i form av royalties och andra kostnader. Bolaget har som princip att så fort som möjligt söka patent för nya upptäckter. Detta gör att substanserna snabbt kan användas av olika akademiska forskargrupper. Om utvecklingsarbetet visar att substanserna inte är lämpliga för läkemedelsutveckling avslutas den kostnadskrävande ansökningsprocessen. Bolaget har fått en patentansökan beviljad i USA. Detta patent är också under behandling för godkännande i Europa. Patentet täcker en grupp substanser som testats av forskargrupper världen över. De har även publicerat resultaten i välrenommerade tidskrifter. T3SS Flagellum Förväntade fördelar med virulensblockerare Eftersom virulensblockerare ännu inte har testats på patienter kan deras fördelar i jämförelse med antibiotika endast bedömas utifrån prekliniska forskningsresultat och kännedom om deras verkningsmekanismer. Fördelar är att virulensblockerare inte påverkar den normala bakteriefloran i tarmkanal och luftvägar. Detta bidrar till en låg biverkningsprofil. Figur 1. Det finns stora likheter mellan flera olika delar hos Typ III-sekretionssystemet (T3SS) och flagellen. I figuren har dessa delar färgats lika. De delar som saknar likhet med varandra är färgade med ljust respektive mörkt grått.

10 10 innate pharmaceuticals ab Tabell 1. Aktuella patent och patentansökningar. Uppfinning Ansökningsår Publiceringsnummer Status >10 substanser som virulensblockerare 2007 PCT/SE2008/ Under behandling >60 substanser som virulensblockerare 2002 US Beviljat i USA EP Under behandling Effektiv produktutveckling Utveckling av läkemedel innebär en hög risk. Den är sannolikt högre när det gäller projekt som syftar till helt nya behandlingar utan tidigare klinisk erfarenhet. Om sådana projekt lyckas är dock chanserna för kommersiella framgångar desto större. Under forsknings- och utvecklingsfaserna är det viktigt att försöka minimera riskerna. Innate Pharmaceuticals arbetar konsekvent med att välja organisationsformer och affärsmodeller som i möjligaste mån reducerar bolagets kostnadsmassa och därmed den finansiella risken utan att försena produktutvecklingen. Innate Pharmaceuticals är i flera avseenden ett virtuellt bolag. Under de senaste tre åren har antalet anställda varit åtta till tio personer som huvudsakligen är engagerade i projektledning. Bolagets laboratorium ägnar sig åt att utveckla biologiska mätmetoder och screening av kemiska substanser. Den grundläggande biologiska och kemiska forskning som Bolagets läkemedelsutveckling grundar sig på har sina rötter i akademisk i forskning vid främst Umeå universitet. Denna forskning hade pågått i cirka trettio år innan man kunde se kommersiella möjligheter, som var anledningen till att Innate startades år Bolaget har från start byggt upp ett nätverk med akademiska forskargrupper i Europa och USA, vilket bl.a. innebär att investeringar i dyrbar forskningsutrustning praktiskt taget undvikits. Bolagets personal har genomgående universitetsutbildning och fyra av tio har doktorsgrad. Denna personalsammansättning är en förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt samarbete med externa forskargrupper, vilket innebär täta kontakter med världsledande forskare och olika forskningsfinansiärer. Forskning och utveckling i samarbete med akademiska forskargrupper bedrivs i den utsträckning som tillgången på forskningsmedel tillåter. För att få kapital till dessa samarbeten är bolaget och forskarna mycket engagerade i ansökningar till olika forskningsstiftelser. Hittills har ca 44 Mkr erhållits på detta sätt. Huvuddelen av dessa forskningsmedel har gått till externa forskare medan Bolaget har fått cirka 20 procent. På kort sikt väljs mindre vanliga sjukdomar för dokumentation av kliniska effekter. Planering och genomförande av kliniska prövningar underlättas om det rör sig om begränsade studier på patienter med väldefinierade infektionssjukdomar. På längre sikt har erfarenheter då byggts upp som kommer till nytta vid mer omfattande kliniska prövningar. Projekt Medel mot diarrésjukdomar Bolagets första produkt under utveckling är ett medel mot bakteriella diarrésjukdomar som orsakas av bl.a. Salmonella-, Shigella-, Yersinia- eller E. coli-bakterier. Diarrésjukdomar beräknas drabba mer är en miljard människor årligen och dödar omkring två miljoner barn per år. I USA är diarrésjukdomar årligen orsaken till 1,8 miljoner sjukhusbehandlingar och över dödsfall. Innate Pharmaceuticals AB har slutit ett samarbetsavtal med Syngene International Ltd, Bangalore, Indien, för att tillsammans utveckla en virulensblockerare mot bakteriella diarrésjukdomar. Kliniska studier, som prövar om virulensblockerare kan förhindra eller bota diarrésjukdomar hos patienter, ska i ett första skede genomföras fram till och med en begränsad Fas II-studie. De kliniska studierna kommer att utföras i Indien. Kostnaden för denna del av projektet tas till cirka 75 procent av Syngene. Sedan terapeutisk förmåga visats kommer Syngene att bekosta och genomföra alla ytterligare kliniska studier för att kunna registrera virulensblockeraren som läkemedel mot bakteriella diarrésjukdomar. Innate Pharmaceuticals behåller marknadsrätterna inom EU medan Syngene International har rätten till övriga delen av världsmarknaden. Bolagen får royalty på respektive bolags försäljning. Projektet avseende medel mot bakteriella diarrésjukdomar fortskrider, med det har försenats pga. svårigheter att hitta bra djurmodeller. Resultaten av kommande djurstudier blir vägledande för valet av läkemedelskandidat, vilket i sin tur styr planen för inledande studier på människa.

11 innate pharmaceuticals ab 11 Figur 2. Bolagets virulensblockerare stoppar bakteriernas förmåga att röra sig med hjälp av flagellen. I den vänstra bilden syns det naturliga mönstret för hur bakterier rör sig på en agarplatta. I den högra bilden ser man att rörelseförmågan försvinner i närvaro av virulensblockerare. Medel mot sexuellt överförda sjukdomar Diarrésjukdomar Svåra brännsår Sexuellt överförbara sjukdomar Preklinisk forskning Preklinisk utveckling Kliniska studier Figur 3. Utvecklingsnivå för Bolagets tre projekt. Den röda färgen visar att projekten passerat den prekliniska forskningsfasen. Den blå färgen visar att samtliga projekt har nått olika stadier av den preklinisk utvecklingsfasen. Klamydiabakterien är mest känd för att orsaka en av världens vanligaste könssjukdomar. Varje år drabbas ca 90 miljoner personer världen över, varav ca 5 miljoner i Västeuropa. Klamydiabakterier är, förutom att de orsakar sexuellt överförda sjukdomar, även orsaken till ögonsjukdomen trakom (Chlamydia trachomatis) och en vanlig orsak till akuta och kroniska luftvägsinfektioner (C. pneumoniae, C. psittaci). Klamydiainfektioner har också föreslagits vara inblandade i kroniska sjukdomar som arterioskleros och osteoporos, således sjukdomar som i dag inte anses orsakas av bakteriella infektioner. Experimentella studier, men även kliniska undersökningar, ger visst stöd för dessa hypoteser. Visst samband föreligger även mellan olika klamydiaarter och ledinfektioner. I det korta perspektivet kommer Bolagets läkemedelsutveckling kring klamydia att utvidgas till sexuellt överförda sjukdomar. En anledning är att en samarbetspartner vid University of California, USA, har visat att några av Bolagets virulensblockerare inte bara förhindrar tillväxt hos klamydiabakterien utan också hos den bakterie som ger upphov till gonorré. Försöken har utförts i laboratoriemiljö. Den vetenskapliga kartläggningen av virulensblockerares effekter på mikroorganismer som är kopplade till sexuellt överförbara sjukdomar fortsätter i samarbete med den amerikanska partnern. Medel mot svåra brännskador Olycksfall med svåra brännskador är ett av de värsta tillstånd man kan råka ut för, med långvariga sjukhusvistelser som följd. Ofta tillstöter infektioner som ytterligare en livshotande komplikation. Den allvarligaste sjukhusinfektionen beror på pseudomonasbakterier och dessa är resistenta mot de flesta antibiotika. INP 341 är en av Innates virulensblockerande substanser. INP 341 oskadliggör pseudomonas genom att inaktivera flera av bakteriens sjukdomsframkallande faktorer. Bl.a. hämmas T3S-systemet, vilket gör att bakterien förlorar möjligheter att injicera toxiska substanser i värdorganismen. Bakterierna förlorar också rörelseförmågan (Figur 2). Nya laboratorieresultat visar att några av Bolagets virulensblockerare även hindrar bakterier att bilda biofilm. Biofilm gör att bakterierna kan bilda kolonier som bl.a. skyddar dem från angrepp av antibiotika. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har efter verksamhetsårets slut klassificerat Innate Pharmaceuticals läkemedelssubstans INP 341 som särläkemedel för att behandla infektioner i samband med svåra brännskador. Det är Bolagets första substans att beviljas sådant status. Detta medför flera fördelar för Bolaget, såsom ensamrätt i tio år på Europamarknaden efter registrering, reducerade administrativa avgifter till myndigheten och kostnadsfria konsultationer med att utforma utvecklingsprogrammet. INP 341 uppfyller kriterierna för att klassificeras som särläkemedel bland annat för att svåra brännskador som infekteras med pseudomonasbakterier är ett livshotande tillstånd och för att INP 341 kan innebära en avsevärd förbättring jämfört med befintlig behandling. Projektet befinner sig i tidig preklinisk utvecklingsfas. Ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt planeras.

12 12 innate pharmaceuticals ab Strategiska samarbeten Överbryggande forskningsstrategi Innate Pharmaceuticals tillämpar en överbryggande forskningsstrategi, dvs. en forskningsstrategi som syftar till att snabbast möjligt ta vetenskapliga resultat från universitet och högskolor fram till patienter. Innate Pharmaceuticals uppgift blir därefter att med projektstyrd forskning och utveckling ta fram läkemedel. Samarbetet innebär att Bolagets virulensblockerare testas i olika laboratorier under skilda experimentella betingelser vilket ökar möjligheterna att bedöma resultatens tillförlitlighet. Samarbetets effektivitet kan mätas i antalet publikationer som forskargrupperna publicerat. Hittills har tretton sådana publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter. Figur 4 illustrerar det omfattande samarbete som den överbryggande forskningsstrategin ger upphov till. Den främsta orsaken till att den överbryggande strategin blivit möjlig ligger i att Bolagets läkemedelssubstanser har en helt ny farmakologisk profil som gör dem attraktiva för forskare att användas som forskningsverktyg. Med substansernas hjälp öppnas nya möjligheter för forskarna att studera hur bakterier kan framkalla infektioner. För bolaget innebär detta betydande tidsvinster och reducerade kostnader. Vetenskapliga studier med virulensblockerare kan sättas igång utan dröjsmål eftersom forskarna redan har expertis och experimentell metodik. Bolaget behöver alltså inte investera i all nödvändig avancerad utrustning och inte heller ägna tid till att planera, sätta upp och genomföra experimenten, vilket minskar behovet av anställda forskare. Nedan anges exempel på samarbeten som har stor betydelse för Innate. VINNOVA Ett av bolagens projekt har under perioden delfinansierats av VINNOVA. Forskningsprojekt Forska & Väx startade i juni 2006 och avslutades i november Projektet utfördes tillsammans med Smittskyddsinstitutet samt forskarna Sven Bergström, Mikael Elofsson och Hans Wolf-Watz vid Umeå universitet. Bolaget innehar de immateriella rättigheterna till det material bolaget producerar inom ramen för dessa projekt. De ekonomiska rättigheterna till nya upptäckter och uppfinningar tillfaller bolaget oavsett vem som producerar resultaten. Griffith University Australien Syngene International Ltd. Indien Karolinska institutet Syngene International Ltd. Indien Sållning av substanser Institute for Animal Health Storbritannien Umeå universitet Diarré sjukdomar Innate Pharmaceuticals Svåra brännsår Umeå universitet Uppsala universitet Bristol University Storbritannien Utrecht University Nederländerna Sexuellt överförbara sjukdomar Smittskyddsinstitutet Umeå universitet Uppsala universitet University of California Irvine, USA Figur 4. Bolagets överbryggande forskningsstrategi har gett upphov till ett stort antal samarbeten med partners världen över.

13 innate pharmaceuticals ab 13 Sållning av tals substanser vid Umeå universitet och Griffith University Utvalda substanser Optimering av substanserna Preklinisk forskning och utveckling Kliniska studier Produkt på marknaden SYNGENE INTERNATIONAL LTD Syngene Licensiering/ samarbetspartner Figur 5. Utvecklingen av Bolagets substanser sker i flera steg, från sållning till den färdiga produkten. I detta arbete har Syngene en betydelsefull roll i optimeringen av utvalda substanser. Innate kommer sedan att söka en samarbetspartner för kliniska studier, produktion och marknadsföring. Bolaget har ett samarbetsavtal med Syngene International Ltd, Bangalore, Indien, som är dotterbolag till det noterade bolaget Biocon Ltd. Den mest omfattande delen av samarbetet gäller utveckling, produktion och marknadsföring av medel mot bakteriella diarrésjukdomar vilket beskrivits under rubriken Projekt. En annan del av samarbetet gäller syntes av kemiska substanser som kan utvecklas till läkemedel för behandling av andra sjukdomar än diarré. För att hitta molekyler som kan bli läkemedel har Bolaget genomfört sållningar av stora samlingar av kemiska substanser. Det innebär att tiotusentals substanser testas på bakterier. Substanser med bra virulensblockerande förmåga väljs ut för optimering, vilket går ut på att göra kemiska förändringar för att öka effektiviteten och minska eventuella toxiska effekter (Figur 5). Detta arbete kräver stora kunskaper och resurser inom organisk kemi. Syngene utför enligt avtalet hela optimeringsarbetet. Under de knappt två år som gått sedan avtalet ingicks har Syngene deltagit i optimeringsarbetet för sju substansklasser och syntetiserat runt 300 molekyler, som sedan utvärderats i Innate Pharmaceuticals testbatterier. På så sätt har Innate Pharmaceuticals erhållit ett stort antal läkemedelssubstanser som används i företagets olika projekt. Optimeringsarbetet har också betydelse för att bättre underbygga och avgränsa Bolagets patentansökningar. GRIFFITH UNIVERSITY Innate Pharmaceuticals har under år 2008 slutit ett samarbetsavtal med Griffith University i Australien, för att hitta naturprodukter som kan utvecklas till läkemedel mot infektionssjukdomar. Innate får tillgång till en substanssamling på cirka naturprodukter som ska testas. Griffith får ersättning vid starten av projektet, vid uppnådda milstolpar och royaltybetalningar baserade på nettoförsäljning av eventuella framtida produkter. Naturprodukter har visat sig lämpliga som läkemedel mot bakterieinfektioner och de flesta antibiotika har utvecklats från naturprodukter. Genom evolutionen har molekyler i växter och djur anpassat sig till att passera cellväggar och cellmembran, vilket är viktiga egenskaper för en substans som ska användas som läkemedel. En annan fördel är rikedomen av olika kemiska strukturer hos naturprodukter. Innate Pharmaceuticals val att sålla den unika substanssamlingen vid Griffith University öppnar möjligheter för Bolaget att hitta helt nya och unika molekyler för läkemedelsutveckling. Griffith University har byggt upp en bank med växter och marina organismer från tropiska delar av Queensland, Tasmanien, Papua Nya Guinea och Kina. Där ingår material från 60 procent av världens växtfamiljer och marina organismer. Med hjälp av Griffiths egen teknologi har det insamlade råmaterialet förädlats till cirka naturprodukter. Det som gör denna samling av substanser unik är att de största molekylerna, som är svåra att utveckla till läkemedel, är borttagna och att produkterna är renade från salter, socker och fetter vilket underlättar urvalsprocessen. Naturprodukterna ska testas med hjälp av Innate Pharmaceuticals teknologi för att hitta nya virulensblockerare. Naturprodukterna kommer att optimeras av Bolaget. Även här kommer företaget att kunna utnyttja Syngene Internationals resurser genom det tidigare avtalet. För att ytterligare stärka den vetenskapliga kompetensen har Bolaget också slutit ett samarbetsavtal med Umeå universitet, som innebär att naturprodukterna kan utnyttjas av universitets forskare för vetenskapliga studier. Samarbetsprojektet stöds ekonomiskt av Kempestiftelserna. Den överbryggande forskningsstrategin tillämpas således för att göra det möjligt för Innate Pharmaceuticals att maximera kunskapsinhämtningen om naturprodukternas kemi och farmakologi.

14 14 innate pharmaceuticals ab Marknaden Under de senaste 30 åren har endast ett fåtal helt nya typer av antibiotika kommit ut på marknaden. Antalet antibakteriella läkemedel som godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har minskat drastiskt, något som går i motsatt riktning mot samhällsbehoven. Läkemedelsindustrin har minskat sina insatser på infektionsområdet. Det började med att man på 1960-talet ansåg att slaget mot infektionssjukdomar hade vunnits, vilket fick till följd att den akademiska forskningen runt infektionssjukdomar drogs ner och läkemedelsföretagen prioriterade ned terapiområdet. En annan orsak är företagsuppköp. Det har lett till att flera stora läkemedelsföretag omstrukturerats genom samgåenden under 1990-talet med åtföljande anpassning till terapiområden där det finns möjligheter att marknadsföra blockbusters, det vill säga läkemedel som förväntas ge en årlig försäljning över en miljard amerikanska dollar. Därför har man riktat intresset mot sjukdomar som kräver livslång behandling som till exempel fetma, diabetes, cancer och åderförkalkning. En annan orsak är att det visat sig vara tekniskt svårt att framställa nya antibiotika. I mitten av 1990-talet kunde bakteriers genetiska uppsättning fastställas, vilket ledde till ett kraftigt uppsving i företagens försök att hitta nya antibiotika med helt nya angreppspunkter. Förhoppningarna har tio år senare förbytts i stor besvikelse och uppgivenhet. Inga nya medel mot bakteriella infektioner har kommit fram som resultat av denna satsning. Marknaden för en ny klass av infektionsläkemedel är därför öppen och den har en mycket stor marknadspotential. Marknaden för antibiotika är 25 miljarder dollar per år. Att beräkna marknadsstorleken för virulensblockerare är emellertid för tidigt eftersom något virulensblockerande läkemedel ännu inte studerats på människa. Virulensblockerare skulle kunna användas både för behandling och som profylax. De kliniska erfarenheter som behövs för att den medicinska nyttan ska kunna bedömas saknas idag. Även om flera stora läkemedelsföretag har avvecklat sin antibakteriella forskning betyder det inte att konkurrens saknas. Det finns kreativa bioteknikföretag i Europa och USA som arbetar mot samma mål som Innate Pharmaceuticals. Det finns även indikationer på att vissa större läkemedelsföretag återupptar sin forskning för utveckling av läkemedel mot bakteriella infektioner. Styrelse PETER SJÖSTRAND S t y r e l s e n s o r d f ö r a n d e Peter Sjöstrand är läkare och civilekonom med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin, tidigare vvd och CFO i Astra koncernen samt medlem i Astras styrelse mellan (först sekr., sedan suppleant). Sjöstrand är styrelseordförande i MEDA AB och Gambro AB samt styrelseledamot i Active Biotech AB. Styrelseordförande i Innate Pharmaceuticals sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: 0 Köpoptioner: SUNE ROSELL V e r k s t ä l l a n d e d i r e k t ö r Forskningschef Astrakoncernen , vetenskaplig chef Astrakoncernen VD för UmanGenomics AB Leg. läkare Professor i farmakologi vid Karolinska Institutet. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Styrelseledamot i Stiftelsen Wenner-Gren Center 1997, Novare Kapital och Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning 1997 och ordförande i Stiftelsen Styrelseledamot i Innate Pharmaceuticals sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: Personaloptioner: CLAES-GÖRAN FRIDH Claes-Göran Fridh är civilekonom samt VD och grundare i Affärsstrategerna AB (publ). Har suttit i styrelsen i ett flertal börsnoterade bolag och sitter idag som styrelseordförande i Photometric AB, Samba Sensors AB, Munax AB och Starlounge Int. AB. Han är också styrelseledamot i Naty AB, Schoolsoft Svenska AB och Affärsstrategerna AB. Styrelseledamot i Innate Pharmaceuticals AB sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: via Affärsstrategerna AB. STAFFAN NORMARK Professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumörbiologi och cellbiologi Karolinska Institutet sedan 1993 och f.d. VD för Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF). Forskar runt mikrobvärdinteraktioner på slemhinnor, liksom mekanismer för antibiotikaresistens. Med. dr Professor i medicinsk mikrobiologi, Umeå universitet , professor och chairman vid Department of Molecular Microbiology,

15 innate pharmaceuticals ab 15 Washington University School of Medicine, St Louis, USA samt professor i smittskydd vid Karolinska Institutet, Stockholm Flera internationella och svenska utmärkelser, såsom Fernströms Stora Nordiska Pris i Medicin Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). Grundare av Symbicom AB. Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: HANS SIEVERTSSON Professor i organisk kemi vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet. Forskningschef Kabi AB Verkställande direktör Nobel Kemi AB Därefter forskningsdirektör i KabiPharmacia AB och Pharmacia AB. Var chef för affärsutveckling på Pharmacia AB (Pharmacia Corp.). Hans Sievertsson är ordförande i SwedenBio och MIP-Tehnologies AB samt styrelseledamot i Catella Healthcare AB. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Styrelseledamot i Innate Pharmaceuticals sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: 0 Köpoptioner: KJELL STRANDBERG Docent i farmakologi vid Karolinska Institutet. Tidigare överläkare i klinisk farmakologi vid Akademiska sjukhuset. Generaldirektör för Läkemedelsverket och chef för WHO:s internationella center för läkemedelsbiverkningar Därefter ordförande i centrets styrelse till Ordförande i NDA Regulatory Services Ltd Advisory Board on Strategic Regulatory Issues, styrelseledamot i Orexo AB, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt VD för Kjell Strandberg Consulting AB. Styrelseledamot i Innate Pharmaceuticals sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: 0 Köpoptioner: Vetenskapligt råd En viktig resurs för att identifiera och värdera FoU-projekt är styrelsens vetenskapliga råd som består av Stefan Marklund (ordförande), Dan Hultmark, Christos Samakovlis och Hans Wolf-Watz. STEFAN L MARKLUND R å d e t s o r d f ö r a n d e Professor och överläkare i klinisk kemi, Umeå universitet. Studier av fria syreradikaler och neurodegenerativa sjukdomar. Med. dr 1972, leg. läkare Fernströms pris till unga forskare Cirka 200 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Grundare av Symbicom AB. Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: DAN HULTMARK Professor i medicinsk molekylärbiologi, Umeå universitet Forskning om mekanismer som leder till aktivering av det naturliga immunförsvaret. Fil. dr 1982, docent i molekylärbiologi Särskild forskare, NFR Mottog Göran Gustafssons pris i molekylärbiologi 1996, Jubileumspris från tidskriften Nature 1994, Flormanska belöningen från Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) 1994 samt Insect Biochemistry Prize Patent avseende Cecropin A&B 1982 och Utnämndes 2008 till Finland Distinguished Professor av Finlands Akademi. Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: CHRISTOS SAMAKOVLIS Professor i utvecklingsbiologi, Stockholms universitet Forskar runt molekylära mekanismer för utvecklingen av andningsorgan. Ph.D EMBO Fellowship Junior Investigator Award SSF NFR Särskild Forskartjänst Patent Fick Letterstedtska priset från KVA Fick Göran Gustafssonpriset i molekylärbiologi Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: HANS WOLF-WATZ Professor i cell- och molekylärbiologi 1989, Umeå universitet. Studier rörande bakomliggande mekanismer till bakteriers sjukdomsframkallande förmåga, framför allt /Yersinia/. Ledamot Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) 1997 och EMBO Medicine doktor Axel Hirch s pris, Karolinska Institutet The Shiply Award, Harvard Medical School, Boston, USA Senior Individual Grant SSF Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris Jahres Stora Nordiska Pris Nordeas Vetenskapliga Pris Grundare av Symbicom AB. Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals:

16 16 innate pharmaceuticals ab Bolagets ledningsgrupp. Från vänster Birgitta Martin, Mattias Eriksson, Charlotta Sundin, Pia Keyser och Sune Rosell. Ledande befattningshavare SUNE ROSELL Verkställande direktör, anställd i bolaget sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: Personaloptioner: MATTIAS ERIKSSON Vice VD Produktutveckling, B.Sc. (molekylär biologi), anställd i bolaget sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: 0 Personaloptioner: PIA KEYSER Vice VD Forskning, Fil. dr (molekylär biologi), anställd i bolaget sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: Personaloptioner: BIRGITTA MARTIN Administrativ chef, anställd i bolaget sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: Personaloptioner: CHARLOTTA SUNDIN Laboraroriechef, Fil.dr (molekylär biologi), anställd i bolaget sedan Aktieinnehav i Innate Pharmaceuticals: 0 Personaloptioner: Revisorer URBAN ANDERSSON Revisor i Bolaget sedan Auktoriserad revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Umeå. LISELOTT STENUDD Revisorssuppleant, auktoriserad revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm.

17 innate pharmaceuticals ab 17 Risker PRODUKTUTVECKLING, MYNDIGHETSGODKÄNNANDEN Innate Pharmaceuticals forskning befinner sig i det prekliniska stadiet, vilket är en tidig fas i utvecklingen av ett nytt läkemedel. Även om substanserna klarar alla tester i den prekliniska processen finns det inga garantier för att de läkemedelskandidater som Innate Pharmaceuticals kommer att välja och pröva i kliniska studier uppnår avsedd klinisk effekt och erhåller erforderliga myndighetsgodkännanden. FINANSIERING, SAMARBETEN Det finns en risk att Bolaget i framtiden inte kan skaffa erforderligt kapital på de finansiella marknaderna för att driva ett eller flera projekt fram till dess att en partner tar över ansvaret för den fortsatta utvecklingen. För att minska riskerna avser Innate Pharmaceuticals att relativt tidigt söka partners som kan ta på sig hela eller delar av det finansiella ansvaret, framför allt när projekten kommer in i de mycket kostnadskrävande kliniska faserna. Innate Pharmaceuticals har redovisat förluster sedan starten år Förlusterna beror huvudsakligen på kostnaderna för forskning och utveckling, utan någon motsvarande intäkt. Förlusterna beräknas fortsätta till dess att ytterligare samarbetspartners kan ta på sig hela eller delar av det finansiella ansvaret för kostnadskrävande kliniska studier. Det finns dock inga garantier för att Bolaget lyckas etablera sådana partnerskap. KONKURRENS OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Innate Pharmaceuticals känner inte till något konkurrerande företag som arbetar med utveckling av virulensblockerande substanser. Detta innebär inte att Bolaget saknar eller kommer att sakna konkurrenter. Etablerade läkemedelsföretag är som regel mycket försiktiga med att offentliggöra prekliniska forskningsprogram. Det kan finnas företag som arbetar med likartad teknologi och målsättning. Det kan också finnas företag som försöker lösa problemet med resistenta bakterier utifrån ett annat vetenskapligt angreppssätt. Det finns inga garantier för att patentskydd för Bolagets befintliga eller nya produkter eller metodik kan erhållas eller framgångsrikt försvaras mot eventuella intrång. Det är Bolagets uppfattning att Bolagets patent och tekniska lösningar inte obehörigen inkräktar på andra immateriella rättigheter, men det finns inga garantier för att tredje part inte kommer att väcka intrångstalan mot Bolaget. NYCKELPERSONER Innate Pharmaceuticals är mycket beroende av att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal och nyckelpersoner. Bolaget har hittills inte haft några svårigheter att knyta kvalificerad personal till sig eller att samarbeta med forskargrupper vid universiteten. Det finns dock alltid en risk för att Bolagets nyckelpersoner slutar, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att nå framgång. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION I denna årsberättelse framförs framtidsinriktad information som rör Innate Pharmaceuticals verksamhet. Denna information syftar till att underlätta bedömningen av Innate Pharmaceuticals och dess framtidsutsikter. Beskrivningarna är upprättade utifrån både externa källor och Innate Pharmaceuticals egna bedömningar. Potentiella investerare uppmärksammas på att det är oundvikligt att bedömningar av detta slag och uttalanden om framtidsutsikter är förknippade med ett stort mått av osäkerhet som Innate Pharmaceuticals inte kan råda över. AKTIEMARKNADSRISK En potentiell investerare i Innate Pharmaceuticals bör vara medveten om att en investering i Innate Pharmaceuticals är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Förvaltningsberättelse INFORMATION OM VERKSAMHETEN Innate Pharmaceuticals affärsidé är att utveckla och kommersialisera läkemedel mot bakteriella infektionssjukdomar som ett komplement till antibiotika. Fördelarna med de nya substanserna, virulensblockerande medel, är att de kan minska risken för spridning av bakterier som är resistenta mot läkemedel och att de sannolikt är effektiva mot bakterier som är antibiotikaresistenta. Bolaget följer en överbryggande forskningsstrategi (translational research) som syftar till att utveckla forskningsresultat från universitet och högskolor till unika produkter för patienter. Vinsterna med den överbryggande forskningsstrategin är få anställda och en liten kostnadsmassa samt ett omfattande internationellt nätverk av forskargrupper och samarbetspartners där bolaget utgör navet. Bolaget driver projekt mot bakteriella diarrésjukdomar, sexuellt överförbara sjukdomar och bakteriella infektioner i samband med svåra brännskador. BAKGRUND Innate Pharmaceuticals har ännu inte haft några försäljningsintäkter och har alltsedan bildandet år 2000 redovisat förlust. Verksamheten har finansierats med ägarkapital samt forsknings- och utvecklingsbidrag främst från behovsmotiverade privata och offentliga forskningsfonder. Behovsmotiverade forskningsanslag, som erhållits bland annat från VINNOVA, EU:s ramprogram, Carls Tryggers Stiftelse och Kempestiftelserna, har sökts i samarbete med olika

18 18 innate pharmaceuticals ab forskargrupper och uppgår hittills till 44 miljoner kronor. Den första patentansökan som lägger grunden för Innate Pharmaceuticals forskning inlämnades av Bolaget År 2003 och 2005 tillfördes Bolaget kapital genom nyemissioner för att möjliggöra fortsatt forskning och utveckling av de läkemedelssubstanser som tagits fram. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Ett nytt läkemedelsprojekt rörande svåra brännskador har tillkommit Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Griffith University, Brisbane, Australien, för att screena ca naturprodukter i syfte att ta fram nya antibakteriella medel Bolagets virulensblockerare hindrar i laboratorieförsök bakterier från att bilda biofilm Bolaget har beviljats ett patent i USA för en av sina substansklasser Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,8(-6,3) Mkr. Likvida medel har under räkenskapsåret minskat med 7,8 (6,1) Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Läkemedelssubstansen INP 341 har klassificerats som särläkemedel (Orphan Drug Designation) av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. VERKSAMHET Genom samarbetet med ett tiotal internationellt ledande akademiska forskargrupper i Europa och USA har en stor kunskapsbas på kort tid byggts upp om företagets läkemedelssubstansers biologiska och kemiska egenskaper. Samarbetet innebär att Bolagets virulensblockerare testas i olika laboratorier under skilda experimentella betingelser vilket ökar möjligheterna att bedöma resultatens tillförlitlighet. Samarbetets effektivitet kan mätas i antalet publikationer som forskargrupperna publicerat. Hittills har tretton sådana publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter. Denna kunskapsbas utnyttjas för utveckling av läkemedel. Bolaget har ökat antalet projekt från två till tre. De tidigare projekten gäller medel mot bakteriella diarrésjukdomar och medel mot klamydia. Det nya berör medel mot bakteriella infektioner i samband med svåra brännskador. Projektet avseende medel mot bakteriella diarrésjukdomar fortskrider, med det har försenats pga. svårigheter att hitta bra djurmodeller. Resultaten av kommande djurstudier blir vägledande för valet av läkemedelskandidat, vilket i sin tur styr planen för inledande studier på människa. Samarbetsavtalet med Griffith University innebär att en samling på cirka naturprodukter ska testas för att hitta naturprodukter som kan utvecklas till läkemedel. Genom avtalet med Syngene International finns resurser tillgängliga för att med kemiska metoder optimera naturprodukternas effekter. Nya forskningsresultat har gjort att projektet Medel mot klamydia har utvidgats till att omfatta Sexuellt överförbara sjukdomar. Samarbetspartners vid University of California, USA, har funnit, att Bolagets virulensblockerare även förhindrar tillväxten av den bakterie som ger upphov till gonorré. Försöken har utförts i laboratoriemiljö. Nya laboratorieresultat visar att några av Bolagets virulensblockerare även hindrar bakterier att bilda biofilm. Biofilm gör att bakterierna kan bilda kolonier som bl.a. skyddar dem från angrepp av antibiotika. Resultaten öppnar möjligheten att virulensblockerare sannolikt kan användas för att behandla fler sjukdomar än vad man tidigare trott. Därmed vidgas den potentiella marknaden för Bolagets virulensblockerare. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har efter verksamhetsårets slut klassificerat Innate Pharmaceuticals läkemedelssubstans INP 341 som särläkemedel för att behandla infektioner i samband med svåra brännskador. Detta medför flera fördelar för Bolaget, både under utvecklingsarbetet och vid en framtida registrering. Bolaget har fått en patentansökan beviljad i USA. Patentet täcker en grupp substanser som testats av forskargrupper världen över enligt Bolagets överbryggande forskningsstrategi. För att kunna ta tillvara den beskrivna utvecklingen av forskningsbasen och det ökade antalet läkemedelsprojekt under verksamhetsåret måste Bolagets framtida strategi analyseras. Rörelsens kostnader för den löpande verksamheten har under de tre senaste åren hållit sig på ungefär samma nivå liksom antalet anställda trots den kraftiga ökningen av forskningsbasen och antalet projekt. Behovet av ökade finansiella resurser måste lösas och olika alternativ är under övervägande. FORTSATT UTVECKLING Innate Pharmaceuticals har nu tre projekt under utveckling tillsammans med de forskargrupper som ingår i bolagets nätverk. Därutöver sker ett nära samarbete med det indiska företaget Syngene International, som också svarar för en del av utvecklingskostnaderna inom diarréprojektet. Som ovan angivits har det kliniska utvecklingsprogrammet för diarrésjukdomar försenats. Samtidigt har laboratorieförsök indikerat helt nya potentiella användningsområden för virulensblockerare, varför projektportföljen har utökats. Företagets nuvarande finansiella resurser är dock otillräckliga för att driva samtliga projekt vidare. Den framtida inriktningen blir beroende dels av prioriteringar och dels av tillgång till ökade finansiella resurser. Dessa avvägningar kommer att ske med utgångspunkt från de resultat som erhålls i de olika forskningsprojekten, som alla ännu befinner sig i en tidig utvecklingsfas.

19 innate pharmaceuticals ab 19 BOLAGSSTYRNING Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämma. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begär det. Protokoll kommer även att finnas på bolagets hemsida. Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Nomineringsarbetet utförs av en valberedning vars medlemmar väljs vid årsstämman. Valberedningen består av Hans Wolf-Watz (ordf), Claes-Göran Fridh och Göran Öhrn. Telefonnumret till Hans Wolf-Watz är Årsstämman utser styrelsemedlemmar samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Under verksamhetsåret hade styrelsen 8 sammanträden, varav ett konstituerande sammanträde. Två styrelseledamöter har varit frånvarande vid två sammanträden vardera. Styrelsen beslutar i ärenden rörande större investeringar, strategisk inriktning och organisation samt följer löpande den operativa verksamheten genom rapporter från VD samt genom en skriftlig Framstegsrapport Drug Discovery och en skriftlig Framstegsrapport Drug Development som tillställs styrelsen två gånger årligen. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och har utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels anvisningar för rapportering om bolagets ekonomiska situation som styrelsen löpande ska erhålla. Innate Pharmaceuticals information till aktieägare ges via årsredovisningen, bokslutskommunikén och delårsrapporterna samt via löpande nyhetsrapportering på bolagets hemsida. På hemsidan finns rapporter och pressmeddelanden sedan bolaget bildades. ÄGARE Aktiekapitalet i bolaget uppgår till kronor fördelade på aktier. Aktieägandet fördelas på de största ägarna enligt nedanstående förteckning Grafen har justerats för split, emission eller utdelning Den blå kurvan visar slutkurser och de röda staplarna visar volymer. NOTERING PÅ AKTIETORGET Bolaget är sedan den 12 februari 2004 noterat på AktieTorget. Sedan den 29 mars 2007 har AktieTorget Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som värdepappersbolag och står under inspektionens tillsyn. Tidigare var AktieTorget auktoriserad marknadsplats. Aktiekursen per den 30 juni 2008 var 4,70 kronor. Antalet registrerade aktier uppgick på bokslutsdagen till vilket ger ett börsvärde på 110 miljoner kronor. RESULTAT OCH STÄLLNING Resultat för perioden uppgick till 6,3 Mkr ( 6,0 Mkr). Intäkter i form av forskningsbidrag uppgick under perioden till 1,3 Mkr (2,5 Mkr). Under det gångna verksamhetsåret har bolaget utökat antalet nyckelpersoner och aktiviteten i projektverksamheten. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21,1 Mkr (28,9 Mkr). Soliditeten uppgick till 69,7 % (74,4 %). F ö r s l a g t i l l b e h a n d l i n g a v f ö r l u s t Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, kr, avräknas mot reservfonden Namn Antal aktier Andel Affärsstrategerna ,23 % Sune Rosell med familj ,25 % Kammarkollegiet ,62 % Länsförsäkringar Västerbotten ,87 % Staffan Normark ,96 % Stefan Marklund ,57 % Hans Wolf-Watz med familj ,59 % Dan Hultmark ,50 % Övriga aktieägare ,41 % Totala antalet aktier ,00 %

20 20 innate pharmaceuticals ab Nyckeltal 2007/ /2007 Rörelsens intäkter (tkr) Rörelseresultat (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Justerat eget kapital (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 69,7 74,4 Andelen riskbärande kapital (%) Skuldsättningsgrad (ggr) 0,3 0,3 Antal anställda (st.) 10 9 Resultat/aktie (kr) -0,27-0,26 JEK/aktie (kr) 0,68 0,95 Likvida medel/aktie (kr) 0,90 1,23 Kassaflöde/aktie (kr) -0,33-0,26 P/E Neg Neg Beräkningsgrunder Kassaflöde från löpande verksamheten Antal emitterade aktier på bokslutsdagen Genomsnittligt antal aktier (vägt genomsnitt) Börskurs 4,70 6, Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 4, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7, Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets förlust Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, och maskiner Summa anläggningstillgångar OmsäTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital oc h SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat 287 Årets förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder 13 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2007 juni 2008

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2007 juni 2008 Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2007 juni 2008 Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,3 Mkr (f.å. 6,0 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,8 Mkr (2,5 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab

Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab innate pharmaceuticals ab innate pharmaceuticals ab Innehåll 4 Kort om Bolaget 4 Året i sammandrag 5 VD har ordet 8 Antibiotikaresistens Ett stort

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab 1

Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab 1 Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab 1 2 innate pharmaceuticals ab innate pharmaceuticals ab 3 Innehåll 4 Kort om bolaget 4 Året i sammandrag 5 VD har ordet 6 Affärsidé, vision och

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab

Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab innate pharmaceuticals ab innate pharmaceuticals ab Innehåll 4 Kort om bolaget 4 Året i sammandrag 5 VD har ordet 6 Affärsidé, vision och strategi

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

årsredovisning Creative Antibiotics Sweden AB Box Umeå

årsredovisning Creative Antibiotics Sweden AB Box Umeå www.creativeantibiotics.se årsredovisning 2008 2009 Creative Antibiotics Sweden AB Box 7953 907 19 Umeå Produktion: Hallvarsson & Halvarsson i samarbete med Creative Antibiotics. Foto: Andreas Nilsson,

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 24 april, 2008 kl. 16.30 Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg. ANMÄLAN Aktieägare

Läs mer

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se).

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se). Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 22 april 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm. Rätt att delta i stämman

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Pressmeddelande 10 april

Pressmeddelande 10 april Pressmeddelande 10 april 2008 08.00 Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ) Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017 Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017 Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 mars 2017 kl. 15:00 i Näringslivets hus (lokal Wallenbergaren),

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Creative Antibiotics Sweden AB (publ)

Creative Antibiotics Sweden AB (publ) Creative Antibiotics Sweden AB (publ) Delårsrapport juli 2009 september 2010 (perioden är 15 månader pga av byte av räkenskapsår; någon motsvarande jämförelseperiod finns ej) Resultat efter finansiella

Läs mer

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000 Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000 Resultat enligt plan, -59 mkr (-75 mkr föregående år) Vaccinförsäljningen ökar med 20% Fortsatt positiv utveckling för Dukoral +42% Aventis Pasteur

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Rätt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ) Kallelse till årsstämma i Aktieägarna i, org. nr. 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Registrering

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) 2016-08-23 Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 18:00,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 15.00, i Bolagets lokaler på

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.) Pressmeddelande Stockholm, den 11 april, 2016 Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.) Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.), 556659-4833, är kallade till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,2 Mkr (f.å. 5,8 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,7 Mkr (1,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2013 kl. 15.00. Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ( Bolaget eller Boule ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00 på Nalen,

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014 Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ ) org. nr 556322-6157 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 maj 2014 kl. 18.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl 15.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0). Resultat efter finansnetto för första kvartalet är -2,7 (-1,4) MSEK, resultat per aktie -0,10 (-0,12).

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 16.00 på Malmö Clarion Live, Dag Hammarskjölds torg 2 i Malmö. A. Rätt delta

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ) Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ) Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 klockan 16.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

New approach to treat bacterial infection. Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO

New approach to treat bacterial infection. Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO New approach to treat bacterial infection Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO Spridningen av an,bio,karesistenta bakterier fortsä4er. Under 2011 ökade MRSA med 19% och antalet ESBL-

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017 Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 23 maj 2017 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) Aktieägarna i, 556566-4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Samtliga patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är inkluderade

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se).

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se). Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 20 april 2016 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm. Rätt att delta i stämman

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer