innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ)"

Transkript

1 innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ)

2 innate pharmaceuticals ab

3 innate pharmaceuticals ab Innehåll 4 Kort om bolaget 4 Året i sammandrag 5 VD har ordet 8 Infektionssjukdomar håller återigen på att bli dödliga sjukdomar 8 En ny klass antibakteriella medel 10 Projekt 12 Strategiska samarbeten 13 Marknaden 14 Styrelse 15 Vetenskapligt råd 16 Ledande befattningshavare 16 Revisorer 16 Risker 17 Förvaltningsberättelse 20 Nyckeltal 20 Resultat- och balansräkning 21 Förändringar i eget kapital 21 Kassaflödesanalys 21 Noter 26 Revisionsberättelse Årsstämma den 30 oktober 2008 Aktieägarna i Innate Pharmaceuticals AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 oktober 2008 klockan i lokal Översten i hus 3 på Umestan Företagspark i Umeå. En lättare förtäring kommer att serveras. DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 24 oktober 2008, dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 28 oktober kl på tel , fax eller e-post I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefon dagtid. Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt ska redovisas i original och bör sändas in samtidigt med anmälan till stämman. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som avser att medföra biträde ombeds meddela detta i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 24 oktober genom förvaltarens försorg, tillfälligt rösträttsregistrera sitt innehav för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 6 oktober 2008 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå och på Handlingarna kan även på begäran av aktieägare skickas med post. EKONOMISK INFORMATION Kvartalsrapport juli 2008 september 2008 fredag 31 oktober 2008 Delårsrapport juli 2008 december 2008 onsdag 25 februari 2009 Delårsrapport juli 2008 mars 2009 torsdag 23 april 2009 Bokslutsrapport juli 2008 juni 2009 torsdag 20 augusti 2009 Kvartalsrapport juli 2009 september 2009 torsdag 29 oktober 2009 BESTÄLLNINGSINFORMATION Rapporter och ekonomisk information publiceras på Innate Pharmaceuticals hemsida Beställning kan också ske genom att skicka e-post till

4 innate pharmaceuticals ab Kort om bolaget Innate Pharmaceuticals utvecklar antibakteriella substanser som skiljer sig från antibiotika vad gäller verkningsmekanismer och därmed antibakteriella effekter. Substanserna oskadliggör vissa bakteriers sjukdomsframkallande förmåga utan att påverka den normala bakteriefloran. Därför minimeras sannolikt risken för att bakterierna blir resistenta mot Bolagets substanser. Bolagets läkemedelssubstanser utgör en ny klass som kallas virulensblockerare. Innate Pharmaceuticals är i främsta ledet när det gäller att utveckla alternativ till antibiotika. Verksamheten baseras på akademisk spetsforskning inom medfödd immunitet (innate immunity), medicinsk kemi och mikrobiologi. Med hjälp av egna teknologiplattformar identifierar bolaget nya läkemedelssubstanser som sedan ska utvecklas fram till inledande kliniska studier. Innate Pharmaceuticals söker läkemedelsföretag som strategiska partners för kliniska studier, tillverkning och marknadsföring. Bolaget följer en överbryggande forskningsstrategi (s.k. translational research). Läkemedelssubstanser som tagits fram i Bolagets eget laboratorium ingår i akademiska forskningsprogram i Europa och USA. Forskarna i dessa projekt är specialister inom biologi och kemi med inriktning på bakteriernas förmåga att orsaka sjukdomar. Bolagets läkemedelssubstanser används som nya forskningsverktyg för att klarlägga hittills förborgade sätt på vilka bakterier kan framkalla infektioner. Forskarna publicerar resultaten i vetenskapliga tidskrifter medan Bolaget behåller de kommersiella rättigheterna. Genom att Bolagets substanser testas i olika laboratorier under skilda experimentella betingelser ökar möjligheterna att bedöma resultatens tillförlitlighet. De av Bolagets substanser som går vidare i läkemedelsutvecklingen vilar därför på robusta vetenskapliga resultat. Den överbryggande forskningsstrategin innebär också betydande tidsvinster. Bolaget behöver inte ägna tid till att planera, sätta upp och genomföra experiment och de samarbetande forskargrupperna har redan tillgång till nödvändig utrustning. Bolaget behöver därför inte investera i all nödvändig avancerad apparatur och kan kraftigt begränsa antalet anställda forskare. Året i sammandrag VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Ett nytt läkemedelsprojekt rörande svåra brännskador har tillkommit. Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Griffith University, Brisbane, Australien, för att screena ca naturprodukter i syfte att ta fram nya antibakteriella medel. Bolagets virulensblockerare hindrar i laboratorieförsök bakterier från att bilda biofilm. Bolaget har beviljats ett patent i USA för en av sina substansklasser. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,8 (-6,3) Mkr. Likvida medel har under räkenskapsåret minskat med 7,8 (6,1) Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Läkemedelssubstansen INP 341 har klassificerats som särläkemedel (Orphan Drug Designation) av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

5 innate pharmaceuticals ab VD har ordet Innate har genom samarbete med framstående akademiska forskargrupper i Europa och USA skaffat sig grundläggande kunskaper om virulensblockerarnas effekter på bakterier inom flera indikationsområden. Denna kunskapsbas ska nu utnyttjas för att utveckla läkemedel och söka partners för produkt- och marknadsutveckling. För att klara en sådan bred satsning med mycket begränsade resurser är vår strävan att på kort sikt utveckla medel mot mindre vanliga sjukdomar med stort medicinskt behov av förbättrad terapi. Den kliniska dokumentationen blir mindre omfattande än vad som är fallet för läkemedel mot t.ex. folksjukdomar. Detta är en kostnadseffektiv strategi eftersom virulensblockerare hittills aldrig kliniskt utvärderats för att kunna godkännas som läkemedel. Eftersom substanserna ännu befinner sig på forsknings- och utvecklingsstadiet saknas kliniska erfarenheter på människa. Ett konkret exempel är att en av våra virulensblockerare efter räkenskapsårets slut av EU har klassificerats som ett särläkemedel för behandling av infektioner i samband med svåra brännskador. Särläkemedel (s.k. orphan drugs) ska rikta sig mot ovanliga sjukdomar som är svåra eller livshotande, där ingen bra behandling finns, eller där en ny behandlingsmetod kan innebära en avsevärd förbättring jämfört med redan existerande behandling. För att stimulera och underlätta för läkemedelsindustrin, bioteknikföretag och akademisk forskning att utveckla sådana läkemedel har EU skapat särskilda regler och ekonomiska stimulansåtgärder för särläkemedel. Speciella problem är således förknippade med att vara pionjär. Detta uppvägs emellertid av att vi är verksamma inom en mycket viktig läkemedelssektor med ett kraftigt ökat behov av helt nya läkemedel. Larmet från sex ledande infektionsläkare på DN Debatt den 2 mars 2008 illustrerar problemet med bakterieresistens. De skriver att Det dröjer inte länge innan patienter i Sverige dör för att antibiotika inte längre fungerar. De skriver också att resistensutvecklingen mot alla antibiotika pågår kontinuerligt, vilket gör att det medicinska behovet av nya typer av antibakteriella medel som minimerar risken för resistensutveckling är odiskutabelt. Innate Pharmaceuticals utvecklar innovativa antibakteriella medel som skiljer sig från klassiska antibiotika beträffande verkningsmekanismer och genom att de inte påverkar den normala bakteriefloran. Därmed minimeras sannolikt problemet med resistensutveckling. Bolagets läkemedelsutveckling har unika förutsättningar att bli värdeskapande både för patienter och för aktieägare. Sune Rosell VD Innate Pharmaceuticals

6 innate pharmaceuticals ab Bolagets vision är att bidra till att mildra den globala sjukdomsbördan genom att framställa virulensblockerare som minimerar problemet med resistenta bakterier. Att genom överbryggande forskning utveckla en helt ny klass antibakteriella läkemedelssubstanser.

7 innate pharmaceuticals ab Grundtanken bakom företagets överbryggande strategi är att med hjälp av ett omfattande internationellt nätverk av forskargrupper och samarbetspartners kunna utveckla läkemedelskandidater fram till och inkluderande begränsade kliniska undersökningar på patienter (Fas IIA). Som ett led i denna strategi söker bolaget partnerskap med läkemedelsföretag för klinisk utveckling och framtida marknadsföring.

8 innate pharmaceuticals ab Infektionssjukdomar håller återigen på att bli dödliga sjukdomar Sedan antibiotika och andra infektionsmedel började användas på 1940-talet har de räddat livet på miljontals patienter. Antibiotika har varit så framgångsrika att vi har svårt att föreställa oss en sjukvård där bakterieinfektioner inte kan kureras effektivt. Det är obestridligt att t.ex. kirurgisk behandling av cancersjukdomar och transplantationer av njurar och andra organ inte skulle kunna utföras utan effektiva medel mot bakteriesjukdomar. Det effektiva bruket av antibiotika medförde att man på 1960-talet menade, att slaget mot bakteriella infektioner hade vunnits. Den enorma användningen har emellertid en baksida. Den leder till uppkomst och spridning av antibiotikaresistens, som är ett allt större hot mot effektiv sjukvård. I länder i södra och mellersta Europa är antibiotikaresistens ett så allvarligt problem att man börjar tala om att vi kommit in i den postantibiotiska eran. Enligt sex ledande infektionsläkare håller verkningslösa antibiotika på att bli ett dödligt hot även i Sverige (Dagens Nyheter 2 mars 2008). Resistensutvecklingen beror på stor konsumtion och att hög förekomst av antibiotika i miljön gynnar de bakterier som överlever trots närvaro av antibiotika. Mer antibiotika i miljön ger snabbare resistensutveckling. En stor andel antibiotika förskrivs slentrianmässigt för infektioner där antibiotika är verkningslösa. Enorma mängder används också i den industriella djuruppfödningen. Tonvis med antibiotika, som reningsverken inte klarar av att ta hand om, spolas ut i naturen. För att kunna behålla antibiotika som effektiva läkemedel måste överanvändningen på alla sätt begränsas. En annan åtgärd är att utveckla nya typer av antibakteriella läkemedel som enbart riktar sig mot de sjukdomsalstrande bakterierna och lämnar den normala bakteriefloran opåverkad. Det lönar sig inte att utveckla nya antibiotika eftersom det sker en resistensutveckling mot alla typer av antibiotika. Endast ett fåtal antibiotika förväntas komma ut på marknaden under de närmaste åren. Enligt Infectious Disease Society of America som har tillfrågat de elva största läkemedelsföretagen i världen, utvecklas för närvarande endast fem antibiotika. Av dessa fem är några varianter av kända läkemedel, som inte kommer att lösa resistensproblemet. Under de senaste 30 åren har endast två helt nya antibiotika lanserats nämligen linezolid (Pharmacia, Pfizer) och daptomycin (Cubist). I mitten av 1990-talet tycktes nya möjligheter öppna sig när bakteriers DNA-sekvenser blev klarlagda. Mer än 60 målstrukturer baserade på bakteriers arvsmassa har undersökts av läkemedelsindustrin för utveckling av nya typer av antibiotika. Denna mycket stora satsning av flera läkemedelsbolag blev dock ett misslyckande. Det har visat sig tekniskt svårt att framställa nya antibiotika och förhoppningarna inom läkemedelsindustrin har nu tio år senare förbytts i stor besvikelse och uppgivenhet. En ny klass antibakteriella medel Bakteriers sjukdomsalstrande förmåga benämns virulens, och medel som inhiberar denna effekt kallas för virulensblockerare. Eftersom virulensblockerande medel desarmerar bakterierna har de troligen flera fördelar framför klassiska antibiotika. En av de viktigaste fördelarna är att virulensblockerare endast påverkar sjukdomsalstrande bakterier och lämnar den normala bakteriefloran intakt, varför risken för uppkomst och spridning av resistenta stammar sannolikt minimeras. Detta beror på att målproteinet som virulensblockeraren attackerar endast finns hos de relativt få sjukdomsalstrande bakterierna och inte hos den enorma mängd bakterier som finns i den normala bakteriefloran. Resistens bör alltså inte uppstå i den normala floran och därmed inte heller spridas så lätt. Virulensblockerare har potential att kunna användas både som enda infektionsbehandling och i kombination med antibiotika. Virulensblockerare har även kapaciteten att användas som profylaktiska medel. Kliniska erfarenheter saknas dock ännu. Typ III-sekretionssystemet är ett virulenssystem som används av flera bakterier som kan ge svåra infektioner och det framstår som ett av de bästa alternativen som mål för virulensblockerare. Professor Hans Wolf-Watz och hans forskargrupp vid Umeå universitet har gjort de grundläggande upptäckterna om hur Typ III-sekretionssystemet fungerar. Sekretionsmekanismen liknar en injektionsspruta som för över sjukdomsframkallande proteiner till celler hos människor, djur och växter. Bakterierna använder systemet för att bekämpa vårt medfödda innata immunförsvar. Om de lyckas slå ner det medfödda immunförsvaret är vägen öppen för bakterierna att spridas och förökas i kroppen. Att bekämpa vårt medfödda immunförsvar är således en fråga om bakteriernas överlevnad. Innate Pharmaceuticals har under flera år arbetat med virulensblockerare som hämmar just Typ III-sekretionssystemet. En intressant upptäckt under det gångna året är att virulensblockerarna också hämmar bakteriernas rörelseförmåga genom att blockera flageller som vissa bakterier är utrustade med. Flagellen är en struktur som bakterien använder för att förflytta sig. Det finns flera likheter mellan Typ III-sekretionssystemet och flagellen (Figur 1),

9 innate pharmaceuticals ab vilket kan förklara att bolagets virulensblockerare påverkar båda dessa mekanismer. En ny upptäckt är också att virulensblockerarna hämmar bakteriers förmåga att bilda biofilm. Ett stort antal sjukdomsframkallande bakterier har som överlevnadsstrategi att bygga upp ett hölje, en biofilm, som skyddar dem när de kommer in i människor och djur. Om bakterierna infekterar ett sår och lyckas bilda kolonier i skydd av en biofilm etableras en sårinfektion som blir mycket svårbehandlad. Kolonierna kan liknas vid små samhällen med kanaler genom vilka bakterierna får näring och kan föröka sig. I biofilmen skyddas bakterierna mot angrepp av kroppens immunförsvar och motståndskraften mot antibiotika kan öka 1000-falt. Biofilmassocierade kolonier är därför svåra att ta död på. Mot bakgrund av den internationella läkemedelsindustrins svårigheter kan man fråga sig hur Innate Pharmaceuticals har lyckats få fram antibakteriella läkemedelssubstanser. Svaret står att finna i Bolagets forskningsstrategi. Några av de metoder som kommit till användning är: Levande bakterier används vid sökandet efter läkemedelssubstanser. Vanligtvis används vissa isolerade strukturer, t.ex. renade enzymer från bakteriers innandömen. Genom att i stället använda levande bakterier identifieras redan från början medel med antibakteriell aktivitet. Traditionellt söker man substanser som dödar bakterier och som påverkar både de sjukdomsframkallande bakterierna och de som ingår i vår normala bakterieflora. Som virulensblockerare väljs istället substanser som endast blockerar bakteriens sjukdomsframkallande förmåga utan att påverka övriga bakterier. En av de viktigaste anledningarna till misslyckanden att hitta nya antibiotika är att substanser som binder till strukturer inne i bakterierna måste omvandlas kemiskt så att de kan tränga igenom de mycket motståndskraftiga membran som omger bakterier. Denna omvandling har visat sig vara komplicerad eftersom substanserna då nästan alltid förlorar den antibakteriella effekten. Bolagets substanser blockerar strukturer på ytan snarare än inne i bakterien vilket underlättar utvecklingsarbetet. virulensblockerare sannolikt är fullt verksamma mot antibiotikaresistenta bakterier. risken för resistensutveckling mot virulensblockerare sannolikt är låg. Patentstrategi Arbetet med att uppnå ett effektivt patentskydd är en viktig del av Bolagets verksamhet. Bolaget förvärvar de kommersiella rättigheterna för innovationer som görs av olika forskare. Till dessa forskare har Bolaget endast begränsade ekonomiska åtaganden i form av royalties och andra kostnader. Bolaget har som princip att så fort som möjligt söka patent för nya upptäckter. Detta gör att substanserna snabbt kan användas av olika akademiska forskargrupper. Om utvecklingsarbetet visar att substanserna inte är lämpliga för läkemedelsutveckling avslutas den kostnadskrävande ansökningsprocessen. Bolaget har fått en patentansökan beviljad i USA. Detta patent är också under behandling för godkännande i Europa. Patentet täcker en grupp substanser som testats av forskargrupper världen över. De har även publicerat resultaten i välrenommerade tidskrifter. T3SS Flagellum Förväntade fördelar med virulensblockerare Eftersom virulensblockerare ännu inte har testats på patienter kan deras fördelar i jämförelse med antibiotika endast bedömas utifrån prekliniska forskningsresultat och kännedom om deras verkningsmekanismer. Fördelar är att virulensblockerare inte påverkar den normala bakteriefloran i tarmkanal och luftvägar. Detta bidrar till en låg biverkningsprofil. Figur 1. Det finns stora likheter mellan flera olika delar hos Typ III-sekretionssystemet (T3SS) och flagellen. I figuren har dessa delar färgats lika. De delar som saknar likhet med varandra är färgade med ljust respektive mörkt grått.

10 10 innate pharmaceuticals ab Tabell 1. Aktuella patent och patentansökningar. Uppfinning Ansökningsår Publiceringsnummer Status >10 substanser som virulensblockerare 2007 PCT/SE2008/ Under behandling >60 substanser som virulensblockerare 2002 US Beviljat i USA EP Under behandling Effektiv produktutveckling Utveckling av läkemedel innebär en hög risk. Den är sannolikt högre när det gäller projekt som syftar till helt nya behandlingar utan tidigare klinisk erfarenhet. Om sådana projekt lyckas är dock chanserna för kommersiella framgångar desto större. Under forsknings- och utvecklingsfaserna är det viktigt att försöka minimera riskerna. Innate Pharmaceuticals arbetar konsekvent med att välja organisationsformer och affärsmodeller som i möjligaste mån reducerar bolagets kostnadsmassa och därmed den finansiella risken utan att försena produktutvecklingen. Innate Pharmaceuticals är i flera avseenden ett virtuellt bolag. Under de senaste tre åren har antalet anställda varit åtta till tio personer som huvudsakligen är engagerade i projektledning. Bolagets laboratorium ägnar sig åt att utveckla biologiska mätmetoder och screening av kemiska substanser. Den grundläggande biologiska och kemiska forskning som Bolagets läkemedelsutveckling grundar sig på har sina rötter i akademisk i forskning vid främst Umeå universitet. Denna forskning hade pågått i cirka trettio år innan man kunde se kommersiella möjligheter, som var anledningen till att Innate startades år Bolaget har från start byggt upp ett nätverk med akademiska forskargrupper i Europa och USA, vilket bl.a. innebär att investeringar i dyrbar forskningsutrustning praktiskt taget undvikits. Bolagets personal har genomgående universitetsutbildning och fyra av tio har doktorsgrad. Denna personalsammansättning är en förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt samarbete med externa forskargrupper, vilket innebär täta kontakter med världsledande forskare och olika forskningsfinansiärer. Forskning och utveckling i samarbete med akademiska forskargrupper bedrivs i den utsträckning som tillgången på forskningsmedel tillåter. För att få kapital till dessa samarbeten är bolaget och forskarna mycket engagerade i ansökningar till olika forskningsstiftelser. Hittills har ca 44 Mkr erhållits på detta sätt. Huvuddelen av dessa forskningsmedel har gått till externa forskare medan Bolaget har fått cirka 20 procent. På kort sikt väljs mindre vanliga sjukdomar för dokumentation av kliniska effekter. Planering och genomförande av kliniska prövningar underlättas om det rör sig om begränsade studier på patienter med väldefinierade infektionssjukdomar. På längre sikt har erfarenheter då byggts upp som kommer till nytta vid mer omfattande kliniska prövningar. Projekt Medel mot diarrésjukdomar Bolagets första produkt under utveckling är ett medel mot bakteriella diarrésjukdomar som orsakas av bl.a. Salmonella-, Shigella-, Yersinia- eller E. coli-bakterier. Diarrésjukdomar beräknas drabba mer är en miljard människor årligen och dödar omkring två miljoner barn per år. I USA är diarrésjukdomar årligen orsaken till 1,8 miljoner sjukhusbehandlingar och över dödsfall. Innate Pharmaceuticals AB har slutit ett samarbetsavtal med Syngene International Ltd, Bangalore, Indien, för att tillsammans utveckla en virulensblockerare mot bakteriella diarrésjukdomar. Kliniska studier, som prövar om virulensblockerare kan förhindra eller bota diarrésjukdomar hos patienter, ska i ett första skede genomföras fram till och med en begränsad Fas II-studie. De kliniska studierna kommer att utföras i Indien. Kostnaden för denna del av projektet tas till cirka 75 procent av Syngene. Sedan terapeutisk förmåga visats kommer Syngene att bekosta och genomföra alla ytterligare kliniska studier för att kunna registrera virulensblockeraren som läkemedel mot bakteriella diarrésjukdomar. Innate Pharmaceuticals behåller marknadsrätterna inom EU medan Syngene International har rätten till övriga delen av världsmarknaden. Bolagen får royalty på respektive bolags försäljning. Projektet avseende medel mot bakteriella diarrésjukdomar fortskrider, med det har försenats pga. svårigheter att hitta bra djurmodeller. Resultaten av kommande djurstudier blir vägledande för valet av läkemedelskandidat, vilket i sin tur styr planen för inledande studier på människa.

11 innate pharmaceuticals ab 11 Figur 2. Bolagets virulensblockerare stoppar bakteriernas förmåga att röra sig med hjälp av flagellen. I den vänstra bilden syns det naturliga mönstret för hur bakterier rör sig på en agarplatta. I den högra bilden ser man att rörelseförmågan försvinner i närvaro av virulensblockerare. Medel mot sexuellt överförda sjukdomar Diarrésjukdomar Svåra brännsår Sexuellt överförbara sjukdomar Preklinisk forskning Preklinisk utveckling Kliniska studier Figur 3. Utvecklingsnivå för Bolagets tre projekt. Den röda färgen visar att projekten passerat den prekliniska forskningsfasen. Den blå färgen visar att samtliga projekt har nått olika stadier av den preklinisk utvecklingsfasen. Klamydiabakterien är mest känd för att orsaka en av världens vanligaste könssjukdomar. Varje år drabbas ca 90 miljoner personer världen över, varav ca 5 miljoner i Västeuropa. Klamydiabakterier är, förutom att de orsakar sexuellt överförda sjukdomar, även orsaken till ögonsjukdomen trakom (Chlamydia trachomatis) och en vanlig orsak till akuta och kroniska luftvägsinfektioner (C. pneumoniae, C. psittaci). Klamydiainfektioner har också föreslagits vara inblandade i kroniska sjukdomar som arterioskleros och osteoporos, således sjukdomar som i dag inte anses orsakas av bakteriella infektioner. Experimentella studier, men även kliniska undersökningar, ger visst stöd för dessa hypoteser. Visst samband föreligger även mellan olika klamydiaarter och ledinfektioner. I det korta perspektivet kommer Bolagets läkemedelsutveckling kring klamydia att utvidgas till sexuellt överförda sjukdomar. En anledning är att en samarbetspartner vid University of California, USA, har visat att några av Bolagets virulensblockerare inte bara förhindrar tillväxt hos klamydiabakterien utan också hos den bakterie som ger upphov till gonorré. Försöken har utförts i laboratoriemiljö. Den vetenskapliga kartläggningen av virulensblockerares effekter på mikroorganismer som är kopplade till sexuellt överförbara sjukdomar fortsätter i samarbete med den amerikanska partnern. Medel mot svåra brännskador Olycksfall med svåra brännskador är ett av de värsta tillstånd man kan råka ut för, med långvariga sjukhusvistelser som följd. Ofta tillstöter infektioner som ytterligare en livshotande komplikation. Den allvarligaste sjukhusinfektionen beror på pseudomonasbakterier och dessa är resistenta mot de flesta antibiotika. INP 341 är en av Innates virulensblockerande substanser. INP 341 oskadliggör pseudomonas genom att inaktivera flera av bakteriens sjukdomsframkallande faktorer. Bl.a. hämmas T3S-systemet, vilket gör att bakterien förlorar möjligheter att injicera toxiska substanser i värdorganismen. Bakterierna förlorar också rörelseförmågan (Figur 2). Nya laboratorieresultat visar att några av Bolagets virulensblockerare även hindrar bakterier att bilda biofilm. Biofilm gör att bakterierna kan bilda kolonier som bl.a. skyddar dem från angrepp av antibiotika. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har efter verksamhetsårets slut klassificerat Innate Pharmaceuticals läkemedelssubstans INP 341 som särläkemedel för att behandla infektioner i samband med svåra brännskador. Det är Bolagets första substans att beviljas sådant status. Detta medför flera fördelar för Bolaget, såsom ensamrätt i tio år på Europamarknaden efter registrering, reducerade administrativa avgifter till myndigheten och kostnadsfria konsultationer med att utforma utvecklingsprogrammet. INP 341 uppfyller kriterierna för att klassificeras som särläkemedel bland annat för att svåra brännskador som infekteras med pseudomonasbakterier är ett livshotande tillstånd och för att INP 341 kan innebära en avsevärd förbättring jämfört med befintlig behandling. Projektet befinner sig i tidig preklinisk utvecklingsfas. Ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt planeras.

12 12 innate pharmaceuticals ab Strategiska samarbeten Överbryggande forskningsstrategi Innate Pharmaceuticals tillämpar en överbryggande forskningsstrategi, dvs. en forskningsstrategi som syftar till att snabbast möjligt ta vetenskapliga resultat från universitet och högskolor fram till patienter. Innate Pharmaceuticals uppgift blir därefter att med projektstyrd forskning och utveckling ta fram läkemedel. Samarbetet innebär att Bolagets virulensblockerare testas i olika laboratorier under skilda experimentella betingelser vilket ökar möjligheterna att bedöma resultatens tillförlitlighet. Samarbetets effektivitet kan mätas i antalet publikationer som forskargrupperna publicerat. Hittills har tretton sådana publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter. Figur 4 illustrerar det omfattande samarbete som den överbryggande forskningsstrategin ger upphov till. Den främsta orsaken till att den överbryggande strategin blivit möjlig ligger i att Bolagets läkemedelssubstanser har en helt ny farmakologisk profil som gör dem attraktiva för forskare att användas som forskningsverktyg. Med substansernas hjälp öppnas nya möjligheter för forskarna att studera hur bakterier kan framkalla infektioner. För bolaget innebär detta betydande tidsvinster och reducerade kostnader. Vetenskapliga studier med virulensblockerare kan sättas igång utan dröjsmål eftersom forskarna redan har expertis och experimentell metodik. Bolaget behöver alltså inte investera i all nödvändig avancerad utrustning och inte heller ägna tid till att planera, sätta upp och genomföra experimenten, vilket minskar behovet av anställda forskare. Nedan anges exempel på samarbeten som har stor betydelse för Innate. VINNOVA Ett av bolagens projekt har under perioden delfinansierats av VINNOVA. Forskningsprojekt Forska & Väx startade i juni 2006 och avslutades i november Projektet utfördes tillsammans med Smittskyddsinstitutet samt forskarna Sven Bergström, Mikael Elofsson och Hans Wolf-Watz vid Umeå universitet. Bolaget innehar de immateriella rättigheterna till det material bolaget producerar inom ramen för dessa projekt. De ekonomiska rättigheterna till nya upptäckter och uppfinningar tillfaller bolaget oavsett vem som producerar resultaten. Griffith University Australien Syngene International Ltd. Indien Karolinska institutet Syngene International Ltd. Indien Sållning av substanser Institute for Animal Health Storbritannien Umeå universitet Diarré sjukdomar Innate Pharmaceuticals Svåra brännsår Umeå universitet Uppsala universitet Bristol University Storbritannien Utrecht University Nederländerna Sexuellt överförbara sjukdomar Smittskyddsinstitutet Umeå universitet Uppsala universitet University of California Irvine, USA Figur 4. Bolagets överbryggande forskningsstrategi har gett upphov till ett stort antal samarbeten med partners världen över.

13 innate pharmaceuticals ab 13 Sållning av tals substanser vid Umeå universitet och Griffith University Utvalda substanser Optimering av substanserna Preklinisk forskning och utveckling Kliniska studier Produkt på marknaden SYNGENE INTERNATIONAL LTD Syngene Licensiering/ samarbetspartner Figur 5. Utvecklingen av Bolagets substanser sker i flera steg, från sållning till den färdiga produkten. I detta arbete har Syngene en betydelsefull roll i optimeringen av utvalda substanser. Innate kommer sedan att söka en samarbetspartner för kliniska studier, produktion och marknadsföring. Bolaget har ett samarbetsavtal med Syngene International Ltd, Bangalore, Indien, som är dotterbolag till det noterade bolaget Biocon Ltd. Den mest omfattande delen av samarbetet gäller utveckling, produktion och marknadsföring av medel mot bakteriella diarrésjukdomar vilket beskrivits under rubriken Projekt. En annan del av samarbetet gäller syntes av kemiska substanser som kan utvecklas till läkemedel för behandling av andra sjukdomar än diarré. För att hitta molekyler som kan bli läkemedel har Bolaget genomfört sållningar av stora samlingar av kemiska substanser. Det innebär att tiotusentals substanser testas på bakterier. Substanser med bra virulensblockerande förmåga väljs ut för optimering, vilket går ut på att göra kemiska förändringar för att öka effektiviteten och minska eventuella toxiska effekter (Figur 5). Detta arbete kräver stora kunskaper och resurser inom organisk kemi. Syngene utför enligt avtalet hela optimeringsarbetet. Under de knappt två år som gått sedan avtalet ingicks har Syngene deltagit i optimeringsarbetet för sju substansklasser och syntetiserat runt 300 molekyler, som sedan utvärderats i Innate Pharmaceuticals testbatterier. På så sätt har Innate Pharmaceuticals erhållit ett stort antal läkemedelssubstanser som används i företagets olika projekt. Optimeringsarbetet har också betydelse för att bättre underbygga och avgränsa Bolagets patentansökningar. GRIFFITH UNIVERSITY Innate Pharmaceuticals har under år 2008 slutit ett samarbetsavtal med Griffith University i Australien, för att hitta naturprodukter som kan utvecklas till läkemedel mot infektionssjukdomar. Innate får tillgång till en substanssamling på cirka naturprodukter som ska testas. Griffith får ersättning vid starten av projektet, vid uppnådda milstolpar och royaltybetalningar baserade på nettoförsäljning av eventuella framtida produkter. Naturprodukter har visat sig lämpliga som läkemedel mot bakterieinfektioner och de flesta antibiotika har utvecklats från naturprodukter. Genom evolutionen har molekyler i växter och djur anpassat sig till att passera cellväggar och cellmembran, vilket är viktiga egenskaper för en substans som ska användas som läkemedel. En annan fördel är rikedomen av olika kemiska strukturer hos naturprodukter. Innate Pharmaceuticals val att sålla den unika substanssamlingen vid Griffith University öppnar möjligheter för Bolaget att hitta helt nya och unika molekyler för läkemedelsutveckling. Griffith University har byggt upp en bank med växter och marina organismer från tropiska delar av Queensland, Tasmanien, Papua Nya Guinea och Kina. Där ingår material från 60 procent av världens växtfamiljer och marina organismer. Med hjälp av Griffiths egen teknologi har det insamlade råmaterialet förädlats till cirka naturprodukter. Det som gör denna samling av substanser unik är att de största molekylerna, som är svåra att utveckla till läkemedel, är borttagna och att produkterna är renade från salter, socker och fetter vilket underlättar urvalsprocessen. Naturprodukterna ska testas med hjälp av Innate Pharmaceuticals teknologi för att hitta nya virulensblockerare. Naturprodukterna kommer att optimeras av Bolaget. Även här kommer företaget att kunna utnyttja Syngene Internationals resurser genom det tidigare avtalet. För att ytterligare stärka den vetenskapliga kompetensen har Bolaget också slutit ett samarbetsavtal med Umeå universitet, som innebär att naturprodukterna kan utnyttjas av universitets forskare för vetenskapliga studier. Samarbetsprojektet stöds ekonomiskt av Kempestiftelserna. Den överbryggande forskningsstrategin tillämpas således för att göra det möjligt för Innate Pharmaceuticals att maximera kunskapsinhämtningen om naturprodukternas kemi och farmakologi.

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 22 Koncernens

Läs mer

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 Årsredovisning 2014 Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 VD-ord 6 Aktieägarinformation 8 Förvaltningsberättelse 12 Riskfaktorer 13 Verksamhet 16 Finansiell utveckling 24 Organisation

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 6 Forskningsportföljen... 8 Nätverk och medarbetare...

Läs mer

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar Årsredovisning 2011 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande

Läs mer

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006 10 16 Marknadsföring och försälj-

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab Med Orexo eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, Orexo AB (publ)

Läs mer

BioInvent International AB (publ)

BioInvent International AB (publ) BioInvent International AB (publ) Prospekt för upptagande till handel på reglerad marknad avseende aktier i BioInvent International AB (publ) I detta prospekt används definitionen BioInvent och Bolaget

Läs mer

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2 Innehåll Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 VD har ordet Kommersiell bas för framtiden 4 Intervju med styrelseordföranden Den fortsatta strategiska resan 5 Med koncentration

Läs mer

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013 Året som gått 0 Året som gått 1 Året som gått Oasmia fortsatte att utvecklas som bolag under året och förstärkte sin position på ett antal områden. Finansieringen säkrades genom en nyemission som genomfördes

Läs mer

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 KANCERA / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Riskfaktorer 6 Information till investerare 10 Erbjudandet i sammandrag

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 Oasmia Pharmaceutical Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 2(63) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bolaget i korthet...3 Fokus 2008/09...4 Väsentliga händelser under perioden...5 Händelser efter balansdagen...6 Verksamhetsbeskrivning...7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernen består av MedivirAB, dotterbolagen Medivir UK Ltd, CCS AB och Medivir Personal AB samt dotterdotterbolagen. och Nordic Care Sweden AB.

Koncernen består av MedivirAB, dotterbolagen Medivir UK Ltd, CCS AB och Medivir Personal AB samt dotterdotterbolagen. och Nordic Care Sweden AB. M E D I V I R 2 0 0 1 Å R S R E D O V I S N I N G Innehåll Medivir i korthet Medivir AB Medivir i korthet Året i korthet.............................. 1 VD-intervju................................ 2 Tydligt

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på

Läs mer

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad Emissionsmemorandum 2015 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Fem skäl att teckna aktien 4 Villkor och anvisningar 5 AktieTorget 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier...

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier... ÅRSREDOVISNING 2012 2 Finansiell kalender 2013 32012 ÅRSREDOVISNING 2012 Året i korthet... 4 Genovis på 2 minuter... 5 VD har ordet...6 Mål och strategier... 8 Försäljning och kunder... 10 Genovis produkter

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Nyemission 2014 2 X X X X X VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009 Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009 FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Fjorton (14) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ) INNEHÅLL BioInvent i sammandrag... 1 Inbjudan till förvärv av aktier i BioInvent International AB (publ)... 3 Villkor och anvisningar...

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

INNEHÅLL. Information till aktieägarna 2. Viktiga händelser 2000 3. VD har ordet 4. Anpassad lösning för tillämpad genomics 6

INNEHÅLL. Information till aktieägarna 2. Viktiga händelser 2000 3. VD har ordet 4. Anpassad lösning för tillämpad genomics 6 1 INNEHÅLL Information till aktieägarna 2 Viktiga händelser 2000 3 VD har ordet 4 Anpassad lösning för tillämpad genomics 6 Utvecklingen inom genomics i korthet 8 Pyrosequencing Framtidens teknologi 10

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma.

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma. ERbeta LXR inflammation GR inflammation NURR1 LXR inflammation RORgamma GR inflammation ERbeta Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) RORgamma NURR1 ERbeta LXR inflammation GR inflammation

Läs mer

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist Inbjudan till teckning av aktier i PledPharma AB (publ) Juni 2011 Upprättande och registrering av prospekt Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) NYEMISSION 2009 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) 1 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: Avstämningsdag

Läs mer