Information om rapportering i Fartygsrapporteringssystemet (FRS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om rapportering i Fartygsrapporteringssystemet (FRS)"

Transkript

1 1 (11) PM Handläggare, direkttelefon Dnr: Enligt sändlista Information om rapportering i Fartygsrapporteringssystemet (FRS) Bakgrund I Sjöfartsverkets huvuduppgifter ingår bl.a. att utöva tillsyn över sjösäkerheten och ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten. Sjöfartsverket ska även fullgöra de uppgifter som Sverige i egenskap av medlemsstat har ålagts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (det s.k. övervakningsdirektivet) och även ansvara för att de uppgifter som enligt direktivet ankommer på en behörig myndighet, hamnmyndighet eller landcentral fullgörs. EU-direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:19) om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall (rapporteringsföreskriften). Fartygsrapporteringssystemet (FRS) I syfte att effektivisera sjötrafikövervakningen, särskilt för fartyg med farligt eller förorenande gods, har EU har upprättat ett centralt informationssystem med indexdatabas, SafeSeaNet (SSN), dit varje medlemsland ska överföra information från sina nationella system. Varje medlemsland har dessutom skyldighet att informera (notifiera) indexdatabasen när informationen förändras samt svara på informationsförfrågningar från den. I Sverige är det Sjöfartsverket som har ansvaret för att samla in och distribuera informationen och för detta ändamål har verket utvecklat ett datasystem som heter, Fartygsrapporteringssystemet (FRS).

2 2 (11) Sedan den 1 januari 2005 har det varit möjligt att rapportera fartygsanmälan elektroniskt i FRS. Den 1 december 2005 utvidgades den elektroniska rapporteringen i FRS till att även gälla farligt eller förorenande gods samt fartygsgenererat avfall. FRS tillhandahåller tre alternativa rapporteringsmöjligheter: 1. manuell inmatning via webbapplikation på Sjöfartsverkets hemsida, 2. automatisk överföring via XML-gränssnitt, eller 3. automatisk överföring via EDIFACT-gränssnitt. I rapporteringsföreskriften finns bestämmelser om att befälhavaren, fartygsoperatören eller dennes ombud har skyldighet att lämna uppgifter angående: 1. Fartygsanmälan (Port notification) I 5 6 anges att fartyg med en bruttodräktighet av minst 300 som är på väg till en svensk hamn eller en ankarplats inom svenskt sjöterritorium eller avgår från en svensk hamn eller en ankarplats inom svenskt sjöterritorium skall rapportera sin ankomst respektive avgång. 2. Farligt eller förorenande gods (Hazmat notification) Enligt meddelas att alla fartyg med farligt eller förorenande gods, som är på väg till en svensk hamn eller en ankarplats inom svenskt sjöterritorium eller avgår från en svensk hamn eller en ankarplats inom svenskt sjöterritorium, skall rapportera in de uppgifter som anges i föreskriftens bilaga 3 till Sjöfartsverket. 3. Fartygsgenererat avfall (Waste notification) Enligt skall angivna fartyg förhandsanmäla det avfall som skall avlämnas till hamnens mottagningsanordning. Dessa uppgifter skall, i enlighet med 7 och 12 rapporteringsföreskriften, överföras elektroniskt på det sätt som Sjöfartsverket anvisar. Sjöfartsverket anvisar att överföring ska ske till FRS. Undantag Enligt i rapporteringsföreskriften finns en möjlighet till undantag från rapportering av farligt och förorenande gods för både nationell och internationell tidtabellsbunden trafik. Med tidtabellsbunden trafik avses färjetrafik med täta och regelbundna hamnanlöp enligt en offentliggjord tidtabell. För att ett sådant undantag skall kunna godkännas av Sjöfartsverket krävs att den som bedriver trafiken upprättar ett internt system som säkerställer att rapporteringsuppgifterna utan dröjsmål kan överföras elektroniskt till Sjöfartsverket via FRS. Hur denna överföring

3 3 (11) maskin maskin ska göras, via XML- eller EDIFACT-format, finns mer information att läsa om på 625.aspx. Vidare krävs att den som bedriver trafiken upprättar och kontinuerligt uppdaterar en lista över berörda fartyg och överlämnar den till Sjöfartsverket. Undantag kan endast beviljas om den hamn fartyget ankommer eller avgår ifrån tillstyrker ett sådant undantag. Ett sådant tillstyrkande skall vara skriftligt och bifogas ansökan. Dispens I rapporteringsföreskriftens föreskrivs en möjlighet att få dispens från kravet att överföra uppgifterna elektroniskt på det sätt som Sjöfartsverket anvisar. Denna dispensmöjlighet innebär således inte en möjlighet att slippa rapportera in de aktuella uppgifterna, utan endast att rapportera in dem på annat sätt än till FRS. Dispensmöjligheten var dock en övergångsbestämmelse, avsedd att gälla under ett år, för att ge möjligheten att hinna inrätta sig efter det anvisade systemet FRS. Den 1 januari 2007 upphörde möjligheten att få sådan dispens. Alla dispensbeslut som meddelats fram till det datumet upphörde då också att gälla. Det innebär att det inte längre finns någon möjlighet att rapportera in de aktuella uppgifterna på annat sätt än till FRS. Straffrättsligt ansvar Bestämmelserna i 5 6 rapporteringsföreskriften om ankomst- och avgångsanmälan har tillkommit med stöd av bemyndigandet i 7 kap. 2 5 fartygssäkerhetslagen (2003:364) och 2 kap. 7 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Av 8 kap fartygssäkerhetslagen framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar en anmälnings- eller uppgiftsskyldighet som föreskrivits med stöd av 7 kap. 2 5 fartygssäkerhetslagen skall dömas till böter. Bestämmelserna om rapportering av farligt eller förorenande gods i rapporteringsföreskriften har tillkommit med stöd av bemyndigandet i 7 kap. 3 lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) och 7 kap. 2 förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening mot fartyg (FÅFF). Om anmälan inte sker skall ansvar utdömas enligt 10 kap. 4 3 c LÅFF. Där stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om skyldighet att lämna uppgifter som meddelats med stöd av 7 kap. 3 samma lag, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är Sjöfartsverkets uppfattning att uppgiftsskyldigheten i samtliga dessa fall måste anses innefatta såväl att lämna uppgifterna som att lämna de rätta uppgifterna samt att lämna dem på det anvisade sättet. Vem av befälhavare, fartygsoperatör eller dennes ombud som sedan i praktiken kan åläggas det

4

5 5 (11) Sändlista AB August Leffler & Son AB Bröderna Höglund AB Carl E Ekman AB Carl Lundvall AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Gust. Magnussons Eftr. AB Helge Josephson AB J A Henriksson & Co AB Kviske & Dahl AB P J Haegerstrand AB Sölvesborgs Skepssmäkleri och Sped AB Th Schéle ACL Shipping AB AF Shipping AB Albatross Marine Chartering AB Andership AB Andersson & Lundqvist AB Aqua Marine Shipping Consult AB AS Tallink Group Askala Shipping AB AW Shipping AB B Bergdahl & Co AB Baltic Destination AB Baltic Offshore Kalmar AB Baltic Scandinavian Lines Becoship AB Berndtssons Rederi AB Birka Line ABP Björsbo Shipping Blidberg, Metcalfe & Co AB Bornholmstrafikken Brofjorden Ship Agency AB Bror Andrén AB Broström AB Burger Sweden AB C A Lagerwall AB Cetonia Shipping AB Christopher Polhemgymnasiet Citadel Shipping AB

6 6 (11) Cobelfret AB Color Line A/S Copenhagen Malmö Port AB Dahl & Björkeroth AB Dalarö Sjötransport Delta Terminal AB Destination Gotland DFDS Seaways AB DFDS Tor Line DFDS Transport AB EBS Management Edvin Svensons Skeppsmäkleri AB Eimskip Logistics AB Eimskip Transport AB Ektank AB Eltel Networks Infranet AB Euro Trans Skips Euro Trans Skips c/o Seatrans DA Europa Transport AB European Cargo Carriers AB European Cruise Service European Cruise Service A/S Ferm & Olsson Brofjorden AB Ferm & Olsson Stenungsund AB Fermson Lysekil AB Finnlink AB Forestwood Agencies Halmstad AB Franck & Tobiesen AB Fundator Försvarsmakten Gemek Shipping Gillis Shipping Gotlands Hamnar Gotlands kommun Gotlandsflis AB Grimaldi Maritime Agencies Sweden AB Grundberg Shipping Piteå AB Gävle Hamn AB Gävle Skeppsklarering AB Göteborgs Hamn AB H H Ferries AB Halmstads Hamn och Stuveri AB Hansa Shipping AB Hansell Shipping AB

7 7 (11) Hasting Agency AB Hasting Tanker AB Helsingborgs Hamn AB Henriksson Shipping AB Hillerström Shipping AB HML Shipping AB Holmen Paper AB Holmen Paper Hallsta Höganäs Shipping AB Interforest Agency Umeå, SCA transforest AB Sundsvall Institutet för transportforskning Ivar Lundh & Co J Arndt Shipping J.A.Shipping AB Janssonfrakt - E.G. Jansson AB Jarl Shipping AB Johan Nilsson & Co AB Jönsson-Novabolagen AB K Line Sweden AB Kalmar Hamn Karlshamn Hamn AB Kaship AB Kjellén Chartering AB Klaveness Cement Logistics AB Korsnäs AB Kursiu Linia Sweden AB Kustbevakningen L Svensson Shipping AB L.K. Shipping & Agency AB Landskrona Hamn AB Landskrona Ship Agents Larson & Linds Eftr AB Latvian Coast Guard Serv Lindblom & Co Lindéns Fritz Nilssons Eftr AB Lindholm Cruise Service AB Lindholm Shipping AB Ljusterö Sjö Shipping AB Luleå Hamn Lys-Line Sweden AB M Shipping M.Hannestad AS Maersk Sverige AB

8 8 (11) Magnusson Shipping Manneship AB Marine Carrier AB Melship AB Morgan Wedlin & Son AB MRCC Sjöfartsverket Göteborg M-Real Sverige AB MSC Shipping AB Mälaragent AB Mälarhamnar AB Mönsterås Hamn AB Nautic Shipping AB Nordagent Shipping AB Nynäs AB Nynäs Naphthenics AB Nynäshamns Skeppsmäkleri AB Oljeimportörernas förening OljOla AB OP Svenssons Skeppsmäkleri AB Partred. för MT Ängön Percy Tham i Oxelösund AB Peter Lyth Shipping AB Polferries AB Pol-Line AB Preem Petroleum AB, Preemraff Lysekil Ramonia Chartering AB Rederi AB Brevik Rederi AB Castor Rederi AB Donsötank Rederi AB Eckerö Rederi AB Fiducia Rederi AB Lea Rederi AB Lillgard Rederi AB Nordship Rederi AB Nordölink Rederi AB Uman Rederi AB Utrikes Linjer Rederi AB Älvtank Rederi Allandia AB Rederiservice i Landskrona AB Riga Sea Line Sweden Rigas Juras Linija Latvia Risberg Shipping AB RJL Filial till A/S Rigas Juras Linija Latvia

9 9 (11) Ronneby Hamn Rune Erikssons ÅKERI AB Räddningsverket S Ingstad & Co AB S.P.Pettersson Samskip AB Sannes AB SCA Transforest AB/Interforest Agency Scandinavian Shipping & Logistics AB Scandinavian Shipping AB Scandlines AB Scandlines Danmark A/S Scanway Shipping AB Schweden Split AB Segerhammars Skeppsmäkleri AB Shipriders AB/m/v Franklin SIA RIGA SEA LINE Silja Line AB Simon Edström Shipping AB Simrishamn Shipping AB Sjöassuradörernas Förening Sjöbefälsförbundet Sjöbefälsskolorna Sjöfartens Arbetsgivarförbund Sjöpolisen SjoV Sjöfarstverket TOSK VTS SKIAB Smurfit Kappa, Kraftliner Piteå Sol Agencies AB Stefan Trybom AB Stena Gotthard AB Stena Line Scandinavia AB Stena Oil AB STOC Tankers AB Stockholmradio Stockholms Hamn Stora Enso Transport and Distribution Sundship TNT Freight Management Sweden AB Sundsvalls Hamn AB Svenskt OljehamnsForum Sveriges Fartygsbefälsförening Sveriges Redareförening Sveriges Segelfartygsförening

10 10 (11) Sveriges Hamnar Sveriges Skeppsmäklareförening Sveriges Transportindustriförbund Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, Swedish Club Sveriges Ångbåtsförening Swanfalk Shipping AB Sweden Transport & Logistic Shipping AB Swedia Rederi AB Swedish Maritime AB SWEREF Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Södertälje Hamn AB Södra Cell AB Tallink Silja AB Tallink Sverige AB Team Lines GMBH o Co KG (Göteborg) Team Lines GMBH o Co KG (Södertälje) Terminal West AB Topoil AB Trans Shipping Services AB Transatlantic European Services AB Transportgruppen Transweco Agency AB Triship Tsa Tanker Shipping AB TT-Line AB Tullverket Tärntank Rederi AB UA Roselius AB Uddevalla Hamnterminal AB Umeå Hamn AB Umeå Hamn AB, Holmsund Unér Shipping AB Unifeeder A/S c/o Unifeeder Sweden AB Valdemar Anderssons Skeppsmäkleri AB Wallenius Wilhelmsen Logistics AS Norge filial Sverige Wallhamn AB Wallhamnbolagen AB Viking Line ABP Viking Line Skandinavien Viking Rederi AB Visby Energi AB

11 11 (11) Vägverket, färjerederiet Vänerhamn AB Västerviks Logistik och Industri AB Västerviks Shipping Services AB Ystad Hamn Logistik AB Ystad Terminal AB Åhus hamn & stuveri AB Ödmark & Andersson AB Örnsköldsviks Buss AB Ösab Ships Agency AB Österberg Skeppsmäkleri AB Österströms Rederi AB

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar 1 Aktuellt 2 Ny linjechef nöjd med högsäsongen 3 Förutsättningar

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2010 2010-06-04 ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2010 2010-06-04 ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR Nr 5 2010 2010-06-04 SKEPPSMÄKLARNYTT Årsmöte med sol och magi i norr Hamnagent blir fartygsagent och andra beslut tagna på styrelsemötet Fartygsagent med rätt att gripa in 54 Organisationer går till EU

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2013 2013-06-03 ÅRSMÖTE I ABSOLUT SOLSKEN

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2013 2013-06-03 ÅRSMÖTE I ABSOLUT SOLSKEN Nr 5 2013 2013-06-03 SKEPPSMÄKLARNYTT Årsmöte i absolut solsken Punkt är nu satt i debatten kring APMT Succé - enda passande ordet för Sjöfartens entreprenörsdag 2013 Cajsa Henrikson Ung Sjöfartsentreprenör

Läs mer

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 4, 2006 Aktuellt 2 Perstorp 3,4 Miljöteknisk undersökning 4 Julfrukten anländer 7 Tävling

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m.

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Sida 1 (12) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Överklagandet

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär STYRNING AV BOLAG OCH VERKSAMHET Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolags styrnings rapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön; beslutade den xx xxxx 2005. SJÖFS 2005:XX Utkom från

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT 1(3) BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT Föreskriftens namn Ärendenummer Ansvarig chef Ansvarig tjänsteman på avdelningen Författningstjänster Ansvarig sakkunnig Den sakkunniges sektor/avdelning/enhet Bakgrund

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Utlänningsförordning (2006:97)

Utlänningsförordning (2006:97) Utlänningsförordning (2006:97) 1 kap. Innehåll och definitioner Utlänningsförordning 1 kap. [4401] 1 [4401] I denna förordning finns bestämmelser om förordningens innehåll och definitioner (1 kap.) ([4401]

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet Anlöpsinformation för ett ankommande fartyg till Energihamnen i Göteborg Analys samt utvärdering av hur anlöpsinformationen ser ut för ett anlöpande tankfartyg Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet JONATHAN

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer