BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT"

Transkript

1 1(3) BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT Föreskriftens namn Ärendenummer Ansvarig chef Ansvarig tjänsteman på avdelningen Författningstjänster Ansvarig sakkunnig Den sakkunniges sektor/avdelning/enhet Bakgrund och målsättning (nationellt behov/genomförande) Upphävande av Sjöfartsverkets föreskrift om skyddsinformation som skall tillhandahållas innan ett fartyg anlöper hamn TRAFI/11474/ /2015 Susanna Metsälampi, avdelningschef Leila Harjula, jurist Ann-Christine Kivelä, överinspektör Transportmedel/Fartyg/Havsmiljö och sjöfartsskydd Genom föreskriften föreslås Sjöfartsverkets föreskrift av den 16 september 2005 om skyddsinformation som skall tillhandahållas innan ett fartyg anlöper hamn (Dnr 1519/30/2005) bli upphävd. Den innehållsmässigt delvis föråldrade föreskrift som nu föreslås bli upphävd är utfärdad med stöd av bemyndigandet i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004, nedan lagen om sjöfartsskydd). Enligt lagens 13 1 mom. ska de uppgifter om fartyget som hänför sig till sjöfartsskyddet och som avses i artikel 6 i den s.k. förordningen om sjöfartsskydd (Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EG) nr 725/2004) tillställas Trafiksäkerhetsverket på det sätt som verket bestämmer. Behöriga myndigheter enligt lagen om sjöfartsskydd är Trafiksäkerhetsverket, Gränsbevakningsväsendet, polisen och tullverket. Föreskriftens upphävande anknyter till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (nedan direktivet om rapporteringsformaliteter för fartyg). Enligt direktivet ska medlemsstaterna senast den 1 juni 2015 börja tilllämpa elektronisk informationsöverföring vid fullgörandet av alla de rapporteringsformaliteter som avses i direktivet. Punkt A i bilagan till direktivet innehåller en förteckning över rapporteringsformaliteter som följer av unionsrättsakter, däribland tillhandahållandet av skyddsinformation enligt förordningen om sjöfartsskydd. Direktivet om rapporteringsformaliteter för fartyg sattes i kraft den 18 maj 2012 genom en ändring (225/2012) av lagen om fartygstrafikservice (623/2005). Enligt nämnda lags 20 a ska VTS-myndigheten (Trafikverket) inrätta och upprätthålla ett nationellt system för hantering av information inom sjöfarten (Portnetsystemet). Trafikverket meddelar också närmare föreskrifter om anmälningsförfarande, åtkomsträttigheter, om utlämnande av uppgifter till myndigheter m.m. Lagens 22 a innehåller bestämmelser om fartygens ankomstmeddelande och om hur det görs med hjälp av det elektroniska systemet för hantering av information inom sjöfarten. Ankomstmeddelandet ska innehålla de uppgifter som anges i punkt A i bilagan till direktivet om Trafiksäkerhetsverket

2 2(3) rapporteringsformaliteter för fartyg, däribland tillhandahållandet av skyddsinformation. Enligt lagens 22 g meddelar Tullen närmare föreskrifter om innehållet i de meddelanden som avses i 22 a (fartygens ankomstmeddelande) och 22 b (fartygens avgångsmeddelande) och om registrering av meddelandena i det system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a. Kravet i direktivet om rapporteringsformaliteter om att fartygen ska tillhandahålla skyddsinformationen i elektroniskt format har införlivats i den nationella lagstiftningen genom en ändring av lagen om fartygstrafikservice som trädde i kraft den 18 maj Av denna anledning bör Sjöfartsverkets föreskrift från 2005 om skyddsinformation som skall tillhandahållas upphävas såsom överflödig. Det finns inte heller något behov av att revidera föreskriften. Föreskriftens konsekvenser för myndigheten och regleringen Konsekvenser för myndighetens verksamhet Konsekvenser för regleringens utveckling; förenklar föreskriften regleringen? Föreskriftens konsekvenser för kunderna, intressegrupperna och den administrativa bördan Konsekvenser för kundernas verksamhet (funktionella och ekonomiska) Inverkan på den administrativa bördan Övriga konsekvenser Säkerhetskonsekvenser Trafiksäkerhetsverket får i egenskap av i lagen om sjöfartsskydd avsedd behörig myndighet den skyddsinformation som avses i artikel 6 i direktivet om rapporteringsformaliteter för fartyg direkt från det system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a i lagen om fartygstrafikservice. Föreskriften har inga konsekvenser för myndighetens verksamhet. Systemet för hantering av information inom sjöfarten upprätthålls av Trafikverket. Systemet har varit i bruk sedan år 2000 och fartygens ankomstmeddelanden, däribland skyddsinformationen, tillhandahålls redan i elektroniskt format. Genom föreskriften förenklas både regleringen och myndighetens verksamhet i och med att de närmare föreskrifter om fartygens ankomstmeddelanden och deras innehåll som avses i lagen om fartygstrafikservice härefter meddelas av en enda myndighet (Tullen). Föreskriften har inga konsekvenser för kunderna, eftersom skyddsinformationen redan i åratal har tillhandahållits i elektroniskt format och därmed registrerats i systemet för hantering av information inom sjöfarten. Genom föreskriften förenklas också kundernas verksamhet, då det inte längre finns föreskrifter meddelade av olika myndigheter om fartygens ankomstmeddelande och deras innehåll. Föreskriften har inga säkerhets-, miljö- eller tillgänglighetskonsekvenser. Miljökonsekvenser Tillgänglighetskonsekvenser Preliminär tidtabell Trafiksäkerhetsverket anser det inte nödvändigt att skicka föreskriften på remiss. Intressegrupperna har dock möjlighet att kommentera projektet på det sätt som beskrivs nedan under rubriken Hörande av intressegrupper. Föreskriften avses träda i kraft senast den 1 juni Trafiksäkerhetsverket

3 3(3) Tidsfrist för genomförande av internationell bestämmelse/eu-rättsakt Samband med andra projekt Hörande av intressegrupper (ev. informationsmöten, särskilda hänsyn i samband med remissförfarandet) Enligt direktivet om rapporteringsformaliteter för fartyg ska medlemsstaterna senast den 1 juni 2015 börja tillämpa elektroniska system för dataöverföring vid fullgörandet av rapporteringsformaliteterna. Därför måste Sjöfartsverkets föreskrift upphävas före den 1 juni Föreskriften har inget samband med Trafis andra aktuella projekt. Avsikten är dock att föreskriften ska träda i kraft samtidigt som Tullens och Trafikverkets föreskrifter om fartygens rapporteringsförfaranden, dvs. senast den 1 juni Eventuella kommentarer angående beslutet om föreskriftsprojektet och upphävandet av Sjöfartsverkets föreskrift bör skickas till Leila Harjula, leila.harjula(at)trafi.fi, senast den 30 april Information om föreskriften Föreskriften publiceras i Trafi.fi och Finlex. De som anmält sig till informationslistan för föreskriftsprojekt får också information om föreskriften per e-post. Närmare upplysningar Leila Harjula, jurist, leila.harjula(at)trafi.fi, tfn Ann-Christine Kivelä, överinspektör, ann-christine.kivela(at)trafi.fi, tfn Datum Beslutet godkänt av Sjöfartsdirektör Tuomas Routa Avdelningschef Susanna Metsälampi Trafiksäkerhetsverket

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer