Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31"

Transkript

1 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils Persson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Åstorps kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av resultat och ställning? Balanserat resultat kan nås vid årets slut? Antagna finansiella målen uppnås? Verksamheten har bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten kan nås? Sida 2 1

2 Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och budget för helåret Belopp i Mkr Kommun Koncern 33,1 35,4 35,2 30,0 34,2 27,0 12,0 15,6 21,7 16,1 Jan-Juli 2012 Jan-Juli 2013 Årsbokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Dotterbolagen ger positivt resultat och kommenteras inte mer Avvikelsen mellan prognos och budget beräknas till +4,0 Verksamheternas avvikelser +2, varav SBK exploatering +7,5 Finansförvaltning +2 Sida 3 Resultat för perioden (jan-juli 2013) jämfört med perioden föregående år Beloppp i Mkr Period i år Period f år Förändring Verksamhetens nettokostnader -367,3-360,8-6,5 Skatter netto 407,3 390,5 16,8 Resultat efter skattenetto 40,0 29,7 10,3 Finansiella poster -10,0 6,5-16,5 Resultat före extraord kostn 30,0 36,2-6,1 Extraordinära kostnader 0,0-3,1 3,1 Nettoresultat 30,0 33,1-3,1 Nettokostnad i % av skatter 90,2% 92,4% Periodens resultat (före e/o) i förhållande till föregående år är -6,1 Mkr men ca +7 Mkr rensat för vissa engångsposter. Återbetalning AFA +11,6 Reavinst pensionsförvaltning +3,3 Reavinst SBK exploatering +11,3 Sänkt diskonteringsränta pensioner -9,8 Ökade skatteintäkter 17 är 10 högre än ökningen verksamhetskostnader Sida 4 2

3 Prognos helår jämfört med budget Belopp i Mkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut f år Verksamhetens nettokostnader -670,2-685,0 14,8-638,2 Skatter netto 697,5 695,1 2,4 666,3 Resultat efter skattenetto 27,3 10,1 17,2 28,0 Finansiella poster -11,3 1,9-13,2 5,4 Resultat före extraord. kostn 16,1 12,0 4,0 33,4 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0-6,4 Nettoresultat 16,1 12,0 4,0 27,0 Nettokostnad i % av skatter 96,1% 98,5% 95,8% Nettoresultat i % av skatter 2,3% 1,7% 4,1% Avvikelsen mellan prognos och budget +4,0 Mkr Verksamheternas avvikelser tot+14,8 (sep kommentar) Ökade skatteintäkter +2,4 Sämre finansnetto -13,2 (sänkt diskonteringsränta -7,9 exkl lsk) Effekter av ändrad utlåning till bolagen ca -5 Mkr Sida 5 Driftbudgetavräkning, prognos för helår i jämförelse med budget (verks nettokostnad) Belopp i Mkr Avvikelse prognos / budget Kommunfullmäktige -0,2 Valnämnden 0,0 Revisionen 0,0 Kommunstyrelsen 0,0 Kommunstyrelseförvaltning 6,9 Bygg- och miljönämnd -1,3 Bildningsnämnden 0,0 Socialnämnden -3,7 Summa förvaltningar 1,7 Pensioner 6,3 Övrigt finansförvaltningen 2,0 Förfoganden 4,7 Summa centralt 13,0 Socialnämnden (-3,7 Mkr) Avvikelsen avser försörjningsstöd -3,7 SBK expl (+7, 5 Mkr) Reavinst fastighetsförsäljning 11,3, varav budgeterat 3,8 Totalt verksamhetens nettokostnader 14,7 Sida 6 3

4 Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar Belopp i Mkr 15,0 61,0 97,0 Utfall 7 mån Prognos 12 mån Budget 12 mån En stor del av investeringsutfallet ska enligt prognosen inträffa under sista delen av året. Trots det kan konstateras att den investeringsbudget som fullmäktige antagit ej kommer att uppnås. Avvikelsen avser senarelagda projekt som tågstation i Kvidinge samt utbyggnad södra industriområdet Förskjutningar försvårar likviditetsplaneringen Sida 7 Nyckeltalsanalys, Soliditet (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dec 08 dec 09 dec 10 Soliditet exkl pensionsåtagande dec dec juli Soliditet inkl pensionsåtagande Ej inlösen lån Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till totalt kapital, har förbättrats sedan årsskiftet. Detta påverkas av inlöst revers 236 mkr, positivt resultat men också av senarelagda investeringar. Till årsskiftet förväntas soliditeten vara lägre än vid delårsbokslutet. Då kommunen redovisar samtliga pensionsförpliktelser i balansräkningen är det det lägre värdet som visar soliditeten utifrån bokslutet. För att kunna jämföra med andra kommuner som redovisar pensionsskulden enligt den s k blandmodellen, med en största delen av pensionsförpliktelsen som ansvarsförbindelse, återges även detta mått (det högre värdet) Inlösen revers påverkat 7,3% Sida 8 4

5 Strategiska frågor, nettokostnads- och skatteutveckling (%) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Nettokostnad Skatteintäkter Ökningen av nettokostnaderna (utom 2011) hållit sig inom ökningen av skatteintäkterna. (Häri ingår inte finansiella poster samt kostnader för bullervallarna.) 2013 OK om Lsk på diskrta exkluderas. Sida 9 Strategiska frågor, Andelen nettokostnader av skatteintäkter över en femårsperiod 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% Andel nettokostnader av skatteintäkter Genomsnitt Ett mål är att andelen nettokostnader skall högst uppgå till 98% av skatteintäkter och bidrag över en femårsperiod. Genomsnitt 96,7%. Räcker detta mål i fortsättningen vid sämre finansnetto? Sida 10 5

6 Strategiska frågor, befolkningsutveckling Antal invånare delår Trenden med positiv befolkningsutveckling från är bruten. Detta förklaras av att få nya tomter finns att tillgå och den ekonomiska utvecklingen. Sida 11 God redovisningssed Nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR): RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Rekommendationen gäller från Kommunen gör bedömningen att ränteswapparuppfyller reglerna däri för säkringsredovisning. Avtal om swapparfinns betydligt längre än befintliga lån löper. Lånen förutsätts omplaceras. Kommunen upprättar inför årsbokslutet nödvändig dokumentation som utvisar om rekommendationen uppfylls. Alternativet innebär ett krav på marknadsvärdering som skulle innebära en väsentlig engångsbelastning. Redovisningen härav får diskuteras om det skulle visa sig att en anpassning måste ske. Vi följer frågan vidare. Sida 12 6

7 God redovisningssed Nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR): forts RKR 22 Delårsrapport Innehåller minimikrav för innehåll i delårsrapport Gäller från 2014 Vi bedömer att rekommendationen i allt väsentligt redan uppfylls Sida 13 God redovisningssed Noteringar övrigt Beslut om sänkt diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden har påverkat -9,8 Mkr. Härav har 7,9 Mkr redovisats som finansiell kostnad medan uppräkningen för löneskatt 1,9 redovisats som verksamhetskostnad, vilket skett i likhet med hanteringen tidigare år. Enligt vår bedömning borde hela effekten betraktas som finansiell kostnad. Pågrund av nya regler som begränsar skatteavdrag för bolagens räntor på lån från kommunen har reversfordran på 236 Mkr (för överlåtna fastigheter) lösts genom att bolagen själva lånat externt. Kommunen har i sin tur betalt av egna lån motsvarande. Detta försämrar kommunens finansnetto. Efter att helårsprognosen fastställdes har beslut tagits om ny återbetalning av AFApremierfrån 2005 och 2006 med ca 10 Mkr. Sida 14 7

8 Delårsrapportens utformning Delårsrapporten har en väl utvecklad struktur Bra att koncernredovisning finns med mht att kommunens fastigheter ligger i bolagen och hyrs internt. Delårsrapporten innehåller inte noter Svårt att hinna få in kompletta uppgifter för den sammanställda redovisningens notapparat eftersom dotterbolagen upprättar sina delårsbokslut per 30 juni. Skulle kunna tas fram för kommunens egen verksamhet. Något uttryckligt krav på noter i delårsrapport finne inte. Vi anser att delårsrapporten är upprättad utifrån de krav som rimligen kan ställas på en kommun i Åstorps storlek och att RKRs rekommendation uppfylls. Sida 15 Måluppföljning, balanskravet I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet för räkenskapsåret Av denna redogörelse framgår ett förväntat balanskravsresultat blir positivt utan särskild utredning. Nedan anger vi prognosresultatet utan justeringar. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas således bli uppfyllt vid räkenskapsårets utgång. Inget underskott från tidigare år att återställa. 33,3 6,6 16,1 Balanskravsresultat 2011 Balanskravsresultat 2012 Prognos 2013 Sida 16 8

9 Vision och mål Nytt visions-och målprogram från 2013 Vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Vision Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer Fokusområden 1. Fler i arbete och fler företag 2. Utveckla ett attraktivt boende 3. Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 4. Fler väljer kommunen som arbetsgivare 5. Ekonomi och förhållningssätt Sida 17 Vision och mål Nytt visions-och målprogram från 2013 (forts) Mål Inom varje fokusområde finns ett antal övergripande mål som skall nås år 2020 och dessa mål måste därför vara utvärderingsbara varje år. Mätbarheten utgår ifrån ett nuläge (utfall 2011) och vad som skall uppnås fram till år KF beslutar om kommunens vision, fokusområden samt övergripande mål. Varje nämnd skall arbeta fram verksamhetsmål som skall vara kopplade till de övergripande målen. Nämnderna skall genom sina verksamhetsmål i samband med delårs- och årsbokslut följa upp och redovisa till KF hur man arbetar för att nå de övergripande målen. Sida 18 9

10 Vision och mål Nytt visions-och målprogram från 2013 (forts) Övergripande mål per fokusområde 1. Fler i arbete och fler företag (5 mål) 2. Utveckla ett attraktivt boende (6 mål) 3. Förbättra framtiden för barn, unga och äldre (6 mål) 4. Fler väljer kommunen som arbetsgivare (5 mål) 5. Ekonomi och förhållningssätt (3 finansiella mål) För varje år görs en avstämning och bedömning om kommunen lever upp till kravet om god ekonomisk hushållning. Då de flesta målen är knutna till mätningar i kommunens kvalitet i korthet, kan det först i samband med bokslutet konstateras om målen uppnåtts. I delårsrapporten redogörs för vilka aktiviteter som vidtagits och vilken bedömning som görs gällande måluppfyllelsen. Verksamhetsmålen inom områdena 1-4 bedöms i delårsrapporten uppfyllas eller delvis uppfyllas Sida 19 God ekonomisk hushållning Måluppföljning -finansiella mål Tre finansiella mål 1. Nettokostnader/skatter och bidrag skall högst uppgå till 98% sett över en femårsperiod. Bedöms uppfyllas 2. Soliditeten inklusive pensionsskuld för kommunen skall öka. Bedöms uppfyllas 3.Investeringar, exklusive exploaterings-och VA-investeringar, skall finansieras fullt ut med skattemedel (dvsinte överstiga summan av avskrivningarna för motsvarande tillgångar och budgeterat resultat). Bedöms uppfyllas. Sida 20 10

11 Kommunstyrelsens sammanfattande bedömning om God ekonomisk hushållning I delårsrapporten anges att de flesta målen inte kan mätas förrän till årsbokslutet. Efter en genomgång av bl a aktiviteter som gjorts, görs där en övergripande bedömning att verksamhetsmålen inom de fyra första fokusområdena kommer att uppfyllas helt eller delvis för året. De tre finansiella målen bedöms alla uppfyllas. Genom vision, fokusområden och mål har fullmäktige definierat vad som är god ekonomisk hushållning för Åstorps kommun. Med hänsyn till såväl verksamhet som ekonomisk ställning bedömer kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för Sammantaget har vi ingen invändning mot kommunstyrelsens bedömning Sida 21 Sammanfattning God redovisningssed har i allt väsentligt följts, varför delårsrapporten ger en rättvisande bild av resultat och ställning. (Som tidigare redovisas dock hela pensionsförpliktelsen som skuld, vilket inte är förenligt med lagen om kommunal redovisning, men i enlighet med KFs beslut) Periodens resultat 30,0 Mkr (f å 33,1 Mkr) Prognos 16,1 Mkr (budget 12,0 Mkr, f å utfall 27,0 Mkr) Efter att prognosen fastställdes har beslut tagits om ny återbetalning av AFA-premier med ca 10 Mkr under året. Resultatet 2013 påverkas av stora poster av engångskaraktärt ex reavinster fastigheter +11,3 mkr men även kostnader pga sänkt diskonteringsränta ca -10 Mkr. Sida 22 11

12 Sammanfattning forts Balanskravet bedöms kunna nås vid årets slut Inlösen av lånerevers mot bolag med 236 Mkr och motsvarande avbetalning av lån ger kraftigt försämrat finansnetto för kommunen, ca -5 Mkr men förbättrad soliditet. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 3,6 Mkr avseende försörjningsstöd. Föregående år var underskottet ca 3,2 Mkr. Förslag till revisorernas bedömning: Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten Sida 23 12

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT 2014-10-21 Revisorskollegiet Sid 1 (8) Dnr 14REK7 Handläggare: Per Mårsell Eva Sundin Gävle kommuns delårsrapport 2, 2014 Vi bedömer att delårsrapporten i stort uppfyller de lagstadgade

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2013

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2013 GRANSKNINGSRAPPORT 2014-04-25 Kommunledningskontoret Revisorkollegiet Sid 1 (12) Dnr 14REK8 Handläggare: Per Mårsell Eva Sundin Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2013 A. Har årsredovisningen

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer