NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER"

Transkript

1 DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset ökar för boulebanan - Rapport från Trivselkommittén -Trevligt nere vid stranden -Vad slänger vi i sopned kasten? - Städdagen - För den konstintresserade - Katter i området Ordning & reda - Båten har funnit sin ägare - Ventilation och vattenskador Ansvarig utgivare Lennart Högzell Tel: Redaktör Lars-Olof Nihlén Tel: Foton Tomas Jonsson, Annika Söderholm och Lars-Olof Nihlén NR 2/2001 Årsstämman i optimismens tecken Till årets stämma, som var den femtonde i ordningen, kom 79 stämmodeltagare. Nästan exakt lika många som föregående år. Även i år kunde vi alla glädjas åt ett mycket gott årsresultat och en positiv framtid. Flera stämmodeltagare önskade att avgifterna ånyo skulle sänkas medan de flesta intog en mer försiktig attityd. Styrelsen är absolut inte främmande för en sänkning men har gjort den bedömningen att den skall vara hållbar på sikt och inte som någon föreslog sänk nu och höj senare. Till vårt sedvanliga informationsmöte i höst vet vi mer om utvecklingen av räntorna, fastighetsskatten och uppvärmningskostnadernas utveckling. I veckan som var kunde vi läsa i dagspressen att elpriset fördubblats på ett år. Förklaringen till den stora prisskillnaden var att det har varit mindre snö än normalt i fjällen liksom mindre laddad kärnkraft. Vid stämman avgick tre styrelseledamöter efter ett mångårigt värdefullt och engagerat arbete inom föreningen: Niclas Jönsson efter 10 år, Kerstin Wahlbäck efter 7 år och Annika Söderholm efter 2 år. Till den årliga vårstädningsdagen den 5 maj kom det cirka 100 personer, 80 vuxna och 20 barn. En god anslutning i ett strålande vårväder. Efter några timmars krattande, sopande och plockande av stenar, grenar, m m hade våra gårdar fått en välbehövlig ansiktslyftning. Därefter följde den sociala delen med korvgrillning, lottdragning etc. Det skulle vara trevligt om vi alla boende kontinuerligt kunde hjälpas åt att hålla gårdarna fria från papper, fimpar o dyl. Projektet Våra gårdar avslutas nu i vår genom att resterande planteringsarbeten avslutas på innergården och yttergården Till detta kommer viss förnyelse av NYHETER FRN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet växter mellan fastigheterna 29 och 31 liksom vid strandpromenadens rabatter. Installationen av bredband fortlöper enligt överenskommen tidsplan. För Svartviks del innebär detta att kabeldragningen in i lägenheterna är klara för de flesta bostadsrättshavarna. De som ännu ej fått detta arbete utfört kommer att få en avisering till. Därefter får de själva bekosta detta arbete. Beträffande mer utförlig information om bredband se artikel inne i tidningen. Tr yggheten för oss alla som bor i Brf Svartvik måste till alla delar respekteras. Således skall inga entrédörrar ställas upp i onödan. För drygt ett år sedan fanns att läsa under min ledare: Styrelsen vädjar till alla som kör in på gårdarna för in- och urlastning att alltid stänga grinden efter sig vid utpassering och köra med låg hastighet på vår stickgata. Tänk på barnen. Detta gäller i mycket hög grad fortfarande men nu med det tillägget att du som förälder måste informera dina barn angående vikten av att vara uppmärksam när de cyklar utanför grindarna. I dagsläget åker många i full speed på sina cyklar och sparkcyklar tvärsöver gatan. Några tillbud har dessvärre redan uppstått. Slutligen önskar jag Er alla en skön, varm och innehållsrik sommar. Lennart Högzell Ordförande 1

2 Ekonomi & förvaltning Ekonomiska reserver i brf Svartvik I vår årsredovisning och på våra möten brukar vi uppehålla oss mycket vid det ekonomiska resultatet. Vi har under de senaste två åren haft stora vinster, vilket har möjliggjort att vi två år i följd har kunnat sänka avgifterna. Men vi har inte talatså mycket om föreningens förmögenhet och föreningens fonder för olika ändamål. Den informationen hittar man ju i balansräkningen. Bland de många intressanta uppgifterna kan nämnas att vi nu har ett eget kapital som utgör 18 procent av det totala kapitalet i föreningen. Det måttet kallas soliditet. Förstärkningen av soliditeten har gått snabbt och enkelt uttryckt finns det nu inte längre anledning att fortsätta samla i ladorna. Vi har nu en nivå som är fullt i klass med många fastighetsbolag, samtidigt som föreningens verksamhet är jämförelsevis riskfri. Därmed inte sagt att det varit till nackdel att uppvisa denna ekonomiska styrka. Det märker vi i våra kontakter med kreditgivarna. Brf Svartvik har mycket god kreditvärdighet, vilket gör att banker och låneinstitut anstränger sig för att behålla oss som kund, vilket ger bra lånevillkor. Denna effekt ska inte underskattas. Utgångspunkt för budget 2002 Styrelsen inleder budgetarbetet inför nästa verksamhetsår 2002 i augusti. Vi är sannolikt klara i början av oktober. En utgångspunkt för arbetet är att åstadkomma en balanserad budget, dvs vare sig medvetet budgetera överskott eller underskott. En annan utgångspunkt är att underhållsåtgärder som ingår i underhållsplanen skall bekostas genom fonden. Andra underhållsåtgärder skall däremot belasta årets resultat. Vidare skall investeringar med lång varaktighet periodiseras, dvs kostnaderna skall spridas ut på investeringarnas livslängd. Övriga utgångspunkter för budgeten är egentligen för tidiga att lägga fast nu. Sannolikt kommer vi att kunna utgå ifrån en låg inflation på 2 till 3 procents allmän prisstegring på varor och tjänster, men med högre antagande för elpriserna. Sannolikt kommer vi också att utgå ifrån att de rörliga räntorna ligger stilla eller ökar måttligt under större delen av året. Erfarenheterna hittills är dock att det är svårt att träffa helt rätt i budgetarbetet. Hittills har vi haft tur utfallet har blivit klart bättre än beräknat på grund av gynnsamma omständigheter. Nästa gång kan vi ha otur. Med en budget utan nämnvärda resultatreserver kan det betyda ett underskott, något som inte får tolkas som ett misslyckande, utan som en helt normal möjlighet med ovannämnda utgångspunkter. Med en dispositionsfond på närmare 7 miljoner kronor tål föreningen mångdubbelt större bakslag än vad det i värsta fall kan bli fråga om. Likviditetsbehov på lång sikt Det är naturligtvis önskvärt att vi när vi budgeterar även försöker se några år framåt. Det är svårare, men viktigt, att försöka beräkna när olika kostnader faller ut i tiden. Om vi vet att det blir små utgifter för periodiskt underhåll de närmaste åren är det en viktig information när det gäller att hantera placeringen av likvida medel. Vi kan få högre ränta om vi binder överskottspengar i 5-åriga obligationer än om vi placerar dem kortfristigt för några månader i taget. Och omvända gäller också. Om vi vet att vi får stora utgifter redan nästa år vore det oansvarigt att binda de likvida medlen på längre sikt. När vi går igenom budgeten för nästa år och med utblick för de kommande åren ska vi ägna särskilt intresse åt långsiktig likviditetsplanering. På stämman diskuterades om vi hade för stora reserver. Som talesman för styrelsen var jag beredd att hålla med, dock utan att tro att det skulle handla om mycket stora belopp. Ett par dagar efter stämman placerade vi 4 miljoner kr till räntan 5,4 procent. Det var sannolikt merparten av den överlikviditet som vi hade vid den tidpunkten. Vad behöver vi ha stora likviditetsreserver till? Utan att föregripa det arbete vi ska göra i budgetarbetet vill jag peka på några större poster som kräver att vi har pengar till hands när utbetalningar skall ske. Inre underhållsfond. Inre fonden har idag ca 1,2 miljoner kronor. 2

3 Ekonomi & förvaltning Det är ett antal medlemmars pengar som måste kunna betalas när medlemman så önskar. Yttre underhållsfond. Här finns drygt 8 Mkr som skall betalas ut enligt en 20-årig underhållsplan. Planen revideras löpande med förskjutningar både framåt och bakåt i tiden. Underhåll som måste göras men som inte finns i underhållsplanen. Här hittar vi åtgärder som t ex extra högtrycksspolning av avloppsstammar, vissa konstaterade problem med s k bakfall och med fasadfogar, men också planerat underhåll i samfällighetens anläggningar som inte finns reserverade i vår underhållsfond. Investeringar i inre eller yttre miljö. Exempel är ytterligare åtgärder för att försköna och förbättra gator och gårdar, men också samfällighetens planer på att bygga ut parkeringsplatser. Den löpande verksamheten kräver också likvida medel. Det beror på att intäkter i form av årsavgifter och hyror flyter in med jämna belopp under året medan utgifterna kommer mer eller mindre stötvis. Svängningarna kräver faktiskt en likviditet på minst 2,5 miljoner kronor för att undvika att vi ska behöva låna periodvis. Inga av ovanstående poster kan betalas ur de löpande intäkterna, särskilt inte vid en balanserad driftsbudget. Det är ju därför vi har fonderingar i underhållsfonder mm. Vi har medlen, men de måste finnas tillgängliga när de behövs. Medel, som vi eventuellt inte behöver ens på lång sikt, ska vi hitta bästa möjliga användning för. Kanske är det lämpligt att göra extra amorteringar, särskilt när vi möter ett högt ränteläge. Kanske ska vi placera medel i hittills oprövade former, t ex bostadsobligationer eller aktieindexobligationer. Vi återkommer med mera information om dessa frågor i höst. Hans Almgren Att tjäna pengar på pengar Bankerna lever som bekant på att låna ut spararnas pengar lite dyrare än den ränta man ger till den som sparar. Som kund får man sällan den chansen. Men omöjligt behöver det inte vara när det sker snabba förändringar på räntemarknaden. Det visar den solskenshistoria som inträffade dagarna efter föreningsstämman den 15 maj. Bakgrunden är att det på stämman utbröt en livlig diskussion om att brf Svartvik har för mycket pengar. Likviditeten, som det kallas, är större än nödvändigt, tyckte bl a Jim Svanberg och efterlyste åtgärder för att minska den. I mitt svar på kritiken pekade jag på att föreningen nyligen placerat ett långfristigt lån som löper på ca 4,5 år till en mycket förmånlig ränta, nämligen 5,02 procent. Eftersom räntan därefter gått upp ansåg jag det möjligt att placera överskottspengar till en ränta som uppskattningsvis borde ligga på 5,12 procent, dvs föreningen skulle få ut en större ränta än vi betalar till banken. Därmed skulle det vara ett bättre alternativ än att amortera på lånet. Jag lyckades inte övertyga Jim om detta. Han begärde att till stämmoprotokollet få antecknat att han inte trodde på möjligheten att få högre ränta på sparandet än på föreningens lån. Svaret på detta tvisteämne kom två dagar efter stämman. Det visade sig att jag hade underskattat den pågående ränteutvecklingen. Brf Svartvik kunde placera 4 miljoner kronor till en ränta på 5,4 procent. Det betyder en vinst varje år på 0,38 procent jämfört med om vi hade amorterat lånet. Under de kommande 4,5 åren betyder det sammanlagt kronor bättre resultat än vid en amortering. Denna möjlighet att tjäna pengar på pengar inträffar när räntan snabbt stiger efter ett bottenläge. Jag avstår gärna från den extrainkomsten om räntan håller sig stilla på en låg nivå. I längden är det att föredra. Och då ska vi kanske använda överskottlikviditeten till att amortera lån. Hans Almgren 3

4 Årsmöte Årsstämmans debattfråga: Kan avgiften sänkas 2001? Det blev en utdragen debatt på brf Svartviks årsstämma den 15 maj. Den orsakades av det goda bokslut för år 2000, som styrelsen redovisade. Var det så stort att det fanns utrymme för att även i år sänka avgifterna? Det ansåg några debattörer. Andra förordade styrelsens försiktiga bedömning. När en ny budget är klar i höst kan vi bättre bedöma om det finns utrymme för en sänkning, var styrelsens linje. Och den fick starkt stöd av de nära 80 stämmodeltagarna. Två motioner Två motioner behandlades. En från Stefan Romeis m fl, som ansåg att de nya tvättmaskinerna, som är miljövänliga men tar längre tid på sig, kunde få bli fler. Ytterligare en maskin i de tvättstugor som nu har två. Styrelsen vill undersöka och ta fram underlagsmaterial för samråd med de boende i berörda por- Det blev fyra nya i brf Svartviks styrelse vid årets stämma. Här hela styrelsen fr v: Birgitta Azcárate v sekr (ny), Birger Eberhag, Tomas Jonsson sekr, Hans Almgren ekonomi, Arne Nygren v ordf, Lennart Högzell ordf, Lotta Åhman studieledare, Pia Ljunggren (ny), Birgitta Nygren skymd (ny) samt Leif Svensson (ny). tar. Det blev också stämmans beslut. Inger Ermalm hade motionerat om bl a tak över sekundärentréerna, möjlighet att dammsuga bilar och målning m m i tvättstugorna. Motionen om nya tak över portarna avvisades, bildammsugningen sändes till samfälligheten och önskan om underhållsarbeten i tvättstugorna lovade styrelsen att pröva i underhållsplanen för år Fyra nya i styrelsen Tre styrelsemedlemmar lämnade Svartviks styrelse: Niclas Jönsson som flyttar till Småland samt Kerstin Wahlbäck och Annika Söderholm. De fick presenter och applåder. Fyra nya valdes: Leif Svenson, Birgitta Nygren, Birgitta Azcárate och Pia Ljunggren. Till den goda stämningen bland deltagarna bidrog säkert att de bjöds på frukt, dricka och godis och fick möjlighet att samtala före stämmoförhandlingarna. 79 personer infann sig till årsstämman den 15 maj. 4

5 Ordning & reda Båten har funnit sin ägare I föregående nummer av Svartviksbladet hade vi en blänkare angående en liten röd plastbåt som låg förtöjd vid vår fina badbrygga. Sent en kväll när Ulvsundasjön var isfri försvann båten, för att några veckor senare åter dyka upp vid bryggan. Jag passerade just då bryggan och träffade ägaren till båten som berättade att den stulits några veckor tidigare men nu var återfunnen. Numera har båten en annan mer lämpad plats. Lennart Högzell Ventilationoch vattenskador Vid besök i lägenheter gör jag många observationer om förhållanden som kan leda till skador av olika slag och därmed kostnader för dig som boende. Många låter fönstret i badrummet stå på glänt och det är inte bra. Luft går kortaste vägen och det innebär att luften går från fönstret direkt till ventilen. På så sätt ventileras inte lägenheten. Ventilationen i en lägenhet är tänkt att fungera så att luft kommer in genom ventilerna i rummen och går ut genom frånluftsventileerna i kök och badrum så att hela lägenheten blir vädrad. Öppet badrumsfönster rubbar denna balans liksom för övrigt alla fönster som står öppna hela tiden. Den gamla regeln om rejäl vädring genom korsdrag är fortfarande en god regel. I ett öppet fönster möts varm och kall luft med resultatet att det blir fuktigt i trävirket. Väldigt många fönster behöver målas, har jag sett, och detta är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Du måste alltså själv ordna med målning. Har du otur så kan det komma en rejäl regnskur medan du är borta och då räcker det inte med mål- ning av fönster utan det kan bli skador på både tapeter och parkett. Ansvaret är fortfarande ditt. Området börjar uppnå den ålder då underhåll av badrum blir mer och mer aktuellt. Kontrollera väggar och golv och dröj inte tills du fått en vattenskada. Glöm inte köket där särskilt diskmaskinen är en säker källa till arbete för vattenskadereparatörer! Föreningen står inte för kostnader för ytskikt och har din diskmaskin vållat skadan är det sannolikt att du får betala hela kostnaden även hos grannen och det kan bli en faktura på flera tals kronor. Byt slang om du ärvt maskinen med lägenheten eller vet med dig att maskinen stått några år! Det finns en missuppfattning om att alla skador går på fastighetsförsäkringen men så är inte fallet längre. Dessutom har premier och självrisker höjts kraftigt senaste året och som boende får du vara med och betala. Kontrollera din hemförsäkring och glöm inte att teckna tillägg för bostadsrätt! Tag gärna reda på vad som gäller om det händer en skada hos dig innan olyckan är framme. Du felanmäler väl alltid droppande eller läckande kranar? Använder du avstängningskranarna för disk och tvättmaskiner? Fungerar avstängningen för hela lägenheten? Om inte, ring i första hand felanmälan, tel , eller , måndag torsdag 8 15, fredag Akut felanmälan efter kontorstid Förvaltaren 5

6 Smått & gott Bredband till hösten Som ni alla säkert har märkt så har Ultrotech varit här och installerat bredband för Bredbandsbolagets räkning. När den väl kom igång gick installationen väldigt fort och nästan allt arbete i Brf Svartvik är nu gjort. Innan bredbandet är färdigt för användning ska dock först Minnebergs övriga tre föreningar anslutas. Dessutom ska vårt nätverk kopplas in på Stokabs stamnät i Stockholm. Enligt tidsplanen så kommer allt detta att vara färdigt i månadsskiftet augusti september. Det är inte bara våra lägenheter som fått bredbandsanslutning. I stort sett alla lokaler i våra hus är med i nätet. Det innebär att daghem, skolor, tvättstugor, möteslokaler, garage, och så vidare, också blir kopplade till vårt nät. I längden betyder det här att Minnebergs bostadsrättsföreningar kommer att kunna erbjuda sina medlemmar och hyresgäster nya möjligheter och en tryggare omgivning. En fråga som ständigt dyker upp är hur dyrt det egentligen kommer att bli att surfa på Bredbandsbolagets nät. Många av konkurrenterna har aviserat om avgiftshöjningar men Bredbandsbolaget har ännu inte sagt något. Att döma av de frågor som jag får så engagerar och intresserar bredbandskopplingen och de möjligheter den erbjuder ett brett urval av föreningens medlemmar. Det gläder mig. Internet och bredband är inte något som bara är till för datorspecialister eller speltokiga ungdomar. Det finns inte så mycket att upptäcka och många tjänster som förenklar det dagliga livet. Det är min förhoppning att Svartviks satsning ska leda till att så många som möjligt kommer att kunna dra nytta av allt detta. Erik Stoy Sammankallande Minnebergs bredbandsgrupp Minnebergs vårsalong Årets vårsalong gick av stapeln helgen 17 18/3 i Badviken. Git Gainsford och Marie-Louise Reinius arrangerade det hela. Här kunde man beskåda diverse konstverk och annat hemslöjdat. Hugade spekulanter kunde även köpa alster direkt av konstnären. Lotterier anordnades och några av Minnebergs hantverksgillen passade på att presentera sin verksamhet. Salongen var välbesökt, inte bara Minnebergare kom utan även utsocknes konstintresserade bevistade årets kulturella begivenhet. Tomas Intresset ökar för boulebanan Det har funnits en berättigad kritik mot underlaget på boulebanan i parken. Nu är det åtgärdat. PRO-arna, som spelar varje tisdag förmiddag, har kört bort sex lass sand från banan. Nu är den användbar, säger aktiva klotkastare. Intresset för boulespel har ökat under våren. Kanske det finns skäl att ordna tävlingar mellan de fyra brf? När banan invigdes framfördes önskemål om introduktionskvällar. Vad säger Trivselkommittén? Ett bra sätt är att bara gå dit. Det finns ofta några som kan spelets regler. Se på tavlan vilka tider som är bokade. Om det är ledigt, gå dit och känn på spelet! Många har nödig utrustning att låna ut. En omgång klot är inte kostnadsmässigt avskräckande. De finns på Obs! och B&W. Boule är ett bra sätt att finna vänner! Arne Nygren 6

7 Smått & gott Rapport från Trivselkommittén Trivselkommittén har under det senaste året arbetat för att skapa aktiviteter för ungdomar i Minneberg. I mittparken på samma sida som boulebanan görs en basketkorg i ordning. Gräsmattan på andra sidan ska dräneras och sedan skall tåligt gräs läggas på. En sångkör har startat i Minneberg och ett piano har köpts till Badviken genom Samfälligheten. Floragruppen har kommit igång och arbetar med att göra en skötselplan för vår unika flora liksom att Bromma hembygdsböcker har köpts in till vårt bibliotek. Trevligt nere vid stranden Denna årstid lockar till aktiviteter ner vid strandkanten. Grillning samt annat intag av föda och dryck. Man kan med besvikelse vissa mornar konstatera att några entusiaster inte har folkvett nog att ta reda på sitt eget skräp. Detta lockar skadedjur såsom råttor och måsar. Men framförallt så ser det väldigt otrevligt ut och någon annan får obehaget av att ta reda på skräpet efter de som missköter sig. Tomas Vi arbetar fortfarande på att hitta en bra lösning på en permanent pingislokal. Förra årets succé med seglarskolan blir även av i år med skillnaden att anmälan sker direkt till Huvudsta men med organiserad hämtning och lämning i Minneberg. Se utförlig information i respektive port. Ett tvättmaskinsglas på Svartviksslingan 21 har gått sönder utan åverkan. Detta är det tredje glaset som gått sönder i Svartvik. Lennart Högzell har varit i kontakt med Mieles försäljningschef som meddelat att företaget skall undersöka saken noggrant och ersätta Svartvik för glasen om det framgår att det är ett fabrikationsfel. Vad slänger vi i sopnedkasten? Vi måste tänka på att inte slänga andra saker än våra hushållssopor i sopnedkasten. Det händer att det blir stopp på grund av att föremål som inte hör dit fastnar. Detta drar med sig extrakostnader för föreningen eftersom vi måste anlita personal för att rensa bottenventiler eller rören i sopnedkasten. Till de föremål som slängts hör kartonger, täckpapp och i något fall fick man såga sönder delar av en granstam för att allt skulle fungera tillfredsställande efter julfirandet. 7

8 Städdagen Lördagen den 5 maj samlades 100 Svartvikare för årets Vårstädning. Källargångar rensades som vanligt från diverse löst bråte. Gräsmattor krattades men framförallt så engegerade sig många i strandrensningsaktiviteter. Efter fullföljt värv så avslutades denna aktivitet med traditionell korvgrillning och utlottning av Tianlotter bland alla närvarande. Det är med stor glädje man kan iaktta det stora engagemanget från barn och föräldrar. Vi kan bara konstatera att vi bor i ett vackert område med aktiva medlemmar. Detta bådar gott inför framtiden och bidrar till Svartviks och Minnebergs goda rykte. Väl mött till hösten då vi tar nya tag med räfsor och busksaxar. Tomas Katter i området Under en längre tid har en flera katter gästat området. Det är inte så trevligt för barnen och deras föräldrar när katten eller katterna gästar våra sandlådor. Förmodligen uppskattar inte hyresgäster med uteplatser oväntade kattbesök alla gånger. För den konstintresserade I samband med trädgallringen utmed stranden som genomfördes tidigt i våras så fick Per Johan Monzén ett infall av skaparglädje. På en av högstubbarna intill badbryggan så kom kniven och yxan fram och ur stammen så framtonar sig nu en liten fågel. Eftersom jag inte är ornitolog så gissar jag att det skall föreställa en tjäder eller orre. Jag hoppas att fågeln får vara ifred och fortsätta att utvecklas i takt med grönskan. Tomas En riktigt TREVLIG MIDSOMMAR samt en riktigt skön och solig sommar tillönskas er alla i brf Svartvik Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Lennart Högzell , Arne Nygren , Hans Almgren , Tomas Jonsson , Lotta Åhman , Birger Eberhag , Birgitta Azcárate , Birgitta Nygren , Leif Svensson , Pia Ljunggren

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till.

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Måndag 28 april klockan 18.30 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen Välkommen till Röbäckshus 1:s Årsmöte. Var med och påverka!!! Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Sedan

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år!

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Till Bostadsrättsinnehavarna BRF Duetten Skogås den 7 december 2010 Hej! Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Vi kommer att under denna månad att passera

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar Sjöstadsnytt www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 3 Ny styrelse nya utmaningar Vi i den nya styrelsen tackar för förtroendet från årsstämman den 21 maj. Vi har haft vårt första sammanträde och snabbt konstaterat

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Boulebana, Brf Adelsö 2

Boulebana, Brf Adelsö 2 Boulebana, Brf Adelsö 2 Motion 1 till årsstämman 2015 Maud Jonsson och Roland Jonsson i 62:an föreslår att uppdra åt styrelsen att anlägga en boulebana. Motivering till förslaget Vi vill här skicka en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna.

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Vi träffs söndag den 30 oktober, kl 11.00 på innergården. Där finns krattor, sopsäckar och allt vad vi behöver för att städa våra gårdar.

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 3 Oktober 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få

Läs mer

Murklan Bladet April

Murklan Bladet April Murklan Bladet April 2003 Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan www.murklan.nu Innehåll Murklans redaktion: Staffan Berglund, tel: 50 20 36 epost:staffan.berglund @spv.se Kerstin

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Insteget, org.nr: 769616-9395, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 15 maj 2013 kl. 19.00, på Åsö Gymnasium med adress

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad Denna årsredovisning är framställd av HSB Värmland i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat avtal med

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716438-9319 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Brf Östan Årsredovisning 2013

Brf Östan Årsredovisning 2013 Brf Östan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna September 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp

Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna September 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna September 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Nya Sopbehållare på plats Premiär 1 november Anderstorpar n

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Årsredovisning. BRF ANDEN 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF ANDEN 1/ / Org nr Årsredovisning BRF ANDEN 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 738800-1120 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Humlegård i Bjärred

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Humlegård i Bjärred ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Humlegård i Bjärred Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer Allmänt Föreningens namn? Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer 745000-1370 Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer på att den ska bli

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET Till alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Solhjulet Edsberg precis i början av december 2016 En av Sveriges största affärsbanker rekommenderade just styrelsen i föreningen

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015

HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015 ORDLISTA ÅRSREDOVISNING En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med års redo visningslagen.

Läs mer

HSB:s Brf Kullen i Huddinge

HSB:s Brf Kullen i Huddinge HSB:s Brf Kullen i Huddinge ÅRSREDOVISNING 2015 ORDLISTA ÅRSREDOVISNING En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med års redo visningslagen.

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Årsredovisning 2002-01-01 2002-12-31 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken i Solna får härmed avge berättelse

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer