Provet i samhällslära svarsförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provet i samhällslära 15.9.2008 - svarsförslag"

Transkript

1 Provet i samhällslära svarsförslag 1. Hur är uppgifterna för den utrikespolitiska ledningen fördelade mellan olika statliga organ? Enligt grundlagen leds Finlands utrikespolitik av presidenten i samråd med statsrådet. Förhållandena till EU-medlemmarna hör ändå i främsta hand till statsrådet. Statsministerns roll i utrikespolitiken är stark i förhållande till presidentens dito. Utrikesministerns roll är att ta hand om de praktiska uppgifterna inom utrikespolitiken. Riksdagen bekräftar de viktigaste utrikespolitiska besluten med presidenten t.ex. om krig och fred. Presidenten och ministrarna i statsrådet koordinerar utrikespolitiken i regeringens utrikesutskott. Man kunde också i svaret diskutera om rollfördelningen mellan statsrådet och presidenten gällande utrikespolitiken. Statsrådet ansvarar för att de beslut som fattas i EU verkställs nationellt. Om riksdagens ställning i fråga om utrikespolitiska beslut kunde man ta fram t.ex. rollen av riksdagens utrikesutskott. Ifall regeringen och presidenten inte kan komma överrens avgör riksdagen. (Enligt den grundlagsförändring som trädde ikraft 2012.) EU-politiken handhas av regeringen. 2. Redogör för hur man i Finland har använt rådgivande folkomröstningar. Diskutera fördelar och svagheter med sådana folkomröstningar med hänsyn till demokratins förverkligande. Det finns kommunala och riksomfattande folkomröstningar. Riksomfattande folkomröstningar har ordnats två gånger i Finland: år 1931 då man röstade om förbudslagen och år 1994 då man röstade om EU-medlemskap. Rådgivande folkomröstningar har man hållit oftare i kommunerna, exempelvis i fråga om kommunsammanslagningar. Rådgivande folkomröstningar binder inte riksdagen eller kommunfullmäktige till något. Som en god sak kunde man påpeka att medborgarnas röst blir hörd. Som en svaghet kunde man svara att svåra frågor simplifieras till ja-nej svar, varmed kompromisser (som kännetecknar demokratin) inte kan förverkligas.

2 Det är fullmäktige som verkställer en kommunal folkomröstning. Initiativet görs av kommunborna. Man kunde nämna om någon folkomröstning som man känner till själv från någon kommun. Det var bra att nämna någonting om de två folkomröstningar som gjorts på riksomfattande nivå (förbudslagen 1931 och EU 1994). Man kunde diskutera om för- och nackdelar med direkt och representativ demokrati. Fördelen med omröstningar nämndes redan, den aktiverar medborgarna till beslutsfattandet. Nackdel: om folkomröstningar ordnas allt för ofta leder det till att beslutsfattandet blir långsammare. Dessutom bortser man de med val valda representanternas expertis (riksdagen, fullmäktige). Goda sidor: människor blir insatta i olika frågor, känner delaktighet. Negativ polarisering: en uppdelning av människorna i två läger. 3. Vilka faktorer påverkas prisbildningen för följande produkter av? a) Råolja Efterfrågan och utbud. OPEC reglerar delvis utbudet. Efterfrågan beroende av konjunkturläget. b) Hårklippning på frisörsalong Fasta och rörliga kostnader. Kvalitet och yrkeskunskap. c) Taxiresa Taxinäringen är reglerad. Staten bestämmer trafiktillstånd och taxor. Taxorna följer kostnadsförändringar.

3 4. Behandla följande investeringsalternativ och jämför fördelarna och nackdelarna med dem ur den enskilde investerarens synvinkel: aktier i ett inhemskt börsbolag, visstidsdeposition på bank, bostadsaktie. Beskrivning av de olika investeringsinstrumenten. En fördel med börsaktier är att de har relativt goda förutsättningar för vinst (då kurserna stiger eller då man får dividender). En nackdel med börsaktier är att förlustrisken också är stor, speciellt då man investerar på kort sikt. Med års investeringar är det oftast lönsamt. Börsaktier kräver också tid, energi och att man är insatt i ämnet, vilket också kan anses som en nackdel, om man vill se på saken ur den synvinkeln. Fördelen med visstidsdepositioner är att investerandet är enkelt och den låga risken i förhållande till relativt goda vinstförutsättningar. Nackdelarna med visstidsdepositioner är att dessa pengar (eller kapital) inte kan användas under en viss tidsperiod av den som gör depositionen. Om inflationen växer kraftigt under depositionstiden kan det dessutom hända att depositionsräntan inte täcker sjunkningen av investeringens realvärde. Fördelarna med bostäder är att man kan få hyresintäkter och dessutom kan man få fördelar av det om bostadens värde råkar stiga. Bostäder har också bättre klarat av inflation. Nackdelarna med bostäder är att det kräver goda kunskaper (att man vet vad man köper och att man kan överväga det pris man betalar rätt). Övriga nackdelar är underhållskostnader och riskfaktorer som har att göra med bostadens skick samt uthyrning (bl.a. hyresgäster). 7. Vilka effekter har utvidgningen haft för Europeiska unionen? Materialet i tabellen bör behandlas samt utvidgningens effekter på ekonomin. Inverkan på beslutsfattandet. Lissabonfördraget. Under 2000-talet kom det många nya EU-medlemsländer, varav många var ganska fattiga. Därför blev unionen heterogenare ur ekonomisk synvinkel. Expansionen har påverkat unionen ur ekonomisk synvinkel, exempelvis har den inre marknaden expanderat.

4 Beslutsfattandet har blivit trögare. Det är svårare att komma fram till enhälliga beslut på grund av att unionen expanderat. Tiden före 2000-talet: till att börja med var medlemsländerna ganska rika västerländska stater. Under 1980-talet kom fattigare länder från Medelhavsområdet med. Man har t.ex. justerat stöden för jordbruket under tidens gång (exempelvis hade Polen fått jordbrukssubsidier från EU då detta prov var aktuellt på hösten 2008). Arbetskraften kan röra sig fritt (vilket främst har bekymrat västländerna inom unionen). De olika EU-organens medlemsantal har vuxit. I och med att organen har blivit större har det uppstått ett behov av att effektivisera beslutsfattandet (bl.a. ett gräl om vad antalet av EUkommissarier borde vara). EU:s världspolitiska tyngd har vuxit på grund av expansionen. Det har uppstått en större inre splittring. Medlemsländer vill föra utrikespolitiken på olika sätt. 8. A. Inkomstfördelningen i Finland a) Inkomstskillnaderna har ökat. Låginkomsttagarnas andel av inkomsterna har minskat och höginkomsttagarnas ökat. b) För: yrkesskicklighet, arbetsinsats och entreprenörskap. Emot: rättvisa aspekter, samhörigheten och stabiliteten i samhället. Beskattningen som medel att utjämna inkomstskillnaderna kan diskuteras. Ett argument för att inkomstskillnaderna skulle få växa är att inkomsterna då fördelas mera enligt ens arbetsinsats och färdigheter. Det brukar allmänt anses att detta främjar företagandet. Ett argument emot att inkomstskillnaderna växer är att den sociala rättvisan kräver att inkomstskillnaderna jämns ut. Konsumtionen fördelas också jämnare om inkomstskillnaderna inte förskjuts allt för mycket. En jämn inkomstfördelning främjar också den ekonomiska tillväxten, eftersom de fattigare använder en större andel av sina inkomster på konsumtion. En del anser att de rikas inkomsttillväxt skulle öka efterfrågan på olika tjänster och varor. Extra inkomster skulle också föras till aktiemarknaderna som investeringar.

5 8. B. Diskutera Europeiska unionens relation till Förenta staterna och Ryssland samt faktorer som relationen har påverkats av under de första åren av 2000-talet. År 2004 expanderade EU. År 2004 var det många f.d. östblocksstater och de tre baltiska staterna (som hörde till Sovjetunionen) som blev medlemmar i EU, vars förhållanden med Ryssland har varit i många fall inflammerade. Förhållandena mellan EU och Ryssland handlar mycket om ekonomiska frågor. Många EUländer får sin energi från Ryssland. Man kunde också förklara om att man i EU har bekymrat sig över den inre utvecklingen i Ryssland, bl.a. om yttrandefriheten. Under Putins tid vid makten har Ryssland börjat mera målmedvetet börja bete sig som en stormakt. Därför har förhållandena mellan EU och Ryssland blivit annorlunda under denna tidsperiod. Man kunde också säga något om Georgienkrisen, alltså att dra ut svaret till dags dato, men man behövde inte göra det. De flesta EU-länderna är NATO-medlemmar och därmed nära USA. Vid USA:s anfall på Irak 2003 kom EU-länderna att vara splittrade. Storbritannien stödde USA och Frankrike och Tyskland motsatte sig invasionen. Handelspolitiska spänningar mellan USA och EU (ståltullar). Lissabonfördraget innebär att EU får en utrikesminister. +9. Uppgifter om några kommuner i Finland a) Totalförändring = födda döda + flyttningsvinst. Flyttningsvinst = inflyttade utflyttade. b) Jämför kommunerna utgående från ålders- och näringsstrukturerna. Kommun A hade ganska många åldringar och få barn, i kommun D är befolkningen ganska ung och för det mesta i arbetsför ålder. I kommunerna A och C finns det ganska mycket jordbruksbefolkning, medan kommunerna B och D har nästan ingen jordbruksnäring. Alla kommuner är servicenäringsbetonade.

6 Förädlingens andel i de olika kommunerna är ganska varierande, den mest industribetonade är kommun D. c) Granskning av utmaningarna utgående från åldersstrukturen, skuldsättningen, skatteprocent och näringsstruktur. Om befolkningen är väldigt ålderstigen behövs det mycket hälsovårds- och annan vårdsservice. Om kommunen har en stor andel av människor som är under 15 år, behövs det skolor och annat dylikt. Arbetslösheten är också varierande mellan olika kommuner, likaså inkomstskatten och lånebeståndet. A är i ett ganska klurigt tillstånd: arbetslösheten är ganska stor, skatteöret är högt och lånen är stora. B är däremot i ett gott tillstånd. Kommun A är relativt jordbrukspräglat och befolkningen är ålderstiget, människor flyttar bort och kommunen har skulder. Kommun B är ekonomiskt ganska stabilt, men ganska statiskt (befolkningen växer inte och det väcker frågor om vad som kommer att hända i framtiden). Kommun C har en växande befolkning och är relativt jordbruksbetonad, kommunen måste vara noggrann med sin ekonomi (beskattningen är redan hård och arbetslösheten är på medelnivå, fastän kommunen inte har så stora skulder). Kommun D är en kraftigt växande kommun (klar flyttningsvinst), men ekonomin har spänts hårt (beskattningen är hård, lånebeståndet är högt, kommunen måste skapa tjänster och investera pengar i infrastrukturen då befolkningen växer). Arbetslösheten är också förhållandevis hög i denna kommun Ekonomiska utvecklingen i Estland, Finland och euroområdet år 2006 a) Bruttolön: den lön som man har före skatter och andra skattemässiga avdrag. Privatkonsumtion: hushållens anskaffningar av konsumtionsförnödenheter. Offentliga utgifter: statens och kommunernas utgifter. b) I Estland var tillväxten av BNP:n, bruttolönerna och privatkonsumtionen betydligt högre än i Finland och i euroområdet. Snabbare nominell ekonomisk tillväxt i Estland men utgångsläget är lägre.

7 I Finland var tillväxten klart snabbare (BNP och konsumtion) i jämförelse med euroområdets medeltal. Offentliga sektorns utgifter steg långsammare i Finland jämfört med euroområdet och Estland. c) En positiv sak var att BNP-tillväxten i både Estland och Finland var snabbare än i det övriga euroomårdet. Risk för överhettning i Estland på grund av den kraftiga lönestegringen och ökade konsumtionen i förhållande till den lägre ökningen av BNP. Estlands BNP:s utgångspunkt är låg i jämförelse med Finlands. Lönerna i Estland är också euromässigt låga. Prisnivån på det estniska arbetet har varit lågt, men den har stigit kraftigt, vilket påverkar utländska investerares intressen och den estniska ekonomins konkurrenskraft. De finska siffrorna för år 2006 var lägre än Estlands, men på en stabilare grund, eftersom BNP:n växte snabbare än lönerna och utgifterna (konsumtionen växte snabbare än bruttolönen, vilket kan ha berott på att hushållen har skuldsatts eller på att skatterna har sjunkit). Källor: Abitreenits finskspråkiga sidor: och expertens tv-svar på Abitreenits sidor: Vetamix 2012.

Samhällslära 25.3.2011

Samhällslära 25.3.2011 Samhällslära 25.3.2011 1. Vilka rättigheter och skyldigheter har en kommuninvånare i förhållande till sin hemkommun? Kommuninvånare är personer som är skrivna i kommunen. Både rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Samhällslära 19.3.2010

Samhällslära 19.3.2010 Samhällslära 19.3.2010 1. Riksdagsvalet kallas numera också för statsministervalet. Vad beror detta på och vilken ställning har statsministern i Finlands politiska system? Riksdagsvalets vinnande parti

Läs mer

EKONOMIGURU TÄVLINGEN 15.1.2014 KL 9-11

EKONOMIGURU TÄVLINGEN 15.1.2014 KL 9-11 EKONOMIGURU TÄVLINGEN 15.1.2014 KL 9-11 TÄVLINGSFRÅGOR OCH MODELLSVAR 1) Ekonomiguruland är en självständig stat. Tabellen innehåller siffror som beskriver statens utveckling 2013 2014. Ange om påståendena

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT?

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? En guide för företagare Tredje upplagan Björn Masalin 2007 Södra Finlands Företagarförening i samarbete med: RVM Bolagen Ab Björn Masalin 2007. Materialet

Läs mer

(när skrupelfria banker och finansiella institut dessutom uppmuntrade fattiga att låna pengar).

(när skrupelfria banker och finansiella institut dessutom uppmuntrade fattiga att låna pengar). Anteckningar och reflektioner om Piketty, Thomas Capital in the Twenty-First Century 2014 Veronica Stoehrel Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad Boken behandlar den ekonomisk-

Läs mer

synpunkter på globaliseringen

synpunkter på globaliseringen halavaara hulkko mäkilä ritvos synpunkter på globaliseringen tidningarna i ekonomiundervisningen 02 20 Globaliseringen, en världsomspännande ekonomi, har i dess nuvarande betydelse blivit aktuell först

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) EKONOMISK ÖVERSIKT September 2004 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras 12.9.2006 kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras 12.9.2006 kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1) Får publiceras 12.9.2006 kl 900 Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1) EKONOMISK ÖVERSIKT ) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

DEN NYA KAPITALISMEN och PoLITIKENS MÖJLIGhETER

DEN NYA KAPITALISMEN och PoLITIKENS MÖJLIGhETER RAPPORT NR 45/2012 DEN NYA KAPITALISMEN och PoLITIKENS MÖJLIGhETER Av Dan Andersson Rapport nr 45/2012 Den nya kapitalismen och politikens möjligheter ges ut av Arbetarrörelsens Tankesmedja Barnhusgatan

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer