UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas."

Transkript

1 Bilaga K UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET DELPROGRAM MILJÖ 1. Utvärderingen. ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. 1.2 Förhandskontroll av förslag. Förhandskontroller kommer att erbjudas. 1.3 Utvärdering på distans eller per post. Alla utvärderingar utförs normalt i kommissionens lokaler, eventuellt med undantag av förslag rörande infrastrukturer och kompletterande åtgärder som lämnas in till en ansökningsomgång. 1.4 Anonymitet. Utvärdering av vetenskaplig och teknisk kvalitet hos förslag till projekt (forskning och teknisk utveckling, demonstration, kombinerade FoTU- och demonstrationsprojekt, temanätverk, samordnade åtgärder och kompletterande åtgärder) kommer att genomföras i enlighet med reglerna om strikt anonymitet för sökande. Dessa regler gäller inte övriga steg i utvärderingen eller andra åtgärdstyper. 1.5 Utvärderingen. Utvärderingen kommer att genomföras i två steg. I steg 1 gör de olika panelerna sina utvärderingar. Steg 2 genomförs av den utökade panelen. Steg 1: Steg 1 har tre olika etapper. I etapp 1 bedöms det vetenskapliga och tekniska värdet, inbegripet innovation (block 1). Deltagarnas identitet avslöjas inte för utvärderarna. I slutet av denna etapp utfärdar utvärderarna en rekommendation om huruvida förslaget bör gå vidare, vilket beror på om tröskelvärdet för etapp 1 har uppnåtts. I etapp 2 bedömer utvärderarna mervärdet för gemenskapen och bidraget till EU:s politik (block 2), bidraget till gemenskapens sociala mål (block 3) samt ekonomisk utveckling och vetenskapliga och tekniska utsikter (block 4). Deltagarnas identitet är känd. I slutet av denna andra etapp utfärdas en rekommendation om huruvida förslaget bör gå vidare, vilket beror på om tröskelvärdet för etapp 2 har uppnåtts. I etapp 3 bedömer utvärderarna projektledningen och resurserna (block 5). I slutet av denna etapp utfärdas en rekommendation om huruvida förslaget bör gå vidare, vilket beror på om tröskelvärdet för etapp 3 har uppnåtts. Endast förslag som uppnått tröskelvärdena för etapperna 1, 2 och 3, dvs. där rekommendationer utfärdats om att förslaget bör gå vidare efter de tre etapperna, går vidare till steg 2.

2 Det övergripande betyget är summan av poängen för de tre första etappernas block, med beaktande av viktvärdena så att högsta möjliga tal blir 100 %. Normalt roterar experterna mellan olika förslag för att poängen skall harmoniseras i hela processen och för att utnyttja de tillgängliga experterna på bästa sätt. Om utvärderarna inte kan enas om ett utlåtande kommer diskussionsledaren att be en annan panel att göra en ny utvärdering av förslaget. Om den andra panelen lyckas uppnå samförstånd, bortser man från den första panelens åsikter. Om man fortfarande inte lyckas nå samförstånd kommer diskussionsledaren att be de två panelerna att tillsammans sammanställa majoritetens respektive övriga åsikter. Steg 2 Den utökade panelens arbete i steg 2 kommer att genomföras enligt beskrivningen i den allmänna handboken. 1.6 Särskilt förfarande för särskilda åtgärder för små och medelstora företag. Utvärderingsförfarandet, kriterierna och viktvärdena enligt ovan definieras i den särskilda bilagan till programmet för främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande. 2. Särskild tolkning av utvärderingskriterier Utvärderingskriterierna och deras tolkning är samma som beskrivs i den allmänna handboken. 3. Viktning av utvärderingskriterier och tröskelvärden Viktning av utvärderingskriterier För åtgärder med kostnadsdelning har de olika blocken följande viktning (på en skala från 1 till 10) för samtliga fyra nyckelåtgärder när det gäller den vetenskapliga och tekniska utvärderingen (block 1), den socioekonomiska utvärderingen (block 2 4) och utvärderingen av den föreslagna projektledningen och resurserna (block 5). BLOCK/verksamhet Vetenskaplig/ teknisk Nyckelåtgärder Generiska verksamheter Infrastruktur för forskning 4,5 5 5 Socioekonomisk 3,5 3 2 Projektledning Tröskelvärden Följande tröskelvärden gäller för de tre etapperna i steg 1:

3 Högsta poäng per etapp Lägsta poäng för att gå vidare Etapp 1 Etapp 2 Etapp Kompletterande åtgärder, nätverk och samordnade åtgärder utvärderas med samma vikt- och tröskelvärden som infrastrukturprojekt (5/2/3).

4 DELPROGRAM ENERGI (INKLUSIVE EURATOM). 1. Utvärderingen. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. 1.2 Förhandskontroll av förslag. Förhandskontroller kommer att erbjudas. 1.3 Utvärdering på distans eller per post. Alla utvärderingar sker normalt i kommissionens lokaler. 1.4 Anonymitet. På grund av karaktären hos forskning kring energifrågor måste socioekonomiska, vetenskapliga och tekniska aspekter inlemmas helt i utvärderingsprocessen under alla dess skeden. Utvärderingen kommer därför att genomföras av gemensamma expertgrupper som besitter nödvändig vetenskaplig och socioekonomisk kompetens. De sökandes identitet avslöjas för experterna i början av utvärderingen. 1.5 Utvärderingen. Förslag som lämnas in till delprogrammet energi kommer att granskas av flera expertpaneler som täcker olika FoTU-områden inom energi (för förslag om kärnenergi, olika FoTU-områden inom kärnenergi och strålskydd), bestående av grupper av tekniska experter och socioekonomer. Med tekniska experter avses experter som har väldokumenterade och aktuella vetenskapliga och tekniska kunskaper inom de programområden som är öppna för förslag i ansökningsomgången. De har god förmåga att bedöma resurser och projektledning, och bör även ha erfarenhet av internationellt samarbete. Med socioekonomer avses experter som har omfattande och aktuell kunskap om offentlig eller industriell verksamhet, och om breda ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter hos förslag. De har vanligen professionell erfarenhet av prioritering av stöd till FoTU inom energi. De har dessutom god insikt i strategiska och politiska frågor, framtidsutsikter samt erfarenhet av utnyttjande och spridning av forskningsresultat. I steg 1 lämnas förslagen i princip till grupper bestående av både tekniska experter och socioekonomer, för att bedömas utifrån de särskilda programmens utvärderingskriterier (se nedan). Som ett första steg i utvärderingen får varje expert bedöma förslagets relevans för de problem som identifieras i förslagsinfordran. Endast förslag som anses lämpliga går vidare i utvärderingen. Efter individuell utvärdering av experterna (med beaktande av särskild tolkning, tröskel- och viktvärden enligt nedanstående tabeller) sammankallas utvärderarna av diskussionsledaren för att diskutera förslaget. Under detta sammanträde försöker experterna enas om ett slutligt betyg för förslaget. En skriftlig kommentar till betyget lämnas tillsammans med en rekommendation till kommissionen. Det slutliga betyget för ett förslag måste ligga i linje med rekommendationen till kommissionen. Om man inte kan enas om ett slutligt betyg och en rekommendation betraktar kommissionen genomsnittsbetyget som ett slutbetyg som återspeglar såväl

5 majoritetens åsikt som eventuella avvikande åsikter. Den slutliga rekommendationen antas med majoritetsbeslut. För att rekommenderas i steg 1 bör förslagen uppnå åtminstone 2/3 av den totala poängsumman. Steg 2: Efter steg 1 kommer en utökad panel bestående av företrädare för enskilda paneler att utses, för att kontrollera att de olika panelernas betyg är enhetliga och för att göra en prioritering bland förslag som uppvisat samma meriter i steg 1. Resultatet kan bli att det övergripande betyget eller kommentaren ändras, och därefter ligger till grund för experternas slutliga rekommendation till kommissionen. Förslagen rangordnas efter poäng enligt nyckelåtgärd och/eller tematisk prioritering. 1.6 Särskilt förfarande för särskilda åtgärder för små och medelstora företag Utvärderingsförfarandet, kriterierna och viktvärdena enligt ovan definieras i den särskilda bilagan till programmet för främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande. 2. Särskild tolkning av utvärderingskriterier En särskild tolkning anknyter till vetenskaplig och teknisk kvalitet. I delkriteriet kvalitet kommer särskild vikt att läggas vid hur förslaget bidrar till att uppnå målen och syftena i arbetsprogrammet. 3. Viktning av utvärderingskriterier (från 1 till 10) och tröskelvärden (från 0 till 5) TYP AV ÅTGÄRD FoTU i nyckelåtgärder och generiska verksamheter (forskning) FoTU i nyckelåtgärder (demonstrationsprojekt och kombinerade projekt) Samordnade åtgärder, temanätverk, kompletterande åtgärder URVALSKRITERIER FÖR ICKE-NUKLEÄR ENERGI Viktning (Tröskelvärde) Vetenskaplig och teknisk kvalitet 3,5 (3) 1 Mervärde för gemenskapen etc. Bidrag till gemenskapens sociala mål Ekonomisk utveckling och vetenskapliga och tekniska utsikter Projektledning Resurser 1,5 (3) (3) 22 (3) 22 (3) (3) (3) 22 1 Lägsta genomsnittsbetyg för att ett förslag skall komma i fråga för finansiering.

6 TYP AV ÅTGÄRD Nyckelåtgärder och generiska verksamheter URVALSKRITERIER FÖR NUKLEÄR ENERGI Viktning (Tröskelvärde) Vetenskaplig och teknisk kvalitet Mervärde för gemenskapen etc. Bidrag till gemenskapen s sociala mål Ekonomisk utveckling och vetenskapliga och tekniska utsikter Projektledning Resurser (3) 23 Stöd till infrastrukturer för forskning Samordnade åtgärder, temanätverk, kompletterande åtgärder

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer