Procket - testning ger säkerhet i produktionsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Procket - testning ger säkerhet i produktionsprocessen"

Transkript

1 Procket - testning ger säkerhet i produktionsprocessen

2 Testning ger bättre produktionskvalitet och produktivitet Dagens elektroniska produkter blir allt mer komplicerade och deras livscykel har blivit kortare. Lägre marknadspriser har också gjort NPI-processen (New Product Introduction) än mer krävande såväl tidsmässigt som ekonomiskt. Ett viktigt sätt att minska kostnader och tidsåtgång vid uppstart av produktion är att integrera testningen i produktlinjens road map och tillämpa en utvecklingsstrategi som baserar sig på en standardiserad testplattform. Nuförtiden lägger elektronikföretag stor vikt vid test i sin produktion. Sättet att bedriva verksamhet i branschen förändrades radikalt när produktionen av elektronisk apparatur i allt större utsträckning flyttades till Asien och andra lågkostnadsländer medan produktutvecklingen blev kvar i ursprungslandet. Tester har fått en allt större betydelse i produktionen då de inte bara mäter om produkten uppfyller kraven som ställts på den, utan också om produktionsprocessen fungerar som förväntat. Själva testsystemets kvalitet, och dess möjligheter att övervaka de specifika produktionsprocesserna, blir därmed än viktigare om produktionen är utspridd på flera produktionsanläggningar, eftersom alla anläggningars produktion och tester i regel förväntas hålla samma kvalitet. Testningen bör dock beaktas redan i produktutvecklingen. Att produkten har goda tillverknings- och testegenskaper är ofta lika viktigt som dess funktionalitet i övrigt. Automatiserad testning redan under produktutvecklingsfasen innebär klara fördelar för tillverkaren. God planering och automatiserad testning påskyndar produktutvecklingen, varför produkten snabbare kan sättas i produktion och/eller i en färdigare form och därmed tidigare börja generera pengar till företaget.

3 Procket-systemet ger flexibilitet Espotel, som utvecklar integrerade system, har länge satsat på system för produktionstest och har också tagit fram ett eget sådant, benämnt Procket. Systemet består av en basmodul som byggs på med testadaptrar och applikationer för enskilda produkter och skräddarsys därmed för varje kund. Baslösningen väljs utifrån kundens produktvolymer och antalet produktvarianter. Mätapparaturen väljs så att samtliga produkter som omfattas av testsystemet kan mätas med densamma. För varje produkt planeras och tillverkas såväl egna testadaptrar som testapplikationer. Ett enskilt system innehåller vanligtvis tiotals, eller till och med hundratals, sådana anpassningar. Testapplikationen baserar sig på Procket-plattformens färdiga elektronik-, mekanik- och applikationslösningar som påskyndar utvecklingsarbetet och förbättrar systemets kvalitet. Inom industrin har produkterna mycket lång livscykel, år, och därför är testsystemets tillförlitlighet och underhållsvänlighet viktiga under produktens hela livscykel, säger enhetschef Juha Ojaniemi på Espotel.

4 Kvalitet är en process När vi skräddarsyr ett testsystem är det viktigt att våra testplanerare får möjlighet att bygga upp testutrustningen i samarbete med kundens produktutvecklare. Våra testplanerare har en bakgrund inom produktutveckling, vilket i kombination med testkompetens och djupt tekniskt kunnande borgar för att vi kan anpassa testsystemen till våra kunders produkter och specifikationer. Espotel tillhandahåller även testbarhetsplanering, vars syfte är att se till att produkten har god testbarhet under såväl produktutvecklings- som produktionsfasen. Det första steget i processen är testplanering (med framtagande av testspecifikation), som genomförs som ett separat projekt tillsammans med kundens produktutvecklingsavdelning. Testplaneringen tar vanligtvis 2 3 veckor, beroende på produktens komplexitet, varefter planeringen och byggandet av den egentliga testutrustningen vidtar. Projektet innefattar upprättande av tidplan, genomgång av krav och projektinnehåll, planering av teststation, elektronik, mekanik och testapplikationer samt verifiering av tester och kontroll av testutrustningens kvalitet, vilken sker med GAGE R&R-metoden. I projektet ingår ofta även driftsättning av testutrustningen och utbildning av produktionspersonal. Våra kunder är naturligtvis välkomna att medverka i alla faser av projektet, men ofta hanteras hela projektet som en totalleverans. En viktig etapp i projektet är när vi får in produkter från kunden för testning och kan börja simulera massproduktion av dessa och därmed köra tester. I den här fasen har vi ett nära samarbete med kundens produktutvecklingsavdelning. Vi försäkrar oss om att såväl produkten som testsystemet fungerar och bestämmer nyckeltal för testerna. I slutfasen av projektet, innan systemet överlåts, gör man tillsammans en slutgranskning/fat (Factory Acceptance Test) av systemet, där dokumentationen, säkerheten och funktionen hos den levererade utrustningen säkerställs. Automatiserat system eliminerar fel En allmän bedömning är att 80 procent av fel i produkter uppkommer i utvecklingsfasen och 20 procent i produktionsfasen. Därför är det särskilt viktigt att planera för testbarhet och automatisering av tester redan i produktutvecklingen. För att säkerställa att våra kunder får ut maximal nytta av testutrustningen kan Espotel tillhandahålla utbildning i såväl egna lokaler som på utrustningens placeringsort oavsett var i världen den ligger, då vi också kan assistera vid driftsättning av densamma.

5 Det som gör Procket-systemet unikt är att man i produktutvecklingsfasen kan använda samma system som i productionen för automatisering av testningen och säkring av kvaliteten. Automatiserade test i både utveckling och produktion minskar risken för mänskliga misstag och höjer produktiviteten, sammanfattar Ojaniemi fördelarna.

6 Case Aidon Testsystemets tillförlitlighet borgar för kvalitet Teknologibolaget Aidon, som specialiserat sig på intelligent mätning och applikationer för intelligenta elnät, är finsk marknadsledare i branschen. Företaget tillhandahåller nya generationens energitjänstutrustning som baserar sig på öppen arkitektur samt dataöverförings- och systemlösningar. Företaget har länge samarbetat med Espotel bland annat inom produktutveckling av utrustning för produktionstest och fjärravläsning av mätare. Aidon levererar årligen cirka elmätare till sina kunder. Därför är det av största vikt att testsystemet är tillförlitligt och att komponenterna och slutprodukten är hållbara och av god kvalitet i övrigt. Espotel har levererat ett antal testsystem till Aidon och vi driver även för närvarande en rad gemensamma projekt. När vi startar ett nytt produktutvecklingsprojekt strävar vi efter att kombinera Espotels kunnande kring produktionssättning och testning med själva testningen. Vi vill alltså ha en tämligen heltäckande nyckelfärdig paketlösning, säger Petri Ounila, Head of Production på Aidon. Genom att samma individer har arbetat tillsammans länge har samarbetet blivit väl inarbetat. Därför sköter Aidon en betydande del av sin produktutveckling tillsammans med Espotel och resultaten talar för sig själva. Även om det någon gång förekommit problem vid krävande projekt har vi alltid kommit i mål och slutresultatet har alltid varit utomordentligt, menar Ounila.

7 I Finland finns det inte särskilt många testföretag som har integrerad mjukvara och produktionskunnande under samma tak. Här i landet är Espotel den enda trovärdiga aktören som är tillräckligt stor och har den erfarenhet och kompetens som behövs för jobbet, säger Ounila. Aidons marknad finns för närvarande i Finland, Sverige och Norge. Företagets mål för den närmaste framtiden är att bli marknadsledare i Norden. I ett längre tidsperspektiv har man siktet inställt på den stora marknaden i övriga Europa.

8 Case Incap Kontraktstillverkare för in ett produktionsperspektiv i samarbetet Incaps tjänster omfattar elektromekaniska produkters hela livscykel, från planering och tillverkning till service- och underhållstjänster. Företaget är Espotels tillverkningspartner och har flera testsystem från Espotel i sin produktionsanläggning i Kuressaare i Estland. Att testningen håller hög kvalitet är av stor betydelse för en smidig produktion. Vid denna mäter man överenskomna värden i produkten, och för att dessa mätningar skall bli korrekta är testutrustningens egen kvalitet, tillförlitlighet och funktionalitet således avgörande för kvalitetssäkringen av slutprodukten. Vid testningen erhålls mätdata som kan användas för att utveckla produkten, produktiviteten och kvaliteten. Mänskliga misstag undviks eftersom testningen är automatisk, det vill säga konsekvent och repeterbar,, säger Incaps VD Sami Mykkänen om testningens betydelse.

9 Vid överföring till produktion och vid produktionsstart finns det vissa processteg där man verifierar att testningen fungerar som den ska och att produkten kan sättas i produktion. Mellan slutkunden, produktplaneraren och tillverkaren råder ett så kallat trepartstänkande, där nyckeln är att man lyckas med projekthanteringen. Slutkunden beställer produkten, Espotel säkerställer planeringen och Incap tillverkar. Incap är med i projektet ända från start och för in ett produktionsprocessperspektiv som hjälper till att påskynda produktens NPI-fas och inledandet av massproduktion, det vill säga förkortar den totala tid som behövs för att få ut slutprodukten på marknaden. Mykkänen känner till fall där en produkt nog har fungerat på ingenjörens bord, men där man sedan har misslyckats med att få den i produktion. Genom samarbetet med Espotel har man kunnat undvika sådana situationer, vilket han finner mycket tillfredsställande. I framtiden avser företagen att utöka sitt samarbete inom livscykeltjänster för komponenter. Espotel är snabbt, har bra funktionssäkerhet och tidsplanerna håller. Också supporten fungerar bra, i alla projektfaser. Man jobbar för den gemensamma saken och allt löper smidigt berömmer Mykkänen.

10 Procket-systemet Procket-systemet är framtaget för att på ett högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt uppfylla målen för automatiserad testning. Systemet tar också hänsyn till industrins skiftande behov. Tillverkningsvolymerna, produkternas komplexitet och antalet varianter varierar i olika branscher och inom olika företag. Därför behövs det en flexibel lösning som kostnadseffektivt kan anpassas till olika behov. Med Procket-systemet kan produkterna testas i olika skeden av livscykeln, på kortnivå eller som färdiga produkter, både vid produktutvecklingen och i produktionen. Procket-systemets fördelar skräddarsys efter kundens behov accelererar planeringen och tillverkningen av testsystemet kostnadseffektiv lösning beprövade högklassiga komponenter modulärt och flexibelt enkelt underhåll god användbarhet kräver ytterst litet golvutrymme lätt att överföra från en tillverkare till en annan skalbart för föränderliga testbehov högklassig dokumentation färdiga utbildningsmaterial och -paket färdiga transport- och lagringsförpackningar lösningen är oberoende av underleverantör Ledande produktutvecklingsföretag för integrerade system Espotel Oy är Finlands ledande produktutvecklingsföretag för integrerade system. Företaget tar fram egna teknologilösningar som kan optimeras för den enskilda kunden. Detta spar tid och pengar inom produktutvecklingen, men framför allt reduceras riskerna i samband med projektet med hjälp av beprövade tekniska lösningar. Espotel är även Finlands ledande utvecklare av system för produktionstest. Procket-familjen ger den optimala kundlösningen från idé till produktion med hög kvalitet. Bolaget grundades 1986 och har kontor i Esbo, Kuopio, Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfors, Vasa och Wroclaw i Polen. Företaget har totalt ca 250 anställda.

11

12

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

HARMONI SATT I SYSTEM

HARMONI SATT I SYSTEM HARMONI SATT I SYSTEM VÅR ENKLA FORMEL FÖR TRYGGA KUNDER 1+2=3+4 123 Du söker trygghet och harmoni, spänning kan du få på annat håll. Om man tänker på att ett byte av affärssystem är ett nästan lika stort

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Du kan bidra till att människor

Du kan bidra till att människor Du kan bidra till att människor lär, arbetar och mår bättre Vår mission och vision Ecophon erbjuder akustiklösningar som uppfyller de ökande kraven på en bra ljudmiljö där människor arbetar och kommunicerar

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer