Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta"

Transkript

1 Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta 1. Information om förvaltningsbolaget First Asset Management AS Filipstad Brygge 1 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 0250 Oslo Organisationsnummer: Grundat: Godkännande: Aktiekapital: NOK Aktieägare: Swedbank Robur AB (100 %) Styrelseordförande Jonas Pripp Ekbacksvägen 50 SE Danderyd Styrelseledamöter: Lars Henning Vikjord Gislehellinga 23 NO-1390 Vollen Karl Fredrik Daniel Sandberg Vingårdsgatan 46 SE Stockholm Andelsägarvalda styrelseledamöter John Høsteland Moerveien 16 NO-1430 Ås Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen Løchenveien 18 NO-0286 Oslo Suppleanter: Ulf Hedendahl Fredrik Stangsgate 2 NO-0272 Oslo Inge Leirvik Arons Vei 6 NO-1448 Drøbak Andelsägarvald suppleant: Kjell Bettmo

2 Lerkeveien 7 B NO-1053 Oslo Verkställande direktör Erik Haugland Kulsrudjordet Gjerdrum Lön till vd uppgår till NOK per år. Samlat styrelsearvode för 2014 är NOK. Förvaringsinstitut: Danske Bank Søndre gate NO-7011 Trondheim Organisationsnummer Huvudverksamhet: Bank och andra finansiella tjänster Revisor: Deloitte AS, som även är mottagarfondens revisor Karenslyst alle 20 PB 347 Skøyen NO-0213 Oslo Årsbokslut: 31 december First Asset Management AS förvaltar följande värdepappersfonder: First Generator First Aktiv Rente First Aktiv Høyrente First Asset Management AS är kapitalförvaltare för följande värdepappersfonder under paraplyet LSAM SF 3 plc: First Active First Norway Delta First SMB Fund First Asset Management AS har uppdragit åt Swedbank Norge (org.nr ) att sköta följande tjänster: Redovisning Human Resources Juridik It Rapportering för Aktiv Forvaltning 2. Information om fonden Swedbank Nordisk Högränta

3 Swedbank Nordisk Högränta är en obligationsfond som noteras i svenska kronor. Övergripande mål Förvaltningen syftar till att uppnå högsta möjliga relativa avkastning i förhållande till den risk fonden tar. Investeringsstrategi Fonden placerar i fondandelar i mottagarfonden First Aktiv Høyrente. Fonden är en UCITS-fond (matarfond), vilket innebär att den är en fond i fond och enligt 6.12 i den norska lagen om värdepappersfonder ska investera minst 85 procent av sina tillgångar i mottagarfonden. Resterande tillgångar placeras i likvida medel eller i finansiella derivat för valutasäkring. Förvaltningsbolaget har antagit interna riktlinjer för förvaltning och drift av matarfonden. Riktlinjerna omfattar bland annat värdering och publicering/offentliggörande av kurser, teckning och inlösen i mottagarfonden efter teckning och inlösen i matarfonden, avräkning vid matarfondens teckning och inlösen av andelar i mottagarfonden samt hantering av felaktigheter vid beräkning av andelsvärde i mottagarfonden. Riktlinjerna är tillgängliga för andelsägarna på förfrågan och utan kostnad. Fonden använder valutaderivat för att minimera valutarisken mellan svenska och norska kronor. Fonden investerar minst 85 procent av tillgångarna i First Aktiv Høyrente, som är noterad i norska kronor. Investeringen ska valutasäkras i svenska kronor genom användning av valutaderivat, i första hand valutaswappar och valutaterminer. Fonden kommer därför inte att ha någon väsentlig valutarisk mot norska kronor. Valutaderivatens värde fastställs dagligen och ingår i den dagliga beräkningen av fondandelsvärdet (NAV). Fondens totala exponering mot valutaderivat övervakas dagligen. Nettovärdet av positionerna i valutaderivat får inte utgöra mer än 15 procent av matarfondens tillgångar, och den dagliga övervakningen av denna exponering ska ske enligt särskilda rutiner. Förvaltningsbolaget försöker att minimera skillnaden i avkastning mellan matarfonden och mottagarfonden. Det finns dock faktorer som kan skapa skillnader i avkastning. De viktigaste bland dessa är kostnader och intäkter med koppling till matarfondens valutasäkringsstrategi till följd av skillnader i räntenivå på valutamarknaden för svenska respektive norska kronor. Matarfondens andel av likvida medel och olika kostnadsstrukturer kan också ge skillnader i avkastning. Överordnad målsättning för mottagarfonden First Aktiv Høyrente Förvaltningen syftar till att uppnå högsta möjliga relativa avkastning i förhållande till den risk fonden tar. Fondens jämförelseindex är ST3X (ettårig norsk statsränta). Jämförelseindexet är justerat för utbetald kupongränta. Investeringsstrategi för mottagarfonden First Aktiv Høyrente Mottagarfondens medel placeras i följande finansiella instrument och/eller i bank: Mottagarfondens fokus ligger på den norska marknaden, men fonden har en mer eller mindre omfattande exponering i värdepapper på andra marknader/i andra länder inom OECD-området när detta ses som ändamålsenligt. Om placeringar görs i en annan valuta än norska kronor valutasäkras dessa.

4 Mottagarfondens investeringsstrategi går ut på att välja positioner utifrån analyser och bedömningar av kreditmarknaderna. Mottagarfondens exponering väljs i syfte att uppnå en bättre avkastning än jämförelseindexet. Fondens analyser och bedömningar kommer att bygga dels på analyser och bedömningar som gjorts av företag knutna till Swedbank Norge, dels av analyser och bedömningar från andra källor. Meravkastning i förhållande till jämförelseindexet kommer att eftersträvas genom positioner som tas med utgångspunkt i förändring av kreditpremier och positioner i värdepapper som ger en högre löpande avkastning än jämförelseindexet. Fokus ska ligga på både branscher, enskilda företag och löptid. I viss mån kommer även ränteutvecklingen att beaktas. First Asset Management AS kommer att fatta investeringsbeslut utifrån en robust och disciplinerad fundamental process med fokus på analyser och bedömningar av möjligheterna på ränte- och kreditmarknaden. Den grundläggande analytiska processen baseras på en djupgående förståelse och tolkning av relevanta makroekonomiska förhållanden, centralbankernas politik, kreditmarknaderna som helhet och kvaliteten på underliggande värdepapper. Mottagarfonden kan använda derivat i sin förvaltning. Derivat används som ett lämpligt substitut för motsvarande exponering och som instrument för att upptäcka risk. Ansvarig portföljförvaltare: Henry Grepstad Ställföreträdande portföljförvaltare: Nicholas Salbu Fondens startdatum: den 17 mars 2011 Historisk avkastning: Uppdaterad information om historisk avkastning finns i fondens faktablad. *Fonden startades xx.xx 2014 och således finns det ingen avkastningshistorik. För referens visas i tabellen mottagarfondens historiska avkastning. Mottagarfonden startade och avkastningen för 2011 gäller endast från det datumet. Diagrammet visar avkastningen i procent i norska kronor och inkluderar samtliga avgifter.

5 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning beror bland annat av marknadsutvecklingen, förvaltaren, fondens risk samt avgifter för köp, försäljning och förvaltning. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgång. Fondens avkastning varierar under ett år. Exakt tidpunkt för köp och försäljning blir därför avgörande för enskilda andelsägares vinster eller förluster. Risk: Investeringar i obligationsfonder medför en risk för svängningar i fondens andelsvärde över tid. Med en längre sparhorisont sjunker risken. En investering i Swedbank Nordisk Högränta innebär medelhög risk. Riskprofilen på mottagarfonden First Aktiv Høyrente är också medel. För uppdaterad information hänvisas till fondens faktablad. Avgifter Förvaltningsavgiften uppgår till 0,90 procent per år. Utöver förvaltningsavgiften kan följande kostnader också debiteras fonden: 1. Transaktionskostnader knutna till fondens placeringar 2. Eventuella skatter som fonden ska betala 3. Räntor på lån enligt vpfl Extraordinära kostnader som är nödvändiga för att tillvarata andelsägarnas intressen. Den fasta förvaltningsavgiften beräknas och debiteras dagligen. Förvaltningsavgiften fördelas lika på alla andelar i fonden. 3. Skatteregler Informationen som ges nedan är inte att betrakta som skatterådgivning. Befintliga och potentiella andelsägare bör rådfråga egna skatterådgivare när det gäller beskattningen av investeringar i fonder som förvaltas av First Asset Management AS. Skattereglerna förändras ständigt och detta kan ske även i framtiden. För fonden Fonden är skattskyldig i Norge med 27 procent av skattepliktig inkomst. Fonden är skattskyldig för valutavinster, realiserade kursvinster på fondandelar samt ränteintäkter. På samma sätt får fonden göra avdrag för valutaförluster, realiserade kursförluster och kostnader. Fonden får avdrag för

6 belopp som delats ut till andelsägarna. Fondens skattepliktiga intäkt delas ut till andelsägarna den 31 december i form av nya andelar. Fonden drar ingen källskatt på utdelning till utländska investerare. För alla investerare Utdelning från fonden är skattepliktig för andelsägarna. Kursen på befintliga andelar justeras ner med värdet på utdelningen per andel, men detta påverkar inte de befintliga andelarnas skattemässiga ingångsvärde. Ingångsvärdet på de nya andelarna motsvarar den skattemässiga utdelningen. Andelsägaren beskattas för utdelningen det inkomstår den har tjänats in. Investerare som är skattskyldiga i Norge Utdelning omfattas varken av den så kallade fritaksmetoden eller av skjermingsmetoden och utgör således skattepliktig intäkt. Inkomst av kapital beskattas med 27 procent. Vid realisation av andelar är den realiserade vinsten skattepliktig inkomst, medan realiserade förluster berättigar till avdrag. Vinsten eller förlusten utgörs av andelens inlösenvärde minus ingångsvärdet. Beräkning av vinster och förluster sker enligt FIFU-principen (först in, först ut). Fondandelar ingår med 100 procent av andelsvärdet per den 1 januari året efter inkomståret vid den skattemässiga förmögenhetsberäkningen. Aktiebolag betalar inte förmögenhetsskatt, men fondandelarna ingår när aktiernas förmögenhetsvärde beräknas. Investerare med begränsad skattskyldighet i Sverige: Enligt nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska delägare i investeringsfonder beskattas för en schablonintäkt motsvarande 0,4 procent av delägarens andelsinnehav per den 1 januari varje år. De nya reglerna gäller både för fysiska och juridiska personer, med vissa undantag. Privatpersoner (fysiska personer) Realiserade kapitalvinster, schablonintäkter och den årliga avkastningen beskattas med 30 procent som inkomst av kapital. 100 procent av en realiserad förlust kan räknas av mot vinster på marknadsnoterade fondandelar. Om förlusten är större än vinsten får investerare dra av 70 procent av förlusten mot andra skattepliktiga kapitalinkomster. Om den samlade kapitalinkomsten alltjämt är negativ har investeraren rätt till skattereduktion. Det innebär att skatten reduceras med 30 procent av det underskott som inte överstiger svenska kronor och 21 procent av det resterande underskottet. Företag (juridiska personer) Realiserade kapitalvinster, schablonintäkter och den årliga avkastningen beskattas med 22 procent som inkomst i näringsverksamhet. Eventuell förlust vid realisation berättigar bara till avdrag på kapitalinkomst från så kallade delägarrätter. Kapitalförlust som inte dras av innevarande år kan skjutas fram till nästa år. Särskilda bestämmelser gäller för vissa juridiska personer samt när fondandelarna klassificeras som omsättningstillgångar hos andelsägaren.

7 4. Andelarnas art och väsentliga egenskaper Varje andelsägare har en andel av fonden som motsvarar andelsägarens andel av de samlade utställda fondandelarna. En andelsägare har inte rätt att begära delning eller upplösning av värdepappersfonden. Förvaltningen av en värdepappersfond sköts av ett förvaltningsbolag som beslutar om hur fondens medel ska disponeras. Utöver kapitalinsatsen är andelsägarna inte ansvariga för fondens åtaganden. Andelsägare har rätt att få sina andelar inlösta i kontanter, i enlighet med den norska lagen Lov om Verdipapirfond. Andelsregister förs av Verdipapirsentralen, Pb. 4, NO-0051 Oslo, som också skickar ut ändringsbesked och årsbesked som skatteunderlag. Andelarna registreras i andelsägarens namn. De är inte noterade på någon reguljär marknad. Med godkännande från Finanstilsynet kan ett förvaltningsbolag överföra förvaltningen för ett annat förvaltningsbolag. Överföringen kan inte genomföras förrän tre månader efter det att den meddelats andelsägarna via brev eller har kungjorts i minst fem tidningar och facktidskrifter med allmän spridning. Med samtycke från Finanstilsynet kan ett förvaltningsbolag besluta att en värdepappersfond som bolaget förvaltar ska avvecklas. Avvecklingen ska ske enligt bestämmelser i gällande norska föreskrifter. 5. Beräkning av nettoandelsvärde Fondens värde (förvaltat kapital) ska enligt föreliggande bestämmelser beräknas utifrån marknadsvärdet av fondportföljens finansiella instrument och bankmedel, värdet av fondens likvida medel och andra fordringar, värdet av upplupna intäkter och värdet av eventuellt underskott, minus skulder och upplupna kostnader, inklusive latent skatt. Andelsvärdet är fondens värde dividerat med antal andelar. Beräkning av andelsvärdet ska normalt genomföras fem gånger i veckan. 6. Fondbestämmelser för fonden Swedbank Nordisk Högränta 1 Fonden och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden Swedbank Nordisk Högränta förvaltas av First Asset Management AS. Fonden är godkänd i Norge och regleras av den norska finansinspektionen (Finanstilsynet).

8 Fonden regleras med stöd av den norska lagen om värdepappersfonder ( vpfl ) nr 44 av den 25 november UCITS-fond Fonden är en UCITS-fond (matarfond) som enligt vpfl 6.12 har tillstånd från Finanstilsynet att placera minst 85 procent av sina tillgångar i en annan UCITS-fond (mottagarfond). Fondens mottagarfond är First Aktiv Høyrente. Fonden följer bestämmelserna om teckning och inlösen i vpfl 4.9 första stycket och 4.12 första stycket. 3 Investeringsområdet 3.1 Fondens investeringsområde och riskprofil Fonden är en obligationsfond enligt den norska Verdipapirfondenes forenings definition och placerar i huvudsak i fondandelar i värdepappersfonden First Aktiv Høyrente. Fondens investeringsmandat anges närmare i prospektet. Fonden har måttlig risk för framtida kurssvängningar (volatilitet). Riskprofilen beskrivs i detalj i fondens faktablad. 3.2 Allmänt om investeringsområdet Fondens tillgångar kan placeras i följande finansiella instrument och/eller i insättningar hos kreditinstitut: omsättningsbara värdepapper ja nej andelar i värdepappersfond ja nej penningmarknadsinstrument ja nej inlåning hos finansinstitut ja nej derivat ja nej insättning hos kreditinstitut ja nej Oberoende av investeringsalternativen i denna punkt kan fonden äga likvida medel. Placeringar i andra värdepappersfonder utgör maximalt 10 procent av fondens tillgångar. ja nej Fondens placering i värdepappersfondandelar ska tillsammans med fondens övriga placeringar vara förenliga med dessa fondbestämmelser. De fonder som fonden placerar i får maximalt placera 10 procent av sina tillgångar i andra värdepappersfonder, se 3 i fondbestämmelserna ja nej

9 Värdepappersfonden får använda följande derivatinstrument: terminer, swappar och optioner. Derivatinstrumentets underliggande tillgång ska vara valuta eller växlingskurs. Förväntad risk och avkastning på fondens underliggande värdepappersportfölj förväntas i stort sett inte påverkas av derivatinvesteringarna. 3.3 Utlåning Fonden kommer inte att låna ut finansiella instrument enligt vpfl Fond i fond Fonden är en fond i en fond och har enligt vpfl tillstånd från Finanstilsynet att placera minst 85 procent av sina tillgångar i en annan UCITS-fond. Resterande tillgångar ska placeras i likvida medel eller i finansiella derivat för valutasäkring. 4 Realisationsvinster och utdelning Realisationsvinster betalas ut till andelsägarna. Realisationsvinster på fondens placeringar delas ut (alla realisationsvinster som är skattepliktiga för fonden). Realisationsvinster betalas ut en gång per år till andelsägare som är registrerade i fondens andelsägarregister per den 31 december det år vinsterna realiserades. Utdelning betalas ut till andelsägarna. Denna baseras på det skattepliktiga resultatet (skattepliktiga intäkter med avdrag för avdragsberättigade kostnader i fonden). Ovan nämnda realisationsvinster ingår i det skattepliktiga resultatet. Utdelning betalas ut en gång per år till andelsägare som är registrerade i fondens andelsägarregister per den 31 december det år rätten till utdelning uppstår. 5 Avgifter Förvaltningsavgiften är förvaltningsbolagets intäkter för förvaltningen av fonden. Förvaltningsavgiften baseras på fondens dagliga värde. Fondens värde (förvaltat kapital) ska beräknas utifrån marknadsvärdet av fondportföljens finansiella instrument och bankmedel, värdet av fondens likvida medel och andra fordringar, värdet av upplupna intäkter och värdet av eventuellt underskott, minus skulder och upplupna kostnader, inklusive latent skatt. Utöver förvaltningsavgiften kan följande kostnader också debiteras fonden:

10 1. Transaktionskostnader knutna till fondens placeringar 2. Eventuella skatter som fonden ska betala 3. Räntor på lån enligt vpfl Extraordinära kostnader som är nödvändiga för att tillvarata andelsägarnas intressen, jfr. vpfl andra stycket. Den fasta förvaltningsavgiften beräknas och debiteras dagligen. Förvaltningsavgiften fördelas lika på alla andelar i fonden. Den samlade fasta förvaltningsavgiften i fonden och mottagarfonden utgör 0,90 procent per år. Alla arvoden som mottas från mottagarfonden ska tillfalla matarfonden. 6 Nyteckning och inlösen av andelar Fonden är normalt öppen för nyteckning fem arbetsdagar i veckan. Fonden är normalt öppen för inlösen fem arbetsdagar i veckan. Avgiften vid nyteckning av andelar får uppgå till högst 0,5 procent av teckningsbeloppet. Avgiften vid inlösen av andelar får uppgå till högst 0,5 procent av teckningsbeloppet. Inlösenbeloppet kan minskas med kostnaderna för inlösen. 7 Andelsklasser Fonden har inga andelsklasser. 7. Andra villkor Fonden har marknadsföringstillstånd i Norge och Sverige. Detta prospekt riktar sig till investerare i jurisdiktioner där fonden är godkänd för marknadsföring. Fonden får inte distribueras till investerare som lyder under amerikansk jurisdiktion, inklusive investerare som är bosatta i eller är skattskyldiga i USA. 8. Nyteckning och inlösen Andelsägare har rätt att få sina andelar inlösta i kontanter. Begäran om inlösen ska framställas till förvaltningsbolaget via brev eller per e-post:

11 First Asset Management AS Postboks 1441 Vika NO-0115 Oslo E-post: Teckning av fondandelar För teckningsorder som mottas av FAM senast klockan 9.00 fastställs kursen följande arbetsdag. Pengarna dras från investerarens konto samma dag som teckningsblanketten har mottagits och täckningskontroll utförts. Andelarna registreras på investerarens VPS-konto först efter bekräftelse från respektive fond, dock senast tre arbetsdagar från det att kursen (NAV) fastställts. Anmälan om teckning registreras i VPS-systemet. Teckning kan göras i belopp i svenska kronor. Teckning av andelar ska alltid anmälas på godkänd teckningsblankett. Anmälan om teckning ska vara undertecknad av kunden och legitimationskontroll ska ha gjorts av representant för FAM. Inlösen av andelar Tidsfristen för inlösenorder är klockan 9.00 för att kursdagen ska bli nästa arbetsdag. Kurs för inlösen fastställs varje arbetsdag. Utbetalning och minskning av antalet andelar sker så snart inlösenbeloppet från de respektive fonderna har registrerats på vårt konto. Anmälan om inlösen registreras i VPSsystemet. Inlösen kan göras antingen för ett visst belopp eller för antal andelar. Normalt blir det inlösta beloppet disponibelt på kundens konto inom tre till sju arbetsdagar. Inlösen av andelar ska alltid anmälas på godkänd inlösenblankett. Anmälan om inlösen ska vara undertecknad av kunden och legitimationskontroll ska ha gjorts av representant för FAM. Andelsägare i andra EES-länder där fondandelar säljs Förvaltningsbolaget säljer fonden i andra EES-länder via distributörer. Andelsägarnas rätt att få utdelning utbetald, rätt att få andelar inlösta och tillgång till offentliga uppgifter ombesörjs av företag som har giltiga distributionsavtal med First Asset Management AS. Tillfälligt stopp för inlösen Under exceptionella förhållanden kan förvaltningsbolaget med Finanstilsynets stöd tillfälligt stoppa inlösningen av andelar. 9. Publicering av andelsvärde Andelsvärdet ska normalt publiceras 5 gånger i veckan. Publiceringen ska ske på Swedbank Norges webbplats (www.swedbank.no) eller hos VPS eller Oslo Børs ASA.

12 10. Information till investerare Prospekt, basfakta, fondbestämmelser samt års- och halvårsrapporter för fonden och mottagarfonden finns på vår webbplats 11. Styrelsens ansvar Styrelsen för First Asset Management AS bekräftar att de uppgifter som lämnas i detta prospekt, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting har utelämnats som är av sådan betydelse att det skulle kunna påverka betydelsen av innehållet i detta prospekt. Detta prospekt gäller från den xx.xx 2014 Oslo, [ ] Styrelsen för First Asset Management AS Jonas Pripp Lars Vikjord Kristin L.A. Wilhelmsen Fredrik Sandberg John Høsteland

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna

Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna I egenskap av andelsägare i värdepappersfonden ODIN Europa får du den här informationen om den planerade fusionen mellan ODIN Europa och

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

PROSPEKT och stadgar - aktiefonden ODIN Europa SMB

PROSPEKT och stadgar - aktiefonden ODIN Europa SMB PROSPEKT och stadgar - aktiefonden ODIN Europa SMB Förvaltas av ODIN Forvaltning AS Det här prospektet gäller aktiefonden ODIN Europa SMB som förvaltas av ODIN Forvaltning AS. Investeringsmandat Värdepappersfonden

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond - ODIN Eiendom (Fastighet)

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond - ODIN Eiendom (Fastighet) PROSPEKT Uppdaterat 2014-11-10 Översättning från norska ODIN Värdepappersfond - Aktiefond - ODIN Eiendom (Fastighet) Det här prospektet gäller aktiefonden ODIN Eiendom (Fastighet) som förvaltas av ODIN

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM Ansvarig förvaltare: Johan Bergsgård, Allra Asset Management AB Fondens startdatum: 2011-08-12 Risk: Strategifond med medelhög risknivå

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012)

Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997)

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Granit Global 85 Granit Fonder AB

Granit Global 85 Granit Fonder AB Granit Global 85 Granit Fonder AB augusti 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Global 85... 6 för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993)

Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Balanserad Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond PROSPEKT Uppdaterat 10.11.2014 Översättning från norska ODIN Värdepappersfond - Aktiefond Det här prospektet gäller aktiefonder som förvaltas av ODIN Forvaltning AS. Särskilda prospekt har tagits fram

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Vid inlösen av andelar tillkommer en inlösenavgift på upp till 0,3 procent av inlösenbeloppet.

Vid inlösen av andelar tillkommer en inlösenavgift på upp till 0,3 procent av inlösenbeloppet. www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr 915 294 294 (bildad 26/5 2015) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR JUNI 2010

INFORMATIONSBROSCHYR JUNI 2010 INFORMATIONSBROSCHYR JUNI 2010 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder. Ytterligare information och fondbestämmelser finns

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer