Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta"

Transkript

1 Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta 1. Information om förvaltningsbolaget First Asset Management AS Filipstad Brygge 1 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 0250 Oslo Organisationsnummer: Grundat: Godkännande: Aktiekapital: NOK Aktieägare: Swedbank Robur AB (100 %) Styrelseordförande Jonas Pripp Ekbacksvägen 50 SE Danderyd Styrelseledamöter: Lars Henning Vikjord Gislehellinga 23 NO-1390 Vollen Karl Fredrik Daniel Sandberg Vingårdsgatan 46 SE Stockholm Andelsägarvalda styrelseledamöter John Høsteland Moerveien 16 NO-1430 Ås Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen Løchenveien 18 NO-0286 Oslo Suppleanter: Ulf Hedendahl Fredrik Stangsgate 2 NO-0272 Oslo Inge Leirvik Arons Vei 6 NO-1448 Drøbak Andelsägarvald suppleant: Kjell Bettmo

2 Lerkeveien 7 B NO-1053 Oslo Verkställande direktör Erik Haugland Kulsrudjordet Gjerdrum Lön till vd uppgår till NOK per år. Samlat styrelsearvode för 2014 är NOK. Förvaringsinstitut: Danske Bank Søndre gate NO-7011 Trondheim Organisationsnummer Huvudverksamhet: Bank och andra finansiella tjänster Revisor: Deloitte AS, som även är mottagarfondens revisor Karenslyst alle 20 PB 347 Skøyen NO-0213 Oslo Årsbokslut: 31 december First Asset Management AS förvaltar följande värdepappersfonder: First Generator First Aktiv Rente First Aktiv Høyrente First Asset Management AS är kapitalförvaltare för följande värdepappersfonder under paraplyet LSAM SF 3 plc: First Active First Norway Delta First SMB Fund First Asset Management AS har uppdragit åt Swedbank Norge (org.nr ) att sköta följande tjänster: Redovisning Human Resources Juridik It Rapportering för Aktiv Forvaltning 2. Information om fonden Swedbank Nordisk Högränta

3 Swedbank Nordisk Högränta är en obligationsfond som noteras i svenska kronor. Övergripande mål Förvaltningen syftar till att uppnå högsta möjliga relativa avkastning i förhållande till den risk fonden tar. Investeringsstrategi Fonden placerar i fondandelar i mottagarfonden First Aktiv Høyrente. Fonden är en UCITS-fond (matarfond), vilket innebär att den är en fond i fond och enligt 6.12 i den norska lagen om värdepappersfonder ska investera minst 85 procent av sina tillgångar i mottagarfonden. Resterande tillgångar placeras i likvida medel eller i finansiella derivat för valutasäkring. Förvaltningsbolaget har antagit interna riktlinjer för förvaltning och drift av matarfonden. Riktlinjerna omfattar bland annat värdering och publicering/offentliggörande av kurser, teckning och inlösen i mottagarfonden efter teckning och inlösen i matarfonden, avräkning vid matarfondens teckning och inlösen av andelar i mottagarfonden samt hantering av felaktigheter vid beräkning av andelsvärde i mottagarfonden. Riktlinjerna är tillgängliga för andelsägarna på förfrågan och utan kostnad. Fonden använder valutaderivat för att minimera valutarisken mellan svenska och norska kronor. Fonden investerar minst 85 procent av tillgångarna i First Aktiv Høyrente, som är noterad i norska kronor. Investeringen ska valutasäkras i svenska kronor genom användning av valutaderivat, i första hand valutaswappar och valutaterminer. Fonden kommer därför inte att ha någon väsentlig valutarisk mot norska kronor. Valutaderivatens värde fastställs dagligen och ingår i den dagliga beräkningen av fondandelsvärdet (NAV). Fondens totala exponering mot valutaderivat övervakas dagligen. Nettovärdet av positionerna i valutaderivat får inte utgöra mer än 15 procent av matarfondens tillgångar, och den dagliga övervakningen av denna exponering ska ske enligt särskilda rutiner. Förvaltningsbolaget försöker att minimera skillnaden i avkastning mellan matarfonden och mottagarfonden. Det finns dock faktorer som kan skapa skillnader i avkastning. De viktigaste bland dessa är kostnader och intäkter med koppling till matarfondens valutasäkringsstrategi till följd av skillnader i räntenivå på valutamarknaden för svenska respektive norska kronor. Matarfondens andel av likvida medel och olika kostnadsstrukturer kan också ge skillnader i avkastning. Överordnad målsättning för mottagarfonden First Aktiv Høyrente Förvaltningen syftar till att uppnå högsta möjliga relativa avkastning i förhållande till den risk fonden tar. Fondens jämförelseindex är ST3X (ettårig norsk statsränta). Jämförelseindexet är justerat för utbetald kupongränta. Investeringsstrategi för mottagarfonden First Aktiv Høyrente Mottagarfondens medel placeras i följande finansiella instrument och/eller i bank: Mottagarfondens fokus ligger på den norska marknaden, men fonden har en mer eller mindre omfattande exponering i värdepapper på andra marknader/i andra länder inom OECD-området när detta ses som ändamålsenligt. Om placeringar görs i en annan valuta än norska kronor valutasäkras dessa.

4 Mottagarfondens investeringsstrategi går ut på att välja positioner utifrån analyser och bedömningar av kreditmarknaderna. Mottagarfondens exponering väljs i syfte att uppnå en bättre avkastning än jämförelseindexet. Fondens analyser och bedömningar kommer att bygga dels på analyser och bedömningar som gjorts av företag knutna till Swedbank Norge, dels av analyser och bedömningar från andra källor. Meravkastning i förhållande till jämförelseindexet kommer att eftersträvas genom positioner som tas med utgångspunkt i förändring av kreditpremier och positioner i värdepapper som ger en högre löpande avkastning än jämförelseindexet. Fokus ska ligga på både branscher, enskilda företag och löptid. I viss mån kommer även ränteutvecklingen att beaktas. First Asset Management AS kommer att fatta investeringsbeslut utifrån en robust och disciplinerad fundamental process med fokus på analyser och bedömningar av möjligheterna på ränte- och kreditmarknaden. Den grundläggande analytiska processen baseras på en djupgående förståelse och tolkning av relevanta makroekonomiska förhållanden, centralbankernas politik, kreditmarknaderna som helhet och kvaliteten på underliggande värdepapper. Mottagarfonden kan använda derivat i sin förvaltning. Derivat används som ett lämpligt substitut för motsvarande exponering och som instrument för att upptäcka risk. Ansvarig portföljförvaltare: Henry Grepstad Ställföreträdande portföljförvaltare: Nicholas Salbu Fondens startdatum: den 17 mars 2011 Historisk avkastning: Uppdaterad information om historisk avkastning finns i fondens faktablad. *Fonden startades xx.xx 2014 och således finns det ingen avkastningshistorik. För referens visas i tabellen mottagarfondens historiska avkastning. Mottagarfonden startade och avkastningen för 2011 gäller endast från det datumet. Diagrammet visar avkastningen i procent i norska kronor och inkluderar samtliga avgifter.

5 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning beror bland annat av marknadsutvecklingen, förvaltaren, fondens risk samt avgifter för köp, försäljning och förvaltning. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgång. Fondens avkastning varierar under ett år. Exakt tidpunkt för köp och försäljning blir därför avgörande för enskilda andelsägares vinster eller förluster. Risk: Investeringar i obligationsfonder medför en risk för svängningar i fondens andelsvärde över tid. Med en längre sparhorisont sjunker risken. En investering i Swedbank Nordisk Högränta innebär medelhög risk. Riskprofilen på mottagarfonden First Aktiv Høyrente är också medel. För uppdaterad information hänvisas till fondens faktablad. Avgifter Förvaltningsavgiften uppgår till 0,90 procent per år. Utöver förvaltningsavgiften kan följande kostnader också debiteras fonden: 1. Transaktionskostnader knutna till fondens placeringar 2. Eventuella skatter som fonden ska betala 3. Räntor på lån enligt vpfl Extraordinära kostnader som är nödvändiga för att tillvarata andelsägarnas intressen. Den fasta förvaltningsavgiften beräknas och debiteras dagligen. Förvaltningsavgiften fördelas lika på alla andelar i fonden. 3. Skatteregler Informationen som ges nedan är inte att betrakta som skatterådgivning. Befintliga och potentiella andelsägare bör rådfråga egna skatterådgivare när det gäller beskattningen av investeringar i fonder som förvaltas av First Asset Management AS. Skattereglerna förändras ständigt och detta kan ske även i framtiden. För fonden Fonden är skattskyldig i Norge med 27 procent av skattepliktig inkomst. Fonden är skattskyldig för valutavinster, realiserade kursvinster på fondandelar samt ränteintäkter. På samma sätt får fonden göra avdrag för valutaförluster, realiserade kursförluster och kostnader. Fonden får avdrag för

6 belopp som delats ut till andelsägarna. Fondens skattepliktiga intäkt delas ut till andelsägarna den 31 december i form av nya andelar. Fonden drar ingen källskatt på utdelning till utländska investerare. För alla investerare Utdelning från fonden är skattepliktig för andelsägarna. Kursen på befintliga andelar justeras ner med värdet på utdelningen per andel, men detta påverkar inte de befintliga andelarnas skattemässiga ingångsvärde. Ingångsvärdet på de nya andelarna motsvarar den skattemässiga utdelningen. Andelsägaren beskattas för utdelningen det inkomstår den har tjänats in. Investerare som är skattskyldiga i Norge Utdelning omfattas varken av den så kallade fritaksmetoden eller av skjermingsmetoden och utgör således skattepliktig intäkt. Inkomst av kapital beskattas med 27 procent. Vid realisation av andelar är den realiserade vinsten skattepliktig inkomst, medan realiserade förluster berättigar till avdrag. Vinsten eller förlusten utgörs av andelens inlösenvärde minus ingångsvärdet. Beräkning av vinster och förluster sker enligt FIFU-principen (först in, först ut). Fondandelar ingår med 100 procent av andelsvärdet per den 1 januari året efter inkomståret vid den skattemässiga förmögenhetsberäkningen. Aktiebolag betalar inte förmögenhetsskatt, men fondandelarna ingår när aktiernas förmögenhetsvärde beräknas. Investerare med begränsad skattskyldighet i Sverige: Enligt nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska delägare i investeringsfonder beskattas för en schablonintäkt motsvarande 0,4 procent av delägarens andelsinnehav per den 1 januari varje år. De nya reglerna gäller både för fysiska och juridiska personer, med vissa undantag. Privatpersoner (fysiska personer) Realiserade kapitalvinster, schablonintäkter och den årliga avkastningen beskattas med 30 procent som inkomst av kapital. 100 procent av en realiserad förlust kan räknas av mot vinster på marknadsnoterade fondandelar. Om förlusten är större än vinsten får investerare dra av 70 procent av förlusten mot andra skattepliktiga kapitalinkomster. Om den samlade kapitalinkomsten alltjämt är negativ har investeraren rätt till skattereduktion. Det innebär att skatten reduceras med 30 procent av det underskott som inte överstiger svenska kronor och 21 procent av det resterande underskottet. Företag (juridiska personer) Realiserade kapitalvinster, schablonintäkter och den årliga avkastningen beskattas med 22 procent som inkomst i näringsverksamhet. Eventuell förlust vid realisation berättigar bara till avdrag på kapitalinkomst från så kallade delägarrätter. Kapitalförlust som inte dras av innevarande år kan skjutas fram till nästa år. Särskilda bestämmelser gäller för vissa juridiska personer samt när fondandelarna klassificeras som omsättningstillgångar hos andelsägaren.

7 4. Andelarnas art och väsentliga egenskaper Varje andelsägare har en andel av fonden som motsvarar andelsägarens andel av de samlade utställda fondandelarna. En andelsägare har inte rätt att begära delning eller upplösning av värdepappersfonden. Förvaltningen av en värdepappersfond sköts av ett förvaltningsbolag som beslutar om hur fondens medel ska disponeras. Utöver kapitalinsatsen är andelsägarna inte ansvariga för fondens åtaganden. Andelsägare har rätt att få sina andelar inlösta i kontanter, i enlighet med den norska lagen Lov om Verdipapirfond. Andelsregister förs av Verdipapirsentralen, Pb. 4, NO-0051 Oslo, som också skickar ut ändringsbesked och årsbesked som skatteunderlag. Andelarna registreras i andelsägarens namn. De är inte noterade på någon reguljär marknad. Med godkännande från Finanstilsynet kan ett förvaltningsbolag överföra förvaltningen för ett annat förvaltningsbolag. Överföringen kan inte genomföras förrän tre månader efter det att den meddelats andelsägarna via brev eller har kungjorts i minst fem tidningar och facktidskrifter med allmän spridning. Med samtycke från Finanstilsynet kan ett förvaltningsbolag besluta att en värdepappersfond som bolaget förvaltar ska avvecklas. Avvecklingen ska ske enligt bestämmelser i gällande norska föreskrifter. 5. Beräkning av nettoandelsvärde Fondens värde (förvaltat kapital) ska enligt föreliggande bestämmelser beräknas utifrån marknadsvärdet av fondportföljens finansiella instrument och bankmedel, värdet av fondens likvida medel och andra fordringar, värdet av upplupna intäkter och värdet av eventuellt underskott, minus skulder och upplupna kostnader, inklusive latent skatt. Andelsvärdet är fondens värde dividerat med antal andelar. Beräkning av andelsvärdet ska normalt genomföras fem gånger i veckan. 6. Fondbestämmelser för fonden Swedbank Nordisk Högränta 1 Fonden och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden Swedbank Nordisk Högränta förvaltas av First Asset Management AS. Fonden är godkänd i Norge och regleras av den norska finansinspektionen (Finanstilsynet).

8 Fonden regleras med stöd av den norska lagen om värdepappersfonder ( vpfl ) nr 44 av den 25 november UCITS-fond Fonden är en UCITS-fond (matarfond) som enligt vpfl 6.12 har tillstånd från Finanstilsynet att placera minst 85 procent av sina tillgångar i en annan UCITS-fond (mottagarfond). Fondens mottagarfond är First Aktiv Høyrente. Fonden följer bestämmelserna om teckning och inlösen i vpfl 4.9 första stycket och 4.12 första stycket. 3 Investeringsområdet 3.1 Fondens investeringsområde och riskprofil Fonden är en obligationsfond enligt den norska Verdipapirfondenes forenings definition och placerar i huvudsak i fondandelar i värdepappersfonden First Aktiv Høyrente. Fondens investeringsmandat anges närmare i prospektet. Fonden har måttlig risk för framtida kurssvängningar (volatilitet). Riskprofilen beskrivs i detalj i fondens faktablad. 3.2 Allmänt om investeringsområdet Fondens tillgångar kan placeras i följande finansiella instrument och/eller i insättningar hos kreditinstitut: omsättningsbara värdepapper ja nej andelar i värdepappersfond ja nej penningmarknadsinstrument ja nej inlåning hos finansinstitut ja nej derivat ja nej insättning hos kreditinstitut ja nej Oberoende av investeringsalternativen i denna punkt kan fonden äga likvida medel. Placeringar i andra värdepappersfonder utgör maximalt 10 procent av fondens tillgångar. ja nej Fondens placering i värdepappersfondandelar ska tillsammans med fondens övriga placeringar vara förenliga med dessa fondbestämmelser. De fonder som fonden placerar i får maximalt placera 10 procent av sina tillgångar i andra värdepappersfonder, se 3 i fondbestämmelserna ja nej

9 Värdepappersfonden får använda följande derivatinstrument: terminer, swappar och optioner. Derivatinstrumentets underliggande tillgång ska vara valuta eller växlingskurs. Förväntad risk och avkastning på fondens underliggande värdepappersportfölj förväntas i stort sett inte påverkas av derivatinvesteringarna. 3.3 Utlåning Fonden kommer inte att låna ut finansiella instrument enligt vpfl Fond i fond Fonden är en fond i en fond och har enligt vpfl tillstånd från Finanstilsynet att placera minst 85 procent av sina tillgångar i en annan UCITS-fond. Resterande tillgångar ska placeras i likvida medel eller i finansiella derivat för valutasäkring. 4 Realisationsvinster och utdelning Realisationsvinster betalas ut till andelsägarna. Realisationsvinster på fondens placeringar delas ut (alla realisationsvinster som är skattepliktiga för fonden). Realisationsvinster betalas ut en gång per år till andelsägare som är registrerade i fondens andelsägarregister per den 31 december det år vinsterna realiserades. Utdelning betalas ut till andelsägarna. Denna baseras på det skattepliktiga resultatet (skattepliktiga intäkter med avdrag för avdragsberättigade kostnader i fonden). Ovan nämnda realisationsvinster ingår i det skattepliktiga resultatet. Utdelning betalas ut en gång per år till andelsägare som är registrerade i fondens andelsägarregister per den 31 december det år rätten till utdelning uppstår. 5 Avgifter Förvaltningsavgiften är förvaltningsbolagets intäkter för förvaltningen av fonden. Förvaltningsavgiften baseras på fondens dagliga värde. Fondens värde (förvaltat kapital) ska beräknas utifrån marknadsvärdet av fondportföljens finansiella instrument och bankmedel, värdet av fondens likvida medel och andra fordringar, värdet av upplupna intäkter och värdet av eventuellt underskott, minus skulder och upplupna kostnader, inklusive latent skatt. Utöver förvaltningsavgiften kan följande kostnader också debiteras fonden:

10 1. Transaktionskostnader knutna till fondens placeringar 2. Eventuella skatter som fonden ska betala 3. Räntor på lån enligt vpfl Extraordinära kostnader som är nödvändiga för att tillvarata andelsägarnas intressen, jfr. vpfl andra stycket. Den fasta förvaltningsavgiften beräknas och debiteras dagligen. Förvaltningsavgiften fördelas lika på alla andelar i fonden. Den samlade fasta förvaltningsavgiften i fonden och mottagarfonden utgör 0,90 procent per år. Alla arvoden som mottas från mottagarfonden ska tillfalla matarfonden. 6 Nyteckning och inlösen av andelar Fonden är normalt öppen för nyteckning fem arbetsdagar i veckan. Fonden är normalt öppen för inlösen fem arbetsdagar i veckan. Avgiften vid nyteckning av andelar får uppgå till högst 0,5 procent av teckningsbeloppet. Avgiften vid inlösen av andelar får uppgå till högst 0,5 procent av teckningsbeloppet. Inlösenbeloppet kan minskas med kostnaderna för inlösen. 7 Andelsklasser Fonden har inga andelsklasser. 7. Andra villkor Fonden har marknadsföringstillstånd i Norge och Sverige. Detta prospekt riktar sig till investerare i jurisdiktioner där fonden är godkänd för marknadsföring. Fonden får inte distribueras till investerare som lyder under amerikansk jurisdiktion, inklusive investerare som är bosatta i eller är skattskyldiga i USA. 8. Nyteckning och inlösen Andelsägare har rätt att få sina andelar inlösta i kontanter. Begäran om inlösen ska framställas till förvaltningsbolaget via brev eller per e-post:

11 First Asset Management AS Postboks 1441 Vika NO-0115 Oslo E-post: Teckning av fondandelar För teckningsorder som mottas av FAM senast klockan 9.00 fastställs kursen följande arbetsdag. Pengarna dras från investerarens konto samma dag som teckningsblanketten har mottagits och täckningskontroll utförts. Andelarna registreras på investerarens VPS-konto först efter bekräftelse från respektive fond, dock senast tre arbetsdagar från det att kursen (NAV) fastställts. Anmälan om teckning registreras i VPS-systemet. Teckning kan göras i belopp i svenska kronor. Teckning av andelar ska alltid anmälas på godkänd teckningsblankett. Anmälan om teckning ska vara undertecknad av kunden och legitimationskontroll ska ha gjorts av representant för FAM. Inlösen av andelar Tidsfristen för inlösenorder är klockan 9.00 för att kursdagen ska bli nästa arbetsdag. Kurs för inlösen fastställs varje arbetsdag. Utbetalning och minskning av antalet andelar sker så snart inlösenbeloppet från de respektive fonderna har registrerats på vårt konto. Anmälan om inlösen registreras i VPSsystemet. Inlösen kan göras antingen för ett visst belopp eller för antal andelar. Normalt blir det inlösta beloppet disponibelt på kundens konto inom tre till sju arbetsdagar. Inlösen av andelar ska alltid anmälas på godkänd inlösenblankett. Anmälan om inlösen ska vara undertecknad av kunden och legitimationskontroll ska ha gjorts av representant för FAM. Andelsägare i andra EES-länder där fondandelar säljs Förvaltningsbolaget säljer fonden i andra EES-länder via distributörer. Andelsägarnas rätt att få utdelning utbetald, rätt att få andelar inlösta och tillgång till offentliga uppgifter ombesörjs av företag som har giltiga distributionsavtal med First Asset Management AS. Tillfälligt stopp för inlösen Under exceptionella förhållanden kan förvaltningsbolaget med Finanstilsynets stöd tillfälligt stoppa inlösningen av andelar. 9. Publicering av andelsvärde Andelsvärdet ska normalt publiceras 5 gånger i veckan. Publiceringen ska ske på Swedbank Norges webbplats (www.swedbank.no) eller hos VPS eller Oslo Børs ASA.

12 10. Information till investerare Prospekt, basfakta, fondbestämmelser samt års- och halvårsrapporter för fonden och mottagarfonden finns på vår webbplats 11. Styrelsens ansvar Styrelsen för First Asset Management AS bekräftar att de uppgifter som lämnas i detta prospekt, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting har utelämnats som är av sådan betydelse att det skulle kunna påverka betydelsen av innehållet i detta prospekt. Detta prospekt gäller från den xx.xx 2014 Oslo, [ ] Styrelsen för First Asset Management AS Jonas Pripp Lars Vikjord Kristin L.A. Wilhelmsen Fredrik Sandberg John Høsteland

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond - ODIN Eiendom (Fastighet)

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond - ODIN Eiendom (Fastighet) PROSPEKT Uppdaterat 2014-11-10 Översättning från norska ODIN Värdepappersfond - Aktiefond - ODIN Eiendom (Fastighet) Det här prospektet gäller aktiefonden ODIN Eiendom (Fastighet) som förvaltas av ODIN

Läs mer

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997)

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012)

Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Nordiska Fonden I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Caprifol AB Stockholm www.caprifol.se INNEHÅLL Viktig information 3 1. Allmänt 4 2. Inriktning och mål 5 3. Jämförelseindex 5 4. Avkastning 5 5.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer