PROSPEKT och stadgar - aktiefonden ODIN Europa SMB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSPEKT och stadgar - aktiefonden ODIN Europa SMB"

Transkript

1 PROSPEKT och stadgar - aktiefonden ODIN Europa SMB Förvaltas av ODIN Forvaltning AS

2 Det här prospektet gäller aktiefonden ODIN Europa SMB som förvaltas av ODIN Forvaltning AS. Investeringsmandat Värdepappersfonden förvaltas i enlighet med norsk lag om värdepappersfonder och fondens individuella stadgar. Reglerna för fondens investeringar motsvarar EUs regelverk (UCITS-direktiven) och fonden är UCITS. ODIN Europa SMB etablerades *. Fonden är indexoberoende och kan fritt investera i små och medelstora företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i ett land i Europa. Definitionen av små och medelstora företag motsvarar de definitioner som används av leverantören av referensindex Morgan Stanley Capital International, respektive, Small Cap och Mid Cap Europe. Vid förvaltning av fonden ska minst 80 % av fondens förvaltningskapital investeras i aktier och aktierelaterade finansiella instrument i enlighet med fondens investeringsmandat. Upp till 10 % av fondens förvaltningskapital kan placeras i onoterade finansiella instrument i enlighet med fondens investeringsmandat. Fonden är normalt fullt investerad i aktier, men kan placera medel i bank eller i penningmarknadsinstrument. Fonden har enligt stadgarna rätt att ingå avtal om derivatinstrument. Fonden använder för närvarande inte derivatinstrument. Ingen utdelning delas ut till fondens andelsägare. *Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i aktiefonden Roburs Småbolagsfond Europa. Vem vänder sig fonden till Fonden vänder sig till andelsägare som vill ha en långsiktig exponering mot de aktiemarknader som framgår av ovan nämnda mandat. Målsättning Målsättningen för fonden är att uppnå en långsiktig avkastning som är bättre än fondens referensindex. Referensindex för ODIN Europa SMB: MSCI Europe net Small Cap Index USD Referensindexet är utdelningsjusterat Investeringsstrategi ODIN Europa SMB är aktivt förvaltade. ODINs förvaltare investerar fritt inom mandatens ramar i vad de anser är solida och undervärderade företag. Fonderna är indexoberoende ingen vikt läggs vid företagens storlek eller vikt i marknadsindexen. Risk Investeringar i aktiefonder innebär alltid en viss risk. Med risk avses svängningar i fondens andelsvärde över tid (kursvolatilitet). Vi vill understryka att aktiefonder är ett långsiktigt investeringsalternativ och vi rekommenderar en investeringsperiod på minst 5 år. Kortare investeringshorisont ökar risken för förlust. Längre investeringshorisont än 5 år minskar risken för förlust. Fonden investerar i aktier, som generellt kännetecknas av hög volatilitet Risk/avkastningsindikatorn ovanför visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. En hög siffra betyder att fonden har hög risk, d.v.s. risk för stora kurssvängningar. Är siffran låg, är risken låg. Lägg märke till att kategori 1 inte innebär att investeringen är riskfri. Det är inte säkert att de historiska data som används för att beräkna risken ger en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil.det finns ingen garanti för att dagens risk förblir oförändrad. Fonden kan komma att tillhöra en annan riskkategori i framtiden. Riskindikatorn tar inte höjd för devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga svängningar på aktiemarknaden. Kurssvängningarna i fonden under de senaste fem åren gör att fonden placeras i kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fondernas indexoberoende medför att fondernas avkastning kan avvika från referensindex. För investeringar i värdepappersfonder finns ingen garanti för det investerade beloppet motsvarande den insättningsgaranti som gäller för bankinsättningar i norska banker med upp till två miljoner kronor enligt bankgarantilagen från den 6 december 1997 nr 75. Fondförvaltare Alexandra Morris förvaltar ODIN Europa SMB. Historisk avkastning Investeringsbeslut fattas mot bakgrund av egna, ingående företagsanalyser som baseras på en rad olika källor, bland annat företagsbesök och samtal med företagens ledningar. ODINs förvaltare letar efter solida, undervärderade företag som har en god inställning också till etiska frågor. För att öka värdeskapandet och/eller synliggöra värdena i de företag fonderna är investerade i ägnar ODINs förvaltare också tid åt att utnyttja sina rättigheter som aktieägare på uppdrag av fondernas andelsägare. Fond Benchmark I 2 I

3 Alla avkastningstal är i norska kronor, efter avdrag för förvaltningsavgifter och eventuella tecknings-och inlösenarvoden. Utbetald utdelning till fonden ingår i avkastningen. Fonden etablerades Fonden är noterad i NOK. Historisk avkastning är ingen garanti for framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid förvaltning. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. Fondens avkastning kan variera under ett år. Realiserad förlust eller vinst vid investering i fondandelar är därför beroende av den exakta tidpunkten för köp respektive försäljning. Allmänt om teckning, inlösen och byte av fondandelar Begäran om teckning, inlösen eller byte av fondandelar kan göras via brev, fax eller elektronisk tjänst som har godkänts av ODIN Forvaltning AS. Fonden är normalt öppet för teckning, inlösen och byte alla norska vardagar, och stängda när stängning på nationella marknader gör att aktuell kurs inte kan fastställas för de underliggande värdepappren i delar av eller hela fonden. I Sverige kan teckning, inlösen och byte mellan fonder göras genom ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Box 238, , Stockholm, org. nr I Finland kan teckning och inlösen göras genom ODIN Rahastot, Mannerheimvägen 14 A, våning 8, FIN Helsingfors, org. nr I Nederländerna kan teckning och inlösen göras genom ODIN Forvaltning AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, org. nr. NO Teckning (köp av andelar) Teckningstidpunkten föreligger då skriftligt meddelande innehållande nödvändiga upplysningar om teckningen har inkommit till ODIN Forvaltning AS, likvid i överensstämmelse med teckningen är mottagen och eventuell legitimationskontroll har genomförts. Teckningskursen vid teckning av andelar i fonder med nordiskt eller europeiskt mandat fastställs den dag teckningsbeloppet är tillgängligt på fondens bankkonto (valutadatum). Fondens basvaluta är norska kronor. Utöver norska kronor tar fonden emot inbetalning från andelsägare i utländsk valuta. Fonden växlar insättningar i utländsk valuta till norska kronor för andelsägarnas räkning och med andelsägarnas valutarisk. Begäran om teckning av fondandelar kan inte villkoras eller återkallas. I enlighet med den norska lagen om ångerrätt från den 21 december 2000 finns ingen ångerrätt vid köp av andelar i värdepappersfonder. Minimiinsättningen för engångsbelopp är norska kronor. Det går även att lägga upp ett månadssparande och då är minimiinsättningen 300 norska kronor per månad. Andelsägarregister förs av den norska värdepapperscentralen, Verdipapirsentralen (VPS), Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo. Inga andelsbevis utfärdas eftersom andelarna registreras på andelsägarens VPS-konto. Om andelsägaren saknar VPS-konto öppnar ODIN Forvaltning AS ett konto för dennes räkning. Fond Bankkonto nummer ISIN (SEK)* ODIN Europa SMB NO *Bankkontonumren avviker från den norska originalversionen. Detta prospekt är framtaget för svenska andelsägare och därför är fondernas svenska bankkonton uppgivna. Inlösen (försäljning) av andelar Inlösen av andelar ska ske genom att en skriftlig begäran om inlösen med alla nödvändiga uppgifter skickas till ODIN Fonder. Begäran om inlösen av andelar i fond med nordiskt eller europeiskt mandat måste ha inkommit senast kl (norsk tid) för att inlösenkursen ska fastställas samma dag. Begäran om inlösen kan skickas via brev, fax eller elektronisk tjänst som är godkänd av ODIN Forvaltning AS. Begäran om inlösen kan inte villkoras eller återkallas. Utbetalning för inlösta andelar görs till angivet bankkonto, normalt tre arbetsdagar efter det att kursen fastställts. Utbetalning för inlösta andelar sker i NOK, SEK eller EUR. Under stängning av börs eller liknande extraordinära omständigheter kan förvaltningsbolaget i samråd med Finanstilsynet suspendera rätten till inlösen. Byte av fond Byte av andelar till annan fond ska ske genom att en skriftlig begäran om byte innehållande alla nödvändiga upplysningar skickas till ODIN Fonder. Byte mellan fonder med nordiskt eller europeiskt mandat Begäran om byte mellan fonder med nordiskt eller europeiskt mandat måste ha inkommit senast kl (norsk tid) för att kursen ska fastställas samma dag. Byte mellan fonder med globalt mandat Begäran om byte från en fond med globalt mandat till annan fond med globalt mandat eller till/från fonder med globalt mandat och nordiskt/europeiskt mandat måste ha inkommit senast kl (norsk tid) för att kursen ska fastställas samma dag. Inlösen i samband med byte av fond betraktas skattemässigt som en realisering av vinst eller förlust. Kostnader Kostnad vid teckning och inlösen av andelar: Kostnader som belastar fonden: Förvaltningshonorar i % av förvaltat kapital (inkl. förvaltning, administration, distribution, fasta depåkostnaderm.m) Övriga kostnader som belastar fonden* TK Totalkostnad i procent av förvaltat kapital 0 prosent 2 prosent 0 prosent 2 prosent * Undantag från detta är fondens transaktionsrelaterade kostnader (courtage, depå kostnader och bankavgifter), eventuella skatter som påläggs fonden samt ränta på lån som nämns i norska värdepapperslagen Utöver detta kan fonden täcka extraordinära kostnader som är nödvändiga för att säkerställa aktieägarnas intressen, se norska värdepapperslagen 4-6 andra stycket. I 3 I

4 Beräkning av nettoandelsvärde Värdepapprens marknadsvärde utgör underlag för beräkning av fondens värde och avkastning. För de värdepapper där det inte föreligger något marknadsvärde fastställer förvaltningsbolaget ett värde utifrån ett objektivt och konsistent underlag. Fondens nettoandelsvärde beräknas normalt varje börsdag kl. 16:30 (GMT +1). Fondens nettoandelsvärde beräknas inte när marknader som en väsentlig del av fondens portföljer är investerade i är stängda. ODIN Forvaltning AS är inte ansvarigt för kunders förlust eller skada i samband med kursberäkning som beror på förhållanden utom företagets kontroll, som till exempel strömavbrott, strejk, fel i databehandlingsprogram eller telenät eller fel som begåtts av företagets underleverantörer. Förvaltarregistrering (nominee) Norsk eller utländsk bank, värdepappersbolag, värdepappersregister eller förvaltningsbolag som för sina kunders räkning önskar att registrera sig som förvaltare (nominee) i ODINs andelsägarregister, måste inhämta tillstånd från Finanstilsynet (norska finansinspektionen) före sådan registrering kan ske. Information om villkoren för sådant tillstånd finns på bolagets hemsida: Information till andelsägare Uppgifter om andelsvärde offentliggörs normalt varje dag via Oslo Børs Informasjon AS och förmedlas till en rad svenska tidningar och framgår också på vår hemsida: Reviderade räkenskaper med portföljöversikt presenteras varje årsskifte. Oreviderade räkenskaper med portföljöversikt presenteras för första halvåret. Års-och delårsrapporter med portföljöversikt publiceras på www. odinfonder.se, och kan erhållas från ODIN Fonder eller förmedlare av ODINs värdepappersfonder i Sverige. VPS skickar senast under februari ut ett årsbesked med information som används i samband med självdeklarationen. Fondens prospekt och fondfaktablad med basfakta kan erhållas på begäran av ODIN Forvaltning AS eller på vår hemsida. Information anpassad för andelsägare i Sverige, Finland och Nederländerna finns på våra svenska, finska och internationella webbsidor: se, Stadgar Fonden är en egen juridisk enhet med självständiga stadgar som styr fondens förvaltning. Stadgarna är godkända av norska Finanstilsynet. Stadgarna medföljer som bilaga till prospektet. Värdepappersfondandel Värdepappersfonder är en självständig förmögenhetsmassa som uppstår genom kapitalinsatser från en obestämd krets av personer mot utfärdande av andelar i fonden. Andelarna registreras i andelsägarens namn i VPS. En andelsägare har inte rätt att begära delning eller upplösning av värdepappersfonden. Förvaltningen av en värdepappersfond sköts av ett förvaltningsbolag som beslutar om hur fondens medel ska disponeras. Utöver kapitalinsatsen är andelsägarna inte ansvariga för fondens åtaganden. Andelsägarna i de värdepappersfonder som förvaltas av ODIN Forvaltning AS väljer en tredjedel av styrelsens ledamöter. Valen sker på stämma i enlighet med de regler som fastslås i ODIN Forvaltning AS stadgar. Med samtycke från Finanstilsynet kan ett förvaltningsbolag överföra förvaltningen till ett annat förvaltningsbolag. Efter samtycke från Finanstilsynet kan ett förvaltningsbolag fatta beslut om att en värdepappersfond som bolaget förvaltar ska avvecklas. Behandling av personuppgifter ODIN Forvaltning AS behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den norska personuppgiftslagen och värdepapperslagen och har tystnadsplikt om det som de i sin verksamhet får kännedom om gällande andras förhållanden, om inte annat är särskilt föreskrivet i lag eller förordning eller om andelsägaren har givit sitt samtyckte till utlämnande av tystnadspliktsbelagda uppgifter. Andelsägare har rätt till insyn i företagets rutiner för behandling av personuppgifter och vilka uppgifter som finns registrerade. Andelsägare kan kräva att oriktiga/överflödiga uppgifter korrigeras eller tas bort. Skatteregler Nedan redovisas de grundläggande skatteregler som gäller i de länder där fonden marknadsförs. Informationen ska inte ses som skatterådgivning. Var vänlig och kontakta din lokala skatterådgivare för mer information. Regler och praxis inom skatterätten förändras ständigt och detta är något som kommer att ske även i framtiden. ODIN Forvaltning AS kan tvingas lämna ut information om andelsägarnas innehav i ODIN:s värdepappersfonder till norska eller utländska myndigheter trots lagstadgad tystnadsplikt. Fondet Utgångspunkten är att fondens vinster inte är skattepliktiga och att det inte finns någon avdragsrätt när aktier säljs med förlust. Utdelning från och vinst av investeringar som omfattas av den så kallade «fritaksmetoden» är också skattefria. Dock ska tre procent av skattefria utdelningar ses som skattepliktigt för fonden. Ränteintäkter (netto), valutavinster, utdelningar från företag som inte omfattas av fritaksmetoden och vinster på räntebärande värdepapper ingår som skattepliktig inkomst för fonden (27 procent i skatt). Fonden får göra avdrag för avdragsgilla kostnader från fondens skattepliktiga intäkter. Normalt sett är det fondens förvaltningsavgifter som är den största avdragsgilla kostnaden. Fonden är befriad från förmögenhetsskatt. Fonden betalar inte ut utdelning. Investerare som är skattepliktiga i Norge: Privata placerare Vinst vid försäljning av aktiefondsandelar ingår under Alminnelig inntekt. Vinst med avdrag för det s.k. skjermingsfradraget beskattas med 27 procent. Förluster vid försäljning ger ett avdrag på 27 procent. Aktiefondandelarna ingår med 100 procent av andelsvärdet per den 31 december vid beräkningen av förmögenhetsskatt. Företag (juridiska personer) Företag som omfattas av fritaksmetoden behöver inte skatta för vinster vid försäljning av aktiefondandelar. På motsvarande sätt är eventuella förluster inte avdragsgilla. Det går inte att göra avdrag för nettoförluster, varken under inkomståret eller genom att skjuta fram förlusterna till kommande år. I 4 I

5 Investerare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige: Enligt nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2012 är delägare i investeringsfonder beskattade baserat på en schablonintäkt motsvarande 0,4 procent av värdet på andelsägarens andelsinnehav per den 1 januari varje år. De nya reglerna gäller för både fysiska och juridiska personer, med vissa undantag. Privata placerare Kapitalvinst vid inlösen av fondandelar, schablonintäkt och utdelning på andelsinnehav beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Kapitalförlust på marknadsnoterade fondandelar är fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätte. Eventuell överskjutande förlust är avdragsgill till 70 procent mot andra skattepliktiga kapitalinkomster. Om man därvid får ett underskott i inkomstslaget kapital, har man rätt till skattereduktion, dvs. att skatten reduceras med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger SEK och med 21 procent av det återstående underskottet. Särskilda regler gäller när fondandelar ägs genom ett investeringssparkonto. Företag (juridiska personer) Kapitalvinst vid inlösen av fondandelar, schablonintäkt beskattas med 22 procent i inkomstslaget näringsverksamhet. (Gäller räkenskapsår som påbörjas fr o m 1 januari 2013). Eventuell kapitalförlust är endast avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster på s k delägarrätter. Kapitalförlust som inte kunnat utnyttjas visst år får sparas till efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. För vissa kategorier av juridiska personer och för fondandelar som av skattemässiga skäl utgör lagertillgångar (omsättningstillgångar) hos andelsägaren gäller särskilda regler. PPM (Pensionsmyndigheten) Eventuell vinst vid byte av fonder på premiepensionskontot är inte inkomstskattepliktig. När pensionen betalas ut beskattas den som tjänsteinkomst. Investerare som är skattepliktiga i Finland: Privata placerare Kapitalvinster vid inlösen av fondandelar beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen på kapitalintäkt är på 30 procent för inkomst av kapital upp till euro och 32 procent för inkomst av kapital som överstiger euro. Kapitalförlust kan dras av från kapitalvinst samma år som förlusten gjordes eller de fem följande åren. Kapitalvinsterna är skattefria om det ackumulerade försäljningspriset under räkenskapsåret inte överstiger euro. Vinst som enligt lag inte behöver skattas, tillexempel vinster av hushållslösöre eller jämförbara personliga ägodelar, räknas inte som kapitalvinst. Företag (juridiska personer) Kapitalvinster beskattas med 20 procent. Investerare som är skattepliktiga i Nederländerna: Privata placerare Beskattningsbar inkomst för placeringar och sparade medel beräknas på grundval av en beräknad avkastning på kapital. Den beräknade avkastningen är fastställd till 4 procent av det nettokapitalet, dvs. tillgångar (inklusive andelar i fonden) minus skulder mätt den 1 januari. Beskattningsbar inkomst beräknas utan hänsyn till faktiskt erhållen inkomst. Inget avdrag på skatten görs om den faktiska inkomsten är lägre än 4 procent. Beräknad inkomst beskattas med en skattesats på 30 procent. Företag (juridiska personer) Erhållen utdelning och kapitalvinst på försäljning av andelar beskattas med vanlig inkomstskatt (f.n procent). Övriga upplysningar om fonden Fondens organisationsnummer är: Fondens revisor är PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo, auktoriserad revisor Magne Sem. Datum för bokslut är 31 december. Upplysningar om förvaltningsbolaget Bolag ODIN Forvaltning AS Besöksadress: Fjordálleen 16, 0250 Oslo Postadress: Postboks 1771 Vika 0122 Oslo Telefon: Telefax: Internetadress: Organisationsnummer: Grundat och godkänt: 12. februari 1990 Förvaltningsbolaget står under tillsyn av norska Finanstilsynet och fick officiellt godkännande att bedriva förvaltningsbolag den 30 mars Förvaltningsbolaget fick den 5 februari 2010 tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument på individuell basis och efter investerarens fullmakt, samt investeringsrådgivning. Aktiekapital: NOK fullt inbetalt Aktieägare: SpareBank 1 Gruppen AS äger 100 procent av aktiekapitalen. Styrelsemedlemmar: Styrelseordförande: VD Kirsten Idebøen, SpareBank 1 Gruppen AS Styrelseledamöter: Bankdirekör Per Ivar Kleiven, SpareBank 1 Gudbrandsdal Ledare Tone Rønoldstangen, LO Stat, I 5 I

6 Koncernchef Jan Friestad, SpareBank 1 SR-Bank VD Joachim Høegh-Krohn, Argentum AS VD Christian S. Jansen, CJS International AS (andelsägarvald) Direktör Stine Rolstad Brenna, E-Co Energi AS (andelsägarvald). Chef Dag J. Opedal, Alcaran AS (andelsägarvald) VD: Rune Selmar Revisor (för både fonderna och förvaltningsbolaget): PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo, auktoriserad revisor Magne Sem Årsbokslut: Datum för årsbokslut är den 31 december Löner och arvoden: Administrerande direktör fick NOK i fast lön, bonus och annan ersättning under I beloppet ingår årets utbetalning av avgångsvederlag till avgående VD. Totalt styrelsearvode för 2012 är NOK Filial i Sverige: ODIN Fonder, Kungsgatan 30 S Stockholm. Telefon , telefax Dotterbolag: ODIN Rahastot, Mannerheimvägen 14 A, våning 8, FIN Helsingfors. Telefon , telefax Värdepappersfonder som förvaltas av ODIN Forvaltning AS: Norska aktiefond: ODIN Norge, ODIN Norge II Svenska aktiefond: ODIN Sverige, ODIN Sverige II Finska aktiefond: ODIN Finland, ODIN Finland II Nordiska aktiefond: ODIN Norden, ODIN Norden II Europeiska aktiefond: ODIN Europa, ODIN Europa II, ODIN Europa SMB Globala aktiefond: ODIN Global, ODIN Global II, ODIN Emerging Markets Branschfonder: ODIN Maritim, ODIN Offshore, ODIN Eiendom I, ODIN Eiendom Blandfonder: ODIN Konservativ, ODIN Flex, ODIN Horisont Räntefond: ODIN Rente, SpareBank 1 Pengemarked, ODIN Pengemarked, ODIN Kort Obligasjon, ODIN Obligasjon Marknadsföring och distribution Fonden marknadsförs och distribueras i Norge, Sverige, Finland och Nederländerna enligt EUs regelverk (EUs regelverk (UCITS-direktiven). Informationen i detta prospekt är uteslutande framtaget för investerare som är hemmahörande i de land där respektive värdepappersfond är registrerad för försäljning och marknadsföring. Fonden kan inte marknadsföras eller distribueras direkt eller indirekt till investerare som är underlagda USA:s jurisdiktion. Detta gäller bland annat investerare som är bosatta eller skattepliktiga i USA. Begäran om teckning från sådana investerare kommer att avvisas. Distributörer av ODINs värdepappersfonder mottar provision från ODIN Forvaltning AS. Tvister Alla tvister som uppstår mellan andelsägare och förvaltningsbolaget ska lösas enligt norsk lagstiftning och hänskjutas till avgörande vid Oslo tingsrätt. ODINs värdepappersfonder är anslutna till tvistelösningsordningen i den norska Finansklagenemnda (www.finansklagenemnda.no). Förutsättningen för att ett klagomål från en andelsägare ska tas upp till behandling i Finansklagenemnda är att den klagande på förhand skriftligt har tagit upp ärendet med ODIN Forvaltning AS genom VD (ODIN Fonder genom VD) utan att enighet nåtts. Klagomål till Finansklagenemnda ska vara skriftliga och ärendebehandlingen är kostnadsfri. Depåbank Namn: Handelsbanken Typ av organisation: Norskregistrerade utländska företag Adress: Tjuvholmen allé OSLO Org.nummer: Huvudverksamhet: Bank Allmän information Det här dokumentet utgör tillsammans med stadgarna fondens fullständiga prospekt. Basfakta har också tagits fram för ODIN Europa SMB. Fondens prospekt, basfakta, stadgar, års- och delårsrapporter kan beställas kostnadsfritt från ODIN Fonder, Box 238, Stockholm. Telefon , telefax , odinfond.no och finns tillgängliga på Års- och delårsrapporter, fullständigt prospekt och basfakta för fonden finns tillgängliga på norska, svenska, finska och engelska. Styrelsen för ODIN Forvaltning AS bekräftar att de uppgifter som lämnas här, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de med faktiska förhållandena och att ingenting av sådan betydelse är utelämnat att det skulle påverka den bild av värdepappersfonden som redovisas i detta prospekt. Det här prospektet gäller från den 24 januari I 6 I

7 Originalversionen av det här prospektet är skrivet på norska. Detta är följaktligen en översatt och anpassad version som publiceras med reservation för eventuella fel eller oklarheter som kan ha uppstått i samband med översättningen. Originalversionen av prospektet kan beställas kostnadsfritt från ODIN Fonder. Styrelsen i ODIN Forvaltning AS Kirsten Idebøen Stine Rolstad Brenna Jan Friestad styrelseordförande, sign. sign. sign. Joachim Høegh-Krohn Christian S. Jansen Per Ivar Kleiven sign. sign. sign. Dag J. Opedal sign. Tone Rønoldtangen sign. Bilagor: Stadgar I 7 I

8 Stadgar - aktiefonden ODIN Europa SMB Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden ODIN Europa SMB förvaltas av förvaltningsbolaget ODIN Forvaltning AS. Fonden är godkänd i Norge och regleras av Finanstilsynet. Fonden regleras med stöd av den norska lagen om värdepappersfonder (Lov om Verdipapirfond vpfl ) nr. 44 den 25 november UCITS-fond Fonden är en UCITS-fond som följer placeringsbestämmelserna i kapitel 6 i vpfl och bestämmelserna om teckning och inlösen i vpfl 4.9 första stycket och 4.12 första stycket. 3 Bestämmelser om placering av värdepappersfondens medel 3.1 Fondens investeringsområde och riskprofil Fonden är en aktiefond enligt norska fondbolagens förenings (Verdipapirfondenes forening) definition. Fonden investerar huvudsakligen i små och medelstora företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i ett land i Europa. Fondens investeringsmandat beskrivs närmare i fondens prospekt. Fonden kännetecknas av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs närmare i fondens faktablad med basfakta för investerare (KIID). 3.2 Allmänt om investeringsområdet Fondens medel kan placeras i följande finansiella instrument och/ eller insättningar hos kreditinstitut: omsättningsbara värdepapper X ja nej andelar i värdepappersfonder ja X nej penningmarknadsinstrument X ja nej derivatinstrument X ja nej insättningar hos kreditinstitut ja X nej Fonden kan vid sidan av de investeringsalternativ som anges i denna punkt även inneha likvida medel. Fondens medel kan placeras i penningmarknadsinstrument som normalt handlas på penningmarknaden och är likvida samt där värdet alltid kan fastställas: X ja nej Fonden kan använda följande derivatinstrument: options-, terminsoch SWAP-avtal med de finansiella instrument som anges ovan som underliggande, och med index med de finansiella instrument som anges ovan som underliggande. Förväntad risk och förväntad avkastning på fondens underliggande värdepappersportfölj påverkas inte av derivathandeln. 3.3 Krav på likviditet Fondens medel kan placeras i finansiella instrument som: 1. är officiellt noterade eller handlas på en reglerad marknad i ett EES-land, däribland en norsk reglerad marknad enligt definitionen i artikel i direktiv 2004/39/EG och 3 första stycket i den norska börslagen (norska børsloven) X ja nej 2. handlas på en annan reglerad marknad som fungerar regelbundet och är öppen för allmänheten i en stat som omfattas av EES-avtalet X ja nej 3. är officiellt noterade på en börs i en stat som inte omfattas av EES-avtalet eller som handlas i en sådan stat på en annan reglerad marknad som fungerar regelbundet och är öppen för allmänheten X ja nej Börser eller reglerade marknader som är medlemmar, associerade medlemmar eller på annat sätt knutna till World Federation of Exchanges är aktuella. 4. är nyemitterade om emissionsvillkoren anger att ansökan kommer att lämnas in om officiell notering på börs eller marknad som markerats i punkterna 1 3 ovan. Officiell notering ska ha genomförts senast inom ett år från det att teckningstiden löpt ut. X ja nej Fondens medel kan placeras i penningmarknadsinstrument som handlas på en annan marknad än de som anges i punkterna 1 3 ovan om emissionen eller emittenten av instrumenten regleras i syfte att skydda investerare och sparmedel samt instrumenten omfattas av vpfl 6.5 andra stycket. Fondens medel kan placeras i derivat som handlas på en annan marknad än som anges i punkterna 1 4 ovan. Upp till tio procent av fondens medel kan placeras i andra finansiella instrument än de som anges i denna punkt. 3.4 Placeringsbegränsningar fondens medel Värdepappersfondens innehav av finansiella instrument ska ha en sammansättning som ger en ändamålsenlig spridning av riske för värdeminskning. Fondens placeringar ska alltid uppfylla placeringsbegränsningarna i vpfl. 6.6 och 6.7 första, andra och fjärde stycket. 3.5 Placeringsbegränsningar ägarandel hos emittent Fondens placeringar ska alltiduppfylla placeringsbegränsningen i vpfl Utlån Värdepappersfonden får inte låna ut finansiella instrument i enlighet med vpfl Realisationsvinster och utdelning Realisationsvinster återinvesteras i fonden. Utdelning betalas inte ut till andelsägarna. 5 Kostnader Förvaltningsavgiften är förvaltningsbolagets intäkter för förvaltningen av fonden. Förvaltningsavgiften baseras på fondens löpande värde. Vid beräkning av fondens värde (förvaltat kapital) ska underlaget vara marknadsvärdet av portföljen av finansiella instrument och insättningar hos kreditinstitut, värdet av fondens likvider och övriga fordringar, värdet av upplupna ej förfallna intäkter, minus skulder och upplupna ej förfallna kostnader, inklusive latent skatt. I 8 I Stadgar ODIN Europa SMB

9 Stadgar - aktiefonden ODIN Europa SMB Förutom förvaltningsavgiften kan fonden även påföras följande kostnader: 1. transaktionskostnader i samband med fondens placeringar, 2. betalning av eventuella skatter som åligger fonden, 3. räntekostnader för lån som avses i vpfl 6.10 och 4. engångskostnader som är nödvändiga för att tillvarata andelsägarnas intressen, jfr. vpfl 4.6 andra stycket. Förvaltningsbolaget kan belägga fonden med en fast förvaltningsavgift. Förvaltningsaviften beräknas dagligen och belastas dagligen. Förvaltningsavgiften fördelas lika på alla andelar i fonden. Förvaltningsavgiften utgör 2 procent per år. Fonden är normalt öppen för inlösen alla norska vardagar, och stängd när stängning på nationella marknader gör att aktuell kurs inte kan fastställas för de underliggande värdepappren i delar av eller hela fonden. Vid teckning av andelar utgår en teckningsavgift som kan uppgå till upp till 3 procent av teckningsbeloppet. Vid inlösen av andelar utgår en inlösenavgift som kan uppgå till upp till 0,5 procent av inlösenbeloppet. 7 Andelsklasser Fonden har inga andelsklasser. 6 Teckning och inlösen av andelar Fonden är normalt öppen för teckning alla norska vardagar, och stängd när stängning på nationella marknader gör att aktuell kurs inte kan fastställas för de underliggande värdepappren i delar av eller hela fonden. ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge Kungsgatan 30, Stockholm. Box 238, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Internetaddress: Organisationsnummer: I 9 I

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond - ODIN Eiendom (Fastighet)

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond - ODIN Eiendom (Fastighet) PROSPEKT Uppdaterat 2014-11-10 Översättning från norska ODIN Värdepappersfond - Aktiefond - ODIN Eiendom (Fastighet) Det här prospektet gäller aktiefonden ODIN Eiendom (Fastighet) som förvaltas av ODIN

Läs mer

Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta

Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta 1. Information om förvaltningsbolaget First Asset Management AS Filipstad Brygge 1 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 0250 Oslo Organisationsnummer: 994 832 107

Läs mer

Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012)

Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997)

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993)

Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100 INFORMATIONSBROSCHYR Cicero World 0-100 December 2013 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Cicero Fonder AB. Ytterligare information finns

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder. PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest

Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder. PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest Informationsbroschyr PriorNilsson Fonder Informationen för nedan

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2014-03-17 INNEHÅLL OM BOLAGET... 4 ALLMÄNT OM BOLAGET

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM EXPLORA Explora kombinerar aktierelaterade derivatstrategier, huvudsakligen baserade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Sverige Plus Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Ryssland

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Ryssland INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Ryssland Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer