Förköpsinformation Villahem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation Villahem"

Transkript

1 Villahem Villahem Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar. Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på Du väljer själv vilka delar som ska ingå Du väljer själv vad som ska ingå i din försäkring. På så sätt får du en försäkring som är anpassad till just dig och dina behov. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den tecknades. Observera dock att tilläggsförsäkring som tecknas under pågående avtalstid gäller först från dagen efter tecknandet. A Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller på den försäkrade fastigheten. Hemförsäkringen gäller inom Norden. Om du inte är folkbokförd och varaktigt bosatt i Sverige gäller försäkringen enbart för skada som inträffar i Sverige. Vid resor utanför Norden gäller försäkringen under resans första 60 dagar. B Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Dessutom gäller den för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Med bostad menas försäkringsstället som anges i försäkringsbrevet. Inneboende räknas inte som hushållsmedlem. Om försäkringsbrevet anger att försäkringen endast gäller för en person gäller försäkringen endast för dig som försäkringstagare. Har du eget barn under 18 år som inte är folkbokfört på samma adress som du gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. Byggnadsförsäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för den som är ägare eller innehavare av fastigheten. C1 Vad är försäkrat? Lösöre Försäkringen gäller bland annat för lösöre som du äger, hyr eller lånar av privatperson och som endast är avsett för att användas för ditt privata bruk lösöre som du hyr eller lånar från skola och landsting och som endast är avsett att användas för ditt privata bruk. Begränsningar: Föremål som i villkoret definieras som stöldbegärlig egendom är försäkrade med vissa begränsningar (t ex smycken, kameror, mobiltelefoner och datorer). Några föremål har dessutom ett högsta ersättningsbelopp, se ditt försäkringsbrev. Byggnad Försäkringen gäller bland annat för de byggnader som anges i försäkringsbrevet och för det som enligt lag är tillbehör till dessa samt annan fast egendom som normalt ingår i byggnad för bostadsändamål. NYTECKNING Sida 4 (9) Utskriftsdatum: ledningar, kulvertar och andra installationer fram till kommunal eller samägd anläggning. tomtmark inklusive växtlighet, staket, flaggstång, lyktstolpar och brygga som finns i direkt anslutning till försäkrad byggnad. Begränsningar: Viss typ av egendom är försäkrad till ett högsta ersättningsbelopp. Se ditt försäkringsbrev. C2 Vad gäller försäkringen inte för? Lösöre Några exempel på sådant som inte omfattas är ekonomisk förlust som exempelvis obehörigt nyttjande av mobiltelefon eller bedrägeri motordrivet fordon, husvagn och andra släpfordon vatten- eller luftfarkost estetiska skador som inte innebär en bestående funktionsnedsättning. Byggnad Försäkringen gäller till exempel inte för lösöre, t ex trädgårdsredskap etc. Den gäller inte heller för överfallskada eller skada som inträffar under resa. fastighet taxerad som hyresfastighet byggnad under uppförande estetiska skador som inte innebär en bestående funktionsnedsättning. D Vad ska jag som försäkringstagare vara speciellt uppmärksam på? För att du inte ska riskera att bli utan eller få avdrag på ersättningen måste du se till att du uppfyller vissa aktsamhetskrav och föreskrifter. Åsidosätter du dina åligganden kan ersättningen minskas eller falla bort. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men vid allvarligare försumlighet kan du bli helt utan ersättning. För lösöre bör du speciellt tänka på att inte handskas med eld eller levande ljus på sådant sätt att stor risk för brand uppstår. Detta medför t ex att du inte röker i sängen och inte lämnar eld eller levande ljus obevakade. handha och förvara egendom med aktsamhet och omsorg. Särskilt aktsam bör du vara med värdefull egendom. Du ska t ex inte lämna värdefull egendom utan uppsikt. dörrar till bostaden ska vara låsta. Fönster eller öppningsbara fönster ska bara låsta eller stängda och reglade när ingen är hemma och har tillsyn över bostaden. byta lås, om du har anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckeln dit försäkrad egendom förvaras låsa cyklar med godkänt cykellås följa övriga aktsamhetskrav som står villkoren för pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller följande: - när sådan egendom förvaras t ex i hotellrum, sovvagnskupé, långfärdsbuss och passagerarhytt ska de vara inlåsta i skåp, låda eller resväska när du inte är där. - på arbetsplatsen ska de vara inlåsta i utrymme som endast disponeras av dig, detta gäller oberoende om du vistas på arbetsplatsen eller ej. För byggnad och tomtmark bör du speciellt tänka på att se till att installationer och montering är fackmässigt utförda och att tillverkares, leverantörers eller installatörers anvisningar för användande, installation, skötsel och underhåll följs

2 se till att föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av myndighet följs vid reparation, ny-, om- eller tillbyggnad åtgärda brister som påtalats vid besiktning inte handskas med eld eller levande ljus på sådant sätt att stor risk för brand uppstår. Detta medför t ex att du inte röker i sängen och inte lämnar eld eller levande ljus obevakade. kylskåp med ismaskin och diskmaskin ska vara installerade med uppvikt plastmatta eller försedda med läckageskydd i form av underlägg dörrar till bostaden ska vara låsta. Fönster eller öppningsbara fönster ska bara låsta eller stängda och reglade när ingen är hemma och har tillsyn över bostaden. förhindra skador orsakat av frysning och snötryck i den mån det går. Exempelvis ska alla ledningar och behållare i ouppvärmd byggnad tömmas på vatten. följa övriga aktsamhetskrav som står i villkoren. E Självrisk Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav. F Hur egendom värderas och ersätts Moderna Försäkringar har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant eller genom återköp. Ersättning för skadad/förlorad egendom bestäms av ersättningstabeller, för byggnad och lösöre respektive, som går att finna i det fullständiga försäkringsvillkoret. Skadad/förlorad egendom som inte står med i ersättningstabell värderas till vad det kostar att återanskaffa likvärdig egendom med avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage och modernitet. G Vilka skadehändelser gäller grundskyddet i försäkringen för? Nedan följer en översikt över några - men inte alla - av de vanligaste skadehändelserna som grundskyddet gäller för. G1 Egendomsskydd G1.1 Stöld och skadegörelse Omfattar stöld och skada på egendom t ex om du blir bestulen på medförd egendom eller rånad utanför din bostad. Stöldbegärlig egendom som förvarats i bil ersätts inte, oberoende av tidpunkten när stölden sker. Pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom ersätts inte om de stjäls från biutrymme till bostaden (garage och uthus) eller från källar-/vindsförråd i flerfamiljshus. Vid stöld i byggnad ersätts sådant som omfattas av försäkringen samt skador som kan uppstå på byggnaden i samband med stöld. G1.2 Brand Ersätter skada av eld som kommit lös, explosion samt blixtnedslag. Dock ej skada orsakad av sot från levande ljus. G1.3 Läckage Ersätter skada av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från ledningssystem eller anordning ansluten till sådant system. Grundskyddet ersätter inte skada på det ytskikt inklusive tätskikt och dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar genom vilket läckaget uppstått. Vid läckage genom yt- och tätskikt ser vi hela våtutrymmet som en enhet. Försäkringen ersätter inte heller skada som orsakas av utströmning från dräneringssystem, dagvattensystem,tak etc. NYTECKNING Sida 5 (9) Utskriftsdatum: G1.4 Väderfenomen Försäkringen ersätter skada som orsakats av översvämning, hagel, snötryck samt storm. Skada på tomtmark orsakad av väderfenomen ersätts inte. G1.5 Jordrörelser Försäkringen ersätter skada som orsakats av jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin och vulkanutbrott. G1.6 Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskin, samt tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen. Skada på installation, sanitetsgods och glas omfattas. Skada på elvärmeslingor i badrum, tvättstuga eller annat våtutrymme ersätts inte. G1.7 Trafikrelaterade skador Ersätter skador på försäkrat lösöre och byggnad som skadats vid trafikolycka av fordon som omfattas av trafikskadelagen samt skada på eller förlust av egendom vid trafikolycka med t ex cykel eller moped. G1.8 Skador orsakade av djur Försäkringen omfattar skada orsakad av vilda djur som tagit sig in i bostaden. Byggnadsförsäkringen täcker sanering och reparation vid skada orsakad av husbock, hästmyra eller annan virkesförstörande insekt. G1.9 Merutgifter vid egendomsskada Ersätter nödvändiga och skäliga merutgifter för t ex kost, logi samt magasinering i upp till 18 månader efter att skadan inträffat. Ersättningen minskas med eventuella besparingar som t ex uppvärmning, underhåll och avgifter. Är din bostad eller del av den uthyrd vid skadetillfället kan ersättning lämnas med det belopp som du enligt lag är skyldig att sätta ned hyran med under en begränsad tid. G.2 Personskydd G2.1 Krisförsäkring Ersättning för kristerapi vid ersättningsbar skada som t ex brand eller inbrott i den försäkrade bostaden. G2.2 Privatansvar Försäkringen gäller för dig som privatperson om du blir krävd på skadestånd för att du skadat någon eller någons egendom. Vi hjälper dig att utreda, förhandla samt betalar eventuellt skadestånd. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen omfattar krav på skadestånd mot dig som fastighetsägare/tomträttshavare för den försäkrade fastigheten. G2.3 Rättsskydd Ersätter advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Rättsskydd gäller inte för vissa tvister, t ex om tvist gäller handel med aktier, optioner, obligationer eller för tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sammanboende med. Försäkringen gäller dock för tvist om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende om tvisten uppkommit tidigast ett år efter äktenskap, partnerskap eller samboförhållandes upphörande. Momentet omfattar rättsskydd i din egenskap som fastighetsägare/tomträttshavare för den försäkrade fastigheten. G2.4 Överfallskydd Ersätter de som omfattas av försäkringen med fast ersättningsbelopp enligt schablon samt ersättning för tandskadekostnader, medicinsk invaliditet och dödsfallsersättning vid särskilt angivna händelser som t ex misshandel. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. G2.5 Reseförsäkring Täcker kostnader för bland annat sjukvård och akut tandvård om du drabbas av sjukdom eller olycksfall under resan. Ersättning lämnas även för outnyttjad resekostnad, bagageförsening samt förseningskostnad.

3 NYTECKNING Sida 6 (9) Utskriftsdatum: Reseförsäkringen gäller inte för kostnader som har samband med graviditet eller förlossning och som uppstått efter den 28:e veckan av graviditeten och inte heller för skada som drabbar dig genom t ex boxning, offpistskidåkning, fallskärmshoppning, bungyjump, bergsklättring, dykning etc. G2.6 Mobbing Innehåller krishjälp vid kränkande behandling av skolbarn. Omfattar även schablonersättning vid skadeståndstalan till följd av kränkande behandling i skolan. H Tilläggsförsäkringar Tilläggsförsäkringar kan tecknas som tillägg eller ingå som utökat grundskydd eller i ditt försäkringspaket beroende på vilken omfattning din försäkring har (se första sidan). Nedan följer en kort beskrivning av de tilläggsförsäkringar som du kan teckna som tillägg till din försäkring. Allriskförsäkring för lösöre Allriskförsäkring för lösöre gäller för förlust och skada på försäkrad egendom. Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Händelsen som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Lös egendom på annan plats än den bostad som anges i ditt försäkringsbrev begränsas enligt det högsta ersättningsbelopp som framgår av försäkringsbrevet. Allriskförsäkring för lösöre gäller inte för skadehändelser som omfattas av grundförsäkringen lånad eller hyrd egendom (dock omfattas lånad och hyrd egendom från skola eller landsting) stöldbegärlig egendom som lämnats kvar, glömts eller förvaras i exempelvis bil, båt, tält och husvagn stöldbegärlig egendom, som förlorats ur garage, uthus, källare- och vindsförråd i flerfamiljshus eller ur resgods som är incheckat eller polletterat. Hemkombi Hemkombi omfattar självriskreducering vid brand och inbrott i bostad kr elektronikskydd för stationär elektronik. Din självrisk reduceras med kr, inget åldersavdrag för viss egendom de första tre åren. Sedan ersätts egendomen enligt de vanliga reglerna i villkoret som gäller för egendom som är äldre än tre år. Gäller ej för t ex surfplattor och datorer. utökat bortaskydd, förhöjt ersättningsbelopp om kr för stöldbegärlig egendom. Detta belopp gäller utöver det högsta ersättningsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev avseende stöldbegärlig egendom på annan plats än i bostaden. Hemkombi innehåller även en allriskförsäkring för lösöre (se ovan stycke). Hemkombi ingår i ditt Large-paket. Allriskförsäkring för byggnad Allrisk försäkring för byggnad gäller för förlust eller skada på försäkrad egendom. Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). maximalt 1 i åldersavdrag vid totalbrand ersättning för ytskikt vid läckageskada genom tät- och ytskikt ersättning för den del av den förhöjda självrisken som överstiger grundsjälvrisken vid översvämning. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Allriskförsäkring för Byggnad gäller bland annat inte för sprickbildning på byggnad som är naturlig med hänsyn till byggnadens utförande och konstruktion skadehändelser som omfattas av grundförsäkringen skada till följd av trädfällning skada på tomtmark. Huskombi Huskombi omfattar begränsat åldersavdrag om 1, för grundskyddet är det maximala åldersavdraget kr invändiga angrepp av äkta hussvamp, maximal ersättning kr lösöressanering vägglöss: sanering av lösöre vid invändigt angrepp av vägglöss vitvaruskydd: självriskreducering kr vid skada på tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frys, köksfläkt och spis samt inget åldersavdrag de första 3 åren våtrumsskador tätskikt: ersättning för tätskikt vid läckageskada genom tät- och ytskikt läckage genom yttertak: skada orsakad av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak. Huskombi gäller bland annat inte för svampangrepp inom sex månader från försäkringens nyteckningsdag eller som kan härledas till tiden innan försäkringen tecknades sanering om bostadshuset när försäkringen började gälla, ej var fritt från nämnda skadeinsekter skada på yttertak eller på den bärande takkonstruktionen på bostadshus där taket är äldre än 30 år. Huskombi innehåller även en allriskförsäkring för byggnad (se ovan). Huskombi ingår i ditt Large-paket. Utökad reseförsäkring Utökad reseförsäkring omfattar avbeställningsskydd: vid olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall ersättningsresa om påbörjad resa inte kan utnyttjas eller avbryts anslutningsförsening: om du vid den direkta färden till hemresans utgångspunkt försenas lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för att ansluta dig till resan utökat egendomsskydd: högsta ersättningsbelopp för egendom som medförs utanför bostaden höjs med 2 utöver det högsta ersättningsbelopp som framgår i ditt försäkringsbrev. Gäller inte för stöldbegärlig egendom. sjukhusvistelse: ersättning lämnas med 250 kr per dygn under tiden du är inlagd på sjukhus självriskeliminering: ingen självrisk tillämpas på hela resemomentet. Utökad reseförsäkring gäller bland annat inte för kostnader som beror på sjukdom, olycksfall eller skada som inte är akut eller var känd vid beställning av resan kostnader som beror på avbeställning i samband med graviditet eller förlossning efter den 28:e graviditetsveckan. Utökad reseförsäkring ingår i ditt Large-paket. Golfförsäkring Golfförsäkringen gäller för hole-in-one. Om du gör hole-in-one när du spelar minst 9 hål med godkänd markör, ersätts du med kr förlust eller skada orsakad av en plötslig och oförutsedd yttre händelse på golfutrustning, stöldbegärlig egendom, värdehandlingar och kontanter. Golfförsäkringen gäller bland annat inte för skada som består i slitage, förbrukning, eller självförstörelse, t ex vittring, självsprickor samt åldersförändring eller annan långtidspåverkan.

4 Golfförsäkring ersätts med maximalt kr. Småbåtsförsäkring Småbåtsförsäkring gäller för småbåtar, inte längre än 6 meter med en motor på max 15 hästkrafter och/eller en segelyta på 10 kvadratmeter skada eller förlust genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). skada på bockar, vaggor, stöttor och täckningsmaterial ersätts endast vid brand och stöld i samband med inbrott i låst utrymme. Maximalt ersättningsbelopp är 2. Småbåtsförsäkring gäller blandannat annat inte för skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande eller förskingring skada som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt. Objektsförsäkring En objektsförsäkring kan vara lämplig att teckna om du äger ett särskilt värdefullt föremål som du önskar ha ett bra försäkringsskydd för, även utanför din bostad. Objektsförsäkring gäller för i försäkringsbrevet angivet objekt skador som normalt sett inte omfattas av grundskyddet eller tilläggsförsäkringen Allrisk lösöre. Skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). stöld och skadegörelse på försäkrad egendom i samband med rån. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Objektsförsäkring gäller bland annat inte för skadehändelser som omfattas av grundförsäkringen egendom som lämnats kvar, glömts eller förvaras i exempelvis bil, båt, tält och husvagn egendom som förlorats ur garage, uthus, källare- och vindsförråd i flerfamiljshus eller ur resgods som är incheckat eller polletterat. Olycksfallstillägg Olycksfallstillägget gäller för olycksfallskada som inträffar på din fritid. Försäkringen tecknas individuellt, försäkrad person framgår av försäkringsbrevet. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar försäkrad ofrivilligt genom en plötslig och oförutsedd händelse. medicinsk invaliditet upp till 30 prisbasbelopp, (ett prisbasbelopp är kr år 2014) engångsersättning vid inskrivning på sjukhus, ersättning vid sjukskrivning, ersättning för tandskadekostnader samt ersättning för begravningskostnader. Olycksfallstillägget gäller bland annat inte för försäkringen ersätter inte olycksfallsskador som inträffat under arbetstid eller under resor till och från arbetet deltagande i sport-, idrotts-, äventyrs-, expeditions- eller annan riskfylld aktivitet som inte kan anses som motions- eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. Exempel på sådana riskfyllda aktiviteter är: - kampsport samt annan sport med kroppskontakt eller därmed jämförbar utövning - dykning. I Skadereglering Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada. Du är skyldig att medverka till besiktning som vi vill utföra med anledning av inträffad skada. Skadade föremål ska behållas om vi inte medger annat. Åsidosätter du dina åligganden kan ersättningen minskas eller falla bort. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men vid allvarligare försumlighet kan du bli helt utan ersättning. Om du vid skadereglering, genom uppsåt eller grov vårdslöshet underlåtit att nämna eller dolt något av betydelse för rätten till ersättning och detta varit av betydelse för rätt till ersättning kan skälig nedsättning göras med hänsyn till omständigheterna. J Vad kostar försäkringen? Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din försäkring. Det beror bland annat på vilken självrisk du väljer, var du bor, hur gammal du är etc. Om du har larm eller säkerhetsdörr så får du 10 % rabatt på priset för grundskyddet. grundskyddet, Den om din offert försäkring och detomfattar pris du får skydd är giltigt för lösöre. i 30 dagar. Den offert Skatter, ochavgifter det priseller du får kostnader är giltigtsom i 30 dagar. inte påförts Skatter, eller avgifter betalas elleravkostnader Moderna som Försäkringar inte påförts kan eller tillkomma. betalas av Moderna Försäkringar kan tillkomma. K Om du ångrar dig K Om du ångrar dig L Förnyelse av försäkringen L Förnyelse av försäkringen M Försäkringens giltighet M Försäkringens giltighet Försäkringen gäller normalt i ett år och förnyas genom att du betalar premien Försäkringen för den gäller nyanormalt perioden. i ett Duårkan ochsäga förnyas upp genom försäkringen att duvid betalar försäkringstidens premien nya slut. perioden. Om ditt försäkringsbehov Du kan säga upp försäkringen upphör, ellervid om det inträffar försäkringstidens någon annan slut. liknande Om ditt försäkringsbehov omständighet harupphör, du rätt att eller säga om upp det försäkringsavtalet inträffar någon annan medliknande omedelbar omständighet verkan. har du rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan. Vi kan säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt Vi kan säga eraupp skyldigheter din försäkring eller om då synnerliga du eller annan skäl försäkrad föreligger. grovt åsidosatt era skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger. N Oriktig eller ofullständig uppgift N Oriktig eller ofullständig uppgift NYTECKNING Sida 7 (9) Utskriftsdatum: När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att Närångra du tecknar köpetförsäkringen inom 14 dagar. harångerfristen du en ångerrätt börjar somdenger dag digdumöjlighet tecknar försäkringen att ångra köpet ochinom får information 14 dagar. Ångerfristen om ångerrätten börjar och den vad dag som duingår tecknar i försäkringen. och Omfår du information vill utnyttja din om ångerrätten kanoch du till vadexempel som ingår i kontakta försäkringen. vår kundservice Om du vill utnyttja på telefon din ångerrätt259. kan du Hartill duexempel redan hunnit betala kontakta premien vår kundservice får du tillbaka på telefon den med avdrag 259. för den Hartid duförsäkringen redan hunnit har betala varit premien giltig. får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har varit giltig. Om ångerrätten utnyttjas har Moderna Försäkringar rätt att kräva premie Om ångerrätten motsvarande utnyttjas den tid harsom Moderna försäkringen Försäkringar varit gällande. rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. Försäkringen förnyas automatiskt om du inte säger upp den vid försäkringstidens Försäkringen förnyas slut automatiskt och det inte om framgår du inte av säger avtalet, upp eller denandra vid omständigheter, försäkringstidensatt slut den ochinte detska inteförnyas. framgår av avtalet, eller andra omständigheter, att den inte ska förnyas. Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter Om försäkringen att skriftlig inte uppsägning betalas i tid skickats. har vi rätt Betalar att säga du försäkringen upp den 14 dagar innan dess efterfortsätter att en skriftlig den att uppsägning gälla. skickats. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla. Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig uppgift Om du genom när försäkringen uppsåt eller tecknades oaktsamhet kan ersättningen lämnat oriktigminskas eller ofullständig med ett särskilt uppgiftavdrag. när försäkringen I allvarligare tecknades fall kan kan det medföra ersättningen att ingen minskas ersättning med ett alls särskilt betalas avdrag. ut. Vid I allvarligare bedömning fall ärkan graden det medföra av uppsåt att eller ingen oaktsamhet ersättningav betydelse alls betalas och ut. vilken Vid bedömning utsträckning är graden och på av vilka uppsåt villkoreller skulle oaktsamhet ha av meddelat betydelseförsäkring och vilken om utsträckning vi känt tilloch detpå rätta vilka förhållandet villkor vi skulle samt ha omständigheterna meddelat försäkring i övrigt. om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt. O Skyldighet att anmäla riskökning O Skyldighet att anmäla riskökning Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för att risken ändras, t ex om du flyttar eller om huset byggts till eller om, och/eller om försäkringsbeloppet för lös egendom behöver justeras. Underlåtenhet kan leda till nedsättning av försäkringsersättning, i allvarligare fall kan ersättning helt utebli.

5 Ersättningsnivå Lös egendom i bostad Lös egendom utanför bostad Lös stöldbegärlig egendom utanför bostad Kontanter Persondator med kringutrustning och tillbehör Radio, tv och apparater för bild- och ljudåtergivning Cykel med tillbehör Barnvagn med tillbehör Matvaror i kyl och frys Tvätt i tvättstuga och maskin Roddbåt, paddelkanot och vågsurfingbräda Värdehandlingar, manuskript och ritningar Smycken och andra föremål Mynt-, sedel- och frimärkssamilng Egendom hyrd eller lånad från skola eller landsting Lösöre som du äger och använder i din förvärvsverksamhet Av- eller omonterade delar till fordon/farkost Motordrivet trädgårdsredskap Skada på djur Golfutrustning Garage, brygga eller uthus som du äger på annans mark Trädgårdsmöbler Utomhusbad Grundskydd byggnad Radio, tv-antenn och parabol Tomtmark Föremål som finns fast anbringande på tomtmarken Rättsskydd Ansvar Ansvar Person Rån/överfall Högsta kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fullvärde kr kr kr kr kr kr

6 Självrisk Självrisk lösöre Självrisk byggnad Särskild självrisk läckage genom våtisolering m.m Särskild självrisk frysning Särskild självrisk översvämning Särskild självrisk jordrörelse Särskild självrisk rättskydd Andel av skadekostnaden kr kr 10 %, lägst 10 %, högst kr, lägst kr 10 %, högst kr 10 %, högst kr 20 % av skadekostnaden

7 NYTECKNING Sida 8 (8) Utskriftsdatum: Övrig information Moderna Försäkringar (org nr ) - ingår i Tryg som är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Moderna Försäkringar har postadress: Box 7830, Stockholm, telefon , hemsida: www. modernaforsakringar.se. Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S Danmark, postadress: Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark, CVR.nr , hemsida: Moderna försäkringar står under danska Finanstilsynets tillsyn. Personuppgiftslagen (PUL) De personuppgifter som behandlas av Moderna Försäkringar hanteras i enlighet med personuppgiftslagens, (1998:405), ("PUL"), regler. Personuppgifter som behandlas är exempelvis allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall uppgifter om ekonomiska förhållanden, medborgarskap och hälsotillstånd. Uppgifterna rör dig som kund men även andra, exempelvis medförsäkrades uppgifter, kan behandlas. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund men kan även erhållas från exempelvis någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m m. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetspartners, försäkringsförmedlare och andra bolag inom koncernen samt registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Uppgifter kan, enlig lag, behöva lämnas ut till myndigheter. Genom att du lämnar dina personuppgifter samtycker du till den efterföljande behandlingen av personuppgifterna. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. För fullständig information om hur personuppgifter behandlas hänvisar vi till de fullständiga försäkringsvillkoren. Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Gemensamt skaderegister för försäkringsbranschen Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m m. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till, och även registreras i, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Dessutom äger bolaget rätt att lämna uppgifter till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom. Om vi inte är överens Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till: Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig som ser till att ditt ärende hanteras, Allmänna Reklamationsnämnden, tel: Trafikskadenämnden, som prövar personskada till följd av trafik. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, som prövar personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som regleras på skadeståndsrättslig grund. Personförsäkringsnämnden, prövar tvister som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Allmän domstol, Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, tel: Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret.

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyr din bostad är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en hemförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation Hem - Large

Förköpsinformation Hem - Large Hem - Large Sida 4 (8) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Hem

Produkt- och förköpsinformation Hem Produkt- och förköpsinformation Hem Med hemförsäkringen får du ett bra skydd för dina saker därhemma. Du väljer själv vilka tilläggsförsäkringar du har behov av och får därför en försäkring som passar

Läs mer

Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil

Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Bil och Lätt lastbil Sida 3 (7) Utskriftsdatum: 2014-02-05 Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd

Läs mer

Hem, Villa och Fritidshus

Hem, Villa och Fritidshus Hem, Villa och Fritidshus Försäkringsvillkor: Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Datum: 13.02.01 1 Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2012-01-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2012-06-04

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2012-06-04 Försäkringsvillkor för villa och fritidshus Gäller från 2012-06-04 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 FÖRSÄKRINGSVILLKOR MODERNA FÖRSÄKRINGAR...1 SAMMANFATTNING...4

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Villaförsäkring. Supervilla och Superhem eller vanlig Villa- och Hemförsäkring?

Villaförsäkring. Supervilla och Superhem eller vanlig Villa- och Hemförsäkring? Villaförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder dig som medlem i Skattebetalarnas Förening trygga försäkringar till förmånliga priser och en bra service. Supervilla och Superhem eller vanlig

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för... 4 A2 Var försäkringen gäller... 4 A3

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2011-02- 01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2011-02- 01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2011-02- 01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Hemförsäkring Villa Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor

Läs mer

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta STUDENTPAKET ÅR 2012 FÖRKÖPSINFORMATION Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta Eftersom den som studerar har ett mycket sämre skydd än den som arbetar, är det viktigt att du ser över

Läs mer

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Villahemförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 Försäkringsvillkor Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för hemförsäkring - HemExtra... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för...

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor för Hem- Villahem- och Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-05-01.

Mekonomen BilLivetförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor för Hem- Villahem- och Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-05-01. Fullständiga villkor Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor för Hem- Villahem- och Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-05-01. 1 Försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Hemförsäkring Villa Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301

Läs mer

Hyresrätt 2014-02-01. Innehållsförteckning

Hyresrätt 2014-02-01. Innehållsförteckning Hyresrätt 2014-02-01 HFH02, 2014-02-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt om försäkringen 2. Var, för vem, var och för vilken egendom försäkringen gäller 3. Egendomsskydd 4. Ansvarsskydd 5. Rättsskydd 6.

Läs mer