Produkt- och förköpsinformation Hem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkt- och förköpsinformation Hem"

Transkript

1 Produkt- och förköpsinformation Hem Med hemförsäkringen får du ett bra skydd för dina saker därhemma. Du väljer själv vilka tilläggsförsäkringar du har behov av och får därför en försäkring som passar just dig. Det lönar sig att samla dina försäkringar hos oss Det ska löna sig att samla dina försäkringsaffärer hos Moderna Trygghetsförsäkringar. Ju fler försäkringsprodukter du har hos oss, desto fler blir förmånerna. Har du två eller fler av Moderna Trygghetsförsäkringars rabattgrundande försäkringar Hem, Hus, Fritidshus, Bil, Lätt lastbil, Sjuk- och Olycksfall barn, Sjuk- och Olycksfall vuxen samt Olycksfall vuxen kommer du med i Trygghetsprogrammet som ger dig bättre priser och tillgång till våra trygghetsfördelar. Tecknar du försäkringen YoungLiving ingår du alltid i Trygghetsprogrammet. Genom trygghetsfördelarna kan du bland annat få psykologhjälp vid kriser eller traumatiska händelser. Läs mer om fördelarna på Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring kan omfatta. Om du råkar ut för en skada gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som innehåller fler begränsningar och säkerhetsföreskrifter än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på Du kan också ringa vår kundservice på telefon , så skickar vi villkoren till dig. Du väljer själv vilka delar som ska ingå Du väljer själv vad som ska ingå i din försäkring. Varje försäkring innehåller ett grundskydd. Grundskyddet kan du sedan bygga på med valfria tillägg för att få ett mer omfattande skydd. Hemförsäkringens grundskydd täcker dina personliga saker vid t.ex. brand, läckage eller stöld. Det omfattar även ansvar och rättskydd samt överfalls- och reseskydd. Du kan komplettera grundskyddet med olika tillägg efter dina behov, t.ex. Golf eller Utökat Reseskydd som innehåller bl.a avbeställningsskydd och ersättningsresa. Med Utökat skydd får du ersättning för skada eller förlust orsakad av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Tilläggsförsäkringen Småbåt gäller för mindre båt samt för vind- och kitesurfingbräda. Bor du i bostadsrätt kan du försäkra ditt ansvar för bostaden och fast inredning som du själv bekostat Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Dessutom gäller den för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Med bostad menas försäkringstället som anges i försäkringsbrevet. Inneboende räknas inte som hushållsmedlem. Har du eget barn under 18 år som inte är folkbokfört på samma adress som du gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller inom Norden. Om du inte är folkbokförd och varaktigt bosatt i Sverige gäller försäkringen enbart för skada som inträffar i Sverige. Vid resor utanför Norden gäller försäkringen i hela världen, i max 45 dagar. Tilläggsförsäkringen Småbåt gäller i Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen för Småbåt i EU under resans första 45 dagar. Hem Grundskydd Utökat skydd Utökat Reseskydd Golf Småbåt Bostadsrätt Hem Produkt- och förköpsinformation Januari

2 Vad gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för privata föremål som du eller personer i ditt hushåll äger, hyr eller lånar och som är avsett för privat bruk. Försäkringen omfattar även paddelkanot och kajak samt trädgårdsredskap som inte är registreringspliktiga (Högsta ersättningsbelopp kronor). Vissa föremål räknas som stöldbegärlig egendom. Sådan egendom är särskilt attraktiv för tjuvar och har ett begränsat skydd vid stöld (t.ex. smycken, antikviteter, kameror och datorer). Några produkter har dessutom ett högsta ersättningsbelopp (se exempel nedan). Observera att även andra föremål än de som nämns nedan har ett högsta ersättningsbelopp. Dessa framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Här är några exempel på vilka beloppsbegränsningar som gäller: pengar, högst kronor. smycken och andra föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, högst kronor. värdehandlingar, högst kronor. cyklar, högst kronor per cykel. Cykel som förvaras i bostaden är fullvärdesförsäkrad. golfutrustning, högst kronor. Golfutrustning som förvaras i bostaden är fullvärdesförsäkrad. fast inredning, högst kronor, som du äger i hyresrättslägenhet inklusive egen fast monterad radio- och TV-antenn utomhus (även parabol) samt glasruta i inglasad balkong/altan. garage, brygga och uthus för privat ändamål som du äger men som står på annans mark är försäkrad vid brand och vissa naturskador, t.ex. jordskred och bergras, till högst kronor. föremål som du äger och som du använder för annat än privat bruk, högst kronor. Här är en översikt över några men inte alla av de vanligaste skadorna som försäkringen ersätter: Grundskydd gäller för brand, plötslig skada av sot, explosion, blixtnedslag. läckage från vatten-, värme- eller avloppsledning samt från badrum, duschrum eller tvättstuga inomhus som har golvbrunn och är byggd enligt gällande normer. naturskador, t.ex. översvämning och jordrörelser samt storm, hagel eller snötryck om skada på byggnaden medför skada på föremål inomhus. rån, stöld och skadegörelse vid inbrott i bostaden, annan lokal eller bil, samt stöld under resa. överfallskydd, med fast ersättningsbelopp enligt schablon vid särskilt angivna händelser. Du kan även få ersättning för tandskadekostnader, medicinsk invaliditet och dödsfallsersättning. hushållsmaskin som går sönder, livsmedel i frys eller kyl vid strömavbrott eller fel på kyl/frysen, tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen, skada på egendom som du har med dig vid trafikolycka samt skador orsakad av vilda djur, bin och getingar som tar sig in i bostaden. ansvarsskydd för dig som privatperson om du blir krävd på skadestånd. rättsskydd gäller för advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister, med upp till kronor. Bevisning och egna utredningskostnader ersätts med högst kronor. reseskydd täcker kostnader för bl.a. sjukvård och akut tandvård om du drabbas av sjukdom eller olycksfall under resan. Gäller också för nödvändiga och skäliga merkostnader om du tvingas avbryta resan i förtid. Ersättning lämnas även för outnyttjade resekostnader samt för förlust av eller skada på polletterat/incheckat bagage. Uppstår det krig, krigsliknande tillstånd, terrorism, naturkatastrofer eller epidemi på resemålet täcker reseskyddet också kostnader för evakuering, högsta ersättningsbelopp kronor per försäkrad person. Utökat skydd gäller för ersättning vid skada på eller förlust av dina ägodelar orsakad av en plötslig och oförutsedd yttre händelse, t.ex. du råkar tappa din bärbara dator i golvet. Maxersättning kronor (vid förlust av stöldbegärlig egendom utanför bostad är högsta ersättningsbelopp kronor). Utökat Reseskydd gäller för avbeställningsskydd, om du tvingas avbeställa resan t.ex. vid akut sjukdom eller om det hänt en allvarlig skada i din privata bostad. försening, om du kommer för sent vid ut- eller hemresan och om allmänna färdmedel eller ditt bagage försenas. ersättningsresa, om mer än hälften av restiden blir outnyttjad på grund av akut sjukdom eller svårare olycks fall eller om du måste avbryta resan för att det hänt en allvarlig skada i din privata bostad. obrukbar semesterbostad, om hotellrum, stuga eller lägenhet blir obrukbar till följd av t.ex. brand, inbrott, storm eller översvämning. utökat försäkringsbelopp för pengar. Högsta ersättningsbelopp för pengar höjs till sammanlagt kronor. självriskskydd. Du slipper betala självrisk om det inträffar en skada under resan som ersätts enligt punkt K i Täckningsschemat. Utökat Reseskydd gäller utan självrisk. Golf gäller för hole-in-one. Om du gör hole-in-one när du spelar minst 9 hål med godkänd markör, ersätts du med kronor. stöldbegärlig egendom och kontanter. Om någon med våld bryter sig in i låst förvaringsskåp eller låst utrymme får du ersättning med sammanlagt upp till kronor. Högsta ersättningsbelopp för golfutrustning höjs till kronor. Golfutrustning som förvaras i bostaden är fullvärdesförsäkrad Hem Produkt- och förköpsinformation Januari

3 Småbåt gäller för båt upp till sex meter lång, med max 10 m 2 segelyta och högst 15 HK motor. vind- och kitesurfingbräda. skada eller förlust genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta försäkringsbelopp är sammanlagt kronor. om du som ägare, brukare eller förare av båten/ brädan blir krävd på skadestånd gäller ansvarsförsäkringen med upp till kronor för personskada per skadetillfälle och kronor för sakskada per försäkringsår. om du som ägare, brukare eller förare av båten hamnar i en tvist gäller rättsskydd för advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister med upp till kronor. Bevisning och egna utredningskostnader ersätts med högst kronor. Bostadsrätt gäller för egendom i din bostadsrätt som du enligt lag eller enligt föreningens stadgar är underhålls-/reparationsskyldig för. skada på eller förlust av försäkrad lägenhet genom plötslig och oförutsedd yttre händelse upp till kronor. fast inredning som du själv bekostat inklusive fast monterad radio- och TV-antenn utomhus (även parabol) samt glasruta i inglasad balkong/altan. brand, läckage, naturskador och stöld samt vid skada på hushållsmaskiner, glas och sanitet. Skador som omfattas av grundskyddet ersätts med fullvärde. Vad gäller försäkringen inte för? Tänk på att försäkringen inte täcker allt. Några exempel på sådant som inte omfattas är: motordrivna fordon, husvagn och andra släpfordon. båt, skepp, och andra farkoster. (Om du har tecknat tillägget Småbåt omfattas dock mindre båt samt vind och kitesurfingbräda) förlust i samband med att någon utan din tillåtelse använt t.ex. kontokort eller bankkort. Grundskydd gäller inte för: skada orsakad av sot från levande ljus. utströmning från dräneringssystem eller om det rinner direkt in från tak eller takränna. pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom om de stjäls från biutrymme till bostaden (garage och uthus) eller från källar-/vindsförråd i flerfamiljshus. Stöldbegärlig egendom som förvarats i bil oberoende av tidpunkt. vissa tvister, t.ex. tvist med någon som du är eller varit gift, registerad partner eller sammanboende med. Försäkringen gäller dock för tvist om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende om tvisten uppkommit tidigast ett år efter det att äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet upphörde. skada som uppkommer i samband med ditt arbete (tjänsteresor). Reseskydd gäller inte för: resa till och från studier i Sverige Utökat skydd gäller inte för: skönhetsfel och ytliga skador som inte minskar föremålets funktionsduglighet. Golf gäller inte för: skada på golfutrustning genom slitage, förbrukning, vittring eller annan långtidspåverkan. Bostadsrätt gäller inte för: skada som ersätts av bostadsrätts föreningens fastighetsförsäkring. skada på elvärmeslingor i badrum, tvättstuga eller annat våtutrymme. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den tecknades. Trygghetsfördelar för dig som har fler försäkringar Har du två eller fler av de rabattgrundande försäkringarna (se* på nästa sida) kommer du med i Trygghetsprogrammet som ger dig extra fördelar, exempelvis: Försäkringstagarens eller den medförsäkrades barn som har flyttat hemifrån omfattas av hemförsäkringen tills de fyller 21 år. Försäkringen gäller med samma omfattning (grundskydd och valda tillägg) för barnet som för dig som försäkringstagare. Du får även Trygghetsgaranti, som ger dig möjlighet att köpa nya möbler m.m. under hela försäkringsåret, oavsett om det samlade värdet av ditt hem kommer överstiga försäkringsbeloppet. De nya sakerna blir automatiskt försäkrade fram till nästa huvudförfallodag. Vi samarbeter med Nordea Om du är Check-in-, PLUS-, Förmåns- eller Premiumkund i Nordea kan du få bättre priser på dina försäkringar. Kontakta ditt närmaste Nordeakontor eller Nordeas Kundcenter på telefon för mer information om vilket pris du som Nordeakund kan få på våra försäkringar. På kan du även se hur dina försäkringar kan ingå i Nordeas Fördelsprogram. Hem Produkt- och förköpsinformation Januari

4 Vad kostar försäkringen? Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din försäkring. Det beror bland annat på vilken självrisk du väljer. din nivå i Nordeas Fördelsprogram. hur många av de rabattgrundande försäkringarna* du tecknar. din ålder. var i landet du bor. din boendeform ditt försäkringsbelopp för lösöre. om du har ett SSF-godkänt inbrottslarm. boyta (om du bor i bostadsrätt). vilken betalningsperiod du väljer. Den offert och det pris du får är giltigt i 30 dagar. Skatter, avgifter eller kostnader som inte påförts eller betalas av Moderna Trygghetsförsäkringar kan tillkomma. Vad betalar du vid en skada? Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Din självrisk framgår av ditt försäkringsbrev. Särskild självrisk tillämpas dock för rättsskydd med 20 procent av kostnaden, lägst kronor. Om du har tecknat tillägget Bostadsrätt gäller en självrisk på kronor för läckage i din bostadsrätt. Väljer du en högre självrisk, så gäller den valda självrisken. Att tänka speciellt på För att du inte ska riskera att bli utan eller få avdrag på ersättningen måste du se till att du uppfyller vissa aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter. T.ex. bör du speciellt tänka på att vara försiktig med levande ljus och eld för att undvika brand. kylskåp med ismaskin och diskmaskin ska vara installe rade med uppvikt plastmatta eller försedda med läckage skydd i form av underlägg. hålla alla ytterdörrar låsta med godkänt lås med godkänt slutbleck när ingen är hemma eller inte har tillsyn över hemmet. ta hand om egendom på ett aktsamt sätt. fönster ska vara låsta eller stängda och reglade infrån om inte någon är hemma och har tillsyn över bostaden. inte lämna dina ägodelar utan uppsikt. för pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller följande: - när sådan egendom förvaras t.ex. i hotellrum, sovvagnskupé, långfärdsbuss och passagerarhytt ska de vara inlåsta i skåp, låda eller resväska när du inte är där. - på arbetsplatsen ska de vara inlåsta i utrymme som endast disponeras av dig, detta gäller oberoende om du vistas på arbetsplatsen eller ej. låsa cyklar med godkänt cykellås. Reseskydd och Utökat Reseskydd inte gäller om du deltar i farlig sport t.ex. tävling med motorfordon, fallskärms hoppning, boxning, offpiståkning eller bergsklättring. följa de övriga säkerhetsföreskrifterna som står i villkoren. Om du ångrar dig När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontaktar du vår kundservice på telefon Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har gällt. Förnyelse av försäkringen Försäkringen förnyas automatiskt om du inte säger upp den vid försäkringstidens slut och det inte framgår av avtalet, eller andra omständigheter, att den inte ska förnyas. Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga upp försäkringen 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla. Försäkringens giltighet Försäkringen gäller normalt i ett år och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. Du kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut. Om ditt försäkringsbehov upphör, eller om det inträffar någon annan liknande omständighet har du rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan. Vi kan säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger. Så köper du din försäkring Kontakta vår kundservice på telefon från kl till kl måndag-torsdag, samt från kl till kl fredag, så hjälper vi dig att komma fram till vilka försäkringar som du och din familj behöver. Du kan också kontakta ditt närmaste Nordeakontor eller Nordea Kundcenter på telefon Betalningen av dina försäkringar gör du antingen med e-faktura eller autogiro. Du väljer själv om du vill betala för försäkringen per helår, halvår, kvartal eller per månad. Priset på din försäkring påverkas av vilken betalningsperiod du väljer. Du betalar fyra procent i tillägg av din årspremie om du betalar månadsvis och två procent i tillägg vid kvartalsbetalning. * De rabattgrundande försäkringarna är Hem, Hus, Fritidshus, Bil, Lätt lastbil, Sjuk- och Olycksfall barn, Sjuk- och Olycksfall vuxen samt Olycksfall vuxen. YoungLiving räknas som två rabattgrundande försäkringar. Hem Produkt- och förköpsinformation Januari

5 Övrig information om Moderna Trygghetsförsäkringar Moderna Trygghetsförsäkringar - en del av Moderna Försäkringar (org nr ) - ingår i Tryg som är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Moderna Trygghetsförsäkringar har postadress: Box 4226, Malmö, telefon , hemsida: Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S Danmark, postadress: Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark, CVR.nr , hemsida: Moderna Trygghetsförsäkringar står under danska Finanstilsynets tillsyn. Moderna Trygghetsförsäkringars marknadsföring omfattas av bestämmelserna i marknadsföringslagen (SFS 1995:450) Samarbete med Nordea Tryg-koncernen har ingått ett nordiskt samarbetsavtal med Nordea. Det innebär bland annat att du kan köpa Trygprodukter på alla Nordeas kontor i Finland, Danmark, Norge och Sverige. I Sverige samarbetar Moderna Trygghetsförsäkringar med Nordea på följande sätt: Nordea Bank är rådgivare och erbjuder våra skadeförsäkringar till sina kunder. Nordea svarar för distributionen av våra produkter. Moderna Trygghetsförsäkringar har ansvaret för försäkringsprodukterna, skadehandläggning och utfärdande av försäkringar. Personuppgiftslagen (PuL) De personuppgifter du lämnar till Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring, behandlas i enlighet med Personuppgiftslagens regler (SFS 1998:204). Personuppgiftslagen ska skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som kund eller som visar intresse för att bli kund men kan även erhållas från annat bolag inom koncernen eller från våra samarbetspartners. Uppgifterna kan också inhämtas eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register, tex SPAR. Moderna Försäkringar kan även spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med dig. Moderna Försäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om dig som kund samt om till exempel försäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom till exempel allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap, facklig eller religiös tillhörighet, vissa ekonomiska förhållande och hälsotillstånd. Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för analyser, affärs- och metodutveckling, samt riskhantering och statistik. Personuppgifter kan för dessa ändamål även komma att lämnas ut till samarbetspartners och andra bolag inom koncernen. Vidare kan uppgifter om en försäkring hos oss komma att lämnas ut till personer som omfattas av försäkringen. Uppgifter kan enligt lag behöva utlämnas till myndigheter. Vi säljer inte personuppgifter till företag. Vid prisförfrågan på Internet behöver vi ditt personnummer för att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av personnumret inhämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling) för vissa försäkringar. Vi kontrollerar även om du har några betalningsanmärkningar. Genom att du lämnar personnummer samtycker du till detta och efterföljande behandling av personuppgifterna. Behandling av personuppgifterna kommer att ske under avtalets giltighetstid och utbetalningsperiod. Vissa för avtalet grundläggande uppgifter kommer att behandlas även efter avtalsperiodens slut. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla. Vid behandling av personuppgifter kommer stor försiktighet att iakttas för att skydda den personliga integriteten. Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring (org nr ) är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skriva till Moderna Försäkringar, PuL-ansvarig, Box 7830, Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för Moderna Försäkringar att söka eller sammanställa personuppgifter i löpande text. Överklagande För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Har du ett klagomål ber vi dig alltid att först ta kontakt med den skadereglerare eller medarbetare som handlagt ärendet. Är du fortfarande inte nöjd kan du vända dig till klagomålsansvarig hos Moderna Trygghetsförsäkringar. Klagomålsansvarig ser till att ditt ärende behandlas och besvaras. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämndens avdelning för försäkringsfrågor med adress Box 174, Stockholm. När det gäller personskadefrågor efter trafikskador kan du vända dig till Trafikskadenämnden, Box , Stockholm. Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till svensk domstol. Du kan få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm. Hem Produkt- och förköpsinformation Januari

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyr din bostad är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en hemförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation Hem - Large

Förköpsinformation Hem - Large Hem - Large Sida 4 (8) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning

Läs mer

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta STUDENTPAKET ÅR 2012 FÖRKÖPSINFORMATION Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta Eftersom den som studerar har ett mycket sämre skydd än den som arbetar, är det viktigt att du ser över

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

YoungLiving/ Försäkringsvillkor/ Juli 2013

YoungLiving/ Försäkringsvillkor/ Juli 2013 YoungLiving/ Försäkringsvillkor/ Juli 2013 YoungLiving VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER VILLKOREN 1/Detta är de kompletta villkoren för hela YoungLiving med samtliga tillägg. Vilka delar som omfattas

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment?

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Hemförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder dig som medlem i Skattebetalarnas Förening trygga försäkringar till förmånliga priser och en bra service. I Hemförsäkringen får du ersättning om

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring Med din Hemförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som ger dig ett skydd både för dina saker och för dig och dina familjemedlemmar. I Hemförsäkringen kan du få ersättning

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring WaterCircles Försäkringar är till för dig som vill välja ett miljösmart försäkringsalternativ. För oss är det viktigt att påverka framtidens miljö och styra utvecklingen mot ett hållbart

Läs mer

Polisförbundets Studenthemförsäkring

Polisförbundets Studenthemförsäkring Polisförbundets Studenthemförsäkring Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil

Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Bil och Lätt lastbil Sida 3 (7) Utskriftsdatum: 2014-02-05 Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer