Förköpsinformation Hem - Large

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation Hem - Large"

Transkript

1 Hem - Large Sida 4 (8) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar. Om du råkar ut för en da så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar aktsamhetskrav än de räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du Du väljer själv vilka delar ingå Du väljer själv vad ingå i din försäkring. På så sätt får du en försäkring är anpassad till just dig dina behov. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller från med den dag anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag den träda i kraft gäller den från med det klockslag då den tecknades. Observera dock att tilläggsförsäkring tecknas under gående avtalstid gäller först från dagen efter tecknandet. A Var gäller försäkringen? Hemförsäkringen gäller inom Norden. Om du är folkbokförd varaktigt bosatt i Sverige gäller försäkringen enbart för da inträffar i Sverige. Vid resor utanför Norden gäller försäkringen under resans första 60 dagar. B Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig försäkringstagare. Dessutom gäller den för de hushållsmedlemmar har samma bostad folkbokföringsadress du. Med bostad menas försäkringsstället anges i försäkringsbrevet. Inneboende räknas hushållsmedlem. Om försäkringsbrevet anger att försäkringen endast gäller för en person gäller försäkringen endast för dig försäkringstagare. Har du eget barn under 18 år är folkbokfört samma adress du gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om kan fås från annan försäkring. C1 Vad är försäkrat? Lösöre Försäkringen gäller bland annat för lösöre du äger, hyr lånar av privatperson endast är avsett för att användas för ditt privata bruk lösöre du hyr lånar från skola landsting endast är avsett att användas för ditt privata bruk. Begränsningar: Föremål i villkoret definieras stöldbegärlig egendom är försäkrade med vissa begränsningar (t ex smycken, kameror, mobiltelefoner datorer). Några föremål har dessutom ett högsta sbelopp, se ditt försäkringsbrev. C2 Vad gäller försäkringen för? Lösöre Några exempel sådant omfattas är ekonomisk förlust exempelvis obehörigt nyttjande av mobiltelefon bedrägeri motordrivet fordon, husvagn andra släpfordon vatten- luftfarkost esteti dor innebär en bestående funktionsnedsättning. D Vad jag försäkringstagare vara speciellt uppmärksam? För att du riskera att bli utan få avdrag en måste du se till att du uppfyller vissa aktsamhetskrav föreskrifter. Åsidosätter du dina åligganden kan en mins falla bort. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men allvarligare försumlighet kan du bli helt utan. För lösöre bör du speciellt tänka att hands med eld levande ljus sådant sätt att stor risk för brand uppstår. Detta medför t ex att du röker i sängen lämnar eld levande ljus obevakade. handha förvara egendom med aktsamhet omsorg. Särskilt aktsam bör du vara med värdefull egendom. Du t ex lämna värdefull egendom utan uppsikt. dörrar till bostaden vara låsta. Fönster öppningsbara fönster bara låsta stängda reglade när ingen är hemma har tillsyn över bostaden. byta lås, om du har anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckeln dit försäkrad egendom förvaras. låsa cyklar med godkänt cykellås följa övriga aktsamhetskrav står villkoren för pengar, värdehandlingar stöldbegärlig egendom gäller följande: - när sådan egendom förvaras t ex i hotellrum, sovvagnskupé, långfärdsbuss passagerarhytt de vara inlåsta i skåp, låda resvä när du är där. - arbetsplatsen de vara inlåsta i utrymme endast disponeras av dig, detta gäller oberoende om du vistas arbetsplatsen ej. E Självrisk Självrisken är den del av dekostnaden du själv får stå för varje detillfälle. Vid av en da drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning grund av aktsamhetskrav. F Hur egendom värderas ersätts Moderna Försäkringar har rätt att avgöra om en da ersättas kontant genom återköp. Ersättning för dad/förlorad egendom bestäms av stab, för byggnad lösöre respektive, går att finna i det fullständiga försäkringsvillkoret. Skadad/förlorad egendom står med i stabell värderas till vad det kostar att återanffa likvärdig egendom med avdrag för värdeminskning grund av ålder, slitage modernitet. G Vilka dehändelser gäller grundskyddet i försäkringen för? Nedan följer en översikt över några - men alla - av de vanligaste dehändelserna grundskyddet gäller för. G1 Egendomsskydd G1.1 Stöld degörelse Omfattar stöld da egendom t ex om du blir bestulen medförd egendom rånad utanför din bostad. Stöldbegärlig egendom förvarats i bil ersätts, oberoende av tidpunkten när

2 stölden sker. Pengar, värdehandlingar stöldbegärlig egendom stölden ersätts sker. om Pengar, de stjäls värdehandlingar från biutrymme till stöldbegärlig bostaden (garage egendom ersätts uthus) om fråndekällar-/vindsförråd stjäls biutrymme i flerfamiljshus. till bostaden (garage uthus) från källar-/vindsförråd i flerfamiljshus. G1.2 Brand G1.2 Ersätter Brand da av eld kommit lös, explosion samt blixtnedslag. Ersätter Dock ej da av orsakad eld av sot kommit från levande lös, explosion ljus. samt blixtnedslag. Dock ej da orsakad av sot från levande ljus. G1.3 Läckage G1.3 Ersätter Läckage da av vät ånga oberäknat strömmat ut från Ersätter ledningssystem da av vät anordning ånga ansluten oberäknat till sådantströmmat system. ut från ledningssystem anordning ansluten till sådant system. G1.4 Väderfenomen G1.4 Försäkringen Väderfenomen ersätter da orsakats av översvämning, hagel, Försäkringen snötryck samt ersätter storm. da orsakats av översvämning, hagel, snötryck samt storm. G1.5 Jordrörelser G1.5 Försäkringen Jordrörelser ersätter da orsakats av jordlv, jordskred, Försäkringen jordras, bergras, ersätter lavinda vulkanutbrott. orsakats av jordlv, jordskred, jordras, bergras, lavin vulkanutbrott. G1.6 Hushållsmaskiner, installationer, glas sanitet G1.6 Försäkringen Hushållsmaskiner, ersätter da installationer, hushållsmaskin, glas sanitet samt tvätt i Försäkringen tvättmaskin ersätter torktumlare da hushållsmaskin, fel maskinen. samt tvätt i tvättmaskin torktumlare fel maskinen. G1.7 Trafikrelaterade dor G1.7 Ersätter Trafikrelaterade dor försäkrat dor lösöre byggnad dats Ersätter trafikolycka dor av fordon försäkrat omfattas lösöre avbyggnad trafikdelagen dats samt da trafikolycka förlust avfordon egendom omfattas trafikolycka av trafikdelagen med t ex cykel samt moped. da förlust av egendom trafikolycka med t ex cykel moped. G1.8 Skador orsakade av djur G1.8 Försäkringen Skador orsakade omfattaravda djur orsakad av vilda djur tagit sig in i Försäkringen bostaden. omfattar da orsakad av vilda djur tagit sig in i bostaden. G1.9 Merutgifter egendomsda G1.9 Ersätter Merutgifter nödvändiga egendomsda skäliga merutgifter för t ex kost, logi samt Ersätter magasinering nödvändiga i upp till 18skäliga månader merutgifter efter attför dan t ex kost, inträffat. logi samt magasinering Ersättningen mins i upp till 18 med månader eventuella efter besparingar att dan inträffat. t ex Ersättningen uppvärmning, mins underhåll med eventuella avgifter. Är besparingar din bostad t del ex av den uppvärmning, uthyrd detillfället underhåll kanavgifter. Är din lämnas bostad med detdel belopp av den du uthyrd enligt lag är detillfället skyldig att sätta kan ned hyranlämnas med under meden det begränsad belopp tid. du enligt lag är skyldig att sätta ned hyran med under en begränsad tid. G.2 Personskydd G.2 G2.1Personskydd Krisförsäkring G2.1 Ersättning Krisförsäkring kristerapi sbar da t ex brand Ersättning inbrott i den förförsäkrade kristerapi bostaden. sbar da t ex brand inbrott i den försäkrade bostaden. G2.2 Privatansvar G2.2 Försäkringen Privatansvar gäller för dig privatperson om du blir krävd Försäkringen destånd för gäller att för du dat dig någon privatperson någons om du egendom. blir krävdvi hjälper destånd dig att utreda, för förhandla att du dat samt någon betalar eventuellt någons egendom. destånd. Vi Maximalt hjälper dig sbelopp att utreda, förhandla framgår samt av ditt betalar försäkringsbrev. eventuellt destånd. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. G2.3 Rättsskydd G2.3 Ersätter Rättsskydd advokat- rättegångskostnader vissa tvister. Maximalt Ersätter sbelopp advokat- framgår rättegångskostnader av ditt försäkringsbrev. vissa tvister. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Rättsskydd gäller för vissa tvister, t ex om tvist gäller handel med Rättsskydd aktier, optioner, gällerobligationer för vissa tvister, för tvist t ex om medtvist någon gäller handel du ärmed aktier, har varit optioner, gift, registrerad obligationer partner för tvist sammanboende med någon med. du är har Försäkringen varit gift, registrerad gäller dockpartner för tvist om vårdnad, sammanboende umgänge, med. underhåll till Försäkringen barn barns gäller boende dockom förtvisten omuppkommit vårdnad, umgänge, tidigast ett underhåll år efter till barn äktenp, barns partnerp boende om tvisten samboförhållandes uppkommit tidigast upphörande. ett år efter äktenp, partnerp samboförhållandes upphörande. G2.4 Överfallskydd G2.4 Ersätter Överfallskydd de omfattas av försäkringen med fast sbelopp Ersätter enligt schablon de samt omfattas av försäkringen tanddekostnader, med fast sbelopp medicinsk enligt invaliditet schablon dödsfalls samt för tanddekostnader, särskilt angivna händelser medicinsk t invaliditet ex misshandel. dödsfalls Maximalt sbelopp särskiltframgår angivnaav händelser ditt t ex försäkringsbrev. misshandel. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Sida 5 (8) Sida 5 (8) G2.5 Reseförsäkring G2.5 Täcker Reseförsäkring kostnader för bland annat sjukvård akut tandvård om du Täcker drabbas kostnader av sjukdom för blandolycksfall annat sjukvård under resan. akut Ersättning tandvårdlämnas om duäven drabbas för outnyttjad av sjukdom resekostnad, olycksfall bagageförsening under resan. samt Ersättning förseningskostnad. lämnas även för outnyttjad resekostnad, bagageförsening samt förseningskostnad. Reseförsäkringen gäller för kostnader har samband med Reseförsäkringen graitet förlossning gäller för kostnader uppstått efter harden samband 28:e veckan med av graiteten förlossning h för da uppstått drabbar efter den dig genom 28:e veckan t ex av graiteten boxning, offpistskidåkning, h för fallskärmshoppning, da drabbar bungyjump, dig genom t ex boxning, bergsklättring, offpistskidåkning, dykning etc. fallskärmshoppning, bungyjump, bergsklättring, dykning etc. G2.6 Mobbing G2.6 Innehåller Mobbing krishjälp kränkande behandling av skolbarn. Omfattar Innehåller även schablon krishjälp kränkande deståndstalan behandling avtill skolbarn. följd av kränkande Omfattar även behandling schablon i skolan. deståndstalan till följd av kränkande behandling i skolan. H Tilläggsförsäkringar H Tilläggsförsäkringar Tilläggsförsäkringar kan tecknas tillägg ingå utökat Tilläggsförsäkringar grundskydd i ditt kanförsäkringspaket tecknas tillägg beroende ingå vilken utökat omfattning grundskydd din försäkring har i ditt (se försäkringspaket första sidan). Nedan beroende följer en kort vilken beskrivning omfattning av din de tilläggsförsäkringar har (se första du sidan). kan teckna Nedan följer tillägg en kort till beskrivning din försäkring. av de tilläggsförsäkringar du kan teckna tillägg till din försäkring. Bostadsrättsförsäkring Bostadsrättsförsäkring Gäller Gäller egendom för i din bostadsrätt enligt lag är fast egendom egendom du enligt lag i din bostadsrätt föreningens stadgar enligt lag är är fast egendom du underhålls-/reparationsskyldig enligt lag föreningens stadgar för är underhålls-/reparationsskyldig fast inredning du själv bekostat för inklusive fast monterad radio inredning TV-antenn utomhus du själv (även bekostat parabol) inklusive samt glasruta fast monterad i inglasad radio- fast balkong/altan TV-antenn utomhus (även parabol) samt glasruta i inglasad balkong/altan ytskikt läckageda genom tät- ytskikt motsvarar ytskikt kravet i gällande läckageda bygg- genom branschregler tät- ytskikt byggnads- motsvarar kravet ombyggnadstillfället i gällande bygg- branschregler byggnads- ombyggnadstillfället förlust da försäkrad egendom. Förlusten dan förlust ha uppkommit da genom försäkrad en plötslig egendom. Förlusten oförutsedd yttre dan händelse. ha uppkommit Den händelse genom utlöst plötsligdan oförutsedd ha haft yttre ett snabbt händelse. förlopp (plötsligt). Den händelse Händelsen utlöst även dan ha inträffat ha haft oväntat ett snabbt förlopp normalt(plötsligt). gått att Händelsen förutse även därigenom ha inträffat förhindra oväntat normalt (oförutsedd). gått att förutse därigenom förhindra (oförutsedd). da försäkrad egendom enligt tillämpliga delar i det da fullständiga försäkrad försäkringsvillkorets egendom enligt moment tillämpliga H delar I. i det fullständiga försäkringsvillkorets moment H I. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Bostadsrättsförsäkring gäller bland annat för Bostadsrättsförsäkring da del av da gäller blandkan annat ersättas för av da bostadsrättsföreningens del av da fastighetsförsäkring kan ersättas av bostadsrättsföreningens da elvärmeslingor fastighetsförsäkring i badrum, tvättstuga annat da våtutrymme elvärmeslingor i badrum, tvättstuga annat våtutrymme utströmning från dräneringssystem, dagvattensystem, tak etc. utströmning från dräneringssystem, dagvattensystem, tak etc. Vid läckage genom yt- tätskikt ser vi hela våtutrymmet en Vid enhet. läckage genom yt- tätskikt ser vi hela våtutrymmet en enhet. Allriskförsäkring för lösöre Allriskförsäkring för lösöre gäller för Allriskförsäkring förlust da för lösöre försäkrad gäller egendom. Förlusten dan förlust ha uppkommit da genom försäkrad en plötslig egendom. oförutsedd Förlustenyttre händelse. dan ha Händelsen uppkommit genom utlöst en dan plötslig ha haft oförutsedd ett snabbt yttreförlopp händelse. Händelsen (plötsligt). Händelsen utlöst dan även ha ha inträffat haft ett oväntat snabbt förlopp normalt (plötsligt). gått att Händelsen förutse därigenom även ha inträffat förhindra oväntat (oförutsedd). normalt gått att förutse därigenom förhindra (oförutsedd). Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Lös Maximalt egendomsbelopp annan plats änframgår den bostad av ditt försäkringsbrev. anges i ditt Lös egendom försäkringsbrev annan begränsas plats enligt den bostad det högsta sbelopp anges i ditt försäkringsbrev framgår av försäkringsbrevet. begränsas enligt det högsta sbelopp framgår av försäkringsbrevet. Allriskförsäkring för lösöre gäller för Allriskförsäkring dehändelser för lösöre omfattas gäller av grundförsäkringen dehändelser omfattas av grundförsäkringen

3 genom tät- ytskikt Allriskförsäkring för lösöre gäller för läckage genom yttertak: da orsakad av att vatten plötsligt förlust da försäkrad egendom. Förlusten dan oförutsett strömmar in genom yttertak. ha uppkommit genom en plötslig oförutsedd yttre händelse. Händelsen utlöst dan ha haft ett snabbt förlopp Huskombi gäller bland annat för (plötsligt). Händelsen även ha inträffat oväntat normalt svampangrepp inom sex månader från försäkringens gått att förutse därigenom förhindra (oförutsedd). nyteckningsdag kan härledas till tiden innan försäkringen tecknades Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Lös sanering om bostadshuset när försäkringen började gälla, ej var egendom annan plats än den bostad anges i ditt fritt från nämnda deinsekter försäkringsbrev begränsas enligt det högsta sbelopp da yttertak den bärande takkonstruktionen framgår av försäkringsbrevet. bostadshus där taket är äldre än 30 år. Sida 6 (8) Sida (8) Utskriftsdatum: Allriskförsäkring för lösöre gäller för Huskombi innehåller även en allriskförsäkring Utskriftsdatum: för byggnad (se ovan). dehändelser lånad hyrd egendom omfattas (dockavomfattas grundförsäkringen lånad hyrd egendom lånad hyrd egendom (dock omfattas lånad hyrd egendom Huskombi ingår i ditt Large-paket. lånad från skola hyrd landsting) egendom (dock omfattas lånad hyrd egendom Maximalt sbelopp är 2. från från stöldbegärlig skola skola egendom landsting) landsting) lämnats kvar, glömts förvaras i Maximalt sbelopp är 2. stöldbegärlig egendom lämnats kvar, glömts förvaras Utökad reseförsäkring stöldbegärlig exempelvis bil, egendom båt, tält husvagn lämnats kvar, glömts förvaras i exempelvis bil, båt, tält husvagn Småbåtsförsäkring Utökad Småbåtsförsäkring reseförsäkring gäller gäller omfattar bland annat för exempelvis stöldbegärlig bil, egendom, båt, tält husvagn förlorats ur garage, uthus, källare- blandannat för da genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande stöldbegärlig egendom, förlorats ur garage, uthus, källare- stöldbegärlig vindsförråd i flerfamiljshus egendom, förlorats ur resgods ur garage, är uthus, incheckat källare- da avbeställningsskydd: genom olovligt brukande, olycksfallsda, bedrägeri, akut olovligt sjukdom förfogande förskingring vindsförråd vindsförråd polletterat. i flerfamiljshus flerfamiljshus ur ur resgods resgods är är incheckat incheckat förskingring dödsfall da endast består i nedsmutsning, missfärgning repor i polletterat. polletterat. da sresa endast ombestår börjad i nedsmutsning, resa kanmissfärgning utnyttjas avbryts båtens ytskikt. repor i Hemkombi båtens anslutningsförsening: ytskikt. om du den direkta färden till hemresans Hemkombi Hemkombi utgångspunkt försenas lämnas för nödvändiga omfattar Objektsförsäkring Hemkombi omfattar Objektsförsäkring skäliga kostnader för att ansluta dig till resan Hemkombi självriskreducering omfattar brand inbrott i bostad kr självriskreducering brand inbrott bostad 200 kr En objektsförsäkring En objektsförsäkring utökat egendomsskydd: kan vara kan vara högsta lämplig lämplig sbelopp att teckna om du att teckna om du för äger äger egendom ett särskilt självriskreducering elektronikskydd för stationär brand elektronik. inbrott idin bostad självrisk 1 200reduceras kr värdefullt ett särskilt elektronikskydd för stationär elektronik. Din självrisk reduceras värdefullt medförs föremål föremål utanför du du bostaden önr ha önr ha höjs ett ett bra med bra försäkringsskydd försäkringsskydd utöverför, för, detäven elektronikskydd med kr, inget för stationär åldersavdrag elektronik. för vissdin egendom självriskde reduceras första tre utanför även med 200 kr, inget åldersavdrag för viss egendom de första tre utanför högsta din din bostad. sbelopp bostad. framgår i ditt försäkringsbrev. Gäller med åren. 1Sedan 200 kr, ersätts inget åldersavdrag egendomen enligt för viss deegendom vanliga reglerna de första i villkoret tre åren. Sedan ersätts egendomen enligt de vanliga reglerna villkoret för stöldbegärlig egendom. åren. gäller Sedanför ersätts egendom egendomen är enligt äldre än detre vanliga år. Gäller reglerna ej för i villkoret t ex gäller för egendom är äldre än tre år. Gäller ej för ex Objektsförsäkring sjukhusvistelse: gäller för lämnas med 250 kr per dygn under tiden surfplattor gäller för egendom datorer. är äldre än tre år. Gäller ej för t ex Objektsförsäkring gäller för surfplattor datorer. du i försäkringsbrevet är inlagd sjukhus angivet objekt surfplattor utökat bortaskydd, datorer. förhöjt sbelopp om kr för i försäkringsbrevet angivet objekt utökat bortaskydd, förhöjt sbelopp om kr för självriskeliminering: dor normaltingen sett självrisk omfattas tillämpas av grundskyddet hela resemomentet. utökat stöldbegärlig bortaskydd, egendom. förhöjt Detta sbelopp gäller utöver om 20det 000högsta kr för dor normalt sett omfattas av grundskyddet stöldbegärlig egendom. Detta belopp gäller utöver det högsta tilläggsförsäkringen Allrisk lösöre. Skadan ha uppkommit stöldbegärlig sbelopp egendom. framgår Detta belopp av ditt gäller försäkringsbrev utöver det högsta avseende tilläggsförsäkringen Allrisk lösöre. Skadan ha uppkommit sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev avseende Utökad genom reseförsäkring en plötsliggäller oförutsedd bland annat yttre händelse. för Den händelse sbelopp stöldbegärlig egendom framgår annanavplats ditt försäkringsbrev än i bostaden. avseende genom en plötslig oförutsedd yttre händelse. Den händelse stöldbegärlig egendom annan plats än bostaden. kostnader utlöst dan beror ha sjukdom, haft ettolycksfall snabbt förlopp da (plötsligt). är stöldbegärlig egendom annan plats än i bostaden. utlöst dan ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). akut Händelsen var känd ävenhabeställning inträffat oväntat av resan normalt gått att Hemkombi innehåller även en allriskförsäkring för lösöre (se ovan Händelsen även ha inträffat oväntat normalt gått att Hemkombi innehåller även en allriskförsäkring för lösöre (se ovan kostnader förutse därigenom beror förhindra avbeställning (oförutsedd). i samband med graitet Hemkombi stycke). Hemkombi innehåller ingår äveni ditt en allriskförsäkring Large-paket. för lösöre (se ovan förutse därigenom förhindra (oförutsedd). stycke). Hemkombi ingår ditt Large-paket. stöldförlossning degörelse efter den 28:e försäkrad graitetsveckan. egendom i samband med rån. stycke). Hemkombi ingår i ditt Large-paket. stöld degörelse försäkrad egendom i samband med rån. Utökad reseförsäkring Utökad reseförsäkring Utökad Maximalt reseförsäkring sbelopp ingår iframgår ditt Large-paket. av ditt försäkringsbrev. Allriskförsäkring Utökad reseförsäkring byggnad omfattar Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Utökad Allrisk reseförsäkring omfattar avbeställningsskydd: försäkring för byggnad olycksfallsda, gäller för akut sjukdom avbeställningsskydd: dödsfall olycksfallsda, akut sjukdom Golfförsäkring Objektsförsäkring gäller bland annat för förlust da försäkrad egendom. Förlusten dan Objektsförsäkring gäller bland annat för dödsfall Golfförsäkringen dehändelser gäller föromfattas av grundförsäkringen sresa ha uppkommit genom börjad en resa plötslig kanoförutsedd utnyttjas yttreavbryts dehändelser omfattas av grundförsäkringen sresa anslutningsförsening: om börjad om du resa den direkta kan utnyttjas färden till hemresans avbryts egendom lämnats kvar, glömts förvaras i exempelvis bil, händelse. Den händelse utlöst dan ha haft ett snabbt egendom hole-in-one. Om lämnats du gör kvar, hole-in-one glömts när du förvaras spelar minst i exempelvis 9 hål med bil, anslutningsförsening: utgångspunkt försenas om lämnas du den direkta för färden nödvändiga till hemresans båt, tält husvagn förlopp (plötsligt). Händelsen även ha inträffat oväntat båt, godkänd tält markör, husvagn ersätts du med kr utgångspunkt skäliga kostnader försenas för att lämnas ansluta dig till resan för nödvändiga egendom förlorats ur garage, uthus, källare- vindsförråd i normalt gått att förutse därigenom förhindra egendom förlust da förlorats orsakad ur garage, av en plötslig uthus, källareoförutsedd vindsförråd yttre i skäliga kostnader för att ansluta dig till resan flerfamiljshus ur resgods incheckat polletterat. (oförutsedd). utökat egendomsskydd: högsta sbelopp för egendom flerfamiljshus händelse golfutrustning, ur resgods stöldbegärlig är incheckat egendom, polletterat. utökat medförs egendomsskydd: utanför bostaden högsta sbelopp höjs med 2 för utöver egendom maximalt 1 i åldersavdrag totalbrand det värdehandlingar kontanter. högsta medförs sbelopp utanför bostaden framgår höjs med i ditt försäkringsbrev. kr utöver det Olycksfallstillägg för ytskikt läckageda genom tät- ytskiktgäller högsta för sbelopp stöldbegärlig egendom. framgår i ditt försäkringsbrev. Gäller Olycksfallstillägget gäller för för den del av den förhöjda självrisken överstiger Olycksfallstillägget Golfförsäkringen gäller gäller bland för annat för för stöldbegärlig egendom. olycksfallda inträffar din fritid. Försäkringen tecknas grundsjälvrisken sjukhusvistelse: översvämning. lämnas med 250 kr per dygn under tiden olycksfallda da består i slitage, inträffar förbrukning, din fritid. Försäkringen självförstörelse, tecknas t ex sjukhusvistelse: du är inlagd sjukhus lämnas med 250 kr per dygn under tiden indiuellt, vittring, indiuellt, självsprickor försäkrad försäkradsamt person person åldersförändring framgår av försäkringsbrevet. framgår av försäkringsbrevet. annan Med Med du är inlagd sjukhus olycksfallsda menas kroppsda drabbar försäkrad Maximalt självriskeliminering: sbelopp ingen framgår självrisk avtillämpas ditt försäkringsbrev. hela resemomentet. olycksfallsda långtidsverkan. menas kroppsda drabbar försäkrad självriskeliminering: ingen självrisk tillämpas hela resemomentet. ofrivilligt genom en plötslig oförutsedd händelse. ofrivilligt medicinsk genom invaliditet en plötslig upp till 30 prisbasbelopp, oförutsedd händelse. (ett prisbasbelopp är Utökad reseförsäkring gäller bland annat för medicinsk invaliditet upp till 30 prisbasbelopp, (ett prisbasbelopp är Utökad reseförsäkring gäller bland annat för kr år 2014) engångs inskrivning sjukhus, kostnader beror sjukdom, olycksfall da är kr år 2014) sjukskrivning, engångs för inskrivning tanddekostnader sjukhus, kostnader akut var känd beror beställning sjukdom, olycksfall av resan da är samt sjukskrivning, för begravningskostnader. för tanddekostnader akut kostnader var känd beror beställning avbeställning av resan i samband med graitet samt för begravningskostnader. kostnader förlossning beror efter den avbeställning 28:e graitetsveckan. i samband med graitet förlossning efter den 28:e graitetsveckan. Olycksfallstillägget gäller bland annat för Olycksfallstillägget gäller bland annat för försäkringen ersätter olycksfallsdor inträffat under Utökad reseförsäkring ingår i ditt Large-paket. försäkringen ersätter olycksfallsdor inträffat under Utökad reseförsäkring ingår i ditt Large-paket. arbetstid under resor till från arbetet arbetstid deltagande i sport-, under idrotts-, resor till äventyrs-, från arbetet expeditions- annan Golfförsäkring deltagande riskfylld aktivitet i sport-, idrotts-, kan äventyrs-, anses expeditionsmotions annan Golfförsäkring Golfförsäkringen gäller för riskfylld fritidssysselsättning aktivitet i normal kan omfattning anses motionsnsitet. Exempel Golfförsäkringen gäller för hole-in-one. Om du gör hole-in-one när du spelar minst 9 hål med fritidssysselsättning sådana riskfyllda aktiviteter i normal är: omfattning nsitet. Exempel hole-in-one. godkänd markör, Om du ersätts gör hole-in-one du med när du kr spelar minst 9 hål med - kampsport sådana riskfyllda samt annan aktiviteter sport med är: kroppskontakt därmed godkänd markör, ersätts du med kr förlust da orsakad av en plötslig oförutsedd yttre - jämförbar kampsport utövning samt annan sport med kroppskontakt därmed förlust händelse da golfutrustning, orsakad av stöldbegärlig en plötslig egendom, oförutsedd yttre jämförbar utövning - dykning. händelse värdehandlingar golfutrustning, kontanter. stöldbegärlig egendom, - dykning. värdehandlingar kontanter. Golfförsäkringen gäller bland annat för I Skadereglering Golfförsäkringen gäller bland annat för I Skadereglering da består i slitage, förbrukning, självförstörelse, t ex da vittring, självsprickor består i slitage, samt förbrukning, åldersförändring självförstörelse, annan t ex Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad da. Du är vittring, långtidsverkan. självsprickor samt åldersförändring annan Det skyldig är viktigt att medverka att du snarast till besiktning möjligt anmäler vi vill inträffad utföra med da. anledning Du är av långtidsverkan. skyldig inträffad att da. medverka Skadade till besiktning föremål behållas vi vill utföra om vi med anledning medger annat. av Golfförsäkring ersätts med maximalt kr. inträffad Åsidosätter da. du dina Skadade åligganden föremål kan en behållas om mins vi medger falla annat. Golfförsäkring ersätts med maximalt kr. Åsidosätter bort. Ersättningen du dina sätts åligganden vanligtvis kan ned en med 25 % mins men allvarligare falla bort. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men allvarligare Småbåtsförsäkring försumlighet kan du bli helt utan. Om du dereglering, Småbåtsförsäkring försumlighet kan du bli helt utan. Om du dereglering, Småbåtsförsäkring gäller för genom uppsåt grov vårdslöshet underlåtit att nämna dolt Småbåtsförsäkring gäller för genom uppsåt grov vårdslöshet underlåtit att nämna dolt småbåtar, längre än 6 meter med en motor max 15 något av betydelse för rätten till detta varit av betydelse småbåtar, längre än 6 meter med en motor max 15 något av betydelse för rätten till detta varit av betydelse hästkrafter / en segelyta 10 kvadratmeter för rätt till kan skälig nedsättning göras med hänsyn till hästkrafter / en segelyta 10 kvadratmeter för rätt till kan skälig nedsättning göras med hänsyn till da förlust genom plötslig oförutsedd yttre händelse. omständigheterna. da förlust genom plötslig oförutsedd yttre händelse. omständigheterna. Den händelse utlöst dan ha haft ett snabbt förlopp Den (plötsligt). händelse Händelsen utlöst dan även ha inträffat ha haft oväntat ett snabbt förlopp normalt (plötsligt). gått att Händelsen förutse därigenom även ha inträffat förhindra oväntat (oförutsedd). normalt J Vad kostar försäkringen? J Vad kostar försäkringen? da gått att bockar, förutse vaggor, därigenom stöttor förhindra täckningsmaterial (oförutsedd). ersätts da endast bockar, brand vaggor, stöld stöttor i samband täckningsmaterial med inbrott i låst ersätts utrymme. Det är många faktorer verkar vad priset blir just din endast brand stöld i samband med inbrott i låst utrymme. försäkring. Det beror bland annat vilken självrisk du väljer, var du bor, hur gammal du är etc. Om du har larm säkerhetsdörr så får du 10 % rabatt priset för grundskyddet. Den offert det pris du får är giltigt i 30 dagar. Skatter, avgifter kostnader förts betalas av Moderna Försäkringar kan tillkomma. M Försäk Försäkringe premien för försäkringst inträffar någ

4 Det är många faktorer verkar vad priset blir just din försäkring. Det beror bland annat vilken självrisk du väljer, var du bor, Det är hurmånga gammal faktorer du är etc. Om verkar du harvad larmpriset blir säkerhetsdörr just din så får du försäkring. 10 % rabatt Det beror priset bland för annat grundskyddet. vilkenden självrisk offert du väljer, detvar prisdu du får bor, ärhur giltigt gammal i 30 dagar. du är etc. Skatter, Om du avgifter har larm kostnader säkerhetsdörr så får förts du 10 % rabatt betalas priset av Moderna för grundskyddet. Försäkringar Den kan offert tillkomma. det pris du får är giltigt i 30 dagar. Skatter, avgifter kostnader förts betalas av Moderna Försäkringar kan tillkomma. K Om du ångrar dig K Om du ångrar dig När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen När du tecknar försäkringen får information har du omenångerrätten vad ger dig möjlighet ingår i försäkringen. att ångra köpet Ominom du vill 14utnyttja dagar. Ångerfristen din ångerrättbörjar kan du den tilldag exempel du tecknar kontakta försäkringen vår kundservice får information telefon om ångerrätten 259. Harvad du redaningår hunnit i betala försäkringen. premienom får duvill tillbaka utnyttja dendin med ångerrätt avdrag för kanden du till tidexempel försäkringen har kontakta varit giltig. vår kundservice telefon Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen Om har ångerrätten varit giltig. utnyttjas har Moderna Försäkringar rätt att kräva premie motsvarande den tid försäkringen varit gällande. Om ångerrätten utnyttjas har Moderna Försäkringar rätt att kräva premie motsvarande den tid försäkringen varit gällande. L Förnyelse av försäkringen L Förnyelse av försäkringen Försäkringen förnyas automatiskt om du säger upp den försäkringstidens slut det framgår av avtalet, andra omständigheter, Försäkringen förnyas att den automatiskt förnyas. om du säger upp den försäkringstidens slut det framgår av avtalet, andra Om omständigheter, försäkringen att den betalas i tid förnyas. har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess Om försäkringen fortsätter den attbetalas gälla. i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla. Sida 7 (8) Sida 7 (8) M Försäkringens giltighet M Försäkringens giltighet Försäkringen gäller normalt i ett år förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. Du kan säga upp försäkringen försäkringstidens Försäkringen gäller slut. normalt Om ditt i ett försäkringsbehov år förnyas genom upphör, att du om betalar det inträffar premiennågon för denannan nya perioden. liknande Du omständighet kan säga upp harförsäkringen du rätt att säga upp försäkringsavtalet försäkringstidens slut. medom omedelbar ditt försäkringsbehov verkan. upphör, om det inträffar någon annan liknande omständighet har du rätt att säga upp Vi försäkringsavtalet kan säga upp dinmed försäkring omedelbar du verkan. annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter då synnerliga skäl föreligger. Vi kan säga upp din försäkring om du annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter då synnerliga skäl föreligger. N Oriktig ofullständig uppgift N Oriktig ofullständig uppgift Om du genom uppsåt oaktsamhet lämnat oriktig ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan en mins med ett särskilt Om du avdrag. genom uppsåt I allvarligare oaktsamhet fall kan det medföra lämnat oriktig att ingen ofullständig alls uppgift betalas närut. försäkringen Vid bedömning tecknades är graden kan en av uppsåt mins oaktsamhet med ett av betydelse särskilt avdrag. vilken I allvarligare utsträckning fall kan det medföra vilka villkor attvi ingen skull ha meddelat alls betalas försäkring ut. Vid bedömning om vi käntär till graden det rätta av uppsåt förhållandet oaktsamhet samt av omständigheterna betydelse vilken i övrigt. utsträckning vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt. O Skyldighet att anmäla riskökning O Skyldighet att anmäla riskökning Du utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande angetts i avtalet är av väsentlig betydelse för att risken ändras, Du utan t ex om oskäligt du flyttar dröjsmål anmäla om huset till byggts oss omtill ett förhållande om, / om angetts försäkringsbeloppet i avtalet för ärlös avegendom väsentlig betydelse behöver justeras. för att risken Underlåtenhet ändras, t ex omkan duleda flyttar till nedsättning om huset avbyggts försäkrings, till om, / i allvarligare om försäkringsbeloppet fall kan för lös helt egendom utebli. behöver justeras. Underlåtenhet kan leda till nedsättning av försäkrings, i allvarligare fall kan helt utebli. Självrisk Självrisk lösöre Särskild självrisk läckage genom våtisolering m.m Särskild självrisk frysning Särskild självrisk översvämning Särskild självrisk jordrörelse Särskild självrisk rättskydd Bostadsrättsförsäkring Andel av dekostnaden kr 10 %, lägst 10 %, högst , lägst kr 10 %, lägst kr 10 %, högst kr 20 % av dekostnaden kr

5 Ersättningsnivå Lös egendom i bostad Lös egendom utanför bostad Lös stöldbegärlig egendom utanför bostad Kontanter Persondator med kringutrustning tillbehör Radio, tv apparater för bild- ljudåtergivning Cykel med tillbehör Barnvagn med tillbehör Matvaror i kyl frys Tvätt i tvättstuga maskin Roddbåt, paddelkanot vågsurfingbräda Värdehandlingar, manuskript ritningar Smycken andra föremål Mynt-, sedel- frimärkssamling Egendom hyrd lånad från skola landsting Lösöre du äger använder i din förvärvsverksamhet Av- omonterade delar till fordon/farkost Motordrivet trädgårdsredp Skada djur Golfutrustning Garage, brygga uthus du äger annans mark Trädgårdsmöbler Utomhusbad Egen bekostad fast inredning i hyreslägenhet anges i försäkringsbrevet Egen bekostad fast egendom i bostadsrätt Rättsskydd Ansvar Ansvar Person Rån/överfall Högsta kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

6 Sida 8 (8) Övrig information Moderna Försäkringar (org nr ) - ingår i Tryg är den näst största deförsäkringskoncernen i Norden. Moderna Försäkringar har postadress: Box 7830, Stockholm, telefon , hemsida: www. modernaforsakringar.se. Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S Danmark, postadress: Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark, CVR.nr , hemsida: Moderna försäkringar står under dan Finanstilsynets tillsyn. Personuppgiftslagen (PUL) De personuppgifter behandlas av Moderna Försäkringar hanteras i enlighet med personuppgiftslagens, (1998:405), ("PUL"), regler. Personuppgifter behandlas är exempelvis allmänna namn- adressuppgifter, personnummer i vissa fall uppgifter om ekonomi förhållanden, medborgarp hälsotillstånd. Uppgifterna rör dig kund men även andra, exempelvis medförsäkrades uppgifter, kan behandlas. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig kund men kan även erhållas från exempelvis någon av våra samarbetspartners försäkringsförmedlare. Personuppgifter du lämnar till oss registreras behandlas av oss för att vi kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig kund; bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av deärenden m m. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post sms. Vi använder även personuppgifterna underlag för riskbedömning, analyser, affärs- metodutveckling samt riskhantering statistik. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetspartners, försäkringsförmedlare andra bolag inom koncernen samt registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt deanmälningsregister (GSR). Uppgifter kan, enlig lag, behöva lämnas ut till myndigheter. Genom att du lämnar dina personuppgifter samtycker du till den efterföljande behandlingen av personuppgifterna. Dina personuppgifter sparas under längre tid än nödvändigt. För fullständig information om hur personuppgifter behandlas hänvisar vi till de fullständiga försäkringsvillkoren. Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig behandlas begära rättelse, kan du skicka en skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan till Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter användas för direktmarknadsföring. Gemensamt deregister för försäkringsbranschen Personuppgifter du lämnar till oss registreras behandlas av oss för att vi kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig kund; bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av deärenden m m. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till, även registreras i, ett för försäkringsbranschen gemensamt deanmälningsregister (GSR). Dessutom äger bolaget rätt att lämna uppgifter till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifter eftersökning av stulen egendom. Om vi är överens Vår målsättning är nöjda kunder. Om du är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till: Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig ser till att ditt ärende hanteras, Allmänna Reklamationsnämnden, tel: Trafikdenämnden, prövar personda till följd av trafik. Ansvarsförsäkringens Persondenämnd, prövar personda inom ansvars- överfallsförsäkring regleras deståndsrättslig grund. Personförsäkringsnämnden, prövar tvister rör liv-, sjuk- olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicin bedömningar. Allmän domstol, Du kan konsument få rådgivning i frågor rör försäkringen dereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, tel: Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för råd hjälp. Om du har en försäkring innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret.

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 Försäkringsvillkor Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för hemförsäkring - HemExtra... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för...

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 6 1.1. Försäkringstiden 6 1.2. Betalningsvillkoren 6 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2014 3 Innehåll Översiktlig information...4 A Hemförsäkring...5 Var och för vem försäkringen gäller...5 Självrisker...5 Egendomsskydd...5

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

HEM-, VILLAHEM- OCH FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01

HEM-, VILLAHEM- OCH FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 HEM-, VILLAHEM- OCH FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 Villkor Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Vilka avtal du kan välja 5 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för... 4 A2 Var försäkringen gäller... 4 A3

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor 2015-04-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet...5 Vilka avtal du kan välja....5 Vem försäkringen gäller för...6 Var försäkringen gäller....6

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Hem och villa Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Innehåll Översiktlig information... 5 A Hemförsäkring... 6 Var.och.för.vem.försäkringen.gäller...6 Självrisker...6 Egendomsskydd...6 Stöld.och.skadegörelse...8

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Hem- & Villahemförsäkring Gäller från 1 januari 2014 Innehållsförteckning A. Information...5 1. Allmän information...5 2.

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Hem-, Villahemoch Fritidshusförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01

Hem-, Villahemoch Fritidshusförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Villkor Hem-, Villahem- och Hem-, Villahemoch Fritidshusförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Försäkringsvillkor 2011-01-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsgivare

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer