Förköpsinformation Hem - Large

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation Hem - Large"

Transkript

1 Hem - Large Sida 4 (8) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar. Om du råkar ut för en da så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar aktsamhetskrav än de räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du Du väljer själv vilka delar ingå Du väljer själv vad ingå i din försäkring. På så sätt får du en försäkring är anpassad till just dig dina behov. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller från med den dag anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag den träda i kraft gäller den från med det klockslag då den tecknades. Observera dock att tilläggsförsäkring tecknas under gående avtalstid gäller först från dagen efter tecknandet. A Var gäller försäkringen? Hemförsäkringen gäller inom Norden. Om du är folkbokförd varaktigt bosatt i Sverige gäller försäkringen enbart för da inträffar i Sverige. Vid resor utanför Norden gäller försäkringen under resans första 60 dagar. B Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig försäkringstagare. Dessutom gäller den för de hushållsmedlemmar har samma bostad folkbokföringsadress du. Med bostad menas försäkringsstället anges i försäkringsbrevet. Inneboende räknas hushållsmedlem. Om försäkringsbrevet anger att försäkringen endast gäller för en person gäller försäkringen endast för dig försäkringstagare. Har du eget barn under 18 år är folkbokfört samma adress du gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om kan fås från annan försäkring. C1 Vad är försäkrat? Lösöre Försäkringen gäller bland annat för lösöre du äger, hyr lånar av privatperson endast är avsett för att användas för ditt privata bruk lösöre du hyr lånar från skola landsting endast är avsett att användas för ditt privata bruk. Begränsningar: Föremål i villkoret definieras stöldbegärlig egendom är försäkrade med vissa begränsningar (t ex smycken, kameror, mobiltelefoner datorer). Några föremål har dessutom ett högsta sbelopp, se ditt försäkringsbrev. C2 Vad gäller försäkringen för? Lösöre Några exempel sådant omfattas är ekonomisk förlust exempelvis obehörigt nyttjande av mobiltelefon bedrägeri motordrivet fordon, husvagn andra släpfordon vatten- luftfarkost esteti dor innebär en bestående funktionsnedsättning. D Vad jag försäkringstagare vara speciellt uppmärksam? För att du riskera att bli utan få avdrag en måste du se till att du uppfyller vissa aktsamhetskrav föreskrifter. Åsidosätter du dina åligganden kan en mins falla bort. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men allvarligare försumlighet kan du bli helt utan. För lösöre bör du speciellt tänka att hands med eld levande ljus sådant sätt att stor risk för brand uppstår. Detta medför t ex att du röker i sängen lämnar eld levande ljus obevakade. handha förvara egendom med aktsamhet omsorg. Särskilt aktsam bör du vara med värdefull egendom. Du t ex lämna värdefull egendom utan uppsikt. dörrar till bostaden vara låsta. Fönster öppningsbara fönster bara låsta stängda reglade när ingen är hemma har tillsyn över bostaden. byta lås, om du har anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckeln dit försäkrad egendom förvaras. låsa cyklar med godkänt cykellås följa övriga aktsamhetskrav står villkoren för pengar, värdehandlingar stöldbegärlig egendom gäller följande: - när sådan egendom förvaras t ex i hotellrum, sovvagnskupé, långfärdsbuss passagerarhytt de vara inlåsta i skåp, låda resvä när du är där. - arbetsplatsen de vara inlåsta i utrymme endast disponeras av dig, detta gäller oberoende om du vistas arbetsplatsen ej. E Självrisk Självrisken är den del av dekostnaden du själv får stå för varje detillfälle. Vid av en da drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning grund av aktsamhetskrav. F Hur egendom värderas ersätts Moderna Försäkringar har rätt att avgöra om en da ersättas kontant genom återköp. Ersättning för dad/förlorad egendom bestäms av stab, för byggnad lösöre respektive, går att finna i det fullständiga försäkringsvillkoret. Skadad/förlorad egendom står med i stabell värderas till vad det kostar att återanffa likvärdig egendom med avdrag för värdeminskning grund av ålder, slitage modernitet. G Vilka dehändelser gäller grundskyddet i försäkringen för? Nedan följer en översikt över några - men alla - av de vanligaste dehändelserna grundskyddet gäller för. G1 Egendomsskydd G1.1 Stöld degörelse Omfattar stöld da egendom t ex om du blir bestulen medförd egendom rånad utanför din bostad. Stöldbegärlig egendom förvarats i bil ersätts, oberoende av tidpunkten när

2 stölden sker. Pengar, värdehandlingar stöldbegärlig egendom stölden ersätts sker. om Pengar, de stjäls värdehandlingar från biutrymme till stöldbegärlig bostaden (garage egendom ersätts uthus) om fråndekällar-/vindsförråd stjäls biutrymme i flerfamiljshus. till bostaden (garage uthus) från källar-/vindsförråd i flerfamiljshus. G1.2 Brand G1.2 Ersätter Brand da av eld kommit lös, explosion samt blixtnedslag. Ersätter Dock ej da av orsakad eld av sot kommit från levande lös, explosion ljus. samt blixtnedslag. Dock ej da orsakad av sot från levande ljus. G1.3 Läckage G1.3 Ersätter Läckage da av vät ånga oberäknat strömmat ut från Ersätter ledningssystem da av vät anordning ånga ansluten oberäknat till sådantströmmat system. ut från ledningssystem anordning ansluten till sådant system. G1.4 Väderfenomen G1.4 Försäkringen Väderfenomen ersätter da orsakats av översvämning, hagel, Försäkringen snötryck samt ersätter storm. da orsakats av översvämning, hagel, snötryck samt storm. G1.5 Jordrörelser G1.5 Försäkringen Jordrörelser ersätter da orsakats av jordlv, jordskred, Försäkringen jordras, bergras, ersätter lavinda vulkanutbrott. orsakats av jordlv, jordskred, jordras, bergras, lavin vulkanutbrott. G1.6 Hushållsmaskiner, installationer, glas sanitet G1.6 Försäkringen Hushållsmaskiner, ersätter da installationer, hushållsmaskin, glas sanitet samt tvätt i Försäkringen tvättmaskin ersätter torktumlare da hushållsmaskin, fel maskinen. samt tvätt i tvättmaskin torktumlare fel maskinen. G1.7 Trafikrelaterade dor G1.7 Ersätter Trafikrelaterade dor försäkrat dor lösöre byggnad dats Ersätter trafikolycka dor av fordon försäkrat omfattas lösöre avbyggnad trafikdelagen dats samt da trafikolycka förlust avfordon egendom omfattas trafikolycka av trafikdelagen med t ex cykel samt moped. da förlust av egendom trafikolycka med t ex cykel moped. G1.8 Skador orsakade av djur G1.8 Försäkringen Skador orsakade omfattaravda djur orsakad av vilda djur tagit sig in i Försäkringen bostaden. omfattar da orsakad av vilda djur tagit sig in i bostaden. G1.9 Merutgifter egendomsda G1.9 Ersätter Merutgifter nödvändiga egendomsda skäliga merutgifter för t ex kost, logi samt Ersätter magasinering nödvändiga i upp till 18skäliga månader merutgifter efter attför dan t ex kost, inträffat. logi samt magasinering Ersättningen mins i upp till 18 med månader eventuella efter besparingar att dan inträffat. t ex Ersättningen uppvärmning, mins underhåll med eventuella avgifter. Är besparingar din bostad t del ex av den uppvärmning, uthyrd detillfället underhåll kanavgifter. Är din lämnas bostad med detdel belopp av den du uthyrd enligt lag är detillfället skyldig att sätta kan ned hyranlämnas med under meden det begränsad belopp tid. du enligt lag är skyldig att sätta ned hyran med under en begränsad tid. G.2 Personskydd G.2 G2.1Personskydd Krisförsäkring G2.1 Ersättning Krisförsäkring kristerapi sbar da t ex brand Ersättning inbrott i den förförsäkrade kristerapi bostaden. sbar da t ex brand inbrott i den försäkrade bostaden. G2.2 Privatansvar G2.2 Försäkringen Privatansvar gäller för dig privatperson om du blir krävd Försäkringen destånd för gäller att för du dat dig någon privatperson någons om du egendom. blir krävdvi hjälper destånd dig att utreda, för förhandla att du dat samt någon betalar eventuellt någons egendom. destånd. Vi Maximalt hjälper dig sbelopp att utreda, förhandla framgår samt av ditt betalar försäkringsbrev. eventuellt destånd. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. G2.3 Rättsskydd G2.3 Ersätter Rättsskydd advokat- rättegångskostnader vissa tvister. Maximalt Ersätter sbelopp advokat- framgår rättegångskostnader av ditt försäkringsbrev. vissa tvister. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Rättsskydd gäller för vissa tvister, t ex om tvist gäller handel med Rättsskydd aktier, optioner, gällerobligationer för vissa tvister, för tvist t ex om medtvist någon gäller handel du ärmed aktier, har varit optioner, gift, registrerad obligationer partner för tvist sammanboende med någon med. du är har Försäkringen varit gift, registrerad gäller dockpartner för tvist om vårdnad, sammanboende umgänge, med. underhåll till Försäkringen barn barns gäller boende dockom förtvisten omuppkommit vårdnad, umgänge, tidigast ett underhåll år efter till barn äktenp, barns partnerp boende om tvisten samboförhållandes uppkommit tidigast upphörande. ett år efter äktenp, partnerp samboförhållandes upphörande. G2.4 Överfallskydd G2.4 Ersätter Överfallskydd de omfattas av försäkringen med fast sbelopp Ersätter enligt schablon de samt omfattas av försäkringen tanddekostnader, med fast sbelopp medicinsk enligt invaliditet schablon dödsfalls samt för tanddekostnader, särskilt angivna händelser medicinsk t invaliditet ex misshandel. dödsfalls Maximalt sbelopp särskiltframgår angivnaav händelser ditt t ex försäkringsbrev. misshandel. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Sida 5 (8) Sida 5 (8) G2.5 Reseförsäkring G2.5 Täcker Reseförsäkring kostnader för bland annat sjukvård akut tandvård om du Täcker drabbas kostnader av sjukdom för blandolycksfall annat sjukvård under resan. akut Ersättning tandvårdlämnas om duäven drabbas för outnyttjad av sjukdom resekostnad, olycksfall bagageförsening under resan. samt Ersättning förseningskostnad. lämnas även för outnyttjad resekostnad, bagageförsening samt förseningskostnad. Reseförsäkringen gäller för kostnader har samband med Reseförsäkringen graitet förlossning gäller för kostnader uppstått efter harden samband 28:e veckan med av graiteten förlossning h för da uppstått drabbar efter den dig genom 28:e veckan t ex av graiteten boxning, offpistskidåkning, h för fallskärmshoppning, da drabbar bungyjump, dig genom t ex boxning, bergsklättring, offpistskidåkning, dykning etc. fallskärmshoppning, bungyjump, bergsklättring, dykning etc. G2.6 Mobbing G2.6 Innehåller Mobbing krishjälp kränkande behandling av skolbarn. Omfattar Innehåller även schablon krishjälp kränkande deståndstalan behandling avtill skolbarn. följd av kränkande Omfattar även behandling schablon i skolan. deståndstalan till följd av kränkande behandling i skolan. H Tilläggsförsäkringar H Tilläggsförsäkringar Tilläggsförsäkringar kan tecknas tillägg ingå utökat Tilläggsförsäkringar grundskydd i ditt kanförsäkringspaket tecknas tillägg beroende ingå vilken utökat omfattning grundskydd din försäkring har i ditt (se försäkringspaket första sidan). Nedan beroende följer en kort vilken beskrivning omfattning av din de tilläggsförsäkringar har (se första du sidan). kan teckna Nedan följer tillägg en kort till beskrivning din försäkring. av de tilläggsförsäkringar du kan teckna tillägg till din försäkring. Bostadsrättsförsäkring Bostadsrättsförsäkring Gäller Gäller egendom för i din bostadsrätt enligt lag är fast egendom egendom du enligt lag i din bostadsrätt föreningens stadgar enligt lag är är fast egendom du underhålls-/reparationsskyldig enligt lag föreningens stadgar för är underhålls-/reparationsskyldig fast inredning du själv bekostat för inklusive fast monterad radio inredning TV-antenn utomhus du själv (även bekostat parabol) inklusive samt glasruta fast monterad i inglasad radio- fast balkong/altan TV-antenn utomhus (även parabol) samt glasruta i inglasad balkong/altan ytskikt läckageda genom tät- ytskikt motsvarar ytskikt kravet i gällande läckageda bygg- genom branschregler tät- ytskikt byggnads- motsvarar kravet ombyggnadstillfället i gällande bygg- branschregler byggnads- ombyggnadstillfället förlust da försäkrad egendom. Förlusten dan förlust ha uppkommit da genom försäkrad en plötslig egendom. Förlusten oförutsedd yttre dan händelse. ha uppkommit Den händelse genom utlöst plötsligdan oförutsedd ha haft yttre ett snabbt händelse. förlopp (plötsligt). Den händelse Händelsen utlöst även dan ha inträffat ha haft oväntat ett snabbt förlopp normalt(plötsligt). gått att Händelsen förutse även därigenom ha inträffat förhindra oväntat normalt (oförutsedd). gått att förutse därigenom förhindra (oförutsedd). da försäkrad egendom enligt tillämpliga delar i det da fullständiga försäkrad försäkringsvillkorets egendom enligt moment tillämpliga H delar I. i det fullständiga försäkringsvillkorets moment H I. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Bostadsrättsförsäkring gäller bland annat för Bostadsrättsförsäkring da del av da gäller blandkan annat ersättas för av da bostadsrättsföreningens del av da fastighetsförsäkring kan ersättas av bostadsrättsföreningens da elvärmeslingor fastighetsförsäkring i badrum, tvättstuga annat da våtutrymme elvärmeslingor i badrum, tvättstuga annat våtutrymme utströmning från dräneringssystem, dagvattensystem, tak etc. utströmning från dräneringssystem, dagvattensystem, tak etc. Vid läckage genom yt- tätskikt ser vi hela våtutrymmet en Vid enhet. läckage genom yt- tätskikt ser vi hela våtutrymmet en enhet. Allriskförsäkring för lösöre Allriskförsäkring för lösöre gäller för Allriskförsäkring förlust da för lösöre försäkrad gäller egendom. Förlusten dan förlust ha uppkommit da genom försäkrad en plötslig egendom. oförutsedd Förlustenyttre händelse. dan ha Händelsen uppkommit genom utlöst en dan plötslig ha haft oförutsedd ett snabbt yttreförlopp händelse. Händelsen (plötsligt). Händelsen utlöst dan även ha ha inträffat haft ett oväntat snabbt förlopp normalt (plötsligt). gått att Händelsen förutse därigenom även ha inträffat förhindra oväntat (oförutsedd). normalt gått att förutse därigenom förhindra (oförutsedd). Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Lös Maximalt egendomsbelopp annan plats änframgår den bostad av ditt försäkringsbrev. anges i ditt Lös egendom försäkringsbrev annan begränsas plats enligt den bostad det högsta sbelopp anges i ditt försäkringsbrev framgår av försäkringsbrevet. begränsas enligt det högsta sbelopp framgår av försäkringsbrevet. Allriskförsäkring för lösöre gäller för Allriskförsäkring dehändelser för lösöre omfattas gäller av grundförsäkringen dehändelser omfattas av grundförsäkringen

3 genom tät- ytskikt Allriskförsäkring för lösöre gäller för läckage genom yttertak: da orsakad av att vatten plötsligt förlust da försäkrad egendom. Förlusten dan oförutsett strömmar in genom yttertak. ha uppkommit genom en plötslig oförutsedd yttre händelse. Händelsen utlöst dan ha haft ett snabbt förlopp Huskombi gäller bland annat för (plötsligt). Händelsen även ha inträffat oväntat normalt svampangrepp inom sex månader från försäkringens gått att förutse därigenom förhindra (oförutsedd). nyteckningsdag kan härledas till tiden innan försäkringen tecknades Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Lös sanering om bostadshuset när försäkringen började gälla, ej var egendom annan plats än den bostad anges i ditt fritt från nämnda deinsekter försäkringsbrev begränsas enligt det högsta sbelopp da yttertak den bärande takkonstruktionen framgår av försäkringsbrevet. bostadshus där taket är äldre än 30 år. Sida 6 (8) Sida (8) Utskriftsdatum: Allriskförsäkring för lösöre gäller för Huskombi innehåller även en allriskförsäkring Utskriftsdatum: för byggnad (se ovan). dehändelser lånad hyrd egendom omfattas (dockavomfattas grundförsäkringen lånad hyrd egendom lånad hyrd egendom (dock omfattas lånad hyrd egendom Huskombi ingår i ditt Large-paket. lånad från skola hyrd landsting) egendom (dock omfattas lånad hyrd egendom Maximalt sbelopp är 2. från från stöldbegärlig skola skola egendom landsting) landsting) lämnats kvar, glömts förvaras i Maximalt sbelopp är 2. stöldbegärlig egendom lämnats kvar, glömts förvaras Utökad reseförsäkring stöldbegärlig exempelvis bil, egendom båt, tält husvagn lämnats kvar, glömts förvaras i exempelvis bil, båt, tält husvagn Småbåtsförsäkring Utökad Småbåtsförsäkring reseförsäkring gäller gäller omfattar bland annat för exempelvis stöldbegärlig bil, egendom, båt, tält husvagn förlorats ur garage, uthus, källare- blandannat för da genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande stöldbegärlig egendom, förlorats ur garage, uthus, källare- stöldbegärlig vindsförråd i flerfamiljshus egendom, förlorats ur resgods ur garage, är uthus, incheckat källare- da avbeställningsskydd: genom olovligt brukande, olycksfallsda, bedrägeri, akut olovligt sjukdom förfogande förskingring vindsförråd vindsförråd polletterat. i flerfamiljshus flerfamiljshus ur ur resgods resgods är är incheckat incheckat förskingring dödsfall da endast består i nedsmutsning, missfärgning repor i polletterat. polletterat. da sresa endast ombestår börjad i nedsmutsning, resa kanmissfärgning utnyttjas avbryts båtens ytskikt. repor i Hemkombi båtens anslutningsförsening: ytskikt. om du den direkta färden till hemresans Hemkombi Hemkombi utgångspunkt försenas lämnas för nödvändiga omfattar Objektsförsäkring Hemkombi omfattar Objektsförsäkring skäliga kostnader för att ansluta dig till resan Hemkombi självriskreducering omfattar brand inbrott i bostad kr självriskreducering brand inbrott bostad 200 kr En objektsförsäkring En objektsförsäkring utökat egendomsskydd: kan vara kan vara högsta lämplig lämplig sbelopp att teckna om du att teckna om du för äger äger egendom ett särskilt självriskreducering elektronikskydd för stationär brand elektronik. inbrott idin bostad självrisk 1 200reduceras kr värdefullt ett särskilt elektronikskydd för stationär elektronik. Din självrisk reduceras värdefullt medförs föremål föremål utanför du du bostaden önr ha önr ha höjs ett ett bra med bra försäkringsskydd försäkringsskydd utöverför, för, detäven elektronikskydd med kr, inget för stationär åldersavdrag elektronik. för vissdin egendom självriskde reduceras första tre utanför även med 200 kr, inget åldersavdrag för viss egendom de första tre utanför högsta din din bostad. sbelopp bostad. framgår i ditt försäkringsbrev. Gäller med åren. 1Sedan 200 kr, ersätts inget åldersavdrag egendomen enligt för viss deegendom vanliga reglerna de första i villkoret tre åren. Sedan ersätts egendomen enligt de vanliga reglerna villkoret för stöldbegärlig egendom. åren. gäller Sedanför ersätts egendom egendomen är enligt äldre än detre vanliga år. Gäller reglerna ej för i villkoret t ex gäller för egendom är äldre än tre år. Gäller ej för ex Objektsförsäkring sjukhusvistelse: gäller för lämnas med 250 kr per dygn under tiden surfplattor gäller för egendom datorer. är äldre än tre år. Gäller ej för t ex Objektsförsäkring gäller för surfplattor datorer. du i försäkringsbrevet är inlagd sjukhus angivet objekt surfplattor utökat bortaskydd, datorer. förhöjt sbelopp om kr för i försäkringsbrevet angivet objekt utökat bortaskydd, förhöjt sbelopp om kr för självriskeliminering: dor normaltingen sett självrisk omfattas tillämpas av grundskyddet hela resemomentet. utökat stöldbegärlig bortaskydd, egendom. förhöjt Detta sbelopp gäller utöver om 20det 000högsta kr för dor normalt sett omfattas av grundskyddet stöldbegärlig egendom. Detta belopp gäller utöver det högsta tilläggsförsäkringen Allrisk lösöre. Skadan ha uppkommit stöldbegärlig sbelopp egendom. framgår Detta belopp av ditt gäller försäkringsbrev utöver det högsta avseende tilläggsförsäkringen Allrisk lösöre. Skadan ha uppkommit sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev avseende Utökad genom reseförsäkring en plötsliggäller oförutsedd bland annat yttre händelse. för Den händelse sbelopp stöldbegärlig egendom framgår annanavplats ditt försäkringsbrev än i bostaden. avseende genom en plötslig oförutsedd yttre händelse. Den händelse stöldbegärlig egendom annan plats än bostaden. kostnader utlöst dan beror ha sjukdom, haft ettolycksfall snabbt förlopp da (plötsligt). är stöldbegärlig egendom annan plats än i bostaden. utlöst dan ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). akut Händelsen var känd ävenhabeställning inträffat oväntat av resan normalt gått att Hemkombi innehåller även en allriskförsäkring för lösöre (se ovan Händelsen även ha inträffat oväntat normalt gått att Hemkombi innehåller även en allriskförsäkring för lösöre (se ovan kostnader förutse därigenom beror förhindra avbeställning (oförutsedd). i samband med graitet Hemkombi stycke). Hemkombi innehåller ingår äveni ditt en allriskförsäkring Large-paket. för lösöre (se ovan förutse därigenom förhindra (oförutsedd). stycke). Hemkombi ingår ditt Large-paket. stöldförlossning degörelse efter den 28:e försäkrad graitetsveckan. egendom i samband med rån. stycke). Hemkombi ingår i ditt Large-paket. stöld degörelse försäkrad egendom i samband med rån. Utökad reseförsäkring Utökad reseförsäkring Utökad Maximalt reseförsäkring sbelopp ingår iframgår ditt Large-paket. av ditt försäkringsbrev. Allriskförsäkring Utökad reseförsäkring byggnad omfattar Maximalt sbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Utökad Allrisk reseförsäkring omfattar avbeställningsskydd: försäkring för byggnad olycksfallsda, gäller för akut sjukdom avbeställningsskydd: dödsfall olycksfallsda, akut sjukdom Golfförsäkring Objektsförsäkring gäller bland annat för förlust da försäkrad egendom. Förlusten dan Objektsförsäkring gäller bland annat för dödsfall Golfförsäkringen dehändelser gäller föromfattas av grundförsäkringen sresa ha uppkommit genom börjad en resa plötslig kanoförutsedd utnyttjas yttreavbryts dehändelser omfattas av grundförsäkringen sresa anslutningsförsening: om börjad om du resa den direkta kan utnyttjas färden till hemresans avbryts egendom lämnats kvar, glömts förvaras i exempelvis bil, händelse. Den händelse utlöst dan ha haft ett snabbt egendom hole-in-one. Om lämnats du gör kvar, hole-in-one glömts när du förvaras spelar minst i exempelvis 9 hål med bil, anslutningsförsening: utgångspunkt försenas om lämnas du den direkta för färden nödvändiga till hemresans båt, tält husvagn förlopp (plötsligt). Händelsen även ha inträffat oväntat båt, godkänd tält markör, husvagn ersätts du med kr utgångspunkt skäliga kostnader försenas för att lämnas ansluta dig till resan för nödvändiga egendom förlorats ur garage, uthus, källare- vindsförråd i normalt gått att förutse därigenom förhindra egendom förlust da förlorats orsakad ur garage, av en plötslig uthus, källareoförutsedd vindsförråd yttre i skäliga kostnader för att ansluta dig till resan flerfamiljshus ur resgods incheckat polletterat. (oförutsedd). utökat egendomsskydd: högsta sbelopp för egendom flerfamiljshus händelse golfutrustning, ur resgods stöldbegärlig är incheckat egendom, polletterat. utökat medförs egendomsskydd: utanför bostaden högsta sbelopp höjs med 2 för utöver egendom maximalt 1 i åldersavdrag totalbrand det värdehandlingar kontanter. högsta medförs sbelopp utanför bostaden framgår höjs med i ditt försäkringsbrev. kr utöver det Olycksfallstillägg för ytskikt läckageda genom tät- ytskiktgäller högsta för sbelopp stöldbegärlig egendom. framgår i ditt försäkringsbrev. Gäller Olycksfallstillägget gäller för för den del av den förhöjda självrisken överstiger Olycksfallstillägget Golfförsäkringen gäller gäller bland för annat för för stöldbegärlig egendom. olycksfallda inträffar din fritid. Försäkringen tecknas grundsjälvrisken sjukhusvistelse: översvämning. lämnas med 250 kr per dygn under tiden olycksfallda da består i slitage, inträffar förbrukning, din fritid. Försäkringen självförstörelse, tecknas t ex sjukhusvistelse: du är inlagd sjukhus lämnas med 250 kr per dygn under tiden indiuellt, vittring, indiuellt, självsprickor försäkrad försäkradsamt person person åldersförändring framgår av försäkringsbrevet. framgår av försäkringsbrevet. annan Med Med du är inlagd sjukhus olycksfallsda menas kroppsda drabbar försäkrad Maximalt självriskeliminering: sbelopp ingen framgår självrisk avtillämpas ditt försäkringsbrev. hela resemomentet. olycksfallsda långtidsverkan. menas kroppsda drabbar försäkrad självriskeliminering: ingen självrisk tillämpas hela resemomentet. ofrivilligt genom en plötslig oförutsedd händelse. ofrivilligt medicinsk genom invaliditet en plötslig upp till 30 prisbasbelopp, oförutsedd händelse. (ett prisbasbelopp är Utökad reseförsäkring gäller bland annat för medicinsk invaliditet upp till 30 prisbasbelopp, (ett prisbasbelopp är Utökad reseförsäkring gäller bland annat för kr år 2014) engångs inskrivning sjukhus, kostnader beror sjukdom, olycksfall da är kr år 2014) sjukskrivning, engångs för inskrivning tanddekostnader sjukhus, kostnader akut var känd beror beställning sjukdom, olycksfall av resan da är samt sjukskrivning, för begravningskostnader. för tanddekostnader akut kostnader var känd beror beställning avbeställning av resan i samband med graitet samt för begravningskostnader. kostnader förlossning beror efter den avbeställning 28:e graitetsveckan. i samband med graitet förlossning efter den 28:e graitetsveckan. Olycksfallstillägget gäller bland annat för Olycksfallstillägget gäller bland annat för försäkringen ersätter olycksfallsdor inträffat under Utökad reseförsäkring ingår i ditt Large-paket. försäkringen ersätter olycksfallsdor inträffat under Utökad reseförsäkring ingår i ditt Large-paket. arbetstid under resor till från arbetet arbetstid deltagande i sport-, under idrotts-, resor till äventyrs-, från arbetet expeditions- annan Golfförsäkring deltagande riskfylld aktivitet i sport-, idrotts-, kan äventyrs-, anses expeditionsmotions annan Golfförsäkring Golfförsäkringen gäller för riskfylld fritidssysselsättning aktivitet i normal kan omfattning anses motionsnsitet. Exempel Golfförsäkringen gäller för hole-in-one. Om du gör hole-in-one när du spelar minst 9 hål med fritidssysselsättning sådana riskfyllda aktiviteter i normal är: omfattning nsitet. Exempel hole-in-one. godkänd markör, Om du ersätts gör hole-in-one du med när du kr spelar minst 9 hål med - kampsport sådana riskfyllda samt annan aktiviteter sport med är: kroppskontakt därmed godkänd markör, ersätts du med kr förlust da orsakad av en plötslig oförutsedd yttre - jämförbar kampsport utövning samt annan sport med kroppskontakt därmed förlust händelse da golfutrustning, orsakad av stöldbegärlig en plötslig egendom, oförutsedd yttre jämförbar utövning - dykning. händelse värdehandlingar golfutrustning, kontanter. stöldbegärlig egendom, - dykning. värdehandlingar kontanter. Golfförsäkringen gäller bland annat för I Skadereglering Golfförsäkringen gäller bland annat för I Skadereglering da består i slitage, förbrukning, självförstörelse, t ex da vittring, självsprickor består i slitage, samt förbrukning, åldersförändring självförstörelse, annan t ex Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad da. Du är vittring, långtidsverkan. självsprickor samt åldersförändring annan Det skyldig är viktigt att medverka att du snarast till besiktning möjligt anmäler vi vill inträffad utföra med da. anledning Du är av långtidsverkan. skyldig inträffad att da. medverka Skadade till besiktning föremål behållas vi vill utföra om vi med anledning medger annat. av Golfförsäkring ersätts med maximalt kr. inträffad Åsidosätter da. du dina Skadade åligganden föremål kan en behållas om mins vi medger falla annat. Golfförsäkring ersätts med maximalt kr. Åsidosätter bort. Ersättningen du dina sätts åligganden vanligtvis kan ned en med 25 % mins men allvarligare falla bort. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men allvarligare Småbåtsförsäkring försumlighet kan du bli helt utan. Om du dereglering, Småbåtsförsäkring försumlighet kan du bli helt utan. Om du dereglering, Småbåtsförsäkring gäller för genom uppsåt grov vårdslöshet underlåtit att nämna dolt Småbåtsförsäkring gäller för genom uppsåt grov vårdslöshet underlåtit att nämna dolt småbåtar, längre än 6 meter med en motor max 15 något av betydelse för rätten till detta varit av betydelse småbåtar, längre än 6 meter med en motor max 15 något av betydelse för rätten till detta varit av betydelse hästkrafter / en segelyta 10 kvadratmeter för rätt till kan skälig nedsättning göras med hänsyn till hästkrafter / en segelyta 10 kvadratmeter för rätt till kan skälig nedsättning göras med hänsyn till da förlust genom plötslig oförutsedd yttre händelse. omständigheterna. da förlust genom plötslig oförutsedd yttre händelse. omständigheterna. Den händelse utlöst dan ha haft ett snabbt förlopp Den (plötsligt). händelse Händelsen utlöst dan även ha inträffat ha haft oväntat ett snabbt förlopp normalt (plötsligt). gått att Händelsen förutse därigenom även ha inträffat förhindra oväntat (oförutsedd). normalt J Vad kostar försäkringen? J Vad kostar försäkringen? da gått att bockar, förutse vaggor, därigenom stöttor förhindra täckningsmaterial (oförutsedd). ersätts da endast bockar, brand vaggor, stöld stöttor i samband täckningsmaterial med inbrott i låst ersätts utrymme. Det är många faktorer verkar vad priset blir just din endast brand stöld i samband med inbrott i låst utrymme. försäkring. Det beror bland annat vilken självrisk du väljer, var du bor, hur gammal du är etc. Om du har larm säkerhetsdörr så får du 10 % rabatt priset för grundskyddet. Den offert det pris du får är giltigt i 30 dagar. Skatter, avgifter kostnader förts betalas av Moderna Försäkringar kan tillkomma. M Försäk Försäkringe premien för försäkringst inträffar någ

4 Det är många faktorer verkar vad priset blir just din försäkring. Det beror bland annat vilken självrisk du väljer, var du bor, Det är hurmånga gammal faktorer du är etc. Om verkar du harvad larmpriset blir säkerhetsdörr just din så får du försäkring. 10 % rabatt Det beror priset bland för annat grundskyddet. vilkenden självrisk offert du väljer, detvar prisdu du får bor, ärhur giltigt gammal i 30 dagar. du är etc. Skatter, Om du avgifter har larm kostnader säkerhetsdörr så får förts du 10 % rabatt betalas priset av Moderna för grundskyddet. Försäkringar Den kan offert tillkomma. det pris du får är giltigt i 30 dagar. Skatter, avgifter kostnader förts betalas av Moderna Försäkringar kan tillkomma. K Om du ångrar dig K Om du ångrar dig När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen När du tecknar försäkringen får information har du omenångerrätten vad ger dig möjlighet ingår i försäkringen. att ångra köpet Ominom du vill 14utnyttja dagar. Ångerfristen din ångerrättbörjar kan du den tilldag exempel du tecknar kontakta försäkringen vår kundservice får information telefon om ångerrätten 259. Harvad du redaningår hunnit i betala försäkringen. premienom får duvill tillbaka utnyttja dendin med ångerrätt avdrag för kanden du till tidexempel försäkringen har kontakta varit giltig. vår kundservice telefon Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen Om har ångerrätten varit giltig. utnyttjas har Moderna Försäkringar rätt att kräva premie motsvarande den tid försäkringen varit gällande. Om ångerrätten utnyttjas har Moderna Försäkringar rätt att kräva premie motsvarande den tid försäkringen varit gällande. L Förnyelse av försäkringen L Förnyelse av försäkringen Försäkringen förnyas automatiskt om du säger upp den försäkringstidens slut det framgår av avtalet, andra omständigheter, Försäkringen förnyas att den automatiskt förnyas. om du säger upp den försäkringstidens slut det framgår av avtalet, andra Om omständigheter, försäkringen att den betalas i tid förnyas. har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess Om försäkringen fortsätter den attbetalas gälla. i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla. Sida 7 (8) Sida 7 (8) M Försäkringens giltighet M Försäkringens giltighet Försäkringen gäller normalt i ett år förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. Du kan säga upp försäkringen försäkringstidens Försäkringen gäller slut. normalt Om ditt i ett försäkringsbehov år förnyas genom upphör, att du om betalar det inträffar premiennågon för denannan nya perioden. liknande Du omständighet kan säga upp harförsäkringen du rätt att säga upp försäkringsavtalet försäkringstidens slut. medom omedelbar ditt försäkringsbehov verkan. upphör, om det inträffar någon annan liknande omständighet har du rätt att säga upp Vi försäkringsavtalet kan säga upp dinmed försäkring omedelbar du verkan. annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter då synnerliga skäl föreligger. Vi kan säga upp din försäkring om du annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter då synnerliga skäl föreligger. N Oriktig ofullständig uppgift N Oriktig ofullständig uppgift Om du genom uppsåt oaktsamhet lämnat oriktig ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan en mins med ett särskilt Om du avdrag. genom uppsåt I allvarligare oaktsamhet fall kan det medföra lämnat oriktig att ingen ofullständig alls uppgift betalas närut. försäkringen Vid bedömning tecknades är graden kan en av uppsåt mins oaktsamhet med ett av betydelse särskilt avdrag. vilken I allvarligare utsträckning fall kan det medföra vilka villkor attvi ingen skull ha meddelat alls betalas försäkring ut. Vid bedömning om vi käntär till graden det rätta av uppsåt förhållandet oaktsamhet samt av omständigheterna betydelse vilken i övrigt. utsträckning vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt. O Skyldighet att anmäla riskökning O Skyldighet att anmäla riskökning Du utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande angetts i avtalet är av väsentlig betydelse för att risken ändras, Du utan t ex om oskäligt du flyttar dröjsmål anmäla om huset till byggts oss omtill ett förhållande om, / om angetts försäkringsbeloppet i avtalet för ärlös avegendom väsentlig betydelse behöver justeras. för att risken Underlåtenhet ändras, t ex omkan duleda flyttar till nedsättning om huset avbyggts försäkrings, till om, / i allvarligare om försäkringsbeloppet fall kan för lös helt egendom utebli. behöver justeras. Underlåtenhet kan leda till nedsättning av försäkrings, i allvarligare fall kan helt utebli. Självrisk Självrisk lösöre Särskild självrisk läckage genom våtisolering m.m Särskild självrisk frysning Särskild självrisk översvämning Särskild självrisk jordrörelse Särskild självrisk rättskydd Bostadsrättsförsäkring Andel av dekostnaden kr 10 %, lägst 10 %, högst , lägst kr 10 %, lägst kr 10 %, högst kr 20 % av dekostnaden kr

5 Ersättningsnivå Lös egendom i bostad Lös egendom utanför bostad Lös stöldbegärlig egendom utanför bostad Kontanter Persondator med kringutrustning tillbehör Radio, tv apparater för bild- ljudåtergivning Cykel med tillbehör Barnvagn med tillbehör Matvaror i kyl frys Tvätt i tvättstuga maskin Roddbåt, paddelkanot vågsurfingbräda Värdehandlingar, manuskript ritningar Smycken andra föremål Mynt-, sedel- frimärkssamling Egendom hyrd lånad från skola landsting Lösöre du äger använder i din förvärvsverksamhet Av- omonterade delar till fordon/farkost Motordrivet trädgårdsredp Skada djur Golfutrustning Garage, brygga uthus du äger annans mark Trädgårdsmöbler Utomhusbad Egen bekostad fast inredning i hyreslägenhet anges i försäkringsbrevet Egen bekostad fast egendom i bostadsrätt Rättsskydd Ansvar Ansvar Person Rån/överfall Högsta kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

6 Sida 8 (8) Övrig information Moderna Försäkringar (org nr ) - ingår i Tryg är den näst största deförsäkringskoncernen i Norden. Moderna Försäkringar har postadress: Box 7830, Stockholm, telefon , hemsida: www. modernaforsakringar.se. Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S Danmark, postadress: Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark, CVR.nr , hemsida: Moderna försäkringar står under dan Finanstilsynets tillsyn. Personuppgiftslagen (PUL) De personuppgifter behandlas av Moderna Försäkringar hanteras i enlighet med personuppgiftslagens, (1998:405), ("PUL"), regler. Personuppgifter behandlas är exempelvis allmänna namn- adressuppgifter, personnummer i vissa fall uppgifter om ekonomi förhållanden, medborgarp hälsotillstånd. Uppgifterna rör dig kund men även andra, exempelvis medförsäkrades uppgifter, kan behandlas. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig kund men kan även erhållas från exempelvis någon av våra samarbetspartners försäkringsförmedlare. Personuppgifter du lämnar till oss registreras behandlas av oss för att vi kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig kund; bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av deärenden m m. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post sms. Vi använder även personuppgifterna underlag för riskbedömning, analyser, affärs- metodutveckling samt riskhantering statistik. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetspartners, försäkringsförmedlare andra bolag inom koncernen samt registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt deanmälningsregister (GSR). Uppgifter kan, enlig lag, behöva lämnas ut till myndigheter. Genom att du lämnar dina personuppgifter samtycker du till den efterföljande behandlingen av personuppgifterna. Dina personuppgifter sparas under längre tid än nödvändigt. För fullständig information om hur personuppgifter behandlas hänvisar vi till de fullständiga försäkringsvillkoren. Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig behandlas begära rättelse, kan du skicka en skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan till Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter användas för direktmarknadsföring. Gemensamt deregister för försäkringsbranschen Personuppgifter du lämnar till oss registreras behandlas av oss för att vi kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig kund; bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av deärenden m m. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till, även registreras i, ett för försäkringsbranschen gemensamt deanmälningsregister (GSR). Dessutom äger bolaget rätt att lämna uppgifter till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifter eftersökning av stulen egendom. Om vi är överens Vår målsättning är nöjda kunder. Om du är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till: Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig ser till att ditt ärende hanteras, Allmänna Reklamationsnämnden, tel: Trafikdenämnden, prövar personda till följd av trafik. Ansvarsförsäkringens Persondenämnd, prövar personda inom ansvars- överfallsförsäkring regleras deståndsrättslig grund. Personförsäkringsnämnden, prövar tvister rör liv-, sjuk- olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicin bedömningar. Allmän domstol, Du kan konsument få rådgivning i frågor rör försäkringen dereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, tel: Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för råd hjälp. Om du har en försäkring innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret.

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyr din bostad är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en hemförsäkring

Läs mer

Polisförbundets studenthemförsäkring En medlemsförmån för dig som är student

Polisförbundets studenthemförsäkring En medlemsförmån för dig som är student Polisförbundets studenthemförsäkring En medlemsförmån för dig som är student Oavsett om du bor i studentkorridor eller egen lägenhet behöver du en hemförsäkring. Därför har Polisförbundet tagit fram en

Läs mer

Polisförbundets villahemförsäkring En medlemsförmån som ser om ditt hus

Polisförbundets villahemförsäkring En medlemsförmån som ser om ditt hus Polisförbundets villahemförsäkring En medlemsförmån som ser om ditt hus Som husägare vet du att det är viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en villahemförsäkring för medlemmar som

Läs mer

Polisförbundets fritidshusförsäkring

Polisförbundets fritidshusförsäkring Polisförbundets fritidshusförsäkring En medlemsförmån som tryggar semesternöjet Ett fritidshus ska vara en källa till avkoppling. Därför är vår medlemsförsäkring för fritidshus utformad för att minimera

Läs mer

Förköpsinformation Villahem

Förköpsinformation Villahem Villahem Villahem Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning

Läs mer

Förköpsinformation Husförsäkring 2015-10-01

Förköpsinformation Husförsäkring 2015-10-01 Förköpsinformation Husförsäkring 2015-10-01 Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig information om vad din

Läs mer

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna Bara för medlemmar i Villaägarna Kombinationsrabatt Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. I försäkringen ingår bl a Rättsskydd upp till 270 000 kr ID-skydd LagfartsXtra Ersättning

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Special Hyresförsäkring

Special Hyresförsäkring Special Hyresförsäkring En unik försäkring för andrahandsuthyrning Det finns idag mängder med olika hemförsäkringar. Tyvärr är dessa sällan anpassade för bostadsuthyrning och täcker inte alltid de skador

Läs mer

Förköpsinformation Husförsäkring Plus 2015-10-01

Förköpsinformation Husförsäkring Plus 2015-10-01 Förköpsinformation Husförsäkring Plus 2015-10-01 Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig information om vad

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Förköpsinformation Villabyggnad

Förköpsinformation Villabyggnad Villabyggnad FÖRNYELSE Sida 3 (7) Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga

Läs mer

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

Gjensidiges Villahemförsäkring

Gjensidiges Villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger dig trygghet och ro i sinnet när olyckan är framme. I försäkringen ingår bl.a. Assistans vid ID-stöld sersättning upp till 250 000 kr, ersättning även vid vårdnadstvist Reseskydd

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Hem Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation

Hem Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation Hem Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation Med hemförsäkringen får du ett bra skydd för dina saker därhemma. Du väljer själv vilka tilläggsförsäkringar som du har behov

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Hem

Produkt- och förköpsinformation Hem Produkt- och förköpsinformation Hem Med hemförsäkringen får du ett bra skydd för dina saker därhemma. Du väljer själv vilka tilläggsförsäkringar du har behov av och får därför en försäkring som passar

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Förköpsinformation Villahem

Förköpsinformation Villahem Förköpsinformation Villahem Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren,

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock

Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock Oavsett hur långt och ofta du kör är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en bilförsäkring för medlemmar, som enkelt

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Hem

Produkt- och förköpsinformation Hem Produkt- och förköpsinformation Hem Med hemförsäkringen får du ett bra skydd för dina saker därhemma. Du väljer själv vilka tilläggsförsäkringar du har behov av och får därför en försäkring som passar

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01 HEMFÖRSÄKRING ÅR 2016 FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2016-05-01 Hemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Förköpsinformation Husförsäkring Plus

Förköpsinformation Husförsäkring Plus Förköpsinformation Husförsäkring Plus 2015-10-01 Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig information om vad

Läs mer

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta STUDENTPAKET ÅR 2015 FÖRKÖPSINFORMATION Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta Eftersom den som studerar har ett mycket sämre skydd än den som arbetar, är det viktigt att du ser över

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Polisförbundets Studenthemförsäkring

Polisförbundets Studenthemförsäkring Polisförbundets Studenthemförsäkring Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Kortfattad information om din Villahemförsäkring För boende i eget hus. Premien

Kortfattad information om din Villahemförsäkring För boende i eget hus. Premien Villahemförsäkring Hem Villahem Fritidshus Olycksfall Objekt Långresa Bil Släp Husvagn Husbil Cykel Båt MC Barn ID tyveri Kortfattad information om din Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Fritidshusförsäkring

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

fritidshusförsäkring

fritidshusförsäkring fritidshusförsäkring 2 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring 3 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Polisförbundets Hemförsäkring

Polisförbundets Hemförsäkring Polisförbundets Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring.

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring. Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring. KORTFATTAD INFORMATION HEM & VILLAFÖRSÄKRING Här finner du en kortfattad information, förköpsinformation, om våra hem- och

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Hemförsäkring för hyresrätt Villkorssammanfattning

Hemförsäkring för hyresrätt Villkorssammanfattning Hemförsäkring för hyresrätt Villkorssammanfattning Hemförsäkring för hyresrätt Villkorssammanfattning Vår hemförsäkring ger dig ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring Med din Hemförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som ger dig ett skydd både för dina saker och för dig och dina familjemedlemmar. I Hemförsäkringen kan du få ersättning

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring WaterCircles Försäkringar är till för dig som vill välja ett miljösmart försäkringsalternativ. För oss är det viktigt att påverka framtidens miljö och styra utvecklingen mot ett hållbart

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Hemförsäkring för bostadsrätt Villkorssammanfattning

Hemförsäkring för bostadsrätt Villkorssammanfattning Hemförsäkring för bostadsrätt Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Vem är Per? 17 år. UNIK. Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive

Vem är Per? 17 år. UNIK. Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive ,.' FORSAKRING Vem är Per? Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive 17 år. Anställd hos FUB riks sedan 1 februari 2010G Arbetar endast med försäkringar för FUB:s medlemmar. Har arbetat med försäkring

Läs mer

Stor hemförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Vad gäller försäkringen för?

Stor hemförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Vad gäller försäkringen för? Stor hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Stor hemförsäkring Verdi

Stor hemförsäkring Verdi Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Stor hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar. Du får

Läs mer

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Hem- och bostadsrättsförsäkring

Hem- och bostadsrättsförsäkring HEM- OCH BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING JÄMTLAND FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hem- och bostadsrättsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Hem- och bostadsrättsförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Säsongare. Gäller från 2012-01-01

Säsongare. Gäller från 2012-01-01 SÄSONGARE FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Säsongare Gäller från 2012-01-01 Försäkringen Säsongare är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem hemförsäkringsdelarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Sjuk- och Olycksfall Barn

Produkt- och förköpsinformation Sjuk- och Olycksfall Barn Produkt- och förköpsinformation Sjuk- och Olycksfall Barn Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation

Läs mer

Villahemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Villahemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Villahemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd villahemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment?

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Hemförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder dig som medlem i Skattebetalarnas Förening trygga försäkringar till förmånliga priser och en bra service. I Hemförsäkringen får du ersättning om

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Villkorssammanfattning villahem Kortfattad information om din försäkring Fullständiga villkor finns på www.stockholmsforsakring.se

Villkorssammanfattning villahem Kortfattad information om din försäkring Fullständiga villkor finns på www.stockholmsforsakring.se Kort om försäkringen Denna villkorssammanfattning gäller för både försäkring och för dig som endast försäkrat själva villabyggnaden (detta framgår av ditt försäkringsbrev. Har du försäkring så står det

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? STOR HEMFÖRSÄKRING Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett

Läs mer

Sveland Husvagnsförsäkring

Sveland Husvagnsförsäkring Sveland Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Villaförsäkring. Förköpsinformation Gäller från Förköpsinformation Villaförsäkring Länsförsäkringar Gävleborg

Villaförsäkring. Förköpsinformation Gäller från Förköpsinformation Villaförsäkring Länsförsäkringar Gävleborg Villaförsäkring Förköpsinformation Gäller från 2016-01-01 Var gäller försäkringen? Villaförsäkringen gäller för den fastighet som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet. Vem omfattas av försäkringen?

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även

Läs mer

Förköpsinformation Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil

Förköpsinformation Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil Sida 3 (6) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Hemförsäkring Villkorssammanfattning

Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Vår hemförsäkring ger dig ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som

Läs mer

Hemförsäkring Utlandsstudent

Hemförsäkring Utlandsstudent Sida 1/5 I Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Boendeförsäkring 2013

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta STUDENTPAKET ÅR 2012 FÖRKÖPSINFORMATION Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta Eftersom den som studerar har ett mycket sämre skydd än den som arbetar, är det viktigt att du ser över

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring oss på Länsförsäkringar

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Fritidshus

Produkt- och förköpsinformation Fritidshus Produkt- och förköpsinformation Fritidshus Med fritidshusförsäkringen kan du koppla av även när du inte vistas i ditt fritidshus. Försäkringen täcker både själva byggnaden och det som finns inne i huset.

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2016-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Villahemförsäkring. För boende i eget hus

Villahemförsäkring. För boende i eget hus Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller

Läs mer

Hem- och bostadsrättsförsäkring

Hem- och bostadsrättsförsäkring HEM- OCH BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hem- och bostadsrättsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hem- och bostadsrättsförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät.

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Villahemförsäkring Kortfattad information om Villahemförsäkring Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor Hjälp dygnet runt vid skada Påverka priset själv genom att välja självrisknivå 10% rabatt

Läs mer