Förköpsinformation Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil"

Transkript

1 Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil Sida 3 (6) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar. Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på Skada vid bedrägeri eller förskingringsbrott. Skada genom olovligt brukande (innebär att någon olovligen använder annans fordon som han har i besittning). Saker du har med i fordonet och som inte är fordonstillbehör, t ex mobiltelefon, CD-skivor och bagage. Hjälm och annan personlig skyddsutrustning om du inte vid samma skadetillfälle också har drabbats av personskada. Taxi-, bud- eller uthyrningsbil. Du väljer själv vilka delar som ska ingå Du väljer själv vad som ska ingå i din försäkring. På så sätt får du en försäkring som är anpassad till just dig och dina behov. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Tilläggsförsäkringarna kan endast tecknas som tillägg till fordon som är minst halvförsäkrat hos Moderna Försäkringar. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den tecknades. Observera dock att tilläggsförsäkring som tecknas under pågående avtalstid gäller först från dagen efter tecknandet. A Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, men endast om du är fordonets verkliga civilrättsliga ägare och huvudsakliga brukare. Försäkringen avser därmed endast ditt lagliga ekonomiska intresse som försäkringstagare, ägare och huvudsakliga brukare till det försäkrade fordonet. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har tecknat försäkring för fordonet trots att du inte äger det eller huvudsakligen brukar det. B Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. I vissa av dessa länder behövs dock ett bevis på att fordonet är trafikförsäkrat, ett s k Grönt Kort. Om du saknar ett Grönt Kort när du kommer till ett sådant land blir du krävd på en premie för den tid du tänker använda fordonet i landet, trots att din svenska trafikförsäkring gäller. Ett Grönt Kort kan du beställa hos vår kundservice på telefon C1 Vad gäller försäkringen för? Fordon med normalt seriemässig levererad utrustning. Fast monterat tillbehör till fordonet dvs utrustning i eller på fordonet som hör till fordonet och som kan anses vara normalt för ett sådant fordon. Dessutom gäller för ljud-, bild- och navigationsutrustning att den ska vara konstruerad för att endast användas i fordonet. Avmonterat tillbehör, t ex en extra uppsättning hjul. C2 Vad gäller försäkringen inte för? C3 Självrisk Självrisken är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken och särskilda självrisker framgår av ditt försäkringsbrev. C4 Högsta ersättningsbelopp För viss egendom och vissa händelser är ersättningsbeloppet begränsat. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. D Vad ska jag som försäkringstagare vara uppmärksam på? För att du inte ska riskera att bli utan eller få avdrag på ersättningen måste du se till att du uppfyller vissa aktsamhetskrav och föreskrifter. Åsidosätter du dina åligganden kan ersättningen minskas eller falla bort. Storleken på nedsättningen varierar beroende av vilket åliggande som åsidosatts. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men vid allvarligare försumlighet kan du bli helt utan ersättning. Till exempel bör du speciellt tänka på att föraren ska vara nykter, ha det körkort och den ålder som krävs och inte köra om fordonet har körförbud fordonet inte används för övningskörning om läraren eller eleven inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning avmonterat tillbehör ska vara inlåst fordonet ska ha lagstadgad utrustning följa övriga aktsamhetskrav som står i villkoren särskilda regler gäller för lås. Fordonet ska t ex vara låst med godkänt stöldskydd. Direktimporterade personbilar med årsmodell 1996 eller senare ska vara utrustade med en av Stöldskyddsföreningen godkänd elektronisk startspärr (immobilizer). Nycklarna får inte förvaras i eller i närheten av fordonet. E1 Vilka skadehändelser gäller försäkringen för? Nedan följer en översikt av några - men inte alla - av de vanligaste skadehändelserna som respektive försäkringsomfattning gäller för. Trafikförsäkring Gäller för personskador på förare, passagerare och andra personer skador på annat fordon och/eller annan egendom som du kör på, t ex ett staket. Skada som sker under tävling eller träning för tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (t ex "street race" eller rally). Skada som sker då fordonet används på motorbana eller liknande, oavsett om området är inhägnat eller inte. Med motorbana avses t ex Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nürnburgring m fl. Skada orsakad av någon som tillhör samma hushåll som du. Trafikförsäkringen gäller bland annat inte för: skador på ditt eget fordon eller på saker i fordonet. Halvförsäkring Gäller för stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser

2 brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning brand rättsskydd och skador för advokat- på elektriska och rättegångskostnader kablar efter kortslutning vid vissa tvister. rättsskydd Maximalt ersättningsbelopp för advokat- och rättegångskostnader framgår av omfattningstabellen. vid vissa tvister. Maximalt glasrutor ersättningsbelopp som krossas eller spräcks framgår av omfattningstabellen. glasrutor räddningshjälp som krossas vid stöld, eller trafikolycka spräcks eller annat driftstopp räddningshjälp maskinskada eller vid stöld, fel somtrafikolycka plötsligt och eller oförutsett annat driftstopp uppstår på vissa maskinskada komponenter. eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår på vissa komponenter. Halvförsäkring har följande begränsningar: Halvförsäkring Brandskadeförsäkringen har följande begränsningar: ersätter ej skada orsakad av djur. Brandskadeförsäkringen Rättsskyddet gäller inte för ersätter brottmål ej skada där misstanke orsakad avomdjur. brott eller Rättsskyddet åtal till någongäller del avser inte uppsåtliga för brottmål eller därgrovt misstanke vårdslösa om gärningar brott eller åtal såsom till någon grov vårdslöshet, del avser uppsåtliga rattfylleri ellergrovt olovligvårdslösa körning. gärningar såsom Glasskada grovsom vårdslöshet, uppkommer rattfylleri vid trafikolycka eller olovlig ersätts körning. ej (omfattas Glasskada istället av eventuell som uppkommer vagnskadeförsäkring). vid trafikolycka ersätts ej (omfattas istället Maskinskadeförsäkringen av eventuell vagnskadeförsäkring). gäller inte fordon som är äldre än åtta Maskinskadeförsäkringen år eller som har gått längre gäller än 10 inte 000 förmil. fordon som är äldre än åtta år Maskinskadeförsäkringen eller som har gått längrersätter ej skada mil. orsakad av djur. Maskinskadeförsäkringen ersätter ej skada orsakad av djur. Vagnskada Vagnskada Gäller för Gäller skada för genom trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man skada och annan genom yttre trafikolycka, olyckshändelse. uppsåtlig skadegörelse av tredje man och annan yttre olyckshändelse. Vagnskadeförsäkringen gäller bland annat inte för Vagnskadeförsäkringen skada genom rost, frätning, gäller bland köld, annat vätainte ellerför fukt. Plötslig och skada oförutsedd genomvattenskada rost, frätning, somköld, en omedelbar väta eller fukt. följd Plötslig av ersättningsbar och oförutsedd vagnskada enligt vattenskada ovan ersätts som en dock. omedelbar följd av ersättningsbar vagnskada somenligt är inifrån ovankommande, ersätts dock. till exempel möss som orsakat skada som på fordonet. är inifrån kommande, till exempel möss som orsakat skada på fordonet. E2 Tilläggsförsäkringar E2 Tilläggsförsäkringar Nedan följer en översikt över de tilläggsförsäkringar som du kan teckna Nedan till dittföljer fordon ensom översikt är halv- över eller de tilläggsförsäkringar helförsäkrad i Moderna somförsäkringar. du kan teckna till ditt fordon som är halv- eller helförsäkrad i Moderna Försäkringar. Hyrbil Hyrbil Gäller för Gäller ersättning för lämnas för kostnad för hyrbil om den försäkrade bilen ersättning inte kunnatlämnas användas för kostnad på grundför av hyrbil en skada om som den försäkrade är ersättningsbar bilen inte enligt kunnat villkoren användas för egendomsskyddet på grund av en skada eller vagnskadegaranti. som är ersättningsbar enligt Ersättning villkoren lämnas för egendomsskyddet med 75 av dygns- och ellerkilometerkostnaden. vagnskadegaranti. Ersättning Istället förlämnas hyrbil kan med kontantersättning 75 av dygns- ochlämnas kilometerkostnaden. med 100 kronor om Istället dagen. för Ersättning hyrbil kan lämnas kontantersättning i högst 60 dagar. lämnas med 100 kronor om dagen. Ersättning lämnas i högst 60 dagar. Hyrbil gäller bland annat inte för Hyrbil ersättning gäller bland för annat dag som inteförloras genom dröjsmål från din sida ersättning avbrotts- eller för dag stilleståndsersättning som förloras genom somdröjsmål erhålls från din sida avbrotts- trafikförsäkring. eller stilleståndsersättning som erhålls från trafikförsäkring. Trafikolycksfall och Krishjälp Trafikolycksfall Gäller för och Krishjälp Gäller engångsersättning för vid inskrivning på sjukhus samt sjukskrivning engångsersättning lämnas vid personskada vid inskrivning som uppkommit på sjukhus till följd samtav sjukskrivning trafik. lämnas Ersättning vid lämnas personskada med 3som 600uppkommit kronor vid inskrivning till följd avpå trafik. sjukhus och Ersättning kronor lämnas vid sjukskrivning. med kronor vid inskrivning på sjukhus och 2ersättning 000 kronor förvid medicinsk sjukskrivning. invaliditet, maximal ersättning ersättning kronor för medicinsk invaliditet, maximal ersättning kronor ersättning lämnas till dödsboet om den försäkrade avlider till följd ersättning av trafikolycka. lämnas Ersättning till dödsboet lämnas ommed den 20 försäkrade 000 kronor. avlider till följd av krishjälp trafikolycka. ersätter Ersättning behandlingskostnader lämnas med 20 till000 följdkronor. av en enligt krishjälp fordonsvillkoret ersätterersättningsbar behandlingskostnader skada. Försäkringen till följd av en ersätter enligt högst fordonsvillkoret tio behandlingstillfällen ersättningsbar per försäkrad skada. under Försäkringen maximalt ersätter ett år högst efter tio inträffad behandlingstillfällen skada. per försäkrad under maximalt ett år efter inträffad skada. Trafikolycksfall och Krishjälp gäller bland annat inte för Trafikolycksfall tävling, träning och Krishjälp eller annan gäller hastighetskörning bland annat inteeller för om föraren tävling, saknar behörighet träning eller att annan framföra hastighetskörning bilen. eller om föraren saknar behörighet att framföra bilen. Assistans Assistans Gäller för Gäller ersättning för för kostnad för t ex hjulbyte vid punktering samt hyrbil i ersättning max 3 dygnför vidkostnad driftstopp för och t ex stöld hjulbyte därvid reparationen punkteringvarar samtlängre hyrbil i max än en3 timme. dygn vid driftstopp och stöld där reparationen varar längre än en timme. Assistans gäller bland annat inte för Assistans skador gäller sombland inträffar annat under intetävling för eller träning för tävling. skador som inträffar under tävling eller träning för tävling. Kombi - Hyrbil, Assistans och självriskreduktion vid skadegörelse Kombi Gäller för - Hyrbil, Assistans och självriskreduktion vid skadegörelse Gäller ersättning för för Hyrbil och Assistans (se ovan) ersättning 50 % självriskreduktion för Hyrbil ochvid Assistans uppsåtlig (seskadegörelse ovan) orsakad av tredje 50 man. % självriskreduktion Har bilen vagnskadegaranti vid uppsåtlig ersätts skadegörelse du med upp orsakad till av tredje kr av man. vagnskadegarantisjälvrisken. Har bilen Om ersätts du inte du harmed vagnskadeförsäkring upp till kr av vagnskadegarantisjälvrisken. eller ersätts Omdudu med inteupp hartill vagnskadeförsäkring kr. eller vagnskadegaranti ersätts du med upp till kr. Kombi gäller bland annat inte för Kombi avbrotts- gäller bland eller stilleståndsersättning annat inte för som erhålls avbrotts- fråntrafikförsäkring. eller stilleståndsersättning som erhålls fråntrafikförsäkring. Allrisk Allrisk Gäller för Gäller ersättning för lämnas bland annat för skada på bilens inredning ersättning orsakad avlämnas en plötslig bland och annat oförutsedd skada händelse på bilens samt inredning lämnar orsakad ersättning av för en plötslig kostnadoch föroförutsedd omkodninghändelse och bilnycklar samtom lämnar bilnycklar ersättning tappas bort. för kostnad för omkodning och bilnycklar om bilnycklar tappas bort. Allrisk gäller bland annat inte för Allrisk skada/händelser gäller bland annat sominte uppstår för i samband med bränslestopp eller skada/händelser som inträffar under somtävling uppstår eller i samband träning för med tävling. bränslestopp eller som inträffar under tävling eller träning för tävling. Högsta ersättningsbelopp vid skada framgår av ditt försäkringsbrev. Högsta ersättningsbelopp vid skada framgår av ditt försäkringsbrev. E3 Avställningsförsäkring E3 Avställningsförsäkring Försäkringen gäller under avställningstiden med samma omfattning Försäkringen som din försäkring gäller under hade innan avställningstiden avställningenmed mensamma med följande omfattning som begränsningar: din försäkring hade innan avställningen men med följande begränsningar: Trafik-, räddnings och maskinförsäkring ingår inte. Trafik-, Vagnskadeförsäkring räddnings ochomfattar maskinförsäkring inte skada ingår genom inte. trafikolycka. Vagnskadeförsäkring Skada som uppkommit omfattar när fordonet inte skada brukas genom ersätts trafikolycka. ej. Skada Avställningsförsäkring som uppkommitkan närinte fordonet kombineras brukasmed ersätts ej. Avställningsförsäkring tilläggsförsäkringar. kan inte kombineras med tilläggsförsäkringar. Försäkringen gäller endast för personbil eller lätt lastbil som är avställd Försäkringen i Vägtrafikregistret, gäller endast uppställd föripersonbil Sverige och eller inte lätt brukas. lastbil som är avställd i Vägtrafikregistret, uppställd i Sverige och inte brukas. F Ersättnings- och värderingsregler F Ersättnings- och värderingsregler Moderna Försäkringar har rätt att avgöra om en skada ska repareras, Moderna ersättas kontant Försäkringar eller återanskaffas. har rätt att avgöra Ersättning om engrundas skada ska pårepareras, ersättas egendomens kontant marknadsvärde. eller återanskaffas. Viss utrustning Ersättning värderas grundasdock på enligt egendomens ersättningstabell marknadsvärde. som går att finna Viss utrustning i det fullständiga värderas villkoret. dock enligt Exempel ersättningstabell på sådan utrustning somärgår däck, attlättmetallfälgar, finna i det fullständiga ljud- och villkoret. bildutrustning Exempel på etc. sådan utrustning är däck, lättmetallfälgar, ljud- och bildutrustning etc. G Skadereglering G Skadereglering Sida 4 (6) Sida 4 (6) Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada. Du är Det skyldig är viktigt att medverka att du snarast till besiktning möjligt som anmäler vi vill inträffad utföra med skada. anledning Du är av skyldig inträffad attskada. medverka Skadade till besiktning föremål ska sombehållas vi vill utföra om vi med inte medger anledning annat. av inträffad Åsidosätter skada. du dina Skadade åligganden föremål kan ska ersättningen behållas omminskas vi inte medger eller falla annat. Åsidosätter bort. Ersättningen du dinasätts åligganden vanligtvis kanned ersättningen med 25 % minskas men vid eller allvarligare falla bort. försumlighet Ersättningen kan du sätts bli helt vanligtvis utan ersättning. ned med 25 Om% men du vid vidskadereglering, allvarligare försumlighet genom uppsåt kan eller dugrov bli helt vårdslöshet utan ersättning. underlåtit Omatt dunämna vid skadereglering, eller dolt genom något av uppsåt betydelse eller för grovrätten vårdslöshet till ersättning underlåtit ochatt detta nämna variteller av betydelse dolt något av betydelse för rätten till ersättning och detta varit av betydelse

3 för rätt till ersättning kan skälig nedsättning göras med hänsyn till omständigheterna. H Vad kostar försäkringen? Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din försäkring. Det beror bland annat på vilken självrisk du väljer, hur långt du kör och hur du väljer att betala. Den offert och det pris du får är giltigt i 30 dagar. Skatter, avgifter eller kostnader som inte påförts eller betalas av Moderna Försäkringar kan tillkomma. Premiestegen När du tecknar en försäkring för en personbil eller lätt lastbil placeras du på ett steg på premiestegen, som vi beräknar utifrån bland annat antal sammanhängande år med giltigt körkort till fordonet. I Om du ångrar dig När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du till exempel kontakta vår kundservice på telefon Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har gällt. Om ångerrätten utnyttjas har Moderna Försäkringar rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. J Förnyelse av försäkringen Försäkringen förnyas automatiskt om du inte säger upp den vid försäkringstidens slut och det inte framgår av avtalet, eller andra omständigheter, att den inte ska förnyas. Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla. K Försäkringens giltighet Försäkringen gäller normalt i ett år och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. Du kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut. Om ditt försäkringsbehov upphör, eller om det inträffar någon annan liknande omständighet har du rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan. Vi kan säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger. L Oriktig eller ofullständig uppgift Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen minskas med ett särskilt avdrag. I allvarligare fall kan det medföra att ingen ersättning alls betalas ut. Vid bedömning är graden av uppsåt eller oaktsamhet av betydelse och vilken utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt. M Skyldighet att anmäla riskökning Sida 5 (6) Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för att risken ändras, t ex hur långt du kör per år, om du flyttar eller byter bostadstyp. Underlåtenhet kan leda till nedsättning av försäkringsersättning, vid allvarligare försumlighet kan du bli helt utan ersättning.

4 Ersättningsnivå Ljud, bild, navigation inklusive montering Extraljus Monterade däck utan lås Rättsskydd Högsta kr kr kr kr Självrisk Trafik Ungdom trafik Brand Stöld Glas reparation Glas Maskin Maskin över mil Maskin extra självrisk importerad bil Räddning Rättsskydd Vagnskada Vagnskada extra ungdomssjälvrisk Vagnskada djurkollision Andel av skadekostnaden 0 kr 35 %, högst kr kr 20 %, lägst kr 0 kr

5 Sida 6 (6) Övrig information Moderna Försäkringar (org nr ) - ingår i Tryg som är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Moderna Försäkringar har postadress: Box 7830, Stockholm, telefon , hemsida: www. modernaforsakringar.se. Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S Danmark, postadress: Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark, CVR.nr , hemsida: Moderna försäkringar står under danska Finanstilsynets tillsyn. Personuppgiftslagen (PUL) De personuppgifter som behandlas av Moderna Försäkringar hanteras i enlighet med personuppgiftslagens, (1998:405), ("PUL"), regler. Personuppgifter som behandlas är exempelvis allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall uppgifter om ekonomiska förhållanden, medborgarskap och hälsotillstånd. Uppgifterna rör dig som kund men även andra, exempelvis medförsäkrades uppgifter, kan behandlas. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund men kan även erhållas från exempelvis någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m m. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetspartners, försäkringsförmedlare och andra bolag inom koncernen samt registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Uppgifter kan, enlig lag, behöva lämnas ut till myndigheter. Genom att du lämnar dina personuppgifter samtycker du till den efterföljande behandlingen av personuppgifterna. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. För fullständig information om hur personuppgifter behandlas hänvisar vi till de fullständiga försäkringsvillkoren. Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Gemensamt skaderegister för försäkringsbranschen Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m m. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till, och även registreras i, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Dessutom äger bolaget rätt att lämna uppgifter till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom. Om vi inte är överens Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till: Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig som ser till att ditt ärende hanteras, Allmänna Reklamationsnämnden, tel: Trafikskadenämnden, som prövar personskada till följd av trafik. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, som prövar personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som regleras på skadeståndsrättslig grund. Personförsäkringsnämnden, prövar tvister som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Allmän domstol, Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, tel: Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret.

Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil

Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Bil och Lätt lastbil Sida 3 (7) Utskriftsdatum: 2014-02-05 Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd

Läs mer

Polisförbundets fritidshusförsäkring

Polisförbundets fritidshusförsäkring Polisförbundets fritidshusförsäkring En medlemsförmån som tryggar semesternöjet Ett fritidshus ska vara en källa till avkoppling. Därför är vår medlemsförsäkring för fritidshus utformad för att minimera

Läs mer

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyr din bostad är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en hemförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation Villahem

Förköpsinformation Villahem Villahem Villahem Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning

Läs mer

Förköpsinformation Hem - Large

Förköpsinformation Hem - Large Hem - Large Sida 4 (8) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor Veteranmoped. Gäller från 2014-03-01

Försäkringsvillkor Veteranmoped. Gäller från 2014-03-01 Försäkringsvillkor Veteranmoped Gäller från 2014-03-01 Fullständigt försäkringsvillkor för Moped från årsmodell 1984 och äldre Gäller från 2014-03-01 Bilsport & Mc Specialförsäkring Box 8020 350 08 Växjö

Läs mer

Försäkringsvillkor Entusiastbil

Försäkringsvillkor Entusiastbil Försäkringsvillkor Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor för Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Bilsport & MC Specialförsäkring Box 8020 350 08 Växjö Besöksadress: Arabygatan

Läs mer

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2015-01-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Bilförsäkring Gäller från 2015-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2013-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01 TRIUMPH FÖRSÄKRING Triumph Försäkring Gäller från 2015-05-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här är endast en översiktlig

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor 2015-10-01 GA ICA Försäkring AB Org. nr. 556966-2975 Säte: Solna Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås www.icaforsakring.se Kundservice: 033-47 47 90 Skadeservice: 033-47 47

Läs mer

Suzuki Märkesförsäkring MC

Suzuki Märkesförsäkring MC SUZUKI MÄRKESFÖRSÄKRING MC Suzuki Märkesförsäkring MC Gäller från 2015-01-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här

Läs mer

Fel! Bokmärket är inte definierat.

Fel! Bokmärket är inte definierat. 0 Innehåll Sammanfattning... 2 Allmänna försäkringsvillkor... 4 A Vem försäkringen gäller för... 4 B Var försäkringen gäller... 4 C Vad försäkringen gäller för... 4 D Generella aktsamhetskrav och åligganden...

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2011-01-01 1 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Motor 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Motor 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Motor 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Februari 2013. Ring oss gärna på: 08-541 706 10

Försäkringsvillkor. Februari 2013. Ring oss gärna på: 08-541 706 10 Försäkringsvillkor Februari 2013 Ring oss gärna på: 08-541 706 10 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för terrängskoter.

Läs mer

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

För dig som är. på väg. 1 januari 2011

För dig som är. på väg. 1 januari 2011 För dig som är på väg 1 januari 2011 Säkert på väg Har du en Toyota? I så fall låter du säkert en Toyotaspecialist serva din bil. Och på samma sätt kan du försäkra din bil hos någon som är bra på att försäkra

Läs mer

Information vid distansavtal

Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för terrängskoter. Du har enligt

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Bilförsäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Bilförsäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Bilförsäkring 2015-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du

Läs mer

Motor. Försäkringsvillkor 1 januari 2014

Motor. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Motor Försäkringsvillkor 1 januari 2014 HUR SKA VILLKOREN LÄSAS? Det är viktigt att du läser villkoren och ditt försäkringsbrev tillsammans. Då kan du se vad som gäller för just din försäkring. Om du råkar

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01 MOPEDFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Mopedförsäkring Gäller från 2015-01-01 Mopedförsäkring Med våra mopedförsäkringar får du ett bra skydd för dig och din moped. Detta är endast en översiktlig

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer