Alla ska med så enkelt är det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla ska med så enkelt är det"

Transkript

1 1

2 Alla ska med så enkelt är det Dagens och framtidens invånare i Västra Götaland har rätt till en god och hälsosam livsmiljö i ett samhälle som växer och utvecklas, där de själva är delaktiga och kan påverka sin tillvaro. Välfärden ska vara tillgänglig för alla på lika villkor och fördelas efter behov. Den ska betalas solidariskt genom rättvisa skatter. Ingen ska behöva oroas för att inte ha råd med vården eller omsorgen när den väl behövs, eller att en period av arbetslöshet ska riskera familjens trygghet. Vid sidan av arbete, finns det inget som är så effektivt som den generella välfärden för att utjämna livsvillkoren och öka rättvisan. Lämnas människor utanför så växer klyftorna. Ett sådant samhälle hämmar sin egen och människors utveckling. Vårt mål är att genom stegvisa reformer genomföra förändringar och förbättringar i människors verklighet. Nyckeln till socialdemokratins framgångsrika reformpolitik har alltid legat i vår förmåga att också ta ett ekonomiskt helhetsansvar. Utan ansvarstagande blir löften om reformer bara tomma ord. Det ansvaret har dessutom en moralisk dimension. Vi kan inte lova större reformer av välfärden än vad vi kan betala för. Det skulle leda till skuldsättning och till att vi gör av med resurser som vi då lånar av våra barn. En stabil och stark ekonomi kombinerad med en god hushållning är därför nödvändig för att kunna utveckla välfärden och offensivt verka för den regionala utvecklingen. För att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter måste Västra Götalandsregionen arbeta för en hållbar utveckling med hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska villkor. Västra Götalandsregionen har en unik möjlighet. Regionuppdraget innebär ett ansvar att utveckla både människors möjlighet till arbete och utveckling och till en trygg och tillgänglig välfärd. Uppdragen att bedriva hälso- och sjukvård samt att verka för regional utveckling och tillväxt är nära sammankopplade och i hög grad förutsättningar för varandra. Genom det dubbla uppdraget kan regionen bidra till goda livsvillkor, minska segregering och otrygghet och därigenom motverka ohälsa. Därför vill vi att nuvarande försöksverksamheten permanentas och utvidgas till att omfatta fler områden. Vi vill gå vidare med att stärka regionens roll i arbetsmarknadspolitiken, resursanvändningen inom ramen för EUs strukturfonder samt ett ökat regionalt ansvar för miljöarbetet. Ett liv i hälsa Det är villkoren i det dagliga livet som i första hand påverkar hälsan. Trygghet i vardagen förutsätter tillgång till utbildning och arbete, god välfärd när den behövs, lika fördelning av arbete och makt mellan kvinnor och män både i hemmet och på arbetet är viktiga förutsättningar för ett gott liv och trygghet i ett föränderligt samhälle. Ett långsiktigt folkhälsoarbete måste därför ta sin utgångspunkt i insatser för utveckling, arbete och delaktighet för alla. Därför är insatser för att utveckla demokratin och det demokratiska arbetssättet viktiga insatser också för hälsa och utveckling. Hälsan fördelar sig ojämlikt över Västra Götaland. En stor del av skillnaderna i hälsa kan förklaras av ekonomisk och etnisk segregation, otrygghet och utanförskap. I människors hälsa och ohälsa märks klasskillnaderna mycket tydligt. Människor som står utan arbete och deras familjer drabbas i högre grad av ohälsa. Den strategiskt viktigaste uppgiften för att minska ohälsan är därför att medverka till att skapa ett arbetsliv där alla behövs. Ett arbetsliv som värnar hälsan bygger på en bra arbetsmiljö. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivs på alla arbetsplatser, och alla anställda ska ha tillgång till företagshälsovård. Att verka för trygga arbetsvillkor och skapa moderna, jämställda arbetsplatser som värnar hälsan tillhör de viktigaste utmaningarna. Samhällets insatser måste samordnas för att på bästa sätt stödja människor som på grund av ohälsa eller andra skäl står utanför arbetslivet. Vi vill utveckla samordningen mellan regionen, försäkringskassan, kommunerna och länsarbetsnämnden för 2

3 att ge förutsättningar att komma tillbaka till arbetslivet. Därför ska det finnas samordningsförbund förbund i hela Västra Götaland. Regionen ska bidra till ökad mångfald. Regionens alla verksamheter kan och ska arbeta för ökad mångfald. Det gäller alla verksamheter från sjukvården till regional utveckling. Regionen måste ta vara på och utveckla den tillgång som invånare med utländsk bakgrund har, i form av såväl språkkunskap, kulturkompetens som övrig kunskap och utbildning. Dagens barn och ungdomar är framtidens samhällsbyggare. Vi socialdemokrater vill se till barnens behov i alla verksamheter. Ungdomars erfarenheter och synpunkter på hur Västra Götaland och regionens olika verksamheter ska utvecklas ska tas till vara. Samhället får aldrig svika de barn och ungdomar som startar med de sämsta förutsättningarna och de tuffaste villkoren. Alla beslut måste genomsyras av jämställdhetsperspektivet. Regionen ska särskilt arbeta för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden, arbeta för fler kvinnliga företagare, fler män inom vården och för allas rätt till heltidsarbete. Regionen har ett särskilt ansvar som en av landets största arbetsgivare. Alla behövs. Människor som är fysiskt eller psykiskt funktionshindrade ska ha samma rätt som andra till självbestämmande, att vara aktiva samt att få använda sina kunskaper och erfarenheter. Målsättningen är därför full delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Det här ska vi göra: Samordningsförbund ska finnas i hela Västra Götaland Regionen ska ta vara på den tillgång som invånare med utländsk bakgrund utgör Insatser för att motverka ohälsans utbredning ska förstärkas Arbete och utveckling Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för regional utveckling. En positiv utveckling vilar på allas rätt till arbete. Det är människor i arbete som bär upp välfärden. Därför måste insatser mot arbetslösheten och för tillväxt och sysselsättning stå i fokus. Det finns idag resurser för en kraftfull regional utvecklings- och tillväxtpolitik, men resurserna är splittrade på olika aktörer. Regionens ska agera som en kraftfull partner inom regional utveckling för att tillsammans med kommunerna samla och stärka de aktörer som är involverade i Västra Götalands näringslivsutveckling. Det gäller företag och fackliga organisationer, universitet och högskolor, myndigheter samt andra organisationer. Utveckling i hela Västra Götaland. I Västra Götaland finns områden som har både arbetskraftsbrist och arbetslöshet. Det finns mindre orter med problem till följd av utflyttning samtidigt som andra orter har bostadsbrist på grund av stor inflyttning. För att skapa utveckling i hela Västra Götaland måste drivkraften i tillväxtområdena tas tillvara. Med bättre kommunikationer kan dessa områden gradvis växa ihop och skapa ännu större tillväxtområden. Det ger också bättre möjligheter till arbete och rekrytering för de orter som har problem idag. På så sätt skapas en regional balans i Västra Götaland. Västra Götalands utveckling är beroende av utvecklingen i vår omvärld. Näringslivet verkar i konkurrens på internationella marknader, därför påverkas vi alla av internationella förändringar. Mest påtagligt är det när gamla jobb försvinner i omstruktureringar och nya kommer till. Vi vill verka för en utveckling där företag, samhälle och forskning samverkar för att skapa ett stabilt och växtstarkt näringsliv. Vi vill ge människor trygga möjligheter att växa och utvecklas för att finna nya roller på en arbetsmarknad i förändring. 3

4 Internationella frågor har en stor betydelse för Västra Götalands utveckling. Därför ska Västra Götalandsregionen ha ett utvecklat samarbete med andra europeiska regioner. Det gäller både frågor som rör regionens verksamheter och utvecklingsfrågor som rör hela Västra Götaland såsom infrastruktur och miljö. Det ökande resandet och transporterna ställer krav på mer miljövänlig teknik. Dagens fordon och bränslen är inte förenliga med kraven på ett transportsystem som stödjer en långsiktigt hållbar tillväxt. Insatser för att utveckla bränslesnåla motorer och alternativ till nuvarande drivmedel spelar en helt avgörande roll för att reducera trafikens negativa påverkan på miljön. Miljöteknikutvecklingen inom fordonsindustrin i Västsverige är ett exempel på hur arbetet med miljövänlig teknik skapar arbete och tillväxt, men vi behöver bli ännu bättre. Endast tio procent av nybilsförsäljningen utgörs av miljöfordon. För att möta och stödja utvecklingen måste tillgången på alternativa bränslen utökas så att man i hela Västra Götaland kan välja det miljövänligaste bränslet. Vi vill att Västra Götalandsregionen tar ett nationellt initiativ att samla kunskaper och erfarenheter för att utveckla alternativa miljövänliga bränslen och annan miljövänlig teknik. Bra kommunikationer utvecklar hela Västra Götaland. I en alltmer internationaliserad värld med regionala tillväxtcentrum som drivkrafter för ekonomin blir tillgång till kommunikationer allt mera avgörande. Resande möjliggör arbete, trygghet, utbyten, studier på annan ort och skapar nya erfarenheter. Ökade möjligheter att ta sig fram på järnvägar och vägar gör att företag kan rekrytera fler människor från olika delar av regionen och att varor och gods kan distribueras runt om till kunder och verksamheter. Det bidrar till livskraftiga företag. Västra Götaland behöver ett modernt och effektivt järnvägs- och vägsystem, som klarar pendling, långväga persontrafik och godstrafik. Den framtida utbyggnaden av transportsystem måste skapa bästa möjliga förutsättningar för att en ökad andel av resandet och transporterna, inte minst till Göteborgs hamn, kan ske med minsta möjliga miljöbelastning. Här spelar järnvägar, vägar, sjöfart och möjligheter till kombitransporter en stor roll. Västlänken, Götalandsbanan och en fortsatt utveckling av Västra stambanan är avgörande satsningar för både tillväxt och miljö. Stora investeringar har gjorts i vägar och järnvägar i Västra Götaland. Genom insatser från regeringen, regionen och kommuner har viktiga väginvesteringar beslutats och igångsatts. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. En upprustning och utbyggnad av vägnätet är nödvändig för att klara trafiksäkerheten och för att göra det möjligt för person- och godstrafiken att överhuvudtaget ta sig fram på vissa vägar. De mest avgörande satsningarna är en utbyggnad av E 20, RV 45 och att få till stånd en ny Älvförbindelse och Partihallsförbindelse i Göteborg samt att fullfölja de beslutade investeringarna på RV 40 och E 6. Konkurrera med kunskap. Alla ska ha goda möjligheter till ett livslångt lärande där den enskilde kan söka ny kunskap. Kunskap och forskning är avgörande för sysselsättning och utveckling. Det är också nyckeln till personlig frigörelse och utveckling. Fler måste få möjligheten att studera och forska på högskolenivå. Fler distansutbildningar är en sådan möjlighet. Den utbildning som bedrivs utanför högskolorna, till exempel inom folkhögskolorna och bildningsförbunden, spelar en viktig roll för att öka möjligheterna för alla att utbilda sig och är viktiga institutioner för att öka det livslånga lärandet. Vi socialdemokrater arbetar aktivt för att högskolorna i regionen förstärks. Den forskning som bedrivs på högskolorna ska tas tillvara för att skapa nya arbetstillfällen och företag. Framtida tillväxtsbranscher är allt mer beroende av forskning och utbildning. Därför måste högskolorna 4

5 i Västra Götaland få större fasta forskningsresurser och i högre grad samverka. Antalet utbildningsplatser i den högre utbildningen behöver ökas för att stå i proportion till befolkningens storlek samt näringslivets och den offentliga sektorns behov. Arbetsmarknadsbehovet ska styra dimensioneringen och inriktningen på yrkesutbildningarna. En väl fungerande yrkesutbildningen bidrar till utveckling och underlättar för fler, särskilt ungdomar att få jobb. För att ta tillvara olika kunskaper och kompetenser inom hela utbildningsområdet vill vi utveckla möjligheterna till validering. Regionens sjukhus är kunskapsintensiva organisationer som utifrån nya krav måste förändras för att ständigt befinna sig i utvecklingens framkant. Universitetssjukhusets verksamhet, forskning, utveckling, undervisning och kvalificerad vård är motorn för den medicinsktekniska utvecklingen i regionen. Därför krävs det ett nära samarbete mellan sjukvården, högskolan och universitet och en säker kunskapsöverföring mellan universitetssjukhuset och övriga sjukhus. Regionen ska bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv. Framtida tillväxtsektorer bygger allt mer på kunskap och innovationer. Därför är det avgörande med miljöer där idéer tillåts att utvecklas och där de tas till vara. Regionens engagemang inom miljöteknik- och tekniksektorn, film- och medieindustrin samt design är fortsatt viktigt för utvecklingen i regionen. Regionen ska ha möjlighet att bidra med resurser om så behövs, för att skapa möjligheter till tillväxt och utveckling och därmed fler jobb. Ett exempel på ett sånt initiativ är satsningen på forsknings- och utbildningsinsatser inom fordonsindustrin. Miljöteknikutvecklingen är en självklar och viktig del i regionens utvecklingsarbete. Turismen är en av de snabbast växande branscherna internationellt. Västra Götaland är Skandinaviens mest attraktiva område att besöka. Den positionen ska upprätthållas och förstärkas. Det finns många möjligheter att utveckla turismen i Västra Götaland och därmed skapa fler jobb och goda möjligheter till rekreation. För att lyckas krävs det ett gemensamt arbete inom hela Västra Götaland mellan näringsliv, kommuner och region. Vi vill att regionen ska ta initiativ till att i samverkan marknadsföra hela Västra Götaland som turistregion. Arbete åt alla alla behövs. Många människor har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Vissa grupper har särskilda svårigheter såsom personer med funktionshinder eller utländsk bakgrund. Det finns stora möjligheter att öka sysselsättningen för dem. De representerar kompetenser och resurser som ska tas till vara på ett bättre sätt. Förhållandena på arbetsmarknaden ska kännetecknas av ordning och reda. Kollektivavtalen och arbetsrätten har en oomtvistad betydelse för den goda arbetsmarknaden. Klara spelregler på arbetsmarknaden ger stabilitet och långsiktighet vilket skapar förutsättningar för sysselsättning och tillväxt. I många delar av Västra Götaland är arbetslösheten fortsatt hög, ungdomarna är en särskilt utsatt grupp. En regional arbetsmarknadspolitik är nödvändig för att bättre samordna de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Ett tydligt och ökat regionalt engagemang inom arbetsmarknadspolitiken ger bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Västra Götalandsregionen bör därför bli ett pilotlän genom att få en tydligare roll inom arbetsmarknadspolitiken. Regionen ska gå före i miljöarbetet. Den ekologiska omställningen är vår tids största utmaning som bland annat ställer krav på en förändrad livsstil. Det är en utmaning för alla medborgare, kommuner, region, stat och näringsliv. Västsveriges möjligheter att ta aktiv del i 5

6 omställningen av energisystem måste tas tillvara på ett offensivt sätt: Det handlar om att utveckla alternativa energislag för att minska oljeberoendet. Uppgiften ska förenas med åtgärder för att uppnå ett högre energisparande och en effektivare användning och produktion av energi. Regionens egna verksamheter ska hålla en tydlig miljöprofil och bedriva ett aktivt miljöarbete i samarbete med andra aktörer. Regionen ska utnyttja sin möjlighet som stor inköpare genom att ställa höga krav. Det gäller såväl att ställa krav på utveckling av miljövänliga varor och tjänster, såsom livsmedel, - och att ställa krav på rättvisemärkta varor. På så sätt bidrar regionen både till att förbättra miljön och skapa fler jobb. Regionen ska under perioden minska utsläppen av koldioxid enligt riksdagens klimatmål. Miljöproblemen är gränslösa. Vi påverkar andra länder med de utsläpp som sker här och andra länder påverkar oss. Vi socialdemokrater anser därför att det internationella miljösamarbetet ska ha en mer framträdande roll och intensifieras. Det här ska vi göra: Regionen ska ta ett nationellt initiativ för att utveckla alternativa miljövänliga bränslen Regionen ska verka för att skapa fler gröna jobb Regionen ska verka för att Västsverige intar en framträdande roll i omställningen av energisystem Regionen ska ha möjlighet att förskottera satsningar på väg- och järnvägar i Västra Götaland för att påskynda utbyggnaden Regionen ska i samverkan ta initiativ till marknadsföring av hela Västra Götaland som turistregion Västra Götalandsregionen bör bli ett pilotlän genom att få en tydligare roll inom arbetsmarknadspolitiken Regionens verksamheter ska minska utsläppen av koldioxid enligt riksdagens klimatmål. Regionen ska ställa tydliga krav som stor upphandlare när det gäller miljö, arbetsvillkor och rättvisa Regionens alla verksamheter ska ha ett fungerande miljöledningssystem Kollektivtrafik Västtrafik svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland och ser till att de resande kan ta sig fram på ett enkelt och snabbt sätt. Kollektivtrafiken bidrar till en regionförstoring så att fler får tillgång till en större arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter. Samordning med närliggande regioner är ett viktigt led i detta. Det bidrar till ökad sysselsättning och större tillväxt. En effektiv kollektivtrafik leder också till ökad tillgänglighet till kultur, service och fritidsaktiviteter. Vi vill att fler ska åka kollektivt istället för att ta bilen. Vi vill därför att en rabatt införs för unga vuxna upp till och med 25 år på kort för regionalt resande. Bättre miljö med bättre kollektivtrafik. När fler reser med buss, tåg och spårvagn ökar trafiksäkerheten och trängseln i storstadsområdena minskar. Ett ökat kollektivt resande på bekostnad av resande med bil har en stor positiv inverkan på miljön, luftföroreningarna minskar betydligt vilket skapar bättre livsvillkor för alla. Ett hållbart transportsystem är ett måste för att minska miljöbelastningen. 6

7 Bra kollektivtrafik kräver bättre vägar och järnvägar. För att kunna utveckla kollektivtrafiken krävs stora satsningar på järnvägsnätet, framför allt kräver den ökande pendeltågs- och regionaltrafiken att en tågtunnel i Göteborg, den så kallade Västlänken byggs ut. Det kommer också att kräva nya moderna tåg och bussar. Väl fungerande busslinjer som knyter ihop olika delar av regionen ska utvecklas. En förutsättning för ett ökat resande är att kvaliteten på resorna blir bättre, att informationen förbättras och att taxorna är prisvärda. I takt med att järnvägen byggs ut i Västra Götaland vill vi även förbättra och bygga ut tågtrafiken och öka turtätheten. Vi tror exempelvis att trafiken mellan Göteborg och Vänersborg kan flerdubblas när dubbelspåren är klara. Tågtrafiken mellan Borås, Landvetter flygplats och Göteborg kan byggas ut när banan successivt förbättras och ge bättre service till alla som bor och verkar i detta område. Vi vill även utveckla trafiken på de mindre banorna såsom Bohusbanan, Kinnekullebanan och Viskadalsbanan. Det här ska vi göra: Resandet med kollektivtrafiken ska öka Inom kollektivtrafiken ska en rabatt införas för unga vuxna upp till och med 25 år på kort för regionalt resande Kollektivtrafiken ska byggas ut både på regional och lokal nivå, regionen har ett speciellt ansvar för att den regionala trafiken byggs ut Tillgängligheten till kollektivtrafiken ska öka för alla Kultur Kulturlivet i Västra Götaland ska karaktäriseras av både bredd och djup; från kulturinstitutioner av nationell och internationell betydelse till ideella organisationer och musikliv. Vi vill se ett sjudande kulturliv som alla kan ta del av. Det ska finnas möjligheter för alla att båda utöva och konsumera kultur. Kulturen är en kraft som ger utveckling och välbefinnande. Växa med kunskap och bildning. Klass, kön, etnicitet eller funktionshinder ska inte få hindra människor från att uppleva eller själva utöva kultur. Kulturlivet ska vara öppet för nya konstnärliga uttryck och nya sätt att möta publiken. Grunden är en stark offentligt finansierad kultursektor. Vi socialdemokrater vill att det ska märkas i kulturlivet att Västra Götaland består av människor från många länder, med många språk, traditioner och kulturer. För att kunna leva det goda livet krävs det att vi som invånare har tillgång till ett varierat kulturutbud oberoende av bostadsort eller ursprungsland. Satsa på barn- och ungdomskulturen. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att utvecklas till självständiga och kreativa individer. Barn ska aktivt få skapa och ta del av andras skapande för att tidigt få en naturlig relation till kultur. Kulturen underlättar för barn och ungdom att förstå sig själva och sin relation till omvärlden och är en hjälp i att utveckla kreativitet, fantasi och kritiskt tänkande. Kultur har en avgörande roll som motvikt till kommersiella intressen, som ofta romantiserar våld och droger och ofta står för stereotypa könsroller. Vi vill ge alla barn och unga möjlighet att utveckla sin kreativitet och uppleva professionell kultur i sin vardag. Vi vill satsa särskilda resurser för att stärka barn- och ungdomskulturen. Målet är att Västra Götaland ska bli ledande inom barn- och ungdomskulturområdet och vara en förebild i Sverige. Kultur som kraft i regionala utvecklingen innebär en vidare betydelse än enbart det kulturpolitiska uppdraget. Regionens kulturinstitutioner måste ges möjlighet att upprätthålla god kvalitet för att göra Västra Götaland intressant för människor att etablera sig i och besöka. 7

8 Inom kultursektorn finns det en stark utvecklingskraft som skapar nya arbetstillfällen, både i kultursektorn och i andra näringsgrenar. Alla regionens kulturinstitutioner ska inom sitt grunduppdrag tillse att föreställningar och utställningar får en bred regional spridning. Folkbildningen är viktig för att engagera människor i samhällslivet och för att stärka det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar Västra Götalands utveckling. Vi vill satsa på studieförbunden, folkhögskolorna och folkrörelsernas folkbildningsarbete och på de öppna samlingslokaler som krävs för deras verksamhet. Ett aktivt föreningsliv är en viktig källa för större kulturell mångfald och utvecklad demokrati. Det här ska vi göra: Öka barn och ungdomars tillgänglighet till kultur Västra Götaland ska bli ledande inom barn- och ungdomskulturområdet Mångfalden inom kulturen ska öka genom att fler ideella föreningar inom kulturlivet ska ges möjlighet att starta Vård efter behov Vården ska ges efter behov. Regionens hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men det finns brister. Trots att köerna har blivit kortare är de fortfarande för långa. Med en allt större grupp äldre ökar också behovet av sjukvård. Vi socialdemokrater vill göra vården bättre och möta de utmaningar som står framför oss. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att ha en solidariskt finansierad vård. Dagens vårdbehov ska tillgodoses genom att alla bidrar med resurser genom skatten. Ingen ska behöva fundera på att skaffa sig en privat sjukvårdsförsäkring för att få vård av högsta kvalitet eller behandling inom rimlig tid. Behoven, inte betalningsförmågan, ska vara grunden för prioriteringar inom vården. Vi avvisar möjligheten att köpa sig före inom den offentligt finansierade vården. Vi säger nej till en sjukvård styrd av marknadens drivkrafter. En öppen redovisning av vårdens tillgänglighet, resultat och prioriteringar leder till att behov och problem blottläggs och därmed kan tillgodoses och lösas. På det sättet blir vården mer rättvis. Dolda och gömda behov och problem drabbar alltid de med sämst förutsättningar att hävda sina behov och intressen. Det är orättvist. Hälso- och sjukvården ska huvudsakligen drivas i offentlig regi. Alternativa driftformer är inget mål i sig. När privata entreprenörer utför verksamheter på uppdrag av regionen ska de tillföra ett mervärde och ska följa samma högt ställda krav på kvalitet, insyn, tillgänglighet och personalfrågor som offentlig verksamhet. Västra Götalandsregionen ska vid upphandling anlita företag som följer spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Krav på ökad privatisering av sjukhusvården har skapat en oro bland medborgarna. Vi socialdemokrater delar oron över att välfärdsmodellen, som bygger på idén om alla människors lika rätt till vård, skola och omsorg med hög kvalitet, ska raseras. Vården är för viktig för att göras beroende av kortsiktiga ekonomiska intressen. Regionens sjukhus ska inte säljas ut. Vård på lika och jämställda villkor. Sjukvården ska ges utifrån var och ens unika egenskaper. Idag behandlas män och kvinnor olika inom vården. Därför måste hela kedjan från forskning, behandling, läkemedelsutveckling till bemötande inom vården göras mer jämställd. Förbättrad folkhälsa. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i folkhälsoarbetet genom sin kompetens och breda kontaktyta. Sjukvården i Västra Götaland ska aktivt arbeta utifrån det 8

9 hälsofrämjande perspektivet. Alla sjukhus inom regionen ska klassificeras som Hälsofrämjande sjukhus. Det är i det direkta mötet med patienter och anhöriga som hälso- och sjukvården är som mest hälsobefrämjande. Det handlar om förebyggande arbete som en del i behandlingsplanen och därmed stödja och motivera individen till förändringar. Den förebyggande hälsovården behöver utvecklas till exempel när det gäller ungas psykiska ohälsa och de äldres fallolyckor samt livsstilsrelaterade sjukdomar. Att leva i missbruk är inte värdigt någon människa. Vi socialdemokrater vill arbeta aktivt för en sänkt alkoholkonsumtion och en alkoholfri uppväxt för barn och ungdom, ett narkotikafritt samhälle samt minskat läkemedelsmissbruk. Hälso- och sjukvården ska möta barn på deras villkor. Vi socialdemokrater ser det som en självklarhet att sjukvård för barn ska vara avgiftsfri. Resurserna ska samordnas kring behoven för det enskilda barnet. I områden med stor ohälsa ska extra resurser satsas. Den lokala hälsooch sjukvården och tandvården har stor betydelse för barns hälsa. Många ungdomar har ungdomsmottagningen som sin bas i sjukvården. För ungdomar med psykosociala eller psykiatriska problem är det därför viktigt att vi förstärker ungdomsmottagningarna med kurators- och psykologkompetens. Ungdomsmottagningarna ska också vara öppna på tider som är tillgängliga för ungdomar. En satsning på det förebyggande arbetet bland barn och ungdom är prioriterad. Primärvårdens barnmedicinska mottagningar ska förstärkas med bland annat barnpsykologresurser för att väntetiderna till utredning och behandling ska kortas. Barn och ungdom måste få vård snabbt. Vi är oroade över att antalet fall av ätstörningar, framför allt har antalet unga anorexipatienter ökat kraftigt. Ätstörningarna kryper allt längre ner i åldrarna. Även fetma bland barn ökar oroväckande mycket. Skolhälsovården, ungdomsmottagningarna och vårdcentralerna möter flertalet patienter. Regionen måste här ta sitt ansvar tillsammans med skolhälsovård och kommuner för att bryta trenden krävs en bättre samordning av insatserna. Sjukvård utan köer. Vi genomför nu en nationell vårdgaranti som gör att köerna inom vården avvecklas. Vi vill ha en sjukvård där patienten sätts främst, köer inte existerar och där patienten snabbt och enkelt får kontakt med sin vårdcentral och tid hos sin läkare. Sjukvården ska arbeta köfritt. Ingen patient ska behöva vara ovetande om när behandling eller operation ska ske. Därför ska patienten få besked om tid för behandling eller operation i samband med att läkaren och patienten kommer överens om att en behandling eller operation är nödvändig. På samma sätt ska det fungera med tidbokning för ett första besök till den specialiserade vården. Fritt vårdval. Patienten ska ha ett fritt vårdval till primär- och länssjukvård inom Västra Götalandsregionen och i övriga landet. Det gör att patienter kan söka sig till den läkare, vårdcentral eller sjukhus där hon upplever att hon får en kvalitativt bra vård. Att kunna få vård utanför regionen är en möjlighet, men är inte ett mål i sig. Regionens egen sjukvård ska klara av att ge invånarna i Västra Götaland den vård som behövs. Bra bemötande innebär att patienten sätts i centrum. För att möta allt större krav på vårdens kvalitet och tillgänglighet ska vården organiseras och utföras på ett sådant sätt att patienten sätts i centrum. Patientens möte med sjukvården ska präglas av trygghet och gott bemötande. Möjlighet till fast läkarkontakt ger patienten en mer central roll. Den tekniska och medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter, därigenom kan journal- och läkemedelshantering få en högre kvalitet. Läkaren ska enkelt kunna se, med patientens medgivande, vilka behandlingar och mediciner den tidigare har fått. Genom att låta journalen 9

10 följa patienten minskar risken för misstag på grund av otillräcklig information. Arbetet med personliga journaler inom regionen ska vara slutfört under mandatperioden. Den hälso- och sjukvård man behöver ofta ska vara nära. Den nära sjukvården behandlar de vanligaste förekommande sjukdomarna och vård i livets slutskede. Den nära, lätt tillgängliga, sjukvården kommer att få allt större betydelse. Det behövs mer flexibla öppettider och fler kvälls- och helgöppna mottagningar samt en väl fungerande sjukvårdsupplysning dygnet runt för att få bättre tillgänglighet. Sjukvårdsupplysningen i regionen ska förbättras och stärkas så att alla ska kunna få snabb och professionell rådgivning. Under mandatperioden ska sjukvårdsupplysningen i regionen klara kraven för att kunna bli en del av den nationella sjukvårdsrådgivningen. För patienten är det nödvändigt att vården utformas med kunskaper om lokala förhållanden och villkor för att rätt kunna tillgodose behoven. Den nära vården ska bedrivas i samverkan mellan primärvård, länssjukvård och den kommunala vården. Specialistmedverkan i primärvården krävs för att patienter med omfattande och sammansatta vårdbehov ska få sina behov tillgodosedda nära i sin vardag. De mindre sjukhusen har en viktig roll som nav i närsjukvården. Ett närsjukhus i Angered är ett led i att utveckla närsjukvården i ett område där ett nav för närsjukvården i dag saknas. Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för de äldres vård och omsorg. Då allt fler äldre bor kvar i hemmen ska de medicinska insatserna organiseras för att motsvara de förändrade behoven. Samarbete och helhetssyn mellan olika vårdgivare ska fungera oavsett vem som är huvudman för verksamheten. Patienterna får aldrig drabbas av bristande samarbete. Vi socialdemokrater ska därför utveckla regionens samarbete med kommunerna om läkarmedverkan i den kommunala omsorgen för att säkra en bra utbyggnad och en hög kvalitet. Specialiserad vård när den behövs. Den snabba medicinska och medicinsktekniska utvecklingen skapar möjligheter men ställer också krav på sjukvården. Mer specialiserad vård måste finnas väl utbyggd men delar av den måste koncentreras för att kunna upprätthålla kvalitet och medicinsk säkerhet. Idag är samtliga ambulanser i regionen bemannade med sjuksköterska och behandling påbörjas vid akuta situationer redan i ambulansfärden till sjukhuset. För trygga och säkra transporter också i områden som är svåråtkomliga eller långväga finns det i regionen en fullt utrustad ambulanshelikopter. Det skapar möjlighet att snabbt ge vård samt att fortsätta arbetet med att koncentrera kunskap och resurser för att säkra kvalitet och säkerhet i den specialiserade vården. För att sjukhusen ska kunna fortsätta tillhandahålla högt kvalificerad vård i ett internationell toppskikt krävs kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling för enskilda medarbetare, och att sjukhusen är öppna för förnyelse och utveckling av behandlingsmetoder och arbetsorganisation. Psykiatrin ska kännetecknas av en helhetssyn på patienten och dennes psykiska sjukdom och funktionshinder. Den psykiatriska vården är eftersatt. Det får inte fortgå. Psykiatrin inom Västra Götaland ska förbättras och förstärkas. För de som har ett psykiskt funktionshinder eller sjukdom är det angeläget att utveckla omhändertagandet och vårdkedjorna. Samverkan mellan sjukhusen, primärvården och kommunerna ska förbättras. För vuxna med psykisk ohälsa sker förstärkning av de vuxenpsykiatriska insatserna i hemmet/särskilda boendeformer genom etablering av mobila team under jourtid. Ungdomar i gränslandet mellan barn- och vuxenpsykiatri utsätts ofta för bristande kontinuitet. För att vårdbehoven hos ungdomar i åldersgruppen ska tillgodoses måste barn- och ungdomspsykiatrins och vuxenpsykiatrins insatser samordas och utvecklas. Det är också 10

11 viktigt att det finns kompetens inom primärvården för att möta människor med psykisk ohälsa. Tillgång till beteendevetenskaplig kompetens ska därför erbjudas vid alla vårdcentraler. Psykiska sjukdomar är vanligt förekommande hos personer med missbruk. Det måste finnas en medvetenhet om att denna dubbla problematik är vanlig. Regionen och kommunerna har tillsammans ansvar att erbjuda insatser. Missbruk och psykisk sjukdom ska behandlas samtidigt. Behandlings- och stödinsatserna måste ges på ett sådant sätt att den uppfattas som ett attraktivt erbjudande och att de är lättillgängliga och samordnade. Det är inte bara barn och ungdomar som drabbas av ätstörningar och andra självskadebeteenden. Idag finns det brist på vårdplatser för patienter över 25 år. Vi vill därför att slutenvården för dessa ska utvecklas. Alla har rätt till en god tandhälsa. Tack vare tidigare satsningar på tandvården och den fria barn- och ungdomstandvården har allt fler i vår region en god tandhälsa. Men på senare år har priserna stigit och många avstår från tandvård av ekonomiska skäl. Vi socialdemokrater vill vända utvecklingen. Därför vill vi stärka den förebyggande tandvården och frisktandvården för att stimulera till regelbundna besök hos tandvården genom abonnemangstandvård. De allra flesta har tandvårdskostnader som håller sig på en rimlig nivå tack vare god tandhälsa, men några gånger i livet behöver nästan alla genomgå större behandlingar och då kan kostnaderna för den enskilde bli mycket höga. I väntan på ett statligt högkostnadsskydd för tandvård vill vi pröva möjligheten till att införa ett regionalt högkostnadsskydd. Det finns skillnader i tandhälsa mellan olika områden i regionen, därför behövs ökade insatser för att förbättra tandhälsan Uppgiften för barn- och ungdomstandvården är att ge alla barn och ungdomar en god tandvårdsstart i livet genom en tandvård med stort inslag av förebyggande åtgärder. Syftet är att utveckla en god egenvård hos barnet, liksom att se till att barn med särskilda tandvårdsbehov snabbt hamnar på rätt vårdnivå. Mer och bättre vård för pengarna. En allt äldre befolkning, snabb medicinsk och medicinskteknisk utveckling är utmaningar för framtidens hälso- och sjukvård, men det skapar också möjligheter. Regionen har genom ett målmedvetet arbete för att minska kostnader och korta köer lyckats ge mer vård för pengarna. Det är ett arbete som måste fortsätta. Vårdens verksamheter ska organiseras på ett mer effektivt sätt. På många håll finns goda erfarenheter och kunskaper om hur vården kan förbättras för att öka tillgängligheten. Dessa kunskaper måste tas tillvara på ett systematiskt sätt för att ge alla ökad tillgänglighet till sjukvården. Det här ska vi göra: Sjukvård för barn- och ungdomar ska vara avgiftsfri Sjukvården ska arbeta köfritt Under mandatperioden ska arbetet med personliga journaler slutföras Sjukvårdsupplysningen i regionen ska förbättras och stärkas så att alla ska kunna få snabb och professionell rådgivning För att vårdbehoven hos ungdomar i åldersgruppen ska tillgodoses måste barn- och ungdomspsykiatrins och vuxenpsykiatrins insatser samordas och utvecklas Vi vill pröva möjligheten till ett regionalt högkostnadsskydd för tandvård Vi ska utveckla sjukvården så att mer och bättre vård ges för pengarna 11

12 Utveckla och förstärka den vuxenpsykiatriska vården Personal Regionen ska vara ett föredöme som arbetsgivare. En attraktiv arbetsplats förutsätter att de anställda har stort inflytande över den egna arbetsplatsens utformning och utveckling. Ska vi klara det räcker det inte med att erbjuda meningsfulla arbeten. Regionens arbetsplatser ska bli mönsterarbetsplatser. Målet för personalpolitiken ska vara attraktiva arbetsplatser som präglas av jämställdhet, mångfald och utvecklingsmöjligheter i det egna arbetet. Huvuduppgiften är att utveckla regionens verksamhet, främja ett modernt ledarskap, korta beslutsvägarna, skapa goda arbetsvillkor och öka inflytandet för de anställda. Friska arbetsplatser. Sjukfrånvaron ska minska genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och tidiga rehabiliteringsinsatser. Den tidigare kraftiga ökningen av sjukfrånvaron har brutits, men är fortfarande alldeles för hög. Regionen måste på ett tydligt sätt ta sitt rehabiliteringsansvar för de som är långtidssjukskrivna och aktivt arbeta för att förebygga och åtgärda orsaker till sjukfrånvaron. Ett sätt att göra det är att förstärka regionens företagshälsovård. Projektet Livsstil i Väst som bedrivs tillsammans med AB Volvo har varit framgångsrikt och är ett föredöme i arbetet för friska arbetsplatser. Heltid ska vara rättighet - deltid en möjlighet. Antalet heltider ska öka, de många tillfälliga anställningarna minska, Vi socialdemokrater kräver att alla som arbetar ofrivillig deltid ska erbjudas en möjlighet till heltidstjänst. Heltid ska utgöra norm vid tillsvidareanställning. Vi vill också att antalet timanställda ska minimeras. Regionen ska vara ett föredöme i att skapa möjligheter för att förena arbete med föräldraskap. Personlig utveckling. Regionens förmåga att vara en kraft i utvecklandet av välfärden bygger på personalens arbete, deras engagemang och kompetens. Personalens kompetens ska därför bättre tas tillvara och ständigt utvecklas. Det gäller bland annat att ta vara på personalens idéer och att förmedla goda exempel. Varje anställd ska ha en personlig utvecklingsplan som tillgodoser utvecklings- och utbildningsbehov. Det ska också finnas ett arbetsklimat som uppmuntrar till kontinuerlig kompetensutveckling i det vardagliga arbetet. Kompetensutvecklingen ska ge möjlighet till arbetsuppgifter med annat innehåll och större ansvar. För att en arbetsplats ska vara attraktiv krävs en rättvis lönesättning. Vi socialdemokrater vill därför att regionen ska ha ett lönesystem som stimulerar till utveckling av det egna arbetet och skapar konkurrenskraftiga löner som motsvarar utbildning, erfarenhet och ansvar. De omotiverade skillnaderna som finns i mäns respektive kvinnors löner är oacceptabla och ska upphöra. Att män och kvinnor har samma förutsättningar och villkor ska vara en självklarhet inom Västra Götalandsregionen. Regionen ska vara en föregångare och normgivare i att aktivt förändra genusordningen. Regionen ska aktivt arbeta för att både män och kvinnor tar ut föräldraledighet. Uppgifter och positioner ska vara jämt fördelade liksom inflytande och makt. För att öka den kulturella mångfalden är det nödvändigt att arbetet kring dessa frågor integreras i verksamheten. Vid planering, beslut, genomförande och uppföljning ska mångfaldsaspekter beaktas. Språkliga och kulturella kompetenser måste ses som en tillgång för organisationen och detta ska synas i handling, i rekrytering och i ledning. Därför är det viktigt att öka personalens kunskaper om värdet av mångfald. 12

13 Medarbetare och chefer i regionen ska spegla befolkningens sammansättning. Då känner invånarna igen sig och känner en större delaktighet. Detta ökar också möjligheten att ge bra service och ökar trovärdigheten för regionen. Regionens arbetsplatser ska bli mönsterarbetsplatser, därför ska vi: Inom mandatperioden ska sjukfrånvaron inte vara större än på den övriga arbetsmarknaden Inom mandatperioden ska regionen ha samma sysselsättningsgrad som övriga arbetsmarknaden Andelen tillfälliga anställningar ska reduceras till 10 procent inom fem år Regionen ska verka för att fler män tar ut sin föräldraledighet Ta initiativ för att de omotiverade skillnaderna som finns i mäns respektive kvinnors löner ska upphöra. Regionen ska minska sitt beroende av bemanningsföretagen Medarbetare och chefer i regionen ska spegla befolkningens mångfald 13

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN Miljö ger jobb nya livschanser 2006-2010 LÄNSPROGRAM RÖSTA LÅNGSIKTIGT Miljöpartiet de Gröna är ett brett och aktivt parti. Vi har grön skatteväxling, grundtrygghet för

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer