Alla ska med så enkelt är det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla ska med så enkelt är det"

Transkript

1 1

2 Alla ska med så enkelt är det Dagens och framtidens invånare i Västra Götaland har rätt till en god och hälsosam livsmiljö i ett samhälle som växer och utvecklas, där de själva är delaktiga och kan påverka sin tillvaro. Välfärden ska vara tillgänglig för alla på lika villkor och fördelas efter behov. Den ska betalas solidariskt genom rättvisa skatter. Ingen ska behöva oroas för att inte ha råd med vården eller omsorgen när den väl behövs, eller att en period av arbetslöshet ska riskera familjens trygghet. Vid sidan av arbete, finns det inget som är så effektivt som den generella välfärden för att utjämna livsvillkoren och öka rättvisan. Lämnas människor utanför så växer klyftorna. Ett sådant samhälle hämmar sin egen och människors utveckling. Vårt mål är att genom stegvisa reformer genomföra förändringar och förbättringar i människors verklighet. Nyckeln till socialdemokratins framgångsrika reformpolitik har alltid legat i vår förmåga att också ta ett ekonomiskt helhetsansvar. Utan ansvarstagande blir löften om reformer bara tomma ord. Det ansvaret har dessutom en moralisk dimension. Vi kan inte lova större reformer av välfärden än vad vi kan betala för. Det skulle leda till skuldsättning och till att vi gör av med resurser som vi då lånar av våra barn. En stabil och stark ekonomi kombinerad med en god hushållning är därför nödvändig för att kunna utveckla välfärden och offensivt verka för den regionala utvecklingen. För att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter måste Västra Götalandsregionen arbeta för en hållbar utveckling med hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska villkor. Västra Götalandsregionen har en unik möjlighet. Regionuppdraget innebär ett ansvar att utveckla både människors möjlighet till arbete och utveckling och till en trygg och tillgänglig välfärd. Uppdragen att bedriva hälso- och sjukvård samt att verka för regional utveckling och tillväxt är nära sammankopplade och i hög grad förutsättningar för varandra. Genom det dubbla uppdraget kan regionen bidra till goda livsvillkor, minska segregering och otrygghet och därigenom motverka ohälsa. Därför vill vi att nuvarande försöksverksamheten permanentas och utvidgas till att omfatta fler områden. Vi vill gå vidare med att stärka regionens roll i arbetsmarknadspolitiken, resursanvändningen inom ramen för EUs strukturfonder samt ett ökat regionalt ansvar för miljöarbetet. Ett liv i hälsa Det är villkoren i det dagliga livet som i första hand påverkar hälsan. Trygghet i vardagen förutsätter tillgång till utbildning och arbete, god välfärd när den behövs, lika fördelning av arbete och makt mellan kvinnor och män både i hemmet och på arbetet är viktiga förutsättningar för ett gott liv och trygghet i ett föränderligt samhälle. Ett långsiktigt folkhälsoarbete måste därför ta sin utgångspunkt i insatser för utveckling, arbete och delaktighet för alla. Därför är insatser för att utveckla demokratin och det demokratiska arbetssättet viktiga insatser också för hälsa och utveckling. Hälsan fördelar sig ojämlikt över Västra Götaland. En stor del av skillnaderna i hälsa kan förklaras av ekonomisk och etnisk segregation, otrygghet och utanförskap. I människors hälsa och ohälsa märks klasskillnaderna mycket tydligt. Människor som står utan arbete och deras familjer drabbas i högre grad av ohälsa. Den strategiskt viktigaste uppgiften för att minska ohälsan är därför att medverka till att skapa ett arbetsliv där alla behövs. Ett arbetsliv som värnar hälsan bygger på en bra arbetsmiljö. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivs på alla arbetsplatser, och alla anställda ska ha tillgång till företagshälsovård. Att verka för trygga arbetsvillkor och skapa moderna, jämställda arbetsplatser som värnar hälsan tillhör de viktigaste utmaningarna. Samhällets insatser måste samordnas för att på bästa sätt stödja människor som på grund av ohälsa eller andra skäl står utanför arbetslivet. Vi vill utveckla samordningen mellan regionen, försäkringskassan, kommunerna och länsarbetsnämnden för 2

3 att ge förutsättningar att komma tillbaka till arbetslivet. Därför ska det finnas samordningsförbund förbund i hela Västra Götaland. Regionen ska bidra till ökad mångfald. Regionens alla verksamheter kan och ska arbeta för ökad mångfald. Det gäller alla verksamheter från sjukvården till regional utveckling. Regionen måste ta vara på och utveckla den tillgång som invånare med utländsk bakgrund har, i form av såväl språkkunskap, kulturkompetens som övrig kunskap och utbildning. Dagens barn och ungdomar är framtidens samhällsbyggare. Vi socialdemokrater vill se till barnens behov i alla verksamheter. Ungdomars erfarenheter och synpunkter på hur Västra Götaland och regionens olika verksamheter ska utvecklas ska tas till vara. Samhället får aldrig svika de barn och ungdomar som startar med de sämsta förutsättningarna och de tuffaste villkoren. Alla beslut måste genomsyras av jämställdhetsperspektivet. Regionen ska särskilt arbeta för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden, arbeta för fler kvinnliga företagare, fler män inom vården och för allas rätt till heltidsarbete. Regionen har ett särskilt ansvar som en av landets största arbetsgivare. Alla behövs. Människor som är fysiskt eller psykiskt funktionshindrade ska ha samma rätt som andra till självbestämmande, att vara aktiva samt att få använda sina kunskaper och erfarenheter. Målsättningen är därför full delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Det här ska vi göra: Samordningsförbund ska finnas i hela Västra Götaland Regionen ska ta vara på den tillgång som invånare med utländsk bakgrund utgör Insatser för att motverka ohälsans utbredning ska förstärkas Arbete och utveckling Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för regional utveckling. En positiv utveckling vilar på allas rätt till arbete. Det är människor i arbete som bär upp välfärden. Därför måste insatser mot arbetslösheten och för tillväxt och sysselsättning stå i fokus. Det finns idag resurser för en kraftfull regional utvecklings- och tillväxtpolitik, men resurserna är splittrade på olika aktörer. Regionens ska agera som en kraftfull partner inom regional utveckling för att tillsammans med kommunerna samla och stärka de aktörer som är involverade i Västra Götalands näringslivsutveckling. Det gäller företag och fackliga organisationer, universitet och högskolor, myndigheter samt andra organisationer. Utveckling i hela Västra Götaland. I Västra Götaland finns områden som har både arbetskraftsbrist och arbetslöshet. Det finns mindre orter med problem till följd av utflyttning samtidigt som andra orter har bostadsbrist på grund av stor inflyttning. För att skapa utveckling i hela Västra Götaland måste drivkraften i tillväxtområdena tas tillvara. Med bättre kommunikationer kan dessa områden gradvis växa ihop och skapa ännu större tillväxtområden. Det ger också bättre möjligheter till arbete och rekrytering för de orter som har problem idag. På så sätt skapas en regional balans i Västra Götaland. Västra Götalands utveckling är beroende av utvecklingen i vår omvärld. Näringslivet verkar i konkurrens på internationella marknader, därför påverkas vi alla av internationella förändringar. Mest påtagligt är det när gamla jobb försvinner i omstruktureringar och nya kommer till. Vi vill verka för en utveckling där företag, samhälle och forskning samverkar för att skapa ett stabilt och växtstarkt näringsliv. Vi vill ge människor trygga möjligheter att växa och utvecklas för att finna nya roller på en arbetsmarknad i förändring. 3

4 Internationella frågor har en stor betydelse för Västra Götalands utveckling. Därför ska Västra Götalandsregionen ha ett utvecklat samarbete med andra europeiska regioner. Det gäller både frågor som rör regionens verksamheter och utvecklingsfrågor som rör hela Västra Götaland såsom infrastruktur och miljö. Det ökande resandet och transporterna ställer krav på mer miljövänlig teknik. Dagens fordon och bränslen är inte förenliga med kraven på ett transportsystem som stödjer en långsiktigt hållbar tillväxt. Insatser för att utveckla bränslesnåla motorer och alternativ till nuvarande drivmedel spelar en helt avgörande roll för att reducera trafikens negativa påverkan på miljön. Miljöteknikutvecklingen inom fordonsindustrin i Västsverige är ett exempel på hur arbetet med miljövänlig teknik skapar arbete och tillväxt, men vi behöver bli ännu bättre. Endast tio procent av nybilsförsäljningen utgörs av miljöfordon. För att möta och stödja utvecklingen måste tillgången på alternativa bränslen utökas så att man i hela Västra Götaland kan välja det miljövänligaste bränslet. Vi vill att Västra Götalandsregionen tar ett nationellt initiativ att samla kunskaper och erfarenheter för att utveckla alternativa miljövänliga bränslen och annan miljövänlig teknik. Bra kommunikationer utvecklar hela Västra Götaland. I en alltmer internationaliserad värld med regionala tillväxtcentrum som drivkrafter för ekonomin blir tillgång till kommunikationer allt mera avgörande. Resande möjliggör arbete, trygghet, utbyten, studier på annan ort och skapar nya erfarenheter. Ökade möjligheter att ta sig fram på järnvägar och vägar gör att företag kan rekrytera fler människor från olika delar av regionen och att varor och gods kan distribueras runt om till kunder och verksamheter. Det bidrar till livskraftiga företag. Västra Götaland behöver ett modernt och effektivt järnvägs- och vägsystem, som klarar pendling, långväga persontrafik och godstrafik. Den framtida utbyggnaden av transportsystem måste skapa bästa möjliga förutsättningar för att en ökad andel av resandet och transporterna, inte minst till Göteborgs hamn, kan ske med minsta möjliga miljöbelastning. Här spelar järnvägar, vägar, sjöfart och möjligheter till kombitransporter en stor roll. Västlänken, Götalandsbanan och en fortsatt utveckling av Västra stambanan är avgörande satsningar för både tillväxt och miljö. Stora investeringar har gjorts i vägar och järnvägar i Västra Götaland. Genom insatser från regeringen, regionen och kommuner har viktiga väginvesteringar beslutats och igångsatts. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. En upprustning och utbyggnad av vägnätet är nödvändig för att klara trafiksäkerheten och för att göra det möjligt för person- och godstrafiken att överhuvudtaget ta sig fram på vissa vägar. De mest avgörande satsningarna är en utbyggnad av E 20, RV 45 och att få till stånd en ny Älvförbindelse och Partihallsförbindelse i Göteborg samt att fullfölja de beslutade investeringarna på RV 40 och E 6. Konkurrera med kunskap. Alla ska ha goda möjligheter till ett livslångt lärande där den enskilde kan söka ny kunskap. Kunskap och forskning är avgörande för sysselsättning och utveckling. Det är också nyckeln till personlig frigörelse och utveckling. Fler måste få möjligheten att studera och forska på högskolenivå. Fler distansutbildningar är en sådan möjlighet. Den utbildning som bedrivs utanför högskolorna, till exempel inom folkhögskolorna och bildningsförbunden, spelar en viktig roll för att öka möjligheterna för alla att utbilda sig och är viktiga institutioner för att öka det livslånga lärandet. Vi socialdemokrater arbetar aktivt för att högskolorna i regionen förstärks. Den forskning som bedrivs på högskolorna ska tas tillvara för att skapa nya arbetstillfällen och företag. Framtida tillväxtsbranscher är allt mer beroende av forskning och utbildning. Därför måste högskolorna 4

5 i Västra Götaland få större fasta forskningsresurser och i högre grad samverka. Antalet utbildningsplatser i den högre utbildningen behöver ökas för att stå i proportion till befolkningens storlek samt näringslivets och den offentliga sektorns behov. Arbetsmarknadsbehovet ska styra dimensioneringen och inriktningen på yrkesutbildningarna. En väl fungerande yrkesutbildningen bidrar till utveckling och underlättar för fler, särskilt ungdomar att få jobb. För att ta tillvara olika kunskaper och kompetenser inom hela utbildningsområdet vill vi utveckla möjligheterna till validering. Regionens sjukhus är kunskapsintensiva organisationer som utifrån nya krav måste förändras för att ständigt befinna sig i utvecklingens framkant. Universitetssjukhusets verksamhet, forskning, utveckling, undervisning och kvalificerad vård är motorn för den medicinsktekniska utvecklingen i regionen. Därför krävs det ett nära samarbete mellan sjukvården, högskolan och universitet och en säker kunskapsöverföring mellan universitetssjukhuset och övriga sjukhus. Regionen ska bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv. Framtida tillväxtsektorer bygger allt mer på kunskap och innovationer. Därför är det avgörande med miljöer där idéer tillåts att utvecklas och där de tas till vara. Regionens engagemang inom miljöteknik- och tekniksektorn, film- och medieindustrin samt design är fortsatt viktigt för utvecklingen i regionen. Regionen ska ha möjlighet att bidra med resurser om så behövs, för att skapa möjligheter till tillväxt och utveckling och därmed fler jobb. Ett exempel på ett sånt initiativ är satsningen på forsknings- och utbildningsinsatser inom fordonsindustrin. Miljöteknikutvecklingen är en självklar och viktig del i regionens utvecklingsarbete. Turismen är en av de snabbast växande branscherna internationellt. Västra Götaland är Skandinaviens mest attraktiva område att besöka. Den positionen ska upprätthållas och förstärkas. Det finns många möjligheter att utveckla turismen i Västra Götaland och därmed skapa fler jobb och goda möjligheter till rekreation. För att lyckas krävs det ett gemensamt arbete inom hela Västra Götaland mellan näringsliv, kommuner och region. Vi vill att regionen ska ta initiativ till att i samverkan marknadsföra hela Västra Götaland som turistregion. Arbete åt alla alla behövs. Många människor har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Vissa grupper har särskilda svårigheter såsom personer med funktionshinder eller utländsk bakgrund. Det finns stora möjligheter att öka sysselsättningen för dem. De representerar kompetenser och resurser som ska tas till vara på ett bättre sätt. Förhållandena på arbetsmarknaden ska kännetecknas av ordning och reda. Kollektivavtalen och arbetsrätten har en oomtvistad betydelse för den goda arbetsmarknaden. Klara spelregler på arbetsmarknaden ger stabilitet och långsiktighet vilket skapar förutsättningar för sysselsättning och tillväxt. I många delar av Västra Götaland är arbetslösheten fortsatt hög, ungdomarna är en särskilt utsatt grupp. En regional arbetsmarknadspolitik är nödvändig för att bättre samordna de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Ett tydligt och ökat regionalt engagemang inom arbetsmarknadspolitiken ger bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Västra Götalandsregionen bör därför bli ett pilotlän genom att få en tydligare roll inom arbetsmarknadspolitiken. Regionen ska gå före i miljöarbetet. Den ekologiska omställningen är vår tids största utmaning som bland annat ställer krav på en förändrad livsstil. Det är en utmaning för alla medborgare, kommuner, region, stat och näringsliv. Västsveriges möjligheter att ta aktiv del i 5

6 omställningen av energisystem måste tas tillvara på ett offensivt sätt: Det handlar om att utveckla alternativa energislag för att minska oljeberoendet. Uppgiften ska förenas med åtgärder för att uppnå ett högre energisparande och en effektivare användning och produktion av energi. Regionens egna verksamheter ska hålla en tydlig miljöprofil och bedriva ett aktivt miljöarbete i samarbete med andra aktörer. Regionen ska utnyttja sin möjlighet som stor inköpare genom att ställa höga krav. Det gäller såväl att ställa krav på utveckling av miljövänliga varor och tjänster, såsom livsmedel, - och att ställa krav på rättvisemärkta varor. På så sätt bidrar regionen både till att förbättra miljön och skapa fler jobb. Regionen ska under perioden minska utsläppen av koldioxid enligt riksdagens klimatmål. Miljöproblemen är gränslösa. Vi påverkar andra länder med de utsläpp som sker här och andra länder påverkar oss. Vi socialdemokrater anser därför att det internationella miljösamarbetet ska ha en mer framträdande roll och intensifieras. Det här ska vi göra: Regionen ska ta ett nationellt initiativ för att utveckla alternativa miljövänliga bränslen Regionen ska verka för att skapa fler gröna jobb Regionen ska verka för att Västsverige intar en framträdande roll i omställningen av energisystem Regionen ska ha möjlighet att förskottera satsningar på väg- och järnvägar i Västra Götaland för att påskynda utbyggnaden Regionen ska i samverkan ta initiativ till marknadsföring av hela Västra Götaland som turistregion Västra Götalandsregionen bör bli ett pilotlän genom att få en tydligare roll inom arbetsmarknadspolitiken Regionens verksamheter ska minska utsläppen av koldioxid enligt riksdagens klimatmål. Regionen ska ställa tydliga krav som stor upphandlare när det gäller miljö, arbetsvillkor och rättvisa Regionens alla verksamheter ska ha ett fungerande miljöledningssystem Kollektivtrafik Västtrafik svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland och ser till att de resande kan ta sig fram på ett enkelt och snabbt sätt. Kollektivtrafiken bidrar till en regionförstoring så att fler får tillgång till en större arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter. Samordning med närliggande regioner är ett viktigt led i detta. Det bidrar till ökad sysselsättning och större tillväxt. En effektiv kollektivtrafik leder också till ökad tillgänglighet till kultur, service och fritidsaktiviteter. Vi vill att fler ska åka kollektivt istället för att ta bilen. Vi vill därför att en rabatt införs för unga vuxna upp till och med 25 år på kort för regionalt resande. Bättre miljö med bättre kollektivtrafik. När fler reser med buss, tåg och spårvagn ökar trafiksäkerheten och trängseln i storstadsområdena minskar. Ett ökat kollektivt resande på bekostnad av resande med bil har en stor positiv inverkan på miljön, luftföroreningarna minskar betydligt vilket skapar bättre livsvillkor för alla. Ett hållbart transportsystem är ett måste för att minska miljöbelastningen. 6

7 Bra kollektivtrafik kräver bättre vägar och järnvägar. För att kunna utveckla kollektivtrafiken krävs stora satsningar på järnvägsnätet, framför allt kräver den ökande pendeltågs- och regionaltrafiken att en tågtunnel i Göteborg, den så kallade Västlänken byggs ut. Det kommer också att kräva nya moderna tåg och bussar. Väl fungerande busslinjer som knyter ihop olika delar av regionen ska utvecklas. En förutsättning för ett ökat resande är att kvaliteten på resorna blir bättre, att informationen förbättras och att taxorna är prisvärda. I takt med att järnvägen byggs ut i Västra Götaland vill vi även förbättra och bygga ut tågtrafiken och öka turtätheten. Vi tror exempelvis att trafiken mellan Göteborg och Vänersborg kan flerdubblas när dubbelspåren är klara. Tågtrafiken mellan Borås, Landvetter flygplats och Göteborg kan byggas ut när banan successivt förbättras och ge bättre service till alla som bor och verkar i detta område. Vi vill även utveckla trafiken på de mindre banorna såsom Bohusbanan, Kinnekullebanan och Viskadalsbanan. Det här ska vi göra: Resandet med kollektivtrafiken ska öka Inom kollektivtrafiken ska en rabatt införas för unga vuxna upp till och med 25 år på kort för regionalt resande Kollektivtrafiken ska byggas ut både på regional och lokal nivå, regionen har ett speciellt ansvar för att den regionala trafiken byggs ut Tillgängligheten till kollektivtrafiken ska öka för alla Kultur Kulturlivet i Västra Götaland ska karaktäriseras av både bredd och djup; från kulturinstitutioner av nationell och internationell betydelse till ideella organisationer och musikliv. Vi vill se ett sjudande kulturliv som alla kan ta del av. Det ska finnas möjligheter för alla att båda utöva och konsumera kultur. Kulturen är en kraft som ger utveckling och välbefinnande. Växa med kunskap och bildning. Klass, kön, etnicitet eller funktionshinder ska inte få hindra människor från att uppleva eller själva utöva kultur. Kulturlivet ska vara öppet för nya konstnärliga uttryck och nya sätt att möta publiken. Grunden är en stark offentligt finansierad kultursektor. Vi socialdemokrater vill att det ska märkas i kulturlivet att Västra Götaland består av människor från många länder, med många språk, traditioner och kulturer. För att kunna leva det goda livet krävs det att vi som invånare har tillgång till ett varierat kulturutbud oberoende av bostadsort eller ursprungsland. Satsa på barn- och ungdomskulturen. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att utvecklas till självständiga och kreativa individer. Barn ska aktivt få skapa och ta del av andras skapande för att tidigt få en naturlig relation till kultur. Kulturen underlättar för barn och ungdom att förstå sig själva och sin relation till omvärlden och är en hjälp i att utveckla kreativitet, fantasi och kritiskt tänkande. Kultur har en avgörande roll som motvikt till kommersiella intressen, som ofta romantiserar våld och droger och ofta står för stereotypa könsroller. Vi vill ge alla barn och unga möjlighet att utveckla sin kreativitet och uppleva professionell kultur i sin vardag. Vi vill satsa särskilda resurser för att stärka barn- och ungdomskulturen. Målet är att Västra Götaland ska bli ledande inom barn- och ungdomskulturområdet och vara en förebild i Sverige. Kultur som kraft i regionala utvecklingen innebär en vidare betydelse än enbart det kulturpolitiska uppdraget. Regionens kulturinstitutioner måste ges möjlighet att upprätthålla god kvalitet för att göra Västra Götaland intressant för människor att etablera sig i och besöka. 7

8 Inom kultursektorn finns det en stark utvecklingskraft som skapar nya arbetstillfällen, både i kultursektorn och i andra näringsgrenar. Alla regionens kulturinstitutioner ska inom sitt grunduppdrag tillse att föreställningar och utställningar får en bred regional spridning. Folkbildningen är viktig för att engagera människor i samhällslivet och för att stärka det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar Västra Götalands utveckling. Vi vill satsa på studieförbunden, folkhögskolorna och folkrörelsernas folkbildningsarbete och på de öppna samlingslokaler som krävs för deras verksamhet. Ett aktivt föreningsliv är en viktig källa för större kulturell mångfald och utvecklad demokrati. Det här ska vi göra: Öka barn och ungdomars tillgänglighet till kultur Västra Götaland ska bli ledande inom barn- och ungdomskulturområdet Mångfalden inom kulturen ska öka genom att fler ideella föreningar inom kulturlivet ska ges möjlighet att starta Vård efter behov Vården ska ges efter behov. Regionens hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men det finns brister. Trots att köerna har blivit kortare är de fortfarande för långa. Med en allt större grupp äldre ökar också behovet av sjukvård. Vi socialdemokrater vill göra vården bättre och möta de utmaningar som står framför oss. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att ha en solidariskt finansierad vård. Dagens vårdbehov ska tillgodoses genom att alla bidrar med resurser genom skatten. Ingen ska behöva fundera på att skaffa sig en privat sjukvårdsförsäkring för att få vård av högsta kvalitet eller behandling inom rimlig tid. Behoven, inte betalningsförmågan, ska vara grunden för prioriteringar inom vården. Vi avvisar möjligheten att köpa sig före inom den offentligt finansierade vården. Vi säger nej till en sjukvård styrd av marknadens drivkrafter. En öppen redovisning av vårdens tillgänglighet, resultat och prioriteringar leder till att behov och problem blottläggs och därmed kan tillgodoses och lösas. På det sättet blir vården mer rättvis. Dolda och gömda behov och problem drabbar alltid de med sämst förutsättningar att hävda sina behov och intressen. Det är orättvist. Hälso- och sjukvården ska huvudsakligen drivas i offentlig regi. Alternativa driftformer är inget mål i sig. När privata entreprenörer utför verksamheter på uppdrag av regionen ska de tillföra ett mervärde och ska följa samma högt ställda krav på kvalitet, insyn, tillgänglighet och personalfrågor som offentlig verksamhet. Västra Götalandsregionen ska vid upphandling anlita företag som följer spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Krav på ökad privatisering av sjukhusvården har skapat en oro bland medborgarna. Vi socialdemokrater delar oron över att välfärdsmodellen, som bygger på idén om alla människors lika rätt till vård, skola och omsorg med hög kvalitet, ska raseras. Vården är för viktig för att göras beroende av kortsiktiga ekonomiska intressen. Regionens sjukhus ska inte säljas ut. Vård på lika och jämställda villkor. Sjukvården ska ges utifrån var och ens unika egenskaper. Idag behandlas män och kvinnor olika inom vården. Därför måste hela kedjan från forskning, behandling, läkemedelsutveckling till bemötande inom vården göras mer jämställd. Förbättrad folkhälsa. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i folkhälsoarbetet genom sin kompetens och breda kontaktyta. Sjukvården i Västra Götaland ska aktivt arbeta utifrån det 8

9 hälsofrämjande perspektivet. Alla sjukhus inom regionen ska klassificeras som Hälsofrämjande sjukhus. Det är i det direkta mötet med patienter och anhöriga som hälso- och sjukvården är som mest hälsobefrämjande. Det handlar om förebyggande arbete som en del i behandlingsplanen och därmed stödja och motivera individen till förändringar. Den förebyggande hälsovården behöver utvecklas till exempel när det gäller ungas psykiska ohälsa och de äldres fallolyckor samt livsstilsrelaterade sjukdomar. Att leva i missbruk är inte värdigt någon människa. Vi socialdemokrater vill arbeta aktivt för en sänkt alkoholkonsumtion och en alkoholfri uppväxt för barn och ungdom, ett narkotikafritt samhälle samt minskat läkemedelsmissbruk. Hälso- och sjukvården ska möta barn på deras villkor. Vi socialdemokrater ser det som en självklarhet att sjukvård för barn ska vara avgiftsfri. Resurserna ska samordnas kring behoven för det enskilda barnet. I områden med stor ohälsa ska extra resurser satsas. Den lokala hälsooch sjukvården och tandvården har stor betydelse för barns hälsa. Många ungdomar har ungdomsmottagningen som sin bas i sjukvården. För ungdomar med psykosociala eller psykiatriska problem är det därför viktigt att vi förstärker ungdomsmottagningarna med kurators- och psykologkompetens. Ungdomsmottagningarna ska också vara öppna på tider som är tillgängliga för ungdomar. En satsning på det förebyggande arbetet bland barn och ungdom är prioriterad. Primärvårdens barnmedicinska mottagningar ska förstärkas med bland annat barnpsykologresurser för att väntetiderna till utredning och behandling ska kortas. Barn och ungdom måste få vård snabbt. Vi är oroade över att antalet fall av ätstörningar, framför allt har antalet unga anorexipatienter ökat kraftigt. Ätstörningarna kryper allt längre ner i åldrarna. Även fetma bland barn ökar oroväckande mycket. Skolhälsovården, ungdomsmottagningarna och vårdcentralerna möter flertalet patienter. Regionen måste här ta sitt ansvar tillsammans med skolhälsovård och kommuner för att bryta trenden krävs en bättre samordning av insatserna. Sjukvård utan köer. Vi genomför nu en nationell vårdgaranti som gör att köerna inom vården avvecklas. Vi vill ha en sjukvård där patienten sätts främst, köer inte existerar och där patienten snabbt och enkelt får kontakt med sin vårdcentral och tid hos sin läkare. Sjukvården ska arbeta köfritt. Ingen patient ska behöva vara ovetande om när behandling eller operation ska ske. Därför ska patienten få besked om tid för behandling eller operation i samband med att läkaren och patienten kommer överens om att en behandling eller operation är nödvändig. På samma sätt ska det fungera med tidbokning för ett första besök till den specialiserade vården. Fritt vårdval. Patienten ska ha ett fritt vårdval till primär- och länssjukvård inom Västra Götalandsregionen och i övriga landet. Det gör att patienter kan söka sig till den läkare, vårdcentral eller sjukhus där hon upplever att hon får en kvalitativt bra vård. Att kunna få vård utanför regionen är en möjlighet, men är inte ett mål i sig. Regionens egen sjukvård ska klara av att ge invånarna i Västra Götaland den vård som behövs. Bra bemötande innebär att patienten sätts i centrum. För att möta allt större krav på vårdens kvalitet och tillgänglighet ska vården organiseras och utföras på ett sådant sätt att patienten sätts i centrum. Patientens möte med sjukvården ska präglas av trygghet och gott bemötande. Möjlighet till fast läkarkontakt ger patienten en mer central roll. Den tekniska och medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter, därigenom kan journal- och läkemedelshantering få en högre kvalitet. Läkaren ska enkelt kunna se, med patientens medgivande, vilka behandlingar och mediciner den tidigare har fått. Genom att låta journalen 9

10 följa patienten minskar risken för misstag på grund av otillräcklig information. Arbetet med personliga journaler inom regionen ska vara slutfört under mandatperioden. Den hälso- och sjukvård man behöver ofta ska vara nära. Den nära sjukvården behandlar de vanligaste förekommande sjukdomarna och vård i livets slutskede. Den nära, lätt tillgängliga, sjukvården kommer att få allt större betydelse. Det behövs mer flexibla öppettider och fler kvälls- och helgöppna mottagningar samt en väl fungerande sjukvårdsupplysning dygnet runt för att få bättre tillgänglighet. Sjukvårdsupplysningen i regionen ska förbättras och stärkas så att alla ska kunna få snabb och professionell rådgivning. Under mandatperioden ska sjukvårdsupplysningen i regionen klara kraven för att kunna bli en del av den nationella sjukvårdsrådgivningen. För patienten är det nödvändigt att vården utformas med kunskaper om lokala förhållanden och villkor för att rätt kunna tillgodose behoven. Den nära vården ska bedrivas i samverkan mellan primärvård, länssjukvård och den kommunala vården. Specialistmedverkan i primärvården krävs för att patienter med omfattande och sammansatta vårdbehov ska få sina behov tillgodosedda nära i sin vardag. De mindre sjukhusen har en viktig roll som nav i närsjukvården. Ett närsjukhus i Angered är ett led i att utveckla närsjukvården i ett område där ett nav för närsjukvården i dag saknas. Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för de äldres vård och omsorg. Då allt fler äldre bor kvar i hemmen ska de medicinska insatserna organiseras för att motsvara de förändrade behoven. Samarbete och helhetssyn mellan olika vårdgivare ska fungera oavsett vem som är huvudman för verksamheten. Patienterna får aldrig drabbas av bristande samarbete. Vi socialdemokrater ska därför utveckla regionens samarbete med kommunerna om läkarmedverkan i den kommunala omsorgen för att säkra en bra utbyggnad och en hög kvalitet. Specialiserad vård när den behövs. Den snabba medicinska och medicinsktekniska utvecklingen skapar möjligheter men ställer också krav på sjukvården. Mer specialiserad vård måste finnas väl utbyggd men delar av den måste koncentreras för att kunna upprätthålla kvalitet och medicinsk säkerhet. Idag är samtliga ambulanser i regionen bemannade med sjuksköterska och behandling påbörjas vid akuta situationer redan i ambulansfärden till sjukhuset. För trygga och säkra transporter också i områden som är svåråtkomliga eller långväga finns det i regionen en fullt utrustad ambulanshelikopter. Det skapar möjlighet att snabbt ge vård samt att fortsätta arbetet med att koncentrera kunskap och resurser för att säkra kvalitet och säkerhet i den specialiserade vården. För att sjukhusen ska kunna fortsätta tillhandahålla högt kvalificerad vård i ett internationell toppskikt krävs kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling för enskilda medarbetare, och att sjukhusen är öppna för förnyelse och utveckling av behandlingsmetoder och arbetsorganisation. Psykiatrin ska kännetecknas av en helhetssyn på patienten och dennes psykiska sjukdom och funktionshinder. Den psykiatriska vården är eftersatt. Det får inte fortgå. Psykiatrin inom Västra Götaland ska förbättras och förstärkas. För de som har ett psykiskt funktionshinder eller sjukdom är det angeläget att utveckla omhändertagandet och vårdkedjorna. Samverkan mellan sjukhusen, primärvården och kommunerna ska förbättras. För vuxna med psykisk ohälsa sker förstärkning av de vuxenpsykiatriska insatserna i hemmet/särskilda boendeformer genom etablering av mobila team under jourtid. Ungdomar i gränslandet mellan barn- och vuxenpsykiatri utsätts ofta för bristande kontinuitet. För att vårdbehoven hos ungdomar i åldersgruppen ska tillgodoses måste barn- och ungdomspsykiatrins och vuxenpsykiatrins insatser samordas och utvecklas. Det är också 10

11 viktigt att det finns kompetens inom primärvården för att möta människor med psykisk ohälsa. Tillgång till beteendevetenskaplig kompetens ska därför erbjudas vid alla vårdcentraler. Psykiska sjukdomar är vanligt förekommande hos personer med missbruk. Det måste finnas en medvetenhet om att denna dubbla problematik är vanlig. Regionen och kommunerna har tillsammans ansvar att erbjuda insatser. Missbruk och psykisk sjukdom ska behandlas samtidigt. Behandlings- och stödinsatserna måste ges på ett sådant sätt att den uppfattas som ett attraktivt erbjudande och att de är lättillgängliga och samordnade. Det är inte bara barn och ungdomar som drabbas av ätstörningar och andra självskadebeteenden. Idag finns det brist på vårdplatser för patienter över 25 år. Vi vill därför att slutenvården för dessa ska utvecklas. Alla har rätt till en god tandhälsa. Tack vare tidigare satsningar på tandvården och den fria barn- och ungdomstandvården har allt fler i vår region en god tandhälsa. Men på senare år har priserna stigit och många avstår från tandvård av ekonomiska skäl. Vi socialdemokrater vill vända utvecklingen. Därför vill vi stärka den förebyggande tandvården och frisktandvården för att stimulera till regelbundna besök hos tandvården genom abonnemangstandvård. De allra flesta har tandvårdskostnader som håller sig på en rimlig nivå tack vare god tandhälsa, men några gånger i livet behöver nästan alla genomgå större behandlingar och då kan kostnaderna för den enskilde bli mycket höga. I väntan på ett statligt högkostnadsskydd för tandvård vill vi pröva möjligheten till att införa ett regionalt högkostnadsskydd. Det finns skillnader i tandhälsa mellan olika områden i regionen, därför behövs ökade insatser för att förbättra tandhälsan Uppgiften för barn- och ungdomstandvården är att ge alla barn och ungdomar en god tandvårdsstart i livet genom en tandvård med stort inslag av förebyggande åtgärder. Syftet är att utveckla en god egenvård hos barnet, liksom att se till att barn med särskilda tandvårdsbehov snabbt hamnar på rätt vårdnivå. Mer och bättre vård för pengarna. En allt äldre befolkning, snabb medicinsk och medicinskteknisk utveckling är utmaningar för framtidens hälso- och sjukvård, men det skapar också möjligheter. Regionen har genom ett målmedvetet arbete för att minska kostnader och korta köer lyckats ge mer vård för pengarna. Det är ett arbete som måste fortsätta. Vårdens verksamheter ska organiseras på ett mer effektivt sätt. På många håll finns goda erfarenheter och kunskaper om hur vården kan förbättras för att öka tillgängligheten. Dessa kunskaper måste tas tillvara på ett systematiskt sätt för att ge alla ökad tillgänglighet till sjukvården. Det här ska vi göra: Sjukvård för barn- och ungdomar ska vara avgiftsfri Sjukvården ska arbeta köfritt Under mandatperioden ska arbetet med personliga journaler slutföras Sjukvårdsupplysningen i regionen ska förbättras och stärkas så att alla ska kunna få snabb och professionell rådgivning För att vårdbehoven hos ungdomar i åldersgruppen ska tillgodoses måste barn- och ungdomspsykiatrins och vuxenpsykiatrins insatser samordas och utvecklas Vi vill pröva möjligheten till ett regionalt högkostnadsskydd för tandvård Vi ska utveckla sjukvården så att mer och bättre vård ges för pengarna 11

12 Utveckla och förstärka den vuxenpsykiatriska vården Personal Regionen ska vara ett föredöme som arbetsgivare. En attraktiv arbetsplats förutsätter att de anställda har stort inflytande över den egna arbetsplatsens utformning och utveckling. Ska vi klara det räcker det inte med att erbjuda meningsfulla arbeten. Regionens arbetsplatser ska bli mönsterarbetsplatser. Målet för personalpolitiken ska vara attraktiva arbetsplatser som präglas av jämställdhet, mångfald och utvecklingsmöjligheter i det egna arbetet. Huvuduppgiften är att utveckla regionens verksamhet, främja ett modernt ledarskap, korta beslutsvägarna, skapa goda arbetsvillkor och öka inflytandet för de anställda. Friska arbetsplatser. Sjukfrånvaron ska minska genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och tidiga rehabiliteringsinsatser. Den tidigare kraftiga ökningen av sjukfrånvaron har brutits, men är fortfarande alldeles för hög. Regionen måste på ett tydligt sätt ta sitt rehabiliteringsansvar för de som är långtidssjukskrivna och aktivt arbeta för att förebygga och åtgärda orsaker till sjukfrånvaron. Ett sätt att göra det är att förstärka regionens företagshälsovård. Projektet Livsstil i Väst som bedrivs tillsammans med AB Volvo har varit framgångsrikt och är ett föredöme i arbetet för friska arbetsplatser. Heltid ska vara rättighet - deltid en möjlighet. Antalet heltider ska öka, de många tillfälliga anställningarna minska, Vi socialdemokrater kräver att alla som arbetar ofrivillig deltid ska erbjudas en möjlighet till heltidstjänst. Heltid ska utgöra norm vid tillsvidareanställning. Vi vill också att antalet timanställda ska minimeras. Regionen ska vara ett föredöme i att skapa möjligheter för att förena arbete med föräldraskap. Personlig utveckling. Regionens förmåga att vara en kraft i utvecklandet av välfärden bygger på personalens arbete, deras engagemang och kompetens. Personalens kompetens ska därför bättre tas tillvara och ständigt utvecklas. Det gäller bland annat att ta vara på personalens idéer och att förmedla goda exempel. Varje anställd ska ha en personlig utvecklingsplan som tillgodoser utvecklings- och utbildningsbehov. Det ska också finnas ett arbetsklimat som uppmuntrar till kontinuerlig kompetensutveckling i det vardagliga arbetet. Kompetensutvecklingen ska ge möjlighet till arbetsuppgifter med annat innehåll och större ansvar. För att en arbetsplats ska vara attraktiv krävs en rättvis lönesättning. Vi socialdemokrater vill därför att regionen ska ha ett lönesystem som stimulerar till utveckling av det egna arbetet och skapar konkurrenskraftiga löner som motsvarar utbildning, erfarenhet och ansvar. De omotiverade skillnaderna som finns i mäns respektive kvinnors löner är oacceptabla och ska upphöra. Att män och kvinnor har samma förutsättningar och villkor ska vara en självklarhet inom Västra Götalandsregionen. Regionen ska vara en föregångare och normgivare i att aktivt förändra genusordningen. Regionen ska aktivt arbeta för att både män och kvinnor tar ut föräldraledighet. Uppgifter och positioner ska vara jämt fördelade liksom inflytande och makt. För att öka den kulturella mångfalden är det nödvändigt att arbetet kring dessa frågor integreras i verksamheten. Vid planering, beslut, genomförande och uppföljning ska mångfaldsaspekter beaktas. Språkliga och kulturella kompetenser måste ses som en tillgång för organisationen och detta ska synas i handling, i rekrytering och i ledning. Därför är det viktigt att öka personalens kunskaper om värdet av mångfald. 12

13 Medarbetare och chefer i regionen ska spegla befolkningens sammansättning. Då känner invånarna igen sig och känner en större delaktighet. Detta ökar också möjligheten att ge bra service och ökar trovärdigheten för regionen. Regionens arbetsplatser ska bli mönsterarbetsplatser, därför ska vi: Inom mandatperioden ska sjukfrånvaron inte vara större än på den övriga arbetsmarknaden Inom mandatperioden ska regionen ha samma sysselsättningsgrad som övriga arbetsmarknaden Andelen tillfälliga anställningar ska reduceras till 10 procent inom fem år Regionen ska verka för att fler män tar ut sin föräldraledighet Ta initiativ för att de omotiverade skillnaderna som finns i mäns respektive kvinnors löner ska upphöra. Regionen ska minska sitt beroende av bemanningsföretagen Medarbetare och chefer i regionen ska spegla befolkningens mångfald 13

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011 04 29 Tack till alla på avd. 14 för den fina hjälpen. Skickar en särskild tanke till dig Ulrika, för att du stillade min oro. Varma kramar Majsan 14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland

Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland Västra Götalandsregionen Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland Framtidskontrakt 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning Ett Västra Götaland

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Framtidstro och hållbar välfärd

Framtidstro och hållbar välfärd Framtidstro och hållbar välfärd Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2013 Presskonferens 9 maj Förslag till budget 2013 Framtidstro och hållbar välfärd Investeringar i hälsa för att klara utmaningarna.

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISK POLICY Västra Götaland

FOLKHÄLSOPOLITISK POLICY Västra Götaland FOLKHÄLSOPOLITISK POLICY Västra Götaland 1 DENNA FOLKHÄLSOPOLITISKA POLICY har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, den ideella sektorn och andra folkhälsoaktörer. Processen

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa. På INDIVIDNIVÅ är sambandet mellan inflytande

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015 Vision TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2 Framtidskontraktet Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version nr 2 Uppdaterad den 4 april klockan.54 En bra välfärd gör att människor växer och jobben

Läs mer

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet Politiskt program Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård skall finansieras solidariskt och utföras på lika villkor för alla och kunna erbjudas av en mångfald

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer