Risk och kapitaltäckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk och kapitaltäckning"

Transkript

1 Risk och kapitaltäckning 2011 Ikano Bank SE Org nr

2 Risk och kapitaltäckning Denna information avser Ikano Bank SE med organisationsnummer Dokumentet innehåller information om bankens kapitaltäckning och riskhantering och avser sådan information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). Verksamheten Ikano Bank SE är en nischbank med ett fåtal produkter där banken byggt upp en stor kompetens. Ikano Bank bedriver bankverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Verksamheterna i Danmark, Norge och Finland bedrivs som filialer till den svenska verksamheten. Banken har också en filial i Storbritannien för utgivande av Visakort. Inom verksamheten finns tre affärsområden: Corporate, Sales Finance och Consumer. Banken har som avsikt att öppna filial i Nederländerna under 2012 med IKEA som partner. Banken utökar därmed antalet marknader inom Affärsområdet Sales Finance. Corporate Affärsområde Corporate utgörs huvudsakligen av finansiella tjänster som leasing och hyra till företag och organisationer. Huvudinriktningen är finansiering av kontorsrelaterade produkter. Affärsområdet finns representerat i Sverige, Danmark och Norge. Sales Finance Affärsområde Sales Finance utgörs av kortverksamhet. Inom kortverksamheten administreras och marknadsförs tjänster för finansiering och säljstöd till framförallt detaljhandeln. Affärsområdet är representerat på alla våra geografiska områden och tjänster som erbjuds är säljstödjande konsumentfinansiering, Visaoch MasterCardkort, förmånskort, bonushantering samt säljstödjande informationstjänster. Den största samarbetspartnern är IKEA, från vilken banken har sitt ursprung. Under åren har flera partners tillkommit, såväl nationella som nordiska samarbetspartners som täcker flera av de geografiska marknaderna. Consumer Affärsområde Consumer utgörs av traditionell bankverksamhet och riktar sig till privatpersoner med enkla förmånliga tjänster för sparande och lån. Tjänster som erbjuds är räntebärande sparkonton, lån utan säkerhet och bolån. En rationell hantering möjliggörs genom att kunderna själva utför en del av arbetet via Internet eller telefon. Utlåning erbjuds i form av olika blancolåneprodukter, bolån och kreditkort med Visakoppling. Bolånen erbjuds i samarbete med Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), vilket innebär att lånen förmedlas till och lånas ut av SBAB med det profilerade produktnamnet Ikano Bolån. Blancolån och Visakort erbjuds i Sverige, Danmark och Norge medan inlåning och bolåneprodukter hittills endast erbjuds den svenska marknaden. Riskhantering Banken är i sin affärsverksamhet exponerad för olika risktyper. Bankverksamheten bygger på in- och utlåning till privatpersoner och små och medelstora företag. Bankens riskbenägenhet är låg och all volymtillväxt sker under kontrollerat och medvetet risktagande. Riskhanteringen syftar till att tillförsäkra att riskerna inte överstiger den risktolerans som är fastställd av styrelsen. Banken hanterar kreditrisk, operativ risk, marknadsrisk samt likviditetsrisk. Organisation och ansvar Styrelse och VD är ytterst ansvarig för riskhanteringen i Ikano Bank. För att säkerställa god riskhantering utformar styrelsen policies som bl.a. anger riskaptit och risklimiter. Kontrollfunktionen ansvarar för uppföljning och återrapportering till styrelse och ledning. Kontrollorganisationen baseras på modellen Three lines of defence vilket innebär att hantering och kontroll av verksamhetens risker delas upp i tre försvarslinjer. Operativ verksamhet - första försvarslinjen är den operativa verksamheten som äger och hanterar risker i den dagliga verksamheten. Här ingår VD/ledning och affärsansvariga samt stödfunktioner. För varje affärsområde och stödfunktion finns en riskkoordinator som ansvarar för rapportering och dialog med riskkontrollfunktionen i andra försvarslinjen. Riskkontrollfunktionen - andra försvarslinjen är den oberoende kontrollfunktionen som ansvarar för att identifiera, kvantifiera och rapportera risker. Riskkontroll ansvarar för att implementera och följa upp de policies och regler som styrelsen har beslutat. Funktionen Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

3 ska även bistå med råd och stöd för affärsfunktionerna. Ansvarig för riskkontroll driver bankens interna kapitalutvärderingsprocess (IKU) på styrelsens uppdrag. Internrevision - tredje försvarslinjen är internrevisionen som oberoende ska granska första och andra försvarslinjen, vilket innebär att genom att testa och utvärdera effektiviteten i riskhanteringen och kontrollfunktionerna säkerställa kvalitet i bankens riskhantering. Funktionen är direkt underställd styrelsen. Internrevision Riskkontrollfunktion Operativ verksamhet Kreditrisk Kreditrisk är bankens största risk och definieras som risken att motparten inte fullföljer sina åtaganden mot banken. Kreditrisk uppstår i bankverksamheten vid utlåning till hushåll och företag samt vid placeringar av bankens likviditetsportfölj genom de placeringar i räntebärande värdepapper som banken gör. Placeringarna avser overnightplaceringar samt investeringar i värdepapper med hög likviditet i kreditinstitut och företag med och god rating i enlighet med bankens finanspolicy och likviditetsstrategi. Denna typ av kreditrisk benämns som motpartsrisk och hanteras av bankens treasuryfunktion. Kredithantering Bankens utlåningsverksamhet består av produktområdena leasing, kortkrediter och blancolån. Samtliga produktområden är inriktade på mängdhantering med små enskilda engagemang. Banken använder sedan lång tid tillbaka scoringmodeller vid bedömning av kreditrisk. I ansökanscoring beräknas risken för fallissemang innan krediten ges. Resultatet av ansökanscoringen ger en poängsumma på en skala som speglar sannolikheten för fallissemang. Värderingen kompletteras med information från upplysningsbolag före slutligt godkännande av krediten. Om risken överstiger den internt maximalt accepterade riskexponeringen ges avslag. Förutom ansökanscoring arbetar Ikano Bank även med olika typer av beteendescoringmodeller. Bankens modeller för bedömning av reserveringsbehov, s.k. PD-modeller (Probability of Default), baseras på Basel II:s principer för avancerade modeller. Leasing Affärsområde Corporate består i huvudsak av leasing av kontorsutrustning (minileasing). I affärsområdet ingår också factoring som är en tilläggsprodukt för de partners som har en omfattande fakturering till företagskunder. Leasingavtalen genereras i huvudsak av partners som säljer kontorsutrustning. Ikano Bank har med flera partners haft ett mångårigt samarbete. I många fall finns återköpsavtal vid fallissemang av partnern samt restvärdesgaranti när leasingavtal löper ut. Verksamheten har koncentrerats på ett fåtal objektstyper, där det finns god intern kompetens kring andrahandsmarknader i de fall återköpsgarantier saknas. Kreditvärdering sker genom upplysningsbolagens scoring- och ratingmodeller samt sedvanliga kreditupplysningar. Limiter för större engagemang beslutas i de lokala kreditkommittéerna och de största engagemangen går vidare till den centrala kredit- och riskkommittén. Uppföljning av limiter på partners och större engagemang sker frekvent under året. Kortkrediter Utlåning i form av kortkrediter utgörs av små revolverande krediter och finns representerade i affärsområde Sales Finance och Consumer. De flesta kortkrediter har ett storecard med eller utan VISA eller Mastercard kopplat till sig. Kortkrediter hanteras från Älmhult, Danmark, Norge och Finland. Krediterna genereras genom de partners inom handel som banken samarbetar med och genom distribuering av kort via internet. Blancolån Utlåning i form av blancolån finns inom affärsområdet Consumer. Blancolån är lån utan säkerheter till privatpersoner. Försäljning av blancolåneprodukterna sker genom olika typer av media. Uppföljning av de olika försäljningskanalerna sker regelbundet. De flesta produkterna säljs med individuell prissättning där priset är en spegling av den riskklass som kunden tillhör vid ansökningstillfället. Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

4 Motpartsrisk Den kreditrisk som uppstår vid handel med finansiella instrument benämns som motpartsrisk. Risken innebär att motparten i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sin betalning eller leverera säkerheter i enlighet med vad som överenskommits. Exponeringen per motpartsgrupp begränsas genom limiter och ratingkrav vilket anges i bankens finanspolicy. Operativ risk Ikano Bank definierar operativ risk som risken för direkta eller indirekta förluster som orsakats av bristfälliga eller felaktiga interna processer, rutiner och system, handläggningsfel eller yttre händelser och faktorer. Ikano Bank har som internetbank ett starkt beroende av IT-system och telefoni. Uppföljning av inträffade incidenter och förbättring av tillgänglighet är prioriterade områden. Banken har ett incidentrapporteringssystem. Hot och risker analyseras löpande. Policies, riktlinjer och rutinbeskrivningar finns för att förebygga och skadebegränsa operativa risker. Den centrala riskorganisationen samordnar arbetet med operativa risker men för den operativa risken i affärsverksamheten ansvarar respektive chef. Årliga riskgenomgångar görs med ledningen för de olika verksamheterna, där de största riskerna värderas och hanteras i en handlingsplan. Nya produkter, partners och IT-system genomgår en riskvärdering som omfattar operativ risk. Målet är att säkerställa effektiva processer och minimera de operativa riskerna så att bankens kunder och övriga intressenter upplever att Ikano Bank har en hög säkerhet och tillgänglighet. Valutarisk Valutarisk är risken för att ett verkligt värde eller framtida kassaflöde varierar på grund av förändringar i valutakurser. För Ikano Bank uppstår valutaexponering som transaktionsexponering, redovisningsmässig exponering (då redovisningsvalutan är i euro) samt vid nettoinvestering i utländska filialer. Alla flöden hanteras i en koncerngemensam multi currency cash pool. Nettoexponeringar säkras centralt av treasuryfunktionen. Den redovisningsmässiga exponeringen hanteras genom säkringsredovisning. En känslighetsanalys per 31 december 2011 visar att en ökning av valutakursen med 10% ökar den totala nettoexponeringen med 27 keur. Ränterisk Ränterisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk uppstår när inutlåning inte är optimalt matchat. Bankens inoch utlåning är till största delen kortfristig med en löptid på upp till 3 månader, vilket framgår i tabellen nedan. Enligt bankens finanspolicy ska ränterisken minimeras så att eventuell resultatpåverkan begränsas. Detta görs med hjälp av räntederivat. Exponeringen beräknas som den förändring av marknadsvärdet som uppstår vid 2% parallellförskjutning, upp eller ned, av avkastningskurvan. Den maximala exponeringen regleras i bankens finanspolicy. Räntebindningstiden för bankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen visas i tabellen nedan. Marknadsrisk Marknadsrisk är risken för resultatförsämring eller förlust på grund av ogynnsamma marknadsrörelser. Banken handlar varken för egen eller kunders räkning med derivat eller finansiella instrument. Banken har därför inget kapitalkrav enligt reglerna för marknadsrisker. Värdepapper innehas för att hålla tillräcklig likviditet enligt likviditetsföreskrifterna. Derivatprodukter handlas för att minimera positioner i affärsbalanser som uppkommer i in- och utlåningsverksamheten för kunder. Marknadsrisken hanteras av bankens treasury funktion. Marknadsrisken omfattar ränterisk och valutarisk. Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

5 Ränteexponering - räntebindningstider för tillgångar och skulder Längre än 3 mån men högst 6 mån Längre än 6 mån men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Utan ränta Totalt Återstående räntebindnings tid i genomsnitt 2011 meur Högst 3 mån Tillgångar Utlåning till kreditinstitut ,2 år Utlåning till allmänheten ,2 år Leasingfordringar ,4 år Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,2 år Övriga tillgångar ,2 år Summa Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut ,2 år In- och upplåning från allmänheten ,3 år Emitterade värdepapper ,4 år Övriga skulder ,1 år Efterställda skulder ,4 år Eget kapital och obeskattade reserver år Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder Räntederivat, fast ränta erhålls 1) ,1 år Räntederivat, fast ränta erläggs 1) ,5 år 1) Nominella värden Likviditetsrisk Ikano Bank definierar likviditetsrisk som risken för att inte kunna fullgöra betalningar vid förfall, utan att kostnaden ökar avsevärt, eller i sista hand, att inte alls kunna fullgöra betalningsåtaganden. Till definitionen kopplas också risken för att inte kunna få förnyad finansiering vid förfall, den s.k. refinansieringsrisken. Matchning av tillgångar och skulder, både vad gäller löptid och volym, samt en god tillgång och bra spridning på finansieringskällor utgör grunderna i bankens likviditets- och finansieringsstrategi. Likviditetsnivån ska alltid vara tillräcklig, vilket innebär att det ska finnas en likviditetsreserv, att betalningsåtaganden ska kunna uppfyllas och att det ska finnas en beredskap att snabbt stärka likviditeten vid behov. Bankens hantering och kontroll av likviditetsrisk ska vara centraliserad och likviditetsrisken ska reflekteras i bankens internprissättning. Likviditetsrisken hanteras av bankens centrala Treasuryfunktion och kontrolleras av den oberoende riskkontrollfunktionen. Bankens styrelse får löpande rapportering om bankens likviditetspositioner och utveckling av likviditeten. Likviditetsrisken hanteras främst genom limiter, god likviditetsplanering samt mätning och analyser. Styrning och uppföljning sker mot de likviditetsmått som anges i bankens Finanspolicy. Likviditetsplanering är en väsentlig del av likviditetshanteringen och prognoser upprättas löpande i syfte att styra och kontrollera verksamhetens totala likviditet. Daglig uppföljning sker avseende framtida likviditetsbehov såväl som limit för minsta tillåtna intradagslikviditet. Om en avvikelse inte bedöms kunna återgå till minsta tillåtna volym inom tre dagar ska åtgärder vidtas för att återställa likviditeten till tillåten nivå. Banken utför regelbundet s k stresstester av likviditeten i syfte att öka beredskapen och utvärdera bankens betalningsförmåga under förutsättningar som avviker från normala förhållanden. Analyserna utgår från bankens risktolerans och omfattar både företagsspecifika och marknadsrelaterade problem med varierande grad av stress och varaktighet. Exempel på händelser som analyseras är stora uttag i inlåning från allmänheten samt att tillgången till marknadsfinansiering inte längre är möjlig. Banken har en beredskapsplan innehållande handlingsplaner för möjliga, om än mindre sannolika, allvarliga likviditetssituationer. Beredskapsplanen träder in om banken skulle hamna i en situation som visar att likviditetsreserven riskerar att hamna under lägsta tillåtna nivå inom en tidsperiod om 12 veckor. Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

6 Mätning och uppföljning av balansräkningens struktur och likviditetsexponering avseende återstående löptid på tillgångar och skulder utförs kontinuerligt. Såväl kontraktuella förfall som beteendemodellerade förfall analyseras. I tabellen nedan framgår bankens löptidsexponering utifrån redovisade kassaflödens kontraktuella återstående löptid samt förväntad återstående löptid per Inlåning från allmänheten utgörs av icke-tidsbunden och tidsbunden inlåning. Hela inlåningen från allmänheten redovisas i tabellen för kontraktuell återstående löptid i kolumnen På anfordran, då motparten alltid har en möjlighet att välja när återbetalning skall ske. Analyser av de beteendemässiga kassaflödena visar dock på att inlåningen är en långsiktig och stabil finansieringskälla och löptidsfördelningen av inlåning från allmänheten fördelar sig därför i praktiken över flera tidsintervaller. De historiska kassaflödena visar också att lånefordringar till allmänheten flödar in i betydligt snabbare takt än kontraktuellt förfall på grund av förtida återbetalningar från kunder, medan leasingfordringar och övriga fordringar flödar in i en takt som mer motsvarar de kontraktsmässiga flödena. Beteendemässiga kassaflöden från övriga poster i balansräkningen följer i stort de avtalade flödena. Likviditetsriskexponering - redovisade kassaflöden fördelade utifrån återstående kontraktuell löptid meur På anfordran < 3 m 3-6 m 6-12 m 1-2 år 2-3 år 3-5 år > 5 år Utan löptid Tillgångar Skulder och eget kapital Likviditetsreserv och likviditetsportfölj Ikano Bank SE s likviditet hanteras inom ramen för bankens likviditetsportfölj. Likviditetsportföljen består av tillgodohavanden hos banker, kort utlåning till kreditinstitut samt placeringar i likvida räntebärande värdepapper, vilka med kort varsel kan realiseras och omsättas till kontanter. I likviditetsportföljen inberäknas inte outnyttjade kreditfaciliteter. Sammansättning och storlek på bankens likviditetsportfölj regleras i finanspolicyn, vilken är fastställd av bankens styrelse. Likviditetsportföljen ska enligt denna policy alltid uppgå till minst 7,5% av inlåning från allmänheten varav 40% ska hållas som en likviditetsreserv. I likviditetshanteringen upprätthålls också en likviditetsreserv. Likviditetsreserven tillsammans med överskottslikviditeten placeras i räntebärande värdepapper på den svenska marknaden. Finansinspektionen har i föreskrifter om hantering av likviditetsrisker, FFFS 2010:7, infört en definition av likviditetsreserven, vilken i nedan tabell benämns "Likviditetsreserv (enligt definition i FFFS 2010:7). Likviditetsportföljen uppgick till 353,4 meur per 31 december Av denna utgör bankens likviditetsreserv (enligt Ikano Bank s definition) 298,6 meur placerat i räntebärande värdepapper. Av dessa placeringar kvalificerar 50,8 meur i den likviditetsreserv som definieras i Finansinspektionens föreskrifter. Limiter föreligger för respektive emittent i enlighet med styrelsens instruktioner. Tillgångarna är likvida på privata marknader och belåningsbara i Riksbanken. Ingen av tillgångarna är ianspråktagna som säkerheter och inga osäkra fordringar föreligger. Värdering har gjorts till marknadsvärde. Utöver likviditetsportföljen tillkommer erhållna kreditfaciliteter till ett totalt belopp på 145,7 meur. Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

7 Sammanställning över likviditetsreserv keur 31 dec 2011 Kassa samt tillgodohavande hos centralbanker och andra banker Värdepapper emitterade av offentliga enheter Andras säkerställda obligationer Likviditetsreserv (enligt definition i FFFS 2010:7) Värdepapper (ej inkluderade i reserven ovan) Total likviditetsportfölj Andra likviditetsskapande åtgärder Outnyttjade kreditfaciliteter Finansieringskällor Den långsiktiga finansieringsplaneringen syftar till en väl diversifierad finansiering där hänsyn tas till riskfördelning och finansieringskostnader. Banken har som långsiktig målsättning att kvoten inlåning/totala tillgångar ska uppgå till 70%. Sammanställning över finansieringskällor keur 31 dec 2011 Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Efterställda skulder Eget kapital Övrigt Summa Efterställda skulder; 3% Emitterade värdepapper; 8% Eget kapital; 9% Övrigt; 7% Skulder till kreditinstitut; 7% In- och upplåning från allmänheten; 66% Övrig information keur 31 dec 2011 Balansomslutning Utlåning till allmänheten In- och upplåning från allmänheten Kvot inlåning/totala tillgångar 66% Kvot likviditetsportfölj/inlåning 25% Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

8 Kapitalhantering och kapitaltäckning För fastställande av lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. De lagstadgade reglerna om kapitaltäckning och stora exponeringar bidrar till att stärka motståndskraften mot finansiella förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal Sammanställning över kapitalbas och kapitalkrav ska täcka de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket för Ikano Bank omfattar kapitalkraven för kreditrisker, operativa risker och valutarisker. Ikano Bank har en kapitaltäckning som överstiger de lagstadgade minimikraven, de s.k. Pelare 1-kraven i kapitaltäckningsreglerna. En sammanställning över bankens kapitalbas och lagstadgade minimikapitalkrav presenteras i nedanstående tabell. keur 2011 Primärt kapital Supplementärt kapital Kapitalbas netto Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden Kapitalkrav för valutakursrisk Summa kapitalkrav Kapitaltäckningskvot 1,89 Kapitaltäckningsgrad 15,1% Kapitalbas Minst hälften av ett instituts kapitalbas måste utgöras av primärt kapital. Det primära kapitalet i Ikano Bank utgör 78% av kapitalbasen och består av eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar, uppskjuten skattefordran samt orealiserade värdeförändringar redovisade i fond för verkligt värde. Det supplementära kapitalet i kapitalbasen får högst uppgå till ett belopp motsvarande det primära kapitalet. Per balansdagen uppgår supplementärt kapital till 29% av primärt kapital och består av tidsbundna förlagslån. De tidsbundna förlagslånen är efterställda skulder, vilket innebär att de medför rätt till betalning först efter det att övriga fordringsägare erhållit återbetalning. Nedan visas en specifikation av Ikano Banks kapitalbas per 31 december Specifikation av kapitalbas keur 2011 Primärt kapital Redovisat eget kapital i balansräkningen Obeskattade reserver (73,7% därav) Avgår: - Immateriella tillgångar och uppskjutna skattefordringar Orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond för verkligt värde -33 Summa primärt kapital Supplementärt kapital Tidsbundna förlagslån Summa supplementärt kapital Total kapitalbas Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

9 Kapitalkrav Vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisk använder banken schablonmetoden och vid beräkning av kapitalkrav för operativa risker används basmetoden. I kapitalkravsberäkningen betraktas all utlåning som blancoutlåning, d v s ingen hänsyn tas till de säkerheter som finns för utlåning till företag. Den lägre risk som uppstår då privatkunder tecknar låneskyddsförsäkring beaktas inte i beräkning av kapitalkrav. Enligt kapitaltäckningsreglerna ska kapitalbasen minst motsvara summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Ikano Bank har en kapitaltäckning som överstiger dessa lagstadgade minimikrav. En specifikation över kapitalkravet för Ikano Bank per 31 december 2011 visas nedan. Specifikation av kapitalkrav keur 2011 Kreditrisk enligt schablonmetoden Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Oreglerade poster Exponeringar i form av säkerställda obligationer 114 Övriga poster Summa kapitalkrav för kreditrisker Operativa risker Basmetoden Summa kapitalkrav för operativa risker Valutarisk Valutarisk Summa kapitalkrav för valutarisker Totalt minimikapitalkrav Intern kapitalutvärdering För att säkerställa att Ikano Banks interna kapital är tillräckligt görs intern kapitalutvärdering (IKU) under Baselregelverkets pelare 2. Processen är styrelsens verktyg att för att kunna bedöma behovet av eventuell förändring i kapitalkravet vid ändrade förutsättningar. Detta kan vara strategiska affärsmässiga beslut eller omvärldshändelser som påverkar verksamheten och dess utveckling. Banken genomför stresstester och scenarioanalyser för att kunna göra bedömning om eventuellt ytterligare kapitalbehov. Denna bedömning görs för alla identifierade risker under Pelare 2. Riskkontroll ansvarar för att driva processen för bankens kapitalplanering. Detta görs årsvis och är integrerat med bankens strategiarbete. Planen följs upp löpande och övergripande riskanalys görs årligen för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov. Genomförande och resultat av kapitalutvärderingsprocessen rapporteras årligen till Finansinspektionen. Ikano Bank har som mål att kapitaltäckningsgraden inte ska understiga 14 %, att jämföra med lagstadgat kapitalkrav på 8 %. Denna buffert utgör en extra marginal anpassad för bankens riskprofil, identifierade risker utifrån sannolikhet och ekonomisk påverkan, stresstester, förväntad utlåningsexpansion, strategisk handlingsfrihet och omvärldsförändringar. Banken har en kapitalbas om 276 meur att jämföra med kapitalkravet om 146 meur. Banken har således en god kapitaltäckning som uppfyller såväl lagstadgade som internt ställda krav. Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

10 Information om kreditrisk Totala exponeringar för kreditrisk och kapitalkrav per exponeringsklass samt genomsnittligt exponeringsbelopp för perioden visas nedan. Periodens genomsnittliga exponeringsbelopp grundas på beräkningar av exponeringar för varje kvartal under perioden. Med totala exponeringar avses exponeringar i balansräkningen efter reservering för kreditförluster samt ej utnyttjade krediter och andra åtaganden. Exponeringsklassen Oreglerade poster enligt kapitaltäckningsreglerna avser poster förfallna med mer än 90 dagar. Specifikation av totala exponeringar för kreditrisk fördelat på exponeringsklass Geografisk fördelning av totala exponeringar Danmark 9% Finland Norge 1% 19% Sverige 70% Kreditportföljen fördelad på sektorer Hushållssektor 75% Offentlig sektor 2% 2011 meur Total exponering Kapitalkrav Genomsnittligt exponeringsbelopp Stater och centralbanker 2-1 Kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter Institut Företag Hushåll Oreglerade poster Säkerställda obligationer Övriga poster Totalt Företagssektor 23% Totala exponeringars återstående kontraktuella löptid fördelat på exponeringsklass 2011 meur På anfordran <3 mån 3-12 mån 1-5 år > 5 år Utan löptid Totalt Stater och centralbanker Kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter Institut Företag Hushåll Oreglerade poster Säkerställda obligationer Övriga poster Totalt Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

11 Exponeringar i kreditportföljen före och efter nedskrivningar fördelat på branscher 2011 keur Totala exponeringar Nedskrivningar Exponeringar efter nedskrivningar Hushåll Handel Tillverkningsindustri Fastighets- och uthyrningsverksamhet Serviceverksamhet Kommuner och landsting Transport och kommunikation Hälso- sjukvård, sociala tjänster Utbildning Byggverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Finans och försäkring Jordbruk, jakt och skogsbruk Övriga branscher Totalt I tabellen ovan specificeras exponeringar i kreditportföljen före och efter nedskrivning fördelat på branscher. Outnyttjade beviljade krediter inkluderas inte i exponeringarna. En exponering med nedskrivningsbehov motsvarar en osäker fordran enligt definitionen i årsredovisningen. I årsredovisningen klassificeras ett lån som osäkert om en eller flera händelser inträffat som har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Som objektiva bevis på att lånet är osäkert räknar banken i allmänhet betalningar som är mer än dagar försenade beroende på produkt och marknad. Andra objektiva bevis kan vara information om betydande finansiella svårigheter. Banken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns för osäkra lån och om en kreditförlust ska redovisas på individuell basis för alla lån som är förfallna samt för enskilt väsentliga lån. För lån som utvärderats för nedskrivningsbehov på individuell basis och där inget nedskrivningsbehov har kunnat identifieras ingår sedan en tillkommande bedömning tillsammans med andra lån med liknande kreditriskegenskaper för att undersöka om ett nedskrivningsbehov föreligger på gruppnivå. Bedömning för att fastställa gruppvisa nedskrivningar görs med statistiska modeller som beräknar sannolikheten för att en fordran i de olika grupperna inte kommer att bli reglerad i enlighet med ursprungligt avtal. Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Med oreglerade fordringar avses fordringar som är förfallna till betalning och som inte ingår i osäkra fordringar. Dessa fordringar ingår i den tillkommande bedömning där nedskrivning görs på gruppnivå. Osäkra och oreglerade fordringar fördelade på sektorer framgår av nedanstående tabeller. Osäkra fordringar fördelade på sektorer keur hushållssektor företagssektor offentlig sektor - Summa Oreglerade fordringar som ej ingår i osäkra fordringar fördelade på sektorer keur hushållssektor företagssektor offentlig sektor Summa Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

12 Exponeringar i kreditportföljen fördelade på sektorer keur 2011 Lånefordringar, brutto - hushållssektor företagssektor offentlig sektor Summa Avgår: Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar hushållssektor 45 - företagssektor offentlig sektor - Gruppvisa nedskrivningar för individuellt värderade lånefordringar hushållssektor 39 - företagssektor offentlig sektor - Nedskrivningar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar hushållssektor företagssektor offentlig sektor - Lånefordringar, nettoredovisat värde - hushållssektor företagssektor offentlig sektor Summa Nedan framgår hur reserveringar för kreditförluster förändrats under keur Reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar Summa Ingående balans 1 jan Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster Årets nedskrivning Utgående balans 31 dec Ikano Bank SE Risk och kapitaltäckning

Kapitaltäckning och riskhantering

Kapitaltäckning och riskhantering 2012 Kapitaltäckning och riskhantering 1 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2013

Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens kapitaltäckning

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12 Kapitaltäckning och riskhantering 201412 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (publ) med organisationsnummer 5164060922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Risk- och kapitaltäckning

Risk- och kapitaltäckning Risk- och kapitaltäckning 2010 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Risk och kapitaltäckning Denna rapport avser Ikano Bank SE med organisationsnummer 517100-0051. Ikano Bank SE är ett europabolag med säte

Läs mer

Risk- och kapitaltäckning

Risk- och kapitaltäckning Risk- och kapitaltäckning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Risk och kapitaltäckning Denna rapport avser IKANO Bank SE med organisationsnummer 517100-0051. IKANO Banken AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2010 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING

ÅRSRAPPORT 2010 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING ÅRSRAPPORT 2010 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING 1 Inledning........................................................................................... 3 2 Information om den finansiella företagsgruppen.............................................

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014 Sparbanken Skåne Pelare 3-2014 Innehåll Innehåll Inledning... 3 Sparbanken Skåne... 4 Organisation... 5 Ersättningspolitik... 7 Riskhantering... 8 Kapitalhantering... 11 Risker... 14 2 1 Inledning 1 Inledning

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering

Information om kapitaltäckning och riskhantering Information om kapitaltäckning och riskhantering Nordnet Bank AB, organisationsnummer 516406-0021. Nordnet Bank AB följer Lag om Bank- och finansieringsrörelse (2004:297) och Lag om kapitaltäckning och

Läs mer

Volvofinans Risk- och kapitalhantering. information enligt Pelare 3

Volvofinans Risk- och kapitalhantering. information enligt Pelare 3 Volvofinans Risk- och kapitalhantering information enligt Pelare 3 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Information om AB Volvofinans och Volvofinansgruppen Riskhantering KREDITRISK MARKNADSRISK OPERATIVA

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2011 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING

ÅRSRAPPORT 2011 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING ÅRSRAPPORT 2011 OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING 1 Inledning........................................................................................... 3 2 Information om den finansiella företagsgruppen.............................................

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering

Information om kapitaltäckning och riskhantering Information om kapitaltäckning och riskhantering Nordnet Bank AB, organisationsnummer 516406-0021. Nordnet Bank AB följer Lag om Bank- och finansieringsrörelse (2004:297) och Lag om kapitaltäckning och

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2011. Pelare III i Basel II-regelverket

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2011. Pelare III i Basel II-regelverket Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2011 Pelare III i Basel II-regelverket Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsinriktning...5 Risker och riskhantering...6 Kapitalbas och

Läs mer

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2013. Pelare III

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2013. Pelare III Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2013 Pelare III Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsinriktning...4 Risker och riskhantering...5 Kapitalbas och kapitalkrav... 6 Kreditrisker...

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Klarna Financial Group Klarna Holding AB (556676-2356) Innehållsförteckning Sidan - 1 Inledning 2-2 Information om

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 2014 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB

Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kort om Länsförsäkringar Bank AB... 1 1.2 Viktiga händelser under året... 1 2 Organisation... 3 2.1 Bankkoncernen...

Läs mer

Avida Finans Årlig information om kapitaltäckning och Riskhantering pelare 3 2014

Avida Finans Årlig information om kapitaltäckning och Riskhantering pelare 3 2014 Avida Finans Årlig information om kapitaltäckning och Riskhantering pelare 3 2014 Innehållsförteckning Avida Finans... 1 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering... 4 Information om Avida

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering årlig information om kapital-täckning och riskhantering 1 Inledning, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3 Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Innehåll 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden Basel 3

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012

SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012 SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer