Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnolia Bostad Kvartalsrapport"

Transkript

1 Q1 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen januari mars

2 Januari mars 2014 Perioden i korthet Väsentliga händelser under perioden Nettoomsättning: 3,5 mkr Rörelseresultat: 2,6 mkr Resultat efter skatt: 2,9 mkr Resultat per stamaktie: 0,09 kr Eget kapital vid periodens slut: 187,1 mkr Eget kapital per aktie: 5,98 kr Magnolia Bostad tecknade under första kvartalet 2014 ett bindande avtal om förvärv av fastigheten Orminge 52:1 i Orminge centrum. Fastigheten består idag av cirka kvm uthyrda lokaler för kontor, handel och lager. En detaljplaneprocess har på börjats för att skapa en byggrätt på över kvm bostäder, kontor och handels lokaler. Magnolia Bostad planerar att utveckla över 300 väldisponerade hyresrätter och bostadsrätter i Orminge centrum med byggstart under Magnolia Bostad påbörjade under januari produktionen av 230 hyresbostäder på fastigheten Traversen 18 i Sollentuna. Aberdeens bostadsfond är slutlig mottagare till bostadsfastigheten och första inflyttningen planeras till våren Väsentliga händelser efter perioden Under andra kvartalet 2014 förvärvade Magnolia Bostad kontorsfastigheterna Skogskarlen 1 & 3 av Fabege. Fastigheterna ligger i Bergshamra i Solna och omfattar kvm uthyrningsbar lokalyta fördelat på kontor, lager och garage. Fastigheterna är belägna i ett attraktivt läge med panoramautsikt över Brunnsviken. Magnolia Bostad ämnar tills vidare hyra ut och förvalta fastigheterna som kontorslokaler. Fastigheterna har goda förutsättningar att på sikt kunna förädlas till attraktiva bostäder. Magnolia Bostad slutförde i april framgångsrikt en obligationsemission till ett antal institutionella och privata investerare i Sverige. Intresset för obligationslånet var mycket stort och erbjudandet övertecknades mer än 3 gånger, trots en förkortad anmälningsperiod. Det säker ställda fyraåriga obligationslånet omfattade totalt SEK 200 miljoner till en fast ränta om 8 procent. De emitterade obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX First North och handeln inleds under juni Koncernens nyckeltal Kv Helår 2013 Omsättning, mkr 3,5 143,6 Rörelseresultat, mkr 2,6 23,7 Rörelsemarginal, % 74,2 16,5 Resultat efter finansiella poster, mkr 2,9 20,5 Årets resultat, mkr 2,9 20,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 16,6 46,6 Avkastning på eget kapital, % 1,6 11,4 Soliditet, % 52,6 51,4 Resultat per aktie, kr 0,09 0,66 Antal utestående aktier, st Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,5 8,5 Räntetäckningsgrad, ggr 1,6 4,3 Eget kapital per aktie, kr 5,98 6,07 2

3 VD har ordet Magnolia Bostad utvecklades positivt under de första månaderna av Vi genomförde två större affärer som sammanlagt omfattar potentiella byggrätter om över 400 bostäder. Vi slutförde dessutom framgångsrikt en obligationsemission om 200 mkr. Den ena affären avser fastigheten Orminge 52:1 i Orminge centrum, cirka kvm uthyrda kontors- och handels lokaler. Fastigheten är central i utvecklingen av Orminge centrum där ett resecentrum planeras i markplan. En detaljplaneprocess har påbörjats för att skapa en byggrätt om mer än 300 bostäder med en totalyta om över kvm. Den andra affären gäller förvärvet från Fabege av Skogskarlen 1 och Skogskarlen 3 i Solna. Fastigheterna är belägna i Bergshamra och består av kvm uthyrningsbar yta. De är i dag i stort sett fullt uthyrda till ett tiotal hyresgäster, varav Meda och BabyBjörn är de största. Fastigheternas läge är synnerligen attraktivt, med panoramautsikt över Brunnsviken, närhet till Stockholm och goda kommunikationer. Här finns stor potential att på sikt utveckla fina bostäder. När vi tillträder dessa nya fastigheter tillförs bolaget utökade kassaflöden fram till dess att vi kan påbörja utvecklingen av bostäder. Att investera i kassaflödes genererande fastigheter som har en långsiktig potential för utveckling av bostäder ger en god finansiell grund för verksamheten. Jag är stolt över att vi framgångsrikt slutfört en obligationsemission till ett antal institutionella och privata investerare i Sverige. Intresset för obligationslånet var mycket stort och erbjudandet övertecknades mer än 3 gånger, trots en förkortad anmälningsperiod. Det säkerställda fyraåriga obligationslånet omfattade totalt SEK 200 miljoner till en fast ränta om 8 procent. Det är glädjande att intresset var så stort. Med denna kapitalisering stärker vi bolagets finansiella möjligheter att fortsätta växa under de kommande åren. Bolaget redovisar för perioden en nettoomsätt ning på 3,5 mkr och ett rörelseresultat på 2,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 2,9 mkr. Inget bostadsprojekt avyttrades under perioden, och inga större projektrelaterade resultat effekter förväntas förrän andra halvåret Stockholm den 7 maj Andreas Rutili VD Skogskarlen 1 och 3 Fastigheten Skogskarlen är idag en kontorsfastighet i Bergshamra, Solna, med ett närmast unikt läge alldeles intill Brunnsviken. Tack vare närheten till Hagaparken och dess vackra natur och fastig hetens privata tennisbana har projektet en god potential. Område: Solna Ägandeform: Bostadsrätt Totalyta: kvm Antal bostäder: 100 Arkitekter: Bau Arkitekter 3

4 Verksamhetens utveckling Marknaden Temperaturen på bostadsmarknaden i storstadsregionerna har successivt skruvats upp de senaste kvartalen. Trenden höll i sig även under årets första kvartal. Uppgången väntas enligt SBAB:s mäklarbarometer fortsätta under det andra kvartalet men i något långsammare takt. Tvärtemot vad mäklarna i slutet av 2013 förutspådde har utbudet av bostäder fortsatt att sjunka under början av Samtidigt har efterfrågan ökat i den snabbaste takten på nästan fem år och skillnaden mellan utgångspris och slutpris har ökat rejält. De objekt som kommer ut på marknaden säljs snabbt och många gånger innan ordinarie visning. Den prisökning som vi har sett på bostadsrätter kan mycket väl fortsätta då det råder bostadsbrist på många orter. Sett till riket ökade bostadsrätts priserna med 4 procent. För Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var ökningen under perioden 4 procent, medan Uppsala och Malmö ökade med 3 procent. Bostadsutveckling Arbetet med en ny detaljplan på fastigheten Kungsängen 25:1 i Uppsala har varit i fokus för Magnolia Bostad under årets första månader. Projektets detaljplanearbete går nu in i en granskningsfas. Detaljplaneprocessen förväntas slutföras under hösten 2014 och omfattar byggrätter för cirka bostäder. Magnolia Bostad planerar säljstart av två projekt under Först ut, med säljstart under sommaren, är Kvarngärdet i centrala Uppsala. Projektet omfattar cirka 90 lägenheter och en totalyta om kvm. Under hösten planeras försäljningsstart av Trapphuset med 85 lägenhet och cirka kvm. I januari påbörjade Magnolia Bostad produktion i projektet Traversen 18 i Sollentuna. Projektet omfattar nyproduktion av 230 hyresrätter med en totalyta om kvm. Inflyttningen är planerad till 2015 och slutlig ägare till fastigheten är Aberdeen Residential Sweden AB. Organisation Under kvartalet har Magnolia Bostad utökat ledningsgruppen med en ansvarig för konceptoch varumärkesfrågor. Suzana Bossel tillträdde tjänsten i februari. Hon har tidigare arbetat på JM, Arkitekthus och Ettelva arkitekter. Under perioden förstärktes organisationen med ytterligare två medarbetare. Magnolia Bostads ledningsgrupp består i dag av 6 personer och totalt bestod bolagets organisation vid periodens utgång av 10 personer samt 2 heltidsanställda konsulter. Bostadsprojekt Fördelning projekt fas, kvm Geografisk fördelning, kvm Fördelning upplåtelseform, kvm Planarbete Konceptutveckling Försäljning Byggnation Uppsala Stor-Stockholm Övriga Hyresrätt Bostadsrätt och äganderätt 4

5 Traversen 18 Ett av Stockholms områdets större hyresrättsprojekt just nu är Traversen 18 i Sollentuna. Bostäderna uppförs i centralt läge, med närhet till goda kommunikationer och service. Område: Sollentuna Ägandeform: Hyresrätt Totalyta: kvm Antal bostäder: 230 Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter Inflyttning:

6 Finansiell utveckling Intäkter och resultat Nettoomsättningen för koncernens första tre månader 2014 uppgick till 3,5 mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2,6 och belastas främst av löpande driftskostnader och övriga rörelsekostnader. Rörelsemarginalen uppgick till 74,2 procent. Med ett finans nettot om 0,4 mkr uppgick periodens resultat 2,9 mkr. Balansomslutning Magnolia Bostad har nästan fördubblat sin balans omslutning de senaste två åren och kommer att fortsätta sin tillväxt de närmaste åren. Balansomslutningen per den 31 mars uppgick till 356,1 mkr. Det egna kapitalet har minskat till 187,1 mkr. Soliditeten har ökat till 52,6 procent jämfört med 51,4 procent per den sista december Balansomslutning och eget kapital, tkr Kassaflöde och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick per sista mars till 16,6 mkr. Det har inte skett några investeringar under de tre första månaderna av året, men förändringen av rörelsekapitalet blev 16,8 mkr. Den totala räntebärande låne skulden uppgick per sista mars till 152,0 mkr. Koncernens tillgängliga likviditet uppgick till 6,6 mkr. Efter rapportperiodens utgång har Magnolia Bostad upptagit ett obligationslån om 200 mkr. Aktien Magnolia Bostad ägs till 69,6 procent av Holmström Fastigheter AB, vilket kontrolleras av Fredrik Holmström genom bolag. Per 30 mars 2014 uppgick antalet utgivna aktier till fördelat på totalt 25 ägare. Aktien är inte föremål för handel. Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med de som tillämpas i årsredovisningen 2013 och där redovisas under not 1 på sidorna Nyckeltalsdefinitioner överensstämmer med de som tillämpas i årsredovisningen 2013 och återfinns där på sidan Helår 2011 Helår 2012 Helår 2013 Kvartal Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Balansomslutning Eget kapital

7 Koncernens resultaträkning TKR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader Produktion och driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat 8 PERIODENS RESULTAT

8 Koncernens balansräkning TKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Lager av omsättningsfastigheter Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Skattefordran 116 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Koncernens balansräkning (forsättning) TKR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till moderföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder 15 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 Koncernens kassaflödesanalys TKR Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av omsättningsfastigheter Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 58 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 19 Investering i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 500 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott 55 Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Finansiell kalender Rapport januari-juni 2014, 18 augusti 2014 Rapport januari-september 2014, 10 november 2014 Kontakt Magnolia Bostad AB Riddargatan 19 SE Stockholm Telefon: E-post: För ytterligare information, kontakta: Andreas Rutili, VD Kvarngärdet 28:6 och 28:7 I en av Uppsalas mest attraktiva och centrala stadsdelar kommer Magnolia Bostad att uppföra två bostadshus. Totalt byggs 90 lägenheter, från små effektiva studiolägenheter till spatiösa femrumslägenheter med dubbel takhöjd och privata terrasser. Den gemensamma terrassen på taket blir en självklar mötesplats som bjuder på hänförande utsikt över hela Uppsala. Område: Centrala Uppsala Ägandeform: Bostadsrätt Totalyta: kvm Antal bostäder: 90 Arkitekt: Love Arbén/ Projektengagemang kring Arkitektur Inflyttning:

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q2 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni 2014 1 April juni 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 3,8 (8,2) mkr Rörelseresultat: 2,2 ( 2,1) mkr Resultat

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q3 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2014 1 Juli september 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 5,1 (91,5) mkr Rörelseresultat: 0,0 (12,5)

Läs mer

Magnolia Bostad Bokslutskommuniké

Magnolia Bostad Bokslutskommuniké Magnolia Bostad Bokslutskommuniké Koncernen januari december 1 Oktober december Kvartalet i korthet Nettoomsättning: 128,1 (39,2) Rörelseresultat: 52,2 (17,2) Resultat efter skatt: 45,0 (16,2) Resultat

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen jan mars 2015

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen jan mars 2015 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen jan mars 2015 Q1 Januari mars 2015 Kvartalet i korthet 1) Nettoomsättning: 19,4 (3,5) Rörelseresultat: 146,1 ( 2,6) Resultat efter skatt: 138,7 ( 2,9) Resultat

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2015

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2015 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2015 Q3 Juli september 2015 Kvartalet i korthet Nettoomsättning: 370,6 (5,1) mkr Rörelseresultat: 61,6 (0,0) mkr Resultat efter skatt: 51,8 ( 6,4)

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning

Magnolia Bostad Årsredovisning 2013 Magnolia Bostad Årsredovisning Innehåll Kort om Magnolia Bostad 2 Historik 3 2013 i korthet 4 Koncernens nyckeltal 5 VD har ordet 8 Marknaden 12 Verksamhetsbeskrivning 14 Strategisk inriktning 14

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 Januari september 2014 Stockholm 2014-11-20 Omsättningen uppgick till 681,9 (269,2) Mkr. Resultatet uppgick till 114,9 (37,7) Mkr, motsvarande

Läs mer

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014 PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport Januari-juni 2014 Prime Living AB (publ) Sturegatan 32 Box 5317 102 47 Stockholm +46 (0)8 410 491 30 www.primeliving.se PRIME LIVING AB (publ) tillika

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 Stockholm 2015-08-25 Januari juni 2015 Omsättningen uppgick till 404,3 (384,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 82,7 (67,6) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 Stockholm 2012-11-23 Juli -september 2012 Omsättningen uppgick till 108,2 (50,1) Mkr Resultatet uppgick till 14,7 (11,5) Mkr, motsvarande 1,32

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 Juli - september 2013 Stockholm 2013-11-21 Omsättningen uppgick till 114,5 (108,2) Mkr. Resultatet uppgick till 15,7 (14,7) Mkr, motsvarande 1,38

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012 Oktober - december 2012 Stockholm 2013-02-27 Omsättningen uppgick till 129,7 (60,7) Mkr Resultatet uppgick till 11,0 (5,7) Mkr, motsvarande 0,96 (0,44) kr per

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013 Oktober december 2013 Stockholm 2014-02-27 Omsättningen uppgick till 95,3 (129,7) Mkr. Resultatet uppgick till 12,3 (11,0) Mkr, motsvarande 0,76 (0,96) kr per

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 Stockholm 2015-05-28 Januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 192,9 (165,6) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 39,9 (28,4) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 Stockholm 2011-02-16 Oktober-december 2010 Omsättningen uppgick till 51,5 (2,2) Mkr Resultatet blev 5,1 (-1,8) Mkr, motsvarande 0,51 (-0,18) kr/aktie Eget kapital

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 Januari - mars 2013 Stockholm 2013-05-23 Omsättningen uppgick till 113,1 (101,4) Mkr. Resultatet uppgick till 23,0 (16,0) Mkr, motsvarande 2,14 (1,45)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Inbjudan. till förvärv av aktier i Magnolia Bostad AB maj 2015. Securities

Inbjudan. till förvärv av aktier i Magnolia Bostad AB maj 2015. Securities Inbjudan till förvärv av aktier i Magnolia Bostad AB maj 2015 Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX-gruppen. Bolag vars aktier handlas

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Oscar Properties Holding AB (publ) Koncernens delårsrapport januari juni 2015

Oscar Properties Holding AB (publ) Koncernens delårsrapport januari juni 2015 Oscar Properties Holding AB (publ) Koncernens delårsrapport januari juni 2015 PERIODEN I KORTHET 2 VD HAR ORDET 3 OSCAR PROPERTIES I KORTHET 4 MARKNAD, FÖRSÄLJNING OCH PRODUKTIONSSTARTER AV BOSTÄDER 5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 Samtliga jämförelsesiffror inom parentes avser helåret 2009. Första kvartalet i sammandrag Jämföresetal, helår 2009 Försäljningsintäkter 0 (1 947) KSEK Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 januari december 2014 Grunden lagd för stark tillväxt Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

Oscar Properties Holding AB (publ) Koncernens delårsrapport januari september 2014

Oscar Properties Holding AB (publ) Koncernens delårsrapport januari september 2014 Oscar Properties Holding AB (publ) Koncernens delårsrapport januari september 2014 PERIODEN I KORTHET 2 VD HAR ORDET 3 OSCAR PROPERTIES I KORTHET 4 MARKNAD, FÖRSÄLJNING OCH PRODUKTIONSSTARTER AV BOSTÄDER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer