Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnolia Bostad Kvartalsrapport"

Transkript

1 Q2 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni

2 April juni 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 3,8 (8,2) mkr Rörelseresultat: 2,2 ( 2,1) mkr Resultat efter skatt: 6,6 ( 2,4) mkr Resultat per aktie: 0,21 ( 0,08) kr Eget kapital vid periodens slut: 175,6 (162,4) mkr Eget kapital per aktie: 5,61 (5,19) kr Magnolia Bostad slutförde framgångsrikt en obligationsemission till ett antal institutionella och privata investerare i Sverige. Intresset för obligationslånet var mycket stort och erbjudandet övertecknades mer än 3 gånger, trots en förkortad anmälningsperiod. Det säkerställda fyraåriga obligationslånet omfattade totalt SEK 200 miljoner till en fast ränta om 8 procent. De emitterade obligationerna noterades på NASDAQ OMX First North den 16 juni I juni förvärvade Magnolia Bostad två fastigheter i Kungsängen, i Stockholmsområdet. Fastigheterna, Kungsängens-Tibble 20:2 och Kungsängens-Tibble 19:1, omfattar totalt cirka kvm i ett centralt läge med närhet till goda kommunikationer och service. Här kom- mer bolaget att utveckla 134 väldisponerade och moderna hyreslägenheter med planerad inflyttning Under juni 2014 tillträdde Magnolia Bostad kontorsfastigheten Skogskarlen 3 som förvärvats från Fabege. Fastigheten ligger i Bergshamra i Solna och omfattar kvm uthyrningsbar lokalyta fördelat på kontor, lager och garage. Magnolia Bostad ämnar tills vidare hyra ut och förvalta fastigheten som kontors lokaler. Fastigheten har goda förutsättningar att på sikt kunna förädlas till attraktiva bostäder. I juni vann Magnolia Bostad en markanvisningstävling i Vallentuna efter ett enigt beslut i Vallentuna kommun. Projektet på fastigheterna Åby ängar, tomt 2 och 8 omfattar totalt 245 hyreslägenheter med en totalyta om ca kvm. Förslaget lämnades av Magnolia Bostad i samarbete med Jordens arkitekter. Hyresbostäderna planeras vara inflyttningsklara Koncernens nyckeltal 2014 apr-jun apr-jun 2014 jan-jun jan-jun jan-dec Omsättning, mkr 3,8 8,2 7,3 12,9 143,6 Rörelseresultat, mkr 2,2 2,1 4,8 6,0 23,7 Rörelsemarginal, % 57,7 25,5 65,5 46,8 16,5 Resultat efter finansiella poster, mkr 6,6 2,4 9,5 7,0 20,5 Periodens resultat, mkr 6,6 2,4 9,5 7,0 20,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 119,8 12,6 136,4 6,9 46,6 Avkastning på eget kapital, % 5,6 4,0 5,6 4,0 11,4 Soliditet, % 26,7 58,4 26,7 58,4 51,4 Resultat per aktie, kr 0,21 0,08 0,30 0,23 0,66 Antal utestående aktier, st Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,7 2,1 0,7 2,1 8,5 Avkastning på totalt kapital, % 0,6 2,0 0,6 2,0 8,2 Räntetäckningsgrad, ggr 0,3 2,0 0,5 3,6 4,3 Eget kapital per aktie, kr 5,61 5,19 5,61 5,19 6,07 2

3 VD har ordet Vi har haft ett mycket händelserikt kvartal med en ökning av antal bostäder i vår projektportfölj med 13 procent. I juni tillträdde vi fastigheten Skogskarlen 3 i Solna, förvärvad från Fabege, och utökade portföljen med ytterligare två fastigheter i Kungsängen för utveckling av 134 hyresrätter. Vi har dessutom tecknat avsiktsförklaringar med ett antal markägare som förväntas leda till nya förvärv under hösten. Ytterligare roliga nyheter kom sent i juni när vi fick besked att vi genom ett enigt politiskt beslut i Vallentuna kommun har vunnit en markanvisningstävling med en planerad byggrätt på omkring 245 bostäder i Vallentuna. Förslaget utsågs till det främsta bidraget med motiveringen: En välbalanserad och god arkitektur som lever upp till Vallentunas vision. Förslaget innehöll välplanerade och prisvärda hyreslägenheter. Under kvartalet gjordes stora framsteg i vårt arbete med Uppsala kommun att åstadkomma en ny detaljplan på Slotts före detta senapsfabrik i Uppsala (fastigheten Kungsängen 25:1). Bedömningen är att vi under hösten kommer att ha en färdig detaljplan i Uppsala med en byggrätt på över bostäder. Konceptutvecklingen för projektet påbörjas inom kort och produktionsstarten är planerad till Projektet är viktigt för Magnolia Bostad då det innefattar en stor produktionsvolym och kommer att ytterligare befästa bolaget som en större utvecklare av hyresrätter. Utöver en kraftigt växande projektportfölj har vi under halvåret även fokuserat på att stärka bolagets finansiella förutsättningar för fortsatt tillväxt. Under andra kvartalet genomförde vi, tillsammans med Pareto Securities, framgångsrikt en obligationsemission om 200 mkr till ett antal institutionella och privata investerare i Sverige. Intresset för obligationen var mycket stort och emissionen övertecknades kraftigt. Det är glädjande för oss att finansmarknaden så tydligt erkänner vår affärs modell och våra utvecklingsplaner. Vi ser fram emot hösten som vi räknar med kommer att innehålla ännu fler spännande nyheter och händelser. Stockholm den 18 augusti Andreas Rutili VD Åby ängar, tomt 2 och 8 Magnolia Bostad har vunnit en markanvisningstävling i Vallentuna som omfattar en kommande utveckling av 245 yteffektiva hyreslägenheter. Område: Vallentuna Ägandeform: Hyresrätt Totalyta: kvm Antal bostäder: 245 Arkitekter: Jordens arkitekter Inflyttning:

4 Verksamhetens utveckling Marknaden Bostadsmarknaden i Sveriges storstadsområden visar inga tecken på avmattning, utan fortsätter att gå starkt. Under årets andra kvartal fortsätter enligt SBAB:s mäklarbarometer prisuppgången samtidigt som budgivningar fortsätter att tillta och försäljningstiderna minskar. Bostadsrättsmarknaden bromsar in något jämfört med det första kvartalet, medan småhusmarknaden fortsätter att utvecklas starkt den är starkare i dag än den varit de senaste fem åren. I mars förutspådde mäklarna att prisökningarna på både bostadsrätter och småhus skulle bromsa in. I stället ökade priserna på både småhus och bostadsrätter snabbare, då utbudet av bostäder ökade mindre än väntat samtidigt som efterfrågan steg något mer. Dessutom har skillnaden mellan utgångspris och slutpris stigit snabbare än mäklarna förutspått. Sett till riket ökade bostadsrättspriserna under det andra kvartalet med 2 procent och villapriserna med 3 procent. I Stor-Stockholm har bostadsrättspriserna stigit med 1 procent och villapriserna med 5 procent. Motsvarande siffror för Stor-Göteborg var under perioden 4 procent för både villor och bostadsrätter, medan Malmö ökade med 2 respektive 4 procent och Uppsala med 3 respektive 2 procent. Bostadsutveckling Projektet Traversen 18 i Sollentuna har erhållit bygglov omfattande ny produktion av 230 hyresrätter med en totalyta om kvm och är i full produktion genom entreprenören Veidekke Entreprenad. Inflyttningen är planerad till 2015 och slutlig ägare till fastigheten är Aberdeen Residential Sweden AB. Magnolia Bostad planerar för säljstart av ett flertal bostadsprojekt. Först ut är Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i centrala Uppsala som omfattar cirka 90 lägenheter och en totalyta om ca kvm. Därefter följer försäljningsstart av Trapphuset med 85 lägenhet och cirka kvm. Renoveringen av fastigheten Muttern 6 på Södermalm inleds till årsskiftet. Projektet omfattar tre lokaler och 53 lägenheter, varav en stor andel mindre ettor. Inflyttning är planerad till första halvåret Organisation Ingen rekrytering har skett under kvartalet. Organisationen består i dag av tolv personer och förväntas uppgå till cirka 25 personer hösten

5 Bostadsprojekt Fastighet Ort Projekttyp Ägandeform Antal bostäder Totalyta (kvm) Fas Bedömt slutår Muttern 6 Stockholm Ombyggnation Hyresrätt Traversen 18 Sollentuna Nybyggnation Hyresrätt Kvarngärdet 28:6 Uppsala Nybyggnation Bostadsrätt Kvarngärdet 28:7 Uppsala Nybyggnation Bostadsrätt Kungsängens Tibble 19:1 Kungsängen Nybyggnation Hyresrätt Kungsängens Tibble 20:2 Kungsängen Nybyggnation Hyresrätt Kopplingsboxen 26 Stockholm Nybyggnation Bostadsrätt Trapphuset 1 Sollentuna Nybyggnation Bostadsrätt Svedje 1:307, m fl Åre Nybyggnation Äganderätt Vallentuna-Åby 1:94 Vallentuna Nybyggnation Hyresrätt Vallentuna-Åby 1:149 Vallentuna Nybyggnation Hyresrätt Kungsängen 25:1 1) Uppsala Nybyggnation Hyresrätt Skogskarlen 3 Solna Ombyggnation Bostadsrätt Orminge 52:1 Nacka Nybyggnation Hyresrätt Kungsängen 25:1 1) Uppsala Nybyggnation Bostadsrätt Instrumentet 2 Stockholm Ombyggnation Bostadsrätt Sandumseter 2) Norefjell, Norge Nybyggnation Äganderätt Norefjell 2) Norefjell, Norge Nybyggnation Äganderätt Summa ) Magnolia Bostads andel uppgår till 63 %. Avstyckas efter detaljplan. 2) Magnolia Bostads andel uppgår till 16 %. Planarbete Konceptutveckling Försäljning Byggnation Fördelning projekt fas, kvm Geografisk fördelning, kvm Fördelning upplåtelseform, kvm Planarbete Konceptutveckling Försäljning Byggnation Uppsala Stor-Stockholm Övriga Hyresrätt Bostadsrätt och äganderätt 5

6 Traversen 18 Ett av Stockholms områdets större hyresrättsprojekt just nu är Traversen 18 i Sollentuna. Bostäderna uppförs i centralt läge, med närhet till goda kommunikationer och service. Område: Sollentuna Ägandeform: Hyresrätt Totalyta: kvm Antal bostäder: 230 Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter Inflyttning:

7 Finansiell utveckling Intäkter och resultat Nettoomsättningen för koncernens andra kvartal 2014 uppgick till 3,8 (8,2) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 ( 2,1) mkr och belastas främst av löpande driftskostnader och övriga rörelsekostnader. Rörelsemarginalen för andra kvartalet 2014 var 57,7 ( 25,5) procent och resultatet uppgick till 6,6 ( 2,4) mkr. Finansnettot uppgick till 4,3 ( 0,3) mkr förändringen hänför sig främst till ökade räntekostnader hänförliga till obligationslånet som ingåtts under perioden. Balansomslutning Magnolia Bostad har mer än fördubblat sin balans omslutning de senaste två åren. Balansomslutningen i andra kvartalet uppgick till 657,9 (286,4) mkr. Den kraftiga ökningen beror främst på förvärven av fastigheten Skogskarlen 3 i Bergshamra samt två fastigheter i Kungsängen, och även genom bolagets upptagande av obligationslån om 200 mkr. Det egna kapitalet har under 2014 ökat till 175,6 (162,4) mkr medan soliditeten minskade till 26,7 (58,4) procent. Balansomslutning och eget kapital, tkr Kassaflöde och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick per sista juni till 136,4 (6,9) mkr. Den kraftiga ökningen i rörelsekapitalet hänför sig till att bolagets omsättningsfastigheter har ökat i värde i samband med förvärven av fastigheterna Kungsängens Tibble 19:1, Kungsängens Tibble 20:2 och Skogskarlen 3. Kassaflödet från finansieringsverksamheten har ökat till 221,2 ( 1,3) mkr vilket hänför sig till bolagets upptagande av obligationslån. Därutöver har bolaget upptagit bankfinansiering i samband med förvärv av nya fastigheter. Den totala räntebärande låneskulden uppgick per sista juni till 467,2 (79,4) mkr. Koncernens tillgängliga likviditet uppgick vid halvårsskiftet till 103,3 (10,3) mkr. Aktien Magnolia Bostad ägs till 79,7 procent av Holmström Fastigheter AB, vilket kontrolleras av Fredrik Holmström genom bolag. Per 30 juni 2014 uppgick antalet utgivna aktier till fördelat på totalt 23 ägare. Aktien är inte föremål för handel. Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med de som tillämpas i årsredovisningen och som där redovisas under not 1 på sidorna Nyckeltalsdefinitioner överensstämmer med de som tillämpas i årsredovisningen och återfinns där på sidan Helår 2012 Helår Kv 2 Kv Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Balansomslutning Eget kapital 7

8 Koncernens resultaträkning TKR 2014 apr-jun apr-jun 2014 jan-jun jan-jun jan-dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader Produktion och driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat 8 PERIODENS RESULTAT

9 Koncernens balansräkning TKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Lager av omsättningsfastigheter Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Koncernens balansräkning (forsättning) TKR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Övriga avsättningar 8 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till moderföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Koncernens kassaflödesanalys TKR 2014 apr-jun apr-jun 2014 jan-jun jan-jun jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av omsättningsfastigheter Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändring i eget kapital TKR Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Belopp vid årets ingång Överföring av årsresultat till fria reserver Utdelning Årets resultat Belopp vid periodens utgång

12 Finansiell kalender Delårsrapport juli september 2014, 10 november 2014 Bokslutskommuniké 2014, 20 februari 2014 Kontakt Magnolia Bostad AB Riddargatan 19 SE Stockholm Telefon: E-post: För ytterligare information, kontakta: Andreas Rutili, VD Huvudkontoret I en av Uppsalas mest attraktiva och centrala stadsdelar kommer Magnolia Bostad att uppföra två bostadshus. I fastig heten kommer en restaurang av en välkänd krögare att inrymmas och i källarplanet flyttar Uppsalas enda SATSgym in. Totalt byggs 90 lägenheter, från små effektiva studiolägenheter till spatiösa femrumslägenheter med dubbel takhöjd och privata terrasser. Område: Centrala Uppsala Ägandeform: Bostadsrätt Totalyta: kvm Antal bostäder: 90 Arkitekt: Love Arbén/ Projektengagemang kring Arkitektur Inflyttning:

Magnolia Bostad Årsredovisning

Magnolia Bostad Årsredovisning 2013 Magnolia Bostad Årsredovisning Innehåll Kort om Magnolia Bostad 2 Historik 3 2013 i korthet 4 Koncernens nyckeltal 5 VD har ordet 8 Marknaden 12 Verksamhetsbeskrivning 14 Strategisk inriktning 14

Läs mer

Inbjudan. till förvärv av aktier i Magnolia Bostad AB maj 2015. Securities

Inbjudan. till förvärv av aktier i Magnolia Bostad AB maj 2015. Securities Inbjudan till förvärv av aktier i Magnolia Bostad AB maj 2015 Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX-gruppen. Bolag vars aktier handlas

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 Stockholm 2011-08-22 April - juni 2011 Omsättningen uppgick till 144,2 (14,1) Mkr Resultatet uppgick till 30,7 (0,3) Mkr, motsvarande 3,02 (0,03)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 Stockholm 2010-11-19 Juli-september 2010 Omsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr Resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr, motsvarande 0,60 (0,07) kr/aktie

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 Stockholm 2010-08-20 April-juni 2010 Omsättningen uppgick till 14,1 (22,5) Mkr Resultatet blev 0,3 (1,9) Mkr, motsvarande 0,03 (0,19) kr/aktie Eget

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2013 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer