YUTAKI S COMBI RWD-( )(H)FSNWE-(200/260)S. Indoor unit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YUTAKI S COMBI RWD-(2.0-6.0)(H)FSNWE-(200/260)S. Indoor unit"

Transkript

1 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING INSTALLATION- OCH DRIFTHANDBOK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ YUTAKI S COMBI RWD-( )(H)FSNWE-(200/260)S Indoor unit

2 English Specifications in this manual are subject to change without notice in order that HITACHI may bring the latest innovations to their customers. Whilst every effort is made to ensure that all specifications are correct, printing errors are beyond Hitachi s control; HITACHI cannot be held responsible for these errors. Español Las especificaciones de este manual están sujetas a cambios sin previo aviso a fin de que HITACHI pueda ofrecer las últimas innovaciones a sus clientes. A pesar de que se hacen todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que las especificaciones sean correctas, los errores de impresión están fuera del control de HITACHI, a quien no se hará responsable de ellos. Deutsch Bei den technischen Angaben in diesem Handbuch sind Änderungen vorbehalten, damit HITACHI seinen Kunden die jeweils neuesten Innovationen präsentieren kann. Sämtliche Anstrengungen wurden unternommen, um sicherzustellen, dass alle technischen Informationen ohne Fehler veröffentlicht worden sind. Für Druckfehler kann HITACHI jedoch keine Verantwortung übernehmen, da sie außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Français Les caractéristiques publiées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, HITACHI souhaitant pouvoir toujours offrir à ses clients les dernières innovations. Bien que tous les efforts sont faits pour assurer l exactitude des caractéristiques, les erreurs d impression sont hors du contrôle de HITACHI qui ne pourrait en être tenu responsable. Italiano Le specifiche di questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso affinché HITACHI possa offrire ai propri clienti le ultime novità. Sebbene sia stata posta la massima cura nel garantire la correttezza dei dati, HITACHI non è responsabile per eventuali errori di stampa che esulano dal proprio controllo. Português As especificações apresentadas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, de modo a que a HITACHI possa oferecer aos seus clientes, da forma mais expedita possível, as inovações mais recentes. Apesar de serem feitos todos os esforços para assegurar que todas as especificações apresentadas são correctas, quaisquer erros de impressão estão fora do controlo da HITACHI, que não pode ser responsabilizada por estes erros eventuais. Dansk Specifikationerne i denne vejledning kan ændres uden varsel, for at HITACHI kan bringe de nyeste innovationer ud til kunderne. På trods af alle anstrengelser for at sikre at alle specifikationerne er korrekte, har Hitachi ikke kontrol over trykfejl, og Hitachi kan ikke holdes ansvarlig herfor. Nederlands De specificaties in deze handleiding kunnen worden gewijzigd zonder verdere kennisgeving zodat HITACHI zijn klanten kan voorzien van de nieuwste innovaties. Iedere poging wordt ondernomen om te zorgen dat alle specificaties juist zijn. Voorkomende drukfouten kunnen echter niet door Hitachi worden gecontroleerd, waardoor Hitachi niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze fouten. Svenska Specifikationerna i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande för att HITACHI ska kunna leverera de senaste innovationerna till kunderna. Vi på Hitachi gör allt vi kan för att se till att alla specifikationer stämmer, men vi har ingen kontroll över tryckfel och kan därför inte hållas ansvariga för den typen av fel. Eλλhnika Οι προδιαγραφές του εγχειριδίου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου η HITACHI να παρέχει τις τελευταίες καινοτομίες στους πελάτες της. Αν και έχει γίνει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές είναι σωστές, η Hitachi δεν μπορεί να ελέγξει τα τυπογραφικά λάθη και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά τα λάθη.

3 Säkerhetssammanfattning 1 SÄKERHETSSAMMANFATTNING FARA ANSLUT INTE STRÖMFÖRSÖRJNINGEN TILL INOMHUS- ENHETEN OCH VARMVATTENTANKEN FÖRRÄN BÅDA KRETASARNA HAR FYLLTS PÅ MED VATTEN OCH VA- TTENTRYCKET OCH EVENTUELL VATTENLÄCKA HAR KONTROLLERATS. Häll inte i vatten över inomhusenhetens elektriska delar. Om de elektriska komponenterna kommer i kontakt med vatten förekommer en allvarlig elektrisk stöt. Ställ inte in och rör ej säkerhetsenheten inuti luft- och vattenvärmepumpen. Om dessa anordningar vidrörs eller justeras kan en allvarlig olycka inträffa. Öppna inte serviceluckan och gör inget ingrepp inuti luftoch vattenvärmepumpen utan att koppla ur huvudströmförsörjningen. Om brand uppstår slår du AV huvudströmbrytaren och släcker elden. Kontakta sedan en servicetekniker. Man måste försäkra att luft- och vattenvärmepumpen inte kan aktiveras av misstag utan vatten eller med luft inuti det hydrauliska systemet. 2 VIKTIG ANMÄRKNING VARNING Använd inte spray, till exempel insektsmedel, lackfärg, hårspray eller andra brandfarliga gaser inom cirka en meter från systemet. Om en automatsäkring eller smältsäkring ofta löses ut bör du stänga av systemet och kontakta en servicetekniker. Utför inga service- eller undersökningsåtgärder på egen hand. Detta arbete måste utföras av en kvalificerad servicetekniker. Denna apparat får endast användas av vuxna och kunniga personer som har fått den tekniska information eller de instruktioner som är nödvändiga för att kunna hantera den säkert. Håll uppsikt över barn och låt dem inte leka med installationen. För inte in något främmande föremål i vattenintaget eller vattenutloppet på luft- och vattenvärmepumpen. 2.1 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR FÖR SYSTEMET Hänvisa till handböckerna för att kontrollera att all information som krävs för att utföra installationen av systemet korrekt finns med. Om så inte är fallet kontaktar du distributören. HITACHI försöker ständigt att förbättra produkternas design och prestanda. Företaget förbehåller sig därför rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. HITACHI kan inte förutse varje möjlig omständighet som kan medföra en risk. Denna luft- och vattenvärmepump har konstruerats för att användas till vattenuppvärmning för människor. Använd den inte för andra ändamål som t.ex. torkning av kläder, uppvärmning av mat eller andra uppvärmningsprocesser (med undantag för swimmingpool). Ingen del av denna handbok får återges utan skriftligt tillstånd. Kontakta en HITACHI-servicetekniker om du har några frågor. Kontrollera att förklaringarna i varje del av handboken gäller för din enhetsmodell. Du kan hitta egenskaperna för ditt system under Modeller. Signalorden (FARA och VARNING) används för att ange risknivåer. Definitionerna för att identifiera risknivåerna ges nedan med deras respektive signalord. Det förutsätts att denna enhet används och underhålls av engelskspråkig personal. Om så inte är fallet måste kunden lägga till skyltar med meddelanden om säkerhet och användning på personalens modersmål. Den engelska texten innehåller originalinstruktionerna. Andra språk översätts från den engelska versionen. Denna manual ska behandlas som en permanent del av luftoch vattenvärmepumpen. Den ger dig en allmän beskrivning och information om din luft- och vattenvärmepump samt om andra modeller. Denna värmepump har konstruerats för följande temperaturer. Driv luft-och vattenvärmepumpen inom följande frekvenser. Uppvärmningsläge Varmvattentank för hushållsbruk Pooluppvärmning Kylning Temperatur Högsta Lägsta Utloppsvatten 60 C (*) 20 C Utomhustemp. 35 C -20 C WB (*2) Vattentemp. 70 C (*4) 30 C Utomhustemp. 46 C (WB) -20 C WB (*2) Vattentemp. 33 C 24 C Utomhustemp. 35 C WB -20 C WB (*2) Utloppsvatten 22 C 5 C Utomhustemp. 46 C DB (*3) 10 C DB (*) 55 C WB: RAS-2HVRN2 + RWD-2.0(H)FSNWE-(200/260)S (*2) -15 C WB: RAS-2HVRN2 + RWD-2.0(H)FSNWE-(200/260)S (*3) 43 C DB: RAS-2HVRN2 + RWD-2.0FSNWE-(200/260)S (*4) 55 ºC (50 ºC för 2HP) utan DHW-tankens värmedrift. DB: Temperatur torrtermometer WB: Temperatur våttermometer Inomhusenheten är avsedd för inomhusinstallering där omgivningstemperaturens intervall ska ligga mellan 5~35 C i avkylningsläge och 5~30 C i uppvärmningsläge. Omgivningstemperaturen runt inomhusenheten måste vara >5 C för att förhindra vattnet från att frysa. SVENSKA För mer information om arbetsomfång se den Tekniska katalogen. 609 PMML0281A rev.2-06/2014

4 Systemöversikt 2.2 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR FÖR HYDRAULIKSYSTEMET Uppvärmning, viktiga anteckningar 2 avstängningsventiler (medföljer) måste vara installerade på inomhusenheten. En på anslutningen till vatteninloppet och en på anslutningen till vattenutloppet för att underlätta underhållsarbete. 1 backventil (ATW-WCV-01 tillbehör) med en avstängningsventil (medföljer ej) måste anslutas till den punkt där vattnet till inomhusenheten fylls på. Backventilen fungerar som en säkerhetsanordning för att skydda installationen mot baktryck, bakflöde och häverteffekt av ej drickbart vatten i dricksvattenanordningen. Det rekommenderas att man installerar ytterligare ett specialvattenfilter på uppvärmningen (installation av tillbehör) för att avlägsna ev. kvarvarande partiklar från hårdlödning som inte kan avlägsnas av inomhusenhetens nätsil. För mer information, se avsnittet "6.4 Uppvärmning + DHW" Anteckningar för DHW Tillbehöret till säkerhetsventilen för tryck och temperatur (DHWT-SWG-01: tryckinställning 7 bar), måste installeras på varmvattentankens inloppanslutning (så nära tanken som möjligt) för att tillhandahålla följande funktioner: Tryckskydd Backventilfunktion Avstängningsventil Påfyllnings- och tömningsfunktioner Dränering 1 avstängningsventil (medföljer ej) måste installeras på varmvattnets utloppsanslutning för att underlätta underhållsarbete. Om kallvattnets inloppstryck överstiger utrustningens konstruktionstryck (6 bar), måste en tryckreducerare med ett nominalvärde på 7 bar monteras. För mer information, se avsnittet "6.4 Uppvärmning + DHW". 3 SYSTEMÖVERSIKT HITACHI presenterar med stolthet den senaste värmepumpen i deras prisbelönta YUTAKI-serien. Det nya YUTAKI S COMBI-systemet, baserat på den senaste tekniken, ger inte endast en enastående uppvärmningsprestanda såväl som varmvatten för hushållsbruk, men kan också tillämpas för kylning av bostäder på sommaren. YUTAKI S COMBI producerar sanitärt varmvatten på samma sätt som en olje- eller gasbrännare, men omvandlar förnyelsebar energi från utomhusluften till värme. Varje 1kW el som används för att försörja värmepumpen kan producera upp till 4kW för uppvärmning; detta kan minska uppvärmningskostnader med upp till 80 % jämfört med traditionella biobränslepannor. YUTAKI S COMBI är lätt att installera och använda. Den består av en utomhusenhet och en ny allt-i -ett- inomhusenhet (med en inbyggd varmvattentank) Eftersom den endast är 600mm bredd, passar detta system perfekt till kök och nyttorum. Alla de hydrauliska komponenterna som krävs för uppvärmning och DHW-drift ingår i en mono-bloc-inomhusenhet. Följaktligen krävs det mycket mindre installationsarbete såväl som installationsutrymme. YUTAKI S COMBI erbjuder ett brett urval, från 2 HP till 6 HP, med möjligheten att välja mellan: Reversibla modeller (uppvärmning och kylning) eller endast modeller för uppvärmning. Två tankkapaciteter (200/260 l), som passar till en vanlig enhetsdesign. Idag när energi-innovation är högaktuell, är HITACHI fullt engagerad i att uppfylla de nya standarderna för energieffektivitet. Till exempel så är YUTAKI S COMBI A-klass vattenpumpen en högpresterande vattenpump som uppfyller de nya kraven från ErP (samt förberedd för kraven för 2015). DHW-tanken har tillverkats med högavancerad teknologi där man använt rostfritt stål som avkalkats kemiskt och passiverat materialet. Tankens design är termiskt högeffektiv och isolerad med styvt, formsprutat Neopor EPS. DHW-tankens drift är högpresterande tack vare ett intelligent system och DHW-rörens välisolerade och välorganiserade interna struktur (kallvatteninlopp på undersidan och varmvattenutlopp på ovansidan). Dessutom är DHW-tankens design kompakt för att minska installationsutrymmet och för att eliminera de kalla zonerna i lagertankens botten, på så sätt förebygger man risken för att bakterier sprids (t.ex. legionella). Förutom den effektiva designen av DHW-tankens rör, har systemet även ett anti-legionellaskydd med en elektrisk värmare som backup. Systemet är lättstyrt; YUTAKI S COMBI levereras med en inbyggd och lätthanterlig LCD-kontroll med en komplett skärmmeny för en övergripande vy och möjligheten att kunna kontrollera viktiga parametrar och enhetens status närsomhelst. Användbar information såsom energiförbrukning, datakapacitet och vattenflöde kan kontrolleras närsomhelst på kontrollenhetens LCD-skärm. Förutom de viktigaste installationskonfigurationerna, erbjuder YUTAKI S COMBI ytterligare kombinationer i installationer med existerande brännare där uppvärmningskretsen kräver en hög temperatur (80 ºC). Slutligen kan YUTAKI S COMBI-systemet även användas för pooluppvärmning. I dessa fall, är det möjligt att öka swimmingpoolens vattentemperatur till ett värde mellan 24 och 33 ºC med hjälp av värmepumpen. 610 PMML0281A rev.2-06/2014

5 Installationskonfiguration 4 INSTALLATIONSKONFIGURATION 4.1 KONFIGURATIONER FÖR UPPVÄRMNINGSSYSTEMET YUTAKI S COMBI är utformad för att fungera i ett monovalent, monoenergiskt eller bivalent värmesystem. Den ger en effektiv kontroll av systemet och minskar energiåtgången samtidigt som komforten i byggnaden bibehålls. YUTAKI S COMBI-enhetens funktionalitet beror på de installerade komponenterna och den utvalda konfigurationen. Den kan konfigureras och förbättras för att uppfylla många installationskrav Systemkonfigurationer Monovalent system YUTAKI S COMBI är dimensionerad för att kunna tillhandahålla 100 % av uppvärmningsbehovet även under årets kallaste dagar. P H Exempel på ett monovalent system Luft- och vattenvärmepump kapacitet Monovalent energisystem YUTAKI S COMBI är dimensionerad för att kunna tillhandahålla cirka 80 % av uppvärmningsbehovet under årets kallaste dagar. En extra inbyggd värmare används för att tillhandahålla den extra värmen som behövs under kalla dagar. Exempel på Mono-energisystem P H Luft- och vattenvärmepump + EH-kapacitet Luft- och vattenvärmepump kapacitet Värmebehov Värmebehov Luft- och vattenvärmepump Luft- och vattenvärmepumpen + Värmare Luft- och vattenvärmepump Designpunkt T A Bivalent punkt T A T A : Utomhustemperatur. P H : Uppvärmningskapacitet. Alternerande bivalent system T A : Utomhustemperatur. P H : Uppvärmningskapacitet. SP1/2/3: Värmesteg. Bivalenta punkter kan ställas in med hjälp av LCD-användargränssnittet. Brännaren är konfigurerad för att alternera med luft-och vattenvärmepumpen. En hydraulisk separator eller en bufferttank måste användas för att försäkra hydraulisk balans. Exempel på alternerande bivalenta system (endast brännare) Exempel på alternerande bivalenta system (värmare + brännare) P H Luft- och vattenvärmepump kapacitet P H Luft- och vattenvärmepump + EH-kapacitet Luft- och vattenvärmepump kapacitet Värmebehov Värmebehov Brännare Bivalent punkt Luft- och vattenvärmepump T A : Utomhustemperatur (ºC) P H : Uppvärmningskapacitet. SP1/2/3: Värmesteg. Bivalenta punkter kan ställas in med hjälp av LCD-användargränssnittet. T A Brännare Luft- och vattenvärmepumpen + Värmare Enbart luft- och vattenvärmepumpen T A SVENSKA 611 PMML0281A rev.2-06/2014

6 Installationskonfiguration Typiska installationsexempel Följande installationsexempel visar typiska konfigurationer. Om dessa varierar, så är installatören ansvarig för korrekt systemfunktion. Konfigurationsexemplen nedan är enbart avsedda för illustration. Typ Beskrivning Uppvärmning Radiator/ Fläktkonvektor Golv DHW-tank (medföljer) Huvudkonfigurationer Termostat (tillval) Värmekomplement Elektrisk värmare (medföljer) Brännare (medföljer ej) Swimmingpool (medföljer ej) Endast en uppvärmning och DHW-tank Uppvärmningsintallation (med radiatorer eller fläktkonvektorer) + DHW-tank, med en rumstermostat som tillval. (Se ytterligare kombinationer) Två uppvärmningskretsar och DHW-tank Två uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemperatur) + DHW-tank, med en rumstermostat som tillval. Ytterligare kombinationer Följande konfigurationer kan kombineras med huvudkonfigurationerna (1 eller 2 uppvärmningar, med eller utan tank) Komplement till brännare (Se den FULLSTÄNDIGA kombinationen). Två möjliga uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemperatur) + komplement till brännare + DHW-tank, med en rumstermostat som tillval. Swimmingpool-kombination (FULLSTÄNDIG kombination) Två möjliga uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemp.) + swimmingpool-kombination + valfri DHWtank + valfritt uppvärmningskomplement + valfri solpanel-kombination, med en rumstermostat som tillval Huvudkonfigurationer Endast en uppvärmningsapplikation och DHW-tank (installationsexempel 1) Uppvärmning genom radiatorer, fläktkonvertorer, eller golvvärmeinstallation med valfri rumstermostat. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Hög temperatur (60 ºC) Låg temperatur (35 ºC) DHW Hushållsvatten (retur) 13 Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare Objekt Beskrivning 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Överströmmningsventil med differentialtryck (ATW-DPOV-01 tillbehör) 612 PMML0281A rev.2-06/2014

7 Installationskonfiguration Två uppvärmningar (hög och låg vattentemperatur) och DHW (installationsexempel 2) När luft- och vattenvärmepumpen är ansluten till två olika uppvärmningskretsar kommer krets 1 att vara direkt (hög temperatur för drift av radiator) och krets 2 kommer att vara en blandad krets för att få en sekundär temperaturkontroll av blandningsventilmotorn (låg temperatur för drift av golvvärme). Utöver detta så måste en motordriven ventil läggas till för att stänga direktkretsen när den inte används. För att erhålla dessa två vattentemperaturer (hög och låg) krävs en blandningsstation. Denna blandningsstation styrs med hjälp av inomhusenheten via en blandningsventilmotor och en extra vattensensor. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Uppvärmningen och DHW-drift alterneras (antingen uppvärmning eller DHW-tank). Rumstermostat som tillval När YUTAKI S COMBI används med två uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemperatur) så måste det sekundära tillbehörskittet för temperatur (ATW-2KT-02) installeras, samt följande tillbehör: Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01) Universell vattensensor för sekundär temperaturkontroll (ATW-WTS-02Y) Aquastat säkerhetsanordning för golvvärme skydd (ATW-AQT-01) Dessutom kan tillbehörslådan med extra signalutgångar (ATW-AOS-01) kontrollera den motoriserade ventilen (medföljer ej) för direktkretsen. Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (60 ºC) DHW 15 A B C Hushållsvatten (retur) 14 D 4 7 E Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll Objekt Beskrivning 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) Universell vattentemperatursensor A (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil SVENSKA 613 PMML0281A rev.2-06/2014

8 Installationskonfiguration Ytterligare kombinationer Brännare som komplement (installationsexempel 3) Två uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemperatur) + brännarkombination + DHW: Två uppvärmningskretsar med en valfri rumstermostat värmd av alternerande värmepump och brännare. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Uppvärmningen och DHW-drift alterneras (antingen uppvärmning eller DHW-tank). Rumstermostat som tillval När YUTAKI S COMBI fungerar i ett alternerande bivalent system (med brännare) så måste en hydraulisk separator, 3-vägsventil eller en bufferttank användas för att säkerställa en korrekt hydraulisk balans. Alternativ 1: Med hydraulisk separator Använd tillbehöret ATQ-HSK-01 om nödvändigt. Ytterligare vattenpump (WP3) och vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) är också nödvändiga. Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (60 ºC) 15 A 2 B C D DHW 11 Hushållsvatten (retur) F G 17 E Brännare signal 16 Objekt 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare Beskrivning 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) Objekt Beskrivning 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) 16 Brännare (medföljer ej) 17 Hydraulisk separator (tillbehör ATW-HSK-01) A B C D E F G Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) Sekundär vattenpump Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) Hydraulisk separator Avstängningsventil Universell vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) Vattenpump 3 (WP3) (medföljer ej) 614 PMML0281A rev.2-06/2014

9 Installationskonfiguration Alternativ 2: Med 3-vägsventil Ett annat alternativ är att installlera en 3-vägsventil för alternerande drift. I detta fall använder man en 3-vägsventil (medföljer ej) Ytterligare vattenpump (WP3) och vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) är också nödvändiga. Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (60 ºC) 15 A B 2 C D DHW 11 Hushållsvatten (retur) 19 E F G Brännare signal 16 Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) Objekt Beskrivning 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) 16 Brännare (medföljer ej) 17 Hydraulisk separator (tillbehör ATW-HSK-01) 18 3-vägs ventil för brännarkombination (medföljer ej) 19 Avluftare A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil F Universell vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) G Vattenpump 3 (WP3) (medföljer ej) SVENSKA 615 PMML0281A rev.2-06/2014

10 Installationskonfiguration Alternativ 3: Med bufferttank När temperaturen som detekteras av den externa temperaturgivaren (Two3) når den inställda temperaturen, stannar värmeenheten. Med denna konfiguration går det att installera en brännare (t ex, kombinationen värmepanna med biomassa) och driva den mot buffertanken. I det här fallet, drivs YUTAKI S COMBI-enheten genom temperaturkontroll från Two3-sensorn. Funktionen " Two3-sensor istället för Two-sensor" måste väljas med inställningen för DIP-brytaren. Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (50-80 ºC) A B C D DHW 11 Hushållsvatten (retur) G F 18 E Brännare signal 16 Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) Objekt Beskrivning 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) 16 Brännare (medföljer ej) 17 Bufferttank (medföljer ej) 18 Avstängningsventiler för buffertank (medföljer ej) A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil F Universell vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) G Vattenpump 3 (WP3) (medföljer ej) Exempel 1: För inställning av endast en zon. Exempel 2: För inställning av två zoner. Krets 1: Bufferttank fungerar som krets 1. Krets 1: Direktkrets för uppvärmning av zon 1 (buffertankens Krets 2: Blandningskrets för uppvärmning. temperatur måste vara samma som krets 1). Krets 2: Blandningskrets för uppvärmning av zon 2. Användaren kan endast ställa in en termostat för krets 2. Krets 1 fungerar endast som en buffertank (Thermo ON/OFF Användaren kan ställa in två termostater för varje krets. -läge) 616 PMML0281A rev.2-06/2014

11 Installationskonfiguration Swimmingpool-kombination (installationsexempel 4) Två uppvärmningskretsar (hög och låg temperatur) + DHW + swimmingpool- kombination + uppvärmningskompliment (brännare (medföljer ej) eller kombination av elektrisk värmare (inbyggd i YUTAKI S COMBI): Två uppvärmningskretsar med en rumstermostat som tillbehör och swimmingpool uppvärmd av värmepump och alternerande brännare eller kompletterad av en 3-stegs elektrisk värmare. Swimmingpoolen är ansluten till huvudkretsen via en 3-vägsventil (medföljer ej) och en värmeväxlare (medföljer ej). Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. När YUTAKI S COMBI används med en swimmingpool krävs 3-vägsventil -tillbehöret (medföljer ej). Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (60 ºC) 15 A B Swimmingpool-område (lägsta prioritet) C 2 14 D DHW Hushållsvatten (retur) F G 17 E Brännare 16 signal Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) Objekt Beskrivning 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) 16 Brännare (medföljer ej) 17 Hydraulisk separator (tillbehör ATW-HSK-01) 18 3-vägs ventil för swimmingpool (medföljer ej) 19 Värmeväxlare för swimmingpool (medföljer ej) A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil F Universell vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) G Vattenpump 3 (WP3) (medföljer ej) SVENSKA 617 PMML0281A rev.2-06/2014

12 Installationskonfiguration 4.2 KONFIGURATIONER FÖR KYLNINGSSYSTEMET Följande installationsexempel visar typiska konfigurationer endast avsedda för kylning. Om värmeinstallationen även används för kylning, så är installatören ansvarig för korrekt systemfunktion. Konfigurationsexemplen nedan är enbart avsedda för illustration Typiska installationsexempel YUTAKI S COMBI är förinställd för att enbart fungera i uppvärmningsläge. För att kunna använda kylningsläget måste man först ställa in dip-brytaren. I så fall kommer alla uppvärmningslägen att förbjudas och alla uppvärmningsinställningar på LCD-användargränsnittet att försvinna. Följande installationsexempel visar typiska konfigurationer. Om dessa varierar, så är installatören ansvarig för korrekt systemfunktion. Konfigurationsexemplen nedan är enbart avsedda för illustration. Typ Beskrivning Uppvärmning Kylning DHW-tank Radiator (stängd) Fläktkonvektor Gollvkylning (medföljer) Huvudkonfigurationer Termostat (tillval) Endast en uppvärmning och DHW-tank Kylningsinstallation (med fläktkonvertorer eller golvkylning) + DHW tank, med en rumstermostat som tillval. Två kylningskretsar och DHW-tank Två kylningskretsar (låg och medium vattentemperatur) + DHW-tank med en rumstermostat som tillval. Ytterligare kombinationer Följande konfigurationer kan kombineras med huvudkonfigurationerna (1 eller 2 kylningar, med tank) Uppvärmningsinstallation med stängda element + DHW tank Uppvärmningsinstallation omvandlad till kylningsinstallation genom att stänga radiatorerna. Krets 1 är stängd och den sekundära kretsen (golvkylning) är i funktion + DHW tank, med en rumstermostat som tillval Huvudkonfigurationer Endast en kylning och DHW-tank (installationsexempel 5) En kylning med fläktkonvertorer (låg temperatur), eller golvkylning (mediumtemperatur) med valfri rumstermostat. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen DHW Hushållsvatten (retur) Låg temperatur (5 ºC) 13 Mediumtemperatur (21 ºC) Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare Varmvattentank för 8 hushållsbruk DHW-tankvärmare 9 (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll Avstängningsventiler 11 (medföljer ej) Säkerhetsventil 12 (tillbehör DHWT-SWG-01) Överströmmningsventil med 13 differentialtryck (ATW-DPOV-01 tillbehör) 618 PMML0281A rev.2-06/2014

13 Installationskonfiguration Två kylningar (låg och medium vattentemperatur) och DHW (installationsexempel 6) När luft- och vattenvärmepumpen är ansluten till två olika uppvärmningskretsar kommer krets 1 att vara direkt (låg temperatur för drift av fläktkonvektor) och krets 2 kommer att vara en blandad krets för att få en sekundär temperaturkontroll av blandningsventilmotorn (mediumtemperatur för golvkylning). Utöver detta så måste en motordriven ventil läggas till för att stänga direktkretsen när den inte används. För att erhålla dessa två vattentemperaturer (låg och medium) krävs en blandningsstation. Denna blandningsstation styrs med hjälp av inomhusenheten via en blandningsventilmotor och en extra vattensensor. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Kylning och DHW-drift alterneras (antingen kylning eller DHW-tank). Rumstermostat som tillval När YUTAKI S COMBI används med två uppvärmningskretsar (låg och medium vattentemperatur) så måste det sekundära tillbehörskittet för temperatur (ATW-2KT-02) installeras, samt följande tillbehör: Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01) Universell vattensensor för sekundär temperaturkontroll (ATW-WTS-02Y) Aquastat säkerhetsanordning för avsvalkningsgolv (ATW-AQT-01) Dessutom kan tillbehörslådan med extra signalutgångar (ATW-AOS-01) kontrollera den motoriserade ventilen (medföljer ej) för direktkretsen. Mediumtemperatur (21 ºC) Låg temperatur (5 ºC) DHW A B C D Hushållsvatten (retur) 5 E 13 Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll Objekt Beskrivning 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil SVENSKA 619 PMML0281A rev.2-06/2014

14 Installationskonfiguration Ytterligare konfigurationer Golvkylning med stängda värmeradiatorer och DHW (installationsexempel 7) Det går att omvandla installationen från uppvärmning till kylning genom att permanent stänga radiatorerna med en motordriven ventil (medföljer ej). I och med det stängs krets 1 och då återstår endast driften av en sekundär krets (golvkylning). Blandningsstationen för den sekundära kretsen styrs med hjälp av inomhusenheten via en blandningsventilmotor och en extra vattensensor. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Kylning och DHW-drift alterneras (antingen kylning eller DHW-tank). Rumstermostat som tillval När YUTAKI S COMBI används med två uppvärmningskretsar (låg och medium vattentemperatur) så måste det sekundära tillbehörskittet för temperatur (ATW-2KT-02) installeras, samt följande tillbehör: Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01) Universell vattensensor för sekundär temperaturkontroll (ATW-WTS-02Y) Aquastat säkerhetsanordning för avsvalkningsgolv (ATW-AQT-01) Dessutom kan tillbehörslådan med extra signalutgångar (ATW-AOS-01) kontrollera den motoriserade ventilen (medföljer ej) för direktkretsen. Mediumtemperatur (21 ºC) Hög temperatur (60 ºC) DHW A B C D Hushållsvatten (retur) E Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll Objekt Beskrivning 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil 620 PMML0281A rev.2-06/2014

15 Delarnas namn 5 DELARNAS NAMN RWD-( )(H)FSNWE-200S 91.5 Vatten inlopp/utloppsröret (1-1/4 H) 86.7 Vatten utloppsröret (3/4 H) 83.8 Varmvatten inloppröret (3/4 H) 83.6 Kylvätskerör (3/8 ) (*) Kylgasrör (5/8 ) För vatteninlopp / utlopp (fabriks medföljer) 1800 Vatten inlopp/utloppsröret 1786 Varmvatten inlopp/utloppsröret 1788 Kylvätskerör 1803 Kylgasrör Enheter i: mm Nr Del Nr Del Nr Del 1 Värmeväxlarplatta 14 Ellåda 27 Anslutning av kylvätska 2 Vattenpump 15 Nödomkopplare för DHW-drift 28 Anslutning för kylgasrör 3 Elektrisk värmare 16 LCD-kontroll 29 Dräneringsport (för uppvärmning) (G3/8") 4 Expansionskärl 17 Tryckmätare 30 Dräneringsport (för DHW) (G3/8") 5 Vattensil 18 Varmvattentank för hushållsbruk (200 L) 31 Avstängningsventil (medföljer) 6 Avluftare 19 DHW-tankvärmare + termostat 32 DHW-termistor 7 Brytare för lågt vattentryck 20 Monteringsfot (x4) 33 Termistor för vatteninlopp 8 Säkerhetsventil 21 Dräneringskärl (för uppvärmnings- och kylningsversionen) 34 Termistor till värmepumpens vattenutlopp 9 Dräneringsrör för säkerhetsventil 22 Dräneringsrör (för uppvärmnings- och kylningsversionen) (medföljer ej) 35 Termistor för vattenutlopp 10 Vattenflödesmätare 23 Anslutning för vatteninlopp 36 Termistor för kylvätskerör 11 Expansionsventil 24 Anslutning för vattenutlopp 37 Termistor för kylgasrör 12 3-vägsventil (för uppvärmning och DHW) 25 Inloppsanslutning för DHW (*) För 2HP: Kylvätskerör (1/4 ) 13 T-förgrening (för uppvärmning och DHW) 26 Utloppsanslutning för DHW SVENSKA 621 PMML0281A rev.2-06/2014

16 Delarnas namn RWD-( )(H)FSNWE-260S 91.5 Vatten inlopp/utloppsröret (1-1/4 H) 86.7 Vatten utloppsröret (3/4 H) 83.8 Varmvatten inloppröret (3/4 H) 83.6 Kylvätskerör (3/8 ) (*) 85.2 Kylgasrör (5/8 ) För vatteninlopp / utlopp (fabriks medföljer) 1800 Vatten inlopp/utloppsröret 1786 Varmvatten inlopp/utloppsröret 1788 Kylvätskerör 1803 Kylgasrör Enheter i: mm Nr Del Nr Del Nr Del 1 Värmeväxlarplatta 14 Ellåda 27 Anslutning av kylvätska 2 Vattenpump 15 Nödomkopplare för DHW-drift 28 Anslutning för kylgasrör 3 Elektrisk värmare 16 LCD-kontroll 29 Dräneringsport (för uppvärmning) (G3/8") 4 Expansionskärl 17 Tryckmätare 30 Dräneringsport (för DHW) (G3/8") 5 Vattensil 18 Varmvattentank för hushållsbruk (260 L) 31 Avstängningsventil (medföljer) 6 Avluftare 19 DHW-tankvärmare + termostat 32 DHW-termistor 7 Brytare för lågt vattentryck 20 Monteringsfot (x4) 33 Termistor för vatteninlopp 8 Säkerhetsventil 21 Dräneringskärl (för uppvärmnings- och kylningsversionen) 34 Termistor till värmepumpens vattenutlopp 9 Dräneringsrör för säkerhetsventil 22 Dräneringsrör (för uppvärmnings- och kylningsversionen) (medföljer ej) 35 Termistor för vattenutlopp 10 Vattenflödesmätare 23 Anslutning för vatteninlopp 36 Termistor för kylvätskerör 11 Expansionsventil 24 Anslutning för vattenutlopp 37 Termistor för kylgasrör 12 3-vägsventil (för uppvärmning och DHW) 25 Inloppsanslutning för DHW (*) För 2HP: Kylvätskerör (1/4 ) 13 T-förgrening (för uppvärmning och DHW) 26 Utloppsanslutning för DHW 622 PMML0281A rev.2-06/2014

17 Delarnas namn 5.1 LAYOUT AV ELLÅDA Objekt Del Kommentarer 1 Tryckt kretskort (PCB1) Huvudkretskort för kontroll av enheten. 2 Tryckt kretskort (PCB2) Sekundärt kretskort för extra kontrollsignaler. 3 Transformatorer (TR1/TR2) Strömtransformator. 4 Kontakter för elektrisk värmare (AR1/2) Kontakter för värmare för kontrollsteget. 5 Värmetermostat (SEH) Skyddsbrytare för elektrisk värmare 6 Brusfilter (NK1~7) Brusfilter för skydd mot hög PCB-strömstyrka. 7 Säkringar för den elektriska inomhusvärmaren (EF1/2/3) Skyddssäkringar. 8 Säkring för DHW-tankens elektriska värmare (EF5) Skyddssäkring. 9 Säkring för vattenpump (EF4) Skyddssäkringar. 10 Uttagspanel 1 (TB1) Uttagspanel för strömförsörjning. 11 Uttagspanel 2 (TB2) Uttagspanel för inomhus-/utomhuskommunikation, och intelligent rumstermostat och tillbehör. 12 Relä (52e) Relä för DHW-tankens värmedrift. 13 Omkopplare för aktivering av DHW-tankens vämedrift (SW1) Valomkopplare för DHW-tankens värmedrift (automatisk/nödrift). SVENSKA 623 PMML0281A rev.2-06/2014

18 Kyl- och vattenrör 6 KYL- OCH VATTENRÖR 6.1 ALLMÄN INFORMATION INNAN UTFÖRANDE AV RÖRINSTALLATION Allmänna anteckningar 1 Förbered kopparrör (medföljer ej). 2 Välj en rörstorlek med lämplig tjocklek och rätt material som motstår ordentligt med tryck. 3 Välj rena kopparrör. Försäkra att det inte finns damm eller fukt i rören. Blås rent insidan av rören med syrefritt kväve för att avlägsna damm och främmande föremål innan du ansluter dem. Om systemet är fritt från fukt och oljeföroreningar ger det maximal prestanda och livslängd jämfört med slarvigt förberedda system. Var extra noga med att försäkra att alla kopparrör är rena och torra inuti. VARNING Täck för röränden när röret ska föras genom vägghål. Lägg inga rör direkt på marken utan att först täcka för ändarna med ett lock eller med tejp Avstängning av kyl- och vattenrör Stäng av kyl- och vattenrören med jämna mellanrum och se till att kyl- och vattenrören inte ligger i direkt kontakt med byggnaden: väggar, tak, etc... Om rören ligger i direkt kontakt med varandra kan ett konstigt ljud förekomma pga. rörvibration. Var extra noga om rören är korta. 1~15m Inomhusenhet Brandsäkringsbehandling Fäst inte kyl- och vattenrören direkt med metallfästena (kylrören kan expandera och dra ihop sig). Några olika metoder för upphängning visas nedan. För upphängning av tunga rör För rördragning längs väggen För snabbinstallation Om rörarbetet inte slutförs förrän nästa dag, eller om det tar lång tid, ska du hårdlöda rörändarna och fylla dem med syrefritt kväve med hjälp av ett rensrör avschrader-typ för att förhindra fukt och förorening. Använd inte isoleringsmaterial som innehåller NH3 eftersom det kan skada ledningsmaterialet och orsaka läckage längre fram. Ett kyl- och vattensystem måste uppföras och inspekteras av en behörig tekniker och måste uppfylla alla relevanta europeiska och nationella regler. 624 PMML0281A rev.2-06/2014

19 Kyl- och vattenrör 6.2 KYLCYKEL OCH HYDRAULISKT KRETSDIAGRAM Exempel för (4-6)HP-system RWD-( )(H)FSNWE-(200/260)S RAS-(4-6)H(V)RNME-AF Kylmedel Vattenflöde Rörledning (medföljer ej) Flänsmutter-anslutning Hårdlödd anslutning R-410A Kylmedlets flödesriktning (uppvärmning) Kylmedlets flödesriktning (kylning) Nr. Del Nr. Del Nr. Del Nr. Del Nr. Del Dräneringsventil (För inomhusenheten vatten) 1 Kompressor för OU 11 Vätskestoppventil 21 Vattenutlopp (uppvärmning) 31 Elektrisk vattenvärmare 41 2 Värmeväxlare för OU 12 Tryckvakt (kontroll) för OU 22 Vatteninlopp (DHW) 32 Avluftare 42 Dräneringsventil (för DHW) 3 Vätsketank 13 Magnetventil 23 Vattenutlopp (DHW) 33 Tryckmätare 43 Kylgasrör termistor för IU 4 Expansionsventil för OU 14 Omgivningstermistor 24 Expansionsventil för IU 34 Brytare för lågt vattentryck 44 Kylvätskerör termistor för IU 5 Omkastningsventil 15 Termistor för avdunstningsrör 25 Vattensil för IU 35 3-vägsventil 45 Termistor för vatteninlopp 6 Vattensil för OU 16 Kompressorns utloppstermistor på OU 26 Värmeväxlare för IU 36 T-förgrening 46 Termistor till värmepumpens vattenutlopp 7 Fördelare 17 Anslutning för kylgasrör 27 Säkerhetsventil 37 Varmvattentank för hushållsbruk 47 Termistor för vattenutlopp 8 R-410A fog 18 Anslutning av kylvätska 28 Dräneringsrör 38 Vattensil 48 DHW-termistor 9 OU-högtrycksvakt (skydd) 19 Avstängningsventil (1-1/4 gashane) 29 Dräneringslock i expansionskärlet 39 Vattenpump 10 Gasstoppventil 20 Vatteninlopp (uppvärmning) 30 Expansionskärl 40 Vattenflödesmätare SVENSKA 625 PMML0281A rev.2-06/2014

20 Kyl- och vattenrör 6.3 KYLKRETS Kylrör Kylrörets längd mellan inomhus- och utomhusenhet Kylrören mellan inomhusenheten och utomhusenheten bör anslutas enligt följande tabell. Se till att anslutningspunkten ligger inom området i diagrammet som visar rörlängdernas tillåtna höjdskillnader. Höjdskillnad (m) Total längd mellan utomhusenhet och inomhusenhet. När utomhusenheten ska installeras högre upp än inomhusenheten 40 Inställning före leverans +H När utomhusenheten ska installeras lägre än inomhusenheten Objekt Kylrörets maximala längd mellan inomhus- och utomhusenhet (Lmax) Kylrörets minsta längd mellan inomhus- och utomhusenhet (Lmin) Maximal höjdskillnad mellan inomhusenhet och utomhusenhet (H). Faktisk rörlängd Motsvarande rörlängd Faktisk rörlängd Utomhusenheten är högre än inomhusenheten Inomhusenheten är högre än utomhusenheten (2-6) HP 30 m 40 m 5 m 30 m 20 m Om den faktiska rörlängden mellan utomhusenheten och inomhusenheten är kortare än 5m bör du kontakta din återförsäljare. Storlek på kylrör Storlek på utomhusenhetens och inomhusenhetens röranslutning Utomhusenhet Rörstorlek Rörstorlek Inomhusenhet Gasledning Vätskerör Gasledning Vätskerör RAS-2HVRN2 Ø 12,7 (1/2 )(1*) Ø 6,35 (1/4 ) RWD-2.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 )(1*) Ø 6,35 (1/4 ) RAS-3HVRNME-AF Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RWD-3.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RAS-4H(V)RNME-AF Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RWD-4.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RAS-5H(V)RNME-AF Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RWD-5.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RAS-6H(V)RNME-AF Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RWD-6.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) (1*): Endast 2HP-system (RAS-2HVRN2 + RWD-2.0FSNWE-(200/260)S): Storleken på kylgasrören mellan utomhusenheten och inomhusenheten är inte samma och därför behövs en adapter (Ø12,7 Ø15,88). Denna röradapter medföljer med utomhusenheten. 626 PMML0281A rev.2-06/2014

21 Kyl- och vattenrör Placering av röranslutningar Anslutningen för kylvätska och kylgas (R410A) på inomhusenheten är placerad enligt följande bilder: RWD-( )(H)FSNWE-200S Enheter i: mm Anslutning för kylgasrör Anslutning av kylväskerör 1788 Kylvätskerör 1803 Kylgasrör 83.6 Kylvätskerör (3/8 ) Kylgasrör (5/8 ) (Frontvy) RWD-( )(H)FSNWE-260S (Vy uppifrån) Enheter i: mm Anslutning av kylväskerör Anslutning för kylgasrör 1788 Kylvätskerör 1803 Kylgasrör 83.6 Kylvätskerör (3/8 ) 85.2 Kylgasrör (5/8 ) (Frontvy) (Vy uppifrån) SVENSKA 627 PMML0281A rev.2-06/2014

22 Kyl- och vattenrör Påfyllning av kylmedel VARNING Använd inte SYRE, ACETYLEN eller andra brandfarliga och/eller giftiga gaser i kylmedlet. Det kan leda till en explosion. Du bör använda syrefritt kväve när du genomför provcykler såsom läcktest eller test av lufttäthetstest. Dessa gastyper är mycket farliga eftersom de kan leda till en explosion. Isolera skarvarna och flänsmuttrarna i röranslutningen helt. Isolera vätskerören helt för att undvika försämrad prestanda, annars bildas fukt på rörens yta. Fyll på kylmedlet korrekt enligt anvisningarna i handböckerna. Om du fyller på för mycket eller för lite kan kompressorfel uppstå. Utomhusenhetens kylmedel R410A, fylls i fabriken med en påfyllning för 30 meters rörlängd. Maximal längd på kylrören är 30 m så ingen extra påfyllning av kylmedel krävs. Se utomhusenhetens Installations- och drifthandbok för påfyllning av inomhusenheten med R410A-kylmedlet Nedpumpning av kylmedel VARNING Kylmedlet R410A måste nedpumpas via utomhusenheten. Hänvisa till utomhusenhetens Installations- och drifthandbok för att se proceduren Kontrollmuff för kylrör Se utomhusenhetens Installations- och drifthandbok för information om utomhusenhetens kontrollmuffar som används under påfyllningsprocessen av kylmedlet R410A Försiktighetsåtgärder vid läckage av kylmediumgas Installatörer och de ansvariga för att utarbeta specifikationerna måste uppfylla lokala säkerhetsbestämmelser och regler vid läckage av kylmedel. VARNING Kontrollera noga att det inte finns några läckor. Om en större mängd kylmedel läcker ut kan det leda till andningssvårigheter, och giftiga gaser kan bildas om en öppen låga används i rummet. Om flänsmuttern dras åt för hårt kan den gå sönder med tiden och orsaka kylmedelläckage. 628 PMML0281A rev.2-06/2014

23 Kyl- och vattenrör 6.4 UPPVÄRMNING + DHW FARA Anslut inte strömförsörjningen till inomhusenheten och varmvattentanken förrän båda kretasarna har fyllts på med vatten och vattentrycket och eventuell vattenläcka har kontrollerats. En grundlig inspektion av vattenrören bör utföras efter rörinstallationen för att säkerställa att det inte förekommer något läckage i kretsen. Maximal rörlängd beror på vattenutloppsrörets maximala tryck. Kontrollera pumpkurvorna. Inomhusenheten är utrustad med en luftrensare (medföljer) högst upp på inomhusenheten. Om denna inte placeras högst upp på vatteninstallationen kan luft förekomma inne i vattenrören och medföra att systemet fungerar dåligt. Om detta händer måste extra luftrensare (medföljer ej) installeras för att försäkra att ingen luft kommer in i vattenkretsen. Det rekommenderas att isolera vattenrören, fogarna och anslutningen för att förhindra värmeförlust och kondenfukt på rörens yta. När enheten är avstängd under vissa perioder och den omgivande temperaturen är väldigt låg kan vattnet i rören och i pumpen frysa och följaktligen skada rören och vattenpumpen. I dessa fall måste installatören se till att vattentemperaturen i rören inte faller under fryspunkt Hydraulisk krets Vattenkrets Installation av tillbehör Uppvärmning Huvudinlopp för varmvatten Alternativ återcirkulering Hydraulisk krets för inomhusenhet Installation av tillbehör DHW Vattenflöde Flänsmutter-anslutning Hårdlödd anslutning Natur Nr. Del 1 Värmeväxlare för IU 2 Säkerhetsventil 3 Dräneringsrör 4 Dräneringslock i expansionskärlet 5 Expansionskärl 6 Elektrisk vattenvärmare 7 Avluftare 8 Tryckmätare 9 Brytare för lågt vattentryck 10 3-vägsventil Fabriksinstallerad 11 T-förgrening 12 Varmvattentank för hushållsbruk 13 Vattensil 14 Vattenpump 15 Vattenflödesmätare 16 Dräneringsventil (för inomhusenhetens vatten) 17 Dräneringsventil (för DHW) 18 Termistor för vatteninlopp 19 Termistor till värmepumpens vattenutlopp 20 Termistor för vattenutlopp 21 DHW-termistor Medföljer 22 Avstängningsventil (medföljer) 23 Vatteninlopp (uppvärmning) Rör- 24 Vattenutlopp (uppvärmning) anslutningar 25 Vatteninlopp (DHW) 26 Vattenutlopp (DHW) Säkerhetsvattenventil för DHW-tank (DHWT-SWG-01) Tillbehör 27 27a Avstängningsventil 27b Vattenbackventil 27c Säkerhetsventil för tryck 28 Vattenkontrollventil (tillbehör ATW-WCV-01) 29 Dränering Medföljer ej 30 Avstängningsventil 31 Återcirkuleringspump SVENSKA 629 PMML0281A rev.2-06/2014

24 Kyl- och vattenrör Nödvändiga extra hydrauliska element Uppvärmning Följande hydrauliska element är nödvändiga för att utföra uppvärmningens Utloppsröret ska alltid vara öppet utåt, frostfritt och alltid riktat nedåt om vattenläckage skulle uppstå. vattenkrets korrekt: 1 Avstängningsventil (medföljer ej): en avstängningsventil 2 avstängningsventiler (medföljer) (22) måste vara installerade på inomhusenheten. En på anslutningen till vatteninloppet (23) och en på anslutningen till vattenutloppet (24) för att underlätta underhållsarbete. (30) måste installeras efter hushållsvarmvattnets utloppsanslutning (26) för att underlätta underhållsarbete. Ytterligare hydrauliska tillval (för DHW) Vid användning av återcirkuleringskrets för DHW-krets: Det är lämpligt att använda flexibla fogar efter avstängningsventilerna för att förhindra vibrationer. 1 Återcirkuleringspump (medföljer ej): denna pump (31) ser till att varmvattnet återcirkuleras korrekt till varmvattnets inlopp. 1 Vattenkontrollventil (ATW-WCV-01 tillbehör): detta Hitachi-tillbehör (27) ansluts efter pumpen (31) för att försäkra att vatten inte rinner tillbaka. 1 backventil (ATW-WCV-01 tillbehör) (28) med en avstängningsventil (medföljer ej) (30) måste anslutas till den punkt där vattnet till inomhusenheten fylls på. Backventilen fungerar som en säkerhetsanordning för att skydda installationen mot baktryck, bakflöde och häverteffekt av ej drickbart vatten i dricksvattenanordningen. Det rekommenderas att man installerar ytterligare ett specialvattenfilter på uppvärmningen (installation av tillbehör) för att avlägsna ev. kvarvarande partiklar från hårdlödning som inte kan avlägsnas av inomhusenhetens nätsil. DHW Följande hydrauliska element är nödvändiga för att utföra varmvattenkretsen korrekt: 1 Säkerhetsventil för vatten (DHWT-SWG-01 tillbehör): detta Hitachi-tillbehör (27) är en säkerhetsventil för tryck och temperatur som måste installeras så nära hushållsvarmvattnets inloppsanslutning (25) som möjligt (tryckinställning: 7 bar). Säkerhetsventilen för vatten tillhandahåller: Tryckskydd Backventilfunktion Avstängningsventil Påfyllning Dränering 1 Säkerhetsventil för vatten (DHWT-SWG-01) Ref. Benämning Huvudinlopp för vatten (varmvatteninlopp) Inloppsanslutning för DHW Säkerhetsventil för tryck och manuell tömning Anslutning för tömning (dräneringsrör) Kontrollventil för vatten (backventil) Avstängningsventil 2 Avstängningsventiler (medföljer ej) (30): en före pumpen (31) och ytterligare en efter vattenkontrollventilen (27). Om kallvattnets inloppstryck överstiger utrustningens konstruktionstryck (6 bar) så måste en tryckreducerare med ett nominalvärde på 7 bar monteras. Rekommendationer för varmvattnets hydrauliska krets Anslut alla rör så nära enheten som möjligt så att bortkoppling enkelt kan utföras vid behov. Det rekommenderas att man använder flexibla fogar för vattenrörets inlopp och utlopp för att undvika överföring av vibrationer. Applicera värmeisolering på rören i det hydrauliska systemet för att undvika olycksfall p.g.a. brännheta rör och för att undvika värmeförluster. En besiktning av vattenrören ska utföras efter utfört rörarbete för att försäkra att inga vattenläckor förekommer. Detta görs genom att fullständigt öppna varmvattnets avstängningsventiler för in- och utlopp. Färskvatten måste cirkulera inuti DHW-tankens krets minst en gång om dagen under de första dagarna efter installationen. Tankens förvaringskapacitet måste möta den dagliga förbrukningen för att undvika stillastående vatten. Försök att undvika att dra långa rör mellan tanken och varmvattenanläggningen för att minska eventuella temperaturförluster. Försäkra att installationen, tester och materialet som används uppfyller tillämpbar lagstiftning. 630 PMML0281A rev.2-06/2014

Indoor Unit. YUTAKI S Series RAS-(2-6)(HVRN2/H(V)RNME-AF) RWM-(2.0-6.0)FSN3E

Indoor Unit. YUTAKI S Series RAS-(2-6)(HVRN2/H(V)RNME-AF) RWM-(2.0-6.0)FSN3E INSTALLATION AND OPERATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET DE FUNCTIONNEMENT MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO MANUAL DE INSTALAÇÃO

Läs mer

UTOPIA IVX PREMIUM / IVX STANDARD Series RAS-(3-10)H(V)NPE / RAS-(4-10)H(V)NCE

UTOPIA IVX PREMIUM / IVX STANDARD Series RAS-(3-10)H(V)NPE / RAS-(4-10)H(V)NCE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET DE FUNCTIONNEMENT MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO MANUAL DE INSTALAÇÃO

Läs mer

UTOPIA IVX PREMIUM / IVX STANDARD Series RAS-12HNP / RAS-12HNC

UTOPIA IVX PREMIUM / IVX STANDARD Series RAS-12HNP / RAS-12HNC INSTALLATION AND OPERATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET DE FUNCTIONNEMENT MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO MANUAL DE INSTALAÇÃO

Läs mer

UTOPIA DC-INVERTER IVX-ES Series H(V)RNM2E / FSN(2/3)(E)(M) H(V)RNS2E / FSN(2/3)(E)(M)

UTOPIA DC-INVERTER IVX-ES Series H(V)RNM2E / FSN(2/3)(E)(M) H(V)RNS2E / FSN(2/3)(E)(M) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET DE FUNCTIONNEMENT MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO MANUAL DE INSTALAÇÃO

Läs mer

Tillbehör (medföljer) Justerbara fötter Doppvärmarens centrumdelsverktyg Trycksäkerhetsventil (10 bar) SD-minneskort

Tillbehör (medföljer) Justerbara fötter Doppvärmarens centrumdelsverktyg Trycksäkerhetsventil (10 bar) SD-minneskort Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 2 2. Introduktion... 4 Systemöversikt... 4 Hur värmepumpen fungerar... 4 Kontrollöversikt... 5 3. Teknisk information... 6 Produktspecifikation... 6 Komponentdelar...

Läs mer

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. CYLINDER UNIT EHST20 series EHPT20 series HYDROBOX EHSC series EHPX series ERSC series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating

Läs mer

Daikin värmepump för bergvärme

Daikin värmepump för bergvärme Daikin värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W Daikin värmepump för bergvärme Svenska Innehåll 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 1.1 Om dokumentationen...3 1.2 Betydelse av varningar och symboler...3

Läs mer

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. Cylinder Unit EHST20 series EHPT20 series Hydrobox EHSC series EHPX series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

komplett ärmesystem för bostäder och kommersiellt bruk KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

komplett ärmesystem för bostäder och kommersiellt bruk KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett ärmesystem för bostäder och kommersiellt bruk KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning

Installations- & Bruksanvisning Installations- & Bruksanvisning Avsedd för proffs Värmepump luft / vatten Split 2 Dokument nr 1481-5~15/12/2011 Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 92 Det här aggregatet måste installeras

Läs mer

Teknisk manual Installering. Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW

Teknisk manual Installering. Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW Teknisk manual Installering Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW 1 INNEHÅLL 01. Inledning... 3 02. Viktiga punkter... 3 Allmänt OBS Säkerhetsföreskrifter 03. Specifikationer... 4 04. Mått... 5 05. Systemöversikt...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien 5MXS90E2V3B 5MKS90E2V3B 4MXS80E2V3B

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien 5MXS90E2V3B 5MKS90E2V3B 4MXS80E2V3B INSTLLTIONSHNDOK R0 Split-serien MXS80EV MXS90EV MKS90EV m () 7. m () 6 6 cm cm 7 8 m () 7. m () S S0 S C D E E D C 0 Hz 0 V SERVICE MONITOR ON CDE H0VV 6 L N 7 S S S S0 C D E S S S0 P 6 7 MXS80EV MXS90EV

Läs mer

Innehåll. 1. Säkerhetsåtgärder... 2 Avyttring av Enheten... 2

Innehåll. 1. Säkerhetsåtgärder... 2 Avyttring av Enheten... 2 Innehåll 1. Säkerhetsåtgärder... 2 Avyttring av Enheten... 2 2. Introduktion... 3 Systemöversikt... 3 Hur värmepumpen fungerar... 3 Ekonomiska best practice (erfarenheter)... 4 Kontrollöversikt... 4 3.

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK INSTALLATIONS- HANDBOK R410A Split-serien Modeller RXG25J2V1B RXG35J2V1B Försiktighetsåtgärder Läs dessa försiktighetsåtgärder noga så att installationen utförs korrekt. I denna handbok finns två varningstyper,

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR WZT-SERIEN 1 Reproduktion, datalagring och överföring, ens delvis av denna publikation, i någon som helst form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9 INSTALLATIONSHANDBOK R0A Split-serien RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 R0A Split-serien INNEHÅLL Försiktighetsåtgärder... Tillbehör... Att tänka på vid val av placering... Installationsritningar

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Luft/Vatten värmepumpar

Luft/Vatten värmepumpar Luft/Vatten värmepumpar Luft / Vatten Värmep YUTAKI S (efterföljaren av Aqua Free) Vår a mycket effekti v luft/vatten värmepumpar YUTAKI S erbjuder er att slippa behovet av en konventionellt värmepanna

Läs mer

MANUAL SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.3 Uppdaterad: 2013-03-28

MANUAL SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.3 Uppdaterad: 2013-03-28 MANUAL SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.3 Uppdaterad: 2013-03-28 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för SOLO. SOLO C 1402-119 ver. 1.6

Installations- och bruksanvisning för SOLO. SOLO C 1402-119 ver. 1.6 Installations- och bruksanvisning för SOLO C SOLO C 1402-119 ver. 1.6 Innehållsförteckning Introduktion...4 Värmepumpen...4 ExoAir C & Polaris C...4 Exotic C...5 Leverans...6 Säkerhetsföreskrifter...6

Läs mer

162 101 01-3 2011-11-18. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 115 I 120 I 125 Uteluftsvärmepump

162 101 01-3 2011-11-18. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 115 I 120 I 125 Uteluftsvärmepump 162 101 01-3 2011-11-18 Installations- och skötselanvisning Modell 115 I 120 I 125 Uteluftsvärmepump Modell 115 I 120 I 125 162 101 01-3 2011-11-18 Checklista FÖR DITT EGET MINNE Fyll i uppgifterna nedan.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL. Indol-190 - Hybrid Varmvattenberedare Vi tackar för köpet av vår produkt. Innan du börjar använda apparaten bör du läsa den här handboken noga och spara den för framtida

Läs mer

Luftkonditioneringsaggregat

Luftkonditioneringsaggregat INSTALLATIONSHANDBOK DELAT Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (Stående golvmodell) FVQ7CVEB FVQ00CVEB FVQ5CVEB FVQ0CVEB LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE INSTALLATIONEN. SPARA HANDBOKEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer