YUTAKI S COMBI RWD-( )(H)FSNWE-(200/260)S. Indoor unit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YUTAKI S COMBI RWD-(2.0-6.0)(H)FSNWE-(200/260)S. Indoor unit"

Transkript

1 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING INSTALLATION- OCH DRIFTHANDBOK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ YUTAKI S COMBI RWD-( )(H)FSNWE-(200/260)S Indoor unit

2 English Specifications in this manual are subject to change without notice in order that HITACHI may bring the latest innovations to their customers. Whilst every effort is made to ensure that all specifications are correct, printing errors are beyond Hitachi s control; HITACHI cannot be held responsible for these errors. Español Las especificaciones de este manual están sujetas a cambios sin previo aviso a fin de que HITACHI pueda ofrecer las últimas innovaciones a sus clientes. A pesar de que se hacen todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que las especificaciones sean correctas, los errores de impresión están fuera del control de HITACHI, a quien no se hará responsable de ellos. Deutsch Bei den technischen Angaben in diesem Handbuch sind Änderungen vorbehalten, damit HITACHI seinen Kunden die jeweils neuesten Innovationen präsentieren kann. Sämtliche Anstrengungen wurden unternommen, um sicherzustellen, dass alle technischen Informationen ohne Fehler veröffentlicht worden sind. Für Druckfehler kann HITACHI jedoch keine Verantwortung übernehmen, da sie außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Français Les caractéristiques publiées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, HITACHI souhaitant pouvoir toujours offrir à ses clients les dernières innovations. Bien que tous les efforts sont faits pour assurer l exactitude des caractéristiques, les erreurs d impression sont hors du contrôle de HITACHI qui ne pourrait en être tenu responsable. Italiano Le specifiche di questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso affinché HITACHI possa offrire ai propri clienti le ultime novità. Sebbene sia stata posta la massima cura nel garantire la correttezza dei dati, HITACHI non è responsabile per eventuali errori di stampa che esulano dal proprio controllo. Português As especificações apresentadas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, de modo a que a HITACHI possa oferecer aos seus clientes, da forma mais expedita possível, as inovações mais recentes. Apesar de serem feitos todos os esforços para assegurar que todas as especificações apresentadas são correctas, quaisquer erros de impressão estão fora do controlo da HITACHI, que não pode ser responsabilizada por estes erros eventuais. Dansk Specifikationerne i denne vejledning kan ændres uden varsel, for at HITACHI kan bringe de nyeste innovationer ud til kunderne. På trods af alle anstrengelser for at sikre at alle specifikationerne er korrekte, har Hitachi ikke kontrol over trykfejl, og Hitachi kan ikke holdes ansvarlig herfor. Nederlands De specificaties in deze handleiding kunnen worden gewijzigd zonder verdere kennisgeving zodat HITACHI zijn klanten kan voorzien van de nieuwste innovaties. Iedere poging wordt ondernomen om te zorgen dat alle specificaties juist zijn. Voorkomende drukfouten kunnen echter niet door Hitachi worden gecontroleerd, waardoor Hitachi niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze fouten. Svenska Specifikationerna i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande för att HITACHI ska kunna leverera de senaste innovationerna till kunderna. Vi på Hitachi gör allt vi kan för att se till att alla specifikationer stämmer, men vi har ingen kontroll över tryckfel och kan därför inte hållas ansvariga för den typen av fel. Eλλhnika Οι προδιαγραφές του εγχειριδίου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου η HITACHI να παρέχει τις τελευταίες καινοτομίες στους πελάτες της. Αν και έχει γίνει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές είναι σωστές, η Hitachi δεν μπορεί να ελέγξει τα τυπογραφικά λάθη και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά τα λάθη.

3 Säkerhetssammanfattning 1 SÄKERHETSSAMMANFATTNING FARA ANSLUT INTE STRÖMFÖRSÖRJNINGEN TILL INOMHUS- ENHETEN OCH VARMVATTENTANKEN FÖRRÄN BÅDA KRETASARNA HAR FYLLTS PÅ MED VATTEN OCH VA- TTENTRYCKET OCH EVENTUELL VATTENLÄCKA HAR KONTROLLERATS. Häll inte i vatten över inomhusenhetens elektriska delar. Om de elektriska komponenterna kommer i kontakt med vatten förekommer en allvarlig elektrisk stöt. Ställ inte in och rör ej säkerhetsenheten inuti luft- och vattenvärmepumpen. Om dessa anordningar vidrörs eller justeras kan en allvarlig olycka inträffa. Öppna inte serviceluckan och gör inget ingrepp inuti luftoch vattenvärmepumpen utan att koppla ur huvudströmförsörjningen. Om brand uppstår slår du AV huvudströmbrytaren och släcker elden. Kontakta sedan en servicetekniker. Man måste försäkra att luft- och vattenvärmepumpen inte kan aktiveras av misstag utan vatten eller med luft inuti det hydrauliska systemet. 2 VIKTIG ANMÄRKNING VARNING Använd inte spray, till exempel insektsmedel, lackfärg, hårspray eller andra brandfarliga gaser inom cirka en meter från systemet. Om en automatsäkring eller smältsäkring ofta löses ut bör du stänga av systemet och kontakta en servicetekniker. Utför inga service- eller undersökningsåtgärder på egen hand. Detta arbete måste utföras av en kvalificerad servicetekniker. Denna apparat får endast användas av vuxna och kunniga personer som har fått den tekniska information eller de instruktioner som är nödvändiga för att kunna hantera den säkert. Håll uppsikt över barn och låt dem inte leka med installationen. För inte in något främmande föremål i vattenintaget eller vattenutloppet på luft- och vattenvärmepumpen. 2.1 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR FÖR SYSTEMET Hänvisa till handböckerna för att kontrollera att all information som krävs för att utföra installationen av systemet korrekt finns med. Om så inte är fallet kontaktar du distributören. HITACHI försöker ständigt att förbättra produkternas design och prestanda. Företaget förbehåller sig därför rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. HITACHI kan inte förutse varje möjlig omständighet som kan medföra en risk. Denna luft- och vattenvärmepump har konstruerats för att användas till vattenuppvärmning för människor. Använd den inte för andra ändamål som t.ex. torkning av kläder, uppvärmning av mat eller andra uppvärmningsprocesser (med undantag för swimmingpool). Ingen del av denna handbok får återges utan skriftligt tillstånd. Kontakta en HITACHI-servicetekniker om du har några frågor. Kontrollera att förklaringarna i varje del av handboken gäller för din enhetsmodell. Du kan hitta egenskaperna för ditt system under Modeller. Signalorden (FARA och VARNING) används för att ange risknivåer. Definitionerna för att identifiera risknivåerna ges nedan med deras respektive signalord. Det förutsätts att denna enhet används och underhålls av engelskspråkig personal. Om så inte är fallet måste kunden lägga till skyltar med meddelanden om säkerhet och användning på personalens modersmål. Den engelska texten innehåller originalinstruktionerna. Andra språk översätts från den engelska versionen. Denna manual ska behandlas som en permanent del av luftoch vattenvärmepumpen. Den ger dig en allmän beskrivning och information om din luft- och vattenvärmepump samt om andra modeller. Denna värmepump har konstruerats för följande temperaturer. Driv luft-och vattenvärmepumpen inom följande frekvenser. Uppvärmningsläge Varmvattentank för hushållsbruk Pooluppvärmning Kylning Temperatur Högsta Lägsta Utloppsvatten 60 C (*) 20 C Utomhustemp. 35 C -20 C WB (*2) Vattentemp. 70 C (*4) 30 C Utomhustemp. 46 C (WB) -20 C WB (*2) Vattentemp. 33 C 24 C Utomhustemp. 35 C WB -20 C WB (*2) Utloppsvatten 22 C 5 C Utomhustemp. 46 C DB (*3) 10 C DB (*) 55 C WB: RAS-2HVRN2 + RWD-2.0(H)FSNWE-(200/260)S (*2) -15 C WB: RAS-2HVRN2 + RWD-2.0(H)FSNWE-(200/260)S (*3) 43 C DB: RAS-2HVRN2 + RWD-2.0FSNWE-(200/260)S (*4) 55 ºC (50 ºC för 2HP) utan DHW-tankens värmedrift. DB: Temperatur torrtermometer WB: Temperatur våttermometer Inomhusenheten är avsedd för inomhusinstallering där omgivningstemperaturens intervall ska ligga mellan 5~35 C i avkylningsläge och 5~30 C i uppvärmningsläge. Omgivningstemperaturen runt inomhusenheten måste vara >5 C för att förhindra vattnet från att frysa. SVENSKA För mer information om arbetsomfång se den Tekniska katalogen. 609 PMML0281A rev.2-06/2014

4 Systemöversikt 2.2 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR FÖR HYDRAULIKSYSTEMET Uppvärmning, viktiga anteckningar 2 avstängningsventiler (medföljer) måste vara installerade på inomhusenheten. En på anslutningen till vatteninloppet och en på anslutningen till vattenutloppet för att underlätta underhållsarbete. 1 backventil (ATW-WCV-01 tillbehör) med en avstängningsventil (medföljer ej) måste anslutas till den punkt där vattnet till inomhusenheten fylls på. Backventilen fungerar som en säkerhetsanordning för att skydda installationen mot baktryck, bakflöde och häverteffekt av ej drickbart vatten i dricksvattenanordningen. Det rekommenderas att man installerar ytterligare ett specialvattenfilter på uppvärmningen (installation av tillbehör) för att avlägsna ev. kvarvarande partiklar från hårdlödning som inte kan avlägsnas av inomhusenhetens nätsil. För mer information, se avsnittet "6.4 Uppvärmning + DHW" Anteckningar för DHW Tillbehöret till säkerhetsventilen för tryck och temperatur (DHWT-SWG-01: tryckinställning 7 bar), måste installeras på varmvattentankens inloppanslutning (så nära tanken som möjligt) för att tillhandahålla följande funktioner: Tryckskydd Backventilfunktion Avstängningsventil Påfyllnings- och tömningsfunktioner Dränering 1 avstängningsventil (medföljer ej) måste installeras på varmvattnets utloppsanslutning för att underlätta underhållsarbete. Om kallvattnets inloppstryck överstiger utrustningens konstruktionstryck (6 bar), måste en tryckreducerare med ett nominalvärde på 7 bar monteras. För mer information, se avsnittet "6.4 Uppvärmning + DHW". 3 SYSTEMÖVERSIKT HITACHI presenterar med stolthet den senaste värmepumpen i deras prisbelönta YUTAKI-serien. Det nya YUTAKI S COMBI-systemet, baserat på den senaste tekniken, ger inte endast en enastående uppvärmningsprestanda såväl som varmvatten för hushållsbruk, men kan också tillämpas för kylning av bostäder på sommaren. YUTAKI S COMBI producerar sanitärt varmvatten på samma sätt som en olje- eller gasbrännare, men omvandlar förnyelsebar energi från utomhusluften till värme. Varje 1kW el som används för att försörja värmepumpen kan producera upp till 4kW för uppvärmning; detta kan minska uppvärmningskostnader med upp till 80 % jämfört med traditionella biobränslepannor. YUTAKI S COMBI är lätt att installera och använda. Den består av en utomhusenhet och en ny allt-i -ett- inomhusenhet (med en inbyggd varmvattentank) Eftersom den endast är 600mm bredd, passar detta system perfekt till kök och nyttorum. Alla de hydrauliska komponenterna som krävs för uppvärmning och DHW-drift ingår i en mono-bloc-inomhusenhet. Följaktligen krävs det mycket mindre installationsarbete såväl som installationsutrymme. YUTAKI S COMBI erbjuder ett brett urval, från 2 HP till 6 HP, med möjligheten att välja mellan: Reversibla modeller (uppvärmning och kylning) eller endast modeller för uppvärmning. Två tankkapaciteter (200/260 l), som passar till en vanlig enhetsdesign. Idag när energi-innovation är högaktuell, är HITACHI fullt engagerad i att uppfylla de nya standarderna för energieffektivitet. Till exempel så är YUTAKI S COMBI A-klass vattenpumpen en högpresterande vattenpump som uppfyller de nya kraven från ErP (samt förberedd för kraven för 2015). DHW-tanken har tillverkats med högavancerad teknologi där man använt rostfritt stål som avkalkats kemiskt och passiverat materialet. Tankens design är termiskt högeffektiv och isolerad med styvt, formsprutat Neopor EPS. DHW-tankens drift är högpresterande tack vare ett intelligent system och DHW-rörens välisolerade och välorganiserade interna struktur (kallvatteninlopp på undersidan och varmvattenutlopp på ovansidan). Dessutom är DHW-tankens design kompakt för att minska installationsutrymmet och för att eliminera de kalla zonerna i lagertankens botten, på så sätt förebygger man risken för att bakterier sprids (t.ex. legionella). Förutom den effektiva designen av DHW-tankens rör, har systemet även ett anti-legionellaskydd med en elektrisk värmare som backup. Systemet är lättstyrt; YUTAKI S COMBI levereras med en inbyggd och lätthanterlig LCD-kontroll med en komplett skärmmeny för en övergripande vy och möjligheten att kunna kontrollera viktiga parametrar och enhetens status närsomhelst. Användbar information såsom energiförbrukning, datakapacitet och vattenflöde kan kontrolleras närsomhelst på kontrollenhetens LCD-skärm. Förutom de viktigaste installationskonfigurationerna, erbjuder YUTAKI S COMBI ytterligare kombinationer i installationer med existerande brännare där uppvärmningskretsen kräver en hög temperatur (80 ºC). Slutligen kan YUTAKI S COMBI-systemet även användas för pooluppvärmning. I dessa fall, är det möjligt att öka swimmingpoolens vattentemperatur till ett värde mellan 24 och 33 ºC med hjälp av värmepumpen. 610 PMML0281A rev.2-06/2014

5 Installationskonfiguration 4 INSTALLATIONSKONFIGURATION 4.1 KONFIGURATIONER FÖR UPPVÄRMNINGSSYSTEMET YUTAKI S COMBI är utformad för att fungera i ett monovalent, monoenergiskt eller bivalent värmesystem. Den ger en effektiv kontroll av systemet och minskar energiåtgången samtidigt som komforten i byggnaden bibehålls. YUTAKI S COMBI-enhetens funktionalitet beror på de installerade komponenterna och den utvalda konfigurationen. Den kan konfigureras och förbättras för att uppfylla många installationskrav Systemkonfigurationer Monovalent system YUTAKI S COMBI är dimensionerad för att kunna tillhandahålla 100 % av uppvärmningsbehovet även under årets kallaste dagar. P H Exempel på ett monovalent system Luft- och vattenvärmepump kapacitet Monovalent energisystem YUTAKI S COMBI är dimensionerad för att kunna tillhandahålla cirka 80 % av uppvärmningsbehovet under årets kallaste dagar. En extra inbyggd värmare används för att tillhandahålla den extra värmen som behövs under kalla dagar. Exempel på Mono-energisystem P H Luft- och vattenvärmepump + EH-kapacitet Luft- och vattenvärmepump kapacitet Värmebehov Värmebehov Luft- och vattenvärmepump Luft- och vattenvärmepumpen + Värmare Luft- och vattenvärmepump Designpunkt T A Bivalent punkt T A T A : Utomhustemperatur. P H : Uppvärmningskapacitet. Alternerande bivalent system T A : Utomhustemperatur. P H : Uppvärmningskapacitet. SP1/2/3: Värmesteg. Bivalenta punkter kan ställas in med hjälp av LCD-användargränssnittet. Brännaren är konfigurerad för att alternera med luft-och vattenvärmepumpen. En hydraulisk separator eller en bufferttank måste användas för att försäkra hydraulisk balans. Exempel på alternerande bivalenta system (endast brännare) Exempel på alternerande bivalenta system (värmare + brännare) P H Luft- och vattenvärmepump kapacitet P H Luft- och vattenvärmepump + EH-kapacitet Luft- och vattenvärmepump kapacitet Värmebehov Värmebehov Brännare Bivalent punkt Luft- och vattenvärmepump T A : Utomhustemperatur (ºC) P H : Uppvärmningskapacitet. SP1/2/3: Värmesteg. Bivalenta punkter kan ställas in med hjälp av LCD-användargränssnittet. T A Brännare Luft- och vattenvärmepumpen + Värmare Enbart luft- och vattenvärmepumpen T A SVENSKA 611 PMML0281A rev.2-06/2014

6 Installationskonfiguration Typiska installationsexempel Följande installationsexempel visar typiska konfigurationer. Om dessa varierar, så är installatören ansvarig för korrekt systemfunktion. Konfigurationsexemplen nedan är enbart avsedda för illustration. Typ Beskrivning Uppvärmning Radiator/ Fläktkonvektor Golv DHW-tank (medföljer) Huvudkonfigurationer Termostat (tillval) Värmekomplement Elektrisk värmare (medföljer) Brännare (medföljer ej) Swimmingpool (medföljer ej) Endast en uppvärmning och DHW-tank Uppvärmningsintallation (med radiatorer eller fläktkonvektorer) + DHW-tank, med en rumstermostat som tillval. (Se ytterligare kombinationer) Två uppvärmningskretsar och DHW-tank Två uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemperatur) + DHW-tank, med en rumstermostat som tillval. Ytterligare kombinationer Följande konfigurationer kan kombineras med huvudkonfigurationerna (1 eller 2 uppvärmningar, med eller utan tank) Komplement till brännare (Se den FULLSTÄNDIGA kombinationen). Två möjliga uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemperatur) + komplement till brännare + DHW-tank, med en rumstermostat som tillval. Swimmingpool-kombination (FULLSTÄNDIG kombination) Två möjliga uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemp.) + swimmingpool-kombination + valfri DHWtank + valfritt uppvärmningskomplement + valfri solpanel-kombination, med en rumstermostat som tillval Huvudkonfigurationer Endast en uppvärmningsapplikation och DHW-tank (installationsexempel 1) Uppvärmning genom radiatorer, fläktkonvertorer, eller golvvärmeinstallation med valfri rumstermostat. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Hög temperatur (60 ºC) Låg temperatur (35 ºC) DHW Hushållsvatten (retur) 13 Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare Objekt Beskrivning 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Överströmmningsventil med differentialtryck (ATW-DPOV-01 tillbehör) 612 PMML0281A rev.2-06/2014

7 Installationskonfiguration Två uppvärmningar (hög och låg vattentemperatur) och DHW (installationsexempel 2) När luft- och vattenvärmepumpen är ansluten till två olika uppvärmningskretsar kommer krets 1 att vara direkt (hög temperatur för drift av radiator) och krets 2 kommer att vara en blandad krets för att få en sekundär temperaturkontroll av blandningsventilmotorn (låg temperatur för drift av golvvärme). Utöver detta så måste en motordriven ventil läggas till för att stänga direktkretsen när den inte används. För att erhålla dessa två vattentemperaturer (hög och låg) krävs en blandningsstation. Denna blandningsstation styrs med hjälp av inomhusenheten via en blandningsventilmotor och en extra vattensensor. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Uppvärmningen och DHW-drift alterneras (antingen uppvärmning eller DHW-tank). Rumstermostat som tillval När YUTAKI S COMBI används med två uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemperatur) så måste det sekundära tillbehörskittet för temperatur (ATW-2KT-02) installeras, samt följande tillbehör: Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01) Universell vattensensor för sekundär temperaturkontroll (ATW-WTS-02Y) Aquastat säkerhetsanordning för golvvärme skydd (ATW-AQT-01) Dessutom kan tillbehörslådan med extra signalutgångar (ATW-AOS-01) kontrollera den motoriserade ventilen (medföljer ej) för direktkretsen. Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (60 ºC) DHW 15 A B C Hushållsvatten (retur) 14 D 4 7 E Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll Objekt Beskrivning 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) Universell vattentemperatursensor A (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil SVENSKA 613 PMML0281A rev.2-06/2014

8 Installationskonfiguration Ytterligare kombinationer Brännare som komplement (installationsexempel 3) Två uppvärmningskretsar (hög och låg vattentemperatur) + brännarkombination + DHW: Två uppvärmningskretsar med en valfri rumstermostat värmd av alternerande värmepump och brännare. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Uppvärmningen och DHW-drift alterneras (antingen uppvärmning eller DHW-tank). Rumstermostat som tillval När YUTAKI S COMBI fungerar i ett alternerande bivalent system (med brännare) så måste en hydraulisk separator, 3-vägsventil eller en bufferttank användas för att säkerställa en korrekt hydraulisk balans. Alternativ 1: Med hydraulisk separator Använd tillbehöret ATQ-HSK-01 om nödvändigt. Ytterligare vattenpump (WP3) och vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) är också nödvändiga. Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (60 ºC) 15 A 2 B C D DHW 11 Hushållsvatten (retur) F G 17 E Brännare signal 16 Objekt 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare Beskrivning 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) Objekt Beskrivning 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) 16 Brännare (medföljer ej) 17 Hydraulisk separator (tillbehör ATW-HSK-01) A B C D E F G Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) Sekundär vattenpump Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) Hydraulisk separator Avstängningsventil Universell vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) Vattenpump 3 (WP3) (medföljer ej) 614 PMML0281A rev.2-06/2014

9 Installationskonfiguration Alternativ 2: Med 3-vägsventil Ett annat alternativ är att installlera en 3-vägsventil för alternerande drift. I detta fall använder man en 3-vägsventil (medföljer ej) Ytterligare vattenpump (WP3) och vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) är också nödvändiga. Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (60 ºC) 15 A B 2 C D DHW 11 Hushållsvatten (retur) 19 E F G Brännare signal 16 Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) Objekt Beskrivning 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) 16 Brännare (medföljer ej) 17 Hydraulisk separator (tillbehör ATW-HSK-01) 18 3-vägs ventil för brännarkombination (medföljer ej) 19 Avluftare A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil F Universell vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) G Vattenpump 3 (WP3) (medföljer ej) SVENSKA 615 PMML0281A rev.2-06/2014

10 Installationskonfiguration Alternativ 3: Med bufferttank När temperaturen som detekteras av den externa temperaturgivaren (Two3) når den inställda temperaturen, stannar värmeenheten. Med denna konfiguration går det att installera en brännare (t ex, kombinationen värmepanna med biomassa) och driva den mot buffertanken. I det här fallet, drivs YUTAKI S COMBI-enheten genom temperaturkontroll från Two3-sensorn. Funktionen " Two3-sensor istället för Two-sensor" måste väljas med inställningen för DIP-brytaren. Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (50-80 ºC) A B C D DHW 11 Hushållsvatten (retur) G F 18 E Brännare signal 16 Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) Objekt Beskrivning 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) 16 Brännare (medföljer ej) 17 Bufferttank (medföljer ej) 18 Avstängningsventiler för buffertank (medföljer ej) A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil F Universell vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) G Vattenpump 3 (WP3) (medföljer ej) Exempel 1: För inställning av endast en zon. Exempel 2: För inställning av två zoner. Krets 1: Bufferttank fungerar som krets 1. Krets 1: Direktkrets för uppvärmning av zon 1 (buffertankens Krets 2: Blandningskrets för uppvärmning. temperatur måste vara samma som krets 1). Krets 2: Blandningskrets för uppvärmning av zon 2. Användaren kan endast ställa in en termostat för krets 2. Krets 1 fungerar endast som en buffertank (Thermo ON/OFF Användaren kan ställa in två termostater för varje krets. -läge) 616 PMML0281A rev.2-06/2014

11 Installationskonfiguration Swimmingpool-kombination (installationsexempel 4) Två uppvärmningskretsar (hög och låg temperatur) + DHW + swimmingpool- kombination + uppvärmningskompliment (brännare (medföljer ej) eller kombination av elektrisk värmare (inbyggd i YUTAKI S COMBI): Två uppvärmningskretsar med en rumstermostat som tillbehör och swimmingpool uppvärmd av värmepump och alternerande brännare eller kompletterad av en 3-stegs elektrisk värmare. Swimmingpoolen är ansluten till huvudkretsen via en 3-vägsventil (medföljer ej) och en värmeväxlare (medföljer ej). Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. När YUTAKI S COMBI används med en swimmingpool krävs 3-vägsventil -tillbehöret (medföljer ej). Låg temperatur (35 ºC) Hög temperatur (60 ºC) 15 A B Swimmingpool-område (lägsta prioritet) C 2 14 D DHW Hushållsvatten (retur) F G 17 E Brännare 16 signal Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) Objekt Beskrivning 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) 16 Brännare (medföljer ej) 17 Hydraulisk separator (tillbehör ATW-HSK-01) 18 3-vägs ventil för swimmingpool (medföljer ej) 19 Värmeväxlare för swimmingpool (medföljer ej) A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil F Universell vattensensor (Two3) (tillbehör ATW-WTS-02Y) G Vattenpump 3 (WP3) (medföljer ej) SVENSKA 617 PMML0281A rev.2-06/2014

12 Installationskonfiguration 4.2 KONFIGURATIONER FÖR KYLNINGSSYSTEMET Följande installationsexempel visar typiska konfigurationer endast avsedda för kylning. Om värmeinstallationen även används för kylning, så är installatören ansvarig för korrekt systemfunktion. Konfigurationsexemplen nedan är enbart avsedda för illustration Typiska installationsexempel YUTAKI S COMBI är förinställd för att enbart fungera i uppvärmningsläge. För att kunna använda kylningsläget måste man först ställa in dip-brytaren. I så fall kommer alla uppvärmningslägen att förbjudas och alla uppvärmningsinställningar på LCD-användargränsnittet att försvinna. Följande installationsexempel visar typiska konfigurationer. Om dessa varierar, så är installatören ansvarig för korrekt systemfunktion. Konfigurationsexemplen nedan är enbart avsedda för illustration. Typ Beskrivning Uppvärmning Kylning DHW-tank Radiator (stängd) Fläktkonvektor Gollvkylning (medföljer) Huvudkonfigurationer Termostat (tillval) Endast en uppvärmning och DHW-tank Kylningsinstallation (med fläktkonvertorer eller golvkylning) + DHW tank, med en rumstermostat som tillval. Två kylningskretsar och DHW-tank Två kylningskretsar (låg och medium vattentemperatur) + DHW-tank med en rumstermostat som tillval. Ytterligare kombinationer Följande konfigurationer kan kombineras med huvudkonfigurationerna (1 eller 2 kylningar, med tank) Uppvärmningsinstallation med stängda element + DHW tank Uppvärmningsinstallation omvandlad till kylningsinstallation genom att stänga radiatorerna. Krets 1 är stängd och den sekundära kretsen (golvkylning) är i funktion + DHW tank, med en rumstermostat som tillval Huvudkonfigurationer Endast en kylning och DHW-tank (installationsexempel 5) En kylning med fläktkonvertorer (låg temperatur), eller golvkylning (mediumtemperatur) med valfri rumstermostat. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen DHW Hushållsvatten (retur) Låg temperatur (5 ºC) 13 Mediumtemperatur (21 ºC) Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare Varmvattentank för 8 hushållsbruk DHW-tankvärmare 9 (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll Avstängningsventiler 11 (medföljer ej) Säkerhetsventil 12 (tillbehör DHWT-SWG-01) Överströmmningsventil med 13 differentialtryck (ATW-DPOV-01 tillbehör) 618 PMML0281A rev.2-06/2014

13 Installationskonfiguration Två kylningar (låg och medium vattentemperatur) och DHW (installationsexempel 6) När luft- och vattenvärmepumpen är ansluten till två olika uppvärmningskretsar kommer krets 1 att vara direkt (låg temperatur för drift av fläktkonvektor) och krets 2 kommer att vara en blandad krets för att få en sekundär temperaturkontroll av blandningsventilmotorn (mediumtemperatur för golvkylning). Utöver detta så måste en motordriven ventil läggas till för att stänga direktkretsen när den inte används. För att erhålla dessa två vattentemperaturer (låg och medium) krävs en blandningsstation. Denna blandningsstation styrs med hjälp av inomhusenheten via en blandningsventilmotor och en extra vattensensor. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Kylning och DHW-drift alterneras (antingen kylning eller DHW-tank). Rumstermostat som tillval När YUTAKI S COMBI används med två uppvärmningskretsar (låg och medium vattentemperatur) så måste det sekundära tillbehörskittet för temperatur (ATW-2KT-02) installeras, samt följande tillbehör: Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01) Universell vattensensor för sekundär temperaturkontroll (ATW-WTS-02Y) Aquastat säkerhetsanordning för avsvalkningsgolv (ATW-AQT-01) Dessutom kan tillbehörslådan med extra signalutgångar (ATW-AOS-01) kontrollera den motoriserade ventilen (medföljer ej) för direktkretsen. Mediumtemperatur (21 ºC) Låg temperatur (5 ºC) DHW A B C D Hushållsvatten (retur) 5 E 13 Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll Objekt Beskrivning 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil SVENSKA 619 PMML0281A rev.2-06/2014

14 Installationskonfiguration Ytterligare konfigurationer Golvkylning med stängda värmeradiatorer och DHW (installationsexempel 7) Det går att omvandla installationen från uppvärmning till kylning genom att permanent stänga radiatorerna med en motordriven ventil (medföljer ej). I och med det stängs krets 1 och då återstår endast driften av en sekundär krets (golvkylning). Blandningsstationen för den sekundära kretsen styrs med hjälp av inomhusenheten via en blandningsventilmotor och en extra vattensensor. Varmvattentanken för hushållsbruk värms av värmepumpen. Kylning och DHW-drift alterneras (antingen kylning eller DHW-tank). Rumstermostat som tillval När YUTAKI S COMBI används med två uppvärmningskretsar (låg och medium vattentemperatur) så måste det sekundära tillbehörskittet för temperatur (ATW-2KT-02) installeras, samt följande tillbehör: Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01) Universell vattensensor för sekundär temperaturkontroll (ATW-WTS-02Y) Aquastat säkerhetsanordning för avsvalkningsgolv (ATW-AQT-01) Dessutom kan tillbehörslådan med extra signalutgångar (ATW-AOS-01) kontrollera den motoriserade ventilen (medföljer ej) för direktkretsen. Mediumtemperatur (21 ºC) Hög temperatur (60 ºC) DHW A B C D Hushållsvatten (retur) E Objekt Beskrivning 1 Utomhusenhet 2 YUTAKI S COMBI 3 Värmeväxlarplatta 4 Vattenpump 5 3-vägsventil 6 T-förgrening 7 Elektrisk vattenvärmare 8 Varmvattentank för hushållsbruk 9 DHW-tankvärmare (integrerad med DHW-tank) 10 LCD-kontroll Objekt Beskrivning 11 Avstängningsventiler (medföljer ej) 12 Säkerhetsventil (tillbehör DHWT-SWG-01) 13 Sekundär temperaturkit (tillbehör ATW-2KT-02) 14 Motoriserad ventil (medföljer ej) 15 Aquastat säkerhetsanordning (tillbehör ATW-AQT-01) A Universell vattentemperatursensor (tillbehör ATW-WTS-02Y) B Sekundär vattenpump C Blandningsventilmotor (ATW-MVM-01 tillbehör) D Hydraulisk separator E Avstängningsventil 620 PMML0281A rev.2-06/2014

15 Delarnas namn 5 DELARNAS NAMN RWD-( )(H)FSNWE-200S 91.5 Vatten inlopp/utloppsröret (1-1/4 H) 86.7 Vatten utloppsröret (3/4 H) 83.8 Varmvatten inloppröret (3/4 H) 83.6 Kylvätskerör (3/8 ) (*) Kylgasrör (5/8 ) För vatteninlopp / utlopp (fabriks medföljer) 1800 Vatten inlopp/utloppsröret 1786 Varmvatten inlopp/utloppsröret 1788 Kylvätskerör 1803 Kylgasrör Enheter i: mm Nr Del Nr Del Nr Del 1 Värmeväxlarplatta 14 Ellåda 27 Anslutning av kylvätska 2 Vattenpump 15 Nödomkopplare för DHW-drift 28 Anslutning för kylgasrör 3 Elektrisk värmare 16 LCD-kontroll 29 Dräneringsport (för uppvärmning) (G3/8") 4 Expansionskärl 17 Tryckmätare 30 Dräneringsport (för DHW) (G3/8") 5 Vattensil 18 Varmvattentank för hushållsbruk (200 L) 31 Avstängningsventil (medföljer) 6 Avluftare 19 DHW-tankvärmare + termostat 32 DHW-termistor 7 Brytare för lågt vattentryck 20 Monteringsfot (x4) 33 Termistor för vatteninlopp 8 Säkerhetsventil 21 Dräneringskärl (för uppvärmnings- och kylningsversionen) 34 Termistor till värmepumpens vattenutlopp 9 Dräneringsrör för säkerhetsventil 22 Dräneringsrör (för uppvärmnings- och kylningsversionen) (medföljer ej) 35 Termistor för vattenutlopp 10 Vattenflödesmätare 23 Anslutning för vatteninlopp 36 Termistor för kylvätskerör 11 Expansionsventil 24 Anslutning för vattenutlopp 37 Termistor för kylgasrör 12 3-vägsventil (för uppvärmning och DHW) 25 Inloppsanslutning för DHW (*) För 2HP: Kylvätskerör (1/4 ) 13 T-förgrening (för uppvärmning och DHW) 26 Utloppsanslutning för DHW SVENSKA 621 PMML0281A rev.2-06/2014

16 Delarnas namn RWD-( )(H)FSNWE-260S 91.5 Vatten inlopp/utloppsröret (1-1/4 H) 86.7 Vatten utloppsröret (3/4 H) 83.8 Varmvatten inloppröret (3/4 H) 83.6 Kylvätskerör (3/8 ) (*) 85.2 Kylgasrör (5/8 ) För vatteninlopp / utlopp (fabriks medföljer) 1800 Vatten inlopp/utloppsröret 1786 Varmvatten inlopp/utloppsröret 1788 Kylvätskerör 1803 Kylgasrör Enheter i: mm Nr Del Nr Del Nr Del 1 Värmeväxlarplatta 14 Ellåda 27 Anslutning av kylvätska 2 Vattenpump 15 Nödomkopplare för DHW-drift 28 Anslutning för kylgasrör 3 Elektrisk värmare 16 LCD-kontroll 29 Dräneringsport (för uppvärmning) (G3/8") 4 Expansionskärl 17 Tryckmätare 30 Dräneringsport (för DHW) (G3/8") 5 Vattensil 18 Varmvattentank för hushållsbruk (260 L) 31 Avstängningsventil (medföljer) 6 Avluftare 19 DHW-tankvärmare + termostat 32 DHW-termistor 7 Brytare för lågt vattentryck 20 Monteringsfot (x4) 33 Termistor för vatteninlopp 8 Säkerhetsventil 21 Dräneringskärl (för uppvärmnings- och kylningsversionen) 34 Termistor till värmepumpens vattenutlopp 9 Dräneringsrör för säkerhetsventil 22 Dräneringsrör (för uppvärmnings- och kylningsversionen) (medföljer ej) 35 Termistor för vattenutlopp 10 Vattenflödesmätare 23 Anslutning för vatteninlopp 36 Termistor för kylvätskerör 11 Expansionsventil 24 Anslutning för vattenutlopp 37 Termistor för kylgasrör 12 3-vägsventil (för uppvärmning och DHW) 25 Inloppsanslutning för DHW (*) För 2HP: Kylvätskerör (1/4 ) 13 T-förgrening (för uppvärmning och DHW) 26 Utloppsanslutning för DHW 622 PMML0281A rev.2-06/2014

17 Delarnas namn 5.1 LAYOUT AV ELLÅDA Objekt Del Kommentarer 1 Tryckt kretskort (PCB1) Huvudkretskort för kontroll av enheten. 2 Tryckt kretskort (PCB2) Sekundärt kretskort för extra kontrollsignaler. 3 Transformatorer (TR1/TR2) Strömtransformator. 4 Kontakter för elektrisk värmare (AR1/2) Kontakter för värmare för kontrollsteget. 5 Värmetermostat (SEH) Skyddsbrytare för elektrisk värmare 6 Brusfilter (NK1~7) Brusfilter för skydd mot hög PCB-strömstyrka. 7 Säkringar för den elektriska inomhusvärmaren (EF1/2/3) Skyddssäkringar. 8 Säkring för DHW-tankens elektriska värmare (EF5) Skyddssäkring. 9 Säkring för vattenpump (EF4) Skyddssäkringar. 10 Uttagspanel 1 (TB1) Uttagspanel för strömförsörjning. 11 Uttagspanel 2 (TB2) Uttagspanel för inomhus-/utomhuskommunikation, och intelligent rumstermostat och tillbehör. 12 Relä (52e) Relä för DHW-tankens värmedrift. 13 Omkopplare för aktivering av DHW-tankens vämedrift (SW1) Valomkopplare för DHW-tankens värmedrift (automatisk/nödrift). SVENSKA 623 PMML0281A rev.2-06/2014

18 Kyl- och vattenrör 6 KYL- OCH VATTENRÖR 6.1 ALLMÄN INFORMATION INNAN UTFÖRANDE AV RÖRINSTALLATION Allmänna anteckningar 1 Förbered kopparrör (medföljer ej). 2 Välj en rörstorlek med lämplig tjocklek och rätt material som motstår ordentligt med tryck. 3 Välj rena kopparrör. Försäkra att det inte finns damm eller fukt i rören. Blås rent insidan av rören med syrefritt kväve för att avlägsna damm och främmande föremål innan du ansluter dem. Om systemet är fritt från fukt och oljeföroreningar ger det maximal prestanda och livslängd jämfört med slarvigt förberedda system. Var extra noga med att försäkra att alla kopparrör är rena och torra inuti. VARNING Täck för röränden när röret ska föras genom vägghål. Lägg inga rör direkt på marken utan att först täcka för ändarna med ett lock eller med tejp Avstängning av kyl- och vattenrör Stäng av kyl- och vattenrören med jämna mellanrum och se till att kyl- och vattenrören inte ligger i direkt kontakt med byggnaden: väggar, tak, etc... Om rören ligger i direkt kontakt med varandra kan ett konstigt ljud förekomma pga. rörvibration. Var extra noga om rören är korta. 1~15m Inomhusenhet Brandsäkringsbehandling Fäst inte kyl- och vattenrören direkt med metallfästena (kylrören kan expandera och dra ihop sig). Några olika metoder för upphängning visas nedan. För upphängning av tunga rör För rördragning längs väggen För snabbinstallation Om rörarbetet inte slutförs förrän nästa dag, eller om det tar lång tid, ska du hårdlöda rörändarna och fylla dem med syrefritt kväve med hjälp av ett rensrör avschrader-typ för att förhindra fukt och förorening. Använd inte isoleringsmaterial som innehåller NH3 eftersom det kan skada ledningsmaterialet och orsaka läckage längre fram. Ett kyl- och vattensystem måste uppföras och inspekteras av en behörig tekniker och måste uppfylla alla relevanta europeiska och nationella regler. 624 PMML0281A rev.2-06/2014

19 Kyl- och vattenrör 6.2 KYLCYKEL OCH HYDRAULISKT KRETSDIAGRAM Exempel för (4-6)HP-system RWD-( )(H)FSNWE-(200/260)S RAS-(4-6)H(V)RNME-AF Kylmedel Vattenflöde Rörledning (medföljer ej) Flänsmutter-anslutning Hårdlödd anslutning R-410A Kylmedlets flödesriktning (uppvärmning) Kylmedlets flödesriktning (kylning) Nr. Del Nr. Del Nr. Del Nr. Del Nr. Del Dräneringsventil (För inomhusenheten vatten) 1 Kompressor för OU 11 Vätskestoppventil 21 Vattenutlopp (uppvärmning) 31 Elektrisk vattenvärmare 41 2 Värmeväxlare för OU 12 Tryckvakt (kontroll) för OU 22 Vatteninlopp (DHW) 32 Avluftare 42 Dräneringsventil (för DHW) 3 Vätsketank 13 Magnetventil 23 Vattenutlopp (DHW) 33 Tryckmätare 43 Kylgasrör termistor för IU 4 Expansionsventil för OU 14 Omgivningstermistor 24 Expansionsventil för IU 34 Brytare för lågt vattentryck 44 Kylvätskerör termistor för IU 5 Omkastningsventil 15 Termistor för avdunstningsrör 25 Vattensil för IU 35 3-vägsventil 45 Termistor för vatteninlopp 6 Vattensil för OU 16 Kompressorns utloppstermistor på OU 26 Värmeväxlare för IU 36 T-förgrening 46 Termistor till värmepumpens vattenutlopp 7 Fördelare 17 Anslutning för kylgasrör 27 Säkerhetsventil 37 Varmvattentank för hushållsbruk 47 Termistor för vattenutlopp 8 R-410A fog 18 Anslutning av kylvätska 28 Dräneringsrör 38 Vattensil 48 DHW-termistor 9 OU-högtrycksvakt (skydd) 19 Avstängningsventil (1-1/4 gashane) 29 Dräneringslock i expansionskärlet 39 Vattenpump 10 Gasstoppventil 20 Vatteninlopp (uppvärmning) 30 Expansionskärl 40 Vattenflödesmätare SVENSKA 625 PMML0281A rev.2-06/2014

20 Kyl- och vattenrör 6.3 KYLKRETS Kylrör Kylrörets längd mellan inomhus- och utomhusenhet Kylrören mellan inomhusenheten och utomhusenheten bör anslutas enligt följande tabell. Se till att anslutningspunkten ligger inom området i diagrammet som visar rörlängdernas tillåtna höjdskillnader. Höjdskillnad (m) Total längd mellan utomhusenhet och inomhusenhet. När utomhusenheten ska installeras högre upp än inomhusenheten 40 Inställning före leverans +H När utomhusenheten ska installeras lägre än inomhusenheten Objekt Kylrörets maximala längd mellan inomhus- och utomhusenhet (Lmax) Kylrörets minsta längd mellan inomhus- och utomhusenhet (Lmin) Maximal höjdskillnad mellan inomhusenhet och utomhusenhet (H). Faktisk rörlängd Motsvarande rörlängd Faktisk rörlängd Utomhusenheten är högre än inomhusenheten Inomhusenheten är högre än utomhusenheten (2-6) HP 30 m 40 m 5 m 30 m 20 m Om den faktiska rörlängden mellan utomhusenheten och inomhusenheten är kortare än 5m bör du kontakta din återförsäljare. Storlek på kylrör Storlek på utomhusenhetens och inomhusenhetens röranslutning Utomhusenhet Rörstorlek Rörstorlek Inomhusenhet Gasledning Vätskerör Gasledning Vätskerör RAS-2HVRN2 Ø 12,7 (1/2 )(1*) Ø 6,35 (1/4 ) RWD-2.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 )(1*) Ø 6,35 (1/4 ) RAS-3HVRNME-AF Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RWD-3.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RAS-4H(V)RNME-AF Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RWD-4.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RAS-5H(V)RNME-AF Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RWD-5.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RAS-6H(V)RNME-AF Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) RWD-6.0FSNWE-(200/260)S Ø 15,88 (5/8 ) Ø 9,52 (3/8 ) (1*): Endast 2HP-system (RAS-2HVRN2 + RWD-2.0FSNWE-(200/260)S): Storleken på kylgasrören mellan utomhusenheten och inomhusenheten är inte samma och därför behövs en adapter (Ø12,7 Ø15,88). Denna röradapter medföljer med utomhusenheten. 626 PMML0281A rev.2-06/2014

21 Kyl- och vattenrör Placering av röranslutningar Anslutningen för kylvätska och kylgas (R410A) på inomhusenheten är placerad enligt följande bilder: RWD-( )(H)FSNWE-200S Enheter i: mm Anslutning för kylgasrör Anslutning av kylväskerör 1788 Kylvätskerör 1803 Kylgasrör 83.6 Kylvätskerör (3/8 ) Kylgasrör (5/8 ) (Frontvy) RWD-( )(H)FSNWE-260S (Vy uppifrån) Enheter i: mm Anslutning av kylväskerör Anslutning för kylgasrör 1788 Kylvätskerör 1803 Kylgasrör 83.6 Kylvätskerör (3/8 ) 85.2 Kylgasrör (5/8 ) (Frontvy) (Vy uppifrån) SVENSKA 627 PMML0281A rev.2-06/2014

22 Kyl- och vattenrör Påfyllning av kylmedel VARNING Använd inte SYRE, ACETYLEN eller andra brandfarliga och/eller giftiga gaser i kylmedlet. Det kan leda till en explosion. Du bör använda syrefritt kväve när du genomför provcykler såsom läcktest eller test av lufttäthetstest. Dessa gastyper är mycket farliga eftersom de kan leda till en explosion. Isolera skarvarna och flänsmuttrarna i röranslutningen helt. Isolera vätskerören helt för att undvika försämrad prestanda, annars bildas fukt på rörens yta. Fyll på kylmedlet korrekt enligt anvisningarna i handböckerna. Om du fyller på för mycket eller för lite kan kompressorfel uppstå. Utomhusenhetens kylmedel R410A, fylls i fabriken med en påfyllning för 30 meters rörlängd. Maximal längd på kylrören är 30 m så ingen extra påfyllning av kylmedel krävs. Se utomhusenhetens Installations- och drifthandbok för påfyllning av inomhusenheten med R410A-kylmedlet Nedpumpning av kylmedel VARNING Kylmedlet R410A måste nedpumpas via utomhusenheten. Hänvisa till utomhusenhetens Installations- och drifthandbok för att se proceduren Kontrollmuff för kylrör Se utomhusenhetens Installations- och drifthandbok för information om utomhusenhetens kontrollmuffar som används under påfyllningsprocessen av kylmedlet R410A Försiktighetsåtgärder vid läckage av kylmediumgas Installatörer och de ansvariga för att utarbeta specifikationerna måste uppfylla lokala säkerhetsbestämmelser och regler vid läckage av kylmedel. VARNING Kontrollera noga att det inte finns några läckor. Om en större mängd kylmedel läcker ut kan det leda till andningssvårigheter, och giftiga gaser kan bildas om en öppen låga används i rummet. Om flänsmuttern dras åt för hårt kan den gå sönder med tiden och orsaka kylmedelläckage. 628 PMML0281A rev.2-06/2014

23 Kyl- och vattenrör 6.4 UPPVÄRMNING + DHW FARA Anslut inte strömförsörjningen till inomhusenheten och varmvattentanken förrän båda kretasarna har fyllts på med vatten och vattentrycket och eventuell vattenläcka har kontrollerats. En grundlig inspektion av vattenrören bör utföras efter rörinstallationen för att säkerställa att det inte förekommer något läckage i kretsen. Maximal rörlängd beror på vattenutloppsrörets maximala tryck. Kontrollera pumpkurvorna. Inomhusenheten är utrustad med en luftrensare (medföljer) högst upp på inomhusenheten. Om denna inte placeras högst upp på vatteninstallationen kan luft förekomma inne i vattenrören och medföra att systemet fungerar dåligt. Om detta händer måste extra luftrensare (medföljer ej) installeras för att försäkra att ingen luft kommer in i vattenkretsen. Det rekommenderas att isolera vattenrören, fogarna och anslutningen för att förhindra värmeförlust och kondenfukt på rörens yta. När enheten är avstängd under vissa perioder och den omgivande temperaturen är väldigt låg kan vattnet i rören och i pumpen frysa och följaktligen skada rören och vattenpumpen. I dessa fall måste installatören se till att vattentemperaturen i rören inte faller under fryspunkt Hydraulisk krets Vattenkrets Installation av tillbehör Uppvärmning Huvudinlopp för varmvatten Alternativ återcirkulering Hydraulisk krets för inomhusenhet Installation av tillbehör DHW Vattenflöde Flänsmutter-anslutning Hårdlödd anslutning Natur Nr. Del 1 Värmeväxlare för IU 2 Säkerhetsventil 3 Dräneringsrör 4 Dräneringslock i expansionskärlet 5 Expansionskärl 6 Elektrisk vattenvärmare 7 Avluftare 8 Tryckmätare 9 Brytare för lågt vattentryck 10 3-vägsventil Fabriksinstallerad 11 T-förgrening 12 Varmvattentank för hushållsbruk 13 Vattensil 14 Vattenpump 15 Vattenflödesmätare 16 Dräneringsventil (för inomhusenhetens vatten) 17 Dräneringsventil (för DHW) 18 Termistor för vatteninlopp 19 Termistor till värmepumpens vattenutlopp 20 Termistor för vattenutlopp 21 DHW-termistor Medföljer 22 Avstängningsventil (medföljer) 23 Vatteninlopp (uppvärmning) Rör- 24 Vattenutlopp (uppvärmning) anslutningar 25 Vatteninlopp (DHW) 26 Vattenutlopp (DHW) Säkerhetsvattenventil för DHW-tank (DHWT-SWG-01) Tillbehör 27 27a Avstängningsventil 27b Vattenbackventil 27c Säkerhetsventil för tryck 28 Vattenkontrollventil (tillbehör ATW-WCV-01) 29 Dränering Medföljer ej 30 Avstängningsventil 31 Återcirkuleringspump SVENSKA 629 PMML0281A rev.2-06/2014

24 Kyl- och vattenrör Nödvändiga extra hydrauliska element Uppvärmning Följande hydrauliska element är nödvändiga för att utföra uppvärmningens Utloppsröret ska alltid vara öppet utåt, frostfritt och alltid riktat nedåt om vattenläckage skulle uppstå. vattenkrets korrekt: 1 Avstängningsventil (medföljer ej): en avstängningsventil 2 avstängningsventiler (medföljer) (22) måste vara installerade på inomhusenheten. En på anslutningen till vatteninloppet (23) och en på anslutningen till vattenutloppet (24) för att underlätta underhållsarbete. (30) måste installeras efter hushållsvarmvattnets utloppsanslutning (26) för att underlätta underhållsarbete. Ytterligare hydrauliska tillval (för DHW) Vid användning av återcirkuleringskrets för DHW-krets: Det är lämpligt att använda flexibla fogar efter avstängningsventilerna för att förhindra vibrationer. 1 Återcirkuleringspump (medföljer ej): denna pump (31) ser till att varmvattnet återcirkuleras korrekt till varmvattnets inlopp. 1 Vattenkontrollventil (ATW-WCV-01 tillbehör): detta Hitachi-tillbehör (27) ansluts efter pumpen (31) för att försäkra att vatten inte rinner tillbaka. 1 backventil (ATW-WCV-01 tillbehör) (28) med en avstängningsventil (medföljer ej) (30) måste anslutas till den punkt där vattnet till inomhusenheten fylls på. Backventilen fungerar som en säkerhetsanordning för att skydda installationen mot baktryck, bakflöde och häverteffekt av ej drickbart vatten i dricksvattenanordningen. Det rekommenderas att man installerar ytterligare ett specialvattenfilter på uppvärmningen (installation av tillbehör) för att avlägsna ev. kvarvarande partiklar från hårdlödning som inte kan avlägsnas av inomhusenhetens nätsil. DHW Följande hydrauliska element är nödvändiga för att utföra varmvattenkretsen korrekt: 1 Säkerhetsventil för vatten (DHWT-SWG-01 tillbehör): detta Hitachi-tillbehör (27) är en säkerhetsventil för tryck och temperatur som måste installeras så nära hushållsvarmvattnets inloppsanslutning (25) som möjligt (tryckinställning: 7 bar). Säkerhetsventilen för vatten tillhandahåller: Tryckskydd Backventilfunktion Avstängningsventil Påfyllning Dränering 1 Säkerhetsventil för vatten (DHWT-SWG-01) Ref. Benämning Huvudinlopp för vatten (varmvatteninlopp) Inloppsanslutning för DHW Säkerhetsventil för tryck och manuell tömning Anslutning för tömning (dräneringsrör) Kontrollventil för vatten (backventil) Avstängningsventil 2 Avstängningsventiler (medföljer ej) (30): en före pumpen (31) och ytterligare en efter vattenkontrollventilen (27). Om kallvattnets inloppstryck överstiger utrustningens konstruktionstryck (6 bar) så måste en tryckreducerare med ett nominalvärde på 7 bar monteras. Rekommendationer för varmvattnets hydrauliska krets Anslut alla rör så nära enheten som möjligt så att bortkoppling enkelt kan utföras vid behov. Det rekommenderas att man använder flexibla fogar för vattenrörets inlopp och utlopp för att undvika överföring av vibrationer. Applicera värmeisolering på rören i det hydrauliska systemet för att undvika olycksfall p.g.a. brännheta rör och för att undvika värmeförluster. En besiktning av vattenrören ska utföras efter utfört rörarbete för att försäkra att inga vattenläckor förekommer. Detta görs genom att fullständigt öppna varmvattnets avstängningsventiler för in- och utlopp. Färskvatten måste cirkulera inuti DHW-tankens krets minst en gång om dagen under de första dagarna efter installationen. Tankens förvaringskapacitet måste möta den dagliga förbrukningen för att undvika stillastående vatten. Försök att undvika att dra långa rör mellan tanken och varmvattenanläggningen för att minska eventuella temperaturförluster. Försäkra att installationen, tester och materialet som används uppfyller tillämpbar lagstiftning. 630 PMML0281A rev.2-06/2014

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

UTOPIA IVX PREMIUM / IVX STANDARD Series RAS-(3-10)H(V)NPE / RAS-(4-10)H(V)NCE

UTOPIA IVX PREMIUM / IVX STANDARD Series RAS-(3-10)H(V)NPE / RAS-(4-10)H(V)NCE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET DE FUNCTIONNEMENT MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO MANUAL DE INSTALAÇÃO

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

HÄRLIG VÄRME TILL DITT HEM LUFT/VATTEN-PUMPAR VÄRMESYSTEM NY TEKNIK FÖR MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING

HÄRLIG VÄRME TILL DITT HEM LUFT/VATTEN-PUMPAR VÄRMESYSTEM NY TEKNIK FÖR MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING HÄRLIG VÄRME TILL DITT HEM LUFT/VATTEN-PUMPAR VÄRMESYSTEM NY TEKNIK FÖR MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING DU SPARAR ENERGI UPP TILL 58% * MILJÖKLOK OCH PRISVÄRD TRYGGHET * Upp till 58 % av värmen som produceras

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

NY AQUAREA ALL IN ONE. Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER

NY AQUAREA ALL IN ONE. Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER NY AQUAREA ALL IN ONE Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER NY AQUAREA ALL IN ONE 2014 / 2015 NY AQUAREA ALL IN ONE Perfekt för installation i nya hus, men Aquarea All in

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Rapid REB IPX3 REB 044 M ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN FÖR BAGERI GODKÄNNANDE. 4 x (600 x 400)

Rapid REB IPX3 REB 044 M ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN FÖR BAGERI GODKÄNNANDE. 4 x (600 x 400) Rapid REB ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN FÖR BAGERI REB 044 M 4 x (600 x 400) FUNKTION Konvektion 70-300 C Lätthanterad med överskådlig kontrollpanel Timerstyrd eller kontinuerlig drift Timer upp till 120 minuter

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool.

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool. logotype Smart uppvärmning till rätt pris www.gullbergjansson.se Produktkatalog Poolvärme -- Utomhuspool -- Inomhuspool -- Offentlig pool -- Ovanmarkspool -- Spa Trygga och innovativa tekniklösningar för

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Pool Värmepump INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Tack för att du har valt vår produkt och för att du litar på vårt företag. Denna bruksanvisning kommer att ge dig nödvändig information för bästa möjliga

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet... 3 3.2.1 Knappar...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

www.energipojkarna.se 031 760 06 40 AQUAREA värmepumpar!

www.energipojkarna.se 031 760 06 40 AQUAREA värmepumpar! www.energipojkarna.se 76 6 QURE Panasonics effektiva Luft/Vatten värmepumpar! QURE LUFTVTTENVÄRMEPUMP / 5 standa Hög pre sning lö Pålitlig senheter tomhu T ysta u stallation Enkel in quarea har bäst säsongsverkningsgrad

Läs mer

Läs och förstå innebörden av manualen och säkerhetsmeddelandena innan installation, driftsättning och servicearbeten.

Läs och förstå innebörden av manualen och säkerhetsmeddelandena innan installation, driftsättning och servicearbeten. 1 IPX Allmänna säkerhetsföreskrifter Din och andras säkerhet är väldigt viktigt vid installation, användandet och vid service av trycksatta expansionskärl med fixerade och utbytbara membran. Många säkerhetsrelaterade

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare KMPs värmepumpsberedare ger dig billigt tappvarmvatten En miljövänlig varmvattenberedare med inbyggd värmepump, som är utformad för tappvarmvatten i fastigheter och bostäder. Når en värmefaktor på upp

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Världens första luftvärmepump som har tilldelats energiklass A+++ Den högsta ErP-rankingen. Marknadens största besparing gör du med nya VE-serien från Panasonic med modeller

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump En smart investering för hushållet - Hitachi Summit luftvärmepump Hitachi Summit är en tystgående luftluftvärmepump. Elegant designad och med en av marknadens minsta innedelar. Den är lika lätt att placera

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer