Erasmusutbyte Ylva Sundmark, Anneli Andersson - Universitetet i Oslo, Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erasmusutbyte 5.11-14.11 2008 Ylva Sundmark, Anneli Andersson - Universitetet i Oslo, Norge"

Transkript

1 1 Erasmusutbyte Ylva Sundmark, Anneli Andersson - Universitetet i Oslo, Norge Inledning Universitetet i Oslo (UiO) är Norges största och mest traditionsrika institution för högre utbildning. Universitetet grundades 1811 när Norge fortfarande var i union med Danmark. I dag är det ca studenter och anställda vid UiO. Vid Universitetet i Oslo finns 8 fakulteter, och vid varje fakultet flera institutt. Den fakultet som vi besökte var Det humanistiske fakultet (HF) och den institution som vi hade vår hemvist under besöket var Institutt for Musikkvitenskap. Det är med Instittutet för Musikkvitenskap som Högskolan Dalarna har avtal och som gjorde vårt utbyte möjligt. Vår kontaktperson var Ellen Sjöstrand Wingerei, administrativ ledare vid institutet. Det kan vara på sin plats att så här inledningsvis ta med en liten ordförklaringslista, då flera norska fackuttryck kommer att användas: Eksamen = tentamen/examination Emne = kurs Emnegruppe = huvudområde Fag = ämne Grad = nivån (degree) Karakterutskrift = registerutdrag (transcript) Oppgave = uppsats/examensarbete/projekt arbete Studierett = rätt att studera ett visst program under t ex tre år. Studierett till enkel emner = rätt att studera på fristående kurser Vitnemål = själva beviset (diploma) Studiepoäng = 1 sp är 1 ECTS. Heltid är 30 sp/termin. Före Bologna hade man 10 vektal per termin vid UiO. Nota Bene: när vi i rapporten skriver examen med x så syftar vi på det vi på svenska menar med examen.

2 2 Allmänt Antagning Via "Samordnat opptak" söker man till program eller "Studierett till enkel ämner". De flesta programstarter sker vid hösttermin och sista ansökningsdag är 15 april. Man söker till ett "generellt" program för att sedan, när man väl är antagen, välja inriktning lokalt. Det finns massor av inriktningar, men det är inget som sedan framgår av examensbenämningen. Det förutsätts att studenten läser sina kurser i ordning och det har studenten själv ansvar för. Så stor valfrihet för studenterna finns alltså inte. Det ges heller inte många program på engelska; de få som finns är på masternivå. En student som antas till program får en så kallad studierett. För att behålla studieretten vid UiO krävs 50% avklarat per termin. Studieretten upphör efter given tid (tre år, om programmet är på tre år). Om man inte slutfört sina studier inom den tiden kan man ansöka om att gå samma program igen, men man kan inte gå om obligatorisk moment som man redan tagit. Däremot får man tentera om en hel kurs för högre betyg tre gånger. Utbildning Granskare av utbildningar är Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Norges motsvarighet till Högskoleverket). Man granskas fakultetsvis. Även programmen kan granskas, och då sker det ofta över fakultetsgränserna. I Norge kan även privata högskolor bli ackrediterade på vissa fag/program. Till Nokut ansöker man om examensrätter Utbildningen är uppbyggd till största delen kring program. För att erhålla en bachelor krävs: 80 studiepoäng (sp) i ett huvudfag (ung som huvudämne/område) 40 sp i ett stöttefag (ung biämne som relaterar till huvudfaget) 20 sp utgörande av 2 obligatoriska kurser (gäller för hela universitetet) Eksamen Fiolosfikum och Eksamen Fakultatum 40 sp valfria studier till totalt 180 sp. Om en student läser huvudfaget men inte stöttefaget och uppnår 180 sp kan en "Fritt sammansatt bachelor" erhållas. Skillnaden mellan en examen inom program och en Fritt sammansatt bachelor är att studenten inte får sin examen "i" något, samt att texten om lärandemålen, som annars ingår i examensbeviset, inte finns med. Det anses vid UiO att det inte ligger någon negativ värdering i att få en Fritt sammansatt bachelor, medan studenter som får en sådan uttrycker oro över att den skiljer sig från de andra examensbenämningarna. För bachelor finns inte uttalat krav på examensarbete (oppgave), däremot kan det förekomma som delar i flera kurser och brukar omfatta totalt ca sp. För den 2-åriga mastern gäller ett sammanhållet examensarbete om 60 sp eller 2 om 30 där ena delen utgör praktiska moment. Eftersom det inte finns ett krav på examensarbete enligt förordningen ingår sällan övningar på akademiskt skrivande i programmen. Möjligtvis kan det ges som stöd i form av skrivkurs, men då utan att det ger studiepoäng.

3 3 Det vanliga är att man fortsätter sina masterstudier i sitt grundfag, dvs det som var huvudfag i bachelorexamen. För studietiden finns studielån som sökt vid lånekassen. En del av lånen omvandlas till stipendier om studenten klarar sin tentamen (kurserna löper i regel parallellt under en hel termin och avslutas med tentamen vid terminsslutet). En del av lånen vid utlandsstudier, såsom tuition fees, kan också göras om till stipendier. Instituttet for Musikkvitenskap På Instituttet för Musikkvitenskap finns 3 bachelorprogram och 2 masterprogram. Just Instituttet for Musikkvitenskap har även lokal antagning och då rör det sig om "arbetsprover". Kan ex vis vara gehörsprov, skriftligt prov, musikteori. Resultaten från den lokala antagningen skickas vidare till Samordnat opptak där alla faktorer sedan vägs in. Därigenom antas samtliga studenter genom Samordnat opptak. Studiekonsulenten på Instittutet för Musikkvitenskap är en blandning av studievägledare, studierektor och programansvarig. Studiekonsulenten har hand om utbildningsplanering, studievägledning, arbetsprover, tentamina och har stor studentkontakt. Då programmen är relativt styrda mot examen krävs beslut om ersättande eller tillgodoräknande. Det är studiekonsulenten som bereder dessa ärenden. Beslut fattas på fakultetsnivå. Musikkinstittutet har ca 300 studenter, varav ca 250 studerar på program. Ca 100 kurskoder (behöver ej vara olika kurser, det kan till exempel skilja på olika litteratur). En kurs om 10 sp innebär mellan sidor litteratur, en kurs på 20 sp innebär sidor litteratur. När studiekonsulentent tar hand om "driften av programmen" arbetar programkonsulenten mer övergripande med programmen, strukturen, ändringar, evaluering på fakultetsnivå. De arrangerar introduktion för nya studenter och andra sociala aktiviteter för instituttets studenter samt beslutar om studieuppehåll, studieretter, dispens av studietakt osv. Studiekonsulenterna sitter delvis på fakulteten, delvis på instittutet. Programkonsulenter har till uppgift att önska ämnen till sina program och därefter tar ämnena/institutterna ställning till detta. Programmen levererar undervisning och kurser, hur de vill att de ska vara. Det är instituttet som anger hur många platser de kan erbjuda inom sitt ämne. Fakulteten tillser den övergripande sammansättningen av 40- och 80-grupper. Ett program kan bestå av kurser från flera olika institutioner, även om just Musikkvitenskapligt program inte är något exempel på detta. För programmen finns programutvalge (programråd) med programledare, TA-personal, akademisk personal och studenter. Av studiekonsulenten fick vi veta lite om vad exempelvis bachelorprogrammet i musikkvitenskap leder mot. Många fortsätter på masterstudier, andra arbetar administrativt på konserthus, frilans,

4 4 akustikarkitektur, studioverksamhet, musikteknologi osv. En del blir musiklärare, men då måste man även läsa 60 sp didaktik. I programmet ingår alltid exempelvis notkunskap, musikvetenskap (musikteori, musikhistoria), estetik, pedagogik, antropologi, satslära osv. Studenterna kan även specialisera sig mot ljudproduktion osv. Studenterna vid Institutt for Musikkvitenskap är inte så inriktade på att åka på utbyte under studietiden då programmet är väldigt styrt och det kan vara svårt att få studierna utomlands tillgodoräknade. Studenterna är för det mesta väldigt nöjda, mycket beroende på att de som blir antagna har musiken som hobby. Man utbildar även utövande musiker och är därmed en konkurrent till musikkonservatoriet. Vid UiO är ändå studierna mer akademiska i förhållande till konservatoriet. Man vill vid Musikvetenskapen införa obligatoriskt examensarbete på bachelornivå och då gärna i anknytning till framtida arbetsgivare. Detta är alltså inget centralt krav, bara en rekommendation. Man tror att det blir "bättre utåt". Genomströmningen på programmen ligger på ca 50-60% med en högre andel på bachelornivå. Organisering av studiearbeidet ved HF (Det humanistiske fakultet) Saxat från UiO:s hemsida: Bland de beste humanistiske fakultetene i Norden 800 bachelor- og msterkandidater per året 230 doktorgradskandidater 917 anställda 7 institutt På HF finns ungefär olika fag (ämne). I och med övergången till Bologna har organisationen förändrats till att bli färre och större institutt, från ca 20 till 7. I stället för exempelvis Franska institutt är det Moderna språk, där flera fag inryms. På HF studerar ca 8000 studenter. Det är den största fakulteten vid UiO. De organiserar 16 program på bachelor- och masternivå. Man har standardiserat och generaliserat i och med Bologna. Exempelvis märks det i examen där man kan erhålla en Bachelor i litteraturstudier. Inriktningen kan ha varit engelsk, fransk, italiensk litteratur, vilket framgår av kursbenämningarna, men fokus ligger på just litteraturstudier, och detta avspeglas sedan i examensbenämningen. Organisatoriskt administreras och beslutas programmen på fakultetsnivå medan undervisningsoch studieledarna finns på institutten. Det är lätt att frågor hamnar mellan stolarna och man fortsätter fundera på hur man bäst ska organisera sig. Fjernundervisning Våra värdar hade uttryckt önskemål om att få mer information om hur Högskolan Dalarna

5 5 bedriver webbaserad distansundervisning. Inte inom vårt kompetensområde precis, men vi hade kontaktat Sarah Berglind, som bedriver mycket nätbaserad undervisning vid Högskolan Dalarna. Hon gav oss länkar till flera av sina inspelade föreläsningar samt en artikel om webbaserad undervisning som hon skrivit tillsammans med annan person. Detta, samt de broschyrer vi hade med oss om att läsa på distans vid Högskolan Dalarna, uppskattades mycket. Vi förmedlade även kontakt med Stefan Rodheim från IKT. Eventuellt kan detta utmynna i ett Erasmus-utbyte för berörda på UiO. Kvalitetssikring, Kvalitetssikringssystemet och Klagenemnd I dessa frågor träffade vi olika personer, både på fakultetsnivå och central nivå. Kvalitetssikring Kvalitetssäkringen för learning outcomes har med nödvändighet systematiserats på grund av Bolognaanpassningen. HS (högskolestyrelsen) har först utarbetat ramarna för systematiseringen i generella termer som sedan blir mer detaljerat ute vid fakulteterna. Det går inte att centralstyra mer än så då utbildningsområdena vid UiO är så olika. Vissa fag kan konkretisera sina learning outcomes mer än andra, t ex medicin. I övrigt är learning outcomes generellt beskrivna. Progressionen ligger inom ämnesgruppen eller huvudområdet (fag). Först skrivs målen för programmen, sedan huvudfaget och sist på kursnivå. Fakulteterna måste följa metoden, godkänna och göra uppföljningar. Ledordet är förenkling! När man införde arbetet med kvalitetssäkring 2004 var den stora frågan varför?. Initialt la man ner mycket jobb på att svara på denna fråga och när man nu kommit rätt långt försöker man avdramatisera det hela för att det inte ska bli en "plåga" och alltför tungrott. Vad studenten kan, efter avslutat program, framgår av en beskrivning i examensbeviset (utom för Fritt sammansatt bachelor, som tidigare nämnts). Kursutvärderingar är väldigt viktiga verktyg vid kvalitetsäkringen och görs av alla studenter vid alla tillfällen kursen ges. När en kurs är halvvägs ska lärare utföra utvärdering. Resultatet från den utvärderingen behåller läraren. I slutet av varje kurs görs en utvärderingen mot learning outcomes som redovisas vid institutten. Ämnesansvarig får 10 extra timmar för utvärdering och om det inte görs, dras 10 timmar av. Programmen utvärderas periodiskt vart 3-4 år och då samlas resultaten in av institutten för att sedan diskuteras i fagmiljön. Utvärdering görs även på betyg. Det har t ex utformats en outtalad "standard", att man enbart ger A, B och C på uppsatser och detta har man nu kommit tillrätta med som en del av kvalitetssäkringen. Vid tentamen finns alltid två examinatorer, en examinator och en kontrollexaminator. Ibland har man även anonyma utvärderingar bland studenterna mitt i terminen. Studenterna är duktiga på att lämna in dessa. Kvalitetssäkringen ska vara en del av det vanliga arbetet, inte vara ett eget projekt som ligger ovanpå allt annat. (citat av tjänsteman)

6 6 Klagennemnd Grunden ligger i förvaltningslagen och i ljuset av denna tillkom klagennemd. Före 2005 fanns rekommendationer om detta men det är mer tvingande nu. Klagennemnden administrerar allt utom betyg. Fakulteterna har egna nämnder som behandlar betyg. Alla andra relaterade studentärenden avgörs hos universitetets klagennemnd, vilken är suverän. Vill man gå vidare görs detta till Civilombudsmannen. Civilombudsmannen är förvaltningens "vakthund" i hela Norge. Klagennemden för UiO består av 5 personer: 2 studenter, 2 vetenskapligt tillsatta och 1 ledare och man har ca 200 ärenden om året. Antal ärenden har ökat i och med övergången till Bologna. Mer fusk förekommer på grund av andra examinationsformer (hemtentamen t ex). Nämnden liknar mer vår motsvarighet ÖNH. Klagandet hamnar i regel först på fakulteten för att eventuellt kunna rättas till (exempelvis vad gäller examen), om det går vidare så går det till universitetets klagennemd. Påföljden är mildare för helt nya studenter och utländska studenter, som man menar kan ha missförstått gällande regler. Äldre studenter förväntas känna till regelverket bättre än nya studenter. Påföljder kan vara annullering av tentamen eller avstängning från studier, dock som mest i två terminer. Sedan 2002 har man haft 60-tal fall av avstängningar. Studentmobilitet. Även här träffade vi olika personer, en på fakultetsnivå och en på central nivå. Inn- og utreisende studenter HF Internationellt arbete delas in i tre nivåer på UiO: Central nivå - Bilaterala avtal (ca 100 st) samt staff exchange. (Det har dock varit trögt att få lärarna att utnyttja det, och vad gäller T/A-personal så har ingen hittills utnyttjat möjligheten.) Fakultetsnivå - koordinerar, har hand om avtal på den egna fakulteten inom avtalsprogram Instituttnivå - mer akademiska frågor, transcripts, även Erasmusavtal, inresande, mer praktiska göromål som boende osv. Vid Erasmusutbyte ska studierna godkännas före avresa (eller under tiden, om utbudet ändras). Tillgodoräknas vid hemkomst Det är rätt god balans mellan in- och utresande. De flesta som reser in är via Erasmusavtal och utresande mest via bilaterala avtal. Totalt rör det sig om ca 600 utresande och 650 inresande H08. Av de utresande åker ca 100 till Kina eller Japan. Ersättningen till universitetet för utlandsstudier är ung lika stor som om poängen hade tagits vid hemuniversitetet. Man tenteras vid hemkomst. Free-movers tar man inte emot så många av. De hänvisas direkt till institutt. Personnummer (eller ersättningsnummer) för de inresande genereras av det internationella kontoret (Centralt).

7 7 Vid Erasmusutbyte ska studierna godkännas före avresa (eller under tiden, om utbudet ändras). Tillgodoräknas vid hemkomst. Det finns ca 50 platser i en kvot där utländska studerande kan få studera och få lån, där lånet stryks efter 3 år. Det är hög konkurrens om dessa platser. Mottak av utländska studenter (Internationella kontoret, centralt) Detta sköts av internationella kontoret som sitter centralt. Man organsierar ett buddy-system, med ca personer per grupp, med både nya norska och utländska studenterna, och en eller två faddrar ( buddies ) som ska lotsa in dem i systemet. Mottagningen sker i centrala Oslo, med pompa och ståt; rektor i full utstyrsel, orkester och tal. Lunch äter man med faddrarna. Ingen undervisning alls den första dagen. Första veckan går överhuvudtaget till informationsmöten. Under 14 dagar pågår festligheter och arrangemang varje dag, men då har studentkåren tagit över mer och mer av detta. Studentsamskipnaden koordinerar boende, studenthälsa, kaféer, bokhandel, studentkort, sportanläggningen och fadderordningen (som arrangerar mottagningen tillsammans med internationella kontoret). Vi fick med oss ett exempel på en Pre-arrival pack som skickas ut till alla utländska studenter som antagits. Meningen är att de ska få dessa i posten i god tid innan de ska lämna sina hemländer. Det innehåller en Medical History Form, karta över campus, information om UiO buddy system, boende och information om hur man ansöker om visum/uppehållstillstånd. När de väl kommer till UiO så får de ett Welcome-pack, med namn på sina faddrar, var de ska träffas, kartor över Oslo ja, all slags infromation om sådant som kan vara bra att veta när man ska bo och studera i Oslo. Även information om språk-tandem ett system att sammanföra norska studenter som önskar veta mer om ett särskilt land, eller lära sig ett nytt språk, med utländska studenter. Intresset är stort bland de norska, men svalare hos de utländska. Internationella kontoret arrangerar också utflykter och arrangemang för de utländska studenterna: skidåkning, vandringar, guidade bussturer, med mera. Man har också en särskild dag bokad med polisen för att klara av allt pappersarbete tillsammans, istället för att varje enskild student ska behöva köa in sig och gå igenom samma sak som den som var före. Tidseffektivt och uppskattat av alla.

8 8 Eksamen HF Inpassing Inpassing = ung som tillgodoräknande men även VAR det ska passa in i graden, progression osv, ska vara kvalitetsäkrat. Man är generellt sett ganska generös vid tillgodoräkningar. Alla tillgodon läggs in i FS, beslut skickas till studenten. Vad gäller stöttefag anges det på webben vad som kan vara ersättningsbart. Alla programplaner och valmöjligheter finns på webben som är väl utvecklad med korrekta styrdokument som stöd för administrationen. Handläggarna brukar inte så ofta gå bet. När student blivit antagen sker allt via web. Val av inriktning, val av kurser osv är sedan integrerat i FS. Alltså finns den studieplan som en individuell student valt redan i FS och det är mot denna som examenskraven kontrolleras. Vad gäller examen finns krav om att minst 60 sp ska skilja om man väljer att ta ytterligare en grad. På masternivå krävs också 60 nya sp samt ny oppgave om minst 30 sp. För att bli antagen till master räcker det inte att man har en tidigare bachelor, meritvärde räknas även på satta betyg, s k karakterstal som räknas ihop utifrån betygen. Till varje betyg finns ett karakterstal. Det finns ett lägsta krav på karakterstal för att överhuvudtaget komma i fråga gällande masterantagning. Om man fått låga betyg har en student rätt att läsa upp betygen på en kurs åtminstone tre gånger. Detta är lite olika bland lärosätena i Norge. Vitnemål. Examen utfärdas så fort en student uppnår graden, det är regeln. Studenten har därför inte möjlighet att välja innehåll om han/hon läst mer kurser än programmet. I FS finns något som kan likna det Ladok vill införa, examenskontrollör. Körningar görs och man kan då ser när/vilka studenter som uppnått grad och därmed kan examen utfärdas. Detta är möjligt eftersom utbildningsplanen med valmöjligheter ligger inne i FS! Studenten måste lägga in sin planerade studieplan själv, en plan som ändå måste harmoniera med programmet. Datum för examen är terminens slutdatum, oavsett när studenten blev klar. Omtenta kan ex vis ske i januari men datum på kursen sätts som om det vore ordinarie datum och detta ligger före terminsslut. Man vill ha hög genomströmning av studenter (krav från departementet) och ingen "glömmer" ta ut sin examen. I och med att programmen är så styrda och det finns krav på minst 50% avklarade poäng per termin för att behålla studieretten är det god genomströmning. Meningen är att lärosätena ska får ersättning för utfärdande av vitnemål. Via FS (vårt Ladok) kollas genomströmningen och uppföljningar görs. Detta är i stort sett lika i hela landet. Personnumret används restriktivt och de fyra siffrorna används nästan aldrig.

9 9 Utvärdering Av alla funktioner som vi mötte vid UiO är det givetvis handläggarna av vitnemåls- och eksamensmänniskorna på HF som kommer oss närmast. Deras system med FS och alla däri inmatade uppgifter om varje enskild students studieplan, samt det faktum att i princip alla läser på program är ur examensperspektiv ett enklare sätt att arbeta efter. Det tycks också som att reglerna för examen är så enkla att alla kan förklara dem. I princip alla vi träffade kunde raskt redogöra för hur examenssystemet var upplagt. Det kändes nytt för oss som kommer från ett betydligt mer komplicerat system som är uppbyggt utifrån kurs (HF 6 kap 13 ). Vad gav det oss Det första vi kommer ta till oss, och som är absolut genomförbart, är en förbättring av informationen i den mapp som examensbeviset ligger i när det överlämnas till student. Där kommer vi att ta flera idéer från UiO. Andra idéer skulle kräva mer genomgripande förändringar och borde i så fall föregås av debatt och diskussion, ett exempel på detta skulle kunna vara att införa lärandemålen för en viss examen i examensbeviset. Det var oerhört givande att åka på utbytet. Norge gick in i Bolognaprocessen flera år före oss och därför var det extra intressant att se hur långt de kommit i detta. Nyttigt, roligt och lärorikt. Vi kan starkt rekommendera fler i TA-personalgruppen att åka på liknande utbyte. Vi hann även uppleva en hel del av med Oslo med omnejd: Vigelandsparken, Maridalen, Akershus, konsert på Konserthuset och på Parkteatret i Grünelökka. Kaféliv, exotiska middagar i Grönland och trikken hela vägen upp till Frognerseteren. Vi fick även en oförglömlig kväll med norsk Trivial Pursuit med våra vänner på HF! Vi vill tacka Ellen Sjöstrand Wingerei som ordnade ett så fantastiskt program, trots att det var fullt på hennes schema ändå. Och tack till alla er vid UiO som tog emot oss. Ni gjorde det på bästa tänkbara sätt. Vi är också glada och tacksamma för att det inom Erasmus finns möjlighet även för TA-personal till utbyte!

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Karin Lindforss Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket 2010-02-16 1 Att ta tillvara kompetens Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF Genom

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Ekonomihögskolan INFC55, Informatik: Webbutveckling, 7,5 högskolepoäng Informatics: Web Development, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2009/389 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2010/2011 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-16

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Universitets- och högskolerådet ansvarar för att informera om högskolestudier i Sverige, men också om studier utomlands och utlandspraktik.

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Grundutbildningsrådet på

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Imperial College London

Imperial College London Imperial College London Reseberättelse av Akash Patel September 2012 - Juni 2013 Vintern 2011 besluter jag att ansöka om studier vid Imperial College London, ett av världens bästa tekniska universitet

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Coaching och Sport Management, 180 hp

Coaching och Sport Management, 180 hp Coaching och Sport Management, 180 hp En bred utbildning för dig som vill arbeta med coaching/ ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. 1 2 Coaching

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Det svenska exemplet Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Högskolestudier i skolspråk (I): studiegång Grundkurs (30

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer