Erasmusutbyte Ylva Sundmark, Anneli Andersson - Universitetet i Oslo, Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erasmusutbyte 5.11-14.11 2008 Ylva Sundmark, Anneli Andersson - Universitetet i Oslo, Norge"

Transkript

1 1 Erasmusutbyte Ylva Sundmark, Anneli Andersson - Universitetet i Oslo, Norge Inledning Universitetet i Oslo (UiO) är Norges största och mest traditionsrika institution för högre utbildning. Universitetet grundades 1811 när Norge fortfarande var i union med Danmark. I dag är det ca studenter och anställda vid UiO. Vid Universitetet i Oslo finns 8 fakulteter, och vid varje fakultet flera institutt. Den fakultet som vi besökte var Det humanistiske fakultet (HF) och den institution som vi hade vår hemvist under besöket var Institutt for Musikkvitenskap. Det är med Instittutet för Musikkvitenskap som Högskolan Dalarna har avtal och som gjorde vårt utbyte möjligt. Vår kontaktperson var Ellen Sjöstrand Wingerei, administrativ ledare vid institutet. Det kan vara på sin plats att så här inledningsvis ta med en liten ordförklaringslista, då flera norska fackuttryck kommer att användas: Eksamen = tentamen/examination Emne = kurs Emnegruppe = huvudområde Fag = ämne Grad = nivån (degree) Karakterutskrift = registerutdrag (transcript) Oppgave = uppsats/examensarbete/projekt arbete Studierett = rätt att studera ett visst program under t ex tre år. Studierett till enkel emner = rätt att studera på fristående kurser Vitnemål = själva beviset (diploma) Studiepoäng = 1 sp är 1 ECTS. Heltid är 30 sp/termin. Före Bologna hade man 10 vektal per termin vid UiO. Nota Bene: när vi i rapporten skriver examen med x så syftar vi på det vi på svenska menar med examen.

2 2 Allmänt Antagning Via "Samordnat opptak" söker man till program eller "Studierett till enkel ämner". De flesta programstarter sker vid hösttermin och sista ansökningsdag är 15 april. Man söker till ett "generellt" program för att sedan, när man väl är antagen, välja inriktning lokalt. Det finns massor av inriktningar, men det är inget som sedan framgår av examensbenämningen. Det förutsätts att studenten läser sina kurser i ordning och det har studenten själv ansvar för. Så stor valfrihet för studenterna finns alltså inte. Det ges heller inte många program på engelska; de få som finns är på masternivå. En student som antas till program får en så kallad studierett. För att behålla studieretten vid UiO krävs 50% avklarat per termin. Studieretten upphör efter given tid (tre år, om programmet är på tre år). Om man inte slutfört sina studier inom den tiden kan man ansöka om att gå samma program igen, men man kan inte gå om obligatorisk moment som man redan tagit. Däremot får man tentera om en hel kurs för högre betyg tre gånger. Utbildning Granskare av utbildningar är Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Norges motsvarighet till Högskoleverket). Man granskas fakultetsvis. Även programmen kan granskas, och då sker det ofta över fakultetsgränserna. I Norge kan även privata högskolor bli ackrediterade på vissa fag/program. Till Nokut ansöker man om examensrätter Utbildningen är uppbyggd till största delen kring program. För att erhålla en bachelor krävs: 80 studiepoäng (sp) i ett huvudfag (ung som huvudämne/område) 40 sp i ett stöttefag (ung biämne som relaterar till huvudfaget) 20 sp utgörande av 2 obligatoriska kurser (gäller för hela universitetet) Eksamen Fiolosfikum och Eksamen Fakultatum 40 sp valfria studier till totalt 180 sp. Om en student läser huvudfaget men inte stöttefaget och uppnår 180 sp kan en "Fritt sammansatt bachelor" erhållas. Skillnaden mellan en examen inom program och en Fritt sammansatt bachelor är att studenten inte får sin examen "i" något, samt att texten om lärandemålen, som annars ingår i examensbeviset, inte finns med. Det anses vid UiO att det inte ligger någon negativ värdering i att få en Fritt sammansatt bachelor, medan studenter som får en sådan uttrycker oro över att den skiljer sig från de andra examensbenämningarna. För bachelor finns inte uttalat krav på examensarbete (oppgave), däremot kan det förekomma som delar i flera kurser och brukar omfatta totalt ca sp. För den 2-åriga mastern gäller ett sammanhållet examensarbete om 60 sp eller 2 om 30 där ena delen utgör praktiska moment. Eftersom det inte finns ett krav på examensarbete enligt förordningen ingår sällan övningar på akademiskt skrivande i programmen. Möjligtvis kan det ges som stöd i form av skrivkurs, men då utan att det ger studiepoäng.

3 3 Det vanliga är att man fortsätter sina masterstudier i sitt grundfag, dvs det som var huvudfag i bachelorexamen. För studietiden finns studielån som sökt vid lånekassen. En del av lånen omvandlas till stipendier om studenten klarar sin tentamen (kurserna löper i regel parallellt under en hel termin och avslutas med tentamen vid terminsslutet). En del av lånen vid utlandsstudier, såsom tuition fees, kan också göras om till stipendier. Instituttet for Musikkvitenskap På Instituttet för Musikkvitenskap finns 3 bachelorprogram och 2 masterprogram. Just Instituttet for Musikkvitenskap har även lokal antagning och då rör det sig om "arbetsprover". Kan ex vis vara gehörsprov, skriftligt prov, musikteori. Resultaten från den lokala antagningen skickas vidare till Samordnat opptak där alla faktorer sedan vägs in. Därigenom antas samtliga studenter genom Samordnat opptak. Studiekonsulenten på Instittutet för Musikkvitenskap är en blandning av studievägledare, studierektor och programansvarig. Studiekonsulenten har hand om utbildningsplanering, studievägledning, arbetsprover, tentamina och har stor studentkontakt. Då programmen är relativt styrda mot examen krävs beslut om ersättande eller tillgodoräknande. Det är studiekonsulenten som bereder dessa ärenden. Beslut fattas på fakultetsnivå. Musikkinstittutet har ca 300 studenter, varav ca 250 studerar på program. Ca 100 kurskoder (behöver ej vara olika kurser, det kan till exempel skilja på olika litteratur). En kurs om 10 sp innebär mellan sidor litteratur, en kurs på 20 sp innebär sidor litteratur. När studiekonsulentent tar hand om "driften av programmen" arbetar programkonsulenten mer övergripande med programmen, strukturen, ändringar, evaluering på fakultetsnivå. De arrangerar introduktion för nya studenter och andra sociala aktiviteter för instituttets studenter samt beslutar om studieuppehåll, studieretter, dispens av studietakt osv. Studiekonsulenterna sitter delvis på fakulteten, delvis på instittutet. Programkonsulenter har till uppgift att önska ämnen till sina program och därefter tar ämnena/institutterna ställning till detta. Programmen levererar undervisning och kurser, hur de vill att de ska vara. Det är instituttet som anger hur många platser de kan erbjuda inom sitt ämne. Fakulteten tillser den övergripande sammansättningen av 40- och 80-grupper. Ett program kan bestå av kurser från flera olika institutioner, även om just Musikkvitenskapligt program inte är något exempel på detta. För programmen finns programutvalge (programråd) med programledare, TA-personal, akademisk personal och studenter. Av studiekonsulenten fick vi veta lite om vad exempelvis bachelorprogrammet i musikkvitenskap leder mot. Många fortsätter på masterstudier, andra arbetar administrativt på konserthus, frilans,

4 4 akustikarkitektur, studioverksamhet, musikteknologi osv. En del blir musiklärare, men då måste man även läsa 60 sp didaktik. I programmet ingår alltid exempelvis notkunskap, musikvetenskap (musikteori, musikhistoria), estetik, pedagogik, antropologi, satslära osv. Studenterna kan även specialisera sig mot ljudproduktion osv. Studenterna vid Institutt for Musikkvitenskap är inte så inriktade på att åka på utbyte under studietiden då programmet är väldigt styrt och det kan vara svårt att få studierna utomlands tillgodoräknade. Studenterna är för det mesta väldigt nöjda, mycket beroende på att de som blir antagna har musiken som hobby. Man utbildar även utövande musiker och är därmed en konkurrent till musikkonservatoriet. Vid UiO är ändå studierna mer akademiska i förhållande till konservatoriet. Man vill vid Musikvetenskapen införa obligatoriskt examensarbete på bachelornivå och då gärna i anknytning till framtida arbetsgivare. Detta är alltså inget centralt krav, bara en rekommendation. Man tror att det blir "bättre utåt". Genomströmningen på programmen ligger på ca 50-60% med en högre andel på bachelornivå. Organisering av studiearbeidet ved HF (Det humanistiske fakultet) Saxat från UiO:s hemsida: Bland de beste humanistiske fakultetene i Norden 800 bachelor- og msterkandidater per året 230 doktorgradskandidater 917 anställda 7 institutt På HF finns ungefär olika fag (ämne). I och med övergången till Bologna har organisationen förändrats till att bli färre och större institutt, från ca 20 till 7. I stället för exempelvis Franska institutt är det Moderna språk, där flera fag inryms. På HF studerar ca 8000 studenter. Det är den största fakulteten vid UiO. De organiserar 16 program på bachelor- och masternivå. Man har standardiserat och generaliserat i och med Bologna. Exempelvis märks det i examen där man kan erhålla en Bachelor i litteraturstudier. Inriktningen kan ha varit engelsk, fransk, italiensk litteratur, vilket framgår av kursbenämningarna, men fokus ligger på just litteraturstudier, och detta avspeglas sedan i examensbenämningen. Organisatoriskt administreras och beslutas programmen på fakultetsnivå medan undervisningsoch studieledarna finns på institutten. Det är lätt att frågor hamnar mellan stolarna och man fortsätter fundera på hur man bäst ska organisera sig. Fjernundervisning Våra värdar hade uttryckt önskemål om att få mer information om hur Högskolan Dalarna

5 5 bedriver webbaserad distansundervisning. Inte inom vårt kompetensområde precis, men vi hade kontaktat Sarah Berglind, som bedriver mycket nätbaserad undervisning vid Högskolan Dalarna. Hon gav oss länkar till flera av sina inspelade föreläsningar samt en artikel om webbaserad undervisning som hon skrivit tillsammans med annan person. Detta, samt de broschyrer vi hade med oss om att läsa på distans vid Högskolan Dalarna, uppskattades mycket. Vi förmedlade även kontakt med Stefan Rodheim från IKT. Eventuellt kan detta utmynna i ett Erasmus-utbyte för berörda på UiO. Kvalitetssikring, Kvalitetssikringssystemet och Klagenemnd I dessa frågor träffade vi olika personer, både på fakultetsnivå och central nivå. Kvalitetssikring Kvalitetssäkringen för learning outcomes har med nödvändighet systematiserats på grund av Bolognaanpassningen. HS (högskolestyrelsen) har först utarbetat ramarna för systematiseringen i generella termer som sedan blir mer detaljerat ute vid fakulteterna. Det går inte att centralstyra mer än så då utbildningsområdena vid UiO är så olika. Vissa fag kan konkretisera sina learning outcomes mer än andra, t ex medicin. I övrigt är learning outcomes generellt beskrivna. Progressionen ligger inom ämnesgruppen eller huvudområdet (fag). Först skrivs målen för programmen, sedan huvudfaget och sist på kursnivå. Fakulteterna måste följa metoden, godkänna och göra uppföljningar. Ledordet är förenkling! När man införde arbetet med kvalitetssäkring 2004 var den stora frågan varför?. Initialt la man ner mycket jobb på att svara på denna fråga och när man nu kommit rätt långt försöker man avdramatisera det hela för att det inte ska bli en "plåga" och alltför tungrott. Vad studenten kan, efter avslutat program, framgår av en beskrivning i examensbeviset (utom för Fritt sammansatt bachelor, som tidigare nämnts). Kursutvärderingar är väldigt viktiga verktyg vid kvalitetsäkringen och görs av alla studenter vid alla tillfällen kursen ges. När en kurs är halvvägs ska lärare utföra utvärdering. Resultatet från den utvärderingen behåller läraren. I slutet av varje kurs görs en utvärderingen mot learning outcomes som redovisas vid institutten. Ämnesansvarig får 10 extra timmar för utvärdering och om det inte görs, dras 10 timmar av. Programmen utvärderas periodiskt vart 3-4 år och då samlas resultaten in av institutten för att sedan diskuteras i fagmiljön. Utvärdering görs även på betyg. Det har t ex utformats en outtalad "standard", att man enbart ger A, B och C på uppsatser och detta har man nu kommit tillrätta med som en del av kvalitetssäkringen. Vid tentamen finns alltid två examinatorer, en examinator och en kontrollexaminator. Ibland har man även anonyma utvärderingar bland studenterna mitt i terminen. Studenterna är duktiga på att lämna in dessa. Kvalitetssäkringen ska vara en del av det vanliga arbetet, inte vara ett eget projekt som ligger ovanpå allt annat. (citat av tjänsteman)

6 6 Klagennemnd Grunden ligger i förvaltningslagen och i ljuset av denna tillkom klagennemd. Före 2005 fanns rekommendationer om detta men det är mer tvingande nu. Klagennemnden administrerar allt utom betyg. Fakulteterna har egna nämnder som behandlar betyg. Alla andra relaterade studentärenden avgörs hos universitetets klagennemnd, vilken är suverän. Vill man gå vidare görs detta till Civilombudsmannen. Civilombudsmannen är förvaltningens "vakthund" i hela Norge. Klagennemden för UiO består av 5 personer: 2 studenter, 2 vetenskapligt tillsatta och 1 ledare och man har ca 200 ärenden om året. Antal ärenden har ökat i och med övergången till Bologna. Mer fusk förekommer på grund av andra examinationsformer (hemtentamen t ex). Nämnden liknar mer vår motsvarighet ÖNH. Klagandet hamnar i regel först på fakulteten för att eventuellt kunna rättas till (exempelvis vad gäller examen), om det går vidare så går det till universitetets klagennemd. Påföljden är mildare för helt nya studenter och utländska studenter, som man menar kan ha missförstått gällande regler. Äldre studenter förväntas känna till regelverket bättre än nya studenter. Påföljder kan vara annullering av tentamen eller avstängning från studier, dock som mest i två terminer. Sedan 2002 har man haft 60-tal fall av avstängningar. Studentmobilitet. Även här träffade vi olika personer, en på fakultetsnivå och en på central nivå. Inn- og utreisende studenter HF Internationellt arbete delas in i tre nivåer på UiO: Central nivå - Bilaterala avtal (ca 100 st) samt staff exchange. (Det har dock varit trögt att få lärarna att utnyttja det, och vad gäller T/A-personal så har ingen hittills utnyttjat möjligheten.) Fakultetsnivå - koordinerar, har hand om avtal på den egna fakulteten inom avtalsprogram Instituttnivå - mer akademiska frågor, transcripts, även Erasmusavtal, inresande, mer praktiska göromål som boende osv. Vid Erasmusutbyte ska studierna godkännas före avresa (eller under tiden, om utbudet ändras). Tillgodoräknas vid hemkomst Det är rätt god balans mellan in- och utresande. De flesta som reser in är via Erasmusavtal och utresande mest via bilaterala avtal. Totalt rör det sig om ca 600 utresande och 650 inresande H08. Av de utresande åker ca 100 till Kina eller Japan. Ersättningen till universitetet för utlandsstudier är ung lika stor som om poängen hade tagits vid hemuniversitetet. Man tenteras vid hemkomst. Free-movers tar man inte emot så många av. De hänvisas direkt till institutt. Personnummer (eller ersättningsnummer) för de inresande genereras av det internationella kontoret (Centralt).

7 7 Vid Erasmusutbyte ska studierna godkännas före avresa (eller under tiden, om utbudet ändras). Tillgodoräknas vid hemkomst. Det finns ca 50 platser i en kvot där utländska studerande kan få studera och få lån, där lånet stryks efter 3 år. Det är hög konkurrens om dessa platser. Mottak av utländska studenter (Internationella kontoret, centralt) Detta sköts av internationella kontoret som sitter centralt. Man organsierar ett buddy-system, med ca personer per grupp, med både nya norska och utländska studenterna, och en eller två faddrar ( buddies ) som ska lotsa in dem i systemet. Mottagningen sker i centrala Oslo, med pompa och ståt; rektor i full utstyrsel, orkester och tal. Lunch äter man med faddrarna. Ingen undervisning alls den första dagen. Första veckan går överhuvudtaget till informationsmöten. Under 14 dagar pågår festligheter och arrangemang varje dag, men då har studentkåren tagit över mer och mer av detta. Studentsamskipnaden koordinerar boende, studenthälsa, kaféer, bokhandel, studentkort, sportanläggningen och fadderordningen (som arrangerar mottagningen tillsammans med internationella kontoret). Vi fick med oss ett exempel på en Pre-arrival pack som skickas ut till alla utländska studenter som antagits. Meningen är att de ska få dessa i posten i god tid innan de ska lämna sina hemländer. Det innehåller en Medical History Form, karta över campus, information om UiO buddy system, boende och information om hur man ansöker om visum/uppehållstillstånd. När de väl kommer till UiO så får de ett Welcome-pack, med namn på sina faddrar, var de ska träffas, kartor över Oslo ja, all slags infromation om sådant som kan vara bra att veta när man ska bo och studera i Oslo. Även information om språk-tandem ett system att sammanföra norska studenter som önskar veta mer om ett särskilt land, eller lära sig ett nytt språk, med utländska studenter. Intresset är stort bland de norska, men svalare hos de utländska. Internationella kontoret arrangerar också utflykter och arrangemang för de utländska studenterna: skidåkning, vandringar, guidade bussturer, med mera. Man har också en särskild dag bokad med polisen för att klara av allt pappersarbete tillsammans, istället för att varje enskild student ska behöva köa in sig och gå igenom samma sak som den som var före. Tidseffektivt och uppskattat av alla.

8 8 Eksamen HF Inpassing Inpassing = ung som tillgodoräknande men även VAR det ska passa in i graden, progression osv, ska vara kvalitetsäkrat. Man är generellt sett ganska generös vid tillgodoräkningar. Alla tillgodon läggs in i FS, beslut skickas till studenten. Vad gäller stöttefag anges det på webben vad som kan vara ersättningsbart. Alla programplaner och valmöjligheter finns på webben som är väl utvecklad med korrekta styrdokument som stöd för administrationen. Handläggarna brukar inte så ofta gå bet. När student blivit antagen sker allt via web. Val av inriktning, val av kurser osv är sedan integrerat i FS. Alltså finns den studieplan som en individuell student valt redan i FS och det är mot denna som examenskraven kontrolleras. Vad gäller examen finns krav om att minst 60 sp ska skilja om man väljer att ta ytterligare en grad. På masternivå krävs också 60 nya sp samt ny oppgave om minst 30 sp. För att bli antagen till master räcker det inte att man har en tidigare bachelor, meritvärde räknas även på satta betyg, s k karakterstal som räknas ihop utifrån betygen. Till varje betyg finns ett karakterstal. Det finns ett lägsta krav på karakterstal för att överhuvudtaget komma i fråga gällande masterantagning. Om man fått låga betyg har en student rätt att läsa upp betygen på en kurs åtminstone tre gånger. Detta är lite olika bland lärosätena i Norge. Vitnemål. Examen utfärdas så fort en student uppnår graden, det är regeln. Studenten har därför inte möjlighet att välja innehåll om han/hon läst mer kurser än programmet. I FS finns något som kan likna det Ladok vill införa, examenskontrollör. Körningar görs och man kan då ser när/vilka studenter som uppnått grad och därmed kan examen utfärdas. Detta är möjligt eftersom utbildningsplanen med valmöjligheter ligger inne i FS! Studenten måste lägga in sin planerade studieplan själv, en plan som ändå måste harmoniera med programmet. Datum för examen är terminens slutdatum, oavsett när studenten blev klar. Omtenta kan ex vis ske i januari men datum på kursen sätts som om det vore ordinarie datum och detta ligger före terminsslut. Man vill ha hög genomströmning av studenter (krav från departementet) och ingen "glömmer" ta ut sin examen. I och med att programmen är så styrda och det finns krav på minst 50% avklarade poäng per termin för att behålla studieretten är det god genomströmning. Meningen är att lärosätena ska får ersättning för utfärdande av vitnemål. Via FS (vårt Ladok) kollas genomströmningen och uppföljningar görs. Detta är i stort sett lika i hela landet. Personnumret används restriktivt och de fyra siffrorna används nästan aldrig.

9 9 Utvärdering Av alla funktioner som vi mötte vid UiO är det givetvis handläggarna av vitnemåls- och eksamensmänniskorna på HF som kommer oss närmast. Deras system med FS och alla däri inmatade uppgifter om varje enskild students studieplan, samt det faktum att i princip alla läser på program är ur examensperspektiv ett enklare sätt att arbeta efter. Det tycks också som att reglerna för examen är så enkla att alla kan förklara dem. I princip alla vi träffade kunde raskt redogöra för hur examenssystemet var upplagt. Det kändes nytt för oss som kommer från ett betydligt mer komplicerat system som är uppbyggt utifrån kurs (HF 6 kap 13 ). Vad gav det oss Det första vi kommer ta till oss, och som är absolut genomförbart, är en förbättring av informationen i den mapp som examensbeviset ligger i när det överlämnas till student. Där kommer vi att ta flera idéer från UiO. Andra idéer skulle kräva mer genomgripande förändringar och borde i så fall föregås av debatt och diskussion, ett exempel på detta skulle kunna vara att införa lärandemålen för en viss examen i examensbeviset. Det var oerhört givande att åka på utbytet. Norge gick in i Bolognaprocessen flera år före oss och därför var det extra intressant att se hur långt de kommit i detta. Nyttigt, roligt och lärorikt. Vi kan starkt rekommendera fler i TA-personalgruppen att åka på liknande utbyte. Vi hann även uppleva en hel del av med Oslo med omnejd: Vigelandsparken, Maridalen, Akershus, konsert på Konserthuset och på Parkteatret i Grünelökka. Kaféliv, exotiska middagar i Grönland och trikken hela vägen upp till Frognerseteren. Vi fick även en oförglömlig kväll med norsk Trivial Pursuit med våra vänner på HF! Vi vill tacka Ellen Sjöstrand Wingerei som ordnade ett så fantastiskt program, trots att det var fullt på hennes schema ändå. Och tack till alla er vid UiO som tog emot oss. Ni gjorde det på bästa tänkbara sätt. Vi är också glada och tacksamma för att det inom Erasmus finns möjlighet även för TA-personal till utbyte!

TILLGODORÄKNING AV UTLANDSSTUDIER INOM RAMEN

TILLGODORÄKNING AV UTLANDSSTUDIER INOM RAMEN TILLGODORÄKNING AV UTLANDSSTUDIER INOM RAMEN FÖR AVTAL Gäller endast vid utbytesstudier vid partneruniversitet! Du som studerar som utbytesstudent ska alltid kunna använda de kurser du läst under utbytet

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan

Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan Bakgrund Tillgodoräkning är ett verktyg som underlättar studenters rörlighet mellan lärosäten men även mellan yrkesverksamhet

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Program CSN + registrering Försäkring Learning agreement & stipendium Visum Hemkomst Ambassadörskap Christina Grossmann, chef Internationella avdelningen LTH Goda råd - Sara Gunnarsson, f.d. utbytesstudent

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Information för utresande I/Ii-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier

Information för utresande I/Ii-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Information för utresande I/Ii-studenter 2016/2017 Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Information för utresande studenter

Information för utresande studenter Information för utresande studenter M, DPU, EMM och Mi Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier, kursanmälan och uppflyttning 2016/2017 Karin Björsten - TFK Titel/föreläsare 2016-02-12 2 Agenda

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Dnr 561-2003-58 1 Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Information för utresande MD-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier

Information för utresande MD-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Information för utresande MD-studenter 2016/2017 Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER 2 1.1 Nationella bestämmelser 2 1.1.1 Tillgodoräknande av utbildning

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Regelverk utbytesstudier

Regelverk utbytesstudier Regelverk utbytesstudier 1 World Wide Chalmers har ett antal bilaterala avtal om studerandeutbyten med länder utanför Europa som kallas World Wide. Utbyten inom World Wide är öppna för studenter som läser

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Examensordningen är fastställd av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och ersätter examensordning

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan. Masterprogram i förpackning TAPAC

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan. Masterprogram i förpackning TAPAC Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i förpackning Programkod: TAPAC Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: Masterprogram i förpackning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14.

Läs mer

Bilaga re-beslut nr 9-15. Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Bilaga re-beslut nr 9-15. Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Bilaga re-beslut nr 9-15 Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning Inledning... 3 Ansökan och beslut om tillgodoräknande...

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1635-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Romanska språk Engelsk benämning: Romance languages Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-04-20 Annika Ghafoori Upplägg Bakgrund Inspiration Projektets uppdrag och frågeställningar Projektets

Läs mer

Information för utresande studenter

Information för utresande studenter Information för utresande studenter Biologi, Kemi, Y, Yi, MED, D, IT Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier, kursanmälan och uppflyttning 2015/2016 Kia Ölvander,Torun Berlind, Tea Nygren TFK,

Läs mer

Information för utresande studenter

Information för utresande studenter Information för utresande studenter TB, Y, Yi, MED, D, IT, U, Di, EL Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier, (kursanmälan och uppflyttning) 2016/2017 Kia Ölvander, Torun Berlind, Tea Nygren

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Ge stöd till student och doktorand (inkl. presumtiva) Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Information för utresande studenter

Information för utresande studenter Information för utresande studenter Norrköping Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier, (kursanmälan och uppflyttning) 2017/2018 Tea Nygren - TFK Kontakter och länkar KTS/SL/FTL Utbildningsledare

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 3 2 Nationella bestämmelser om examina... 3 3 Förkunskapsnivå för grund-,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson INFORMATION OM STUDENTUTBYTE Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson FÖRSTA STEGET FÖR DIG SOM STUDENT Är du intresserad av ett specifikt land? Är du intresserad av att lära dig

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

du ser någon slakta höns på gatan (Jakob Nuldén, Kina) en babian äter upp din mat när du lunchar på campus (Philip Eliasson, Sydafrika)

du ser någon slakta höns på gatan (Jakob Nuldén, Kina) en babian äter upp din mat när du lunchar på campus (Philip Eliasson, Sydafrika) Bli inte förvånad om du ser någon slakta höns på gatan (Jakob Nuldén, Kina) en babian äter upp din mat när du lunchar på campus (Philip Eliasson, Sydafrika) du finner dig själv på föreläsning med en öl

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för socialt arbete Utbildningsplan Masterprogram i socialt arbete 120 Avancerad nivå Programme for Master of Social Science with a

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet

Det akademiska värdet av mobilitet Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-05-11 Anders Ahlstrand Bakgrund På forummötet i oktober 2013 diskuterades hinder och möjligheter

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer