Protokoll. Tid: Onsdag 19 augusti 2009, kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: Onsdag 19 augusti 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro"

Transkript

1 Tid: Onsdag 19 augusti 2009, kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Daniel Granqvist (M) Eva Hesse Almqvist (M) Carmen Cristofor (FP) fr o m 87 Marie Nordkvist (C) Ann Green (MP) Eva-Britt Sjödahl (S) Klas Göransson (S) Anna-Karin Lind (S) Joakim Carlsson (S) Hjördis Sellén (S) Jaana Rokka (V) Tjänstgörande ersättare Claes Pedro (FP), ersättare för Carmen Christofor Georgiy Barskiy (M), ersättare för Pether Jildenståhl (M) Ersättare Lars Johansson (C), ej 88-89, 93 Ulf Kölbro (KD) Mirsad Omerbasic (S) Ulrika Moberg (S) Närvarande tjänstemän Katrin Larsson, förvaltningschef Johanna Falck, enhetschef Marielle Nilsson, enhetschef Lennart Wiklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Rebecka Bogren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 89-90, 92 Kristin Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 84-85, 90, 92 Sven Arvidsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 92 Kayumba van den Brink, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 93 Petra Martinsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 93 Christina Nordahl, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 93 Terese Adolfsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Justerare Dennis Begic (S) Ersättare Joakim Carlsson (S) Sekreterare Marie Kindahl Karlsson 1

2 83 Delegationsordning nummer: Mn 11/2009 Handläggare: Katrin Larsson Miljönämnden fastställde nämndens delegationsordning. Viss delegation från nämnd till tjänstemän saknades dock, jämfört med tidigare fastställd delegationsordning. Med anledning av detta har delegationsordningen kompletterats. sunderlag Kompletterad delegationsordning. * Miljönämnden beslutar att anta den kompletterade delegationsordningen, att gälla från och med Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Lektionen m fl (Baronbackarnas centrum) i Mikaels församling, Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Kristin Larsson Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 25 augusti Syftet är att möjliggöra en tillbyggnad till Mikaelskolan norrut i tre plan samt möjliggöra att ett torgstråk som sträcker sig från Mikaelskolan till Baronbackarnas centrum kan anläggas. Synpunkter Buller I norra delen av området ska en ny skateboardramp uppföras. Denna ska enligt planen utföras så att bullerstörningar på omgivningen blir så små som möjligt. Beräkningar av bullervärden har utförts. Enligt angivna uppgifter i planförslaget kommer riktvärdena för buller inomhus inte att överskridas i och med planens genomförande. 2

3 Vatten och avlopp Utbyggnad av befintlig skola ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten Enligt planbestämmelserna ska dagvatten omhändertas lokalt. Luft Beräkningar av luftföroreningar har utförts. Enligt uppgift kommer miljökvalitetsnormerna för luft inte att överskridas i och med planens genomförande. Energi Fjärrvärmeanslutning bör ske av tillbyggnad, alternativt bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform. * Miljönämnden anser att planen borde belysa riskerna för trafiken på alternativa sträckor. I övrigt tillstyrker Miljönämnden planförslaget under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 85 Yttrande över upphävande av byggnadsplan för fastigheten Bocksboda 1:17 m fl i Axberg församling, Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Kristin Larsson Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 28 augusti Syftet är att upphäva gällande byggnadsplan för Bocksboda. Förslaget att upphäva gällande byggnadsplan har tillkommit efter en förfrågan om nybyggnad av hus, som ej medges av gällande byggnadsplan. Synpunkter Miljönämnden anser att konsekvenserna av upphävandet av byggnadsplanen, framförallt dess betydelse för miljön tydligare bör redovisas. Vatten och avlopp Miljönämnden motsätter sig ett upphävande av byggnadsplanen, detta på grund av behovet av att reglera gemensamma anrättningar såsom vägar, 3

4 byggnader och VA. Genom att behålla gällande byggnadsplan, eller göra en ändring av planen, finns möjligheter att reglera bebyggelse och därmed även minska riskerna för problem med vatten och avlopp. Tomterna ligger nära varandra och möjligheterna att anordna enskilda avlopp med erforderliga skyddsavstånd är därför begränsade. Genom att anlägga avlopp gemensamt kan man minska riskerna i ett tättbebyggt område bla. genom att utsläpp begränsas till en punkt. Idag finns anläggningar för gemensamt VA och en samfällighetsförening som ansvarar för anläggningarna. Idag är hushållen på två av fastigheterna permanentboende, medan övriga 8 fastigheter är fritidsbostäder. Vattenuttagsmöjligheterna i berggrunden skall enligt SGU vara tämligen goda. Enligt samfällighetsföreningen är dock vattentillgången sparsam för den idag gemensamma borrade vattentäkten. Den 27 mars 2009 gjorde Miljökontoret en oanmäld inspektion av avloppsanläggningen och fann att den inte uppfyllde lagstiftningens funktionskrav, utan måste åtgärdas Avloppsanläggningen är underdimensionerad och bedöms ha nedsatt reningsfunktion på grund av hög ålder. Planen bör därför ligga kvar och även ändras så att plats anvisas för gemensamt VA. Mark Byggnadsplanen ligger inom radonriskområde och enlig SGU består marken av sandig till moig morän med berg i dagen på vissa platser. * Miljönämnden beslutar att avstyrka planförslaget med hänvisning till ovanstående synpunkter. 86 Yttrande över områdesbestämmelser för Nobelbanan (Nikolai 3:261 m fl) i Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Lennart Wiklund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 4 september Syftet är att säkerställa översiktsplanens intentioner om markreservat som underlättar anläggandet av en järnväg från Örebro mot Karlskoga. 4

5 Avsikten är att förhindra åtgärder som kan försvåra anläggandet av järnvägen. Syftet är också att göra det möjligt att bygga järnvägsspår till arbetsområdet Berglunda/Västra pilängen väster om E20. Synpunkter Behovsbedömning Förslagets geografiska omfattning kan ifrågasättas när det gäller linjesträckningen för Nobelbanan. Redovisning av miljökonsekvenserna för Ekeskolan skjuts fram till detaljplaneärendet och järnvägsutredningen då miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas. Föreslagen linjesträckning för Nobelbanan kommer att få mycket stor miljöpåverkan på Ekeskolan. * Miljönämnden tillstyrker förslaget till områdesbestämmelser under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. Miljönämnden anser att arbetet med detaljplan bör påskyndas, då det är viktigt, av miljöskäl, att Nobelbanan kommer till stånd. 87 Yttrande över detaljplan för kvarteret Kardanen 8 m fl i Örebro kommun (mellan Vivallaringen och Hedgatan) nummer: ä Handläggare: Lennart Wiklund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 4 sept Syftet är att underlätta omstrukturering av viss handel på tidigare planlagd mark för skrymmande handelsetablering och till en del även medge handel med livsmedel. Planen skall möjliggöra en utveckling av verksamheterna i området samt förbättra trafikföringen och möjliggöra komplettering med andra verksamheter längs Vivallaringen. Synpunkter Buller och Vibrationer För skyddsområdet mot motorvägen skall förtydligande bestämmelse införas om att skyddet innefattar bullervall och befintlig skyddsplantering. Detta medför att byggnaderna ej kommer att synas från motorvägen varför bestämmelsen f2 om att företagsskylt skall monteras på fasad skall utgå. 5

6 Trafik Gång och cykelväg till tunnel (ännu ej utbyggd) under Hedgatan som finns i antagen detaljplan öster om denna plan skall illustreras. Planbeteckningar I beteckningarna för kvartersmark saknas Bostäder och Centrum. En bestämmelse m, verksamheten får inte vara störande för omgivningen, skall införas med tanke på närheten till bostäderna i Vivalla. Grönytor Av planbestämmelsen framgår att 10 % av fastighetens yta ska vara grönyta. Miljönämnden anser att den totala grönytan ska vara 30 %. Om grönt tak införs, kan den ytan ingå i dessa 30 %. * Miljönämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 6

7 88 Yttrande över planprogram för hotell på Rudbecksgatan i Örebro kommun - samråd nummer: ä Handläggare: Lillemor Wädel Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 6 juli Den 27 maj 2009 fick Miljönämnden uppskov att lämna yttrande snarast efter Miljönämndens sammanträde den 19 augusti Planprogrammets syfte är att redovisa förutsättningar och konsekvenser kring att bebygga en del av Rudbecksgatan. Målet är att med programmet som stöd ska kommunen och byggherren kunna besluta om hotellförslaget ska gå vidare till ett detaljplaneskede. Synpunkter Översiktsplanen Bebyggelsen har ingen geografisk förankring i översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Byggnationen bedöms komma att utgöra betydande miljöpåverkan enligt PBL, plan och bygglagen, 5 kap 18 och man avser att göra en miljökonsekvensbeskrivning vid detaljplanearbetet. Skälen är bl a att platsen är av riksintresse för kulturmiljö, det blir stor förändring av stadsbilden och ljusmässiga förhållanden hos intilliggande bebyggelse ändras. Trafik/säkerhet Trafiksituationen med cyklar och bussar på Drottninggatan är idag inte trafiksäker. Situationen kommer inte att förbättras. När Våghustorgets stensättning mot Krämaren är klar, kommer cyklister att korsa Drottninggatan, mot/från rampen över Rudbecksgatan och framför bussarna som ska rakt fram. Situationen förvärras av att taxi och bussar kommer att stanna utanför entrén till hotellet. Även varutransporter till/från hotellet på norra sidan utgör en risk för cyklister och gående. Konsekvenserna bör tas upp i MKB. Åtgärder mot olyckor med cyklister/fotgängare inblandade ska redovisas. Trafiken under byggtiden Under byggtiden behöver Rudbecksgatans trafik ledas om. Byggnationen kan komma att ta lång tid. Det medför risk för att buller och avgaser från trafiken, tränger i bostadslägenheter på de för trafiken anvisade gatorna. 7

8 Åtgärder att minska störningar från trafiken till bostäder ska redovisas MKB. Buller och Vibrationer Störningar från trafiken på Rudbecksgatan bedöms minska för de boende om hotellet byggs i och med att tunneln förlängs. Sättningar i husen De största störningarna kommer att ske under byggtiden. Om tunneln ska fördjupas finns risk för att grundvatten behöver pumpas upp. Detta kan medföra att huset på Svalgången 10, som är gammalt med träpålar, utsätts för sättningar. Konsekvenserna av byggnationen i tunneln och redovisning av åtgärder ska ingå i MKB. Ljus och skugga Bostadshusen på Rudbecksgatan och Våghustorgets sydvästra del kommer att få mindre solljus. Fasadbelysning och solblänk kan störa invånarna i intilliggande byggnader. Det ska utredas och redovisas i MKB för att kunna bedömas om det blir acceptabla störningar. * Miljönämnden tillstyrker planprogrammet under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. Miljönämnden anser att planområdet bör utökas vid detaljplanens utformning. Miljönämnden vill i det här fallet särskilt påtala att ett tillstyrkande av planprogrammet inte automatiskt innebär ett ja till kommande detaljplan. Paragrafen omedelbart justerad Erik Johansson Ordförande Marie Kindahl Karlsson Sekreterare Dennis Begic Justerare 8

9 89 Yttrande över planprogram för Yxstabacken i Axbergs församling, Örebro kommun nummer: Handläggare: Rebecka Bogren Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 14 augusti Syftet med planprogrammet är att uttrycka kommunens ambitioner och avsikter för ett område samt utifrån detta lägga fast förutsättningar för det efterföljande arbetet. Planprogrammet skall visa områdets förutsättningar. En redovisning av konsekvenser skall också finnas. Planprogrammet bör tala om vad detaljplanen skall omfatta och detaljplanen skall tala om hur programmet skall förverkligas. I den fortsatta planprocessen skall riktlinjer ges för utformning av bebyggelsen vad gäller tomtstorlek, utnyttjandegrad och våningsantal. Synpunkter Översiktsplanen Bebyggelseexploatering i Yxstabacken har ingen förankring i översiktsplanen. Därför behöver ett planprogram tas fram innan vidare detaljplanering kan ske. Djurhållning På fastigheten Yxsta 8:1, som delvis ingår i planprogrammet, bedrivs idag hästhållning med ridverksamhet. Med hänsyn till allergirisker mm är det viktigt att vid detaljplanläggning skapa tillräckliga skyddszoner från bostäder till hästverksamheten. Socialstyrelsen har vid förfrågningar uttalat att ett skyddsavstånd från stall till bostäder på 200 m kan vara rimligt med hänsyn till risk för olägenhet som lukt, flugor, buller och allergirisk (Socialstyrelsens meddelandeblad juni 2004). Vatten och avlopp (VA) Miljönämnden anser att kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp bör inrättas för området. En förutsättning är att vatten- och avloppsfrågan löses gemensamt i området, enskilda lösningar är ej möjligt. Anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät för både vatten och avlopp är möjlig vid järnvägsöverfarten. En annan alternativ avloppslösning som föreslås i planprogrammet är upprättande av gemensamhetsanläggning i form av 9

10 minireningsverk. Miljökontoret ser dock problem med detta och anser att en säkrare och bättre lösning är kommunalt VA. I området saknas dels lämpliga utsläppspunkter (diken) från ett eventuellt minireningsverk. Infiltrationsmöjligheten är osäker och marken i området består av lera, morän och berg i dagen. Alternativa lösningar med kretsloppsanpassad avloppshantering kan vara lämpligt i området. I detta fall bedöms anslutning till kommunalt VA som möjlig och är därför det alternativ som förordas. Då planprogrammet föreslår en bebyggelseutveckling på uppemot tillkommande bostäder kan detta anses vara en bebyggelse i ett större sammanhang varför kommunalt verksamhetsområde borde inrättas. En halv-kommunal lösning i form av ett internt distributionsnät som drivs som gemensamhetsanläggning med anslutning till kommunalt nät är ej en godtagbar lösning, detta enligt regeringens proposition 2005/06:78 om Allmänna vattentjänster. Skall ändå mindre avloppsreningsverk inrättas i området bör detta i sådant fall drivas i kommunal regi, och ingå i verksamhetsområdet. Elektromagnetiska fält Runt området finns luftburna kraftledningar på nära avstånd. Vid kraftledningar uppstår ett magnetiskt kraftfält, som avtar snabbt med avståndet. Misstankar finns idag om att exponering för svaga magnetfält under lång tid kan vara en hälsorisk. Enligt uppgifter från Statens strålskyddsinstitut m.fl. finns dock inga gränsvärden för elektromagnetiska fält ännu uppsatta i Sverige. Forskningsresultat pekar på en fördubblad risk för leukemi hos barn som bor nära kraftledningar och utsätts för magnetfält över 0,4 µt. WHO rekommenderar att 0,4 μt vid bostadshus inte överstigs. I avvaktan på mer kunskap finns det anledning till försiktighet. I områdets nordöstra del finns en dubbel 140 kv kraftledning som kräver en 16 meter byggnadsfri son på vardera sida. Särkskilt område 1 och område 4 ligger nära kraftledningar. Vid detaljplanering ska tillräckliga skyddszoner mellan bostäder och kraftledningar avsättas. Vidare ska även hänsyn tas till ett möjligt framtidsscenario med utbyggnad av kraftledningen. Inför detaljplanering behöver därför en noggrann utredning av kraftledningens hälsorisker och magnetfältsmätningar göras för att fastställa skyddsavstånd. Försiktighetsprincipen enligt Miljöbalken ska gälla. Kollektivtrafik Vid en tillkommande bebyggelse på omkring fastigheter anser Miljönämnden att en förbättring av kollektivtrafiken på sikt behövs. Detta för att minska bilberoendet. En så pass omfattande utbyggnad så långt utanför staden, utan bra möjligheter till pendling med kollektivtrafik, är inte hållbart. Detta bör beaktas i tidigt skede innan vidare detaljplanering. 10

11 Miljönämnden anser att cykel- och gångbanor skall byggas. * Miljönämnden beslutar att tillstyrka planförslaget under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 90 Yttrande över samrådshandlingen Lämpliga områden för vindkraft i Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Kristin Larsson, Rebecka Bogren Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 11 september Syfte Örebro kommun har sedan vintern 2008 arbetat med en kommunövergripande planering för vindkraft. Syftet har varit att finna områden som är lämpliga för vindkraftetableringar, men även att identifiera områden där kommunen ska vara restriktiv med att bevilja bygglov för vindkraftverk. Målet med vindkraftplaneringen är att i kommunens förslag till översiktsplan, kunna presentera väl förankrade ställningstaganden om vindkraft i Örebro kommun. Synpunkter Miljönämnden anser att denna vindkraftutredning kan bli ett värdefullt beslutsunderlag och hjälpmedel vid prövning av vindkraftsetableringar i kommunen. Det bör dock förtydligas att det vid prövning enligt plan och bygglagen, PBL, och miljöbalken, MB, i varje enskilt fall alltid ska göras en bedömning om vindkraftsverkets lämplighet med avseende på lokalisering och skyddsavstånd. Prövning av vindkraftverksamheter Vindkraftutredningen saknar uppgifter om att etablering av vindkraftverk, förutom bygglov, kräver prövning enligt MB. Verk med uteffekt över 25 MW kräver tillstånd, som söks hos Länsstyrelsen. Verk med uteffekt mellan 125 kw 25 MW är anmälningspliktiga. Anmälan ska göras till Miljönämnden. Detta bör framgå av utredningen. I utredningen bör även framhållas att miljökonsekvensbeskrivning alltid krävs vid tillståndsansökan, ibland även vid anmälan om mindre anläggningar. 11

12 Uppgifter saknas i utredningen om att regeringen i mars 2009 lämnade in en proposition om vindkraftverk (2008/09:146), innehållande förslag till ändringar som syftar till att underlätta utbyggnaden av vindkraft. Ett förslag är att tillståndspliktiga vindkraftverk ska undantas bygglovsplikten. Utefter vad beslutet i denna fråga blir bör vindkraftsutredningen revideras så att det framgår vilka krav på prövning som ställs på vindkraftverk. Prioriteringar I utredningen bör prioriteringarna av områden för vindkraftsutbyggnad tydliggöras. Detaljplanering Detaljplan krävs alltid för tillståndspliktiga verk, ibland även för anmälningspliktiga verk. Andra kommuner Ett planeringssamarbete med närliggande kommuner för vindkraftsutvecklingen i regionen är önskvärt. Miljökonsekvensbeskrivning 9.1 Nollalternativ I avsnittet bör förtydligas att risken blir större att vindkraftverk hamnar på fel plats och krockar med andra intressen, samt att det kan bli svårare att planera för större vindkraftetableringar. 9.2 Motiv till översiktsplan 2010 Texten bör förtydligas. Förslag: Motivet till att styra etableringen av vindkraft genom en vindkraftutredning är att hitta de bäst lämpade lokaliseringarna, där vindkraften ej stör andra intressen och där större etableringar är möjliga. På så sätt eftersträvas en långsiktighet i vindkraftplaneringen och en hushållning med naturresurserna. Vindkraften som ren energikälla med hög kvalitet ur miljösynpunkt behöver på så sätt inte äventyra andra viktiga intressen Ekologiska konsekvenser Det bör tydligare framgå att djur- och växtlivet över lag, inte bara fåglar och fladdermöss, kan påverkas negativt Ekonomiska konsekvenser I utredningen saknas beskrivning av att negativa ekonomiska konsekvenser, som t ex störningspåverkan på en befintlig verksamhet, kan uppstå. 9.4 Åtgärder Av utredningen bör framgå hur andra motstående intressen, som riksintressen, naturvård, friluftsliv etc, har viktats i figur 5. 12

13 Förklaringen till färgangivelsen i kartan i figur 5 bör förtydligas, eftersom både rött och orange visar flera intressen vilket blir missvisande. Gult och grönt visar båda ett intresse. Gult bör rimligtvis förklaras med två eller flera intressen. I figur 6 bör det förtydligas vilka avvägningar som lett fram till att blå områden är tåligare än gröna för vindkraftetablering. Det bör även poängteras att det är landskapets utseendemässiga huvuddrag som tagits hänsyn till i figur 6. Det bör tilläggas att för att minimera de negativa effekterna på naturen kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga utöver de nämnda. Det bör i utredningen påpekas att påverkan på djur- och växtliv ska utredas och bedömas i varje enskilt fall. Vid prövning bör hänsyn även tas till aspekter såsom fragmentering av landskapet och dess påverkan på biotoper, biologisk mångfald etc. Ett redan hårt belastat ekosystem kan påverkas negativt genom s k kumulativa effekter. Det bör även beskrivas att för att minimera de negativa effekterna av buller från vindkraft ska nödvändiga utredningar och åtgärder vidtas i varje enskilt fall vid prövning och drift av verksamheten. Åtgärder för att minimera skuggningseffekter bör även beskrivas. Det bör framgå att rörliga skuggor från vindkraftsanläggningar kan påverka människors hälsa genom att orsaka stressyndrom och försämrad livskvalitet. I varje enskilt fall ska skuggningsberäkningar utföras och nödvändiga åtgärder vidtas. 11 Uppföljning I utredningen bör klargöras vad målsättningen med uppföljningen är samt hur ofta uppföljning ska göras. Föreslås att texten andel beviljade bygglov ersätts med andel etablerade vindkraftverk. * Miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till ställningstagande för vindkraft i Örebro kommun, Lämpliga områden för vindkraft i Örebro kommun, under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 91 Förslag till åtgärder gällande avvikelser vid Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll december 2008 nummer: Handläggare: Roger Strindberg 13

14 Länsstyrelsen genomförde och en revision av Örebro kommuns livsmedelskontroll. Revisionen var uppdelad i två delar där den ena bestod av en genomgång av kontorets rutiner och intervjuer med politiker och tjänstemän och den andra genom att se hur kontoret agerade vid ett kontrollbesök. Resultatet från revisionen kom i en rapport under våren och avvikelserna var att Miljökontoret saknade en behovsinventering över personalresurser, samt en skriftlig rutin för sanktioner. Dessutom framkom att några av de beslut som Länsstyrelsen granskat var riktade till fel adressat. Länsstyrelsen begärde att senast före 1 september 2009 få en handlingsplan över hur avvikelserna ska åtgärdas. Resultat av revisionen Från den första delen av revisionen noterade Länsstyrelsen följande avvikelser: En behovsinventering saknades. Den senaste från 2002 kunde inte betraktas som aktuell. Örebro kommun har därmed ingen strategi för att täcka eventuella resursbrister. Att inspektörerna upplever en resursbrist hade inte kommit till nämndens kännedom. Under revisionen framkom att en ny behovsinventering var planerad till En skriftlig rutin saknades för sanktioner och under vilka förutsättningar de ska användas. riktade till enskild firma hade fel adressat på de handlingar som Länsstyrelsen tagit del av. Från kontrollbesöket som genomfördes vid en livsmedelsanläggning noterades inga avvikelser. Övriga synpunkter som framfördes var att kontoret saknade en rutin för uppföljning av hur avgiftsintäkterna överensstämmer med den faktiska tiden som används för den planerade kontrollen. En rekommendation var också att upprätta en dokumenterad kompetensbehovsinventering som grund för kraven i kompetensprofilen. Länsstyrelsens rapport avslutas med att Miljönämnden uppmanas att före presentera en handlingsplan för hur de noterade avvikelserna ska åtgärdas. 14

15 Åtgärder Behovet av en uppdaterad behovsinventering var redan uppmärksammad av Miljökontoret och inplanerad att genomföras under verksamhetsåret 2009 (Miljönämndens budget och verksamhetsplan 2009, dnr sid 13). Arbetet påbörjades i början av året och är nu i skrivande stund inne i slutfasen och planen är att presentera resultatet för nämnden i september. Den andra avvikelsen från revision om att en rutin för sanktioner saknades är ett arbete som är planerat att genomföras under hösten. Länsstyrelsen skriver i sin rapport att kontorets handbok för förvaltningens arbete är ett bra dokument, men att en skriftlig rutin saknas för sanktioner och under vilka förutsättningar de ska användas. För den sista och tredje avvikelsen om att beslut har riktats till fel adressat vidtogs åtgärder omedelbart. Felet bestod av att personnamn saknades i några av de beslut som Länsstyrelsen tagit del av och som var riktade mot enskild firma. Frågan togs omgående upp vid ett av enhetens arbetsmöten och avvikelsen får därmed anses åtgärdad. En annan åtgärd i sammanhanget att förhindra att felaktiga skrivelser skickas ut är förvaltningens rutin om att samtliga skrivelser ska vara genomlästa och signerade av ytterligare en tjänsteman. * Miljönämnden beslutar att lämna denna skrivelse som en handlingsplan för de avvikelser som framkom vid livsmedelsrevisionen och överlämna den till Länsstyrelsen. Informationsärenden 92 Inventering av enskilda avlopp nummer: ä, ä, ä Handläggare: Sven Arvidsson, Rebecka Bogren, Kristin Larsson Rapporter från genomförda inventeringar av enskilda avlopp inom Täljeåns avrinningsområde, etapp 4, 2007, etapp 5, 2008 samt Älvtomtabäckens avrinningsområde * Miljönämnden tar del av informationen, och lägger den till handlingarna. 15

16 93 Information från EON Handläggare: Johanna Falck Energiföretaget EON har lämnat en miljötillståndsansökan till Miljödomstolen med anledning av att företaget har behov av att ta en ny värmepanna i drift, för produktion av fjärrvärme. Peter Eriksson, EON, och Anna-Karin Hjalmarsson, konsult åt EON från företaget E-kraft informerar om värmeverket och ansökningsprocessen. Den nya pannan, som ska vara en ren biobränslepanna, innebär inte någon yttre förändring och inget avsteg från detaljplanen. Skorstenen behöver inte ersättas. Miljönämnden kommer att ges möjlighet att yttra sig över ansökan. * Miljönämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 94 Anmälan av presidiesammanträden Anmälan av ej protokollfört presidiesammanträde kl * Anmälan tas till protokollet. 95 Anmälan av delegationsbeslut - Miljökontoret Redovisning av Miljökontorets fattade delegationsbeslut under tiden , samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljökontoret, under tiden Förslag till beslut * Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten avgjorda på Miljökontoret under tiden samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljökontoret, under tiden

17 96 Förvaltningschefen och ordföranden informerar Kort information om planerat sammanträde och seminariedag den 16 september. Presentation av ny ersättare i Miljönämnden, Ulrica Moberg (S). Presentation av nyanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör, Terese Adolfsson, som ska arbeta med avloppsinventering. * Miljönämnden tar del av informationen, som förs till protokollet. Vid protokollet Marie Kindahl Karlsson sekreterare Justerat den 25 augusti 2009 Erik Johansson (FP) ordförande Dennis Begic (S) justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 augusti

Protokoll. Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP), ordförande Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S)

Läs mer

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54 Miljöskyddsnämnden 43-54 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 12 juni 2012 43 44 45

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE TILL ÖVERSIK TSPL AN 2030. Utställningshandling 2015-09-07

SAMRÅDSREDOGÖRELSE TILL ÖVERSIK TSPL AN 2030. Utställningshandling 2015-09-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE TILL ÖVERSIK TSPL AN 2030 AV I N K O M N A Y T T R A N D E N PÅ S A M R Å D S F Ö R S L A G E T, Ö V E R S I K T S P L A N 2014 (N U M E R A Ö V E R S I K T S P L A N 203 0) Utställningshandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl,

Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl, SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-03-06 Detaljplan för Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl, Kungälvs kommun Detaljplan för Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Det rubricerade

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Del av Helgåby 1:2, Klockarbol, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen har varit utsänd för programsamråd från den

Läs mer

Skövdes vindkraftsplan Tematiskt tillägg till Framtidsplanen 2015

Skövdes vindkraftsplan Tematiskt tillägg till Framtidsplanen 2015 Kommunstyrelsens stab Enhet/Handläggare Näring- och Samhällsbyggnadsenheten Maria Palmqvist Datum Ert datum Beteckning 09/241 Er beteckning Skövdes vindkraftsplan Tematiskt tillägg till Framtidsplanen

Läs mer

2013-02-04 Dnr: 2011-0149-102 SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN FÖR EKSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(45)

2013-02-04 Dnr: 2011-0149-102 SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN FÖR EKSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(45) 2013-02-04 Dnr: 2011-0149-102 SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN FÖR EKSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(45) När kommunen upprättar en översiktsplan är dialogen med allmänhet och andra berörda parter ovärderlig

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2011-11-10 Version 2011-12-09

manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2011-11-10 Version 2011-12-09 manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2011-11-10 Version 2011-12-09 innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning om projektet... 6 Granskning

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Detaljplan för Kaggeholm 6:1 m fl (Helgö etapp 3) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Kaggeholm 6:1 m fl (Helgö etapp 3) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(28) Stadsarkitektkontoret 2015-03-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Kaggeholm 6:1 m fl (Helgö etapp 3) Dnr PLAN.2013.17.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Fastighetskartan med utredningsområdets

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Detaljplan för del av STURUP 1:129 m fl, Sturup Park 2, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av STURUP 1:129 m fl, Sturup Park 2, Svedala kommun, Skåne län 2015-06-11 Dnr: 07.471 Projektnummer: D7222 Detaljplan för del av STURUP 1:129 m fl, Sturup Park 2, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2014-09-25

Läs mer

Plan för Sala stad Samrådsredogörelse

Plan för Sala stad Samrådsredogörelse Plan för Sala stad Samrådsredogörelse Fördjupning av översiktsplanen för Sala stad Utställningshandling 2013-05-01 Framtagen av enheten för Planering och utveckling, Sala kommun. Titel: Plan för Sala stad,

Läs mer

Utställningshandlingen upprättad november 2009 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Vindkraft Oskarshamn kommun

Utställningshandlingen upprättad november 2009 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Vindkraft Oskarshamn kommun Uppdragsbeslut 2008-03-18 Samrådsbeslut 2009-04-21 Vindkraft Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret nov 2009 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandlingen upprättad november 2009 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Gunder Eriksson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Gunder Eriksson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1-51 2015-03-16 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.55 Beslutande Ulf Tholerus (C) Gunder Eriksson (C) Joakim Linder (MOP) Ajdoan Muliqi (S), 27-47 Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.20. Ajournering kl 14.30-14.45 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.20. Ajournering kl 14.30-14.45 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.20. Ajournering kl 14.30-14.45 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-02 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-02 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-02 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.25 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Ingemar Andersson (FP) Madelaine Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1/37 Plats och tid Stadshuset i Ängelholm, Sammanträdesrum 429, tisdagen den 23 oktober 2007 kl 13.15-16:35 Beslutande Carl-Gustaf Gudmundsson (c) ordf Anna Mörée (m) 1:e vice ordf Åsa Larsson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Tid: Onsdagen den 7 mars, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Tid: Onsdagen den 7 mars, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (4) 2012-02-27 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 7 mars, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Karl-Gunnar Holmqvist Rävliden

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Karl-Gunnar Holmqvist Rävliden Till kommunens, den 19 juni 2006, antagna Översiktsplan skall tillägg göras vad gäller Vindkraft. Områden för tillståndspliktiga vindkraftanläggningar enligt MB 9 kap och PBL 8 kap har tagits fram av Lycksele

Läs mer

Datum 2014-03-31 Diarienummer 0325/12 Sida 1/50 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR RÖRÖ ÖCKERÖ KOMMUN 2014-03-31

Datum 2014-03-31 Diarienummer 0325/12 Sida 1/50 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR RÖRÖ ÖCKERÖ KOMMUN 2014-03-31 Datum 2014-03-31 Diarienummer 0325/12 Sida 1/50 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR RÖRÖ ÖCKERÖ KOMMUN 2014-03-31 Datum 2014-03-31 Diarienummer 0325/12 Sida 2/50 INLEDNING Planprogram för Rörö är det första

Läs mer