Protokoll. Tid: Onsdag 19 augusti 2009, kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: Onsdag 19 augusti 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro"

Transkript

1 Tid: Onsdag 19 augusti 2009, kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Daniel Granqvist (M) Eva Hesse Almqvist (M) Carmen Cristofor (FP) fr o m 87 Marie Nordkvist (C) Ann Green (MP) Eva-Britt Sjödahl (S) Klas Göransson (S) Anna-Karin Lind (S) Joakim Carlsson (S) Hjördis Sellén (S) Jaana Rokka (V) Tjänstgörande ersättare Claes Pedro (FP), ersättare för Carmen Christofor Georgiy Barskiy (M), ersättare för Pether Jildenståhl (M) Ersättare Lars Johansson (C), ej 88-89, 93 Ulf Kölbro (KD) Mirsad Omerbasic (S) Ulrika Moberg (S) Närvarande tjänstemän Katrin Larsson, förvaltningschef Johanna Falck, enhetschef Marielle Nilsson, enhetschef Lennart Wiklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Rebecka Bogren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 89-90, 92 Kristin Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 84-85, 90, 92 Sven Arvidsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 92 Kayumba van den Brink, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 93 Petra Martinsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 93 Christina Nordahl, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 93 Terese Adolfsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Justerare Dennis Begic (S) Ersättare Joakim Carlsson (S) Sekreterare Marie Kindahl Karlsson 1

2 83 Delegationsordning nummer: Mn 11/2009 Handläggare: Katrin Larsson Miljönämnden fastställde nämndens delegationsordning. Viss delegation från nämnd till tjänstemän saknades dock, jämfört med tidigare fastställd delegationsordning. Med anledning av detta har delegationsordningen kompletterats. sunderlag Kompletterad delegationsordning. * Miljönämnden beslutar att anta den kompletterade delegationsordningen, att gälla från och med Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Lektionen m fl (Baronbackarnas centrum) i Mikaels församling, Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Kristin Larsson Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 25 augusti Syftet är att möjliggöra en tillbyggnad till Mikaelskolan norrut i tre plan samt möjliggöra att ett torgstråk som sträcker sig från Mikaelskolan till Baronbackarnas centrum kan anläggas. Synpunkter Buller I norra delen av området ska en ny skateboardramp uppföras. Denna ska enligt planen utföras så att bullerstörningar på omgivningen blir så små som möjligt. Beräkningar av bullervärden har utförts. Enligt angivna uppgifter i planförslaget kommer riktvärdena för buller inomhus inte att överskridas i och med planens genomförande. 2

3 Vatten och avlopp Utbyggnad av befintlig skola ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten Enligt planbestämmelserna ska dagvatten omhändertas lokalt. Luft Beräkningar av luftföroreningar har utförts. Enligt uppgift kommer miljökvalitetsnormerna för luft inte att överskridas i och med planens genomförande. Energi Fjärrvärmeanslutning bör ske av tillbyggnad, alternativt bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform. * Miljönämnden anser att planen borde belysa riskerna för trafiken på alternativa sträckor. I övrigt tillstyrker Miljönämnden planförslaget under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 85 Yttrande över upphävande av byggnadsplan för fastigheten Bocksboda 1:17 m fl i Axberg församling, Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Kristin Larsson Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 28 augusti Syftet är att upphäva gällande byggnadsplan för Bocksboda. Förslaget att upphäva gällande byggnadsplan har tillkommit efter en förfrågan om nybyggnad av hus, som ej medges av gällande byggnadsplan. Synpunkter Miljönämnden anser att konsekvenserna av upphävandet av byggnadsplanen, framförallt dess betydelse för miljön tydligare bör redovisas. Vatten och avlopp Miljönämnden motsätter sig ett upphävande av byggnadsplanen, detta på grund av behovet av att reglera gemensamma anrättningar såsom vägar, 3

4 byggnader och VA. Genom att behålla gällande byggnadsplan, eller göra en ändring av planen, finns möjligheter att reglera bebyggelse och därmed även minska riskerna för problem med vatten och avlopp. Tomterna ligger nära varandra och möjligheterna att anordna enskilda avlopp med erforderliga skyddsavstånd är därför begränsade. Genom att anlägga avlopp gemensamt kan man minska riskerna i ett tättbebyggt område bla. genom att utsläpp begränsas till en punkt. Idag finns anläggningar för gemensamt VA och en samfällighetsförening som ansvarar för anläggningarna. Idag är hushållen på två av fastigheterna permanentboende, medan övriga 8 fastigheter är fritidsbostäder. Vattenuttagsmöjligheterna i berggrunden skall enligt SGU vara tämligen goda. Enligt samfällighetsföreningen är dock vattentillgången sparsam för den idag gemensamma borrade vattentäkten. Den 27 mars 2009 gjorde Miljökontoret en oanmäld inspektion av avloppsanläggningen och fann att den inte uppfyllde lagstiftningens funktionskrav, utan måste åtgärdas Avloppsanläggningen är underdimensionerad och bedöms ha nedsatt reningsfunktion på grund av hög ålder. Planen bör därför ligga kvar och även ändras så att plats anvisas för gemensamt VA. Mark Byggnadsplanen ligger inom radonriskområde och enlig SGU består marken av sandig till moig morän med berg i dagen på vissa platser. * Miljönämnden beslutar att avstyrka planförslaget med hänvisning till ovanstående synpunkter. 86 Yttrande över områdesbestämmelser för Nobelbanan (Nikolai 3:261 m fl) i Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Lennart Wiklund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 4 september Syftet är att säkerställa översiktsplanens intentioner om markreservat som underlättar anläggandet av en järnväg från Örebro mot Karlskoga. 4

5 Avsikten är att förhindra åtgärder som kan försvåra anläggandet av järnvägen. Syftet är också att göra det möjligt att bygga järnvägsspår till arbetsområdet Berglunda/Västra pilängen väster om E20. Synpunkter Behovsbedömning Förslagets geografiska omfattning kan ifrågasättas när det gäller linjesträckningen för Nobelbanan. Redovisning av miljökonsekvenserna för Ekeskolan skjuts fram till detaljplaneärendet och järnvägsutredningen då miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas. Föreslagen linjesträckning för Nobelbanan kommer att få mycket stor miljöpåverkan på Ekeskolan. * Miljönämnden tillstyrker förslaget till områdesbestämmelser under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. Miljönämnden anser att arbetet med detaljplan bör påskyndas, då det är viktigt, av miljöskäl, att Nobelbanan kommer till stånd. 87 Yttrande över detaljplan för kvarteret Kardanen 8 m fl i Örebro kommun (mellan Vivallaringen och Hedgatan) nummer: ä Handläggare: Lennart Wiklund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 4 sept Syftet är att underlätta omstrukturering av viss handel på tidigare planlagd mark för skrymmande handelsetablering och till en del även medge handel med livsmedel. Planen skall möjliggöra en utveckling av verksamheterna i området samt förbättra trafikföringen och möjliggöra komplettering med andra verksamheter längs Vivallaringen. Synpunkter Buller och Vibrationer För skyddsområdet mot motorvägen skall förtydligande bestämmelse införas om att skyddet innefattar bullervall och befintlig skyddsplantering. Detta medför att byggnaderna ej kommer att synas från motorvägen varför bestämmelsen f2 om att företagsskylt skall monteras på fasad skall utgå. 5

6 Trafik Gång och cykelväg till tunnel (ännu ej utbyggd) under Hedgatan som finns i antagen detaljplan öster om denna plan skall illustreras. Planbeteckningar I beteckningarna för kvartersmark saknas Bostäder och Centrum. En bestämmelse m, verksamheten får inte vara störande för omgivningen, skall införas med tanke på närheten till bostäderna i Vivalla. Grönytor Av planbestämmelsen framgår att 10 % av fastighetens yta ska vara grönyta. Miljönämnden anser att den totala grönytan ska vara 30 %. Om grönt tak införs, kan den ytan ingå i dessa 30 %. * Miljönämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 6

7 88 Yttrande över planprogram för hotell på Rudbecksgatan i Örebro kommun - samråd nummer: ä Handläggare: Lillemor Wädel Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 6 juli Den 27 maj 2009 fick Miljönämnden uppskov att lämna yttrande snarast efter Miljönämndens sammanträde den 19 augusti Planprogrammets syfte är att redovisa förutsättningar och konsekvenser kring att bebygga en del av Rudbecksgatan. Målet är att med programmet som stöd ska kommunen och byggherren kunna besluta om hotellförslaget ska gå vidare till ett detaljplaneskede. Synpunkter Översiktsplanen Bebyggelsen har ingen geografisk förankring i översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Byggnationen bedöms komma att utgöra betydande miljöpåverkan enligt PBL, plan och bygglagen, 5 kap 18 och man avser att göra en miljökonsekvensbeskrivning vid detaljplanearbetet. Skälen är bl a att platsen är av riksintresse för kulturmiljö, det blir stor förändring av stadsbilden och ljusmässiga förhållanden hos intilliggande bebyggelse ändras. Trafik/säkerhet Trafiksituationen med cyklar och bussar på Drottninggatan är idag inte trafiksäker. Situationen kommer inte att förbättras. När Våghustorgets stensättning mot Krämaren är klar, kommer cyklister att korsa Drottninggatan, mot/från rampen över Rudbecksgatan och framför bussarna som ska rakt fram. Situationen förvärras av att taxi och bussar kommer att stanna utanför entrén till hotellet. Även varutransporter till/från hotellet på norra sidan utgör en risk för cyklister och gående. Konsekvenserna bör tas upp i MKB. Åtgärder mot olyckor med cyklister/fotgängare inblandade ska redovisas. Trafiken under byggtiden Under byggtiden behöver Rudbecksgatans trafik ledas om. Byggnationen kan komma att ta lång tid. Det medför risk för att buller och avgaser från trafiken, tränger i bostadslägenheter på de för trafiken anvisade gatorna. 7

8 Åtgärder att minska störningar från trafiken till bostäder ska redovisas MKB. Buller och Vibrationer Störningar från trafiken på Rudbecksgatan bedöms minska för de boende om hotellet byggs i och med att tunneln förlängs. Sättningar i husen De största störningarna kommer att ske under byggtiden. Om tunneln ska fördjupas finns risk för att grundvatten behöver pumpas upp. Detta kan medföra att huset på Svalgången 10, som är gammalt med träpålar, utsätts för sättningar. Konsekvenserna av byggnationen i tunneln och redovisning av åtgärder ska ingå i MKB. Ljus och skugga Bostadshusen på Rudbecksgatan och Våghustorgets sydvästra del kommer att få mindre solljus. Fasadbelysning och solblänk kan störa invånarna i intilliggande byggnader. Det ska utredas och redovisas i MKB för att kunna bedömas om det blir acceptabla störningar. * Miljönämnden tillstyrker planprogrammet under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. Miljönämnden anser att planområdet bör utökas vid detaljplanens utformning. Miljönämnden vill i det här fallet särskilt påtala att ett tillstyrkande av planprogrammet inte automatiskt innebär ett ja till kommande detaljplan. Paragrafen omedelbart justerad Erik Johansson Ordförande Marie Kindahl Karlsson Sekreterare Dennis Begic Justerare 8

9 89 Yttrande över planprogram för Yxstabacken i Axbergs församling, Örebro kommun nummer: Handläggare: Rebecka Bogren Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 14 augusti Syftet med planprogrammet är att uttrycka kommunens ambitioner och avsikter för ett område samt utifrån detta lägga fast förutsättningar för det efterföljande arbetet. Planprogrammet skall visa områdets förutsättningar. En redovisning av konsekvenser skall också finnas. Planprogrammet bör tala om vad detaljplanen skall omfatta och detaljplanen skall tala om hur programmet skall förverkligas. I den fortsatta planprocessen skall riktlinjer ges för utformning av bebyggelsen vad gäller tomtstorlek, utnyttjandegrad och våningsantal. Synpunkter Översiktsplanen Bebyggelseexploatering i Yxstabacken har ingen förankring i översiktsplanen. Därför behöver ett planprogram tas fram innan vidare detaljplanering kan ske. Djurhållning På fastigheten Yxsta 8:1, som delvis ingår i planprogrammet, bedrivs idag hästhållning med ridverksamhet. Med hänsyn till allergirisker mm är det viktigt att vid detaljplanläggning skapa tillräckliga skyddszoner från bostäder till hästverksamheten. Socialstyrelsen har vid förfrågningar uttalat att ett skyddsavstånd från stall till bostäder på 200 m kan vara rimligt med hänsyn till risk för olägenhet som lukt, flugor, buller och allergirisk (Socialstyrelsens meddelandeblad juni 2004). Vatten och avlopp (VA) Miljönämnden anser att kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp bör inrättas för området. En förutsättning är att vatten- och avloppsfrågan löses gemensamt i området, enskilda lösningar är ej möjligt. Anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät för både vatten och avlopp är möjlig vid järnvägsöverfarten. En annan alternativ avloppslösning som föreslås i planprogrammet är upprättande av gemensamhetsanläggning i form av 9

10 minireningsverk. Miljökontoret ser dock problem med detta och anser att en säkrare och bättre lösning är kommunalt VA. I området saknas dels lämpliga utsläppspunkter (diken) från ett eventuellt minireningsverk. Infiltrationsmöjligheten är osäker och marken i området består av lera, morän och berg i dagen. Alternativa lösningar med kretsloppsanpassad avloppshantering kan vara lämpligt i området. I detta fall bedöms anslutning till kommunalt VA som möjlig och är därför det alternativ som förordas. Då planprogrammet föreslår en bebyggelseutveckling på uppemot tillkommande bostäder kan detta anses vara en bebyggelse i ett större sammanhang varför kommunalt verksamhetsområde borde inrättas. En halv-kommunal lösning i form av ett internt distributionsnät som drivs som gemensamhetsanläggning med anslutning till kommunalt nät är ej en godtagbar lösning, detta enligt regeringens proposition 2005/06:78 om Allmänna vattentjänster. Skall ändå mindre avloppsreningsverk inrättas i området bör detta i sådant fall drivas i kommunal regi, och ingå i verksamhetsområdet. Elektromagnetiska fält Runt området finns luftburna kraftledningar på nära avstånd. Vid kraftledningar uppstår ett magnetiskt kraftfält, som avtar snabbt med avståndet. Misstankar finns idag om att exponering för svaga magnetfält under lång tid kan vara en hälsorisk. Enligt uppgifter från Statens strålskyddsinstitut m.fl. finns dock inga gränsvärden för elektromagnetiska fält ännu uppsatta i Sverige. Forskningsresultat pekar på en fördubblad risk för leukemi hos barn som bor nära kraftledningar och utsätts för magnetfält över 0,4 µt. WHO rekommenderar att 0,4 μt vid bostadshus inte överstigs. I avvaktan på mer kunskap finns det anledning till försiktighet. I områdets nordöstra del finns en dubbel 140 kv kraftledning som kräver en 16 meter byggnadsfri son på vardera sida. Särkskilt område 1 och område 4 ligger nära kraftledningar. Vid detaljplanering ska tillräckliga skyddszoner mellan bostäder och kraftledningar avsättas. Vidare ska även hänsyn tas till ett möjligt framtidsscenario med utbyggnad av kraftledningen. Inför detaljplanering behöver därför en noggrann utredning av kraftledningens hälsorisker och magnetfältsmätningar göras för att fastställa skyddsavstånd. Försiktighetsprincipen enligt Miljöbalken ska gälla. Kollektivtrafik Vid en tillkommande bebyggelse på omkring fastigheter anser Miljönämnden att en förbättring av kollektivtrafiken på sikt behövs. Detta för att minska bilberoendet. En så pass omfattande utbyggnad så långt utanför staden, utan bra möjligheter till pendling med kollektivtrafik, är inte hållbart. Detta bör beaktas i tidigt skede innan vidare detaljplanering. 10

11 Miljönämnden anser att cykel- och gångbanor skall byggas. * Miljönämnden beslutar att tillstyrka planförslaget under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 90 Yttrande över samrådshandlingen Lämpliga områden för vindkraft i Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Kristin Larsson, Rebecka Bogren Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 11 september Syfte Örebro kommun har sedan vintern 2008 arbetat med en kommunövergripande planering för vindkraft. Syftet har varit att finna områden som är lämpliga för vindkraftetableringar, men även att identifiera områden där kommunen ska vara restriktiv med att bevilja bygglov för vindkraftverk. Målet med vindkraftplaneringen är att i kommunens förslag till översiktsplan, kunna presentera väl förankrade ställningstaganden om vindkraft i Örebro kommun. Synpunkter Miljönämnden anser att denna vindkraftutredning kan bli ett värdefullt beslutsunderlag och hjälpmedel vid prövning av vindkraftsetableringar i kommunen. Det bör dock förtydligas att det vid prövning enligt plan och bygglagen, PBL, och miljöbalken, MB, i varje enskilt fall alltid ska göras en bedömning om vindkraftsverkets lämplighet med avseende på lokalisering och skyddsavstånd. Prövning av vindkraftverksamheter Vindkraftutredningen saknar uppgifter om att etablering av vindkraftverk, förutom bygglov, kräver prövning enligt MB. Verk med uteffekt över 25 MW kräver tillstånd, som söks hos Länsstyrelsen. Verk med uteffekt mellan 125 kw 25 MW är anmälningspliktiga. Anmälan ska göras till Miljönämnden. Detta bör framgå av utredningen. I utredningen bör även framhållas att miljökonsekvensbeskrivning alltid krävs vid tillståndsansökan, ibland även vid anmälan om mindre anläggningar. 11

12 Uppgifter saknas i utredningen om att regeringen i mars 2009 lämnade in en proposition om vindkraftverk (2008/09:146), innehållande förslag till ändringar som syftar till att underlätta utbyggnaden av vindkraft. Ett förslag är att tillståndspliktiga vindkraftverk ska undantas bygglovsplikten. Utefter vad beslutet i denna fråga blir bör vindkraftsutredningen revideras så att det framgår vilka krav på prövning som ställs på vindkraftverk. Prioriteringar I utredningen bör prioriteringarna av områden för vindkraftsutbyggnad tydliggöras. Detaljplanering Detaljplan krävs alltid för tillståndspliktiga verk, ibland även för anmälningspliktiga verk. Andra kommuner Ett planeringssamarbete med närliggande kommuner för vindkraftsutvecklingen i regionen är önskvärt. Miljökonsekvensbeskrivning 9.1 Nollalternativ I avsnittet bör förtydligas att risken blir större att vindkraftverk hamnar på fel plats och krockar med andra intressen, samt att det kan bli svårare att planera för större vindkraftetableringar. 9.2 Motiv till översiktsplan 2010 Texten bör förtydligas. Förslag: Motivet till att styra etableringen av vindkraft genom en vindkraftutredning är att hitta de bäst lämpade lokaliseringarna, där vindkraften ej stör andra intressen och där större etableringar är möjliga. På så sätt eftersträvas en långsiktighet i vindkraftplaneringen och en hushållning med naturresurserna. Vindkraften som ren energikälla med hög kvalitet ur miljösynpunkt behöver på så sätt inte äventyra andra viktiga intressen Ekologiska konsekvenser Det bör tydligare framgå att djur- och växtlivet över lag, inte bara fåglar och fladdermöss, kan påverkas negativt Ekonomiska konsekvenser I utredningen saknas beskrivning av att negativa ekonomiska konsekvenser, som t ex störningspåverkan på en befintlig verksamhet, kan uppstå. 9.4 Åtgärder Av utredningen bör framgå hur andra motstående intressen, som riksintressen, naturvård, friluftsliv etc, har viktats i figur 5. 12

13 Förklaringen till färgangivelsen i kartan i figur 5 bör förtydligas, eftersom både rött och orange visar flera intressen vilket blir missvisande. Gult och grönt visar båda ett intresse. Gult bör rimligtvis förklaras med två eller flera intressen. I figur 6 bör det förtydligas vilka avvägningar som lett fram till att blå områden är tåligare än gröna för vindkraftetablering. Det bör även poängteras att det är landskapets utseendemässiga huvuddrag som tagits hänsyn till i figur 6. Det bör tilläggas att för att minimera de negativa effekterna på naturen kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga utöver de nämnda. Det bör i utredningen påpekas att påverkan på djur- och växtliv ska utredas och bedömas i varje enskilt fall. Vid prövning bör hänsyn även tas till aspekter såsom fragmentering av landskapet och dess påverkan på biotoper, biologisk mångfald etc. Ett redan hårt belastat ekosystem kan påverkas negativt genom s k kumulativa effekter. Det bör även beskrivas att för att minimera de negativa effekterna av buller från vindkraft ska nödvändiga utredningar och åtgärder vidtas i varje enskilt fall vid prövning och drift av verksamheten. Åtgärder för att minimera skuggningseffekter bör även beskrivas. Det bör framgå att rörliga skuggor från vindkraftsanläggningar kan påverka människors hälsa genom att orsaka stressyndrom och försämrad livskvalitet. I varje enskilt fall ska skuggningsberäkningar utföras och nödvändiga åtgärder vidtas. 11 Uppföljning I utredningen bör klargöras vad målsättningen med uppföljningen är samt hur ofta uppföljning ska göras. Föreslås att texten andel beviljade bygglov ersätts med andel etablerade vindkraftverk. * Miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till ställningstagande för vindkraft i Örebro kommun, Lämpliga områden för vindkraft i Örebro kommun, under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 91 Förslag till åtgärder gällande avvikelser vid Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll december 2008 nummer: Handläggare: Roger Strindberg 13

14 Länsstyrelsen genomförde och en revision av Örebro kommuns livsmedelskontroll. Revisionen var uppdelad i två delar där den ena bestod av en genomgång av kontorets rutiner och intervjuer med politiker och tjänstemän och den andra genom att se hur kontoret agerade vid ett kontrollbesök. Resultatet från revisionen kom i en rapport under våren och avvikelserna var att Miljökontoret saknade en behovsinventering över personalresurser, samt en skriftlig rutin för sanktioner. Dessutom framkom att några av de beslut som Länsstyrelsen granskat var riktade till fel adressat. Länsstyrelsen begärde att senast före 1 september 2009 få en handlingsplan över hur avvikelserna ska åtgärdas. Resultat av revisionen Från den första delen av revisionen noterade Länsstyrelsen följande avvikelser: En behovsinventering saknades. Den senaste från 2002 kunde inte betraktas som aktuell. Örebro kommun har därmed ingen strategi för att täcka eventuella resursbrister. Att inspektörerna upplever en resursbrist hade inte kommit till nämndens kännedom. Under revisionen framkom att en ny behovsinventering var planerad till En skriftlig rutin saknades för sanktioner och under vilka förutsättningar de ska användas. riktade till enskild firma hade fel adressat på de handlingar som Länsstyrelsen tagit del av. Från kontrollbesöket som genomfördes vid en livsmedelsanläggning noterades inga avvikelser. Övriga synpunkter som framfördes var att kontoret saknade en rutin för uppföljning av hur avgiftsintäkterna överensstämmer med den faktiska tiden som används för den planerade kontrollen. En rekommendation var också att upprätta en dokumenterad kompetensbehovsinventering som grund för kraven i kompetensprofilen. Länsstyrelsens rapport avslutas med att Miljönämnden uppmanas att före presentera en handlingsplan för hur de noterade avvikelserna ska åtgärdas. 14

15 Åtgärder Behovet av en uppdaterad behovsinventering var redan uppmärksammad av Miljökontoret och inplanerad att genomföras under verksamhetsåret 2009 (Miljönämndens budget och verksamhetsplan 2009, dnr sid 13). Arbetet påbörjades i början av året och är nu i skrivande stund inne i slutfasen och planen är att presentera resultatet för nämnden i september. Den andra avvikelsen från revision om att en rutin för sanktioner saknades är ett arbete som är planerat att genomföras under hösten. Länsstyrelsen skriver i sin rapport att kontorets handbok för förvaltningens arbete är ett bra dokument, men att en skriftlig rutin saknas för sanktioner och under vilka förutsättningar de ska användas. För den sista och tredje avvikelsen om att beslut har riktats till fel adressat vidtogs åtgärder omedelbart. Felet bestod av att personnamn saknades i några av de beslut som Länsstyrelsen tagit del av och som var riktade mot enskild firma. Frågan togs omgående upp vid ett av enhetens arbetsmöten och avvikelsen får därmed anses åtgärdad. En annan åtgärd i sammanhanget att förhindra att felaktiga skrivelser skickas ut är förvaltningens rutin om att samtliga skrivelser ska vara genomlästa och signerade av ytterligare en tjänsteman. * Miljönämnden beslutar att lämna denna skrivelse som en handlingsplan för de avvikelser som framkom vid livsmedelsrevisionen och överlämna den till Länsstyrelsen. Informationsärenden 92 Inventering av enskilda avlopp nummer: ä, ä, ä Handläggare: Sven Arvidsson, Rebecka Bogren, Kristin Larsson Rapporter från genomförda inventeringar av enskilda avlopp inom Täljeåns avrinningsområde, etapp 4, 2007, etapp 5, 2008 samt Älvtomtabäckens avrinningsområde * Miljönämnden tar del av informationen, och lägger den till handlingarna. 15

16 93 Information från EON Handläggare: Johanna Falck Energiföretaget EON har lämnat en miljötillståndsansökan till Miljödomstolen med anledning av att företaget har behov av att ta en ny värmepanna i drift, för produktion av fjärrvärme. Peter Eriksson, EON, och Anna-Karin Hjalmarsson, konsult åt EON från företaget E-kraft informerar om värmeverket och ansökningsprocessen. Den nya pannan, som ska vara en ren biobränslepanna, innebär inte någon yttre förändring och inget avsteg från detaljplanen. Skorstenen behöver inte ersättas. Miljönämnden kommer att ges möjlighet att yttra sig över ansökan. * Miljönämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 94 Anmälan av presidiesammanträden Anmälan av ej protokollfört presidiesammanträde kl * Anmälan tas till protokollet. 95 Anmälan av delegationsbeslut - Miljökontoret Redovisning av Miljökontorets fattade delegationsbeslut under tiden , samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljökontoret, under tiden Förslag till beslut * Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten avgjorda på Miljökontoret under tiden samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljökontoret, under tiden

17 96 Förvaltningschefen och ordföranden informerar Kort information om planerat sammanträde och seminariedag den 16 september. Presentation av ny ersättare i Miljönämnden, Ulrica Moberg (S). Presentation av nyanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör, Terese Adolfsson, som ska arbeta med avloppsinventering. * Miljönämnden tar del av informationen, som förs till protokollet. Vid protokollet Marie Kindahl Karlsson sekreterare Justerat den 25 augusti 2009 Erik Johansson (FP) ordförande Dennis Begic (S) justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 augusti

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP), ordförande Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S)

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Tid: onsdag 12 oktober 2011 kl 09.00-11.40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Tid: onsdag 12 oktober 2011 kl 09.00-11.40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 12 oktober 2011 kl 09.00-11.40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Lilla Åström (KD), 1:e vice ordförande Torbjörn Ställberg (MP), 2:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun UTSTÄLLNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i juni 2009. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Lantmäteriet Samråd har bedrivits genom

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 87/2014. Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter

Miljönämnden. Protokoll Mn 87/2014. Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter Protokoll Mn 87/2014 Miljönämnden Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Thomas Eriksson (MP) Eva-Britt

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer