Protokoll. Tid: Onsdag 19 augusti 2009, kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: Onsdag 19 augusti 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro"

Transkript

1 Tid: Onsdag 19 augusti 2009, kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Daniel Granqvist (M) Eva Hesse Almqvist (M) Carmen Cristofor (FP) fr o m 87 Marie Nordkvist (C) Ann Green (MP) Eva-Britt Sjödahl (S) Klas Göransson (S) Anna-Karin Lind (S) Joakim Carlsson (S) Hjördis Sellén (S) Jaana Rokka (V) Tjänstgörande ersättare Claes Pedro (FP), ersättare för Carmen Christofor Georgiy Barskiy (M), ersättare för Pether Jildenståhl (M) Ersättare Lars Johansson (C), ej 88-89, 93 Ulf Kölbro (KD) Mirsad Omerbasic (S) Ulrika Moberg (S) Närvarande tjänstemän Katrin Larsson, förvaltningschef Johanna Falck, enhetschef Marielle Nilsson, enhetschef Lennart Wiklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Rebecka Bogren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 89-90, 92 Kristin Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 84-85, 90, 92 Sven Arvidsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 92 Kayumba van den Brink, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 93 Petra Martinsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 93 Christina Nordahl, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 93 Terese Adolfsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Justerare Dennis Begic (S) Ersättare Joakim Carlsson (S) Sekreterare Marie Kindahl Karlsson 1

2 83 Delegationsordning nummer: Mn 11/2009 Handläggare: Katrin Larsson Miljönämnden fastställde nämndens delegationsordning. Viss delegation från nämnd till tjänstemän saknades dock, jämfört med tidigare fastställd delegationsordning. Med anledning av detta har delegationsordningen kompletterats. sunderlag Kompletterad delegationsordning. * Miljönämnden beslutar att anta den kompletterade delegationsordningen, att gälla från och med Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Lektionen m fl (Baronbackarnas centrum) i Mikaels församling, Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Kristin Larsson Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 25 augusti Syftet är att möjliggöra en tillbyggnad till Mikaelskolan norrut i tre plan samt möjliggöra att ett torgstråk som sträcker sig från Mikaelskolan till Baronbackarnas centrum kan anläggas. Synpunkter Buller I norra delen av området ska en ny skateboardramp uppföras. Denna ska enligt planen utföras så att bullerstörningar på omgivningen blir så små som möjligt. Beräkningar av bullervärden har utförts. Enligt angivna uppgifter i planförslaget kommer riktvärdena för buller inomhus inte att överskridas i och med planens genomförande. 2

3 Vatten och avlopp Utbyggnad av befintlig skola ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten Enligt planbestämmelserna ska dagvatten omhändertas lokalt. Luft Beräkningar av luftföroreningar har utförts. Enligt uppgift kommer miljökvalitetsnormerna för luft inte att överskridas i och med planens genomförande. Energi Fjärrvärmeanslutning bör ske av tillbyggnad, alternativt bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform. * Miljönämnden anser att planen borde belysa riskerna för trafiken på alternativa sträckor. I övrigt tillstyrker Miljönämnden planförslaget under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 85 Yttrande över upphävande av byggnadsplan för fastigheten Bocksboda 1:17 m fl i Axberg församling, Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Kristin Larsson Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 28 augusti Syftet är att upphäva gällande byggnadsplan för Bocksboda. Förslaget att upphäva gällande byggnadsplan har tillkommit efter en förfrågan om nybyggnad av hus, som ej medges av gällande byggnadsplan. Synpunkter Miljönämnden anser att konsekvenserna av upphävandet av byggnadsplanen, framförallt dess betydelse för miljön tydligare bör redovisas. Vatten och avlopp Miljönämnden motsätter sig ett upphävande av byggnadsplanen, detta på grund av behovet av att reglera gemensamma anrättningar såsom vägar, 3

4 byggnader och VA. Genom att behålla gällande byggnadsplan, eller göra en ändring av planen, finns möjligheter att reglera bebyggelse och därmed även minska riskerna för problem med vatten och avlopp. Tomterna ligger nära varandra och möjligheterna att anordna enskilda avlopp med erforderliga skyddsavstånd är därför begränsade. Genom att anlägga avlopp gemensamt kan man minska riskerna i ett tättbebyggt område bla. genom att utsläpp begränsas till en punkt. Idag finns anläggningar för gemensamt VA och en samfällighetsförening som ansvarar för anläggningarna. Idag är hushållen på två av fastigheterna permanentboende, medan övriga 8 fastigheter är fritidsbostäder. Vattenuttagsmöjligheterna i berggrunden skall enligt SGU vara tämligen goda. Enligt samfällighetsföreningen är dock vattentillgången sparsam för den idag gemensamma borrade vattentäkten. Den 27 mars 2009 gjorde Miljökontoret en oanmäld inspektion av avloppsanläggningen och fann att den inte uppfyllde lagstiftningens funktionskrav, utan måste åtgärdas Avloppsanläggningen är underdimensionerad och bedöms ha nedsatt reningsfunktion på grund av hög ålder. Planen bör därför ligga kvar och även ändras så att plats anvisas för gemensamt VA. Mark Byggnadsplanen ligger inom radonriskområde och enlig SGU består marken av sandig till moig morän med berg i dagen på vissa platser. * Miljönämnden beslutar att avstyrka planförslaget med hänvisning till ovanstående synpunkter. 86 Yttrande över områdesbestämmelser för Nobelbanan (Nikolai 3:261 m fl) i Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Lennart Wiklund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 4 september Syftet är att säkerställa översiktsplanens intentioner om markreservat som underlättar anläggandet av en järnväg från Örebro mot Karlskoga. 4

5 Avsikten är att förhindra åtgärder som kan försvåra anläggandet av järnvägen. Syftet är också att göra det möjligt att bygga järnvägsspår till arbetsområdet Berglunda/Västra pilängen väster om E20. Synpunkter Behovsbedömning Förslagets geografiska omfattning kan ifrågasättas när det gäller linjesträckningen för Nobelbanan. Redovisning av miljökonsekvenserna för Ekeskolan skjuts fram till detaljplaneärendet och järnvägsutredningen då miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas. Föreslagen linjesträckning för Nobelbanan kommer att få mycket stor miljöpåverkan på Ekeskolan. * Miljönämnden tillstyrker förslaget till områdesbestämmelser under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. Miljönämnden anser att arbetet med detaljplan bör påskyndas, då det är viktigt, av miljöskäl, att Nobelbanan kommer till stånd. 87 Yttrande över detaljplan för kvarteret Kardanen 8 m fl i Örebro kommun (mellan Vivallaringen och Hedgatan) nummer: ä Handläggare: Lennart Wiklund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 4 sept Syftet är att underlätta omstrukturering av viss handel på tidigare planlagd mark för skrymmande handelsetablering och till en del även medge handel med livsmedel. Planen skall möjliggöra en utveckling av verksamheterna i området samt förbättra trafikföringen och möjliggöra komplettering med andra verksamheter längs Vivallaringen. Synpunkter Buller och Vibrationer För skyddsområdet mot motorvägen skall förtydligande bestämmelse införas om att skyddet innefattar bullervall och befintlig skyddsplantering. Detta medför att byggnaderna ej kommer att synas från motorvägen varför bestämmelsen f2 om att företagsskylt skall monteras på fasad skall utgå. 5

6 Trafik Gång och cykelväg till tunnel (ännu ej utbyggd) under Hedgatan som finns i antagen detaljplan öster om denna plan skall illustreras. Planbeteckningar I beteckningarna för kvartersmark saknas Bostäder och Centrum. En bestämmelse m, verksamheten får inte vara störande för omgivningen, skall införas med tanke på närheten till bostäderna i Vivalla. Grönytor Av planbestämmelsen framgår att 10 % av fastighetens yta ska vara grönyta. Miljönämnden anser att den totala grönytan ska vara 30 %. Om grönt tak införs, kan den ytan ingå i dessa 30 %. * Miljönämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 6

7 88 Yttrande över planprogram för hotell på Rudbecksgatan i Örebro kommun - samråd nummer: ä Handläggare: Lillemor Wädel Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 6 juli Den 27 maj 2009 fick Miljönämnden uppskov att lämna yttrande snarast efter Miljönämndens sammanträde den 19 augusti Planprogrammets syfte är att redovisa förutsättningar och konsekvenser kring att bebygga en del av Rudbecksgatan. Målet är att med programmet som stöd ska kommunen och byggherren kunna besluta om hotellförslaget ska gå vidare till ett detaljplaneskede. Synpunkter Översiktsplanen Bebyggelsen har ingen geografisk förankring i översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Byggnationen bedöms komma att utgöra betydande miljöpåverkan enligt PBL, plan och bygglagen, 5 kap 18 och man avser att göra en miljökonsekvensbeskrivning vid detaljplanearbetet. Skälen är bl a att platsen är av riksintresse för kulturmiljö, det blir stor förändring av stadsbilden och ljusmässiga förhållanden hos intilliggande bebyggelse ändras. Trafik/säkerhet Trafiksituationen med cyklar och bussar på Drottninggatan är idag inte trafiksäker. Situationen kommer inte att förbättras. När Våghustorgets stensättning mot Krämaren är klar, kommer cyklister att korsa Drottninggatan, mot/från rampen över Rudbecksgatan och framför bussarna som ska rakt fram. Situationen förvärras av att taxi och bussar kommer att stanna utanför entrén till hotellet. Även varutransporter till/från hotellet på norra sidan utgör en risk för cyklister och gående. Konsekvenserna bör tas upp i MKB. Åtgärder mot olyckor med cyklister/fotgängare inblandade ska redovisas. Trafiken under byggtiden Under byggtiden behöver Rudbecksgatans trafik ledas om. Byggnationen kan komma att ta lång tid. Det medför risk för att buller och avgaser från trafiken, tränger i bostadslägenheter på de för trafiken anvisade gatorna. 7

8 Åtgärder att minska störningar från trafiken till bostäder ska redovisas MKB. Buller och Vibrationer Störningar från trafiken på Rudbecksgatan bedöms minska för de boende om hotellet byggs i och med att tunneln förlängs. Sättningar i husen De största störningarna kommer att ske under byggtiden. Om tunneln ska fördjupas finns risk för att grundvatten behöver pumpas upp. Detta kan medföra att huset på Svalgången 10, som är gammalt med träpålar, utsätts för sättningar. Konsekvenserna av byggnationen i tunneln och redovisning av åtgärder ska ingå i MKB. Ljus och skugga Bostadshusen på Rudbecksgatan och Våghustorgets sydvästra del kommer att få mindre solljus. Fasadbelysning och solblänk kan störa invånarna i intilliggande byggnader. Det ska utredas och redovisas i MKB för att kunna bedömas om det blir acceptabla störningar. * Miljönämnden tillstyrker planprogrammet under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. Miljönämnden anser att planområdet bör utökas vid detaljplanens utformning. Miljönämnden vill i det här fallet särskilt påtala att ett tillstyrkande av planprogrammet inte automatiskt innebär ett ja till kommande detaljplan. Paragrafen omedelbart justerad Erik Johansson Ordförande Marie Kindahl Karlsson Sekreterare Dennis Begic Justerare 8

9 89 Yttrande över planprogram för Yxstabacken i Axbergs församling, Örebro kommun nummer: Handläggare: Rebecka Bogren Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 14 augusti Syftet med planprogrammet är att uttrycka kommunens ambitioner och avsikter för ett område samt utifrån detta lägga fast förutsättningar för det efterföljande arbetet. Planprogrammet skall visa områdets förutsättningar. En redovisning av konsekvenser skall också finnas. Planprogrammet bör tala om vad detaljplanen skall omfatta och detaljplanen skall tala om hur programmet skall förverkligas. I den fortsatta planprocessen skall riktlinjer ges för utformning av bebyggelsen vad gäller tomtstorlek, utnyttjandegrad och våningsantal. Synpunkter Översiktsplanen Bebyggelseexploatering i Yxstabacken har ingen förankring i översiktsplanen. Därför behöver ett planprogram tas fram innan vidare detaljplanering kan ske. Djurhållning På fastigheten Yxsta 8:1, som delvis ingår i planprogrammet, bedrivs idag hästhållning med ridverksamhet. Med hänsyn till allergirisker mm är det viktigt att vid detaljplanläggning skapa tillräckliga skyddszoner från bostäder till hästverksamheten. Socialstyrelsen har vid förfrågningar uttalat att ett skyddsavstånd från stall till bostäder på 200 m kan vara rimligt med hänsyn till risk för olägenhet som lukt, flugor, buller och allergirisk (Socialstyrelsens meddelandeblad juni 2004). Vatten och avlopp (VA) Miljönämnden anser att kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp bör inrättas för området. En förutsättning är att vatten- och avloppsfrågan löses gemensamt i området, enskilda lösningar är ej möjligt. Anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät för både vatten och avlopp är möjlig vid järnvägsöverfarten. En annan alternativ avloppslösning som föreslås i planprogrammet är upprättande av gemensamhetsanläggning i form av 9

10 minireningsverk. Miljökontoret ser dock problem med detta och anser att en säkrare och bättre lösning är kommunalt VA. I området saknas dels lämpliga utsläppspunkter (diken) från ett eventuellt minireningsverk. Infiltrationsmöjligheten är osäker och marken i området består av lera, morän och berg i dagen. Alternativa lösningar med kretsloppsanpassad avloppshantering kan vara lämpligt i området. I detta fall bedöms anslutning till kommunalt VA som möjlig och är därför det alternativ som förordas. Då planprogrammet föreslår en bebyggelseutveckling på uppemot tillkommande bostäder kan detta anses vara en bebyggelse i ett större sammanhang varför kommunalt verksamhetsområde borde inrättas. En halv-kommunal lösning i form av ett internt distributionsnät som drivs som gemensamhetsanläggning med anslutning till kommunalt nät är ej en godtagbar lösning, detta enligt regeringens proposition 2005/06:78 om Allmänna vattentjänster. Skall ändå mindre avloppsreningsverk inrättas i området bör detta i sådant fall drivas i kommunal regi, och ingå i verksamhetsområdet. Elektromagnetiska fält Runt området finns luftburna kraftledningar på nära avstånd. Vid kraftledningar uppstår ett magnetiskt kraftfält, som avtar snabbt med avståndet. Misstankar finns idag om att exponering för svaga magnetfält under lång tid kan vara en hälsorisk. Enligt uppgifter från Statens strålskyddsinstitut m.fl. finns dock inga gränsvärden för elektromagnetiska fält ännu uppsatta i Sverige. Forskningsresultat pekar på en fördubblad risk för leukemi hos barn som bor nära kraftledningar och utsätts för magnetfält över 0,4 µt. WHO rekommenderar att 0,4 μt vid bostadshus inte överstigs. I avvaktan på mer kunskap finns det anledning till försiktighet. I områdets nordöstra del finns en dubbel 140 kv kraftledning som kräver en 16 meter byggnadsfri son på vardera sida. Särkskilt område 1 och område 4 ligger nära kraftledningar. Vid detaljplanering ska tillräckliga skyddszoner mellan bostäder och kraftledningar avsättas. Vidare ska även hänsyn tas till ett möjligt framtidsscenario med utbyggnad av kraftledningen. Inför detaljplanering behöver därför en noggrann utredning av kraftledningens hälsorisker och magnetfältsmätningar göras för att fastställa skyddsavstånd. Försiktighetsprincipen enligt Miljöbalken ska gälla. Kollektivtrafik Vid en tillkommande bebyggelse på omkring fastigheter anser Miljönämnden att en förbättring av kollektivtrafiken på sikt behövs. Detta för att minska bilberoendet. En så pass omfattande utbyggnad så långt utanför staden, utan bra möjligheter till pendling med kollektivtrafik, är inte hållbart. Detta bör beaktas i tidigt skede innan vidare detaljplanering. 10

11 Miljönämnden anser att cykel- och gångbanor skall byggas. * Miljönämnden beslutar att tillstyrka planförslaget under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 90 Yttrande över samrådshandlingen Lämpliga områden för vindkraft i Örebro kommun nummer: ä Handläggare: Kristin Larsson, Rebecka Bogren Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 11 september Syfte Örebro kommun har sedan vintern 2008 arbetat med en kommunövergripande planering för vindkraft. Syftet har varit att finna områden som är lämpliga för vindkraftetableringar, men även att identifiera områden där kommunen ska vara restriktiv med att bevilja bygglov för vindkraftverk. Målet med vindkraftplaneringen är att i kommunens förslag till översiktsplan, kunna presentera väl förankrade ställningstaganden om vindkraft i Örebro kommun. Synpunkter Miljönämnden anser att denna vindkraftutredning kan bli ett värdefullt beslutsunderlag och hjälpmedel vid prövning av vindkraftsetableringar i kommunen. Det bör dock förtydligas att det vid prövning enligt plan och bygglagen, PBL, och miljöbalken, MB, i varje enskilt fall alltid ska göras en bedömning om vindkraftsverkets lämplighet med avseende på lokalisering och skyddsavstånd. Prövning av vindkraftverksamheter Vindkraftutredningen saknar uppgifter om att etablering av vindkraftverk, förutom bygglov, kräver prövning enligt MB. Verk med uteffekt över 25 MW kräver tillstånd, som söks hos Länsstyrelsen. Verk med uteffekt mellan 125 kw 25 MW är anmälningspliktiga. Anmälan ska göras till Miljönämnden. Detta bör framgå av utredningen. I utredningen bör även framhållas att miljökonsekvensbeskrivning alltid krävs vid tillståndsansökan, ibland även vid anmälan om mindre anläggningar. 11

12 Uppgifter saknas i utredningen om att regeringen i mars 2009 lämnade in en proposition om vindkraftverk (2008/09:146), innehållande förslag till ändringar som syftar till att underlätta utbyggnaden av vindkraft. Ett förslag är att tillståndspliktiga vindkraftverk ska undantas bygglovsplikten. Utefter vad beslutet i denna fråga blir bör vindkraftsutredningen revideras så att det framgår vilka krav på prövning som ställs på vindkraftverk. Prioriteringar I utredningen bör prioriteringarna av områden för vindkraftsutbyggnad tydliggöras. Detaljplanering Detaljplan krävs alltid för tillståndspliktiga verk, ibland även för anmälningspliktiga verk. Andra kommuner Ett planeringssamarbete med närliggande kommuner för vindkraftsutvecklingen i regionen är önskvärt. Miljökonsekvensbeskrivning 9.1 Nollalternativ I avsnittet bör förtydligas att risken blir större att vindkraftverk hamnar på fel plats och krockar med andra intressen, samt att det kan bli svårare att planera för större vindkraftetableringar. 9.2 Motiv till översiktsplan 2010 Texten bör förtydligas. Förslag: Motivet till att styra etableringen av vindkraft genom en vindkraftutredning är att hitta de bäst lämpade lokaliseringarna, där vindkraften ej stör andra intressen och där större etableringar är möjliga. På så sätt eftersträvas en långsiktighet i vindkraftplaneringen och en hushållning med naturresurserna. Vindkraften som ren energikälla med hög kvalitet ur miljösynpunkt behöver på så sätt inte äventyra andra viktiga intressen Ekologiska konsekvenser Det bör tydligare framgå att djur- och växtlivet över lag, inte bara fåglar och fladdermöss, kan påverkas negativt Ekonomiska konsekvenser I utredningen saknas beskrivning av att negativa ekonomiska konsekvenser, som t ex störningspåverkan på en befintlig verksamhet, kan uppstå. 9.4 Åtgärder Av utredningen bör framgå hur andra motstående intressen, som riksintressen, naturvård, friluftsliv etc, har viktats i figur 5. 12

13 Förklaringen till färgangivelsen i kartan i figur 5 bör förtydligas, eftersom både rött och orange visar flera intressen vilket blir missvisande. Gult och grönt visar båda ett intresse. Gult bör rimligtvis förklaras med två eller flera intressen. I figur 6 bör det förtydligas vilka avvägningar som lett fram till att blå områden är tåligare än gröna för vindkraftetablering. Det bör även poängteras att det är landskapets utseendemässiga huvuddrag som tagits hänsyn till i figur 6. Det bör tilläggas att för att minimera de negativa effekterna på naturen kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga utöver de nämnda. Det bör i utredningen påpekas att påverkan på djur- och växtliv ska utredas och bedömas i varje enskilt fall. Vid prövning bör hänsyn även tas till aspekter såsom fragmentering av landskapet och dess påverkan på biotoper, biologisk mångfald etc. Ett redan hårt belastat ekosystem kan påverkas negativt genom s k kumulativa effekter. Det bör även beskrivas att för att minimera de negativa effekterna av buller från vindkraft ska nödvändiga utredningar och åtgärder vidtas i varje enskilt fall vid prövning och drift av verksamheten. Åtgärder för att minimera skuggningseffekter bör även beskrivas. Det bör framgå att rörliga skuggor från vindkraftsanläggningar kan påverka människors hälsa genom att orsaka stressyndrom och försämrad livskvalitet. I varje enskilt fall ska skuggningsberäkningar utföras och nödvändiga åtgärder vidtas. 11 Uppföljning I utredningen bör klargöras vad målsättningen med uppföljningen är samt hur ofta uppföljning ska göras. Föreslås att texten andel beviljade bygglov ersätts med andel etablerade vindkraftverk. * Miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till ställningstagande för vindkraft i Örebro kommun, Lämpliga områden för vindkraft i Örebro kommun, under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 91 Förslag till åtgärder gällande avvikelser vid Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll december 2008 nummer: Handläggare: Roger Strindberg 13

14 Länsstyrelsen genomförde och en revision av Örebro kommuns livsmedelskontroll. Revisionen var uppdelad i två delar där den ena bestod av en genomgång av kontorets rutiner och intervjuer med politiker och tjänstemän och den andra genom att se hur kontoret agerade vid ett kontrollbesök. Resultatet från revisionen kom i en rapport under våren och avvikelserna var att Miljökontoret saknade en behovsinventering över personalresurser, samt en skriftlig rutin för sanktioner. Dessutom framkom att några av de beslut som Länsstyrelsen granskat var riktade till fel adressat. Länsstyrelsen begärde att senast före 1 september 2009 få en handlingsplan över hur avvikelserna ska åtgärdas. Resultat av revisionen Från den första delen av revisionen noterade Länsstyrelsen följande avvikelser: En behovsinventering saknades. Den senaste från 2002 kunde inte betraktas som aktuell. Örebro kommun har därmed ingen strategi för att täcka eventuella resursbrister. Att inspektörerna upplever en resursbrist hade inte kommit till nämndens kännedom. Under revisionen framkom att en ny behovsinventering var planerad till En skriftlig rutin saknades för sanktioner och under vilka förutsättningar de ska användas. riktade till enskild firma hade fel adressat på de handlingar som Länsstyrelsen tagit del av. Från kontrollbesöket som genomfördes vid en livsmedelsanläggning noterades inga avvikelser. Övriga synpunkter som framfördes var att kontoret saknade en rutin för uppföljning av hur avgiftsintäkterna överensstämmer med den faktiska tiden som används för den planerade kontrollen. En rekommendation var också att upprätta en dokumenterad kompetensbehovsinventering som grund för kraven i kompetensprofilen. Länsstyrelsens rapport avslutas med att Miljönämnden uppmanas att före presentera en handlingsplan för hur de noterade avvikelserna ska åtgärdas. 14

15 Åtgärder Behovet av en uppdaterad behovsinventering var redan uppmärksammad av Miljökontoret och inplanerad att genomföras under verksamhetsåret 2009 (Miljönämndens budget och verksamhetsplan 2009, dnr sid 13). Arbetet påbörjades i början av året och är nu i skrivande stund inne i slutfasen och planen är att presentera resultatet för nämnden i september. Den andra avvikelsen från revision om att en rutin för sanktioner saknades är ett arbete som är planerat att genomföras under hösten. Länsstyrelsen skriver i sin rapport att kontorets handbok för förvaltningens arbete är ett bra dokument, men att en skriftlig rutin saknas för sanktioner och under vilka förutsättningar de ska användas. För den sista och tredje avvikelsen om att beslut har riktats till fel adressat vidtogs åtgärder omedelbart. Felet bestod av att personnamn saknades i några av de beslut som Länsstyrelsen tagit del av och som var riktade mot enskild firma. Frågan togs omgående upp vid ett av enhetens arbetsmöten och avvikelsen får därmed anses åtgärdad. En annan åtgärd i sammanhanget att förhindra att felaktiga skrivelser skickas ut är förvaltningens rutin om att samtliga skrivelser ska vara genomlästa och signerade av ytterligare en tjänsteman. * Miljönämnden beslutar att lämna denna skrivelse som en handlingsplan för de avvikelser som framkom vid livsmedelsrevisionen och överlämna den till Länsstyrelsen. Informationsärenden 92 Inventering av enskilda avlopp nummer: ä, ä, ä Handläggare: Sven Arvidsson, Rebecka Bogren, Kristin Larsson Rapporter från genomförda inventeringar av enskilda avlopp inom Täljeåns avrinningsområde, etapp 4, 2007, etapp 5, 2008 samt Älvtomtabäckens avrinningsområde * Miljönämnden tar del av informationen, och lägger den till handlingarna. 15

16 93 Information från EON Handläggare: Johanna Falck Energiföretaget EON har lämnat en miljötillståndsansökan till Miljödomstolen med anledning av att företaget har behov av att ta en ny värmepanna i drift, för produktion av fjärrvärme. Peter Eriksson, EON, och Anna-Karin Hjalmarsson, konsult åt EON från företaget E-kraft informerar om värmeverket och ansökningsprocessen. Den nya pannan, som ska vara en ren biobränslepanna, innebär inte någon yttre förändring och inget avsteg från detaljplanen. Skorstenen behöver inte ersättas. Miljönämnden kommer att ges möjlighet att yttra sig över ansökan. * Miljönämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 94 Anmälan av presidiesammanträden Anmälan av ej protokollfört presidiesammanträde kl * Anmälan tas till protokollet. 95 Anmälan av delegationsbeslut - Miljökontoret Redovisning av Miljökontorets fattade delegationsbeslut under tiden , samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljökontoret, under tiden Förslag till beslut * Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten avgjorda på Miljökontoret under tiden samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljökontoret, under tiden

17 96 Förvaltningschefen och ordföranden informerar Kort information om planerat sammanträde och seminariedag den 16 september. Presentation av ny ersättare i Miljönämnden, Ulrica Moberg (S). Presentation av nyanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör, Terese Adolfsson, som ska arbeta med avloppsinventering. * Miljönämnden tar del av informationen, som förs till protokollet. Vid protokollet Marie Kindahl Karlsson sekreterare Justerat den 25 augusti 2009 Erik Johansson (FP) ordförande Dennis Begic (S) justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 augusti

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Eva Hesse Almqvist (M) Daniel Granqvist (M) Carmen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne Bergqvist

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP), ordförande Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Daniel Granqvist (M) Eva Hesse

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 49/2013 Miljönämnden Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Eva-Britt Sjödahl (S) Sofia

Läs mer

Ärendelista Mn 173/2014

Ärendelista Mn 173/2014 Ärendelista Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse m.m. Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat. Därefter

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samrådshandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 1052 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Del av Alby S:1 Krusboda, inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdets

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås 2014-01-14 Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel 021-39 32 94 Byggnadsnämnden Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås PLANUPPDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Protokoll. Tid: måndagen den 14 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: måndagen den 14 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: måndagen den 14 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Lilla Alkman (KD), 1:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Detaljplan för Del av Hyveln 1 med flera Karlsro industriområde i Ljungby, Ljungby kommun

Detaljplan för Del av Hyveln 1 med flera Karlsro industriområde i Ljungby, Ljungby kommun 1(8) Detaljplan för Del av Hyveln 1 med flera Karlsro industriområde i Ljungby, Ljungby kommun PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att åstadkomma en större tomt inom

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Sida 1 av 5 Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: PLA 12-07 2013-06-11 Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: PLA 12-19 Datum: 2013-05-15 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Läs mer

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING B PL 391 Detaljplan för Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) Munktorps tätort, Köpings kommun BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 391 BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 1 (10) B Planens syfte Syftet

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Vipan 21 och 25 inom centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Vipan 21 och 25 inom centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01378 Datum: 2016-12-27 Handläggare: Peter Jönsson för fastigheten Vipan 21 och 25 inom centrala stan i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer