TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual"

Transkript

1 TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: Rev.: 2.0

2

3 WD-11 Rev. 1. Allmänt Symboler som används i handboken Symboler på diskmaskinen Maskinmärkning Kontroll av överensstämmelse mellan diskmaskin och handbok Säkerhetsanvisningar Allmänt Transport Installation Disk- och torkmedel Drift Klämrisk Halkrisk Rengöring Rengöring med högtryckstvätt Utsidan av maskinen Rengöring av golv Reparation och service av diskmaskinen Säkerhetsföreskrifter då maskinen inte fungerar Återvinning av maskinen Installation Allmänt Krav på installationsplatsen Belysning Ventilation Avlopp Serviceutrymme Transport och förvaring Uppackning Återvinning av emballage Installation Placering av maskinen Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning Ventilation Inkoppling av extra utrustning... 11

4 WD-11 Rev. 3.7 Inställning av slutsköljningsflödet Installation av disk- och torkmedelsutrustning Elanslutning av utrustningen Diskmedelsdosering Torkmedelsdosering Provkörning Igångkörningsschema Teknisk dokumentation Användningsföreskrifter Förberedelser Maskinens uppbyggnad Maskinens användningsområde Förberedelser före fyllning Fyllning och uppvärmning av maskinen Användning Diskning, val av driftläge Garanterad slutsköljning Nödstopp Vattenbyte Efter användning - Rengöring Daglig rengöring Rengöring och kontroll varje vecka eller vid behov Driftstörningar Teknisk information... 30

5 Allmänt 1. Allmänt Läs noggrant igenom instruktionerna i denna handbok då den innehåller viktig information angående korrekt, effektiv och säker installation, användning och service av diskmaskinen. Förvara denna handbok på en säker plats med tanke på att den kan användas av diskmaskinens eventuella andra användare. Elektroniken i maskinen är RoHS-kompatibel. 1.1 Symboler som används i handboken Denna symbol varnar för situationer där det kan uppstå säkerhetsrisker. Givna instruktioner bör följas för att förhindra skador. Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Maskinen är känslig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför handledsband ska användas vid kontakt med elektroniken. Denna symbol informerar om hur man på rätt sätt utför något för att förhindra dåligt resultat, skador på diskmaskinen eller farliga situationer. Denna symbol informerar om rekommendationer och tips vilka bidrar till att få ut det bästa av maskinen. Denna symbol informerar om vikten av noggrann och regelbunden rengöring av maskinen för att säkerställa hygienkraven. 1

6 Allmänt 1.2 Symboler på diskmaskinen Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Delen får lossas endast av inom el fackkunnig personal. Maskinen är känslig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför handledsband ska användas vid kontakt med elektroniken Maskinmärkning Maskinen har två märkskyltar, en är placerad längst ner på sidan av maskinen och den andra är placerad i elskåpet. Skyltarnas tekniska data återfinns på maskinens kopplingsschema. De olika märkfälten visar: Wexiödisk AB Type 1 No 2 3 IP 4 M 5 V 6 7 Hz 8 A 9 kw 10 kw 11 kw Mårdvägen 4, S VÄXJÖ SWEDEN marks_07 1. Maskintyp 2. Maskinnummer 3. Tillverkningsår 4. Kapslingsklass 5. Spänning 6. Antal faser, med eller utan nolla 7. Frekvens 8. Huvudsäkring 9. Motoreffekt 10. Elvärmeeffekt 11. Max. effekt 1.3 Kontroll av överensstämmelse mellan diskmaskin och handbok Kontrollera att typbeteckningen på märkskylten överensstämmer med typbeteckningen på handbokens framsida. Saknas handböcker, kan nya beställas från tillverkaren eller den lokala representanten. Vid beställning av nya handböcker är det viktigt att meddela maskinnumret som återfinns på märkskylten. 2

7 Säkerhetsanvisningar 2. Säkerhetsanvisningar 2.1 Allmänt 2.2 Transport Maskinen är CE-märkt, vilket innebär att den uppfyller kraven i EU:s maskindirektiv beträffande produktsäkerhet. Med produktsäkerhet menas, att maskinen har en konstruktion som skall förhindra person- eller sakskador. Modifieringar gjorda på utrustningen utan tillverkarens godkännande upphäver tillverkarens produktansvar. För att ytterligare öka säkerheten vid installation, drift och service skall säkerhetsanvisningarna läsas igenom noga av operatören samt av den personal som ansvarar för installation och service av maskinen. Stäng omedelbart av diskmaskinen vid störningar eller fel. Service av maskinen får endast utföras av utbildad tekniker. De regelbundna kontroller som nämns i handboken bör utföras enligt instruktionerna. Service av maskinen bör utföras av personal auktoriserad av tillverkaren. Använd original reservdelar. Kontakta en auktoriserad servicefirma för att göra upp ett program för förebyggande skötsel. Det kan uppstå farliga situationer om inte ovanstående följs. Innan maskinen tas i bruk, se till att personalen får erforderlig utbildning i handhavande och skötsel. 2.3 Installation Hantera maskinen med försiktighet vid lossning och transport då viss tippningsrisk föreligger. Lyft eller förflytta aldrig maskinen utan träemballage under stativet. Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Maskinen är känslig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför handledsband ska användas vid kontakt med elektroniken. Vattenanslutningar bör utföras endast av kvalificerad personal. Vattenanslutningar måste utföras på ett sätt som överensstämmer med den lokala vattendistributörens gällande förordningar. Kontrollera att anslutningar för vatten och ånga håller tätt innan maskinen startas. Kontrollera att huvudspänningen överensstämmer med maskinens märkskylt. Maskinen skall anslutas till låsbar huvudbrytare. 3

8 Säkerhetsanvisningar 2.4 Disk- och torkmedel 2.5 Drift Klämrisk Halkrisk 2.6 Rengöring I maskinen får endast disk- och torkmedel avsedda för industriella diskmaskiner användas. Handdiskmedel får ej användas i maskinen eller vid förbehandling av diskgodset (blötläggning, fördisk etc.) Kontakta din diskmedelsleverantör för val av lämpligt diskmedel. Var uppmärksam på risken vid hantering av disk- och torkmedel. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas vid hanteringen. Läs varningstexten på disk- och torkmedelsbehållaren samt diskmedelsleverantörens föreskrifter. Matningsvaggans fram- och återgående rörelse kan orsaka klämskador vid maskinens in- och utmatningsöppning samt i ansluten diskrumsutrustning som hörnmatning, drivna rakdelar och kurvor. För att undvika halkrisk, håll golvet torrt. Torka upp vatten som spillts ut. Vattnet i kemdisktanken har en temperatur av c:a 60 C och innehåller diskmedel. Var försiktig vid tömning och rengöring av tanken. Använd skyddshandskar Rengöring med högtryckstvätt Utsidan av maskinen Rengöring av golv Högtryckstvätt får ej användas vid rengöring av maskinen. Om högtryckstvätten riktas mot elskåpet, kan vatten tränga in och skada den elektriska utrustningen och därmed påverka säkerheten. Enligt rådande föreskrifter används komponenter med godkända IP-klasser i maskinen. Det finns ingen kapslingsklass som klarar högtryck. Maskinens utsida får ej spolas med varken högtryckstvätt eller vattenslang. Vatten kan tränga in i elskåp och manöverpanel och skada utrustningen och därmed påverka säkerheten. Vid rengöring av golv med högtryck kan vatten stänka upp under maskinen och skada komponenterna. Dessa är inte dimensionerade att klara spolning med vatten. Använd aldrig högtryck på golv närmare än 1 meter från maskinen utan speciell skyddskåpa mot återstänk. Problem med vattenstänk kan förekomma även vid spolning med vanlig vattenslang. 4

9 Säkerhetsanvisningar 2.7 Reparation och service av diskmaskinen Bryt strömmen innan frontplåtarna lossas. Undvik kontakt med varma rör och genomströmmarna Säkerhetsföreskrifter då maskinen inte fungerar Kontrollera följande: Finns det några felmeddelanden i displayen? Har diskmaskinen använts enligt instruktionerna? Finns alla löstagbara delar på sina platser? Är huvudströmbrytaren i läge ON? Är säkringarna i elskåpet hela? Be servicepersonal kontrollera säkringarna. Om inget hjälper skall auktoriserad servicepersonal kontrollera maskinen. 2.8 Återvinning av maskinen När diskmaskinen är förbrukad skall den återvinnas enligt gällande förordningar. Kontakta personal specialiserad på återvinning. 5

10 Installation 3. Installation 3.1 Allmänt Installation av maskinen får endast utföras av behörig personal. Läs noggrant igenom dessa anvisningar eftersom de innehåller viktiga upplysningar för en korrekt genomförd installation. Anvisningarna bör användas tillsammans med maskinens kopplingsscheman samt flödesschemat för vatten. Maskinen är CE-märkt. CE-märket gäller endast för maskin i originalutförande. Uppstår skador på maskinen, orsakade av att anvisningarna inte följs, upphör leverantörens garanti- och produktansvar. 3.2 Krav på installationsplatsen Belysning Ventilation Avlopp Serviceutrymme Installationsplatsen skall ha god allmänbelysning för att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden vid installation, drift, service och underhåll. Under drift avger maskinen värme och vattenånga. För en god arbetsmiljö fordras en viss luftomsättning i diskrummet. Ventilationsbehovet i diskrummet dimensioneras enligt gällande normer. Golvbrunn skall finnas för maskinens avloppsvatten och för spillvatten vid renspolning. Denna förläggs under maskinens inmatningsbänk. Golvbrunnens kapacitet framgår av TEKNISK INFORMATION. För service bör ett 1 meter fritt utrymme finnas framför maskinen. Utrymmet ovanför maskinen skall vara fritt från installationer som kan förhindra montage, service och utbyte av delar. 6

11 Installation 3.3 Transport och förvaring 3.4 Uppackning Transportera alltid maskinen stående. Var försiktig vid transport eftersom viss tippningsrisk föreligger. OBS! Maskinen får inte transporteras utan lastpall eller annat stöd. Vid all transport måste någon form av stödbalkar utmed maskinens sidor användas. I annat fall kan maskinen skadas. Vid transport utan ordinarie träpall, kontrollera alltid att inga delar under maskinen kan skadas. Om maskinen inte skall installeras omgående skall den förvaras frostfritt i en lokal med torr luft. Kontrollera mot packsedeln att samtliga enheter är levererade. Tag bort emballaget. Kontrollera att maskinen inte har fått några transportskador. 3.5 Återvinning av emballage Emballaget skall tas om hand för förstöring eller återvinning enligt lokala bestämmelser. 7

12 Installation 3.6 Installation WD11_01_r1 B 7 A 6 A=Anslutning för avlopp på maskin med matningsriktning från Höger - Vänster B=Perforering i gaveln för avloppsrör 1. Ventilationsanslutning utmatning 2. Varmvattenanslutning (baksidan). Kallvattenanslutning (extra utrustning) 3. Elskåp 4. Elanslutning (baksidan) 5. Fotocell 6. Avlopp 7. Alternativ varmvattenansl. från golv (baksidan) 8. Reduceringsventil 9. Impulsbygel för slutsköljningen 10. Alternativ elanslutning från golv bakom främre täckplåt 11. Ventilationsanslutning inmatning A B 8

13 Installation Placering av maskinen Tag bort skyddsplasten på de sidor som skall placeras mot vägg. Ställ maskinen på plats och kontrollera med vattenpass att den står vågrätt. Justera höjden med maskinens ben. c a b 11_plac Maskinen ska invattras på tre sidor: På framsidans omslagskant (a) (tanklivet). På inmatningens omslag (b). På utmatningens omslag (c). När maskinen är fylld med vatten görs en ny kontroll om den står vågrätt. Stäng luckorna och kontrollera att luckornas överkant är i rät linje. Justera med hjälp av maskinens ben. 9

14 Installation Elanslutning Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Delen får lossas endast av inom el fackkunnig personal. Information för elektrisk anslutning finns på maskinens kopplingsscheman. Dessa är placerade på elskåpsluckans insida. Förvara dessa i elskåpet efter installationen. Maskinen skall anslutas till låsbar huvudbrytare. Denna bör placeras på vägg väl skyddad för vatten och utsläpp av ånga vid öppning av luckorna. Anslut kabeln vid (4). OBS! I specialfall kan vissa maskiner ha elanslutning från golv. Kontrollera pumpmotorernas rotationsriktning under drift när tankarna är fyllda med vatten. Rotationsriktningen måste ovillkorligen överensstämma med pilens riktning på pumpen. Stanna omedelbart maskinen vid felaktig rotationsriktning och skifta två av de inkommande faserna Vattenanslutning För att erhålla rätt vattenflöde till maskinen är det viktigt att inkommande vatten har tillräckligt högt tryck. Erforderligt tryck framgår av TEKNISK INFORMATION. Vid för lågt vattentryck bör tryckstegringspump installeras. Avstängningskran skall installeras på inkommande ledning. Anslut ledningen för varmvatten enligt märkningen vid anslutningspunkten (2). Anslutningen är försedd med filter, backventil och vakuumventil. Om maskinen ansluts med slang, skall slangens invändiga diameter vara minst 12 mm. På maskiner med vattenanslutning från golv ansluts vattnet vid (7) Avloppsanslutning Avloppet bör vara av 50 mm metallrör som tål mekanisk påkörning eller PV-plaströr 50 mm. Golvbrunnens kapacitet framgår av TEKNISK INFORMATION. Avloppet (6) kan monteras åt höger eller vänster. Anslut avloppet vid (A) och drag fram det till golvbrunnen där det skall mynna fritt över vattenytan. Tag bort den perforerade delen av gavelplåten vid (B) och drag röret genom hålet Ventilation Anslutning till ventilationskanal sker vid utmatningen (1) och inmatningen (11). 10

15 Installation Inkoppling av extra utrustning Ändlägesbrytare Inkoppling av ändlägesbrytare sker på plint X10 i elskåpet. Vid inkoppling borttages befintlig bygling på inkopplingspunkterna. Se maskinens elschema. Ändlägesbrytaren har i elschemat beteckningen S11. OBS! Maskinens manöverspänning är 24V. Transportörer Inkoppling av motorer till in- och utmatningsutrustning (transportörer, kurvor) sker enligt elschemats huvudkretsanvisningar. Detta gäller för maskiner som är förberedda med motorbrytare och kontaktorer för denna utrustning. Inkoppling av manöverspänning till in- och utmatningsutrustning sker enligt anvisningar på elschemat. OBS! Maskinens manöverspänning är 24V. Vid eftermontage av motorbrytare och kontaktorer skall elschemats komponenter användas och inkopplingsanvisningar följas. Detta påverkar tillverkarens ansvar. Se SÄKERHETSANVISNINGAR. Nödstopp Inkoppling av ytterligare nödstopp sker på plint X10 i elskåpet. Vid inkoppling ersätts befintlig bygling på inkopplingspunkterna med inkoppling av nytt nödstopp. Se maskinens elschema. Extra nödstopp har i elschemat beteckningen S2. OBS! Maskinens manöverspänning är 24V. 11

16 Installation 3.7 Inställning av slutsköljningsflödet E A B C Inställning av slutsköljningsflödet A=Tryckknapp för diagnosfunktionen B=Tryckknapp för växling mellan diagnostexter C=Tryckknapp Till/Från D=Kretskort (I/O-kort) E=Tryckknappar plus och minus för bland annat relätest D WD11_04 Slutsköljningsflödet justeras med reduceringsventilen, som är placerad i anslutning till magnetventilen. Stäng luckorna. Slå på maskinens manöverspänning med knappen (C). Aktivera diagnosfunktionen genom att hålla knappen (A) intryckt tills displayen visar: BÖRVÄRDEN - DIAGNOS - RELÄTEST - STATISTIK. Välj RELÄTEST med knappen (A). Tryck på knappen (B) för att visa första texten i menyn RELÄTEST. Bläddra framåt med knappen (B) till texten RE14 KORT1 Y02 VENTIL SLUTSKÖLJNING TILL FRÅN. Öppna ventil Y02 med plusknappen (E) på kretskortet (D). Avläs slutsköljningsflödet på manöverpanelens display. Flödet skall vara 7 liter/min. Vid behov, justera flödet med reduceringsventilen. Efter justering, stäng ventil Y02 med minusknappen (E) på kretskortet. Gå ur diagnosfunktionen genom att hålla knappen (A) intryckt tills motsvarande lysdiod släcks. 12

17 Installation 3.8 Installation av disk- och torkmedelsutrustning Maskinen är förberedd för installation av disk- och torkmedel, men utrustningen ingår inte i leveransen. För att undvika onödig håltagning på maskinen placeras utrustningen lämpligen på väggen bakom maskinen vid utmatningsänden WD11_05_r1 1. Varmvattenuttag 2. Alternativ placering av diskmedelsutrustning 3. Hål ø 25 mm för slang avsedd för diskmedel i fast form 4. Hål ø 19 mm för torkmedelsslang 5. Proppad anslutning ø 18 mm för anslutning av slang för diskmedel i fast form 6. Uttag för torkmedelsdosering 7. Proppad anslutning i kemdisktanken ø 11 mm för flytande diskmedel 8. Proppad anslutning för mätcell för mätning av diskmedelskoncentrationen i kemdisktanken. Mätcellen ansluts i kopplingslådan (10) 9. Klistermärke DETERGENT. Märket är placerat i bakkanten på kemdisktankens insida och markerar alternativ håltagning för anslutning av diskmedel. Hål borras från kemtankens baksida, genom den bakre täckplåtens pluggade ingångshål 10. Kopplingslåda med plintar för anslutning av disk- och torkmedel 13

18 Installation Elanslutning av utrustningen Elanslutningen för disk- och torkmedel sker i kopplingslådan (10). Kopplingslåda för disk- och torkmedel. OBS! 230V Diskmedelsdosering Vattenuttaget (1) för diskmedelsdoseringen är placerat på inkommande varmvattenledning. Varmvattenuttag 14

19 Installation Proppade hål för slangar till disk- och torkmedel 9 DETERGENT klister Klistermärke som markerar alternativ håltagning för diskmedel Pluggat hål för mätcell 15

20 Installation Torkmedelsdosering Anslutningen för torkmedel (6) är placerad i anslutning till genomströmmaren. Uttag för torkmedelsdosering 16

21 Installation 3.9 Provkörning Förbered maskinen för provkörning med hjälp av ANVÄNDNINGSFÖRESKRIF- TERNA. I dessa beskrivs vilka åtgärder som skall vidtagas för att göra maskinen klar för drift Igångkörningsschema Detta bör fyllas i och kvitteras av kunden vid igångkörningstillfället. Maskintyp: Maskinnummer: Installationsdatum: Kund: Postadress: Telefon: Kontaktperson: Återförsäljare: Telefon: Kontaktperson: Installationsfirma: Telefon: Kontaktperson: Servicefirma: Telefon: Diskmedelsleverantör: Telefon: Slutkundens underskrift: Namnförtydligande: 17

22 Installation Läs och ta del av innehållet i Installations- och användarmanualen. Checka sedan av enligt följande: 1. Kontrollera: Vatten- och avloppsanslutningar Att maskinen står i våg Stängda luckor ligger i linje Anpassning av bänkar, kurva mm Disk och torkmedel Att nivåröret, avloppstätningen, silar och gardiner sitter på plats Att dvärgautomater är i läge av Genomströmmarens och tankelementets överhettningsskydd är nollställda. 2. Fyllning av maskinen: Stäng luckorna Slå till huvudbrytaren Fyll maskinen med vatten enligt ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTERNA Anm: Det tar mellan 5 och 30 min. att fylla och värma upp maskinen beroende på inkommande vattentemperatur. Innan dvärgautomaterna slås på, kontrollera att det kommer vatten ur sista sköljrampen. Fyllnadskontrollen av genomströmmaren sätts ur funktion om strömmen bryts och fyllnadskontrollen börjar då om igen. 3. Starta maskinen: Kontrollera överbelastningsbrytaren för matningen. Kontrollera pumparnas rotationsriktningar OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den låsbara huvudbrytaren. 4. Lås slutsköljningens impulsarm i påverkat läge: Kör maskinen kontinuerligt i 10 min., kontrollera/justera temperaturer och vattenflöden. Slutsköljning ca 7 liter/min. Återställ impulsbygeln och fotocellen till ursprungsläget. 5. Kör ett antal diskar med diskgods och kontrollera att: Inget vattenläckage förekommer Luckbrytaren fungerar Ändlägesbrytaren fungerar Ångutsläppen från maskinen Vattentemperaturerna bibehålles Diskgodset blir rent Diskgodset torkar 6. Slutkontroll: Töm maskinen. Bryt strömmen med huvudbrytaren. Efterdrag samtliga anslutningar på automatsäkringar och kontaktorer. Alla automatsäkringar sätts i läge till Sätt upp den medföljande skötselanvisningen 7. Utbilda diskpersonalen 18

23 Installation 3.10 Teknisk dokumentation För korrekt handhavande är det viktigt att dokumentationen som medföljer maskinen lämnas till berörd personal. Installations- och användarmanualen bör förvaras i anslutning till maskinen. Om servicemanual medföljer leveransen, skall denna överlämnas till ansvarig servicetekniker. Om reservdelsmanual medföljer leveransen, skall denna överlämnas till ansvarig servicetekniker. Om WEB Tool manualen medföljer leveransen bör den förvaras i anslutning till maskinen. 19

24 Användningsföreskrifter 4. Användningsföreskrifter 4.1 Förberedelser All personal, som använder maskinen, bör utbildas på hur maskinen fungerar av den som är ansvarig för personalens säkerhet. Diskmaskinen bör inte användas av personer som lider av fysisk eller psykisk ohälsa. Barn bör övervakas, så att de inte leker med maskinen. På maskinens display visas i klartext vad som pågår i maskinen, även maskinens inställbara börvärden och larm av olika slag visas här Maskinens uppbyggnad WD11_02 11 Manöverpanelen 20

25 Användningsföreskrifter WD11_03_r1 1. Display 2. Tryckknapp för automatdrift 3. Lysdiod för indikering av aktiverad funktion (5 st) 4. Tryckknapp för manuell drift 5. Tryckknapp för matningen 6. Tryckknapp för diagnosfunktionen 7. Tryckknapp för diagnostexter 8. Tryckknapp för återställning av larm 9. Röd lysdiod för indikering av larm. Om lysdioden blinkar, kan larmet återställas med knappen (8). 10. Till / Från 11. Nödstopp 12. Gardiner 13. Spolmunstycke 14. Spärr 15. Lucka 16. Diskarmar 17. Plåt mellan silplan 18. Sil 19. Nivårör 20. Gummimanschett 21. Avloppstätning 22. Sil för slutsköljningen 21

26 Användningsföreskrifter Maskinens användningsområde Maskinen är avsedd för diskning av sådant diskgods som använts i samband med tillagning och servering av mat samt olika typer av gods för förvaring av livsmedel. Diskning skall ske med därför avsett diskmedel Förberedelser före fyllning Kontrollera: att maskinen är rengjord och att avstängningskranarna för vattnet är öppna. att huvudbrytaren är tillslagen. mängden disk- och torkmedel. OBS! Handdiskmedel får ej användas i maskinen eller vid blötläggning. Handdiskmedel orsakar skumbildning och försämrar diskresultatet. Montera: Nivårör (19) och avloppstätning (21). Kontrollera att de är stängda. Gummimanschetten (20) skall täta mot bottenplåten. Kontrollera att gummimanschetten inte är skadad. Plåten (17) mellan silplanen, silar (18, 22) och gardiner (12) Fyllning och uppvärmning av maskinen Stäng luckorna. Tryck på knappen (10) för att slå på strömmen. Tryck på knappen (2 eller 4). Fyllningen och uppvärmningen påbörjas. När maskinen är fylld och uppvärmd, startar kempumpen den och går en stund för diskmedelsblandning. Efter avslutad diskmedelsblandning visar displayen att matningen skall startas. Tryck på knappen (5) för att starta matningen. Maskinen är nu klar för disk. OBS! Tiden för fyllning och uppvärmning till rätt disktemperatur varierar mellan 5 och 30 minuter och är beroende av temperaturen på inkommande vatten. 22

27 Användningsföreskrifter 4.2 Användning DIN är en tysk norm som beskriver hur diskprocessen skall fungera i en tunnel- eller banddiskmaskin för att säkerställa diskresultatet. Bland annat rekommenderas att kontakttiden bör vara c:a 120 sekunder för normalt smutsat diskgods. Med kontakttid menas den tid som diskgodset befinner sig i en diskeller sköljzon med diskvatten innehållande diskmedel. Detta betyder i princip tiden från det att godset kommer in i fördiskzonen tills dess att det sköljs med helt rent vatten i slutsköljningszonen. Normen är ett bra sätt att kunna jämföra kapacitet och förbrukning mellan olika diskmaskiner Diskning, val av driftläge Diskning med automatdrift Vid automatdrift skall knappen (2) vara intryckt. Motsvarande lysdiod (3) är tänd. Tryckknapp för automatdrift Automatdrift innebär diskning med automatstopp. Maskinen startar när en korg skjuts in. Korgen stannar i diskzonen tills nästa korg för den vidare. Maskinen stannar automatiskt om ingen ny korg matas in. Tryck på knappen (5) för att starta matningen. Diskning med manuell drift Vid manuell drift skall knappen (4) vara intryckt. Motsvarande lysdiod är tänd. Tryckknapp för manuell drift Manuell drift innebär diskning utan automatstopp. Maskinen startar direkt. Manuell drift är lämpligt att använda vid hårt smutsat diskgods. Genom att mata in endast en korg, stannar denna och bearbetas i diskzonen. Tiden i zonen bestäms av operatören. Korgen förs ut ur maskinen när en ny korg matas in. Tryck på knappen (5) för att starta matningen. 23

28 Användningsföreskrifter Inmatning av diskgods Före inmatning av diskgods skall intorkade matrester blötas upp och grövre matrester avlägsnas. Diskgodset får ej blötläggas eller fördiskas med handdiskmedel. Placera diskgodset i korgar. Ställ tallrikar och brickor i maskinens längdriktning. Kantiner och stora föremål ställs på högkant i särskilda ställ. Matningen skall vara startad med tryckknappen (5). Motsvarande lysdiod är tänd. Skjut korgen mot inmatningsöppningen tills matningsanordningen hakar fast korgen. Mata in korgarna med c:a 35 cm mellanrum. Öka avståndet om diskgodset är hårt nedsmutsat Garanterad slutsköljning Slutsköljningen sker alltid med rätt temperatur på och med rätt mängd av sköljvattnet. Vid för låg sköljtemperatur visas ett larm på manöverpanelen. Maskinen fortsätter att diska tills rätt temperatur är uppnådd. Larmet kan emellertid återställas med tryckknappen (8) på panelen. Diskprogrammet fortsätter, men maskinen sköljer då med lägre temperatur på sköljvattnet. Ett larm visas dock. Vid lågt flöde under slutsköljningen visas ett larm på manöverpanelen. Larmet kan även kopplas till ett maskinstopp. Leveransinställningen är enbart larm. Önskas larm med maskinstopp måste inställningen göras i maskinens program av servicetekniker Nödstopp Maskinen är försedd med nödstopp (11). Om maskinen har nödstoppats under drift, måste nödstoppet återställas genom att vrida detta i pilarnas riktning. Tryck därefter på knappen (5) för att återstarta matningen. 24

29 Användningsföreskrifter Vattenbyte OBS! Vattnet i disktanken måste bytas regelbundet, annars kommer skum att bildas och diskresultatet försämras. Om silarna är täckta med lödder, eller om det kommer lödder ur avloppsröret, måste vattnet bytas omedelbart. För bästa diskresultat är det viktigt att vattnet i disktanken byts när det har blivit allt för smutsigt. Vattnet skall alltid bytas vid skumbildning i disktanken. Stäng av maskinen med tryckknappen (10). Tag bort silarna (18) och silplåten (17). Töm disktanken genom att vrida nivåröret (19) ett kvarts varv. Rengör tanken, silarna och nivåröret. Återmontera delarna. Fyll maskinen på nytt. Se Fyllning och uppvärmning av maskinen. 4.3 Efter användning - Rengöring HACCP är ett förebyggande kontrollsystem för att säkerställa hygienkraven under diskprocessen och rengöringen av maskinen. Genom sin konstruktion uppfyller maskinen högt ställda hygienkrav. Ur hygiensynpunkt är det också viktigt med noggrann och regelbunden rengöring. En väl rengjord maskin bidrar till ett gott diskresultat och minskad risk för ansamling av smuts i maskinens inre. Se WEB Tool manualen om tillvalet för HACCP larm Daglig rengöring Invändigt Stäng av maskinen med tryckknappen (10). Töm tankarna genom att vrida nivåröret (19) och avloppstätningen (21) ett kvarts varv. Rengör silplåten och silarna (17,18), gardiner (12), nivårör (19) och spolmunstycken (13). Förvara aldrig nivårör och avloppstätning liggande så att gummimanschetten vilar mot ett underlag. Manschetten kan deformeras med risk för vattenläckage i tankarna som följd. Rengör diskarmarnas munstycken (16). Rengör luckorna (15). Torka av luckornas gummilist som är monterad i överkanten på luckornas baksida. Skölj av maskinens samtliga invändiga ytor och rengör tankarna. Rengör slutligen silen (22). Återmontera delarna. Låt luckorna stå öppna. 25

30 Användningsföreskrifter Utvändigt Torka av maskinen utvändigt med en mjuk, fuktig trasa. Används rengöringsmedel, får detta inte innehålla slipmedel. Rengöringsmedel med slipmedel skadar rostfri plåt. Maskinen får inte spolas utvändigt med vattenslang. Vatten kan tränga in och skada manöverpanel och elektrisk utrustning. Felaktiga rengöringsmetoder OBS! Används fel metod vid rengöring, kan maskinen skadas. Därför gäller följande: Använd EJ stålull eftersom denna ger upphov till rostbildning i maskinen. Högtryckstvätt kan skada maskinen och får EJ användas vid rengöring. Använd aldrig högtryck på golv närmare än 1 meter från maskinen utan speciell skyddskåpa mot återstänk. Används högtryckstvätt på maskinen, ansvarar leverantören inte för fel som uppstår och garantin upphör att gälla. Stänkrisk finns även om golvet spolas med vattenslang. stalh Stålull och högtryckstvätt får inte användas vid rengöring Rengöring och kontroll varje vecka eller vid behov Veckorengöringen bör utföras noggrannare än den dagliga rengöringen. Utöver åtgärderna vid den dagliga rengöringen, rengör maskinen enligt följande: Rengör diskarmarna (16). Borsta och skölj diskarmarna invändigt och rengör munstyckena. Kontrollera och rengör spolmunstyckena (13). Demontera och rengör luckorna (15). Öppna luckan, tryck in spärren (14) och lyft luckan rakt upp. Återmontera alla rengjorda delar. Avkalka maskinen vid behov. 26

31 Användningsföreskrifter Driftstörningar Felsökning Utöver fel som indikeras på manöverpanelen, kan andra fel uppstå. I tabellen anges några fel som kan åtgärdas av operatören. Kvarstår problemet, kontakta ansvarig servicepersonal. Problem Orsak Åtgärd Ingen indikering i manöverpanelens display när strömmen slås på med knappen (10). Maskinen fyller ej vatten. Fyllningen upphör ej. Huvudbrytaren frånslagen. Avstängningskranen för inkommande vatten är avstängd. Luckorna är öppna. Nivårör eller avloppstätning är ej på plats. Nivårörets eller någon av avloppstätningarnas gummimanschett tätar ej mot bottenplåten. Slå till huvudbrytaren. Denna är placerad på luckan på maskinens elskåp. Öppna kranen. Stäng luckorna. Montera dessa. Kontrollera att nivårör och avloppstätningar är stängda. Byt skadade gummimanschetter. Maskinen startar ej diskningen. Luckorna är ej stängda. Stäng luckorna. Utmatningstransportörens ändlägesbrytare Tag bort korgen från ändlägesbrytaren. är aktiverad. Displayen indikerar att en lucka är Ett föremål hindrar en lucka från att Tag bort föremålet. öppen. stängas. Oljud från diskpump. Låg vattennivå i tanken. Kontrollera att tankens nivårör eller avloppstätning är stängd. Byt skadad gummimanschett. Skum i tanken. Byt vatten. Maskinen diskar inte rent. Spol- och diskmunstycken igensatta Kontrollera och rengör munstyckena. med smuts. För lite diskmedel. Kontrollera mängden diskmedel. Skumbildning i disktankarna. Kontrollera att disktemperaturen inte är för låg och att rätt typ av diskmedel används. Byt vatten vid skumbildning. Smuts har torkat in på diskgodset. Blötlägg diskgodset före diskning. För smutsigt vatten i tankarna. Byt vatten. Diskgodset stjälper i korgarna. Diskgodset är felaktigt placerat i korgarna. Felmonterade gardiner. Felaktig placering av diskgodset i korgarna. Diskgodset är för lätt. Använd rätt diskkorg till respektive gods och placera godset enligt anvisningarna i kapitlet Användning. Placera gardinerna rätt i maskinen. Placera diskgodset riktigt. Använd nätgaller för fixering av godset. Diskgodset torkar inte. Sköljmunstyckena är tilltäppta. Kontrollera och rengör munstyckena. För lite torkmedel. Kontrollera mängden torkmedel. Vid kontakt med servicepersonal, var beredd att svara på följande frågor: Maskinmodell Maskinnummer och datum när maskinen installerades En kort förklaring av felet Vad hände direkt innan felet uppstod 27

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK.

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer