Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang"

Transkript

1 Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning vid fullmäktige, verksamhetsberättelse för 2014, verksamhetsmål för 2015, resultat- och balansräkning för 2014, budget för 2015, valberedningens förslag. Anna Junlén [ ] 1

2 Innehållsförteckning Ombud s 3 Förslag dagordning årsmöte 2015 s 4 Verksamhetsberättelser s 5 Styrelsen s 5 Sektorer/grupper Bruks och lydnadsgruppen s 10 Hundägarutbildningssektorn s 11 Rallylydnadsgruppen s 12 Rasutvecklingssektorn s 13 Tjänstehundssektorn s 14 Tåmegruppen s 15 Ungdomsgruppen s 16 Verksamhetsmål s 17 Styrelsen s 17 Sektorer/grupper Bruks och lydnadsgruppen s 19 Hundägarutbildningssektorn s 19 Rallylydnadsgruppen s 20 Rasutvecklingssektorn s 22 Tjänstehundssektorn s 22 Tåmegruppen s 23 Ungdomsgruppen s 24 Styrelsens slutord s 25 Medlemsstatistik Bilaga 1 Sammanställning av behovsanalys Bilaga 2 Resultat och balansräkning för 2014 Bilaga 3 Budget för 2015 Bilaga 4 Valberedningens förslag Bilaga 5 Revisionsberättelse Bilaga 6 2

3 Röstfördelning vid 2015 års Distriktsfullmäktige Antal röster Antal röster BRUKSHUNDKLUBBAR Arjeplog BK 2 Åbyn/Byske BK 2 Arvidsjaur BHK 2 Åsele BHK 2 BHK Malmen 2 Älvsbyn BHK 2 Boden BK 2 Överkalix BK 2 Haparanda BK 2 Holmsund BK 2 Jokkmokk BHK 2 Kalix BK 2 Kiruna BK 2 Lappmarken BK 2 Luleå BK 5 Lycksele BHK 2 Malå BK 2 Nordmaling BHK 2 Norsjö BK 2 Piteå BK 4 Skellefteå BK 5 Sorsele BHK 2 Storuman BK 2 Umeå BHK 7 Vilhelmina BHK 2 Vännäs BHK 2 3

4 Förslagen föredragningsordning till fullmäktige 2015 för SBK. 1. Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro - och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans - och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans - och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: a. mål b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår och d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt Val av valberedning enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt 12. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 4

5 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Sammansättning I distriktsstyrelsen har från och med årsmötet den 2 mars 2014 ingått följande ledamöter: Styrelse för ÖND t.o.m Ordförande Sekreterare Kassör Vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Styrelse för ÖND fr.o.m Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarieledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Maud Sjölin Anna Junlén Angelica Ingesson Elin Strömbäck Per-Olov Eriksson Charlotta Oskarsson Madelen Seger Anita Skoog Ida Jonasson Elin Strömbäck Maud Sjölin Per-Olov Eriksson Charlotta Oskarsson Madelen Seger Anna Junlén Anita Skoog Ida Jonasson Revisorer Ordinarie revisorer Suppleanter Susanne Eriksson Rune Berglund Carola Nilsson Ingela Petterson Sektor och kommittéansvariga Hundägarutbildningssektorn Rasutvecklingssektorn Tjänstehundssektorn Bruks och Lydnadsgruppen Tåmegruppen Ungdomsgruppen Valberedning Carina Josefsson Elisabeth Malm Greta Sköld Karin Sejnell PO Eriksson Charlotta Oskarsson Maria Åström 5

6 Styrelsen för Övre Norrlands Distrikt av Svenska Brukshundklubben avger härmed sin utvärdering av verksamheten Allmän översikt I år har vi fortsatt arbetet med att hitta strukturer för vår organisation, det är en pågående process som ska vara klar 2014 i enlighet med förbundsstyrelsens beslut. Under 2014 har styrelsen på grund av yttre omständigheter på valberedningens inrådan strukturerats om. Kassören valde att avgå och sekreteraren att byta roll. Valberedningen i samråd med revisorerna rekommenderade kvarvarande ledamöter en förvaltande funktion fram till fullmäktige Detta innebar att de planerade konferenserna uteblivit under verksamhetsåret. I målstyrningens anda utvärderar vi alltid våra genomförda verksamheter och försöker göra våra stora möten och konferenser bättre och bättre. Det är viktigt för oss att lokalklubbarna får ut så mycket som möjligt av de möteshelger vi arrangerar. Vårt stora arrangemang har under 2014 lockat många deltagare. Fullmäktige 2014 hölls på Pite Havsbad och konferensanläggning och lockade 23 delegater och 10 gäster, var av fyra stycken från Skellefteå HU. Detta var det första fullmäktige utan HU delegater. Under fullmäktigehelgen genomfördes en stadgeutbildning med Ola Folkesson från stadgegruppen i SBK. Organisation/Möten Medlemsutveckling 2014 Den 31 december 2015 hade antalet medlemmar i vårt distrikt ökat med 255 medlemmar, kan vi vara på väg att bryta en negativ trend? Som det ser ut är det många av våra klubbar som tagit rekryteringsarbetet på allvar, vilket vi från distriktsstyrelsen är mycket glada över. Norrbotten har ökat med 114 medlemmar och Västerbotten har ökat med 141 medlemmar. Luleå BK är den klubb vars medlemsutveckling varit mest positiv under 2014 de har ökat med 115 medlemmar. Antalet brukshundklubbar inom distriktet var vid årets slut 26 stycken. För mer specifik medlemsstatistik statistik se bilaga 1. Distriktsfullmäktige 2014 Distriktsfullmäktige hölls den 1-2 mars 2014 på konferensanläggningen Pite Havsbad. Antalet närvarande ombud var 23 stycken för SBK; Arjeplog, Kalix, Luleå, Norsjö, Piteå, Skellefteå, Umeå, Åbyn- Byske och Älvsbyn Sammanlagt var 45 deltagare närvarande, med distriktsstyrelse och gäster inräknade. 6

7 Styrelsemöten 2014 Distriktsstyrelsen har under 2014 avhållit sju protokollförda möten, var av ett var konstituerande och två VU möten. Centrala konferenser och uppdrag SBK:s Organisationskonferens den Scandic Star Sollentuna Hotell deltog Per Olov Eriksson, Anna Junlén, PO Wallmark, Monica Eriksson, Greta Sköld. Från SBK:s valberedning deltog Roffa Asplund. SBK:s regelkonferens representerades ÖND av Lena Plym Forshell, Jessica Wallbing (bruks) och Cecilia Lundgren (lydnad). Karin Sejnell deltog som konferensordförande (bruks). RAS/RUS konferens i Sollentuna deltog David Lundgren. SBK:s kongress Scandic Hotel Sollentuna deltog Anna Junlén, PO Eriksson, Maud Sjödin och Angelica Ingesson. PO Wallmark representerade Sfr, Roffa Asplund som sammankallande i SBK:s valberedning samt Karin Sejnell som kongressordförande. Distriktet har under året varit representerade i följande utskott och kommittéer; Kennelfullmäktige Karin Sejnell som representant för SBK Förbundsstyrelsen Johan Lindahl Utskottet för Organisation Föreningscoach Roffa Asplund Utskottet för Avel och hälsa Johan Lindahl Föreningskommitté SKK Maud Sjölin 7

8 Utvärdering I september 2014 gick distriktsstyrelsen över i en förvaltande position, vilket leder till att de uppsatta målen inte kan utvärderas i samma mån som tidigare år. Distriktsstyrelsen har förvaltat de dagliga funktionerna. Distriktsstyrelsens arbetsgrupper har dock arbetat vidare för att genomföra sina verksamhetsmål. Mål 1. Kommunikation och information»fastställa rutiner för kommunikation. Nytta: Det blir en konstans i informationsflödet, alla vet var man ska vända sig för att få den information man vill ha. Genom att: I varje protokoll tillföra en punkt information till lokalklubbarna. När protokoll går ut till sektorerna/grupperna finns det referenser till de paragrafer som berör dem i mejlet. Start/mål: Mätbarhet: Enkät Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer och grupper Status: Ej påbörjat»skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation. Nytta: Vi kan ta hjälp av varandra och behöver inte uppfinna hjulet igen. Genom att: Se över vår organisationsmodell, möjliggöra för sektorerna att träffa varandra under våra ordinarie konferenshelger. Start/mål: Mätbarhet: Deltagande från sektorer och grupper. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer och grupper. Status: Påbörjat»Förebygga konflikter och utveckla värdegrunds frågor. Genom att: Vid våra utbildningar diskuteras SBK:s policy. Genomföra styrelseutbildning för lokalklubbar, med vår stadga som grund. Start/mål: Mätbarhet: Enkäter och utvärdering av utbildning. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer, grupper och utbildare. Status: Ej påbörjat 8

9 Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. Nytta: Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån i våra funktionärsled. Fortbildning hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar. Genom att: Distriktet ska möjliggöra utbildningstillfällen inom våra verksamhetsområden och på flera nivåer inom respektive utbildningskedja. Start/mål: De utbildningar som påbörjas efter 1 april 2014 och avslutas före 28 februari 2015 ska genomföras med sådan kvalitet att 75 % av deltagarna blir auktoriserade. Genomförs av: Distrikt, sektorer, grupper och utbildare. Status: Fortgående arbete, för utvärdering se respektive sektor alternativt grupp. Mål 3. Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet ska distriktet redovisa ett resultat enligt budget. Nytta: Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda sina medlemmar utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Genom att: Nogsamt planera för långsiktiga verksamhetsmål och noggrant överväga ekonomiska beslut samt följa planerad budget. Mätbarhet: Planerad verksamhet genomförs som budgeterat. Förutom den kontroll som genomförs av årsmötet och av årsmötet valda revisorer, så ska distriktsstyrelsen följa upp budgeterad verksamhet på så väl detalj- som på helhetsnivå. Genomförs av: Styrelsen, sektorer och grupper. Status: Regelbunden kontroll. Mål 4. Målstyrning ska vara implementerat hos lokalklubbarna före 2014 års slut. Ett delmål är att få fler lokalklubbar att delta vid våra arrangerade utbildningar i området. Nytta: Vi hjälper lokalklubbarna att komma igång. Mätbarhet: Återknytning till lokalklubbarna. Genomförs av: Styrelsen Status: Målet ej uppnått. Summering distriktsstyrelsen 2014 har varit ett år där distriktsstyrelsen arbetat med att fastställa lokalklubbarnas behov av hjälp från distriktet. Detta har vi gjort genom att ta personlig kontakt med våra kontaktklubbar samt att vi skickade ut en enkät, som de allra flesta lokalklubbar svarat på. En sammanställning av behovsanalysen kan ni se i bilaga 2. Då styrelsen gått in i en förvaltande roll under 2014 har färdigställandet av behovsanalysen varit i fokus. 9

10 Arbetet kring hur vår organisation ska se ut fortskrider och sakta men säkert arbetar vi fram en modell som ska passa oss. Verksamhetskonferensen som genomfördes i slutet av 2013 var mycket lyckad och sektorerna uttryckte önskemål om att få fortsätta ha den här typen av konferens. Bruks och lydnadsgruppen Sammansättning Bruks- och Lydnadsgruppen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammansättning Karin Sejnell Jessica Wallbing Maria Åström Lena Plym Forshell Niklas Westerlund Cecilia Lundgren Pia Sävenberg Sammankallande, domaransvarig Västerbotten Domar- och licensansvarig Norrbotten Utbildningskordinator Utbildningskordinator Projekt Adjungerad i lydnadsprovsfrågor Licensansvarig Västerbotten och adjungerad i IPO frågor Möten Två protokollförda möten samt en oansenlig mängd planeringsmöten via telefon, FB och mail. Utbildning Tävlingsledarutbildning Bruks med 11 elever har genomförts under våren vid tre utbildningshelger med avslutande examination. Av dessa har 7 st genomfört sin praktiktjänstgöring och därmed blivit auktoriserade. Domarutbildning med 4 aspiranter har genomförts. Dessa har under sommaren bakdömt vid flertal tillfällen samt blivit godkända vid teoretiskt prov. Praktiskt prov blev inställt pga. sjukdom. Lydnadsdomarutbildning har genomförs med 3 aspiranter. 2 skyddsfiguranter, en har blivit auktoriserad samt 1 som har blivit återauktoriserad. 2 auktoriserade som tävlingsledare i lydnad. Konferenser; regionala och centrala Regional domarkonferens har genomförts i april i Skellefteå med 20-tal deltagare. Skyddskonferens har genomförts i Piteå. Vid den centrala regelkonferensen representerades ÖND av Lena Plym Forshell, Jessica Wallbing (bruks) och Cecilia Lundgren (lydnad). 10

11 Tävlingar DM har genomförts med Umeå BK som arrangör DM-mästare i Skydds blev Anders Bergström, Piteå med Lindjax Exit, Malinois DM-mästare i Spår blev Susanne Högdal Umeå med Somollis Skott, Border Collie I övriga DM grenar kunde ingen mästare koras enligt gällande statuter SM bruks och IPO arrangerades av Sörmlandsdistriktet på Nynäshamns IP Från ÖND var Karin Sejnell uttagen som domare och Fredrik Lundgren som reservfigurant skydds. Från ÖND deltog följande: placering inom parentes Skyddshundsgruppen: Anna-Karin Nilsson, Piteå (15) Spårhundsgruppen: Susanne Högdahl, Umeå (bröt) och Lisa Edvardsson, Umeå (bröt) IPO: Magnus Englund, Umeå (3) Lydnads SM arrangerades av Mellannorrlands distrikt i Sollefteå Från ÖND vad Cecilia Lundgren uttagen som domare. Från ÖND deltog följande: placering inom parentes. Mona Andersson Lycksele (26) Nina Näslund Malå (38) Eva Andersson Umeå (43) Måluppföljning Mål 1 Kommunikation och information Vi har tagit fram mallar för inbjudan och anmälan till utbildning Inga verksamhetsmöten har hållits i distriktet Vi har tagit upp etiska och värdegrundsfrågor vid funktionärsutbildningarna. Mål 2 Ekonomi i balans. Uppföljningen av ekonomin har ej gått att genomföra på ett bra sätt då vi ej fått ekonomiska rapporter. I övrigt har målen uppnåtts. Hundägarutbildningssektorn Sammansättning HUS sektorn har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Carina Josefsson Annika Lindström Möten Sektorn har haft möten och mejlkontakt löpande under verksamhetsåret. 11

12 Utbildning Sektorn har stöttat lokalklubbarna i deras utbildningsverksamhet. Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Åsele BK: 7 nya instruktörer Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Åbyn-Byske BK: 11 nya instruktörer. Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Vännäs. Specialkurs sök erbjuden men ej genomförd då deltagarantalet blev för litet. Rallylydnadsgruppen Sammansättning Rallygruppen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Iren Olofsson Möten Kontakt med styrelsen har hållits via mejl. Aktiviteter Under året var en enda aktivitet inplanerad, Rallydomarutbildning. Intresset var svagt så utbildningen lades till framtiden. En intresserad erbjöds att åka på utbildning arrangerad av annat distrikt men pga flytt blev detta ej aktuellt. I övrigt har ansvarig varit ett stöd för lokalklubbar i deras ambition att utbilda funktionärer. Dels hållit i utbildningen eller hjälpt till med arrangemanget men i huvudsak ansvarat för registrering i SBKtavling skett. Också åkt till klubbar för att informera och inspirera fler klubbar till att ha kurser i Rallylydnad. Rallylydnadens egen sida på hemsidan har blivit omstrukturerad och arbetet fortsätter med att lägga ut aktuell information. Utbildning Inom distriktet har 7 tävlingssekreterare och 9 skrivare utbildats under året. Tävling 2 deltagare från distriktet deltog i SM Rallylydnad 2014 i Sundsvall. Eva Andersson Umeå BK med pumin Maktez Mrokk Okk som kom på en fjärde plats. Iren Olofsson Nordmalings BHK med tollaren Duck Tail s Tjalssa av Collin Antal tävlingsdagar under 2014 har varit 25 dagar: Totalt antal startande är 1164 st. Antal ansökta klasser: NKL 22 st, FKL 22 st, AKL 20 st samt MKL 14 st. Klubbar som genomfört tävlingarna är Kalix LKK 4 st., Bodens HU 4 st., Piteå BHK 3st, Umeå HU 2st, Åbyn-Byske BHK 2 st., Umeå BHK 4 st. samt Nordmalings BHK 4 st. Kvalitén på tävlande har varit god. Klass Antal startande Antal kvalificerande lopp Procent 12

13 NKL ,50 % kval. FKL ,70 % kval. AKL % kval. MKL ,80 % kval. Utvärdering I övrigt fortsätter arbetet att utöka antalet personer i sektorn för att under kommande år kunna ha en mer aktiv sektor. Rasutvecklingssektorn Sammansättning Rus-sektor har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Elisabeth Malm Birgitta Fransson Camilla Karlsson Martina Östlund Möten Kontakt har hållits via mail och telefon. Utbildning ÖND-rus har under 2014 utbildat 15 nya figuranter enligt den nya utbildningsformen. 23 figuranter och 9 testledare har uppdaterats enligt nya direktiv. David Lundgren representerade distriktet vid Ras-Rus-konferensen i november. Aktiviteter Under 2014 har i ÖND:s lokalklubbars regi, 124 hundar av 33 olika raser beskrivits vid 19 MH. 40 hundar av 11 olika raser har gjort MT (7 tillfällen). Utställningar (?st) har genomförts. Tre exteriörbeskrivningar har hållits med 40 hundar. Utvärdering Den ekonomiska redovisningen av årets aktiviteter är inte klar. I verksamhetsplanen var tanken att det skulle vara 3 utbildningshelger av nya funktionärer under hösten. Vi mäktade bara med en helg (tyvärr eftersom det var 31 intresseanmälningar). Uppdatering av hemsidan är inte gjord. Verksamheten har fungerat hyfsat trots brist på deltagare i sektorn. Det som inte fungerat är den ekonomiska redovisningen. 13

14 Tjänstehundsektorn FM Sammansättning Tjänstehundsektorn har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Greta Sköld sekreterare Carola Nordlund, ledamot Björn Järverud, ledamot och visionär Johan Lindahl, webbansvarig Peder Nimrodsson, som tagit time-out fr.o.m. hösten 2014 Möten Under 2014 har sektorn endast haft två fysiska möten, några telefonmöten och kontakt via mail. I början av året gjordes uppdelningen att Björn Järverud och Greta Sköld skulle engagera sig i arrangemanget av Försvarsmaktsmästerskapen FMM-14, och Johan Lindahl samt Carola Nordlund driva annan utbildning och pilotprojekt. Utbildning/genomförda uppdrag KU hundbefäl vinter Pilotutbildning hundförare hemvärn Ungdomsläger 3 patrullhundskurser fördelade på Gällivare, Luleå, Skellefteå där Skellefteåkursen var försökskurs. Totalt 16 ekipage startade kurs, 14 till prov och 11 godkända. De tre ekipagen som är kvar är alla aktuella för att gå upp för prov på nytt. Alla har genomfört GU-F, 2 är redan i förbandet. Varken provledarutbildning eller kontrollantutbildning arrangerades i distriktet under 2014 på grund av uteblivet uppdrag. Tävling Luleå arrangerade DM för tjänstehundar, och sektorn arrangerade sedan det stora mästerskapet i Boden. FMM-14 (Försvarsmaktsmästerskapen för patrullhundar) med 30 deltagare från hela landet. Kalix arrangerade en tävling i bruksprov patrull. Utvärdering Gällande genomförda aktiviteter kan sektorn konstatera och att det som legat planerat i stort är genomfört. Det som vi behöver lägga fokus på är information ut till klubbarna och som ett led i det en uppstart av hemsidan. Uppdragen från centrala SBK är uppfyllda, avseende rekrytering har sektorn arrangerat både uppvisningar samt informationskvällar och medverkat i media för att sprida mer information om brukshundklubben, ÖND samt tjänstehund i synnerhet. 14

15 Målet att ha tjänstehundar från distriktet som deltar i SM för brukshundar har uppfyllts både 2013 samt Målet att locka fler ungdomar till att bli intresserade av tjänstehund har uppnåtts tack vare prova-på lägret under höstlovet. Tåmegruppen Lägerledningen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Per Olov Eriksson, Skellefteå Lena Plym Forshell, Skellefteå Karin Sejnell, Skellefteå Maude Sjölin, Skellefteå Möten Gruppen har haft 2protokollförda möten, ett telefonmöte samt ett antal planeringsmöten. Utbildning Lägret genomfördes med 2 sökgrupper, 4 spårgrupper, 1 skyddsgrupp samt 2 lydnadsgrupper. Totalt deltog 49 elever samt 1 lärare som var 2013 års lotterivinnare. Av dessa kom 34 st, 69 %, från distriktet vad det 75 % från distriktet. Utvärdering av lägret: Samtliga lärare lämnade utvärdering samt ca 85 % av eleverna. Där framgår det att man överlag var väldigt nöjd med lägret och lärarna. Utvärdering av målen Mål 1 - ökad kompetens hos våra funktionärer. Delvis uppfyllt, vi har genomfört en föreläsningskväll. Vi har inte upplyst lokalklubbarna om at de kan skicka funktionärer och bekosta deras deltagande. Mål 2 - Ekonomi i balans Målet uppfyllt. 15

16 Ungdomsgruppen Sammankallande: Charlotta Oskarsson Madelen Seger Amanda Backefalk Elin Strömbäck Möten Ungdomsgruppen har under 2014 haft fyra möten, samtliga via en chattfunktion på internet. Utbildning Vi har genomfört det planerade Brukslägret (spår) den Juli på Luleå Bhk med gott resultat. Det var endast 6 deltagare; vi hade väntat oss fler men lyckades ändå få budgeten att hålla! Vi hade två instruktörer. I spår hade vi Victoria Lindahl från Luleå Brukshundsklubb och i lydnad hade vi Jenny Bergström. Utvärdering 1. Kommunikation och information Kommunikationen med medlemmarna har främst skett via sociala medier, det är där vi känner att vi når ut till vår målgrupp. Målen har inte uppnåtts då vi inte hittat ett bra sätt att få kontakt med eller skapa en kommunikation med ungdomarna. 2. Ökad kompetens och kvalitet i distriktet Målet har uppnåtts då det planerade brukslägret genomfördes. 3. En ekonomi i balans Målet har uppnåtts då vi höll den budget vi satt samt har lämnat in kvitton och kommunicerat så gott vi kunnat med kassören. 16

17 Mål 2015 Distriktet för Övre Norrland Under de senaste åren har distriktsstyrelsen beslutat sig för att göra en riktad satsning varje år. Vi har satsat på fortbildning av allmänlydnadsinstruktörer 2012 och organisation satsade distriktsstyrelsen på att utbilda regionala funktionärer ligger vår satsning på kommunikationen mellan distrikt och lokalklubbar, samt på utbildning av styrelsefunktionärer. Mål 1. Kommunikation och information»fastställa rutiner för kommunikation. Nytta: Det blir en konstans i informationsflödet, alla vet var man ska vända sig för att få den information man vill ha. Genom att: I samband med utskicket av mötesprotokollet informeras lokalklubbarna kortfattat om dess innehåll. Start/mål: Mätbarhet: Enkät Genomförs av: Distriktsstyrelsen»Skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation. Nytta: Vi kan ta hjälp av varandra och behöver inte uppfinna hjulet igen. Genom att: Se över vår organisationsmodell, möjliggöra för sektorerna att träffa varandra under våra ordinarie konferenshelger. Start/mål: Mätbarhet: Deltagarantal. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer och grupper.»förebygga konflikter och utveckla värdegrunds frågor. Genom att: Vid våra utbildningar diskuteras SBK:s policy. Genomföra styrelseutbildning för lokalklubbar, med vår stadga som grund. Start/mål: Mätbarhet: Enkäter och utvärdering av utbildning. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer, grupper och vårt studieförbund, Studiefrämjandet. Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. 17

18 Nytta: Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån bland våra auktoriserade funktionärer. Fortbildning hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar. Genom att: Distriktet ska möjliggöra utbildningstillfällen inom våra verksamhetsområden och på flera nivåer inom respektive utbildningskedja. Start/mål: Mätbarhet: Utbildningar ska genomföras med sådan kvalitet att 75 % av deltagarna blir auktoriserade. Genomförs av: Distriktets sektorer. Mål 3. Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet ska distriktet redovisa budgeterat resultat. Nytta: Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda sina medlemmar utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Genom att: Nogsamt planera för långsiktiga verksamhetsmål och noggrant överväga ekonomiska beslut samt följa planerad budget. Involvera förtroendevalda revisorer fortlöpande under året med adekvata handlingar. Mätbarhet: Planerad verksamhet genomförs som budgeterat. Förutom den kontroll som genomförs av årsmötet och av årsmötet valda revisorer, så ska distriktsstyrelsen följa upp budgeterad verksamhet på så väl detalj- som på helhetsnivå. Genomförs av: Styrelsen, sektorer, grupper och revisorer. Mål 4. Målstyrning ska vara implementerat hos lokalklubbarna. Nytta: För att lokalklubbarna ska följa SBK:s stadga samt för att utveckla lokalklubbarnas verksamhet. Genom att: Ge fortsatt stöttning och handledning. Mätbarhet: Begära in lokalklubbarnas årsmöteshandlingar. Start/mål: 2015 till 2016 Genomförs av: Styrelsen Mål 5. Genomlysa organisationsstrukturen. Nytta: Hitta bättre arbetssätt inom distriktsorganisationen Genom att: Undersöka konsekvensen av organisationsförändringar. Mätbarhet: Dialog med sektorer. Start/mål: 2015 till 2017 Genomförs av: Distriktsstyrelsen 18

19 Bruks och lydnadsgruppen Mål 1. Kommunikation och information Dessa mål ska uppnås genom att: Skicka ut två infoblad, ett på våren och ett på hösten till lokalklubbar och distriktsfunktionärer. Mätbarhet: Enkät tillsammans med distriktsstyrelsen Mål 2. Ökad kompetens hos våra funktionärer och... Dessa mål ska uppnås genom att: Genomföra funktionärsutbildningar av absoluta toppklass inom tävlingsområdet. Mätbarhet: Deltagarna svarar på utvärdering. 100 % av de som genomfört utbildningarna ska bli auktoriserade. Mål 3. En ekonomi i balans. Detta mål ska uppnås genom att: Vi kontinuerligt följer upp vår ekonomi. Att vi är kontrollerar vilken budget vi satt på ett arrangemang innan vi startar upp det. Att vi alltid redovisar våra utgifter och inkomster så som kassören vill. Hundägarutbildning Mål 1. Kommunikation och information Dessa mål ska uppnås genom att: Ta fram mallar för inbjudan till utbildning samt för anmälan till utbildning. Delta i samtliga verksamhetsmöten i distriktet. Vid varje funktionärsutbildning ska vi ta upp etiska och värdegrundsfrågor. Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. Dessa mål ska uppnås genom att: Genomföra utbildningar av god kvalitet. Fördjupade kunskapen inom sektorn genom deltagande vid central konferens. 19

20 Utvärdering av våra utbildningar för att själva utvecklas och förbättras. Vi i gruppen har kontinuerliga möten under verksamhetsåret för att kunna genomföra utbildningarna. Stötta lokalklubbarna i deras utbildningsverksamhet. Mål 3. En ekonomi i balans. Detta mål ska uppnås genom att: Vi kontinuerligt följer upp vår ekonomi. Att vi är kontrollerar vilken budget vi satt på ett arrangemang innan vi startar upp det. Att vi alltid redovisar våra utgifter och inkomster så som kassören vill. Rallylydnadsgruppen Rallylydnadsgruppen har beslutat sig för en riktad satsning under att utbilda regionala funktionärer som behövs för att utveckla rallylydnadsverksamheten inom distriktet. Att under jobba för att ALLA lokalklubbar inom distriktet ska kunna erbjuda sina medlemmar möjligheten att träna och tävla rallylydnad kommer satsningen att bilda en grupp inom ÖND att fortskrida. Gruppen ska aktivt arbeta för att utveckla och stötta rallylydnadsverksamheten ute i lokalklubbarna samt på distrikts och centralnivå hålla sig a jour över aktuell information. Arbeta för att en domarutbildning samt en instruktörsutbildning sker senast under Mål 1. Kommunikation och information»fastställa rutiner för kommunikation. Nytta: Det blir en konstans i informationsflödet, alla vet var man ska vända sig för att få den information man vill ha. Genom att: Hålla webbsidan med aktuell information som klubbarna behöver för att bedriva verksamhet gällande rallylydnad. Mot styrelsen skall information ske fortlöpande rörande gruppens verksamhet. Start/mål: Mätbarhet: Enkät, obligatorisk rapport till varje styrelsemöte. Genomförs av: Rallygruppen»Skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation. Nytta: Vi kan ta hjälp av varandra och behöver inte uppfinna hjulet igen. 20

21 Genom att: Delta vid den årliga sektorkonferensen med aktuellt program efter önskemål från medlemmarna. Start/mål: Mätbarhet: Genomförs av: Rallygruppen»Förebygga konflikter och utveckla värdegrunds frågor. Genom att: Vid våra utbildningar diskuteras SBK:s policy. Hålla funktionärsutbildningar enligt gällande kursplaner där funktionärens roll/ansvar diskuteras. Start/mål: Mätbarhet: Enkäter och utvärdering av utbildning. Genomförs av: Rallygruppen Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. Nytta: Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån i våra funktionärsled. Fortbildning hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar. Genom att: Rallygruppen skall erbjuda utbildningar efter lokalklubbarnas behov. Stötta klubbar som arrangerar utbildningar med råd och tips. Erbjuda möjligheter till vidareutveckling och uppdatering av funktionärsrollerna. Start/mål: De utbildningar som påbörjas efter 1 april 2015 och avslutas före 28 februari 2016 ska genomföras med sådan kvalitet att 75 % av deltagarna blir auktoriserade. Genomför av: Rallygruppen Mål 3. Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet ska distriktet redovisa ett resultat enligt budget. Nytta: Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda sina medlemmar utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Genom att: Rallygruppen noggrant planerar och genomför utbildningar efter den budget man planerat. Har en dialog med kassör för att försäkra sig att budget hålls. Mätbarhet: Planerad verksamhet genomförs som budgeterat. Genomförs av: Rallygruppen. 21

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Årsmöte -02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Mötets öppnande Ordförande Lena Weiffert hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se 1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 2 Verksamhetsberättelse 2010 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Webbupplaga Översikt Året har ur många synvinklar varit positivt för Svenska Brukshundklubben och även för hundägandet i stort i Sverige. Medlemsutvecklingen

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer