Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang"

Transkript

1 Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning vid fullmäktige, verksamhetsberättelse för 2014, verksamhetsmål för 2015, resultat- och balansräkning för 2014, budget för 2015, valberedningens förslag. Anna Junlén [ ] 1

2 Innehållsförteckning Ombud s 3 Förslag dagordning årsmöte 2015 s 4 Verksamhetsberättelser s 5 Styrelsen s 5 Sektorer/grupper Bruks och lydnadsgruppen s 10 Hundägarutbildningssektorn s 11 Rallylydnadsgruppen s 12 Rasutvecklingssektorn s 13 Tjänstehundssektorn s 14 Tåmegruppen s 15 Ungdomsgruppen s 16 Verksamhetsmål s 17 Styrelsen s 17 Sektorer/grupper Bruks och lydnadsgruppen s 19 Hundägarutbildningssektorn s 19 Rallylydnadsgruppen s 20 Rasutvecklingssektorn s 22 Tjänstehundssektorn s 22 Tåmegruppen s 23 Ungdomsgruppen s 24 Styrelsens slutord s 25 Medlemsstatistik Bilaga 1 Sammanställning av behovsanalys Bilaga 2 Resultat och balansräkning för 2014 Bilaga 3 Budget för 2015 Bilaga 4 Valberedningens förslag Bilaga 5 Revisionsberättelse Bilaga 6 2

3 Röstfördelning vid 2015 års Distriktsfullmäktige Antal röster Antal röster BRUKSHUNDKLUBBAR Arjeplog BK 2 Åbyn/Byske BK 2 Arvidsjaur BHK 2 Åsele BHK 2 BHK Malmen 2 Älvsbyn BHK 2 Boden BK 2 Överkalix BK 2 Haparanda BK 2 Holmsund BK 2 Jokkmokk BHK 2 Kalix BK 2 Kiruna BK 2 Lappmarken BK 2 Luleå BK 5 Lycksele BHK 2 Malå BK 2 Nordmaling BHK 2 Norsjö BK 2 Piteå BK 4 Skellefteå BK 5 Sorsele BHK 2 Storuman BK 2 Umeå BHK 7 Vilhelmina BHK 2 Vännäs BHK 2 3

4 Förslagen föredragningsordning till fullmäktige 2015 för SBK. 1. Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro - och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans - och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans - och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: a. mål b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår och d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt Val av valberedning enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt 12. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 4

5 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Sammansättning I distriktsstyrelsen har från och med årsmötet den 2 mars 2014 ingått följande ledamöter: Styrelse för ÖND t.o.m Ordförande Sekreterare Kassör Vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Styrelse för ÖND fr.o.m Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarieledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Maud Sjölin Anna Junlén Angelica Ingesson Elin Strömbäck Per-Olov Eriksson Charlotta Oskarsson Madelen Seger Anita Skoog Ida Jonasson Elin Strömbäck Maud Sjölin Per-Olov Eriksson Charlotta Oskarsson Madelen Seger Anna Junlén Anita Skoog Ida Jonasson Revisorer Ordinarie revisorer Suppleanter Susanne Eriksson Rune Berglund Carola Nilsson Ingela Petterson Sektor och kommittéansvariga Hundägarutbildningssektorn Rasutvecklingssektorn Tjänstehundssektorn Bruks och Lydnadsgruppen Tåmegruppen Ungdomsgruppen Valberedning Carina Josefsson Elisabeth Malm Greta Sköld Karin Sejnell PO Eriksson Charlotta Oskarsson Maria Åström 5

6 Styrelsen för Övre Norrlands Distrikt av Svenska Brukshundklubben avger härmed sin utvärdering av verksamheten Allmän översikt I år har vi fortsatt arbetet med att hitta strukturer för vår organisation, det är en pågående process som ska vara klar 2014 i enlighet med förbundsstyrelsens beslut. Under 2014 har styrelsen på grund av yttre omständigheter på valberedningens inrådan strukturerats om. Kassören valde att avgå och sekreteraren att byta roll. Valberedningen i samråd med revisorerna rekommenderade kvarvarande ledamöter en förvaltande funktion fram till fullmäktige Detta innebar att de planerade konferenserna uteblivit under verksamhetsåret. I målstyrningens anda utvärderar vi alltid våra genomförda verksamheter och försöker göra våra stora möten och konferenser bättre och bättre. Det är viktigt för oss att lokalklubbarna får ut så mycket som möjligt av de möteshelger vi arrangerar. Vårt stora arrangemang har under 2014 lockat många deltagare. Fullmäktige 2014 hölls på Pite Havsbad och konferensanläggning och lockade 23 delegater och 10 gäster, var av fyra stycken från Skellefteå HU. Detta var det första fullmäktige utan HU delegater. Under fullmäktigehelgen genomfördes en stadgeutbildning med Ola Folkesson från stadgegruppen i SBK. Organisation/Möten Medlemsutveckling 2014 Den 31 december 2015 hade antalet medlemmar i vårt distrikt ökat med 255 medlemmar, kan vi vara på väg att bryta en negativ trend? Som det ser ut är det många av våra klubbar som tagit rekryteringsarbetet på allvar, vilket vi från distriktsstyrelsen är mycket glada över. Norrbotten har ökat med 114 medlemmar och Västerbotten har ökat med 141 medlemmar. Luleå BK är den klubb vars medlemsutveckling varit mest positiv under 2014 de har ökat med 115 medlemmar. Antalet brukshundklubbar inom distriktet var vid årets slut 26 stycken. För mer specifik medlemsstatistik statistik se bilaga 1. Distriktsfullmäktige 2014 Distriktsfullmäktige hölls den 1-2 mars 2014 på konferensanläggningen Pite Havsbad. Antalet närvarande ombud var 23 stycken för SBK; Arjeplog, Kalix, Luleå, Norsjö, Piteå, Skellefteå, Umeå, Åbyn- Byske och Älvsbyn Sammanlagt var 45 deltagare närvarande, med distriktsstyrelse och gäster inräknade. 6

7 Styrelsemöten 2014 Distriktsstyrelsen har under 2014 avhållit sju protokollförda möten, var av ett var konstituerande och två VU möten. Centrala konferenser och uppdrag SBK:s Organisationskonferens den Scandic Star Sollentuna Hotell deltog Per Olov Eriksson, Anna Junlén, PO Wallmark, Monica Eriksson, Greta Sköld. Från SBK:s valberedning deltog Roffa Asplund. SBK:s regelkonferens representerades ÖND av Lena Plym Forshell, Jessica Wallbing (bruks) och Cecilia Lundgren (lydnad). Karin Sejnell deltog som konferensordförande (bruks). RAS/RUS konferens i Sollentuna deltog David Lundgren. SBK:s kongress Scandic Hotel Sollentuna deltog Anna Junlén, PO Eriksson, Maud Sjödin och Angelica Ingesson. PO Wallmark representerade Sfr, Roffa Asplund som sammankallande i SBK:s valberedning samt Karin Sejnell som kongressordförande. Distriktet har under året varit representerade i följande utskott och kommittéer; Kennelfullmäktige Karin Sejnell som representant för SBK Förbundsstyrelsen Johan Lindahl Utskottet för Organisation Föreningscoach Roffa Asplund Utskottet för Avel och hälsa Johan Lindahl Föreningskommitté SKK Maud Sjölin 7

8 Utvärdering I september 2014 gick distriktsstyrelsen över i en förvaltande position, vilket leder till att de uppsatta målen inte kan utvärderas i samma mån som tidigare år. Distriktsstyrelsen har förvaltat de dagliga funktionerna. Distriktsstyrelsens arbetsgrupper har dock arbetat vidare för att genomföra sina verksamhetsmål. Mål 1. Kommunikation och information»fastställa rutiner för kommunikation. Nytta: Det blir en konstans i informationsflödet, alla vet var man ska vända sig för att få den information man vill ha. Genom att: I varje protokoll tillföra en punkt information till lokalklubbarna. När protokoll går ut till sektorerna/grupperna finns det referenser till de paragrafer som berör dem i mejlet. Start/mål: Mätbarhet: Enkät Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer och grupper Status: Ej påbörjat»skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation. Nytta: Vi kan ta hjälp av varandra och behöver inte uppfinna hjulet igen. Genom att: Se över vår organisationsmodell, möjliggöra för sektorerna att träffa varandra under våra ordinarie konferenshelger. Start/mål: Mätbarhet: Deltagande från sektorer och grupper. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer och grupper. Status: Påbörjat»Förebygga konflikter och utveckla värdegrunds frågor. Genom att: Vid våra utbildningar diskuteras SBK:s policy. Genomföra styrelseutbildning för lokalklubbar, med vår stadga som grund. Start/mål: Mätbarhet: Enkäter och utvärdering av utbildning. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer, grupper och utbildare. Status: Ej påbörjat 8

9 Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. Nytta: Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån i våra funktionärsled. Fortbildning hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar. Genom att: Distriktet ska möjliggöra utbildningstillfällen inom våra verksamhetsområden och på flera nivåer inom respektive utbildningskedja. Start/mål: De utbildningar som påbörjas efter 1 april 2014 och avslutas före 28 februari 2015 ska genomföras med sådan kvalitet att 75 % av deltagarna blir auktoriserade. Genomförs av: Distrikt, sektorer, grupper och utbildare. Status: Fortgående arbete, för utvärdering se respektive sektor alternativt grupp. Mål 3. Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet ska distriktet redovisa ett resultat enligt budget. Nytta: Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda sina medlemmar utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Genom att: Nogsamt planera för långsiktiga verksamhetsmål och noggrant överväga ekonomiska beslut samt följa planerad budget. Mätbarhet: Planerad verksamhet genomförs som budgeterat. Förutom den kontroll som genomförs av årsmötet och av årsmötet valda revisorer, så ska distriktsstyrelsen följa upp budgeterad verksamhet på så väl detalj- som på helhetsnivå. Genomförs av: Styrelsen, sektorer och grupper. Status: Regelbunden kontroll. Mål 4. Målstyrning ska vara implementerat hos lokalklubbarna före 2014 års slut. Ett delmål är att få fler lokalklubbar att delta vid våra arrangerade utbildningar i området. Nytta: Vi hjälper lokalklubbarna att komma igång. Mätbarhet: Återknytning till lokalklubbarna. Genomförs av: Styrelsen Status: Målet ej uppnått. Summering distriktsstyrelsen 2014 har varit ett år där distriktsstyrelsen arbetat med att fastställa lokalklubbarnas behov av hjälp från distriktet. Detta har vi gjort genom att ta personlig kontakt med våra kontaktklubbar samt att vi skickade ut en enkät, som de allra flesta lokalklubbar svarat på. En sammanställning av behovsanalysen kan ni se i bilaga 2. Då styrelsen gått in i en förvaltande roll under 2014 har färdigställandet av behovsanalysen varit i fokus. 9

10 Arbetet kring hur vår organisation ska se ut fortskrider och sakta men säkert arbetar vi fram en modell som ska passa oss. Verksamhetskonferensen som genomfördes i slutet av 2013 var mycket lyckad och sektorerna uttryckte önskemål om att få fortsätta ha den här typen av konferens. Bruks och lydnadsgruppen Sammansättning Bruks- och Lydnadsgruppen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammansättning Karin Sejnell Jessica Wallbing Maria Åström Lena Plym Forshell Niklas Westerlund Cecilia Lundgren Pia Sävenberg Sammankallande, domaransvarig Västerbotten Domar- och licensansvarig Norrbotten Utbildningskordinator Utbildningskordinator Projekt Adjungerad i lydnadsprovsfrågor Licensansvarig Västerbotten och adjungerad i IPO frågor Möten Två protokollförda möten samt en oansenlig mängd planeringsmöten via telefon, FB och mail. Utbildning Tävlingsledarutbildning Bruks med 11 elever har genomförts under våren vid tre utbildningshelger med avslutande examination. Av dessa har 7 st genomfört sin praktiktjänstgöring och därmed blivit auktoriserade. Domarutbildning med 4 aspiranter har genomförts. Dessa har under sommaren bakdömt vid flertal tillfällen samt blivit godkända vid teoretiskt prov. Praktiskt prov blev inställt pga. sjukdom. Lydnadsdomarutbildning har genomförs med 3 aspiranter. 2 skyddsfiguranter, en har blivit auktoriserad samt 1 som har blivit återauktoriserad. 2 auktoriserade som tävlingsledare i lydnad. Konferenser; regionala och centrala Regional domarkonferens har genomförts i april i Skellefteå med 20-tal deltagare. Skyddskonferens har genomförts i Piteå. Vid den centrala regelkonferensen representerades ÖND av Lena Plym Forshell, Jessica Wallbing (bruks) och Cecilia Lundgren (lydnad). 10

11 Tävlingar DM har genomförts med Umeå BK som arrangör DM-mästare i Skydds blev Anders Bergström, Piteå med Lindjax Exit, Malinois DM-mästare i Spår blev Susanne Högdal Umeå med Somollis Skott, Border Collie I övriga DM grenar kunde ingen mästare koras enligt gällande statuter SM bruks och IPO arrangerades av Sörmlandsdistriktet på Nynäshamns IP Från ÖND var Karin Sejnell uttagen som domare och Fredrik Lundgren som reservfigurant skydds. Från ÖND deltog följande: placering inom parentes Skyddshundsgruppen: Anna-Karin Nilsson, Piteå (15) Spårhundsgruppen: Susanne Högdahl, Umeå (bröt) och Lisa Edvardsson, Umeå (bröt) IPO: Magnus Englund, Umeå (3) Lydnads SM arrangerades av Mellannorrlands distrikt i Sollefteå Från ÖND vad Cecilia Lundgren uttagen som domare. Från ÖND deltog följande: placering inom parentes. Mona Andersson Lycksele (26) Nina Näslund Malå (38) Eva Andersson Umeå (43) Måluppföljning Mål 1 Kommunikation och information Vi har tagit fram mallar för inbjudan och anmälan till utbildning Inga verksamhetsmöten har hållits i distriktet Vi har tagit upp etiska och värdegrundsfrågor vid funktionärsutbildningarna. Mål 2 Ekonomi i balans. Uppföljningen av ekonomin har ej gått att genomföra på ett bra sätt då vi ej fått ekonomiska rapporter. I övrigt har målen uppnåtts. Hundägarutbildningssektorn Sammansättning HUS sektorn har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Carina Josefsson Annika Lindström Möten Sektorn har haft möten och mejlkontakt löpande under verksamhetsåret. 11

12 Utbildning Sektorn har stöttat lokalklubbarna i deras utbildningsverksamhet. Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Åsele BK: 7 nya instruktörer Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Åbyn-Byske BK: 11 nya instruktörer. Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Vännäs. Specialkurs sök erbjuden men ej genomförd då deltagarantalet blev för litet. Rallylydnadsgruppen Sammansättning Rallygruppen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Iren Olofsson Möten Kontakt med styrelsen har hållits via mejl. Aktiviteter Under året var en enda aktivitet inplanerad, Rallydomarutbildning. Intresset var svagt så utbildningen lades till framtiden. En intresserad erbjöds att åka på utbildning arrangerad av annat distrikt men pga flytt blev detta ej aktuellt. I övrigt har ansvarig varit ett stöd för lokalklubbar i deras ambition att utbilda funktionärer. Dels hållit i utbildningen eller hjälpt till med arrangemanget men i huvudsak ansvarat för registrering i SBKtavling skett. Också åkt till klubbar för att informera och inspirera fler klubbar till att ha kurser i Rallylydnad. Rallylydnadens egen sida på hemsidan har blivit omstrukturerad och arbetet fortsätter med att lägga ut aktuell information. Utbildning Inom distriktet har 7 tävlingssekreterare och 9 skrivare utbildats under året. Tävling 2 deltagare från distriktet deltog i SM Rallylydnad 2014 i Sundsvall. Eva Andersson Umeå BK med pumin Maktez Mrokk Okk som kom på en fjärde plats. Iren Olofsson Nordmalings BHK med tollaren Duck Tail s Tjalssa av Collin Antal tävlingsdagar under 2014 har varit 25 dagar: Totalt antal startande är 1164 st. Antal ansökta klasser: NKL 22 st, FKL 22 st, AKL 20 st samt MKL 14 st. Klubbar som genomfört tävlingarna är Kalix LKK 4 st., Bodens HU 4 st., Piteå BHK 3st, Umeå HU 2st, Åbyn-Byske BHK 2 st., Umeå BHK 4 st. samt Nordmalings BHK 4 st. Kvalitén på tävlande har varit god. Klass Antal startande Antal kvalificerande lopp Procent 12

13 NKL ,50 % kval. FKL ,70 % kval. AKL % kval. MKL ,80 % kval. Utvärdering I övrigt fortsätter arbetet att utöka antalet personer i sektorn för att under kommande år kunna ha en mer aktiv sektor. Rasutvecklingssektorn Sammansättning Rus-sektor har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Elisabeth Malm Birgitta Fransson Camilla Karlsson Martina Östlund Möten Kontakt har hållits via mail och telefon. Utbildning ÖND-rus har under 2014 utbildat 15 nya figuranter enligt den nya utbildningsformen. 23 figuranter och 9 testledare har uppdaterats enligt nya direktiv. David Lundgren representerade distriktet vid Ras-Rus-konferensen i november. Aktiviteter Under 2014 har i ÖND:s lokalklubbars regi, 124 hundar av 33 olika raser beskrivits vid 19 MH. 40 hundar av 11 olika raser har gjort MT (7 tillfällen). Utställningar (?st) har genomförts. Tre exteriörbeskrivningar har hållits med 40 hundar. Utvärdering Den ekonomiska redovisningen av årets aktiviteter är inte klar. I verksamhetsplanen var tanken att det skulle vara 3 utbildningshelger av nya funktionärer under hösten. Vi mäktade bara med en helg (tyvärr eftersom det var 31 intresseanmälningar). Uppdatering av hemsidan är inte gjord. Verksamheten har fungerat hyfsat trots brist på deltagare i sektorn. Det som inte fungerat är den ekonomiska redovisningen. 13

14 Tjänstehundsektorn FM Sammansättning Tjänstehundsektorn har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Greta Sköld sekreterare Carola Nordlund, ledamot Björn Järverud, ledamot och visionär Johan Lindahl, webbansvarig Peder Nimrodsson, som tagit time-out fr.o.m. hösten 2014 Möten Under 2014 har sektorn endast haft två fysiska möten, några telefonmöten och kontakt via mail. I början av året gjordes uppdelningen att Björn Järverud och Greta Sköld skulle engagera sig i arrangemanget av Försvarsmaktsmästerskapen FMM-14, och Johan Lindahl samt Carola Nordlund driva annan utbildning och pilotprojekt. Utbildning/genomförda uppdrag KU hundbefäl vinter Pilotutbildning hundförare hemvärn Ungdomsläger 3 patrullhundskurser fördelade på Gällivare, Luleå, Skellefteå där Skellefteåkursen var försökskurs. Totalt 16 ekipage startade kurs, 14 till prov och 11 godkända. De tre ekipagen som är kvar är alla aktuella för att gå upp för prov på nytt. Alla har genomfört GU-F, 2 är redan i förbandet. Varken provledarutbildning eller kontrollantutbildning arrangerades i distriktet under 2014 på grund av uteblivet uppdrag. Tävling Luleå arrangerade DM för tjänstehundar, och sektorn arrangerade sedan det stora mästerskapet i Boden. FMM-14 (Försvarsmaktsmästerskapen för patrullhundar) med 30 deltagare från hela landet. Kalix arrangerade en tävling i bruksprov patrull. Utvärdering Gällande genomförda aktiviteter kan sektorn konstatera och att det som legat planerat i stort är genomfört. Det som vi behöver lägga fokus på är information ut till klubbarna och som ett led i det en uppstart av hemsidan. Uppdragen från centrala SBK är uppfyllda, avseende rekrytering har sektorn arrangerat både uppvisningar samt informationskvällar och medverkat i media för att sprida mer information om brukshundklubben, ÖND samt tjänstehund i synnerhet. 14

15 Målet att ha tjänstehundar från distriktet som deltar i SM för brukshundar har uppfyllts både 2013 samt Målet att locka fler ungdomar till att bli intresserade av tjänstehund har uppnåtts tack vare prova-på lägret under höstlovet. Tåmegruppen Lägerledningen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sammankallande: Per Olov Eriksson, Skellefteå Lena Plym Forshell, Skellefteå Karin Sejnell, Skellefteå Maude Sjölin, Skellefteå Möten Gruppen har haft 2protokollförda möten, ett telefonmöte samt ett antal planeringsmöten. Utbildning Lägret genomfördes med 2 sökgrupper, 4 spårgrupper, 1 skyddsgrupp samt 2 lydnadsgrupper. Totalt deltog 49 elever samt 1 lärare som var 2013 års lotterivinnare. Av dessa kom 34 st, 69 %, från distriktet vad det 75 % från distriktet. Utvärdering av lägret: Samtliga lärare lämnade utvärdering samt ca 85 % av eleverna. Där framgår det att man överlag var väldigt nöjd med lägret och lärarna. Utvärdering av målen Mål 1 - ökad kompetens hos våra funktionärer. Delvis uppfyllt, vi har genomfört en föreläsningskväll. Vi har inte upplyst lokalklubbarna om at de kan skicka funktionärer och bekosta deras deltagande. Mål 2 - Ekonomi i balans Målet uppfyllt. 15

16 Ungdomsgruppen Sammankallande: Charlotta Oskarsson Madelen Seger Amanda Backefalk Elin Strömbäck Möten Ungdomsgruppen har under 2014 haft fyra möten, samtliga via en chattfunktion på internet. Utbildning Vi har genomfört det planerade Brukslägret (spår) den Juli på Luleå Bhk med gott resultat. Det var endast 6 deltagare; vi hade väntat oss fler men lyckades ändå få budgeten att hålla! Vi hade två instruktörer. I spår hade vi Victoria Lindahl från Luleå Brukshundsklubb och i lydnad hade vi Jenny Bergström. Utvärdering 1. Kommunikation och information Kommunikationen med medlemmarna har främst skett via sociala medier, det är där vi känner att vi når ut till vår målgrupp. Målen har inte uppnåtts då vi inte hittat ett bra sätt att få kontakt med eller skapa en kommunikation med ungdomarna. 2. Ökad kompetens och kvalitet i distriktet Målet har uppnåtts då det planerade brukslägret genomfördes. 3. En ekonomi i balans Målet har uppnåtts då vi höll den budget vi satt samt har lämnat in kvitton och kommunicerat så gott vi kunnat med kassören. 16

17 Mål 2015 Distriktet för Övre Norrland Under de senaste åren har distriktsstyrelsen beslutat sig för att göra en riktad satsning varje år. Vi har satsat på fortbildning av allmänlydnadsinstruktörer 2012 och organisation satsade distriktsstyrelsen på att utbilda regionala funktionärer ligger vår satsning på kommunikationen mellan distrikt och lokalklubbar, samt på utbildning av styrelsefunktionärer. Mål 1. Kommunikation och information»fastställa rutiner för kommunikation. Nytta: Det blir en konstans i informationsflödet, alla vet var man ska vända sig för att få den information man vill ha. Genom att: I samband med utskicket av mötesprotokollet informeras lokalklubbarna kortfattat om dess innehåll. Start/mål: Mätbarhet: Enkät Genomförs av: Distriktsstyrelsen»Skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation. Nytta: Vi kan ta hjälp av varandra och behöver inte uppfinna hjulet igen. Genom att: Se över vår organisationsmodell, möjliggöra för sektorerna att träffa varandra under våra ordinarie konferenshelger. Start/mål: Mätbarhet: Deltagarantal. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer och grupper.»förebygga konflikter och utveckla värdegrunds frågor. Genom att: Vid våra utbildningar diskuteras SBK:s policy. Genomföra styrelseutbildning för lokalklubbar, med vår stadga som grund. Start/mål: Mätbarhet: Enkäter och utvärdering av utbildning. Genomförs av: Distriktsstyrelsen, sektorer, grupper och vårt studieförbund, Studiefrämjandet. Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. 17

18 Nytta: Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån bland våra auktoriserade funktionärer. Fortbildning hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar. Genom att: Distriktet ska möjliggöra utbildningstillfällen inom våra verksamhetsområden och på flera nivåer inom respektive utbildningskedja. Start/mål: Mätbarhet: Utbildningar ska genomföras med sådan kvalitet att 75 % av deltagarna blir auktoriserade. Genomförs av: Distriktets sektorer. Mål 3. Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet ska distriktet redovisa budgeterat resultat. Nytta: Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda sina medlemmar utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Genom att: Nogsamt planera för långsiktiga verksamhetsmål och noggrant överväga ekonomiska beslut samt följa planerad budget. Involvera förtroendevalda revisorer fortlöpande under året med adekvata handlingar. Mätbarhet: Planerad verksamhet genomförs som budgeterat. Förutom den kontroll som genomförs av årsmötet och av årsmötet valda revisorer, så ska distriktsstyrelsen följa upp budgeterad verksamhet på så väl detalj- som på helhetsnivå. Genomförs av: Styrelsen, sektorer, grupper och revisorer. Mål 4. Målstyrning ska vara implementerat hos lokalklubbarna. Nytta: För att lokalklubbarna ska följa SBK:s stadga samt för att utveckla lokalklubbarnas verksamhet. Genom att: Ge fortsatt stöttning och handledning. Mätbarhet: Begära in lokalklubbarnas årsmöteshandlingar. Start/mål: 2015 till 2016 Genomförs av: Styrelsen Mål 5. Genomlysa organisationsstrukturen. Nytta: Hitta bättre arbetssätt inom distriktsorganisationen Genom att: Undersöka konsekvensen av organisationsförändringar. Mätbarhet: Dialog med sektorer. Start/mål: 2015 till 2017 Genomförs av: Distriktsstyrelsen 18

19 Bruks och lydnadsgruppen Mål 1. Kommunikation och information Dessa mål ska uppnås genom att: Skicka ut två infoblad, ett på våren och ett på hösten till lokalklubbar och distriktsfunktionärer. Mätbarhet: Enkät tillsammans med distriktsstyrelsen Mål 2. Ökad kompetens hos våra funktionärer och... Dessa mål ska uppnås genom att: Genomföra funktionärsutbildningar av absoluta toppklass inom tävlingsområdet. Mätbarhet: Deltagarna svarar på utvärdering. 100 % av de som genomfört utbildningarna ska bli auktoriserade. Mål 3. En ekonomi i balans. Detta mål ska uppnås genom att: Vi kontinuerligt följer upp vår ekonomi. Att vi är kontrollerar vilken budget vi satt på ett arrangemang innan vi startar upp det. Att vi alltid redovisar våra utgifter och inkomster så som kassören vill. Hundägarutbildning Mål 1. Kommunikation och information Dessa mål ska uppnås genom att: Ta fram mallar för inbjudan till utbildning samt för anmälan till utbildning. Delta i samtliga verksamhetsmöten i distriktet. Vid varje funktionärsutbildning ska vi ta upp etiska och värdegrundsfrågor. Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. Dessa mål ska uppnås genom att: Genomföra utbildningar av god kvalitet. Fördjupade kunskapen inom sektorn genom deltagande vid central konferens. 19

20 Utvärdering av våra utbildningar för att själva utvecklas och förbättras. Vi i gruppen har kontinuerliga möten under verksamhetsåret för att kunna genomföra utbildningarna. Stötta lokalklubbarna i deras utbildningsverksamhet. Mål 3. En ekonomi i balans. Detta mål ska uppnås genom att: Vi kontinuerligt följer upp vår ekonomi. Att vi är kontrollerar vilken budget vi satt på ett arrangemang innan vi startar upp det. Att vi alltid redovisar våra utgifter och inkomster så som kassören vill. Rallylydnadsgruppen Rallylydnadsgruppen har beslutat sig för en riktad satsning under att utbilda regionala funktionärer som behövs för att utveckla rallylydnadsverksamheten inom distriktet. Att under jobba för att ALLA lokalklubbar inom distriktet ska kunna erbjuda sina medlemmar möjligheten att träna och tävla rallylydnad kommer satsningen att bilda en grupp inom ÖND att fortskrida. Gruppen ska aktivt arbeta för att utveckla och stötta rallylydnadsverksamheten ute i lokalklubbarna samt på distrikts och centralnivå hålla sig a jour över aktuell information. Arbeta för att en domarutbildning samt en instruktörsutbildning sker senast under Mål 1. Kommunikation och information»fastställa rutiner för kommunikation. Nytta: Det blir en konstans i informationsflödet, alla vet var man ska vända sig för att få den information man vill ha. Genom att: Hålla webbsidan med aktuell information som klubbarna behöver för att bedriva verksamhet gällande rallylydnad. Mot styrelsen skall information ske fortlöpande rörande gruppens verksamhet. Start/mål: Mätbarhet: Enkät, obligatorisk rapport till varje styrelsemöte. Genomförs av: Rallygruppen»Skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation. Nytta: Vi kan ta hjälp av varandra och behöver inte uppfinna hjulet igen. 20

21 Genom att: Delta vid den årliga sektorkonferensen med aktuellt program efter önskemål från medlemmarna. Start/mål: Mätbarhet: Genomförs av: Rallygruppen»Förebygga konflikter och utveckla värdegrunds frågor. Genom att: Vid våra utbildningar diskuteras SBK:s policy. Hålla funktionärsutbildningar enligt gällande kursplaner där funktionärens roll/ansvar diskuteras. Start/mål: Mätbarhet: Enkäter och utvärdering av utbildning. Genomförs av: Rallygruppen Mål 2. Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet. Nytta: Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån i våra funktionärsled. Fortbildning hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar. Genom att: Rallygruppen skall erbjuda utbildningar efter lokalklubbarnas behov. Stötta klubbar som arrangerar utbildningar med råd och tips. Erbjuda möjligheter till vidareutveckling och uppdatering av funktionärsrollerna. Start/mål: De utbildningar som påbörjas efter 1 april 2015 och avslutas före 28 februari 2016 ska genomföras med sådan kvalitet att 75 % av deltagarna blir auktoriserade. Genomför av: Rallygruppen Mål 3. Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet ska distriktet redovisa ett resultat enligt budget. Nytta: Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda sina medlemmar utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Genom att: Rallygruppen noggrant planerar och genomför utbildningar efter den budget man planerat. Har en dialog med kassör för att försäkra sig att budget hålls. Mätbarhet: Planerad verksamhet genomförs som budgeterat. Genomförs av: Rallygruppen. 21

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 2 Datum: 2011-03-03 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Cathrine Carlström Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Verkställande utskott Lars Carlborg, Anette Johansson och Monika Göransson har utgjort styrelsens verkställande utskott (VU).

Verkställande utskott Lars Carlborg, Anette Johansson och Monika Göransson har utgjort styrelsens verkställande utskott (VU). Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012, distriktets 58:e. Årsmötet för 2011 avhölls den 25 mars 2012

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, Karin Nilsson, Anders Ling, Patrik Steen (utom punkt 9, 10, 11 2, 12-14) samt Sonja Nilsson

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av mötesfunktionärer. 4 Föregående protokoll. 5 Inbjudningar, skrivelser och remisser

1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av mötesfunktionärer. 4 Föregående protokoll. 5 Inbjudningar, skrivelser och remisser PROTOKOLL, SVK/Västerbotten 1(5) Plats: Ansia, Lycksele, 14:00. Närvarande: Frånvarande: 1 Mötets öppnande Lennart Andersson, Svante Morén, Claes-Göran Nordlund, AnnChatrine Lindmark, Erik Lund, Anders

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer