Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare"

Transkript

1 Riktlinjer för användning enligt bestämmelsen för utläggare

2

3 Innehållsförteckning A B Inledning (gällande område, ändamål) Definitioner 1 Användning enligt bestämmelser... B 1 2 Vederbörlig användning... B 1 3 Användare... B 1 4 Sakkunnig person... B 1 C Användning enligt bestämmelser och användningsområden 1 Användning av utläggaren enligt bestämmelser... C Skador, brister... C Farozon... C Regler för vägkörning och användningsområde... C Farliga ställen... C Lutningar... C 1 2 Användning av tillsatsutrustning enligt bestämmelse... C Användning av tillsatsutrustning... C Anpassa tillsatsutrustning för utläggaren... C Fastsättning... C 2 3 Betjäning... C Nöd-stopp-knapp... C Systemberoende anordningar... C 2 D Informationer om utläggaren 1 Beskrivning av utläggare, utrustning och levererad tillsatsutrustning... D 1 2 Säkerhetsanordningar och varningsskyltar... D 1 3 Luftljud och vibration... D 1 4 Dimensioner... D 1 Inh_ Richtlinie.S I 1

4 E Förutsättningar för drift 1 Förarstol och förarståplats... E 1 2 Rättigheter, plikter och förhållningsorder för föraren... E 1 3 Förbud för användning av obehörig person... E 1 4 Personer i farozonen... E 1 5 Köra på offentliga vägar... E 2 6 Dagliga kontroller före utläggarens idrifttagning... E 2 7 Funktioner av inställningsbara delar och indikeringsinstrument... E Start... E Att beakta vid körning... E Siktförhållanden vid körning... E Bromsa... E 5 F Inbyggnad, underhåll och laddning av batterier 1 Underhållspersonal... F 1 2 Åtgärder för att förhindra bränder... F 1 3 Säkrad uppställning... F 1 4 Fastsättning av batteri... F 1 5 Skador på kabel... F 2 6 Underhåll av batteri... F 2 7 Laddning av batteri... F 2 G Tankning av utläggaren 1 Tillåtet bränsle... G 1 2 Tankning... G 1 H Hantering av skriduppvärmningssystemet 1 Transport... H 1 2 Säkring... H 1 3 Rengöring... H 1 4 Före idrifttagning... H 1 5 Arbetsraster... H 1 6 Underhåll... H 1 I Hantering av hydraulsystemet 1 Montering eller isärtagning av hydraulslangar... G 1 2 Arbeten med hydraulsystemet... G 1 3 Påbyggnads-, ombyggnads- och reservdelar... G 1 Inh_ Richtlinie.S I 2

5 J Transport, första idrifttagning och avställning för längre tid 1 Vikt och dimensioner... J 1 2 Transport och lastning... J 1 3 Montering av utläggaren och ev. tillsatsutrustning... J 1 4 Kontroll före första idrifttagning... J 1 5 Åtgärder vid längre stillastående och avfallshantering... J 2 K Underhåll och skötsel 1 Personalens utbildning och kvalifikationer för underhåll och skötsel... K 1 2 Typ och frekvens... K Intervaller för underhåll och inspektion... K Upprepade kontroller... K 1 3 Kvalitet och mängd av erforderliga driftmedel... K 1 4 Reservdelar... K 1 5 Underhållsarbeten som inte kräver särskild kvalifikation... K 2 6 Avfallshantering av fett, olja, batterier, smörjmedel, dieselbränsle... K 2 7 Särskilda åtgärder... K Åtgärder vid underhåll och reparation... K Rengöringsarbeten... K Arbeten med den elektriska utrustningen... K Säkerhetsanordningar... K Inställningsvärden... K 3 Inh_ Richtlinie.S I 3

6 L Ytterliggare säkerhetshänvisningar 1 Allmänna farliga situationer... L Fara för fastklämning!... L Fara för indragning!... L Fara för att ramla av!... L Fara för brännskador!... L Fara p.g.a. funktionsfel!... L Fara p.g.a. felmanöver!... L 1 2 Allmänna förhållningsorder... L Skyddsklädnad... L Renhet... L Delar... L Sikt... L Larm... L Arbetsområde... L Vibration... L Oavsiktlig igångsättning... L Uppställning... L Reparationer... L Ytterliggare info... L 3 3 Åtgärder i nödfall... L Principiellt... L Olycksfall... L Utströmmande skrid... L Utströmmande vätska... L Brand... L Kortslutning... L Tekniska störningar... L 4 4 Hänvisningar för drift... L 5 M Råd för utläggning 1 Om utläggningstjocklek... M 1 2 Utjämning... M 3 3 Början för avslutande kanter... M 3 4 Lägga asfalt över schakt... M 3 N O Servicekort för leverans Servicekort för nya kunder Inh_ Richtlinie.S I 4

7 A Inledning (gällande område, ändamål) Dessa regler är en del i driftanvisningen som bifogas till varje utläggare. De innehåller hänvisningar för användning av utläggaren enligt bestämmelser och avsett bruk, informationer gällande missbruk och möjliga risker, samt hänvisningar angående åtgärder. Varje egenmäktigt utförd förändring eller tillsats på utläggaren kan äventyra maskinens säkerhet och leder till att den gällande EG-konformitetsförklaringen blir ogiltig. A Richtlinie.S A 1

8

9 B Definitioner 1 Användning enligt bestämmelser Användningen för vilken utläggaren är avsedd, anges av DYNAPAC eller behörig importör. 2 Vederbörlig användning På vilket sätt utläggaren används. 3 Användare Fysisk eller juridisk person som själv använder utläggaren eller har i uppdrag att använda maskinen. I särskilda fall, t.ex. vid leasing eller uthyrning av utläggaren är den person användare som enligt gällande kontrakt mellan ägaren och användaren bär ansvaret för drift och säkerhet. 4 Sakkunnig person Som sakkunnig person räknas den person som har fackmässig utbildning och erfarenhet, som har tillräcklig kännedom och är bekant med gällande föreskrifter, riktlinjer för arbetsskydd och förebyggande av olyckor, likaväl som de allmänt erkända tekniska reglerna så att han/hon kan bedöma maskinens säkerhetstekniska tillstånd. Person med uppsiktsansvar: Personen har av användaren fått i uppdrag att undervisa föraren hur utläggaren vederbörligen ska användas enligt bestämmelser och ska se till att nödvändiga resp. regelbundna underhålls- och reparationsarbeten samt upprepade kontroller utförs, om inom företaget eller enligt kontrakt inga andra överenskommelser har träffats. B Richtlinie.S B 1

10

11 C Användning enligt bestämmelser och användningsområden 1 Användning av utläggaren enligt bestämmelser Utläggaren få bara användas för utläggning av material, vält- resp magerbetong, spårlagd makadam och obundna mineralblandningar för stenläggningsunderlag. Om utläggaren ska användas på annat sätt ska innan dess DYNAPAC och givetvis den behöriga myndigheten ge tillstånd för att undvika risker och skador. 1.1 Skador, brister Skador eller brister på utläggaren eller tillsatsutrustning ska omedelbart anmälas för uppsiktspersonalen. Utläggare och tillsatsutrustning som inte är driftsäker får inte komma till användning innan de är i vederbörlig ordning. Säkerhetsanordningar och -omkopplare får inte tas bort eller göras overksamma. Fast inställda värden får bara ändras med tillstånd från DYNAPAC. 1.2 Farozon I utläggarens farozon får det förutom föraren i normal förarposition inte uppehålla sig andra personer. Farozon är det område där personer utsätts för fara p.g.a. utläggarens rörelser med tillsatsutrustning. 1.3 Regler för vägkörning och användningsområde Det får bara köras på vägar som har för bearbetning frigivits av användaren eller dess representant. Dessa vägar måste vara fria från hinder. 1.4 Farliga ställen Farliga ställen måste markeras med skyltar som är brukliga i offentlig trafik och ev. med extra varningsskyltar. 1.5 Lutningar Stigningar eller lutningar, som utläggaren ska köras på, får inte överstiga de värden som DYNAPAC rekommenderat. C Richtlinie.S C 1

12 2 Användning av tillsatsutrustning enligt bestämmelser 2.1 Användning av tillsatsutrustning Tillsatsutrustning får bara användas enligt bestämmelser, som det beskrivs i driftanvisningen. Föraren måste vara undervisad i hantering av tillsatsutrustning. 2.2 Anpassa tillsatsutrustning för utläggaren Om inte tillsatsutrustning levereras av DYNAPAC måste DYNAPAC s och tillverkarens riktlinjer följas. 2.3 Fastsättning Fastsättningen av tillsatsutrustning ska utföras enligt tillverkarens instruktioner. Vid varje montage ska före idrifttagning funktionen av tillsatsutrustning kontrolleras. 3 Betjäning 3.1 Nöd-stopp-knapp Aktivering av nöd-stopp-knappen (t.ex. när en person går in i farozonen, föraren tappar kontrollen, etc.) har till följd att motor, drift och styrning stängs av och att utläggaren bromsas till stillastående. Före återidrifttagning ska orsaken till fel fastställas och åtgärdas. Återidrifttagningen ska ske enligt driftanvisningen. 3.2 Systemberoende anordningar Systemberoende anordningar måste överensstämma med DYNAPAC. Säkerhetsanordningarna som hör ihop med utläggaren måste kontrolleras regelbundet. C Richtlinie.S C 2

13 D Informationer om utläggaren 1 Beskrivning av utläggare, utrustning och levererad tillsatsutrustning Beskrivning av utläggaren och dess tillsatsutrustning finns i motsvarande driftanvisning. 2 Säkerhetsanordningar och varningsskyltar Alla i driftanvisningen beskrivna säkerhetsanordningar ska vederbörligen användas, varningsskyltar och varningshänvisningar ska beaktas. 3 Luftljud och vibration Uppgifterna om buller i driftanvisningen togs fram enligt utkast från ENV frånmars 1997 och ISO Angivna bullervärden för utläggaren kan dock inte användas för framtagning av bulleremission på arbetsplatsen enligt riktlinjen 86/188/EWG (daglig personlig bullerbelastning). De ska, om det behövs, tas fram på arbetsplatsen under den där förekommande aktuella påverkan (ytterliggare ljudkällor, särskilda omständigheter, ljudreflexioner). Hel-kropp-vibrationer: Vid användning enligt bestämmelser överskrids inte framtagna effektivvärden för acceleration vid förarstolen av 0,5 m/s 2 enligt utkast från pren Hand-arm-vibrationer: Vid användning enligt bestämmelser överskrids inte framtagna effektivvärden för acceleration a hw =2,5 m/s 2 enligt utkast från pren Dessa uppgifter är karakteristikan för utläggaren under definierade omständigheter. Förarens personliga vibrationsbelastning under en arbetsdag ska, om det behövs, utforskas på den konkreta arbetsplatsen, för att kunna ta hänsyn till alla andra påverkningar som körsträckan, arbetsintensitet osv. 4 Dimensioner De angivna mätningarna är absoluta för att garantera säker manövrering. Regler i olika länder ska följas. D Richtlinie.S D 1

14

15 E Förutsättningar för drift 1 Förarstol och förarståplats Utläggare med förarstol eller förarståplats får bara köras av lämpliga personer som är fyllda 18 år och har utbildats till att föra maskinen. Användaren eller behörig person ska ha intygat att föraren har förmåga att köra och hantera maskinen och han/hon ska uttryckligen ha fått i uppdrag att föra den. Utöver det behövs särskild kännedom om manövrering av utläggaren. 2 Rättigheter, plikter och förhållningsorder för föraren Föraren av utläggaren måste vara informerad om sina rättigheter och plikter. Föraren måste beviljas erforderliga rättigheter. Föraren ska bära skyddsklädnad som motsvarar arbetsomständigheterna. Föraren måste känna till driftanvisningen och den ska alltid vara tillgänglig för honom/henne. Användaren ska säkerställa att föraren förstår alla säkerhetsinformationer. 3 Förbud för användning av obehörig person Föraren är under arbetstiden ansvarig för utläggaren. Han/hon får inte tillåta obehöriga personer att manövrera utläggaren. När han/hon lämnar fordonet måste det säk-ras mot användning av obehöriga personer. Han/hon får bara ta med personer om utläggaren är särskilt utrustad för det. Antalet personer som tillåts åka med får inte överskridas. 4 Personer i farozonen Föraren måste före och under drift av utläggaren övertyga sig om att ingen person finns i farozonen. Vid fara för personer måste han i god tid ge varningstecken. Föraren ska omedelbart avbryta arbetet med utläggaren om personer, fast de har blivit varnade, inte lämnar farozonen. Alla personer som finns i utläggarens område måste upplysas om faror som uppstår i och med utläggarens användning. Att gripa i eller stiga på rörliga delar är förbjuden. E Richtlinie.S E 1

16 5 Köra på offentliga vägar Utläggare med bandkedjedrivverk får i Tyska Förbundsrepubliken principiellt inte köras självständigt på offentliga vägar. Utläggare på hjul får i Tyska Förbundsrepubliken bara köras korta sträckor på offentliga vägar. När utläggaren körs på offentliga vägar ska föreskrifterna för resp. länder särskilt beaktas. 6 Dagliga kontroller före utläggarens idrifttagning Före idrifttagning av utläggaren måste föraren övertyga sig om maskinens säkerhetstekniska tillstånd. Alltid före arbetets början: Kontrollera! Nöd-stopp-knapp på manöverpulpeten och på båda fjärrmanövreringarna*. Driftbroms** (fotbroms) Parkeringsbroms** (handbroms) Styrning Signalhorn - på manöverpulpeten - på båda fjärrmanövreringarna* Belysning Skrid varningsblinkers (för Vario-skrid) * option ** utläggare på hjul Hur? Dieselmotorn och alla tillkopplade drivverk måste omedelbart stanna. Trampa vid långsam körning under transportgång (med lyft skrid ) kraftigt på pedalen. Utläggaren måste direkt komma till stillastående och får därvid inte dra åt sidan. Dra spaken vid långsam körning under transportgång (med lyft skrid)så långt som möjligt. Utläggaren måste direkt komma till stillastående. Utläggaren måste följa varje styrrörelse direkt och noggrant. Tryck kort på signalknappen. Signalhornet måste höras. Vid tillkopplad tändning sätt på och kontrollera: - Parkerings-/bak-, halv-, helljus - Bromsljus - Blinker, varningsblinker Vid tillkopplad tändning aktivera ut-/inskjut av skriden. Bakljusen måste blinka. E Richtlinie.S E 2

17 Skrid-uppvärmningssystem: - Flaskhållarna - Flaskventiler - Tryckreducerare - Slangbrottventil - Stängningsventiler dubbelutmatning - Huvudavstängningskran - Förbindelser - Kontrollampor för kopplingsskåp Matarskruvskydd Skridskydd och gångbryggor Trågtransportsäkring Väderskyddstak Övriga anordningar: Övrig utrustning: - Underläggskilar - Varningstriangel - Förbandslåda * option ** utläggare på hjul - Fastsättning - Renhet och täthet - Arbetstryck 1,5 bar - Funktion - Funktion - Funktion - Täthet - Vid tillkoppling måste alla kontrollampor lysa Vid påbyggnad för större arbetsbredder måste matarplåtarna breddas och matarskruvtunneln täckas. Uppfällbara gångbryggor måste fällas ned. Kontrollera fastsättningar för begränsningsplåtar och skydd. Vid lyft skrid måste reglarna (med spaken under stolen) kunna skjutas in sidledes i dragarmarnas ursparningar. Vid stängt tråg måste klorna på båda tråghalvorna kunna fällas över hållbultarna. Båda låssprintarna måste finnas i de avsedda borrningarna och var och en låst med en fällsprint. Kontrollera fastsättningar för beklädnader och luckor: - Motorhuv - Sidoluckor Utrustningar måste finnas på avsedd plats. E Richtlinie.S E 3

18 7 Funktioner av inställningsbara delar och indikeringsinstrument Beakta härtill alla upplysningar i driftanvisningen. 7.1 Start Genom igångsättning av motor, åkdrift, matarband, matarskruv, skrid eller lyftanordningar kan personer skadas eller dödas. Säkerställ före starten att ingen arbetar på, i resp. under utläggaren eller uppehåller sig i riskzonen! Starta inte motorn och använd inga manöverelement om det uttryckligen finns en hänvisning för icke-betjäning! Om inga andra anvisningar finns ska manöverelement bara aktiveras när motorn är igång! Kryp aldrig in i matarskruvtunneln eller beträd tråget eller matarband när motorn är igång. Det är livsfarligt! 7.2 Att beakta vid körning Övertyga dig alltid om att under arbetets gång ingen person kan råka i fara! Alla skyddsanordningar och skyddstäckningar måste finnas på plats och vara motsvarande säkrade. Upptäckta skador måste åtgärdas omedelbart! Vid brister är drift inte tillåtet! Ingen person får åka med på utläggaren eller skriden! Ta bort alla hinder som finns på vägen och i arbetsområdet! Försök alltid att välja den förarpositionen som är vänd emot gatutrafiken! Lås alltidfast manöverpulpeten och förarstolen. Under körningen är det bl.a. förbjudet att: - låta armar och ben hänga utanför, - luta kroppen utanför utläggaren, - stiga över från ett fordon till ett annat eller till fasta byggnadsdelar. Det måste finnas tillräckligt säkerhetsavstånd till utskjutningar, andra redskap och alla slag av riskpunkter! Det måste köras försiktigt på ojämn mark för att förhindra slirning, tippning eller att välta. För att alltid ha kontroll över utläggaren får den inte belastas över sin kapacitet! E Richtlinie.S E 4

19 7.3 Siktförhållanden vid körning Föraren måste titta i färdriktningen och ha tillräcklig överblick över körbanan. Särskilt vid backning måste han övertyga sig om att körnings- och arbetsområdet är fritt. 7.4 Bromsa Körhastigheten ska avpassas så att det alltid finns tillräcklig bromssträcka. E Richtlinie.S E 5

20

21 F $ Inbyggnad, underhåll och laddning av batterier Vid inrättning och drift av batteriladdningsstationer ska de lagliga bestämmelserna för resp. länder följas. Det är särskilt viktigt att batterier inte tippas eller stjälps. Händer och ögon ska skyddas. Undvik att inandas gaser. Vid frätskada genom syra ska såret sköljas med rent vatten och en läkare konsulteras omedelbart. För underhåll, laddning och byte av batterier ska följande säkerhetsregler beaktas: 1 Underhållspersonal Laddning, underhåll och byte av batterier får bara utföras av utbildad personal. Anvisningarna från batteri- och laddningsaggregatets tillverkare och DYNAPAC ska följas. Behandlingsföreskrifter för batteriet och driftanvisning för laddningsaggregatet ska beaktas. 2 Åtgärder för att förhindra bränder Vid hantering av batterier är rökning och öppen eld förbjuden. Inom ett område av 2 m, där batteriet ska laddas, får det inte finnas brännbart material och gnistbildande drivmedel. Rummet måste vara luftat. Brandskyddsmedel ska finnas till hands. 3 Säkrad uppställning Vid hantering av batteriet måste utläggaren, som det beskrivs i driftanvisningen, vara säkrad uppställd. Idrifttagning får ske först när skyddstäckningar och anslutningar åter befinner sig i normalt driftsäkert tillstånd. 4 Fastsättning av batteri För att förhindra faror p.g.a. oväntade rörelser måste batteriet fastsättas på utläggaren som det föreskrivs av DYNAPAC. Efter varje byte ska fastsättningen kontrolleras och ev. bytas. F Richtlinie.S F 1

22 5 Skador på kabel Vid montering och demontering av batteriet måste det beaktas att batterikabeln inte skadas. Kontrollera före laddningen att batterikabeln och laddningskabeln inte är skadade och måste ev. bytas. 6 Underhåll av batteri Locket för battericellerna måste vara torrt och rent. Spilld batterisyra måste neutraliseras omedelbart. Klämmor och kabelskor ska vara rena, lätt smorda med polfett och fastskruvade. 7 Laddning av batteri Vid laddning måste battericellernas ytor ligga fria och förslutningspropparna vara borttagna, för att garantera tillräcklig luftning och förhindra en anhopning av explosiva gaser. Inga föremål av metall får läggas på batteriet. F Richtlinie.S F 2

23 G Tankning av utläggaren 1 Tillåtet bränsle Bara i driftanvisningen rekommenderade bränslen får användas. 2 Tankning Föreskrifterna för resp. länder gällande lagring och hantering av bränsle måste följas. Vid tankning och kontroll av tanken är rökning och öppen eld förbjuden. Beakta att inget bränsle spills och att i synnerhet inget bränsle kommer i kontakt med heta delar. G Richtlinie.S G 1

24

25 H Hantering av skriduppvärmningssystemet Vid hantering av gasflaskor och arbeten med skriduppvärmningssystemet finns det risk för eld- och explosionsfaror. Rökning och öppen eld är förbjuden! 1 Transport Fyllda och tomma gasflaskor ska bara transporteras med påsatt skyddslock för att skydda flaskventilerna. 2 Säkring Gasflaskorna ska med de levererade spännbältena säkras mot förskjutning, tippning och att ramla av. Skriduppvärmningssystemet får bara tas i drift med monterad slangbrottventil och tryckreduceringsventiler. 3 Rengöring Se till att gasflaskventiler, slangar och slangförbindningar är fria från olja och fett. Smutsiga delar ska rengöras omedelbart. Håll ventilationsöppningar och slitsar på skriden fria. 4 Före idrifttagning Kontrollera hela uppvärmningsområdet före idrifttagning med avseende på otäta gasledningar. Byt skadade slangar omedelbart. 5 Arbetsraster Stäng på en gång av skriduppvärmningen under arbetsraster och efter arbetets slut: - Frånkoppla till/frånomkopplaren. - Stäng huvudavstängningskranen, båda avstängningsventilerna vid dubbelutmatningen och båda flaskventilerna. 6 Underhåll H Richtlinie.S Följ underhållsintervallerna för skriduppvärmningssystemet. Kontrollera flamövervakningen (option) för vederbörlig funktion. Driftsäkerheten ska årligen säkerställas genom kontroll av en sakkunnig person. Det är maskinanvändarens plikt. H 1

26

27 I Hantering av hydraulsystemet 1 Montering eller isärtagning av hydraulslangar Vid montering eller isärtagning av hydraulslangar och vid arbeten med hydraulsystemet kan het hydraulvätska spruta ut under tryck. Genom oavsiktlig igångsättning av motor och de hydrauliska drivverken (åkdrift, matarband, matarskruv, skrid lyftanordningar) kan personer utsättas för faror. Stäng av motorn och gör hydraulsystemet trycklöst! Skydda ögonen! 2 Arbeten med hydraulsystemet Om det inte beskrivs annorlunda ska arbeten bara utföras med avstängd motor! Utläggaren ska säkras mot oavsiktlig igångsättning och uppfällda maskindelar (trågsidor eller skrid) ska mekaniskt säkras mot sänkning (se driftanvisning). Hydraulledningar ska inte böjas och inte utsättas för slag! Återanvänd inga skadade rör eller slangar! Kontrollera alla ledningar noggrant för läckage! Alla skruvförband och anslutningar måste vara vederbörligt fastsatta! 3 Påbyggnads-, ombyggnads- och reservdelar Påbyggnads-, ombyggnads- och reservdelar ska bara fackmässigt monteras. I tvivelsmål konsultera Dynapac! I Richtlinie.S I 1

28

29 J Transport, första idrifttagning och avställning för längre tid 1 Vikt och dimensioner Se driftanvisning. 2 Transport och lastning Vid transport av utläggaren ska de i DYNAPAC s driftanvisning nämnda kraven beaktas och följas. 3 Montering av utläggaren och ev. tillsatsutrustning Monteras delar eller tillsatsutrustning för utläggaren på arbetsplatsen ska härtill hörande upplysningar i driftanvisningen beaktas. Före idrifttagningen ska utläggaren och funktion av ev. tillsatsutrustning kontrolleras av en sakkunnig person. 4 Kontroll före första idrifttagningen Före den första idrifttagningen ska en kontroll enligt driftanvisningen utföras. Exempelvis: - Kontroll av oljenivå i motorn - Efterfyllning av bränsle - El-anläggning: Kontroll av elektriska ledningar, kabelförbindningar och -anslutningar med avseende på kondition och fastsättning - Batteri: Kontroll av syranivå och syratäthet - Hydraulsystem: Kontrollera oljenivå - Bromssystem - Styrsystem - Tillsatsutrustning - Ev. automatiska funktioner J Richtlinie.S J 1

30 5 Åtgärder vid längre stillastående och avfallshantering Vid längre stillastående för utläggaren ska åtgärder för korrosionsskydd utföras. Batteriet ska demonteras, bränsletanken ska påfyllas. Utläggare med hjul ska pallas upp, för att förhindra tillplattning av däcken. Efter byte av slit- och reservdelar eller vid skrotning av delar måste en varsam avfallshantering utföras. Järn, ickejärnmetaller, syntetiska material, elektroniskt skrot etc. måste skiljas åt. Delar som har varit i kontakt med olja eller fett (hydraulslangar, smörj-ledningar etc.) måste hanteras separat. Beakta ytterliggare uppgifter i driftanvisningen. J Richtlinie.S J 2

31 K Underhåll och skötsel 1 Personalens utbildning och kvalifikationer för underhåll och skötsel Underhåll och skötsel får bara utföras av kvalificerad och auktoriserad personal. Den årliga kontrollen ska utföras av en sakkunnig person. Denne sakkunnige person måste ge sin bedömning och sitt godkännande enbart ur säkerhetssynpunkt utan att vara påverkad av den ekonomiska situationen och andra omständigheter inom företaget. Han/hon måste ha tillräcklig kännedom och erfarenhet av att kunna bedömma utläggarens kondition, funktion av säkerhetsanordningarna enligt teknikens regler och principer för kontroll av utläggare. 2 Typ och frekvens 2.1 Intervaller för underhåll och inspektion Intervallerna ska beaktas enligt anvisningar av DYNAPAC. Se driftanvisning. 2.2 Upprepade kontroller Den årliga kontrollen av en sakkunnig person måste omfatta konditionen hos påbyggnadsdelar och anordningar, såväl som funktion och verkan av säkerhetsanordningarna. Dessutom måste utläggaren kontrolleras noggrant med avseende på skador som kan ha orsakats av ev. icke sakkunnig användning. Ett provningsprotokoll ska göras upp. Resultaten av kontrollen ska sparas åtminstone till nästa kontroll. Användaren ska ombesörja att brister åtgärdas omedelbart. 3 Kvalitet och mängd av erforderliga driftmedel Bara i driftanvisningen rekommenderade driftmedel får användas. 4 Reservdelar Det får bara användas reservdelar som är rekommenderade av DYNAPAC. För icke godkända reservdelar kan det p.g.a otillräcklig kvalitet eller fel anpassning leda till olycksrisker. Den som använder icke godkända reservdelar bär fullt ansvar i fall av skador. Hydraulslangar ska lagras så att åldringsprocessen fördröjs. K Richtlinie.S K 1

32 5 Underhållsarbeten som inte kräver särskild kvalifikation Enkla underhållsarbeten som t.ex. kontroll av oljenivå eller kontroll av vätskenivå i batteriet får utföras av oskolad personal. Speciell kvalifikation är inte erforderlig. Ytterliggare uppgifter finns i driftanvisningen. 6 Avfallshantering av fett, olja, batterier, smörjmedel, dieselbränsle Avfall som resultat av reparation, underhåll och rengöring ska vederbörligt uppsamlas och hanteras enligt föreskrifterna för resp. länder. Nämnda arbeten får bara utföras på därför avsedda platser. Dessa material är extremt miljöskadande; de få inte hamna på marken eller i avlopp. Avfallshantering av dessa material och föremål som de har varit i kontakt med (behållare, putstrasor etc.) ska ske vid uppsamlingsställe för spillolja och riskavfall. Informationer om gällande föreskrifter för avfallshantering ges av de lokala myndigheterna. 7 Särskilda åtgärder 7.1 Åtgärder vid underhåll och reparation För att förhindra olyckor vid underhålls- och reparationsarbeten ska alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagas, t.ex.: Det ska säkerställas att... - oavsiklig rörelse och idriftsättning av utläggaren förhindras. - uppfällda maskindelar (t.ex. skrid eller tråg) säkras mekaniskt mot sänkning. 7.2 Rengöringsarbeten Rengöringsarbeten får inte utföras med tändbara vätskor. Det ska träffas säkerhetsåtgärder så att gnistor som uppstår vid kortslutning förhindras (t.ex. lossa batterikablar). I fall att utläggaren måste rengöras med hetvattenaggregat ska alla komponenter som kan utsättas för skada-särskilt elektriska delar - täckas noggrant. Elektriska och elektroniska komponenter ska rengöras med svag tryckluft och metallfri pensel. K Richtlinie.S K 2

33 7.3 Arbeten med den elektriska utrustningen Arbeten med den elektriska utrustningen på utläggaren får bara utföras i spänningsfritt tillstånd. Före arbeten vid el-anläggningen eller batterier ska huvudomkopplaren frånkopplas och batterianslutningar lossas. $ Osakkunnigt arbete vid el-anläggningen kan leda till kortslutning, batteriexplosion eller skador på färdelektroniken. Funktionsprovningar, kontroller och inställningar får, under förutsättning att lämpliga förebyggande åtgärder träffats, endast utföras av personer med behörighet och uppdrag att arbeta med delar som står under spänning. Smycken som fingerringar, metallarmband osv. måste tas av före arbeten med elektriska komponenter. För att förhindra skador på el-anläggningen med elektroniska komponenter ska de demonteras eller lossas innan ev. el-svetsarbeten igångsätts på utläggaren. 7.4 Säkerhetsanordningar Efter underhåll och reparationer måste alla säkerhetsanordningarna återmonteras och deras funktionsduglighet kontrolleras. 7.5 Inställningsvärden Vid reparationer och byte av hydrauliska och elektriska delar måste komponentberoende inställningsvärden beaktas. K Richtlinie.S K 3

34

35 L Ytterliggare säkerhetshänvisningar 1 Allmänna farliga situationer 1.1 Fara för fastklämning! Vid alla rörliga komponenter (tråg, matarband, matarskruv, skridhydraulik, utskjutdelar etc.) finns fara för att klämmas fast eller skära sig. Undvik att komma nära dessa delar! 1.2 Fara för indragning! Vid alla roterande eller rörliga komponenter (matarskruv, matarband, kilremmar etc.) finns fara vid gripa tag, rullas upp eller dras in. Håll avstånd till dessa delar! 1.3 Fara för att ramla av! Vid av- och påstigning håll alltid fast med båda händer! Håll inga vertyg eller andra föremål i händerna. Hoppa aldrig på eller av under färden! Stig bara på eller av när utläggaren står still. Använd bara avsedda plattformar och gångbryggor! Stå inte på andra ställen på utläggaren. 1.4 Fara för brännskador! Vid särskilda komponenter (t.ex. skridkroppen, avgasrör, hydraulcylinder) finns fara p.g.a. heta ytor. Håll avstånd till dessa delar eller bär skyddshandskar! 1.5 Fara p.g.a. funktionsfel! P.g.a. störningar i utläggarfunktioner eller bortfall av skyddsanordningar kan styr- och bromsverkan minska eller falla bort, komponenter kan arbeta okontrollerat och vätskor läcka ut. I fall att sådana störningar uppstår ska utläggaren omedelbart stannas! Personer som är utsatta för fara ska varnas! 1.6 Fara p.g.a. felmanöver! L Richtlinie.S P.g.a. mänskligt beteende, oaktsamhet eller felmanöver kan stora skador uppstå. Handla alltid försiktigt och förutseende. L 1

36 2 Allmänna förhållningsorder 2.1 Skyddsklädnad Bär alltid den erforderliga kompletta skyddsklädnaden! Utan eller slarvigt använd skyddsklädnad innebär hälsorisk. 2.2 Renhet 2.3 Delar 2.4 Sikt 2.5 Larm Manöverplats, trappsteg och plattformar ska vara fria från tillfälligt ditlagda föremål! Trappsteg, handtag och manöverplats ska vara fria från smuts, fett etc., de ska inte sprayas med lösningsmedel. Alla lösa delar ska säkras och förvaras i därför avsedda lådor. Sikten över kör- och arbetsområdet får inte skymmas. P.g.a. larm från motorn och andra byggmaskiner är den akustiska kommunikationen (order, varningsrop eller ljudsignaler) dålig. 2.6 Arbetsområde Iaktta alltid utläggarens hela arbetsområde! Håll ögonkontakt med den anvisande personen! Avtala signaler resp. handtecken och ta bara emot anvisningar av en person. 2.7 Vibration P.g.a. i drift förorsakade vibrationer kan koncentration och arbetsförmåga bli sämre. Ta en paus i god tid eller fordra avlösning! L Richtlinie.S L 2

Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare

Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare Riktlinjer för användning enligt bestämmelsen för utläggare 01 900 98 11 31 Innehållsförteckning A B Inledning (gällande område, ändamål) Definitioner 1 Användning enligt bestämmelser... B 1 2 Vederbörlig

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare. Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack

Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare. Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack 6lNHUKHWVKDQGERN 8WOlJJDUH Riktlinjer för användning enligt bestämmelsen för utläggare Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack Den här handbokens uppdragsnummer: 900 98 13 08 02-11.07 Använd

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

LLP 1 Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013

LLP 1 Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013 Sid 1 (7) LLP 1 Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013 LLP, Liftläroplanen, ska alltid användas tillsammans med Liftläroplanens Allmänna råd. LLP är en del i ett utbildningssystem som omfattar

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

från tillverkningsår 1995

från tillverkningsår 1995 Bruksanvisning Sparas för framtida behov Formrivningsvagn DF och Stapelram DF från tillverkningsår 1995 Stapelram DF Artikelnr. 586079 Typskylt DOKA INDUSTRIE, A-3300 Amstetten Beteckning: FORMRIVNINGSVAGN

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD

TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD Vårdsystem FM M7782-021792 Sida 1 av 7 TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok felrapport, körförbud Läckor Hjul, däck,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll Teknisk Manual Funktion och underhåll Allmänna anvisningar Detta system består av PQ-ParkBoard-plattformar, som kan skjutas i sidled. En bil kan parkeras per plattform. Dessa plattformar kan inte köras

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Arbetsmiljö vid stubbskörd. Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare

Arbetsmiljö vid stubbskörd. Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare Arbetsmiljö vid stubbskörd Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare I kommande bilder visas vanliga arbetssituationer i samband med stubbskörd. Till bilderna lyfts frågeställningar för

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

KORTINFORMATION CITYLINER 312/412,

KORTINFORMATION CITYLINER 312/412, S Bruksanvisning KORTINFORMATION CITYLINER 3/4, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar...

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Kompletteringsblad till bruksanvisningen Tillval från fabrik S OW 480 VOLT 351/451/551 Utrustning av aggregatet för 480 V nätanslutning (ingen komplettering) Beakta vidare systemdokumentation! Allmänna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Utgåva: 12.2009 610.44482.65.000 Driftinstruktion i original Svenska Tilläggsbruksanvisning G-BH7 Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Apparater av grupp II, kategori 3/2GD och 3GD 2BH7 2 2BH7

Läs mer