Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare"

Transkript

1 Riktlinjer för användning enligt bestämmelsen för utläggare

2

3 Innehållsförteckning A B Inledning (gällande område, ändamål) Definitioner 1 Användning enligt bestämmelser... B 1 2 Vederbörlig användning... B 1 3 Användare... B 1 4 Sakkunnig person... B 1 C Användning enligt bestämmelser och användningsområden 1 Användning av utläggaren enligt bestämmelser... C Skador, brister... C Farozon... C Regler för vägkörning och användningsområde... C Farliga ställen... C Lutningar... C 1 2 Användning av tillsatsutrustning enligt bestämmelse... C Användning av tillsatsutrustning... C Anpassa tillsatsutrustning för utläggaren... C Fastsättning... C 2 3 Betjäning... C Nöd-stopp-knapp... C Systemberoende anordningar... C 2 D Informationer om utläggaren 1 Beskrivning av utläggare, utrustning och levererad tillsatsutrustning... D 1 2 Säkerhetsanordningar och varningsskyltar... D 1 3 Luftljud och vibration... D 1 4 Dimensioner... D 1 Inh_ Richtlinie.S I 1

4 E Förutsättningar för drift 1 Förarstol och förarståplats... E 1 2 Rättigheter, plikter och förhållningsorder för föraren... E 1 3 Förbud för användning av obehörig person... E 1 4 Personer i farozonen... E 1 5 Köra på offentliga vägar... E 2 6 Dagliga kontroller före utläggarens idrifttagning... E 2 7 Funktioner av inställningsbara delar och indikeringsinstrument... E Start... E Att beakta vid körning... E Siktförhållanden vid körning... E Bromsa... E 5 F Inbyggnad, underhåll och laddning av batterier 1 Underhållspersonal... F 1 2 Åtgärder för att förhindra bränder... F 1 3 Säkrad uppställning... F 1 4 Fastsättning av batteri... F 1 5 Skador på kabel... F 2 6 Underhåll av batteri... F 2 7 Laddning av batteri... F 2 G Tankning av utläggaren 1 Tillåtet bränsle... G 1 2 Tankning... G 1 H Hantering av skriduppvärmningssystemet 1 Transport... H 1 2 Säkring... H 1 3 Rengöring... H 1 4 Före idrifttagning... H 1 5 Arbetsraster... H 1 6 Underhåll... H 1 I Hantering av hydraulsystemet 1 Montering eller isärtagning av hydraulslangar... G 1 2 Arbeten med hydraulsystemet... G 1 3 Påbyggnads-, ombyggnads- och reservdelar... G 1 Inh_ Richtlinie.S I 2

5 J Transport, första idrifttagning och avställning för längre tid 1 Vikt och dimensioner... J 1 2 Transport och lastning... J 1 3 Montering av utläggaren och ev. tillsatsutrustning... J 1 4 Kontroll före första idrifttagning... J 1 5 Åtgärder vid längre stillastående och avfallshantering... J 2 K Underhåll och skötsel 1 Personalens utbildning och kvalifikationer för underhåll och skötsel... K 1 2 Typ och frekvens... K Intervaller för underhåll och inspektion... K Upprepade kontroller... K 1 3 Kvalitet och mängd av erforderliga driftmedel... K 1 4 Reservdelar... K 1 5 Underhållsarbeten som inte kräver särskild kvalifikation... K 2 6 Avfallshantering av fett, olja, batterier, smörjmedel, dieselbränsle... K 2 7 Särskilda åtgärder... K Åtgärder vid underhåll och reparation... K Rengöringsarbeten... K Arbeten med den elektriska utrustningen... K Säkerhetsanordningar... K Inställningsvärden... K 3 Inh_ Richtlinie.S I 3

6 L Ytterliggare säkerhetshänvisningar 1 Allmänna farliga situationer... L Fara för fastklämning!... L Fara för indragning!... L Fara för att ramla av!... L Fara för brännskador!... L Fara p.g.a. funktionsfel!... L Fara p.g.a. felmanöver!... L 1 2 Allmänna förhållningsorder... L Skyddsklädnad... L Renhet... L Delar... L Sikt... L Larm... L Arbetsområde... L Vibration... L Oavsiktlig igångsättning... L Uppställning... L Reparationer... L Ytterliggare info... L 3 3 Åtgärder i nödfall... L Principiellt... L Olycksfall... L Utströmmande skrid... L Utströmmande vätska... L Brand... L Kortslutning... L Tekniska störningar... L 4 4 Hänvisningar för drift... L 5 M Råd för utläggning 1 Om utläggningstjocklek... M 1 2 Utjämning... M 3 3 Början för avslutande kanter... M 3 4 Lägga asfalt över schakt... M 3 N O Servicekort för leverans Servicekort för nya kunder Inh_ Richtlinie.S I 4

7 A Inledning (gällande område, ändamål) Dessa regler är en del i driftanvisningen som bifogas till varje utläggare. De innehåller hänvisningar för användning av utläggaren enligt bestämmelser och avsett bruk, informationer gällande missbruk och möjliga risker, samt hänvisningar angående åtgärder. Varje egenmäktigt utförd förändring eller tillsats på utläggaren kan äventyra maskinens säkerhet och leder till att den gällande EG-konformitetsförklaringen blir ogiltig. A Richtlinie.S A 1

8

9 B Definitioner 1 Användning enligt bestämmelser Användningen för vilken utläggaren är avsedd, anges av DYNAPAC eller behörig importör. 2 Vederbörlig användning På vilket sätt utläggaren används. 3 Användare Fysisk eller juridisk person som själv använder utläggaren eller har i uppdrag att använda maskinen. I särskilda fall, t.ex. vid leasing eller uthyrning av utläggaren är den person användare som enligt gällande kontrakt mellan ägaren och användaren bär ansvaret för drift och säkerhet. 4 Sakkunnig person Som sakkunnig person räknas den person som har fackmässig utbildning och erfarenhet, som har tillräcklig kännedom och är bekant med gällande föreskrifter, riktlinjer för arbetsskydd och förebyggande av olyckor, likaväl som de allmänt erkända tekniska reglerna så att han/hon kan bedöma maskinens säkerhetstekniska tillstånd. Person med uppsiktsansvar: Personen har av användaren fått i uppdrag att undervisa föraren hur utläggaren vederbörligen ska användas enligt bestämmelser och ska se till att nödvändiga resp. regelbundna underhålls- och reparationsarbeten samt upprepade kontroller utförs, om inom företaget eller enligt kontrakt inga andra överenskommelser har träffats. B Richtlinie.S B 1

10

11 C Användning enligt bestämmelser och användningsområden 1 Användning av utläggaren enligt bestämmelser Utläggaren få bara användas för utläggning av material, vält- resp magerbetong, spårlagd makadam och obundna mineralblandningar för stenläggningsunderlag. Om utläggaren ska användas på annat sätt ska innan dess DYNAPAC och givetvis den behöriga myndigheten ge tillstånd för att undvika risker och skador. 1.1 Skador, brister Skador eller brister på utläggaren eller tillsatsutrustning ska omedelbart anmälas för uppsiktspersonalen. Utläggare och tillsatsutrustning som inte är driftsäker får inte komma till användning innan de är i vederbörlig ordning. Säkerhetsanordningar och -omkopplare får inte tas bort eller göras overksamma. Fast inställda värden får bara ändras med tillstånd från DYNAPAC. 1.2 Farozon I utläggarens farozon får det förutom föraren i normal förarposition inte uppehålla sig andra personer. Farozon är det område där personer utsätts för fara p.g.a. utläggarens rörelser med tillsatsutrustning. 1.3 Regler för vägkörning och användningsområde Det får bara köras på vägar som har för bearbetning frigivits av användaren eller dess representant. Dessa vägar måste vara fria från hinder. 1.4 Farliga ställen Farliga ställen måste markeras med skyltar som är brukliga i offentlig trafik och ev. med extra varningsskyltar. 1.5 Lutningar Stigningar eller lutningar, som utläggaren ska köras på, får inte överstiga de värden som DYNAPAC rekommenderat. C Richtlinie.S C 1

12 2 Användning av tillsatsutrustning enligt bestämmelser 2.1 Användning av tillsatsutrustning Tillsatsutrustning får bara användas enligt bestämmelser, som det beskrivs i driftanvisningen. Föraren måste vara undervisad i hantering av tillsatsutrustning. 2.2 Anpassa tillsatsutrustning för utläggaren Om inte tillsatsutrustning levereras av DYNAPAC måste DYNAPAC s och tillverkarens riktlinjer följas. 2.3 Fastsättning Fastsättningen av tillsatsutrustning ska utföras enligt tillverkarens instruktioner. Vid varje montage ska före idrifttagning funktionen av tillsatsutrustning kontrolleras. 3 Betjäning 3.1 Nöd-stopp-knapp Aktivering av nöd-stopp-knappen (t.ex. när en person går in i farozonen, föraren tappar kontrollen, etc.) har till följd att motor, drift och styrning stängs av och att utläggaren bromsas till stillastående. Före återidrifttagning ska orsaken till fel fastställas och åtgärdas. Återidrifttagningen ska ske enligt driftanvisningen. 3.2 Systemberoende anordningar Systemberoende anordningar måste överensstämma med DYNAPAC. Säkerhetsanordningarna som hör ihop med utläggaren måste kontrolleras regelbundet. C Richtlinie.S C 2

13 D Informationer om utläggaren 1 Beskrivning av utläggare, utrustning och levererad tillsatsutrustning Beskrivning av utläggaren och dess tillsatsutrustning finns i motsvarande driftanvisning. 2 Säkerhetsanordningar och varningsskyltar Alla i driftanvisningen beskrivna säkerhetsanordningar ska vederbörligen användas, varningsskyltar och varningshänvisningar ska beaktas. 3 Luftljud och vibration Uppgifterna om buller i driftanvisningen togs fram enligt utkast från ENV frånmars 1997 och ISO Angivna bullervärden för utläggaren kan dock inte användas för framtagning av bulleremission på arbetsplatsen enligt riktlinjen 86/188/EWG (daglig personlig bullerbelastning). De ska, om det behövs, tas fram på arbetsplatsen under den där förekommande aktuella påverkan (ytterliggare ljudkällor, särskilda omständigheter, ljudreflexioner). Hel-kropp-vibrationer: Vid användning enligt bestämmelser överskrids inte framtagna effektivvärden för acceleration vid förarstolen av 0,5 m/s 2 enligt utkast från pren Hand-arm-vibrationer: Vid användning enligt bestämmelser överskrids inte framtagna effektivvärden för acceleration a hw =2,5 m/s 2 enligt utkast från pren Dessa uppgifter är karakteristikan för utläggaren under definierade omständigheter. Förarens personliga vibrationsbelastning under en arbetsdag ska, om det behövs, utforskas på den konkreta arbetsplatsen, för att kunna ta hänsyn till alla andra påverkningar som körsträckan, arbetsintensitet osv. 4 Dimensioner De angivna mätningarna är absoluta för att garantera säker manövrering. Regler i olika länder ska följas. D Richtlinie.S D 1

14

15 E Förutsättningar för drift 1 Förarstol och förarståplats Utläggare med förarstol eller förarståplats får bara köras av lämpliga personer som är fyllda 18 år och har utbildats till att föra maskinen. Användaren eller behörig person ska ha intygat att föraren har förmåga att köra och hantera maskinen och han/hon ska uttryckligen ha fått i uppdrag att föra den. Utöver det behövs särskild kännedom om manövrering av utläggaren. 2 Rättigheter, plikter och förhållningsorder för föraren Föraren av utläggaren måste vara informerad om sina rättigheter och plikter. Föraren måste beviljas erforderliga rättigheter. Föraren ska bära skyddsklädnad som motsvarar arbetsomständigheterna. Föraren måste känna till driftanvisningen och den ska alltid vara tillgänglig för honom/henne. Användaren ska säkerställa att föraren förstår alla säkerhetsinformationer. 3 Förbud för användning av obehörig person Föraren är under arbetstiden ansvarig för utläggaren. Han/hon får inte tillåta obehöriga personer att manövrera utläggaren. När han/hon lämnar fordonet måste det säk-ras mot användning av obehöriga personer. Han/hon får bara ta med personer om utläggaren är särskilt utrustad för det. Antalet personer som tillåts åka med får inte överskridas. 4 Personer i farozonen Föraren måste före och under drift av utläggaren övertyga sig om att ingen person finns i farozonen. Vid fara för personer måste han i god tid ge varningstecken. Föraren ska omedelbart avbryta arbetet med utläggaren om personer, fast de har blivit varnade, inte lämnar farozonen. Alla personer som finns i utläggarens område måste upplysas om faror som uppstår i och med utläggarens användning. Att gripa i eller stiga på rörliga delar är förbjuden. E Richtlinie.S E 1

16 5 Köra på offentliga vägar Utläggare med bandkedjedrivverk får i Tyska Förbundsrepubliken principiellt inte köras självständigt på offentliga vägar. Utläggare på hjul får i Tyska Förbundsrepubliken bara köras korta sträckor på offentliga vägar. När utläggaren körs på offentliga vägar ska föreskrifterna för resp. länder särskilt beaktas. 6 Dagliga kontroller före utläggarens idrifttagning Före idrifttagning av utläggaren måste föraren övertyga sig om maskinens säkerhetstekniska tillstånd. Alltid före arbetets början: Kontrollera! Nöd-stopp-knapp på manöverpulpeten och på båda fjärrmanövreringarna*. Driftbroms** (fotbroms) Parkeringsbroms** (handbroms) Styrning Signalhorn - på manöverpulpeten - på båda fjärrmanövreringarna* Belysning Skrid varningsblinkers (för Vario-skrid) * option ** utläggare på hjul Hur? Dieselmotorn och alla tillkopplade drivverk måste omedelbart stanna. Trampa vid långsam körning under transportgång (med lyft skrid ) kraftigt på pedalen. Utläggaren måste direkt komma till stillastående och får därvid inte dra åt sidan. Dra spaken vid långsam körning under transportgång (med lyft skrid)så långt som möjligt. Utläggaren måste direkt komma till stillastående. Utläggaren måste följa varje styrrörelse direkt och noggrant. Tryck kort på signalknappen. Signalhornet måste höras. Vid tillkopplad tändning sätt på och kontrollera: - Parkerings-/bak-, halv-, helljus - Bromsljus - Blinker, varningsblinker Vid tillkopplad tändning aktivera ut-/inskjut av skriden. Bakljusen måste blinka. E Richtlinie.S E 2

17 Skrid-uppvärmningssystem: - Flaskhållarna - Flaskventiler - Tryckreducerare - Slangbrottventil - Stängningsventiler dubbelutmatning - Huvudavstängningskran - Förbindelser - Kontrollampor för kopplingsskåp Matarskruvskydd Skridskydd och gångbryggor Trågtransportsäkring Väderskyddstak Övriga anordningar: Övrig utrustning: - Underläggskilar - Varningstriangel - Förbandslåda * option ** utläggare på hjul - Fastsättning - Renhet och täthet - Arbetstryck 1,5 bar - Funktion - Funktion - Funktion - Täthet - Vid tillkoppling måste alla kontrollampor lysa Vid påbyggnad för större arbetsbredder måste matarplåtarna breddas och matarskruvtunneln täckas. Uppfällbara gångbryggor måste fällas ned. Kontrollera fastsättningar för begränsningsplåtar och skydd. Vid lyft skrid måste reglarna (med spaken under stolen) kunna skjutas in sidledes i dragarmarnas ursparningar. Vid stängt tråg måste klorna på båda tråghalvorna kunna fällas över hållbultarna. Båda låssprintarna måste finnas i de avsedda borrningarna och var och en låst med en fällsprint. Kontrollera fastsättningar för beklädnader och luckor: - Motorhuv - Sidoluckor Utrustningar måste finnas på avsedd plats. E Richtlinie.S E 3

18 7 Funktioner av inställningsbara delar och indikeringsinstrument Beakta härtill alla upplysningar i driftanvisningen. 7.1 Start Genom igångsättning av motor, åkdrift, matarband, matarskruv, skrid eller lyftanordningar kan personer skadas eller dödas. Säkerställ före starten att ingen arbetar på, i resp. under utläggaren eller uppehåller sig i riskzonen! Starta inte motorn och använd inga manöverelement om det uttryckligen finns en hänvisning för icke-betjäning! Om inga andra anvisningar finns ska manöverelement bara aktiveras när motorn är igång! Kryp aldrig in i matarskruvtunneln eller beträd tråget eller matarband när motorn är igång. Det är livsfarligt! 7.2 Att beakta vid körning Övertyga dig alltid om att under arbetets gång ingen person kan råka i fara! Alla skyddsanordningar och skyddstäckningar måste finnas på plats och vara motsvarande säkrade. Upptäckta skador måste åtgärdas omedelbart! Vid brister är drift inte tillåtet! Ingen person får åka med på utläggaren eller skriden! Ta bort alla hinder som finns på vägen och i arbetsområdet! Försök alltid att välja den förarpositionen som är vänd emot gatutrafiken! Lås alltidfast manöverpulpeten och förarstolen. Under körningen är det bl.a. förbjudet att: - låta armar och ben hänga utanför, - luta kroppen utanför utläggaren, - stiga över från ett fordon till ett annat eller till fasta byggnadsdelar. Det måste finnas tillräckligt säkerhetsavstånd till utskjutningar, andra redskap och alla slag av riskpunkter! Det måste köras försiktigt på ojämn mark för att förhindra slirning, tippning eller att välta. För att alltid ha kontroll över utläggaren får den inte belastas över sin kapacitet! E Richtlinie.S E 4

19 7.3 Siktförhållanden vid körning Föraren måste titta i färdriktningen och ha tillräcklig överblick över körbanan. Särskilt vid backning måste han övertyga sig om att körnings- och arbetsområdet är fritt. 7.4 Bromsa Körhastigheten ska avpassas så att det alltid finns tillräcklig bromssträcka. E Richtlinie.S E 5

20

21 F $ Inbyggnad, underhåll och laddning av batterier Vid inrättning och drift av batteriladdningsstationer ska de lagliga bestämmelserna för resp. länder följas. Det är särskilt viktigt att batterier inte tippas eller stjälps. Händer och ögon ska skyddas. Undvik att inandas gaser. Vid frätskada genom syra ska såret sköljas med rent vatten och en läkare konsulteras omedelbart. För underhåll, laddning och byte av batterier ska följande säkerhetsregler beaktas: 1 Underhållspersonal Laddning, underhåll och byte av batterier får bara utföras av utbildad personal. Anvisningarna från batteri- och laddningsaggregatets tillverkare och DYNAPAC ska följas. Behandlingsföreskrifter för batteriet och driftanvisning för laddningsaggregatet ska beaktas. 2 Åtgärder för att förhindra bränder Vid hantering av batterier är rökning och öppen eld förbjuden. Inom ett område av 2 m, där batteriet ska laddas, får det inte finnas brännbart material och gnistbildande drivmedel. Rummet måste vara luftat. Brandskyddsmedel ska finnas till hands. 3 Säkrad uppställning Vid hantering av batteriet måste utläggaren, som det beskrivs i driftanvisningen, vara säkrad uppställd. Idrifttagning får ske först när skyddstäckningar och anslutningar åter befinner sig i normalt driftsäkert tillstånd. 4 Fastsättning av batteri För att förhindra faror p.g.a. oväntade rörelser måste batteriet fastsättas på utläggaren som det föreskrivs av DYNAPAC. Efter varje byte ska fastsättningen kontrolleras och ev. bytas. F Richtlinie.S F 1

22 5 Skador på kabel Vid montering och demontering av batteriet måste det beaktas att batterikabeln inte skadas. Kontrollera före laddningen att batterikabeln och laddningskabeln inte är skadade och måste ev. bytas. 6 Underhåll av batteri Locket för battericellerna måste vara torrt och rent. Spilld batterisyra måste neutraliseras omedelbart. Klämmor och kabelskor ska vara rena, lätt smorda med polfett och fastskruvade. 7 Laddning av batteri Vid laddning måste battericellernas ytor ligga fria och förslutningspropparna vara borttagna, för att garantera tillräcklig luftning och förhindra en anhopning av explosiva gaser. Inga föremål av metall får läggas på batteriet. F Richtlinie.S F 2

23 G Tankning av utläggaren 1 Tillåtet bränsle Bara i driftanvisningen rekommenderade bränslen får användas. 2 Tankning Föreskrifterna för resp. länder gällande lagring och hantering av bränsle måste följas. Vid tankning och kontroll av tanken är rökning och öppen eld förbjuden. Beakta att inget bränsle spills och att i synnerhet inget bränsle kommer i kontakt med heta delar. G Richtlinie.S G 1

24

25 H Hantering av skriduppvärmningssystemet Vid hantering av gasflaskor och arbeten med skriduppvärmningssystemet finns det risk för eld- och explosionsfaror. Rökning och öppen eld är förbjuden! 1 Transport Fyllda och tomma gasflaskor ska bara transporteras med påsatt skyddslock för att skydda flaskventilerna. 2 Säkring Gasflaskorna ska med de levererade spännbältena säkras mot förskjutning, tippning och att ramla av. Skriduppvärmningssystemet får bara tas i drift med monterad slangbrottventil och tryckreduceringsventiler. 3 Rengöring Se till att gasflaskventiler, slangar och slangförbindningar är fria från olja och fett. Smutsiga delar ska rengöras omedelbart. Håll ventilationsöppningar och slitsar på skriden fria. 4 Före idrifttagning Kontrollera hela uppvärmningsområdet före idrifttagning med avseende på otäta gasledningar. Byt skadade slangar omedelbart. 5 Arbetsraster Stäng på en gång av skriduppvärmningen under arbetsraster och efter arbetets slut: - Frånkoppla till/frånomkopplaren. - Stäng huvudavstängningskranen, båda avstängningsventilerna vid dubbelutmatningen och båda flaskventilerna. 6 Underhåll H Richtlinie.S Följ underhållsintervallerna för skriduppvärmningssystemet. Kontrollera flamövervakningen (option) för vederbörlig funktion. Driftsäkerheten ska årligen säkerställas genom kontroll av en sakkunnig person. Det är maskinanvändarens plikt. H 1

26

27 I Hantering av hydraulsystemet 1 Montering eller isärtagning av hydraulslangar Vid montering eller isärtagning av hydraulslangar och vid arbeten med hydraulsystemet kan het hydraulvätska spruta ut under tryck. Genom oavsiktlig igångsättning av motor och de hydrauliska drivverken (åkdrift, matarband, matarskruv, skrid lyftanordningar) kan personer utsättas för faror. Stäng av motorn och gör hydraulsystemet trycklöst! Skydda ögonen! 2 Arbeten med hydraulsystemet Om det inte beskrivs annorlunda ska arbeten bara utföras med avstängd motor! Utläggaren ska säkras mot oavsiktlig igångsättning och uppfällda maskindelar (trågsidor eller skrid) ska mekaniskt säkras mot sänkning (se driftanvisning). Hydraulledningar ska inte böjas och inte utsättas för slag! Återanvänd inga skadade rör eller slangar! Kontrollera alla ledningar noggrant för läckage! Alla skruvförband och anslutningar måste vara vederbörligt fastsatta! 3 Påbyggnads-, ombyggnads- och reservdelar Påbyggnads-, ombyggnads- och reservdelar ska bara fackmässigt monteras. I tvivelsmål konsultera Dynapac! I Richtlinie.S I 1

28

29 J Transport, första idrifttagning och avställning för längre tid 1 Vikt och dimensioner Se driftanvisning. 2 Transport och lastning Vid transport av utläggaren ska de i DYNAPAC s driftanvisning nämnda kraven beaktas och följas. 3 Montering av utläggaren och ev. tillsatsutrustning Monteras delar eller tillsatsutrustning för utläggaren på arbetsplatsen ska härtill hörande upplysningar i driftanvisningen beaktas. Före idrifttagningen ska utläggaren och funktion av ev. tillsatsutrustning kontrolleras av en sakkunnig person. 4 Kontroll före första idrifttagningen Före den första idrifttagningen ska en kontroll enligt driftanvisningen utföras. Exempelvis: - Kontroll av oljenivå i motorn - Efterfyllning av bränsle - El-anläggning: Kontroll av elektriska ledningar, kabelförbindningar och -anslutningar med avseende på kondition och fastsättning - Batteri: Kontroll av syranivå och syratäthet - Hydraulsystem: Kontrollera oljenivå - Bromssystem - Styrsystem - Tillsatsutrustning - Ev. automatiska funktioner J Richtlinie.S J 1

30 5 Åtgärder vid längre stillastående och avfallshantering Vid längre stillastående för utläggaren ska åtgärder för korrosionsskydd utföras. Batteriet ska demonteras, bränsletanken ska påfyllas. Utläggare med hjul ska pallas upp, för att förhindra tillplattning av däcken. Efter byte av slit- och reservdelar eller vid skrotning av delar måste en varsam avfallshantering utföras. Järn, ickejärnmetaller, syntetiska material, elektroniskt skrot etc. måste skiljas åt. Delar som har varit i kontakt med olja eller fett (hydraulslangar, smörj-ledningar etc.) måste hanteras separat. Beakta ytterliggare uppgifter i driftanvisningen. J Richtlinie.S J 2

31 K Underhåll och skötsel 1 Personalens utbildning och kvalifikationer för underhåll och skötsel Underhåll och skötsel får bara utföras av kvalificerad och auktoriserad personal. Den årliga kontrollen ska utföras av en sakkunnig person. Denne sakkunnige person måste ge sin bedömning och sitt godkännande enbart ur säkerhetssynpunkt utan att vara påverkad av den ekonomiska situationen och andra omständigheter inom företaget. Han/hon måste ha tillräcklig kännedom och erfarenhet av att kunna bedömma utläggarens kondition, funktion av säkerhetsanordningarna enligt teknikens regler och principer för kontroll av utläggare. 2 Typ och frekvens 2.1 Intervaller för underhåll och inspektion Intervallerna ska beaktas enligt anvisningar av DYNAPAC. Se driftanvisning. 2.2 Upprepade kontroller Den årliga kontrollen av en sakkunnig person måste omfatta konditionen hos påbyggnadsdelar och anordningar, såväl som funktion och verkan av säkerhetsanordningarna. Dessutom måste utläggaren kontrolleras noggrant med avseende på skador som kan ha orsakats av ev. icke sakkunnig användning. Ett provningsprotokoll ska göras upp. Resultaten av kontrollen ska sparas åtminstone till nästa kontroll. Användaren ska ombesörja att brister åtgärdas omedelbart. 3 Kvalitet och mängd av erforderliga driftmedel Bara i driftanvisningen rekommenderade driftmedel får användas. 4 Reservdelar Det får bara användas reservdelar som är rekommenderade av DYNAPAC. För icke godkända reservdelar kan det p.g.a otillräcklig kvalitet eller fel anpassning leda till olycksrisker. Den som använder icke godkända reservdelar bär fullt ansvar i fall av skador. Hydraulslangar ska lagras så att åldringsprocessen fördröjs. K Richtlinie.S K 1

32 5 Underhållsarbeten som inte kräver särskild kvalifikation Enkla underhållsarbeten som t.ex. kontroll av oljenivå eller kontroll av vätskenivå i batteriet får utföras av oskolad personal. Speciell kvalifikation är inte erforderlig. Ytterliggare uppgifter finns i driftanvisningen. 6 Avfallshantering av fett, olja, batterier, smörjmedel, dieselbränsle Avfall som resultat av reparation, underhåll och rengöring ska vederbörligt uppsamlas och hanteras enligt föreskrifterna för resp. länder. Nämnda arbeten får bara utföras på därför avsedda platser. Dessa material är extremt miljöskadande; de få inte hamna på marken eller i avlopp. Avfallshantering av dessa material och föremål som de har varit i kontakt med (behållare, putstrasor etc.) ska ske vid uppsamlingsställe för spillolja och riskavfall. Informationer om gällande föreskrifter för avfallshantering ges av de lokala myndigheterna. 7 Särskilda åtgärder 7.1 Åtgärder vid underhåll och reparation För att förhindra olyckor vid underhålls- och reparationsarbeten ska alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagas, t.ex.: Det ska säkerställas att... - oavsiklig rörelse och idriftsättning av utläggaren förhindras. - uppfällda maskindelar (t.ex. skrid eller tråg) säkras mekaniskt mot sänkning. 7.2 Rengöringsarbeten Rengöringsarbeten får inte utföras med tändbara vätskor. Det ska träffas säkerhetsåtgärder så att gnistor som uppstår vid kortslutning förhindras (t.ex. lossa batterikablar). I fall att utläggaren måste rengöras med hetvattenaggregat ska alla komponenter som kan utsättas för skada-särskilt elektriska delar - täckas noggrant. Elektriska och elektroniska komponenter ska rengöras med svag tryckluft och metallfri pensel. K Richtlinie.S K 2

33 7.3 Arbeten med den elektriska utrustningen Arbeten med den elektriska utrustningen på utläggaren får bara utföras i spänningsfritt tillstånd. Före arbeten vid el-anläggningen eller batterier ska huvudomkopplaren frånkopplas och batterianslutningar lossas. $ Osakkunnigt arbete vid el-anläggningen kan leda till kortslutning, batteriexplosion eller skador på färdelektroniken. Funktionsprovningar, kontroller och inställningar får, under förutsättning att lämpliga förebyggande åtgärder träffats, endast utföras av personer med behörighet och uppdrag att arbeta med delar som står under spänning. Smycken som fingerringar, metallarmband osv. måste tas av före arbeten med elektriska komponenter. För att förhindra skador på el-anläggningen med elektroniska komponenter ska de demonteras eller lossas innan ev. el-svetsarbeten igångsätts på utläggaren. 7.4 Säkerhetsanordningar Efter underhåll och reparationer måste alla säkerhetsanordningarna återmonteras och deras funktionsduglighet kontrolleras. 7.5 Inställningsvärden Vid reparationer och byte av hydrauliska och elektriska delar måste komponentberoende inställningsvärden beaktas. K Richtlinie.S K 3

34

35 L Ytterliggare säkerhetshänvisningar 1 Allmänna farliga situationer 1.1 Fara för fastklämning! Vid alla rörliga komponenter (tråg, matarband, matarskruv, skridhydraulik, utskjutdelar etc.) finns fara för att klämmas fast eller skära sig. Undvik att komma nära dessa delar! 1.2 Fara för indragning! Vid alla roterande eller rörliga komponenter (matarskruv, matarband, kilremmar etc.) finns fara vid gripa tag, rullas upp eller dras in. Håll avstånd till dessa delar! 1.3 Fara för att ramla av! Vid av- och påstigning håll alltid fast med båda händer! Håll inga vertyg eller andra föremål i händerna. Hoppa aldrig på eller av under färden! Stig bara på eller av när utläggaren står still. Använd bara avsedda plattformar och gångbryggor! Stå inte på andra ställen på utläggaren. 1.4 Fara för brännskador! Vid särskilda komponenter (t.ex. skridkroppen, avgasrör, hydraulcylinder) finns fara p.g.a. heta ytor. Håll avstånd till dessa delar eller bär skyddshandskar! 1.5 Fara p.g.a. funktionsfel! P.g.a. störningar i utläggarfunktioner eller bortfall av skyddsanordningar kan styr- och bromsverkan minska eller falla bort, komponenter kan arbeta okontrollerat och vätskor läcka ut. I fall att sådana störningar uppstår ska utläggaren omedelbart stannas! Personer som är utsatta för fara ska varnas! 1.6 Fara p.g.a. felmanöver! L Richtlinie.S P.g.a. mänskligt beteende, oaktsamhet eller felmanöver kan stora skador uppstå. Handla alltid försiktigt och förutseende. L 1

36 2 Allmänna förhållningsorder 2.1 Skyddsklädnad Bär alltid den erforderliga kompletta skyddsklädnaden! Utan eller slarvigt använd skyddsklädnad innebär hälsorisk. 2.2 Renhet 2.3 Delar 2.4 Sikt 2.5 Larm Manöverplats, trappsteg och plattformar ska vara fria från tillfälligt ditlagda föremål! Trappsteg, handtag och manöverplats ska vara fria från smuts, fett etc., de ska inte sprayas med lösningsmedel. Alla lösa delar ska säkras och förvaras i därför avsedda lådor. Sikten över kör- och arbetsområdet får inte skymmas. P.g.a. larm från motorn och andra byggmaskiner är den akustiska kommunikationen (order, varningsrop eller ljudsignaler) dålig. 2.6 Arbetsområde Iaktta alltid utläggarens hela arbetsområde! Håll ögonkontakt med den anvisande personen! Avtala signaler resp. handtecken och ta bara emot anvisningar av en person. 2.7 Vibration P.g.a. i drift förorsakade vibrationer kan koncentration och arbetsförmåga bli sämre. Ta en paus i god tid eller fordra avlösning! L Richtlinie.S L 2

Utläggare F 161 W Typ 656

Utläggare F 161 W Typ 656 DRIFT & SKÖTSEL Utläggare F 161 W Typ 656 Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack Den här handbokens uppdragsnummer: D900981416 03-0107 656... nvänd bara originalreservdelar llt fån samma

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 2420317080 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! +33 (0) 4 77 29 24 24 - Fax +33 (0) 4 77 31 28 11 EMail : Haulotte

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider Pro 15, Pro 18

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. BC 2125 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga Slarvigt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift L Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D -73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Yellow Cat BORSTAGGREGAT

Yellow Cat BORSTAGGREGAT Yellow Cat BORSTAGGREGAT BRUKSANVISNING MARS 2011 VERSION 1.2. 03/11 TILLVERKARE: Oy LAIMU Ab Niittaajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358-2 - 8387 2400 Fax: +358-2 - 8387 2444 laimu@laimu.fi www.laimu.fi

Läs mer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Redaktion: SL Säkerhet AB Storstockholms Lokaltrafik Tri Bygg Utgåva 2 Gäller fr o m 2011-02-01 TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL Byggspår (Tri Bygg) Detta exemplar tillhör: Namn:... Född:... 1 Nr 1

Läs mer