Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare"

Transkript

1 Riktlinjer för användning enligt bestämmelsen för utläggare

2

3 Innehållsförteckning A B Inledning (gällande område, ändamål) Definitioner 1 Användning enligt bestämmelser... B 1 2 Vederbörlig användning... B 1 3 Användare... B 1 4 Sakkunnig person... B 1 C Användning enligt bestämmelser och användningsområden 1 Användning av utläggaren enligt bestämmelser... C Skador, brister... C Farozon... C Regler för vägkörning och användningsområde... C Farliga ställen... C Lutningar... C 1 2 Användning av tillsatsutrustning enligt bestämmelse... C Användning av tillsatsutrustning... C Anpassa tillsatsutrustning för utläggaren... C Fastsättning... C 2 3 Betjäning... C Nöd-stopp-knapp... C Systemberoende anordningar... C 2 D Informationer om utläggaren 1 Beskrivning av utläggare, utrustning och levererad tillsatsutrustning... D 1 2 Säkerhetsanordningar och varningsskyltar... D 1 3 Luftljud och vibration... D 1 4 Dimensioner... D 1 Inh_ Richtlinie.S I 1

4 E Förutsättningar för drift 1 Förarstol och förarståplats... E 1 2 Rättigheter, plikter och förhållningsorder för föraren... E 1 3 Förbud för användning av obehörig person... E 1 4 Personer i farozonen... E 1 5 Köra på offentliga vägar... E 2 6 Dagliga kontroller före utläggarens idrifttagning... E 2 7 Funktioner av inställningsbara delar och indikeringsinstrument... E Start... E Att beakta vid körning... E Siktförhållanden vid körning... E Bromsa... E 5 F Inbyggnad, underhåll och laddning av batterier 1 Underhållspersonal... F 1 2 Åtgärder för att förhindra bränder... F 1 3 Säkrad uppställning... F 1 4 Fastsättning av batteri... F 1 5 Skador på kabel... F 2 6 Underhåll av batteri... F 2 7 Laddning av batteri... F 2 G Tankning av utläggaren 1 Tillåtet bränsle... G 1 2 Tankning... G 1 H Hantering av skriduppvärmningssystemet 1 Transport... H 1 2 Säkring... H 1 3 Rengöring... H 1 4 Före idrifttagning... H 1 5 Arbetsraster... H 1 6 Underhåll... H 1 I Hantering av hydraulsystemet 1 Montering eller isärtagning av hydraulslangar... G 1 2 Arbeten med hydraulsystemet... G 1 3 Påbyggnads-, ombyggnads- och reservdelar... G 1 Inh_ Richtlinie.S I 2

5 J Transport, första idrifttagning och avställning för längre tid 1 Vikt och dimensioner... J 1 2 Transport och lastning... J 1 3 Montering av utläggaren och ev. tillsatsutrustning... J 1 4 Kontroll före första idrifttagning... J 1 5 Åtgärder vid längre stillastående och avfallshantering... J 2 K Underhåll och skötsel 1 Personalens utbildning och kvalifikationer för underhåll och skötsel... K 1 2 Typ och frekvens... K Intervaller för underhåll och inspektion... K Upprepade kontroller... K 1 3 Kvalitet och mängd av erforderliga driftmedel... K 1 4 Reservdelar... K 1 5 Underhållsarbeten som inte kräver särskild kvalifikation... K 2 6 Avfallshantering av fett, olja, batterier, smörjmedel, dieselbränsle... K 2 7 Särskilda åtgärder... K Åtgärder vid underhåll och reparation... K Rengöringsarbeten... K Arbeten med den elektriska utrustningen... K Säkerhetsanordningar... K Inställningsvärden... K 3 Inh_ Richtlinie.S I 3

6 L Ytterliggare säkerhetshänvisningar 1 Allmänna farliga situationer... L Fara för fastklämning!... L Fara för indragning!... L Fara för att ramla av!... L Fara för brännskador!... L Fara p.g.a. funktionsfel!... L Fara p.g.a. felmanöver!... L 1 2 Allmänna förhållningsorder... L Skyddsklädnad... L Renhet... L Delar... L Sikt... L Larm... L Arbetsområde... L Vibration... L Oavsiktlig igångsättning... L Uppställning... L Reparationer... L Ytterliggare info... L 3 3 Åtgärder i nödfall... L Principiellt... L Olycksfall... L Utströmmande skrid... L Utströmmande vätska... L Brand... L Kortslutning... L Tekniska störningar... L 4 4 Hänvisningar för drift... L 5 M Råd för utläggning 1 Om utläggningstjocklek... M 1 2 Utjämning... M 3 3 Början för avslutande kanter... M 3 4 Lägga asfalt över schakt... M 3 N O Servicekort för leverans Servicekort för nya kunder Inh_ Richtlinie.S I 4

7 A Inledning (gällande område, ändamål) Dessa regler är en del i driftanvisningen som bifogas till varje utläggare. De innehåller hänvisningar för användning av utläggaren enligt bestämmelser och avsett bruk, informationer gällande missbruk och möjliga risker, samt hänvisningar angående åtgärder. Varje egenmäktigt utförd förändring eller tillsats på utläggaren kan äventyra maskinens säkerhet och leder till att den gällande EG-konformitetsförklaringen blir ogiltig. A Richtlinie.S A 1

8

9 B Definitioner 1 Användning enligt bestämmelser Användningen för vilken utläggaren är avsedd, anges av DYNAPAC eller behörig importör. 2 Vederbörlig användning På vilket sätt utläggaren används. 3 Användare Fysisk eller juridisk person som själv använder utläggaren eller har i uppdrag att använda maskinen. I särskilda fall, t.ex. vid leasing eller uthyrning av utläggaren är den person användare som enligt gällande kontrakt mellan ägaren och användaren bär ansvaret för drift och säkerhet. 4 Sakkunnig person Som sakkunnig person räknas den person som har fackmässig utbildning och erfarenhet, som har tillräcklig kännedom och är bekant med gällande föreskrifter, riktlinjer för arbetsskydd och förebyggande av olyckor, likaväl som de allmänt erkända tekniska reglerna så att han/hon kan bedöma maskinens säkerhetstekniska tillstånd. Person med uppsiktsansvar: Personen har av användaren fått i uppdrag att undervisa föraren hur utläggaren vederbörligen ska användas enligt bestämmelser och ska se till att nödvändiga resp. regelbundna underhålls- och reparationsarbeten samt upprepade kontroller utförs, om inom företaget eller enligt kontrakt inga andra överenskommelser har träffats. B Richtlinie.S B 1

10

11 C Användning enligt bestämmelser och användningsområden 1 Användning av utläggaren enligt bestämmelser Utläggaren få bara användas för utläggning av material, vält- resp magerbetong, spårlagd makadam och obundna mineralblandningar för stenläggningsunderlag. Om utläggaren ska användas på annat sätt ska innan dess DYNAPAC och givetvis den behöriga myndigheten ge tillstånd för att undvika risker och skador. 1.1 Skador, brister Skador eller brister på utläggaren eller tillsatsutrustning ska omedelbart anmälas för uppsiktspersonalen. Utläggare och tillsatsutrustning som inte är driftsäker får inte komma till användning innan de är i vederbörlig ordning. Säkerhetsanordningar och -omkopplare får inte tas bort eller göras overksamma. Fast inställda värden får bara ändras med tillstånd från DYNAPAC. 1.2 Farozon I utläggarens farozon får det förutom föraren i normal förarposition inte uppehålla sig andra personer. Farozon är det område där personer utsätts för fara p.g.a. utläggarens rörelser med tillsatsutrustning. 1.3 Regler för vägkörning och användningsområde Det får bara köras på vägar som har för bearbetning frigivits av användaren eller dess representant. Dessa vägar måste vara fria från hinder. 1.4 Farliga ställen Farliga ställen måste markeras med skyltar som är brukliga i offentlig trafik och ev. med extra varningsskyltar. 1.5 Lutningar Stigningar eller lutningar, som utläggaren ska köras på, får inte överstiga de värden som DYNAPAC rekommenderat. C Richtlinie.S C 1

12 2 Användning av tillsatsutrustning enligt bestämmelser 2.1 Användning av tillsatsutrustning Tillsatsutrustning får bara användas enligt bestämmelser, som det beskrivs i driftanvisningen. Föraren måste vara undervisad i hantering av tillsatsutrustning. 2.2 Anpassa tillsatsutrustning för utläggaren Om inte tillsatsutrustning levereras av DYNAPAC måste DYNAPAC s och tillverkarens riktlinjer följas. 2.3 Fastsättning Fastsättningen av tillsatsutrustning ska utföras enligt tillverkarens instruktioner. Vid varje montage ska före idrifttagning funktionen av tillsatsutrustning kontrolleras. 3 Betjäning 3.1 Nöd-stopp-knapp Aktivering av nöd-stopp-knappen (t.ex. när en person går in i farozonen, föraren tappar kontrollen, etc.) har till följd att motor, drift och styrning stängs av och att utläggaren bromsas till stillastående. Före återidrifttagning ska orsaken till fel fastställas och åtgärdas. Återidrifttagningen ska ske enligt driftanvisningen. 3.2 Systemberoende anordningar Systemberoende anordningar måste överensstämma med DYNAPAC. Säkerhetsanordningarna som hör ihop med utläggaren måste kontrolleras regelbundet. C Richtlinie.S C 2

13 D Informationer om utläggaren 1 Beskrivning av utläggare, utrustning och levererad tillsatsutrustning Beskrivning av utläggaren och dess tillsatsutrustning finns i motsvarande driftanvisning. 2 Säkerhetsanordningar och varningsskyltar Alla i driftanvisningen beskrivna säkerhetsanordningar ska vederbörligen användas, varningsskyltar och varningshänvisningar ska beaktas. 3 Luftljud och vibration Uppgifterna om buller i driftanvisningen togs fram enligt utkast från ENV frånmars 1997 och ISO Angivna bullervärden för utläggaren kan dock inte användas för framtagning av bulleremission på arbetsplatsen enligt riktlinjen 86/188/EWG (daglig personlig bullerbelastning). De ska, om det behövs, tas fram på arbetsplatsen under den där förekommande aktuella påverkan (ytterliggare ljudkällor, särskilda omständigheter, ljudreflexioner). Hel-kropp-vibrationer: Vid användning enligt bestämmelser överskrids inte framtagna effektivvärden för acceleration vid förarstolen av 0,5 m/s 2 enligt utkast från pren Hand-arm-vibrationer: Vid användning enligt bestämmelser överskrids inte framtagna effektivvärden för acceleration a hw =2,5 m/s 2 enligt utkast från pren Dessa uppgifter är karakteristikan för utläggaren under definierade omständigheter. Förarens personliga vibrationsbelastning under en arbetsdag ska, om det behövs, utforskas på den konkreta arbetsplatsen, för att kunna ta hänsyn till alla andra påverkningar som körsträckan, arbetsintensitet osv. 4 Dimensioner De angivna mätningarna är absoluta för att garantera säker manövrering. Regler i olika länder ska följas. D Richtlinie.S D 1

14

15 E Förutsättningar för drift 1 Förarstol och förarståplats Utläggare med förarstol eller förarståplats får bara köras av lämpliga personer som är fyllda 18 år och har utbildats till att föra maskinen. Användaren eller behörig person ska ha intygat att föraren har förmåga att köra och hantera maskinen och han/hon ska uttryckligen ha fått i uppdrag att föra den. Utöver det behövs särskild kännedom om manövrering av utläggaren. 2 Rättigheter, plikter och förhållningsorder för föraren Föraren av utläggaren måste vara informerad om sina rättigheter och plikter. Föraren måste beviljas erforderliga rättigheter. Föraren ska bära skyddsklädnad som motsvarar arbetsomständigheterna. Föraren måste känna till driftanvisningen och den ska alltid vara tillgänglig för honom/henne. Användaren ska säkerställa att föraren förstår alla säkerhetsinformationer. 3 Förbud för användning av obehörig person Föraren är under arbetstiden ansvarig för utläggaren. Han/hon får inte tillåta obehöriga personer att manövrera utläggaren. När han/hon lämnar fordonet måste det säk-ras mot användning av obehöriga personer. Han/hon får bara ta med personer om utläggaren är särskilt utrustad för det. Antalet personer som tillåts åka med får inte överskridas. 4 Personer i farozonen Föraren måste före och under drift av utläggaren övertyga sig om att ingen person finns i farozonen. Vid fara för personer måste han i god tid ge varningstecken. Föraren ska omedelbart avbryta arbetet med utläggaren om personer, fast de har blivit varnade, inte lämnar farozonen. Alla personer som finns i utläggarens område måste upplysas om faror som uppstår i och med utläggarens användning. Att gripa i eller stiga på rörliga delar är förbjuden. E Richtlinie.S E 1

16 5 Köra på offentliga vägar Utläggare med bandkedjedrivverk får i Tyska Förbundsrepubliken principiellt inte köras självständigt på offentliga vägar. Utläggare på hjul får i Tyska Förbundsrepubliken bara köras korta sträckor på offentliga vägar. När utläggaren körs på offentliga vägar ska föreskrifterna för resp. länder särskilt beaktas. 6 Dagliga kontroller före utläggarens idrifttagning Före idrifttagning av utläggaren måste föraren övertyga sig om maskinens säkerhetstekniska tillstånd. Alltid före arbetets början: Kontrollera! Nöd-stopp-knapp på manöverpulpeten och på båda fjärrmanövreringarna*. Driftbroms** (fotbroms) Parkeringsbroms** (handbroms) Styrning Signalhorn - på manöverpulpeten - på båda fjärrmanövreringarna* Belysning Skrid varningsblinkers (för Vario-skrid) * option ** utläggare på hjul Hur? Dieselmotorn och alla tillkopplade drivverk måste omedelbart stanna. Trampa vid långsam körning under transportgång (med lyft skrid ) kraftigt på pedalen. Utläggaren måste direkt komma till stillastående och får därvid inte dra åt sidan. Dra spaken vid långsam körning under transportgång (med lyft skrid)så långt som möjligt. Utläggaren måste direkt komma till stillastående. Utläggaren måste följa varje styrrörelse direkt och noggrant. Tryck kort på signalknappen. Signalhornet måste höras. Vid tillkopplad tändning sätt på och kontrollera: - Parkerings-/bak-, halv-, helljus - Bromsljus - Blinker, varningsblinker Vid tillkopplad tändning aktivera ut-/inskjut av skriden. Bakljusen måste blinka. E Richtlinie.S E 2

17 Skrid-uppvärmningssystem: - Flaskhållarna - Flaskventiler - Tryckreducerare - Slangbrottventil - Stängningsventiler dubbelutmatning - Huvudavstängningskran - Förbindelser - Kontrollampor för kopplingsskåp Matarskruvskydd Skridskydd och gångbryggor Trågtransportsäkring Väderskyddstak Övriga anordningar: Övrig utrustning: - Underläggskilar - Varningstriangel - Förbandslåda * option ** utläggare på hjul - Fastsättning - Renhet och täthet - Arbetstryck 1,5 bar - Funktion - Funktion - Funktion - Täthet - Vid tillkoppling måste alla kontrollampor lysa Vid påbyggnad för större arbetsbredder måste matarplåtarna breddas och matarskruvtunneln täckas. Uppfällbara gångbryggor måste fällas ned. Kontrollera fastsättningar för begränsningsplåtar och skydd. Vid lyft skrid måste reglarna (med spaken under stolen) kunna skjutas in sidledes i dragarmarnas ursparningar. Vid stängt tråg måste klorna på båda tråghalvorna kunna fällas över hållbultarna. Båda låssprintarna måste finnas i de avsedda borrningarna och var och en låst med en fällsprint. Kontrollera fastsättningar för beklädnader och luckor: - Motorhuv - Sidoluckor Utrustningar måste finnas på avsedd plats. E Richtlinie.S E 3

18 7 Funktioner av inställningsbara delar och indikeringsinstrument Beakta härtill alla upplysningar i driftanvisningen. 7.1 Start Genom igångsättning av motor, åkdrift, matarband, matarskruv, skrid eller lyftanordningar kan personer skadas eller dödas. Säkerställ före starten att ingen arbetar på, i resp. under utläggaren eller uppehåller sig i riskzonen! Starta inte motorn och använd inga manöverelement om det uttryckligen finns en hänvisning för icke-betjäning! Om inga andra anvisningar finns ska manöverelement bara aktiveras när motorn är igång! Kryp aldrig in i matarskruvtunneln eller beträd tråget eller matarband när motorn är igång. Det är livsfarligt! 7.2 Att beakta vid körning Övertyga dig alltid om att under arbetets gång ingen person kan råka i fara! Alla skyddsanordningar och skyddstäckningar måste finnas på plats och vara motsvarande säkrade. Upptäckta skador måste åtgärdas omedelbart! Vid brister är drift inte tillåtet! Ingen person får åka med på utläggaren eller skriden! Ta bort alla hinder som finns på vägen och i arbetsområdet! Försök alltid att välja den förarpositionen som är vänd emot gatutrafiken! Lås alltidfast manöverpulpeten och förarstolen. Under körningen är det bl.a. förbjudet att: - låta armar och ben hänga utanför, - luta kroppen utanför utläggaren, - stiga över från ett fordon till ett annat eller till fasta byggnadsdelar. Det måste finnas tillräckligt säkerhetsavstånd till utskjutningar, andra redskap och alla slag av riskpunkter! Det måste köras försiktigt på ojämn mark för att förhindra slirning, tippning eller att välta. För att alltid ha kontroll över utläggaren får den inte belastas över sin kapacitet! E Richtlinie.S E 4

19 7.3 Siktförhållanden vid körning Föraren måste titta i färdriktningen och ha tillräcklig överblick över körbanan. Särskilt vid backning måste han övertyga sig om att körnings- och arbetsområdet är fritt. 7.4 Bromsa Körhastigheten ska avpassas så att det alltid finns tillräcklig bromssträcka. E Richtlinie.S E 5

20

21 F $ Inbyggnad, underhåll och laddning av batterier Vid inrättning och drift av batteriladdningsstationer ska de lagliga bestämmelserna för resp. länder följas. Det är särskilt viktigt att batterier inte tippas eller stjälps. Händer och ögon ska skyddas. Undvik att inandas gaser. Vid frätskada genom syra ska såret sköljas med rent vatten och en läkare konsulteras omedelbart. För underhåll, laddning och byte av batterier ska följande säkerhetsregler beaktas: 1 Underhållspersonal Laddning, underhåll och byte av batterier får bara utföras av utbildad personal. Anvisningarna från batteri- och laddningsaggregatets tillverkare och DYNAPAC ska följas. Behandlingsföreskrifter för batteriet och driftanvisning för laddningsaggregatet ska beaktas. 2 Åtgärder för att förhindra bränder Vid hantering av batterier är rökning och öppen eld förbjuden. Inom ett område av 2 m, där batteriet ska laddas, får det inte finnas brännbart material och gnistbildande drivmedel. Rummet måste vara luftat. Brandskyddsmedel ska finnas till hands. 3 Säkrad uppställning Vid hantering av batteriet måste utläggaren, som det beskrivs i driftanvisningen, vara säkrad uppställd. Idrifttagning får ske först när skyddstäckningar och anslutningar åter befinner sig i normalt driftsäkert tillstånd. 4 Fastsättning av batteri För att förhindra faror p.g.a. oväntade rörelser måste batteriet fastsättas på utläggaren som det föreskrivs av DYNAPAC. Efter varje byte ska fastsättningen kontrolleras och ev. bytas. F Richtlinie.S F 1

22 5 Skador på kabel Vid montering och demontering av batteriet måste det beaktas att batterikabeln inte skadas. Kontrollera före laddningen att batterikabeln och laddningskabeln inte är skadade och måste ev. bytas. 6 Underhåll av batteri Locket för battericellerna måste vara torrt och rent. Spilld batterisyra måste neutraliseras omedelbart. Klämmor och kabelskor ska vara rena, lätt smorda med polfett och fastskruvade. 7 Laddning av batteri Vid laddning måste battericellernas ytor ligga fria och förslutningspropparna vara borttagna, för att garantera tillräcklig luftning och förhindra en anhopning av explosiva gaser. Inga föremål av metall får läggas på batteriet. F Richtlinie.S F 2

23 G Tankning av utläggaren 1 Tillåtet bränsle Bara i driftanvisningen rekommenderade bränslen får användas. 2 Tankning Föreskrifterna för resp. länder gällande lagring och hantering av bränsle måste följas. Vid tankning och kontroll av tanken är rökning och öppen eld förbjuden. Beakta att inget bränsle spills och att i synnerhet inget bränsle kommer i kontakt med heta delar. G Richtlinie.S G 1

24

25 H Hantering av skriduppvärmningssystemet Vid hantering av gasflaskor och arbeten med skriduppvärmningssystemet finns det risk för eld- och explosionsfaror. Rökning och öppen eld är förbjuden! 1 Transport Fyllda och tomma gasflaskor ska bara transporteras med påsatt skyddslock för att skydda flaskventilerna. 2 Säkring Gasflaskorna ska med de levererade spännbältena säkras mot förskjutning, tippning och att ramla av. Skriduppvärmningssystemet får bara tas i drift med monterad slangbrottventil och tryckreduceringsventiler. 3 Rengöring Se till att gasflaskventiler, slangar och slangförbindningar är fria från olja och fett. Smutsiga delar ska rengöras omedelbart. Håll ventilationsöppningar och slitsar på skriden fria. 4 Före idrifttagning Kontrollera hela uppvärmningsområdet före idrifttagning med avseende på otäta gasledningar. Byt skadade slangar omedelbart. 5 Arbetsraster Stäng på en gång av skriduppvärmningen under arbetsraster och efter arbetets slut: - Frånkoppla till/frånomkopplaren. - Stäng huvudavstängningskranen, båda avstängningsventilerna vid dubbelutmatningen och båda flaskventilerna. 6 Underhåll H Richtlinie.S Följ underhållsintervallerna för skriduppvärmningssystemet. Kontrollera flamövervakningen (option) för vederbörlig funktion. Driftsäkerheten ska årligen säkerställas genom kontroll av en sakkunnig person. Det är maskinanvändarens plikt. H 1

26

27 I Hantering av hydraulsystemet 1 Montering eller isärtagning av hydraulslangar Vid montering eller isärtagning av hydraulslangar och vid arbeten med hydraulsystemet kan het hydraulvätska spruta ut under tryck. Genom oavsiktlig igångsättning av motor och de hydrauliska drivverken (åkdrift, matarband, matarskruv, skrid lyftanordningar) kan personer utsättas för faror. Stäng av motorn och gör hydraulsystemet trycklöst! Skydda ögonen! 2 Arbeten med hydraulsystemet Om det inte beskrivs annorlunda ska arbeten bara utföras med avstängd motor! Utläggaren ska säkras mot oavsiktlig igångsättning och uppfällda maskindelar (trågsidor eller skrid) ska mekaniskt säkras mot sänkning (se driftanvisning). Hydraulledningar ska inte böjas och inte utsättas för slag! Återanvänd inga skadade rör eller slangar! Kontrollera alla ledningar noggrant för läckage! Alla skruvförband och anslutningar måste vara vederbörligt fastsatta! 3 Påbyggnads-, ombyggnads- och reservdelar Påbyggnads-, ombyggnads- och reservdelar ska bara fackmässigt monteras. I tvivelsmål konsultera Dynapac! I Richtlinie.S I 1

28

29 J Transport, första idrifttagning och avställning för längre tid 1 Vikt och dimensioner Se driftanvisning. 2 Transport och lastning Vid transport av utläggaren ska de i DYNAPAC s driftanvisning nämnda kraven beaktas och följas. 3 Montering av utläggaren och ev. tillsatsutrustning Monteras delar eller tillsatsutrustning för utläggaren på arbetsplatsen ska härtill hörande upplysningar i driftanvisningen beaktas. Före idrifttagningen ska utläggaren och funktion av ev. tillsatsutrustning kontrolleras av en sakkunnig person. 4 Kontroll före första idrifttagningen Före den första idrifttagningen ska en kontroll enligt driftanvisningen utföras. Exempelvis: - Kontroll av oljenivå i motorn - Efterfyllning av bränsle - El-anläggning: Kontroll av elektriska ledningar, kabelförbindningar och -anslutningar med avseende på kondition och fastsättning - Batteri: Kontroll av syranivå och syratäthet - Hydraulsystem: Kontrollera oljenivå - Bromssystem - Styrsystem - Tillsatsutrustning - Ev. automatiska funktioner J Richtlinie.S J 1

30 5 Åtgärder vid längre stillastående och avfallshantering Vid längre stillastående för utläggaren ska åtgärder för korrosionsskydd utföras. Batteriet ska demonteras, bränsletanken ska påfyllas. Utläggare med hjul ska pallas upp, för att förhindra tillplattning av däcken. Efter byte av slit- och reservdelar eller vid skrotning av delar måste en varsam avfallshantering utföras. Järn, ickejärnmetaller, syntetiska material, elektroniskt skrot etc. måste skiljas åt. Delar som har varit i kontakt med olja eller fett (hydraulslangar, smörj-ledningar etc.) måste hanteras separat. Beakta ytterliggare uppgifter i driftanvisningen. J Richtlinie.S J 2

31 K Underhåll och skötsel 1 Personalens utbildning och kvalifikationer för underhåll och skötsel Underhåll och skötsel får bara utföras av kvalificerad och auktoriserad personal. Den årliga kontrollen ska utföras av en sakkunnig person. Denne sakkunnige person måste ge sin bedömning och sitt godkännande enbart ur säkerhetssynpunkt utan att vara påverkad av den ekonomiska situationen och andra omständigheter inom företaget. Han/hon måste ha tillräcklig kännedom och erfarenhet av att kunna bedömma utläggarens kondition, funktion av säkerhetsanordningarna enligt teknikens regler och principer för kontroll av utläggare. 2 Typ och frekvens 2.1 Intervaller för underhåll och inspektion Intervallerna ska beaktas enligt anvisningar av DYNAPAC. Se driftanvisning. 2.2 Upprepade kontroller Den årliga kontrollen av en sakkunnig person måste omfatta konditionen hos påbyggnadsdelar och anordningar, såväl som funktion och verkan av säkerhetsanordningarna. Dessutom måste utläggaren kontrolleras noggrant med avseende på skador som kan ha orsakats av ev. icke sakkunnig användning. Ett provningsprotokoll ska göras upp. Resultaten av kontrollen ska sparas åtminstone till nästa kontroll. Användaren ska ombesörja att brister åtgärdas omedelbart. 3 Kvalitet och mängd av erforderliga driftmedel Bara i driftanvisningen rekommenderade driftmedel får användas. 4 Reservdelar Det får bara användas reservdelar som är rekommenderade av DYNAPAC. För icke godkända reservdelar kan det p.g.a otillräcklig kvalitet eller fel anpassning leda till olycksrisker. Den som använder icke godkända reservdelar bär fullt ansvar i fall av skador. Hydraulslangar ska lagras så att åldringsprocessen fördröjs. K Richtlinie.S K 1

32 5 Underhållsarbeten som inte kräver särskild kvalifikation Enkla underhållsarbeten som t.ex. kontroll av oljenivå eller kontroll av vätskenivå i batteriet får utföras av oskolad personal. Speciell kvalifikation är inte erforderlig. Ytterliggare uppgifter finns i driftanvisningen. 6 Avfallshantering av fett, olja, batterier, smörjmedel, dieselbränsle Avfall som resultat av reparation, underhåll och rengöring ska vederbörligt uppsamlas och hanteras enligt föreskrifterna för resp. länder. Nämnda arbeten får bara utföras på därför avsedda platser. Dessa material är extremt miljöskadande; de få inte hamna på marken eller i avlopp. Avfallshantering av dessa material och föremål som de har varit i kontakt med (behållare, putstrasor etc.) ska ske vid uppsamlingsställe för spillolja och riskavfall. Informationer om gällande föreskrifter för avfallshantering ges av de lokala myndigheterna. 7 Särskilda åtgärder 7.1 Åtgärder vid underhåll och reparation För att förhindra olyckor vid underhålls- och reparationsarbeten ska alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagas, t.ex.: Det ska säkerställas att... - oavsiklig rörelse och idriftsättning av utläggaren förhindras. - uppfällda maskindelar (t.ex. skrid eller tråg) säkras mekaniskt mot sänkning. 7.2 Rengöringsarbeten Rengöringsarbeten får inte utföras med tändbara vätskor. Det ska träffas säkerhetsåtgärder så att gnistor som uppstår vid kortslutning förhindras (t.ex. lossa batterikablar). I fall att utläggaren måste rengöras med hetvattenaggregat ska alla komponenter som kan utsättas för skada-särskilt elektriska delar - täckas noggrant. Elektriska och elektroniska komponenter ska rengöras med svag tryckluft och metallfri pensel. K Richtlinie.S K 2

33 7.3 Arbeten med den elektriska utrustningen Arbeten med den elektriska utrustningen på utläggaren får bara utföras i spänningsfritt tillstånd. Före arbeten vid el-anläggningen eller batterier ska huvudomkopplaren frånkopplas och batterianslutningar lossas. $ Osakkunnigt arbete vid el-anläggningen kan leda till kortslutning, batteriexplosion eller skador på färdelektroniken. Funktionsprovningar, kontroller och inställningar får, under förutsättning att lämpliga förebyggande åtgärder träffats, endast utföras av personer med behörighet och uppdrag att arbeta med delar som står under spänning. Smycken som fingerringar, metallarmband osv. måste tas av före arbeten med elektriska komponenter. För att förhindra skador på el-anläggningen med elektroniska komponenter ska de demonteras eller lossas innan ev. el-svetsarbeten igångsätts på utläggaren. 7.4 Säkerhetsanordningar Efter underhåll och reparationer måste alla säkerhetsanordningarna återmonteras och deras funktionsduglighet kontrolleras. 7.5 Inställningsvärden Vid reparationer och byte av hydrauliska och elektriska delar måste komponentberoende inställningsvärden beaktas. K Richtlinie.S K 3

34

35 L Ytterliggare säkerhetshänvisningar 1 Allmänna farliga situationer 1.1 Fara för fastklämning! Vid alla rörliga komponenter (tråg, matarband, matarskruv, skridhydraulik, utskjutdelar etc.) finns fara för att klämmas fast eller skära sig. Undvik att komma nära dessa delar! 1.2 Fara för indragning! Vid alla roterande eller rörliga komponenter (matarskruv, matarband, kilremmar etc.) finns fara vid gripa tag, rullas upp eller dras in. Håll avstånd till dessa delar! 1.3 Fara för att ramla av! Vid av- och påstigning håll alltid fast med båda händer! Håll inga vertyg eller andra föremål i händerna. Hoppa aldrig på eller av under färden! Stig bara på eller av när utläggaren står still. Använd bara avsedda plattformar och gångbryggor! Stå inte på andra ställen på utläggaren. 1.4 Fara för brännskador! Vid särskilda komponenter (t.ex. skridkroppen, avgasrör, hydraulcylinder) finns fara p.g.a. heta ytor. Håll avstånd till dessa delar eller bär skyddshandskar! 1.5 Fara p.g.a. funktionsfel! P.g.a. störningar i utläggarfunktioner eller bortfall av skyddsanordningar kan styr- och bromsverkan minska eller falla bort, komponenter kan arbeta okontrollerat och vätskor läcka ut. I fall att sådana störningar uppstår ska utläggaren omedelbart stannas! Personer som är utsatta för fara ska varnas! 1.6 Fara p.g.a. felmanöver! L Richtlinie.S P.g.a. mänskligt beteende, oaktsamhet eller felmanöver kan stora skador uppstå. Handla alltid försiktigt och förutseende. L 1

36 2 Allmänna förhållningsorder 2.1 Skyddsklädnad Bär alltid den erforderliga kompletta skyddsklädnaden! Utan eller slarvigt använd skyddsklädnad innebär hälsorisk. 2.2 Renhet 2.3 Delar 2.4 Sikt 2.5 Larm Manöverplats, trappsteg och plattformar ska vara fria från tillfälligt ditlagda föremål! Trappsteg, handtag och manöverplats ska vara fria från smuts, fett etc., de ska inte sprayas med lösningsmedel. Alla lösa delar ska säkras och förvaras i därför avsedda lådor. Sikten över kör- och arbetsområdet får inte skymmas. P.g.a. larm från motorn och andra byggmaskiner är den akustiska kommunikationen (order, varningsrop eller ljudsignaler) dålig. 2.6 Arbetsområde Iaktta alltid utläggarens hela arbetsområde! Håll ögonkontakt med den anvisande personen! Avtala signaler resp. handtecken och ta bara emot anvisningar av en person. 2.7 Vibration P.g.a. i drift förorsakade vibrationer kan koncentration och arbetsförmåga bli sämre. Ta en paus i god tid eller fordra avlösning! L Richtlinie.S L 2

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning Vårdsystem FM M7782-451352 Sida 1 av 5 GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Kontrollbok felrapportering, tid för tidsbunden tillsyn Läckor Personal,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7)

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7) Användarmanual 1(7) INDEX Sida Produkttyp och varumottagning 3 Montering 4 Transport- och lyftanvisning 5 Drift och underhåll 6 Säkerhetsföreskrifter 7 2(7) PRODUKTTYP Kyl värmeyta omtalas i texten som

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

L kala föreskrifter. Travers

L kala föreskrifter. Travers Miljö och h Verksamhetssyst hetssyst Ansvarig utgivare utgivare: Arbetsmiljö A G.575.2.1.2 Utgåva: 5 Datum: 213-2-2 28 TRUKTIO Sida 1 (7) Husums fabrik brik L kala föreskrifter Lokala reskrifter krifter

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP. Linde Material Handling

En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP. Linde Material Handling En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP Linde Material Handling Nya N 20/24 orderplocktruck För att uppnå ökad plockhastighet måste man börja med att effektivisera arbetsflödet.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5 Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 TRANSPORTBILAR KB5 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Läckor Hjul punktering Last, utrustning, breddmarkeringsutrustning

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Arbetsmiljö vid skotning

Arbetsmiljö vid skotning Arbetsmiljö vid skotning Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare Infoga bild I kommande bilder visas vanliga arbetssituationer i samband med skotning av skogsbränsle. Till bilderna lyfts

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1981:14 Utkom från trycket den 14 sept. 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1981:14 Utkom från trycket den 14 sept. 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1981:14 Utkom från trycket den 14 sept. 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL Utfärdad den 20 augusti 1981 AFS 1981:14 2 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer