Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter"

Transkript

1 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter on/kvalgr-segregation-slutrapport.pdf

2 Varför granskning? Syfte och förväntade effekter Identifiera utvecklingsområden och framgångsfaktorer som kan motverka segregationens negativa effekter inom skolväsendet bidra till en mer likvärdig utbildning som kan kompensera för barns och elevers olika förutsättningar och behov

3 Frågeställningar Har kommunen strategier för att motverka segregationens negativa effekter inom förskola, grundskola och fritidshem? 1 Arbetar kommunen utifrån en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer? Är resursfördelningen baserad på kunskap om verksamheternas förutsättningar och behov? 2 Följer kommunen upp resursanvändningen och resultaten på såväl skol- och verksamhetsnivå som kommunnivå? 3 Har kommunen vidtagit eller planerar att vidta någon form av åtgärder för att stärka utsatta förskolor och grundskolor?

4 Endast en liten del av de ekonomiska resurserna omfördelas för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar Bekräftar den bild Skolverket gav 2009: Helhetsintrycket är att kommunerna är försiktiga med att differentiera resurserna mellan enheter som utifrån socioekonomisk struktur har väldigt olika utgångsläge för att bedriva sin verksamhet. Undantag finns där kkr/barn eller elev kan tillföras. Uppgiven andel av budget varierar mellan 1,17 % och 40 %. 10 kommuner 9-15%. Gäller både förskolan och grundskolan. Fritidshem får sällan resurser baserat på socioekonomiska kriterier men där kan ofta rektorn internt fördela sin budget

5 Uppföljning, utvärdering och utveckling av resursfördelningssystemet och andra insatser sker alltför sällan (Resultat? Vad gjordes?) 25 av 30 kommuner behöver utveckla och förbättra uppföljningen och utvärderingen av sitt resursfördelningssystem och dess effekter Detsamma gäller andra insatser kommunen gör för att motverka segregationens negativa effekter Detta innebära att många kommuner saknar underlag för den politiska diskussionen om hur resurser ska fördelas, trots att resurser och hur dessa sedan används har avgörande betydelse för att tillgodose elevernas rätt till utbildning Det finns möjligheter också i modellen: Har kommunen en modell som t ex Uppsalas tidigare eller den som Stockholm använder ingår prognoser som är säkrare än SALSA och som ger underlag för uppföljning t ex på skolor som påtagligt underpresterar gentemot prognosen. Helsingborg har en aktiv uppföljning av resursanvändningen. Styr denna aktivt

6 Vad menas med likvärdighet? Likvärdighetsbegreppet kan delas upp i tre grundläggande aspekter 1. lika tillgång till utbildning, 2. lika kvalitet på utbildningen 3. Utbildningen ska vara kompenserande

7 Lika tillgång till utbildning Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag (1 kap. 8 skollagen)

8 Lika kvalitet på utbildningen: Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 9 skollagen). Ordet kvalitet nämns inte i paragrafen ovan men i författningskommentaren till propositionen framgår att det är detta som avses. Begreppet likvärdig innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Det finns utrymme för anpassningar av undervisningen och organisationen av utbildningen till behoven hos olika barn och elever så länge de tillförsäkras lika tillgång till likvärdig utbildning

9 Tre aspekter av likvärdighet 1. Variation i resultat. Klass skola- kommun- nationell nivå. Hur stor är spridningen? Ökar eller minskar den? Ju större spridning desto mindre likvärdighet. 2. Hur samvarierar olika bakgrundsfaktorer med resultaten? T ex socioekonomisk bakgrund. Migrationsbakgrund. Kön. Ju större samvariation desto mindre likvärdighet i systemet. 3. Hur varierar elevsammansättningen på olika skolor med avseende på bakgrundsfaktorer? Jfr begreppet segregation. Dvs ju mer homogena skolor är med hänsyn till bakgrundsfaktorer desto mindre likvärdighet och desto mer segregerade är de.

10 En aspekt utöver kunskapsresultaten. Det kan även finnas problem med ökad skolsegregation som inte direkt har att göra med kunskapsresultaten. I ett samhälle där elever från olika bakgrund i större utsträckning går i olika skolor finns risk för att toleransen mellan olika samhällsgrupper minskar och att skolans mål att förmedla en gemensam värdegrund försvåras. Att blanda elever med olika social och kulturell bakgrund på samma skolor och i samma klassrum kan således ha ett samhälleligt värde utöver hur kunskapsresultaten eventuellt påverkas. Därmed är dessa mått på skolsegregation i sig själva relevanta likvärdighetsindikatorer (Skolverkets rapport 374, sid 17)

11 Utbildningen ska kompensera I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (1 kap. 4 skollagen). I propositionen nämns att syftet med paragrafen är att uppmärksamma professionens och huvudmännens ansvar att vid resursfördelning, organisation och val av metoder och arbetssätt anpassa verksamheten utifrån elevernas skilda behov och förutsättningar. I läroplanen för grundskolan (Lgr 11, formuleringen är inte ändrad sedan Lpo 94), finns motsvarande formuleringar om krav på lika tillgång, kvalitet och behovsanpassning och kompensation under rubriken En likvärdig utbildning:

12 _Ny lagstiftning från juli 2014 Kommuners resursfördelning 8 a /Träder i kraft I: / Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458). Rektor och förskolechef /Träder i kraft I: / Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.

13 Segregation? Ökande skillnader mellan allt mer homogena skolor, med hänsyn till elevers bakgrundsdata (t ex vistelsetid i Sverige, vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund) Vad säger de intervjuade om orsaker? 1. Bostadssegregation är primär grund för segregation 2. Fria skolvalet och friskolereformen förstärker segregation

14 Örebro kommun ingår i urvalet granskade kommuner. I avhandlingen Den delade skolan Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet, beskriver Anders Trumberg situationen och utvecklingen i denna kommun. De intervjuuppgifter som framkommit i granskningen överensstämmer med de data Trumberg presenterar. Han konstaterar bland annat att: sammantaget visar kapitlet på en polarisering mellan Örebros skolor, där den tongivande processen är att skolorna blir mer och mer etniskt och socioekonomiskt segregerade gentemot varandra och där skolor som ligger i redan utsatt områden blir de stora förlorarna, Men fallen med skola A och N visar också på att det finns en rörelse i andra motsatt riktning där skolorna blir mer blandade och kan utgöra, om än i begränsad omfattning, en arena för möten mellan elever med olika bakgrund. Elevsammansättningen i skolorna blir alltmer etniskt homogen och skolan som mötesplats mellan olika etniska grupper har påverkats negativt. De elever från socialt utsatta och mångkulturella områden som utnyttjar det fria skolvalet bidrar till ökad integration i de skolor de väljer, men orsakar ökad segregation i skolor de väljer bort, eftersom de utgör ett urval med i genomsnitt högre socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital än genomsnittet. Undantag finns sannolikt även här, resonemanget behöver inte gälla etniskt och religiöst homogena fristående skolor. Trumberg, A. (2011) Den delade skolan Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet. Örebro universitet a a s 278

15 Ett medvetet och långsiktigt utvecklingsarbete som stöds av en tillräckligt kraftfull resursomfördelning kan framgångsrikt förbättra måluppfyllelsen på skolnivå. Ökade resurser måste omsättas i förändrade metoder i skolans inre arbete, baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Ökade resurser kan ses som ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för förbättring

16 Granskningen har sett exempel på framgångsrik förbättring av måluppfyllelsen där ett kraftfullt resursfördelningssystem kombinerats med ett långsiktigt utvecklingsarbete Gottsundaskolan hade läsåret 2011/2012 totalt 509 elever. Mer än 50 procent var berättigade att delta i modersmålsundervisning (i riket 20 procent) vilket 70 procent också gjorde (i riket drygt 50 procent). Andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning var 53 procent (60 procent i de kommunala skolorna). Lärartätheten var samma läsår 9,7 lärare per 100 elever (8,1 i de kommunala skolorna) Av statistiken framgår att resultaten i årskurs 9 sedan år 2008 förbättrats från meritvärdet 198,6 till 222,7 år ,6 procent nådde målen i alla ämnen ( 78,8 procent i de kommunala skolorna ). Behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program var 91,7 procent av eleverna (83,5 i de kommunala skolorna ). SALSA-värdet för andel elever som nådde målen ändrades från 26 år 2006 till +18 år 2012, motsvarande för meritvärdet från -33 år 2006 till +9 år Alla dessa siffror beskriver en kraftig förbättring över tid. Gottsundaskolan fick av strukturmedel närmare kronor per elev för förskoleklassen t o m årskurs 2 och närmare kronor per elev för årskurserna 3 9. (obs mer för de yngre, ovanligt)

17 Resursfördelning och resultat. Exemplet Gottsunda, Uppsala kommun Utveckling av metoder och skolans inre arbete.(s46) Av skolans dokumentation och samtal med rektor framgår att skolan sedan flera år systematiskt arbetat utifrån en gemensam vision. Kontinuitet har rått i ledning och personalgrupp. På skolans hemsida presenteras flera olika pedagogiska metoder som implementerats under ett antal år, till exempel genrepedagogik och portfolios. Av den verksamhetsredogörelse för skolan som Skolinspektionen tagit del av framgår att en kontinuerlig och livlig pedagogisk lärprocess aktivt drivs av skolledningen, där pedagogerna deltar i ett flertal forum. Skolledningen bedriver en aktiv omvärldsbevakning och håller sig informerad om pedagogisk utveckling, också internationell sådan. Uppföljningen är noggrann på såväl elevnivå som skolnivå. Fortbildning i formativ bedömning har genomförts. Nås inte målen prövas nya metoder. Elevinflytandet förefaller stort såväl över det egna lärandet som genom dialog med lärarna om undervisningens upplägg och genomförande. Skolans förbättrade resultat kan inte på något enkelt sätt kopplas till resurser som tilldelas. Den högre lärartätheten har dock möjliggjort en ökad flexibilitet i gruppindelningen. De äldre eleverna kan på lektioner i matematik, engelska och svenska ha till exempel fyra pedagoger som tar hand om tre grupper. Detta ger bättre förutsättningar för individualiserad undervisning. Skolan har inte underlag att anställa egna modersmålslärare, men det finns ett antal pedagoger på skolan med annat modersmål än svenska som ibland kan stödja nyanlända elever, bland annat i de två förberedelseklasser som finns på skolan. Det resurstillskott skolan får har fungerat som förstärkning och stöd för det medvetna och långsiktiga pedagogiska utvecklingsarbetet. Detta tycks nu gett ett mycket gott resultat i form av ökad måluppfyllelse. Men utan pengarna går det inte sammanfattar rektorn

18 Ett medvetet och långsiktigt utvecklingsarbete på bred front kan framgångsrikt förbättra måluppfyllelsen på kommunnivå. Landskrona Genomtänkt mottagande av nyanlända och noggrann kartläggning och uppföljning av kunskapsutvecklingen (även Kristiansstad och Västerås) Ändrad organisation av modersmålsundervisningen och studiehandledningen Metodutveckling med forskarstöd i nätverk Program för elever från missgynnade hemförhållanden Satsningar på att informera och stärka föräldrar med lärares hjälp Lönesatsningar på skickliga lärare Nya arbetstidsavtal för organisationsutveckling Fysiska förändringar av skolor och upptagningsområden Fungerande resursfördelningssystem

19 Exempel på åtgärder som i intervjuer framhållits som framgångsrika 1 Fysiska insatser Strategisk nybyggnation och ändrade gränser för upptagningsområden Exempel : Genomförd i Kristianstad, planerade i Nyköping Här har vi sidfoten 19

20 Exempel på åtgärder som i intervjuer framhållits som framgångsrika 2 Språkutvecklande undervisning och arbetssätt Språkutvecklande arbetssätt i förskola och grundskola,hjälper alla elever, särskilt elever med svagt stöd i hemmet (Stor satsning i Malmö) En definition på språkinriktad undervisning är: Undervisning i andra ämnen än språk, där det fackmässiga innehållet och den språkfärdighet som hör till byggs upp parallellt genom en systematisk utveckling av det ämnesspecifika språket, med särskild uppmärksamhet på elevernas aktiva användning av det ämnesordförråd som krävs. Språkinriktad undervisning fokuserar alltså både på ämnesinnehållet och på språkfärdigheten som krävs. Hajer & Meestringa rekommenderar att skolan antar en språkpolicy som beskriver en skolas framtagna strategi för hur undervisningen av den heterogena gruppen elever ska gå till. Där finns riktlinjerna för språkundervisningen, språkets roll i undervisningen och lärarnas samverkan kring elevernas språk- och kunskapsutveckling. Den kan också innehålla en kartläggning av elevernas språkutveckling. En språkpolicy bör innehålla en plan för kompetensutveckling av alla lärare, så att de erövrar en kunskapsbas i att arbeta språkinriktat. Malmö, Vetlanda, Örebro och Uppsala är exempel på kommuner som inom grundskolan, i något fall också förskolan, börjat bygga upp ett språkinriktat arbetssätt Här har vi sidfoten 20

21 Exempel på andra åtgärder som i intervjuer framhållits som framgångsrika 3 Åtgärder för att främja rörlighet och möjlighet att välja skola Förstärkt information, aktiva val och fria bussresor är exempel på insatser som har som syfte att underlätta informerade val och val av annan skola än den geografiskt närmaste.. Ex Nacka, Helsingborg. Förberedelseklasser förläggs inte till skolor som redan har hög andel utlandsfödda barn (Helsingborg m fl) Här har vi sidfoten 21

22 Läxor Fel sorts läxor kan öka segregationens negativa effekter Aktiv läxhjälp organiseras i många kommuner på olika sätt Norska erfarenheter är att det kan bli de mest studiemotiverade som utnyttjar läxhjälpen.

23 Lönekriterier lärare (alla kriterier måste uppfyllas) 1) Ledarskap i klassrummet, kollegiet och i kontakt med föräldrar (exempel: Visat starkt engagemang, Kommunikativ, Bemötande, Relationsskapande) 2) Yrkesskicklighet (Förbättrat sin egen undervisning/arbete i barngrupp genom systematisk dokumentation, reflektion, analys och handlingsplan som leder till resultatutveckling) Exempel: Pedagogisk dokumentation, anpassning av arbetsmetod efter barn och elevers behov 3) Arbetslagsutveckling (aktivt bidragit till att utveckla det pedagogiska arbetet i arbetslaget i enlighet med gällande styrdokument) (Bedömning,entreprenöriellt lärande, skapat trygghet Olweus) 4) Verksamhetsutveckling (Pedagogen kan visa ökad måluppfyllelse kopplat till ett utvecklingsarbete under det senaste året 5) Effektivitet (Bidra till skolans utveckling,använder tilldelade resurser på bästa sätt, aktiv och tydlig ambassadör för verksamheten.) Exempel Organisering av grupper, Arbetslagets ansvar)

24 Avgränsningar Kommunala huvudmän med ansvar för förskola och grundskola samt fritidshem. Genomförande 30 kommunala huvudmän i hela landet ingår. Urval från de 50 kommuner som ingick Skolverkets rapport nr 365, 2011 Resursfördelning till grundskolan rektorers perspektiv. Besök (s33) Efter besöken fick kommunerna en verksamhetsrapport och ett beslut med beskrivning av granskningens resultat och vilka utvecklingsinsatser som behövs för att bidra till en mer likvärdig utbildning och därmed en ökad måluppfyllelse. Inga sanktioner i kvalitetsgranskning. Övergripande rapport i januari

25 - Skolverkets rapport nr 374 (maj 2012) Sammanfattning: 1.Ökande resultatskillnader mellan skolor och mellan elever 2.Socioekonomisk och utländsk bakgrund har stor betydelse för resultaten 3.Skolorna verkar bli mer och mer segregerade efter egenskaper som inte visar sig i den vanliga statistiken, t ex studiemotivation (oavsett socioekonomisk bakgrund) och föräldraengagemang 4.Betydelsen av vilken skola en elev går i har ökat (skolnivåeffekter) 5.Likvärdigheten har försämrats (variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och elevsammansättningen på skolorna betyder allt mer för elevernas resultat). Indikatorer på likvärdighet. (s39) jfr segregerad skola

26 Resursfördelning på olika sätt (omfattande empiri från dokumentstudier och intervjuer med politiker, förvaltning, rektorer och föräldrar). 1 Resursfördelade medel är avsedda för mycket olika ändamål i olika kommuner. Fria nyttigheter som t ex modersmål, studiehandledning, särskilt stöd, liksom riktade bidrag till nyanlända och förberedelseklasser kan också ha stor betydelse. Jämförelser mellan kommuner är därför vanskliga. (Jfr modersmål och studiehandledning, risk) 2 Fördelningen från ansvarig nämnd passerar ibland en mellannivå där t ex en områdesansvarig kraftigt modifierar den modell som använts. Det innebär att en planerad och beslutad omfördelning kan sättas ur spel.(på gott och ont.) 3 Extra pengar under löpande budgetår? 4 Jfr Budget och Årsredovisning ( Gick en skola plus eller minus?)

27 Det finns inte ett resursfördelningssystem som passar alla kommuner (ex resurser, geografisk struktur)

28 Krav på modeller (Enligt intervjusvar) 1. Modellen måste baseras på fakta, dvs uppgifter som är mätbara och finns tillgängliga i register, möjliga att uppdatera 2. Variablerna som ingår i modellen måste vara objektiva och opåverkbara. 3. En modell måste ge rätt incitament och ska inte vara kostnadsdrivande 4. En modell bör vara så pass begriplig att den kan bli accepterad 5. Undvika alltför abrupta övergångseffekter på skolor mellan verksamhetsår

29 Annat att beakta Lika villkor för alla skolor, kommunala och fristående (men senare omfördelning möjlig inom kommun eller koncern) Val av resultat ger olika utfall och incitament (jfr betygsresultat) Övergångsregler mellan system behövs vanligen för att mildra övergångseffekter Fria nyttigheter? Ex: Modersmål och studiehandledning som tillägg till modellen

30 Faktorer i kommunernas resursfördelningssystem (s43) Vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund (1,2,3 eller 4?, numera få med enbart grsk) Migrationsbakgrund (elevernas, födda utomlands, vistelsetid i Sverige, upp till 7 år, ursprungsland?) Ekonomiskt bistånd Andel pojkar Familjesammansättning Tillägg för små skolor Extra tillägg för modersmål och studiehandledning, förberedelseklasser Resurser kan fördelas på olika sätt, inte bara genom modeller som bygger på statistik från SCB vilket dock är vanligast. 40 kommuner i landet köper färdig statistik från SCB (typiskt sett SALSA faktorer) ytterligare 20 bearbetar själva vidare.(enligt SCB) kr/ statistikpaket.

31 Exempel på faktorer i socioekonomisk fördelningsmodell, Uppsala kommuns modell ( OBS! ändrad fr o m 2014) Modellen för fördelningen av strukturersättningen uttrycks i oddskvoter: Obs bearbetas lokalt årligen utifrån de egna elevernas faktiska resultat.(obs. Tillägg för elever de tre första åren i Sverige, 70tkr, 70tkr, 20tkr) Tilläggsbelopp 6300 kr/elev som får modersmålsundervisning) Bakgrundsvariabler Oddskvot (risk att inte nå kunskapskraven i åk9) Familjen har ekonomiskt bistånd 3,12 Familjen har inte ekonomiskt bistånd (referensgrupp) 1,0 Vårdnadshavare med högst förgymnasial utbildning 6,45 Vårdnadshavare med högst gymnasial utbildning 3,52 Vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning (ref. grupp) 1,0 Invandrad för 3-6 år sedan 4,86 Invandrad sedan mer än 6 år eller ej invandrad (ref. grupp) 1,0 Eleven bor med en eller ingen vårdnadshavare 1,82 Eleven bor med båda vårdnadshavarna (ref. grupp.) 1,

32 Grad av omfördelning Här har vi sidfoten

33 Bibehålla förväntningar på goda resultat

34 Mer resurser för de tidiga åren? (Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2012) Persson S. Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa) (jfr Star-proj. Undervisning i mindre grupper i de tidigare skolåren har en långsiktigt gynnsam effekt för barn från socialt utsatta områden)

35 Utländsk bakgrund

36 Exempel på modell med många faktorer 3 (Stockholm) Faktorer på gruppnivå. (ur förslag ) Boendemiljö Skolmiljö Boendemiljö 4: 2,35 Skolmiljö 4: 3,80 Boendemiljö 3: 1,61 Skolmiljö 3: 2,84 Boendemiljö 2: 1,45 Skolmiljö 2: 1,36 Boendemiljö 1: 1 (referens) Skolmiljö 1: 1 (referens)

37 Exempel på modell med många faktorer. 4 (Stockholm) Faktorer på gruppnivå (jfr mobila elever) (Genomsnittligt meritvärde) Skolmiljö Skolmiljö 1 Skolmiljö 2 Skolmiljö 3 Skolmiljö 4 Boendemiljö Boendemiljö Boendemiljö Boendemiljö Boendemiljö

38 Lätt tillgängliga mått på likvärdighet inom kommuner vore intressanta. Här ett exempel:

39 Landskrona grundskolor. Relativa mått för utbildningsbakgrund Måluppfyllelse Lärartäthet(resurser)

40 Landskrona grundskolor inklusive relativ andel utlandsfödda

41 Några övriga aspekter Hur nå syftet (info huvudman och andra, åtgärder hos oss och andra, lagstiftning) Resursfördelning som faktor för minskad segregation Resursfördelning i den regelbunda tillsynen Segregationsaspekter i samband med tillståndsgivning Statistik likvärdighet Utbildningsbakgrund - ett ganska grovt mått Forskning i Örebro

42 Svenska reformer enligt Tullbergs utredning, Det tar tid Reviderade styrdokument Tydligare mål och kunskapskrav Införandet av mål i årskurs 3 4 Stärkt uppföljning av resultat och måluppfyllelse 4.1 Skriftliga omdömen från årskurs Nationella prov i fler årskurser och i flera ämnen 4.3 Betyg från årskurs Ny betygsskala 5 Åtgärder för att stärka och säkerställa lärares kompetens 5.1 Ny lärarutbildning 5.2 Återinförande av en speciallärarutbildning 5.3 Lärarfortbildning 5.4 Skärpta behörighetsreglerna och införande av lärarlegitimation 6 Åtgärder för att stärka det pedagogiska ledarskapet Rektors ansvar förtydligat Obligatorisk befattningsutbildning Rektorslyftet 7 Stöd till särskilda satsningar Satsningar på att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Satsningar på undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik 8 Ökad tillsyn och förstärkta sanktioner Inrättandet av Statens skolinspektion och förstärkta resurser för tillsyn och kvalitetsgranskning Lagreglering av tillsyn och kvalitetsgranskning Utökade möjligheter för ansvarsutkrävande Central rättning av nationella prov 9 Övriga åtgärder för ökad måluppfyllelse 9.1 Stärkt rätt till särskilt stöd 9.2 Åtgärder för ökad studiero 9.3 Mer lika villkor för kommunala och fristående skolor

43

44 Här har vi sidfoten

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

en kunskapsskola där alla elever lyckas

en kunskapsskola där alla elever lyckas Socialdemokraterna en kunskapsskola där alla elever lyckas Studiematerial 3781_Justering skola.indd 1 2013-04-17 12.31 en KuNSKaPSSKOla där alla elever lyckas ett studiematerial för att utveckla den socialdemokratiska

Läs mer