Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter"

Transkript

1 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter on/kvalgr-segregation-slutrapport.pdf

2 Varför granskning? Syfte och förväntade effekter Identifiera utvecklingsområden och framgångsfaktorer som kan motverka segregationens negativa effekter inom skolväsendet bidra till en mer likvärdig utbildning som kan kompensera för barns och elevers olika förutsättningar och behov

3 Frågeställningar Har kommunen strategier för att motverka segregationens negativa effekter inom förskola, grundskola och fritidshem? 1 Arbetar kommunen utifrån en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer? Är resursfördelningen baserad på kunskap om verksamheternas förutsättningar och behov? 2 Följer kommunen upp resursanvändningen och resultaten på såväl skol- och verksamhetsnivå som kommunnivå? 3 Har kommunen vidtagit eller planerar att vidta någon form av åtgärder för att stärka utsatta förskolor och grundskolor?

4 Endast en liten del av de ekonomiska resurserna omfördelas för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar Bekräftar den bild Skolverket gav 2009: Helhetsintrycket är att kommunerna är försiktiga med att differentiera resurserna mellan enheter som utifrån socioekonomisk struktur har väldigt olika utgångsläge för att bedriva sin verksamhet. Undantag finns där kkr/barn eller elev kan tillföras. Uppgiven andel av budget varierar mellan 1,17 % och 40 %. 10 kommuner 9-15%. Gäller både förskolan och grundskolan. Fritidshem får sällan resurser baserat på socioekonomiska kriterier men där kan ofta rektorn internt fördela sin budget

5 Uppföljning, utvärdering och utveckling av resursfördelningssystemet och andra insatser sker alltför sällan (Resultat? Vad gjordes?) 25 av 30 kommuner behöver utveckla och förbättra uppföljningen och utvärderingen av sitt resursfördelningssystem och dess effekter Detsamma gäller andra insatser kommunen gör för att motverka segregationens negativa effekter Detta innebära att många kommuner saknar underlag för den politiska diskussionen om hur resurser ska fördelas, trots att resurser och hur dessa sedan används har avgörande betydelse för att tillgodose elevernas rätt till utbildning Det finns möjligheter också i modellen: Har kommunen en modell som t ex Uppsalas tidigare eller den som Stockholm använder ingår prognoser som är säkrare än SALSA och som ger underlag för uppföljning t ex på skolor som påtagligt underpresterar gentemot prognosen. Helsingborg har en aktiv uppföljning av resursanvändningen. Styr denna aktivt

6 Vad menas med likvärdighet? Likvärdighetsbegreppet kan delas upp i tre grundläggande aspekter 1. lika tillgång till utbildning, 2. lika kvalitet på utbildningen 3. Utbildningen ska vara kompenserande

7 Lika tillgång till utbildning Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag (1 kap. 8 skollagen)

8 Lika kvalitet på utbildningen: Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 9 skollagen). Ordet kvalitet nämns inte i paragrafen ovan men i författningskommentaren till propositionen framgår att det är detta som avses. Begreppet likvärdig innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Det finns utrymme för anpassningar av undervisningen och organisationen av utbildningen till behoven hos olika barn och elever så länge de tillförsäkras lika tillgång till likvärdig utbildning

9 Tre aspekter av likvärdighet 1. Variation i resultat. Klass skola- kommun- nationell nivå. Hur stor är spridningen? Ökar eller minskar den? Ju större spridning desto mindre likvärdighet. 2. Hur samvarierar olika bakgrundsfaktorer med resultaten? T ex socioekonomisk bakgrund. Migrationsbakgrund. Kön. Ju större samvariation desto mindre likvärdighet i systemet. 3. Hur varierar elevsammansättningen på olika skolor med avseende på bakgrundsfaktorer? Jfr begreppet segregation. Dvs ju mer homogena skolor är med hänsyn till bakgrundsfaktorer desto mindre likvärdighet och desto mer segregerade är de.

10 En aspekt utöver kunskapsresultaten. Det kan även finnas problem med ökad skolsegregation som inte direkt har att göra med kunskapsresultaten. I ett samhälle där elever från olika bakgrund i större utsträckning går i olika skolor finns risk för att toleransen mellan olika samhällsgrupper minskar och att skolans mål att förmedla en gemensam värdegrund försvåras. Att blanda elever med olika social och kulturell bakgrund på samma skolor och i samma klassrum kan således ha ett samhälleligt värde utöver hur kunskapsresultaten eventuellt påverkas. Därmed är dessa mått på skolsegregation i sig själva relevanta likvärdighetsindikatorer (Skolverkets rapport 374, sid 17)

11 Utbildningen ska kompensera I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (1 kap. 4 skollagen). I propositionen nämns att syftet med paragrafen är att uppmärksamma professionens och huvudmännens ansvar att vid resursfördelning, organisation och val av metoder och arbetssätt anpassa verksamheten utifrån elevernas skilda behov och förutsättningar. I läroplanen för grundskolan (Lgr 11, formuleringen är inte ändrad sedan Lpo 94), finns motsvarande formuleringar om krav på lika tillgång, kvalitet och behovsanpassning och kompensation under rubriken En likvärdig utbildning:

12 _Ny lagstiftning från juli 2014 Kommuners resursfördelning 8 a /Träder i kraft I: / Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458). Rektor och förskolechef /Träder i kraft I: / Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.

13 Segregation? Ökande skillnader mellan allt mer homogena skolor, med hänsyn till elevers bakgrundsdata (t ex vistelsetid i Sverige, vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund) Vad säger de intervjuade om orsaker? 1. Bostadssegregation är primär grund för segregation 2. Fria skolvalet och friskolereformen förstärker segregation

14 Örebro kommun ingår i urvalet granskade kommuner. I avhandlingen Den delade skolan Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet, beskriver Anders Trumberg situationen och utvecklingen i denna kommun. De intervjuuppgifter som framkommit i granskningen överensstämmer med de data Trumberg presenterar. Han konstaterar bland annat att: sammantaget visar kapitlet på en polarisering mellan Örebros skolor, där den tongivande processen är att skolorna blir mer och mer etniskt och socioekonomiskt segregerade gentemot varandra och där skolor som ligger i redan utsatt områden blir de stora förlorarna, Men fallen med skola A och N visar också på att det finns en rörelse i andra motsatt riktning där skolorna blir mer blandade och kan utgöra, om än i begränsad omfattning, en arena för möten mellan elever med olika bakgrund. Elevsammansättningen i skolorna blir alltmer etniskt homogen och skolan som mötesplats mellan olika etniska grupper har påverkats negativt. De elever från socialt utsatta och mångkulturella områden som utnyttjar det fria skolvalet bidrar till ökad integration i de skolor de väljer, men orsakar ökad segregation i skolor de väljer bort, eftersom de utgör ett urval med i genomsnitt högre socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital än genomsnittet. Undantag finns sannolikt även här, resonemanget behöver inte gälla etniskt och religiöst homogena fristående skolor. Trumberg, A. (2011) Den delade skolan Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet. Örebro universitet a a s 278

15 Ett medvetet och långsiktigt utvecklingsarbete som stöds av en tillräckligt kraftfull resursomfördelning kan framgångsrikt förbättra måluppfyllelsen på skolnivå. Ökade resurser måste omsättas i förändrade metoder i skolans inre arbete, baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Ökade resurser kan ses som ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för förbättring

16 Granskningen har sett exempel på framgångsrik förbättring av måluppfyllelsen där ett kraftfullt resursfördelningssystem kombinerats med ett långsiktigt utvecklingsarbete Gottsundaskolan hade läsåret 2011/2012 totalt 509 elever. Mer än 50 procent var berättigade att delta i modersmålsundervisning (i riket 20 procent) vilket 70 procent också gjorde (i riket drygt 50 procent). Andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning var 53 procent (60 procent i de kommunala skolorna). Lärartätheten var samma läsår 9,7 lärare per 100 elever (8,1 i de kommunala skolorna) Av statistiken framgår att resultaten i årskurs 9 sedan år 2008 förbättrats från meritvärdet 198,6 till 222,7 år ,6 procent nådde målen i alla ämnen ( 78,8 procent i de kommunala skolorna ). Behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program var 91,7 procent av eleverna (83,5 i de kommunala skolorna ). SALSA-värdet för andel elever som nådde målen ändrades från 26 år 2006 till +18 år 2012, motsvarande för meritvärdet från -33 år 2006 till +9 år Alla dessa siffror beskriver en kraftig förbättring över tid. Gottsundaskolan fick av strukturmedel närmare kronor per elev för förskoleklassen t o m årskurs 2 och närmare kronor per elev för årskurserna 3 9. (obs mer för de yngre, ovanligt)

17 Resursfördelning och resultat. Exemplet Gottsunda, Uppsala kommun Utveckling av metoder och skolans inre arbete.(s46) Av skolans dokumentation och samtal med rektor framgår att skolan sedan flera år systematiskt arbetat utifrån en gemensam vision. Kontinuitet har rått i ledning och personalgrupp. På skolans hemsida presenteras flera olika pedagogiska metoder som implementerats under ett antal år, till exempel genrepedagogik och portfolios. Av den verksamhetsredogörelse för skolan som Skolinspektionen tagit del av framgår att en kontinuerlig och livlig pedagogisk lärprocess aktivt drivs av skolledningen, där pedagogerna deltar i ett flertal forum. Skolledningen bedriver en aktiv omvärldsbevakning och håller sig informerad om pedagogisk utveckling, också internationell sådan. Uppföljningen är noggrann på såväl elevnivå som skolnivå. Fortbildning i formativ bedömning har genomförts. Nås inte målen prövas nya metoder. Elevinflytandet förefaller stort såväl över det egna lärandet som genom dialog med lärarna om undervisningens upplägg och genomförande. Skolans förbättrade resultat kan inte på något enkelt sätt kopplas till resurser som tilldelas. Den högre lärartätheten har dock möjliggjort en ökad flexibilitet i gruppindelningen. De äldre eleverna kan på lektioner i matematik, engelska och svenska ha till exempel fyra pedagoger som tar hand om tre grupper. Detta ger bättre förutsättningar för individualiserad undervisning. Skolan har inte underlag att anställa egna modersmålslärare, men det finns ett antal pedagoger på skolan med annat modersmål än svenska som ibland kan stödja nyanlända elever, bland annat i de två förberedelseklasser som finns på skolan. Det resurstillskott skolan får har fungerat som förstärkning och stöd för det medvetna och långsiktiga pedagogiska utvecklingsarbetet. Detta tycks nu gett ett mycket gott resultat i form av ökad måluppfyllelse. Men utan pengarna går det inte sammanfattar rektorn

18 Ett medvetet och långsiktigt utvecklingsarbete på bred front kan framgångsrikt förbättra måluppfyllelsen på kommunnivå. Landskrona Genomtänkt mottagande av nyanlända och noggrann kartläggning och uppföljning av kunskapsutvecklingen (även Kristiansstad och Västerås) Ändrad organisation av modersmålsundervisningen och studiehandledningen Metodutveckling med forskarstöd i nätverk Program för elever från missgynnade hemförhållanden Satsningar på att informera och stärka föräldrar med lärares hjälp Lönesatsningar på skickliga lärare Nya arbetstidsavtal för organisationsutveckling Fysiska förändringar av skolor och upptagningsområden Fungerande resursfördelningssystem

19 Exempel på åtgärder som i intervjuer framhållits som framgångsrika 1 Fysiska insatser Strategisk nybyggnation och ändrade gränser för upptagningsområden Exempel : Genomförd i Kristianstad, planerade i Nyköping Här har vi sidfoten 19

20 Exempel på åtgärder som i intervjuer framhållits som framgångsrika 2 Språkutvecklande undervisning och arbetssätt Språkutvecklande arbetssätt i förskola och grundskola,hjälper alla elever, särskilt elever med svagt stöd i hemmet (Stor satsning i Malmö) En definition på språkinriktad undervisning är: Undervisning i andra ämnen än språk, där det fackmässiga innehållet och den språkfärdighet som hör till byggs upp parallellt genom en systematisk utveckling av det ämnesspecifika språket, med särskild uppmärksamhet på elevernas aktiva användning av det ämnesordförråd som krävs. Språkinriktad undervisning fokuserar alltså både på ämnesinnehållet och på språkfärdigheten som krävs. Hajer & Meestringa rekommenderar att skolan antar en språkpolicy som beskriver en skolas framtagna strategi för hur undervisningen av den heterogena gruppen elever ska gå till. Där finns riktlinjerna för språkundervisningen, språkets roll i undervisningen och lärarnas samverkan kring elevernas språk- och kunskapsutveckling. Den kan också innehålla en kartläggning av elevernas språkutveckling. En språkpolicy bör innehålla en plan för kompetensutveckling av alla lärare, så att de erövrar en kunskapsbas i att arbeta språkinriktat. Malmö, Vetlanda, Örebro och Uppsala är exempel på kommuner som inom grundskolan, i något fall också förskolan, börjat bygga upp ett språkinriktat arbetssätt Här har vi sidfoten 20

21 Exempel på andra åtgärder som i intervjuer framhållits som framgångsrika 3 Åtgärder för att främja rörlighet och möjlighet att välja skola Förstärkt information, aktiva val och fria bussresor är exempel på insatser som har som syfte att underlätta informerade val och val av annan skola än den geografiskt närmaste.. Ex Nacka, Helsingborg. Förberedelseklasser förläggs inte till skolor som redan har hög andel utlandsfödda barn (Helsingborg m fl) Här har vi sidfoten 21

22 Läxor Fel sorts läxor kan öka segregationens negativa effekter Aktiv läxhjälp organiseras i många kommuner på olika sätt Norska erfarenheter är att det kan bli de mest studiemotiverade som utnyttjar läxhjälpen.

23 Lönekriterier lärare (alla kriterier måste uppfyllas) 1) Ledarskap i klassrummet, kollegiet och i kontakt med föräldrar (exempel: Visat starkt engagemang, Kommunikativ, Bemötande, Relationsskapande) 2) Yrkesskicklighet (Förbättrat sin egen undervisning/arbete i barngrupp genom systematisk dokumentation, reflektion, analys och handlingsplan som leder till resultatutveckling) Exempel: Pedagogisk dokumentation, anpassning av arbetsmetod efter barn och elevers behov 3) Arbetslagsutveckling (aktivt bidragit till att utveckla det pedagogiska arbetet i arbetslaget i enlighet med gällande styrdokument) (Bedömning,entreprenöriellt lärande, skapat trygghet Olweus) 4) Verksamhetsutveckling (Pedagogen kan visa ökad måluppfyllelse kopplat till ett utvecklingsarbete under det senaste året 5) Effektivitet (Bidra till skolans utveckling,använder tilldelade resurser på bästa sätt, aktiv och tydlig ambassadör för verksamheten.) Exempel Organisering av grupper, Arbetslagets ansvar)

24 Avgränsningar Kommunala huvudmän med ansvar för förskola och grundskola samt fritidshem. Genomförande 30 kommunala huvudmän i hela landet ingår. Urval från de 50 kommuner som ingick Skolverkets rapport nr 365, 2011 Resursfördelning till grundskolan rektorers perspektiv. Besök (s33) Efter besöken fick kommunerna en verksamhetsrapport och ett beslut med beskrivning av granskningens resultat och vilka utvecklingsinsatser som behövs för att bidra till en mer likvärdig utbildning och därmed en ökad måluppfyllelse. Inga sanktioner i kvalitetsgranskning. Övergripande rapport i januari

25 - Skolverkets rapport nr 374 (maj 2012) Sammanfattning: 1.Ökande resultatskillnader mellan skolor och mellan elever 2.Socioekonomisk och utländsk bakgrund har stor betydelse för resultaten 3.Skolorna verkar bli mer och mer segregerade efter egenskaper som inte visar sig i den vanliga statistiken, t ex studiemotivation (oavsett socioekonomisk bakgrund) och föräldraengagemang 4.Betydelsen av vilken skola en elev går i har ökat (skolnivåeffekter) 5.Likvärdigheten har försämrats (variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och elevsammansättningen på skolorna betyder allt mer för elevernas resultat). Indikatorer på likvärdighet. (s39) jfr segregerad skola

26 Resursfördelning på olika sätt (omfattande empiri från dokumentstudier och intervjuer med politiker, förvaltning, rektorer och föräldrar). 1 Resursfördelade medel är avsedda för mycket olika ändamål i olika kommuner. Fria nyttigheter som t ex modersmål, studiehandledning, särskilt stöd, liksom riktade bidrag till nyanlända och förberedelseklasser kan också ha stor betydelse. Jämförelser mellan kommuner är därför vanskliga. (Jfr modersmål och studiehandledning, risk) 2 Fördelningen från ansvarig nämnd passerar ibland en mellannivå där t ex en områdesansvarig kraftigt modifierar den modell som använts. Det innebär att en planerad och beslutad omfördelning kan sättas ur spel.(på gott och ont.) 3 Extra pengar under löpande budgetår? 4 Jfr Budget och Årsredovisning ( Gick en skola plus eller minus?)

27 Det finns inte ett resursfördelningssystem som passar alla kommuner (ex resurser, geografisk struktur)

28 Krav på modeller (Enligt intervjusvar) 1. Modellen måste baseras på fakta, dvs uppgifter som är mätbara och finns tillgängliga i register, möjliga att uppdatera 2. Variablerna som ingår i modellen måste vara objektiva och opåverkbara. 3. En modell måste ge rätt incitament och ska inte vara kostnadsdrivande 4. En modell bör vara så pass begriplig att den kan bli accepterad 5. Undvika alltför abrupta övergångseffekter på skolor mellan verksamhetsår

29 Annat att beakta Lika villkor för alla skolor, kommunala och fristående (men senare omfördelning möjlig inom kommun eller koncern) Val av resultat ger olika utfall och incitament (jfr betygsresultat) Övergångsregler mellan system behövs vanligen för att mildra övergångseffekter Fria nyttigheter? Ex: Modersmål och studiehandledning som tillägg till modellen

30 Faktorer i kommunernas resursfördelningssystem (s43) Vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund (1,2,3 eller 4?, numera få med enbart grsk) Migrationsbakgrund (elevernas, födda utomlands, vistelsetid i Sverige, upp till 7 år, ursprungsland?) Ekonomiskt bistånd Andel pojkar Familjesammansättning Tillägg för små skolor Extra tillägg för modersmål och studiehandledning, förberedelseklasser Resurser kan fördelas på olika sätt, inte bara genom modeller som bygger på statistik från SCB vilket dock är vanligast. 40 kommuner i landet köper färdig statistik från SCB (typiskt sett SALSA faktorer) ytterligare 20 bearbetar själva vidare.(enligt SCB) kr/ statistikpaket.

31 Exempel på faktorer i socioekonomisk fördelningsmodell, Uppsala kommuns modell ( OBS! ändrad fr o m 2014) Modellen för fördelningen av strukturersättningen uttrycks i oddskvoter: Obs bearbetas lokalt årligen utifrån de egna elevernas faktiska resultat.(obs. Tillägg för elever de tre första åren i Sverige, 70tkr, 70tkr, 20tkr) Tilläggsbelopp 6300 kr/elev som får modersmålsundervisning) Bakgrundsvariabler Oddskvot (risk att inte nå kunskapskraven i åk9) Familjen har ekonomiskt bistånd 3,12 Familjen har inte ekonomiskt bistånd (referensgrupp) 1,0 Vårdnadshavare med högst förgymnasial utbildning 6,45 Vårdnadshavare med högst gymnasial utbildning 3,52 Vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning (ref. grupp) 1,0 Invandrad för 3-6 år sedan 4,86 Invandrad sedan mer än 6 år eller ej invandrad (ref. grupp) 1,0 Eleven bor med en eller ingen vårdnadshavare 1,82 Eleven bor med båda vårdnadshavarna (ref. grupp.) 1,

32 Grad av omfördelning Här har vi sidfoten

33 Bibehålla förväntningar på goda resultat

34 Mer resurser för de tidiga åren? (Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2012) Persson S. Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa) (jfr Star-proj. Undervisning i mindre grupper i de tidigare skolåren har en långsiktigt gynnsam effekt för barn från socialt utsatta områden)

35 Utländsk bakgrund

36 Exempel på modell med många faktorer 3 (Stockholm) Faktorer på gruppnivå. (ur förslag ) Boendemiljö Skolmiljö Boendemiljö 4: 2,35 Skolmiljö 4: 3,80 Boendemiljö 3: 1,61 Skolmiljö 3: 2,84 Boendemiljö 2: 1,45 Skolmiljö 2: 1,36 Boendemiljö 1: 1 (referens) Skolmiljö 1: 1 (referens)

37 Exempel på modell med många faktorer. 4 (Stockholm) Faktorer på gruppnivå (jfr mobila elever) (Genomsnittligt meritvärde) Skolmiljö Skolmiljö 1 Skolmiljö 2 Skolmiljö 3 Skolmiljö 4 Boendemiljö Boendemiljö Boendemiljö Boendemiljö Boendemiljö

38 Lätt tillgängliga mått på likvärdighet inom kommuner vore intressanta. Här ett exempel:

39 Landskrona grundskolor. Relativa mått för utbildningsbakgrund Måluppfyllelse Lärartäthet(resurser)

40 Landskrona grundskolor inklusive relativ andel utlandsfödda

41 Några övriga aspekter Hur nå syftet (info huvudman och andra, åtgärder hos oss och andra, lagstiftning) Resursfördelning som faktor för minskad segregation Resursfördelning i den regelbunda tillsynen Segregationsaspekter i samband med tillståndsgivning Statistik likvärdighet Utbildningsbakgrund - ett ganska grovt mått Forskning i Örebro

42 Svenska reformer enligt Tullbergs utredning, Det tar tid Reviderade styrdokument Tydligare mål och kunskapskrav Införandet av mål i årskurs 3 4 Stärkt uppföljning av resultat och måluppfyllelse 4.1 Skriftliga omdömen från årskurs Nationella prov i fler årskurser och i flera ämnen 4.3 Betyg från årskurs Ny betygsskala 5 Åtgärder för att stärka och säkerställa lärares kompetens 5.1 Ny lärarutbildning 5.2 Återinförande av en speciallärarutbildning 5.3 Lärarfortbildning 5.4 Skärpta behörighetsreglerna och införande av lärarlegitimation 6 Åtgärder för att stärka det pedagogiska ledarskapet Rektors ansvar förtydligat Obligatorisk befattningsutbildning Rektorslyftet 7 Stöd till särskilda satsningar Satsningar på att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna Satsningar på undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik 8 Ökad tillsyn och förstärkta sanktioner Inrättandet av Statens skolinspektion och förstärkta resurser för tillsyn och kvalitetsgranskning Lagreglering av tillsyn och kvalitetsgranskning Utökade möjligheter för ansvarsutkrävande Central rättning av nationella prov 9 Övriga åtgärder för ökad måluppfyllelse 9.1 Stärkt rätt till särskilt stöd 9.2 Åtgärder för ökad studiero 9.3 Mer lika villkor för kommunala och fristående skolor

43

44 Här har vi sidfoten

Kommunernas arbete mot segregationens negativa effekter. Kvalitetsgranskningsprojekt

Kommunernas arbete mot segregationens negativa effekter. Kvalitetsgranskningsprojekt Kommunernas arbete mot segregationens negativa effekter Kvalitetsgranskningsprojekt 2012-2013 Avgränsningar Kommunala huvudmän med ansvar för förskola och grundskola samt fritidshem. Genomförande 30 kommunala

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Sammanfattning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Sammanfattning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Sammanfattning Skolinspektionen har granskat hur kommunerna arbetar med att fördela

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning 1 Utgångspunkt Egen skolform sedan 1998 Ettårig frivillig skolform (ca 95% av alla sexåringar deltar) Förskoleklassen omfattas av de två första delarna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommun

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Frågor och svar om strukturersättning a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella?...1 b) Är det inte en risk att man sänker förväntningarna

Läs mer

Resursfördelning i Helsingborgs stad

Resursfördelning i Helsingborgs stad Resursfördelning i Helsingborgs stad År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag Barn- och utbildningsnämndens budget 2015

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet 1 Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september 2017 Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet PISA visade allvarliga varningsklockor Genomsnittlig poäng 520 510 500 490 480 470 Läsförståelse Matematik

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av fördelning av 'ärar - resurser i Lidköpings kommun, Lilleskogs skola och Östbyskolan

Beslut. efter kvalitetsgranskning av fördelning av 'ärar - resurser i Lidköpings kommun, Lilleskogs skola och Östbyskolan Lidköpings kommun kommun@lidkoping.se Rektor vid Lilleskogs skola magnus.hammar@lidkoping.se Rektor vid Östbyskolan maria.westberg@lidkoping.se efter kvalitetsgranskning av fördelning av 'ärar - resurser

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Statistik om elevernas bakgrund används för att finna systematiska skillnader mellan elevgruppers behov.

Statistik om elevernas bakgrund används för att finna systematiska skillnader mellan elevgruppers behov. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Strukturersättning För att skapa likvärdiga förutsättningar för skolor och förskolor fördelas, förutom grundersättning till barn och elever, resurser efter barnens och elevernas

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella?

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Frågor och svar om strukturersättningen a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella?... 1 b) Är det inte en risk att man sänker förväntningarna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Ewa Franzén maj 2013 2013-05-13 1 (8) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4. REDOVISNING... 3 4.1.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9. Granskningen genomfördes i tio kommunala

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Varför stödmaterial för förskoleklassen? Ny skollag och ny läroplan Förbättra likvärdigheten Tydliggöra rektorns ansvar Bidra till kompetensutveckling diskussionsfrågor

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen 2014-05-08 Västerås kommun Rektorn vid S:t llians skola 6-9 peter.larsson@vasteras.se Beslut för grundskola efter tillsyn av S:t llians skola 6-9 i Västerås kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2016:11056 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för grundskola efter tillsyn i Internationella Engelska Skolan Tyresö i Tyresö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104

Läs mer

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3 NY Lindesbergs kommuns Språkplan från förskolan till skolår 3 Fastställd av: Peter Lundell verksamhetschef grundskola och Kristina Öhrn verksamhetschef förskola Framtagen av: Åsa Jönsson, verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S 2016-08-16 1 (6) Tjänsteskrivelse KFKS 2016/384 Kommunstyrelsen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun rn Beslut Gävle kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Gävle kommun Tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer