Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), tisdagen den 25 mars 2008, Se program Ärenden 1 Justering 2 Information om miljömålen 3 Obesiktigad cistern på fastigheten Vassnäs 1:76 ( ) Extra 4 Turingen 4:37, 5:9, strandskyddsdispens (Win 08/26) 5 Vallen 4:1, nybyggnad fritidshus (Win 08/23) 6 Västanå 3:13, nybyggnad mast vindkraft (Win 08/24) 7 Delegeringsbeslut bygg 8 Delgivningar bygg 9 Ekonomisk redovisning 10 Delegeringsbeslut miljö 11 Delgivningar - skrivelser miljö 12 Delgivningar miljö Erik Rapp Ordförande Lena Selberg Sekreterare

2 Bygg- och miljönämnden (17) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 25 mars 2008 Kl Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Anette Lövgren, (s) Linda Sundberg, (s) Ulla Arvidson, (s) Robert Åslund, (s) Lars-Olof Larsson, (c) Kicki Jeschke, (mp) Leif Flisager, (s), tj ersättare Göran Jonsson, (fp), tj ersättare Övriga deltagande Utses att justera Tina Blanksvärd, (c), ej tj ersättare Ain Liivlaid, (v), ej tj ersättare Lena Selberg, miljö och hälsoskyddsinspektör Lizette Karström, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Bertil Holm, byggnadsinspektör Kicki Jeschke Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Lena Selberg Erik Rapp Kicki Jeschke ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

3 55 - Information om miljömålen Bakgrund Miljö och hälsoskyddsinspektör XXXX informerar om miljömålen Beslut tacka för lämnad information.

4 56 Obesiktigad cistern på fastigheten Vassnäs 1: Bakgrund På fastigheten Vassnäs 1:76, SCA:s virkesterminal i Östavall, står en dieselcistern. Cisternen ägs och drivs av IDS OKQ8 AB, Stockholm. Bygg- och miljökontoret har vid ett flertal tillfällen begärt in besiktningsrapport på genomförd besiktning alternativt intyg på att cisternen har rengjorts och tagits ur bruk. Varken besiktningsrapport eller rengöringsintyg har inkommit. Beslut IDS OKQ8 föreläggs att vid ett vite av :- kronor senast ha inkommit med besiktningsintyg alternativt intyg att cisternen är rengjord och tagen ur bruk. Besvärshänvisning enligt bilaga.

5 Bygg- och miljökontoret YTTRANDE Dnr Lizette Karström Obesiktigad cistern på fastigheten Vassnäs 1:76 Bakgrund På fastigheten Vassnäs 1:76, SCA s virkesterminal i Östavall, står en dieselcistern. Cisternen ägs och drivs av IDS OKQ8 AB, Stockholm. Bygg- och miljökontoret kontaktade OKQ8 via telefon november 2007 angående besiktning av dieselcisternen. Uppgifter som lämnades var att cisternen var obesiktigad och skulle förmodligen tas ur bruk i början av januari Enligt uppgift skulle den egentligen ha besiktigats under Bygg- och miljökontoret begärde skiftligen in en besiktningsrapport på genomförd besiktning till den 11 januari 2008 om cisternen fortfarande användes. Ingen rapport inkom. Den 14 februari 2008 förelades OKQ8 om krav på besiktning av cistern alternativt ta cisternen ur bruk. Kontrollrapport eller rengöringsintyg skulle ha inkommit till bygg- och miljökontoret senast den 10 mars Varken kontrollrapport eller rengöringsintyg inkom. OKQ8 överklagade inte beslutet. Bygg- och miljökontoret har meddelat OKQ8 att ärendet lämnas över till bygg- och miljönämnden, OKQ8 har beretts tillfälle att yttra sig. Ett mail inkom den 18 mars 2008 där företaget skriver att detta ärende hamnat mellan stolarna pga. interna orsaker, vilket gjort att återkoppling till Bygg- och miljökontoret uteblivit. Företaget skriver också att man nu avser att ta cisternen ur bruk senast sista maj 2008, troligtvis tidigare. OKQ8 frågade om de måste besikta cisternen när den snart ska tas ur bruk. Regler om cisterner Enligt Naturvårdsverkets lagstiftning kring cisterner anges att en cistern som används ska besiktas. Ett besiktningsintyg ska skickas in till tillsynsmyndigheten. Om cisternen inte längre används ska den tömmas, rengöras och intyg ska skickas in till tillsynsmyndigheten. Föreskrifterna ger inga dispensmöjligheter. Bygg- och miljökontorets bedömning Då företaget två gånger gett indikationer på ointresse att ha kvar cisternen bör den tas ur bruk snarast. Cisternen är dessutom obesiktigad vilket ger en stor osäkerhet om cisternens skick. Bygg- och miljökontoret anser att det inte finns någon anledning att vänta till i maj innan den tas ur bruk. Förslag till beslut Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden att förelägga IDS OKQ8 AB att snarast ta cisternen ur bruk och skicka in rengöringsintyg på detta. Föreläggandet föreslås förenas med vite. Lizette Karström Miljö- och hälsoskyddsinspektör

6 57 - Turingen 4:37, 5:9, strandskyddsdispens Win 08/26 Bakgrund Haverö fiskevårdsområde, XXXX ansöker om strandskyddsdispens för muddring i Länsteråns utlopp i Mellansjön. Muddringen utförs för att eliminera vandringshinder för lekvandrande öring samt ev harr från Ljungan upp i Länsterån. Beslutsmotivering Enligt 7 kap 16 MB får åtgärder inte vidtagas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Dispens får meddelas om det finns särskilda skäl. Kortsiktigt kan åtgärder kanske försämra livsvillkoren för djur- och växtarter men på lång sikt är åtgärden positiv då öringens reproduktionsvillkor väsentligt kommer att förbättras. Beslut Dispens medges från 7 kap 16 MB för muddring inom strandskyddat område. Den allemanrättsliga tillgängligheten påverkas inte ej heller livsbetingelserna för växter och djur. Sökanden erinras om att Naturvårdsverket har besvärsrätt i ärendet. Beslut om dispens från strandskyddet upphör att gälla om åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut. Avgift: 780:- Länsstyrelsen Naturvårdsverket

7 58 - Vallen 4:1, nybyggnad fritidshus Win 08/23 Bakgrund XXXX ansöker om bygglov för nybyggnad av en timrad stuga 6 x 7 meter för fritidsändamål. Byggnaden kommer att placeras inom strandskyddsområde. Beslutsmotivering Enligt 7 kap 16 MB får nya byggnader inte uppföras inom strandskyddsområde. Dispens får meddelas om det finns särskilda skäl. Terrängparti (kraftig slänt) avskiljer strandområdet från tänkt tomtplats och allmänheten har tillgång till passage vid stranden där det också finns en stig. Åtgärden bedöms inte hota livsbetingelserna för växter och djur. Innan bygglov kan beviljas ska måttsatt situationsplan lämnas in och berörda ges möjlighet att yttra sig. Beslut Dispens medges från 7 kap 16 miljöbalken för byggande inom strandskyddsområde. Den allemansrättsliga tillgängligheten påverkas inte ej heller livsbetingelserna för växter och djur Som tomtplats för området fram till slänten tas i anspråk. Beslutanderätten att bevilja bygglov delegeras till byggnadsinspektören när berörda givits möjlighet att yttra sig. Sökanden erinras om att Naturvårdsverket har besvärsrätt i ärendet. Beslut om dispens från strandskyddet upphör att gälla om åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut. Göran Jonsson och Lars-Olof Larsson reserverar sig mot att beslut om strandskyddsdispensen medges. Avgift: 2 340:- Länsstyrelsen Naturvårdsverket

8 59 - Västanå 3:13, nybyggnad mast vindkraft Win 08/24 Bakgrund XXXX ansöker om bygglov för uppförande av en 12 meter hög mast för vindkraft till sin egen fastighets el-försörjning, Vindkraftverket ersätter ett tidigare något mindre vindkraftverk som nu är borttaget. Berörda grannar bör beredas möjlighet att yttra sig innan bygglov beviljas. Beslut Beslutanderätten att bevilja bygglov delegeras till byggnadsinspektören när berörda har givits möjlighet att yttra sig.

9 60 - Delegeringsbeslut - bygg Delges och läggs till handlingarna. Bygg- och miljökontoret anmäler att delegeringsbeslut enligt bilaga fattats.

10 D 20 Ärende: Nybyggnad telekommunikationsanläggning Fastighet: Råsjö 1:16 Win 07/130 Sökande: Telia SoneraMobile Networks AB, c/o Lundmark, Nyg 52 A, Skellefteå

11 61 - Delgivningar - bygg Delges och läggs till handlingarna Anläggningsförrättning berörande By 2:57 m fl.

12 62 - Ekonomisk redovisning Bakgrund Ordförande redogör för ekonomin t o m Beslut att tacka för lämnad information och lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

13 63 - Delegeringsbeslut - Miljö Delges och läggs till handlingarna. Bygg- och miljökontoret anmäler att delegeringsbeslut enligt bilaga fattats.

14 37 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Västerhångsta 38: Sökande: XXXX 38 Ärende: Föreläggande inkomma med kontrollrapport för dieselcistern Fastighet: Vassnäs 1: Sökande: IDS OKQ8 AB, Sveav 155, Stockholm 39 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Västerhångsta 4: Sökande: XXXX 40 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 73: Sökande: XXXX 41 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Klaraborg 1: Sökande: XXXX 42 Ärende: Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning Fastighet: Ånge 97: Sökande: Ånge kommun/fritidskontoret, Ånge 43 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Klaraborg 1: Sökande: XXXX 44 Ärende: Enskild avloppsanläggning med WC Fastighet: Ö 5: Sökande: Callans Trä AB, Öhlingsholm, Erikslund 45 Ärende: Befrielse från kommunal renhållning vid fastighet Fastighet: Sillre 4: Sökande: XXXX 46 Ärende: Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning Fastighet: Västerhångsta 6: Sökande: Shish Kebab Huset, Vändpunkten 1, Ljungaverk 47 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Österhångsta 1:94

15 Sökande: XXXX 48 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Österkomsta 2: Sökande: XXXX 49 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Västerkomsta 5: Sökande: XXXX 51 Ärende: Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning Fastighet: Klocken 1: Sökande: Sveriges Mitt Café o restaurang, Munkbysjön, Torpshammar

16 64 Delgivningar skrivelser - Miljö Beslut från Länsstyrelsen angående Graningesjön avlyses från vattenskotertrafik, Sollefteå kommun

17 65 - Delgivningar miljö Skrivelse angående information om cistern Hålsnäset 1: Kontrollrapport cistern Ånge 30: Granskningsutlåtande livsmedelsanläggning Västterhångsta 6: Skrivelse angående tillsynsbesök Vesta Ceramics AB , Åtgärdsplan vid storolycka Eka Chemicals Inspektionsrapport livsmedelsanläggning Ånge 99: Slutbesiktning avloppsanläggning Tirsta 2: Yttrande om ansökan om radon Ovansjö 33: Ärendebekräftelse energirådgivning 2008 Energimyndigheten Inspektionsrapport livsmedelsanläggning Klöstre 2: Saneringsrapport - Banverket Meddelande från Länsstyrelsen ang transport av farligt avfall Elbutiken

18 Inspektionsrapport livsmedelsanläggning Klöstre 2: Redovisning svar/åtgärder angående inspektion Midwaggon Remiss angående kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Naturvårdsverket Bekräftelse cistern ur bruk AB Svensk Bilprovning Skrivelse angående besiktning av cistern XXXX Skrivelse angående besiktning av cistern XXXX Skrivelse angående besiktning av cistern XXXX Skrivelse angående besiktning av cistern XXXX Inspektionsrapport livsmedelsanläggning Ånge 30: Inspektionsrapport livsmedelsanläggning Borgsjöbyn 8: Besiktningsutlåtande funktionskontroll Turinge 4: Granskningsutlåtande Livsmedelsanläggning Västerhångsta 6:172

19 Skrivelse angående kompletteringar till saneringsanmälan samt skrivelse ang handläggningsavgift Norsk Hydro Olje AB Skrivelse angående anstånd med redovisning Pizzeria Saqqara Svar på kontrollrapport cistern Östernäset 2: Inspektionsrapport djurhållning Gösunda 1: Inspektionsrapport djurhållning Boda 6: Inspektionsrapport djurhållning Gösunda 1: Checklista för kontroll EKP Knutstation Inspektionsrapport livsmedelsanläggning Fränsta 2: Besiktning livsmedelsanläggning Västerhångsta 6: Inspektionsrapport livsmedelsanläggning Ånge 74: Taxa för tillsyn Midwaggon Svar på kontrollrapport cistern Västernäset 1:10

20 Skrivelse angående möjlighet till yttrande Vassnäs 1: m fl Påminnelser om miljörapporter och årsrapporter (11 st) Mail angående vårprovtagning 2008 Länsstyrelsen Remissvar angående förslag till reservatsbeslut för Västra Göransåsen Länsstyrelsen Bekräftelse gällande åtalsanmälan Västerhångsta 35: Beslut från Länsstyrelsen angående statsbidrag till vinterkalkning Remissvar om gödsling av skogsmark Skogsstyrelsen Bygg- och miljökontorets synpunkter om muddring i Länsteråns utlopp i Mellansjön, Ljungan Länsstyrelsen Verksamhetsrapport för Det lokala naturvårdsprojektet Naturvård, skog och trä i Ånge Bygg- och miljökontorets svar på kompletteringsremiss angående sprängstenstäkt inom fastigheten Hålsnäset 1:123 Länsstyrelsen Bygg- och miljökontorets yttrande angående ansökan om tillstånd att bedriva täkt av naturgrus inom del av fastighet Rogsta 2:6 Länsstyrelsen

21 Inspektionsrapport Fränsta sim- och sporthall Besiktning livsmedelsanläggning Klocken 1:30

22

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 25 augusti 2005, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Kraftverk inom

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer