Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista - Bygg- och plannämnden"

Transkript

1 Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen 5:93, nybyggnad mast och teknikbod 3 Fränsta 13:17, tillbyggnad vårdcentral 4 Ånge 97:6, ändrad användning 5 Ånge 102:5, nybyggnad av ligghall för häst 6 Hålsnäset 1:163, fastighetsreglering 7 Magdbyn 2:24, förhandsförfrågan nybyggnad fritidshus 8 Västerhångsta 7:37, ändrad användning 9 Forsön 1:2, förhandsförfrågan nybyggnad fritidshus 10 Delegeringsbeslut 11 Delgivningar 12 Övriga frågor Erik Rapp Ordförande Bertil Holm Sekreterare

2 Bygg- och plannämnden (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Getberget, tisdagen den 28 februari 2006 KL Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Per-Anders Andersson, (s) Stig Nylund, (s) Robert Åslund, (s), tj ersättare Övriga deltagande Bertil Holm, byggnadsinspektör Torbjörn Lindgren, stadsarkitekt Utses att justera Sten Lundin Justeringens plats och Ånge kommunkontor, tid Paragrafer 1-10 Underskrifter Sekreterare Bertil Holm Ordförande Justerande Erik Rapp Sten Lundin ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och plannämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Ånge kommunkontor Utdragsbestyrkande

3 1 Blov 0004/03 Backen 5:93, nybyggnad mast och teknikbod Sökande: Svenska UMTS-nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun Enligt bygg- plannämndens bedömning ligger fastigheten utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av ett 42 meter högt torn med tillhörande 2 stycken teknikbodar. Bygglov beviljades D 77. Arbetet har inte påbörjats inom 2 år och bygglovet har därför upphört att gälla. Ny ansökan om lov har inkommit. Berörda har åter givits möjlighet att yttra sig genom annons i lokaltidningar. Inga yttranden har inkommit. Bygg- och plannämndens beslut Bygglov beviljas. Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Tillstånd från vägverket erfordras för ändring av utfartsväg enligt 39 väglagen. Avgift: 4.000,-

4 2 Blov 06/5 Fränsta 13:17, tillbyggnad vårdcentral Sökande: Landstingsfastigheter Västernorrland kansliet, Storgatan 1, Härnösand Fastigheten är belägen inom detaljplan. Ansökan avser tillbyggnad av en 6,0 x 3,4 meter stor uteplats/veranda i anslutning till befintlig vårdcentral. Bygg- och plannämndens beslut. Bygglov beviljas. Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 890,-.

5 3 Blov 06/1 Ånge 97:6, ändrad användning Sökande: Östavall Bensin och Maskin, Östavallsvägen 37, Östavall Fastigheten är belägen inom detaljplan. Befintligt förråd i anslutning till fd Kungsfoto tas i anspråk för försäljning och reparation av skogs- och trädgårdsredskap. Skylt kommer att sättas upp på fasaden. I gällande detaljplan är området avsett för industri. Bygg- och plannämndens beslut Bygglov beviljas för ändrad användning och uppsättning av skylt. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 1.200,-.

6 4 Blov 06/9 Ånge 102:5, nybyggnad ligghall för häst Sökande: Lindkvist, Karin, S Borgsjövägen 4, Ånge Enligt bygg- och plannämndens bedömning ligger fastigheten utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en ca 7,3 x 4,9 meter stor ligghall för häst. Bygg- och plannämndens beslut. Bygglov beviljas. Byggnadens placering skall godkännas av byggnadsinspektören (situationsplan saknas). Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 890,-.

7 5 Blov 06/4 Hålsnäset 1:163, fastighetsreglering Enligt bygg- och plannämndens bedömning ligger fastigheten utanför samlad bebyggelse. För området gäller strandskydd enligt de generella bestämmelserna i 7 kap 13 miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt och djurlivet. Enligt 14 samma balk och kapitel omfattar strandskyddet lan- och vattenområde intill 100 meter från stranden vid normalt vattenstånd. Lantmäteriet önskar yttrande från bygg- och plannämnden. Befintlig bebyggd bostadsfastighet avses utökas genom fastighetsregleringen. Bygg- och plannämndens beslut. Bygg- och plannämnden har ingen erinran mot föreslagen fastighetsreglering. Befintlig tomtplats (Hålsnäset 1:163) får inte utökas utan beslut om strandskyddsdispens.

8 6 Blov 06/7 Magdbyn 2:24, förhandsförfrågan nybyggnad fritidshus Sökande: Östin, Eva, Magdbyn 533, Erikslund Enligt bygg- och plannämndens bedömning ligger fastigheten utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsförfrågan nybyggnad av fritidshus. Området är beläget mellan väg och järnvägen, ett avstånd på ca 100 meter. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande " Magdbyn 2:24..etc" Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 60 dba ekvivalentnivå i bostadsområden i övrigt Bygg- och plannämndens beslut Bygg- och plannämnden är positiv till att bevilja bygglov för fritidshus som utformas och placeras så att ovan angivna riktvärden för buller inte överskrids. Sökande bör innan lov beviljas visa att riktvärdena inte kommer att överskridas. Besvärshänvisning enligt bilaga. Avgift: 740,-.

9 Bygg- och miljökontoret YTTRANDE Dnr Win 06/7 Bertil Holm Magdbyn 2:24, förhandsförfrågan nybyggnad fritidshus Sökande: Eva Östin, Magdbyn 533, Erikslund Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse. Området som avses tas i anspråk som tomt o bebyggas ligger mellan allmänna vägen och järnvägen och det är ca 100 meter mellan väg o järnväg. Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt följande riktvärden för buller från spårbunden trafik: Nybyggnad av bostäder och trafikinfrastruktur Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 60 dba ekvivalentnivå i bostadsområden i övrigt Vid nyetablering av bostadshus bör ovannämnda riktvärden inte överskridas. Innan bygglov beviljas för nybyggnad av bostadshus (där fritidshus inkluderas) bör sökande kunna visa att ovan angivna riktvärden inte kommer att överskridas. Förslag till beslut: Bygg- och plannämnden är positiv till att bevilja bygglov för fritidshus som utformas och placeras så att ovan angivna riktvärden för buller inte överskrids. Sökande bör innan lov beviljas visa att riktvärdena inte kommer att överskridas. Bertil Holm Byggnadsinspektör

10 7 Blov 06/12 Västerhångsta 7:37, ändrad användning Sökande: Grönlund Peter, Strandvägen 19 F, Hönö Fastigheten är belägen inom detaljplan. I gällande detaljplan är området avsett för centrumbebyggelse. Befintlig byggnad som tidigare använts till bank, post, sjukvård etc skall nu användas för postorderförsäljning. Bygg- och plannämndens beslut. Mindre avvikelse medges från detaljplanen enligt plan- och bygglagens 8 kap 11, då föreslagen åtgärd anses förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas för ändrad användning. Minst 3 veckor innan byggnaden tas i anspråk skall planritning och brandskyddsdokumentation inlämnas. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 1.480,-.

11 8 Blov 05/150 Forsön 1:2, förhandsförfrågan nybyggnad fritidshus Sökande: Mattsson, Lars, Parteboda 130, Ånge Enligt bygg- och plannämndens bedömning ligger fastigheten utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsförfrågan nybyggnad av fritidshus alternativt hobbyverksamhet. För området gäller strandskydd enligt de generella bestämmelserna i 7 kap 13 miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt och djurlivet. Enligt 14 samma balk och kapitel omfattar strandskyddet lan- och vattenområde intill 100 meter från stranden vid normalt vattenstånd. Bygg- och plannämnden kan med stöd av förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m övergångsbestämmelsernas punkt 4 och 7 kap. 18 miljöbalken, medge dispens när särskilda skäl föreligger. Bygg- och plannämnden beslutade att inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av bostadshus. Bygg- och plannämndens beslut Bygglov för fritidshus kan inte beviljas då särskilda skäl för dispens ej bedöms föreligga enligt 7 kap 18 miljöbalken. Beträffande hobbyverksamhet kan dispens från strandskyddsbestämmelserna inte beviljas för sådan verksamhet som kommer att hindra allmänhetens tillträde till strandområdet. Besvärshänvisning enligt bilaga. Avgift: 370,-.

12 9 Delegeringsbeslut Delges och läggs till handlingarna. Byggnadsinspektören anmäler att ansökningar enligt bilagda delegeringsbeslut beviljats bygglov.

13 Klöstre 2:32, Ånge Fastighet- och Industri AB, Järnvägsg 3, Ånge D 85 Rivning flerbostadshus Mallberget 1:41, Ånge Svets och Mekaniska AB, Box 93, Ånge D 86 Tillstånd brandfarlig vara Ovansjö 1:357, Eka Chemicals AB, Albyfabrikerna, Alby D 87 Rivning kontorsbyggnad Torps-Viken 1:13, 3Gis AB, Universitetsallen 32, Sundsvall D 1 Nybyggnad mast och teknikbod ändring Västerhångsta 2:7, 3Gis AB, Universitetsallen 32, Sundsvall D 2 Nybyggnad mast och teknikbodar Björnede 1:15, Fandén Lars Gösta, Gräfte 154, Stöde D 3 Nybyggnad fritidshus Ånge 31:25, Olle Svensson Partiaffär AB, Box 4, Olofström D 4 Rivningsanmälan Borgsjöbyn 8:8, Eriden AB, Erikslund D 5 Tillstånd brandfarlig vara

14 10 Delgivningar Delges och läggs till handlingarna. Avstyckning från Klöstre 4:48. Fastighetsreglering berörande Säter 1:51 och 1:66. Fastighetsreglering berörande Vissland 2:12 och 2:45. Fastighetsreglering berörande Torps-Byn 1:27 och 1:38. Beslut från Lst ang samrådsanmälan för väsentlig ändring av naturmiljön vid uppförande av mast och teknikbodar samt vägdragning för mobiltelestation på fastigheten Torps-Viken 1:13. Fastighetsreglering berörande Gim 1:87 och 1:125. Avstyckning från Parteboda 4:3. Avstyckning från Boda 5:3 samt fastighetsreglering berörande Boda 5:3 och 5:4. Fastighetsreglering berörande Boltjärn 2:57 och 6:1

15

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer