Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista - Bygg- och plannämnden"

Transkript

1 Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november Samling vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Hallsta 1:178, överbyggnad slamavskiljare 3 Ovansjö 1:190, parkering 4 Ovansjö 1:316, förhandsförfrågan, nybyggnad fritidshus 5 Saxen 3:1, nybyggnad mast och teknikbod Extra 6 Torp-Oxsjön 2:9, nyb mast och teknikbod Extra 7 Vissland 28:9, ändrad användning 8 Ånge 30:11, nybyggnad skärmtak 9 Ånge 31:96, nybyggnad personalbyggnad 10 Ånge 47:23, tillfälligt bygglov pannrum samt tillbyggnad pannrum 11 Ånge 100:3, nybyggnad förråd 12 Mark för pyrolysanläggning 13 Grundbelopp år 2004 Extra 14 Ekonomisk redovisning 15 Sammanträdesdagar Delegeringsbeslut 17 Delgivningar 18 Övriga frågor Erik Rapp Ordförande Bertil Holm Sekreterare

2 Bygg- och plannämnden (21) Plats och tid Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003, kl Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s) Stig Nylund, (s) Ivan Larsson, (c) Thomas Ohlsson, (m) Kicki Jeschke (mp) Övriga deltagande Per-Anders Andersson, (s) ej tj ersättare Torbjörn Lindgren, stadsarkitekt Bertil Holm, byggnadsinspektör Utses att justera Kicki Jeschke Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Bertil Holm Erik Rapp Kicki Jeschke ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och plannämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Sista dag för överklagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

3 70 Blov 0108/03 Hallsta 1:178, överbyggnad slamavskiljare Sökande: Ånge Tekniska förvaltning, Ånge Fastigheten är belägen inom detaljplan. För området gäller strandskydd enligt de generella bestämmelserna i 7 kap 13 miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt och djurlivet. Enligt 14 samma balk och kapitel omfattar strandskyddet land- och vattenområde intill 100 meter från stranden vid normalt vattenstånd. Ansökan avser nybyggnad av en 3 x 2,2 meter stor byggnad ovanpå befintlig slamavskiljare. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande Fastigheten etc Bygg- och plannämndens beslut Dispens medges jämlikt 7 kap. 18 miljöbalken mot 16 samma balk och kapitel, då nämnden bedömt att särskilda skäl föreligger. Skäl för tillstånd Allmänhetens tillträde till strandområdet blir inte mindre jämfört med nuvarande förhållanden. Som tomt (för byggnaden) får tagas i anspråk det område, som byggnaden upptar på marken jämte för dess skötsel och brukande erforderligt område häromkring. Bygglov beviljas Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. forts

4 70 Blov 0108/03 Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Beslut om dispens från strandskyddet upphör att gälla om åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut. Sökanden erinras om att Naturvårdsverket har besvärsrätt i ärendet. Avgift: 864:- Naturvårdsverket Länsstyrelsen

5 71 Blov 0098/03 Ovansjö 1:190, parkering Sökande: EKA Chemicals AB, Albyfabrikerna, Alby Fastigheten är belägen inom detaljplan. Ansökan avser nyanläggning och förbättring av parkering inom befintligt industriområde. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande: Fastigheten etc Bygg- och plannämndens beslut Bygglov beviljas. Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 800:-

6 72 Förb 0084/03 Ovansjö 1:316, förhandsförfrågan, nybyggnad fritidshus Sökande: Persson Britt, Abrahamsbergsv 38, Bromma Enligt bygg- och plannämndens bedömning ligger fastigheten inom samlad bebyggelse och inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande: Fastigheten etc Bygg- och plannämndens beslut Positivt förhandsbesked beviljas. Byggnaden skall placeras så att erforderliga avstånd hålls till VAledning, el-ledning och fastighetsgräns. Lämnat positivt förhandsbesked är bindande för bygg- och plannämnden under två år. Avgift: 720:-

7 73 Blov 0108/02 Saxen 3:1, nybyggnad mast och teknikbod. Sökande: Svenska UMTS nät AB/ Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun Enligt bygg- och plannämndens bedömning ligger fastigheten utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 72 meter hög mast med tillhörande 2 stycken teknikbodar i Saxen. Berörda har givits tillfälle att yttra sig. Yttrande från ägare till 5 fastigheter har inkommit. De motsätter sig att bygglov beviljas på grund av strålningsrisken och opassande i landskapsbilden. Kulturchef Orvar Ottesen har lämnat ett gemensamt yttrande för samtliga master. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande: Master etc Bygg- och plannämnden beslutade , 8 Mastens placering uppfyller kraven i PBL 3 kap 1 o 2 (bl a anpassning till naturmiljön och landskapsbilden). Beslutanderätten delegeras till byggnadsinspektören att bevilja bygglov efter det att Vägverket har yttrat sig och Länsstyrelsen beslutat i samrådet enligt 12 kap 6 miljöbalken. Vägverket har i yttrande ingen erinran under förutsättning att masten stagas på ett visst sätt. Beslut i samråd enligt miljöbalken kap 12 6 har inte skett eftersom Länsstyrelsen inte erhållit erforderliga handlingar. Beslut beträffande bygglovsansökan bör tas trots avsaknad av samrådsbeslutet för att inte fördröja ärendet. forts

8 73 Blov 0108/02 Bygg- och plannämnden beslutade , D 70 Bygglov beviljas Vägverkets yttrande skall följas. Samråd enligt miljöbalken kap 12 6 skall ske med Länsstyrelsen. Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 4 000:- kronor Länsstyrelsen beslutar , att undanröja bygg- och plannämndens beslut , D 70 då beslutande tjänsteman inte haft befogenhet att fatta beslut. Bygg- och plannämndens beslut Bygglov beviljas Vägverkets yttrande skall följas. Samråd enligt miljöbalken kap 12 6 skall ske med Länsstyrelsen. Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

9 74 Blov 0112/02 Torp-Oxsjön 2:9, nybyggnad mast och teknikbod Sökande: Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun Enligt bygg- och plannämndens bedömning ligger fastigheten utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 84 meter hög mast med tillhörande 2 stycken teknikbodar i Finnsjön. Berörda har givits tillfälle att yttra sig. Yttrande från en fastighetsägare har inkommit och som anser att masten inte utgör ett naturligt inslag i landskapsbilden. Kulturchef Orvar Ottesen har lämnat ett gemensamt yttrande för samtliga master. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande: Master.etc Bygg- och plannämnden beslutade , 9 Mastens placering uppfyller kraven i PBL 3 kap 1 o 2 (bl a anpassning till naturmiljön och landskapsbilden). Beslutanderätten delegeras till byggnadsinspektören att bevilja bygglov efter det att Vägverket yttrat sig och Länsstyrelsen beslutat i samrådet enligt 12 kap 6 miljöbalken. Vägverket har i yttrande ingen erinran under förutsättning att masten placeras 60 meter från vägområdet och stagas på ett visst sätt. Beslut i samråd enligt miljöbalken kap 12 6 har inte skett eftersom Länsstyrelsen inte erhållit erforderliga handlingar. Beslut beträffande bygglovsansökan bör tas trots avsaknad av samrådsbeslutet för att inte fördröja ärendet. Bygg- och plannämnden beslutade , D 72 Bygglov beviljas

10 Masten skall placeras minst 60 meter från vägområdet. Vägverkets yttrande skall följas. Samråd enligt miljöbalken kap 12 6 skall ske med Länsstyrelsen. Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 4 000:- kronor Länsstyrelsen beslutar , att undanröja bygg- och plannämndens beslut , D 72 då beslutande tjänsteman inte haft befogenhet att fatta beslut. Bygg- och plannämndens beslut Bygglov beviljas Masten skall placeras minst 60 meter från vägområdet. Vägverkets yttrande skall följas. Samråd enligt miljöbalken kap 12 6 skall ske med Länsstyrelsen. Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

11 75 Blov 0097/03 Vissland 28:9, ändrad användning Sökande: Fränstaskolan, Box 133, Fränsta Fastigheten är belägen inom detaljplan. Sökande avser att f.d. lokaler för dagcenter, Industrigatan i Fränsta, tas i anspråk för förskoleverksamhet. Berörda grannar har givits tillfälle att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. Ånge Tekniska förvaltning och miljönämnden har yttrat sig. Bygg- och miljökontoret har yttrat sig Ansökan etc Ansökan strider mot gällande detaljplan, nämndens ledamöter anser dock att det för närvarande inte finns verksamheter i anslutning till förskolan som skulle innebära olägenheter för förskolans etablering i området. Tidsbegränsat bygglov bör kunna beviljas. Trafiksituationen bör dock ses över för att säkerställa en trafiksäker miljö för förskolan och trafiken på Industrigatan, utan att krav ställs på ombyggnad av Industrigatan. Bygg- och plannämndens beslut Bygglov för tillfällig åtgärd beviljas till Ventilationssystemet får ej tagas i bruk förrän funktionskontroll utförts enligt SFS 1991:1273. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift 1 260:-

12 76 Blov 0099/03 Ånge 30:11, nybyggnad skärmtak Sökande: Posten Sverige AB, c/o Kjell Bergdahl, Thuleg 14, Sundsvall Fastigheten är belägen inom detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av tak över befintlig lastkaj och parkering på befintlig postbyggnad. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande: Ansökan etc Bygg- och plannämndens beslut Bygglov beviljas Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 864:-

13 77 Blov 0095/03 Ånge 31:96, nybyggnad personalbyggnad Sökande: Lång Christer och Lång Jonny, Lillg 5, Alby Fastigheten är belägen inom detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av personalbyggnad på befintligt industriområde. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande: Ansökan etc Bygg- och plannämndens beslut Bygglov beviljas Byggnaden skall placeras minst 6 meter från fastighetsgränsen, (u-område för kommunens ledningar). Samråd skall ske med Ånge Tekniska förvaltning. VA-installation ska anslutas till kommunal VA-anläggning. Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Sökande godkänns såsom kvalitetsansvarig för detta objekt. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift : 2 160:-

14 78 Blov 0104/03 Ånge 47:23, tillfälligt bygglov pannrum samt tillbyggnad pannrum Sökande: Arvman Lars, Sjövägen 3, Ånge Fastigheten är belägen inom detaljplan. Sökande önskar tillfälligt lov 2 3 år för nybyggnad pannrum samt permanent lov för tillbyggnad befintligt uthus som inreds såsom pannrum. Båda byggnaderna strider mot detaljplanen eftersom de hamnar på mark som inte får bebyggas. Berörd granne, Ånge Tekniska förvaltning, tillstyrker bygglov för tillbyggnad om byggnaden placeras minst 1,0 meter från fastighetsgränsen. Bygg- och plannämnden beslut Bygglov för tillfällig åtgärd beviljas till Bygglov för tillbyggnad av befintligt uthus till pannrum beviljas med ett minsta avstånd av 1,0 meter mellan närmaste byggnadsdel och fastigheten Ånge 31:94. Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras. Minst 3 veckor innan arbetet påbörjas skall bygganmälan inlämnas. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 1 200:-

15 79 Blov 0107/03 Ånge 100:3, nybyggnad förråd Sökande: Mittfastigheter AB, Lagergatan 2, Ånge Fastigheten är belägen inom detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av 27 x 4,6 meter stort förråd. Byggnaden strider mot detaljplanen då den hamnar på mark som inte får bebyggas. Berörd granne har givits tillfälle att yttra sig. Berörd granne har i yttrande ingen erinran, dock skall byggnaden jordas. Ånge Tekniska förvaltning har muntligen meddelat att ingen erinran finns. Bygg- och plannämndens beslut Bygglov beviljas. Byggnaden skall jordas och detta skall ske i samråd med Banverket, intyg om detta skall inlämnas (kontrollplan). Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Avgift: 1 200:-

16 80 Övr 0041/02 Mark för pyrolysanläggning Forest Oil Scandinavia AB har i skrivelse bett Ånge kommun att anvisa alternativa etableringsplatser för en pyrolysanläggning. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till byggnadsnämnden att i samråd med företaget och miljöprövningsmyndigheten upprätta program för detaljplan och anvisa :- för detta. På begäran av Gunilla Mellgren, utvecklingsenheten, har Hans Gillgren, Gillark Design AB, lämnat offert på att upprätta program till en kostnad av :-. Bygg- och plannämnden beslutade , 32 Uppdra till Hans Gillgren att upprätta program för detaljplan enligt lämnad offert Programmet skall upprättas i samråd med Forest Oil Scandinavia AB och miljöprövningsmyndigheten. Lokaliseringsstudie har upprättats utan utvärdering och detaljplaneprogram för den utvalda platsen. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande: Mark etc Bygg- och plannämndens beslut Upprättad lokaliseringsstudie överlämnas till Kommunstyrelsen Ärendet anses avslutat. Ks

17 81 Övr 0129/00 Grundbelopp år 2004 Bygg- och plannämnden skall årligen bestämma grundbeloppet i bygglovstaxan. G-beloppet är för närvarande = 36. Beloppet styrs konsumentprisindex med juli 1995 som basår. (G = 34.0). Index juli 95 = 254,8. Index juli 03 = 276,8. G-beloppet blir då för 2004 = 36,94 och avrundat = 37. Bygg- och plannämndens beslut Grundbeloppet för 2004 ska vara 37.

18 /220 Ekonomisk redovisning Den ekonomiska ställningen redovisas. Bokfört under perioden enligt bilaga. Bygg- och plannämndens beslut Delgivningen läggs till handlingarna.

19 83 Bygg- och plannämndens sammanträdesdagar 2004 Bygg- och miljökontoret föreslår följande sammanträdesdagar för Beredning Bygg- och plannämnd Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December 7 21 Bygg- och plannämndens beslut Föreslagna sammanträdesdagar fastställes. Ordförande kan dock under året vidtaga erforderliga ändringar.

20 84 Delegeringsbeslut Delges och läggs till handlingarna. Byggnadsinspektören anmäler att ansökningar enligt bilagda delegeringsbeslut beviljats bygglov.

21 Västerhångsta 17:30, Svensson Yngve, Risavägen 7, Ljungaverk D 58 Nybyggnad förråd Ånge 3:616, Blomqvist Eva, Köpmang 4, Ånge D 59 Tillbyggnad fritidshus Västerhångsta 1:150, 3G Infrastructure Services AB, c/o Alyata Telecom AB, Västberga Allé 26, Hägersten D 60 Nybyggnad teknikbod Boda 1:194, Häggström Glenn, Klippen 1691, Torpshammar D 61 Tillbyggnad enbostadshus Ovansjö 1:434, Westerlund Torleif o Inga, Ovansjö 285 A, Ånge D 62 Tillbyggnad burspråk Lillboda 1:93, Torps Församling, Box 83, Fränsta D 63 Tillbyggnad garage/förråd Ovansjö 2:131, Thor Peter, Ovansjö 260, Ånge D 64 Nybyggnad garage/förråd Vassnäs 20:9, Lång Roger, Gamla Rotnäsv 950, Östavall D 65 Inglasning altan Hålsnäset 1:19, 3G Infrastructure Services AB, Fabriksg 32, Sundsvall D 66 Nybyggnad teknikbod Vassnäs 1:15, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 67 Nybyggnad mast och teknikbod Julåsen 3:22, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 68 Nybyggnad mast och teknikbod By 2:7, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 69 Nybyggnad mast och teknikbod Saxen 3:1, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 70 Nybyggnad mast och teknikbod Grundsjön 3:1, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 71 Nybyggnad mast och teknikbod

22 Torp-Oxsjön 2:9, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 72 Nybyggnad mast och teknikbod Vassnäs 1:15, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 73 Nybyggnad mast och teknikbod Boltjärn 3:10, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 74 Nybyggnad mast och teknikbod Ålsta Prästbord 2:1, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 75 Nybyggnad mast och teknikbod Kroknäs 1:12, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 76 Nybyggnad mast och teknikbod Backen 5:93, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 77 Nybyggnad mast och teknikbod Västerhångsta 33:1, Svenska UMTS nät AB/Avtalsbolaget AB, Box 366, Falun D 78 Nybyggnad mast och teknikbod Mallberget 1:50, Danes Mekaniska AB, Mejselg 7, Ånge D 79 Nybyggnad verkstad.

23 85 Delgivningar Delges och läggs till handlingarna. Fastighetsreglering berörande By 2:27, 2:57 och 2:65. Kontrollplan PBL för tillbyggnad Ånge 87:6, 87:7 Fritidsboden Kontrollplan PBL för installation av eldstad med rökkanal å fastigheten Västerhångsta 4:42. Kontrollplan PBL för installation av eldstad med rökkanal å fastigheten Vassnäs 2:109 Kontrollplan PBL för installation av eldstad med rökkanal å fastigheten Ovansjö 1:94. Klyvning av Ö 2:49. Avstyckning från By 2:45, 2:51 och 2:52 samt fastighetsreglering berörande By 3:7, 3:10 och styckningslotten A. Kommunstyrelsens protokoll , 185 angående förskoleutbyggnad i Ånge tätort.

24

25

26

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer