Föredragningslista - bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista - bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Föredragningslista - bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 27 mars 2007, Bergåsen (rum 572), kl OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Information om miljöbalken 3 Klaraborg 1:103 nybyggnad carport (dnr Win 07/17) 4 Ånge 70:8 tillbyggnad Minervahallen (dnr Win 07/16) 5 Boltjärn 1:28 m fl ändring detaljplan (dnr Win 07/18) 6 Delegeringsbeslut - bygg 7 Delgivningar bygg 8 Förslag till tillsyn/kontroll 2007 (dnr ) 9 Ansökan om tillstånd att själv få omhänderta avfall Parteboda 4:282 (dnr ) 10 Ekonomisk redovisning 11 Delegeringsbeslut miljö 12 Delgivningar miljö Erik Rapp Ordförande Karin Wennberg Sekreterare

2 Bygg- och miljönämnden (16) Plats och tid Ånge kommunkontor, Bergåsen, tisdagen den 27 mars 2007 Kl Beslutande Erik Rapp, (s) ordförande Anette Lövgren, (s) Linda Sundberg, (s) Ulla Arvidson, (s) Robert Åslund, (s) Kicki Jeschke, (mp) Kurt Pettersson, (s), tj ersättare Peter Olsson, (fp), tj ersättare, ej 26 Ain Liivlaid, (v), tj ersättare Övriga deltagande Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Bertil Holm, byggnadsinspektör, Torbjörn Lindgren, statsarkitekt, Utses att justera Kicki Jeschke Justeringens plats och Ånge kommunkontor, tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Karin Wennberg Ordförande Justerande Erik Rapp Kicki Jeschke ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Ånge kommunkontor Utdragsbestyrkande

3 24 Information om miljöbalken Bakgrund Bygg- och miljöchef Karin Wennberg informerar om miljöbalken Beslut tacka för lämnad information

4 25 Klaraborg 1:103, nybyggnad av carport Dnr Win 07/17 Bakgrund XXXX ansöker om bygglov för nybyggnad av carport 7,5 X 5,8 meter. Fastigheten är belägen inom detaljplan. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser vad avser byggande på mark som inte får bebyggas. Byggnadens yttersta del (taket) hamnar 0,5 meter från fastighetsgränsen mot gatan och 3,5 meter från fastigheten Ånge 1:104 vars ägare har lämnat grannemedgivande. Beslutsunderlag Enligt 8 kap 11 PBL skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om 1. åtgärden inte strider mot detaljplanen 2. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap 1,2och Enligt sjätte stycket får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Innan bygglov beviljas skall berörda ges tillfälle att yttra sig. 6 st berörda har givits möjlighet att yttra sig. Ånge Tekniska förvaltning anser att avståndet 0,5 meter bör vara större. Fler fastighetsägare bör anses vara berörd och ges möjlighet att yttra sig Anette Lövgren föreslår att ärendet återremitteras till bygg- och miljökontoret. Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet skall återremitteras Beslut Ärendet återremitteras till bygg- och miljökontoret, för att bereda ytterligare berörda möjlighet att yttra sig.

5 26 Ånge 70:8, tillbyggnad av Minervahallen Dnr Win 07/16 Bakgrund Ånge Fastighets- och Industri AB, Järnvägsgatan 3, Ånge ansöker om bygglov för tillbyggnad av läktare, 3,5 meter ut från västra långsidan. Ove Skägg, Ånge Tekniska förvaltning har muntligt meddelat att inga erinringar finns. Sökande har upplysts om att fjärrvärmeledning finns mellan gatan och befintlig byggnad. Peter Olsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Beslut Bygglov beviljas Byggsamråd enligt plan- och bygglagen erfordras ej. Innan arbetet påbörjas skall anmälan kvalitetsansvarig lämnas in. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet om lov. Avgift:

6 27 Boltjärn 1:28 m fl. ändring detaljplan Dnr Win 07/18 Bakgrund Danes Mekaniska AB önskar förvärva ytterligare mark på Mallbergets industriområde i anslutning till fastigheten Mallberget 1:50. Ove Westin önskar förvärva mark för att få en buffertzon mellan sin bostadsfastighet Boltjärn 1:72 och fastigheten Mallberget 1:50. Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Boltjärn 1:28, Boltjärn 1:72 och Mallberget 1:50 har upprättats. Enligt lantmäteriet kan fastighetsbildningen inte ske om inte detaljplanen ändras. Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till bygg- och miljönämnden att upprätta förslag till ändring av detaljplanen. Beslut Bygg- och miljökontoret får i uppdrag att begära in offert på planändring. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen ger nämnden uppdraget att ändra detaljplanen.

7 41 Delegeringsbeslut - Bygg Delges och läggs till handlingarna. Byggnadsinspektören anmäler att ansökningar enligt bilagda delegeringsbeslut beviljats bygglov.

8 Ånge 68:5. Swedbank, Stockholm D 1 Uppsättning av skyltar Fränsta 1:53. Swedbank, Stockholm D 2 Uppsättning av skyltar

9 29 Delgivningar Bygg Delges och lägges till handlingarna. Fastighetsreglering berörande Ånge 3:119 och 3:206 Avstyckning från Leringen 2:31 samt fastighetsreglering berörande Mellanleringen 1:14 och Leringen 2:31 och 2:38 Fastighetsreglering berörande Haverö-Viken 1:27 och Snöberg 1:32 Fastighetsreglering berörande Tälje 1:20, 1:21 och Önsta 1:88 Fastighetsreglering berörande Boltjärn 1:90 och 1:92 Fastighetsreglering berörande Klöstre 4:32 och 4:87 Avstyckning från Backen 5:104 och Tirsta 1:37 samt fastighetsreglering berörande Backen 5:104, Tirsta 1:55, 1:37 och 1:38 Fastighetsreglering berörande Gullgård 4:16 och 14:3 Fastighetsreglering berörande Backen 5:89, Östervallsta 3:28, Berge 2:17 och 6:1 Fastighetsreglering berörande Ånge 64:10 och 65:4 Avstyckning Nybo 3:5 Anläggningsförrättning berörande Vallen 2:48 m fl Klyvning av Österhångsta 15:1

10 30 Förslag till tillsyn/kontroll för hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel, naturskydd och djurskydd Dnr Bakgrund Bygg- och miljökontoret har lämnat förslag för tillsyn/kontroll för hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel, naturskydd och djurskydd Beslutsunderlag Förslag till tillsyn/kontroll med hänsyn till miljömål och folkhälsomål 2007 Beslut godta förslag till tillsyn/kontroll för hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel, naturskydd och djurskydd.

11 31 Ansökan om tillstånd att själv få omhänderta avfall Parteboda 4:282 Dnr Bakgrund Till bygg- och miljökontoret har inkommit en ansökan om befrielse från kommunal renhållning för fastigheten Parteboda 4:282. Ansökan avser tillstånd att själv få omhänderta de uppkomna soporna. Beslutsunderlag Bygg- och miljökontorets yttrande Beslut medge XXXX, att på fastigheten Parteboda 4:282 omhänderta komposterbart köksavfall och torrt trädgårdsavfall som uppstår på fastigheten. Besvärshänvisning enligt bilaga

12 Bygg- och miljökontoret YTTRANDE Dnr Karin Wennberg Ansökan om tillstånd att själv få omhänderta avfall fastighet Parteboda 4:282 Sökande: XXXX BAKGRUND Till bygg- och miljönämnden har inkommit en ansökan om befrielse från kommunal renhållning för fastigheten Parteboda 4:282. Ansökan avser tillstånd att själv få omhänderta de uppkomna soporna. Som skäl anges: Avfallsmängderna är mycket små Det avfall som uppkommer omhändertas på fastigheten och förstörs där på plats Omhändertagandet av soporna består av kompostering och eldning av brännbart avfall Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse Olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att ställa en soptunna nästan på vägen eftersom fastigheten är belägen 30 cm från landsvägen och på ett backkrön. XXXX har med ovanstående skäl ansökt om befrielse tidigare och hänvisat till ovanstående skäl. Bygg- och miljönämnden har avslagit ansökan. Länsstyrelsen har avslagit XXXX överklagande av nämndens beslut. Ärendet finns nu hos Tingsrätten (miljödomstolen). ÖVERVÄGANDE När en bebyggd fastighet används regelbundet uppstår förr eller senare avfall t ex grovavfall av olika slag exempelvis glödlampor, uttjänta möbler, vitvaror och gräsklippare, farligt avfall t ex otömda färgburkar och oljeskvättar. I Ånge kommuns renhållning ingår hämtning av sådant även för fritidsboende (1 gång/år). Bränning av brännbart material lämpar sig inte i en vanlig villapanna eller vedspis eftersom det inte går att nå en tillräcklig hög förbränningstemperatur. Detta innebär ett rökutsläpp som kan vara skadligt för människors hälsa och miljön. I miljöbalkens 15 kap 18 stadgas att *kommunen får i enskilda fall tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själva ta hand om avfall som upppkommit hos dem och som annars skall tas om hand av kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön och det finns särskilda skäl för en sådan dispens.* Miljöbalken anger också att möjligheter att själv ta hand om hushållsavfall ska finns med i kommunens planering om hushållsavfall. Detta innebär att i kommunens generella föreskrifter om hushållsavfall ska anges under

13 vilka förutsättningar som man själv får ta hand om hushållsavfall. (Miljöbalken 15 kap 8 ) Av Ånge kommuns renhållningsordning framgår att eget omhändertagande får ske när det gäller komposterbart köksavfall och torrt trädgårdsavfall samt under vilka förutsättningar detta kan göras. Bygg- och miljökontoret bedömer därför att XXXX kan ges möjlighet att omhänderta komposterbart hushållsavfall samt torrt trädgårdsavfall. Övrigt hushållsavfall ska hämtas genom kommunens försorg. Undantaget är sådant avfall som omfattas av producentansvar (ex förpackningar av glas, metall och papper). Detta avfall får transporteras till någon sorteringsplats inom kommunen. När det gäller tunnans placering ur trafiksäkerhetssynpunkt är detta en fråga för verksamhetsansvarige, Ånge tekniska förvaltning. Karin Wennberg Bygg- och miljöchef

14 32 Ekonomisk redovisning Bakgrund Bygg- och miljöchefen redogör för ekonomin t o m Beslutsunderlag Bygg- och miljökontorets yttrande ekonomisk redovisning Beslut lägga redovisningen till handlingarna

15 33 Delegeringsbeslut - Miljö Delges och läggs till handlingarna. Bygg- och miljökontoret anmäler att delegeringsbeslut enligt bilaga fattas.

16 7 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Östernäset 2: Sökande: XXXX 8 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verskamhet bergvärme Fastighet: Ensillre 4: Sökande: XXXX 9 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 43:7, 43: Sökande: Ångeförsamlingen Jehovas Vittnen, Köpmang 16, Ånge 10 Ärende: Föreläggande Östby biodamm Fastighet: Östby 2: Sökande: Ånge Tekniska förvaltning, Ånge kommun, Ånge 11 Ärende: Föreläggande Kölsillre biodamm Fastighet: Kölsillre 1: Sökande: Ånge Tekniska förvaltning, Ånge kommun, Ånge 12 Ärende: Föreläggande Komsta biodamm Fastighet: Västerkomsta 6: Sökande: Ånge Tekniska förvaltning, Ånge kommun, Ånge 13 Ärende: Föreläggande Boltjärn biodamm Fastighet: Boltjärn 3: Sökande: Ånge Tekniska förvaltning, Ånge kommun, Ånge 14 Ärende: Föreläggande Ovansjö biodamm Fastighet: Ovansjö 2: Sökande: Ånge Tekniska förvaltnng, Ånge kommun, Ånge 15 Ärende: Föreläggande Ringdalen biodamm Fastighet: Ovansjö 1: Sökande: Ånge Tekniska förvaltning, Ånge kommun, Ånge 16 Ärende: Föreläggande Parteboda biodamm Fastighet: Parteboda 4: Sökande: Ånge Tekniska förvaltning, Ånge kommun, Ånge 17 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Turingen 4:99

17 Sökande: Turinge Intresseförening- dagis, Pl 998, Överturingen 18 Ärende: Föreläggande upphöra med eldning Fastighet: Mallberget 1: Sökande: Danes Verkstäder AB, Mejselv 7, Ånge 19 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Klaraborg 1: Sökande: XXXX 20 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Gim 1: Sökande: XXXX

18 34 Delgivningar miljö Rekvirering av medel till ekologiskt fiskevårdsområde med flera Påminnelse för årsrapporter (9 st) Oljeutsläpp Juån diesel Beslut från Länsstyrelsen ang överklagat beslut befrielse från kommunal renhållning Parteboda 4: Rapport gällande farligt avfall Sweden Recycling AB Remissvar till Skogsstyrelsen angående anmälan om gödsling av skogsmark - Vassnäs 1:15, 15:1, Nybo 6:1, Kölsillre 1:2 m fl Remissvar till Skogsstyrelsen angående anmälan om gödsling av skogsmark By 2:7 och Vallen 1: Beslut från Bergstaten om undersökningstillstånd för området Häbbersmyran nr 1 i Ånge kommun Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvård, skog och trä i Ånge

19 Slutrapport för projektet God livsmedelskvalitet i Västernorrland, etapp Upphävande av kontrollrapport Ånge avloppsreningsverk Anmälan om cistern Gira bil i Ånge AB Kvartalsrapport nr 4, 2006 MittSverige Vatten m fl Påminnelse om årsrapport (3 st) m fl Påminnelse av miljörapport (5 st) Ansökan om offentlig tillställning - uteservering samt tillståndsbevis - Knutstation Meddelande från Länsstyrelsen ang anmälan om transport av farligt avfall Åkeri Per H Öberg AB Ansökan om offentlig tillställning nattklubbsverksamhet samt tillståndsbevis Hotell Mittlandia Ansökan om bidrag till utförda kalkningsinsatser Minnesanteckningar från träff med kommuner och entreprenörer ang sommarens, höstens och hittillsvarande vinters kalkningar Länsstyrelsen

20 Bekräftelse på mottagen verksamhetsrapport för projektet Naturvård, skog och trä i Ånge Länsstyrelsen Skrivelse från bygg- och miljökontoret angående nedskräpning Parteboda 4: Brunns- och borrprotokoll bergvärme Ånge 47: Mailkontakt med Länsstyrelsen ang kalkningen Beslut från Länsstyrelsen angående överklagande av Länsstyrelsens beslut klagoskrivelse har inkommit i rätt tid Skrivelse angående objekt väg 553 Tirsta Torpshammar, delen Getteråbroarna Vägverket Inspektionsrapport djurhållning Nordanede 1: Inspektionsrapport djurhållning Klöstre 38: Skrivelse från bygg- och miljökontoret gällande erosionsskador Västerhångsta 1:85 och 3: Bygg- och miljökontorets skrivelse ang överklagande av länsstyrelsens beslut Parteboda 4: Protokoll nr 1, Kriminalvården

21 Bygg- och miljökontorets svar på anmälan om byte av reningsanläggning vid Fränsta badhus ÅFA med flera Information om tillsynsbesök fotvård (3 st) Bekräftelse cistern ur bruk Ö 9: Bekräftelse cistern ur bruk Ångebyn 1: Meddelande från Skogsstyrelsen samråd angående skogsgödsling 2007 inom Ånge kommun

22 35 Delgivningar - skrivelser Tillsyn av nedlagda, kommunala deponier Länsstyrelsen Remiss rörande framtagande av förslag på områden av riksintresse för vindkraft Länsstyrelsen Information om årlig information om transportörer, mellanlagrare, återvinnare/bortskaffare m m - Länsstyrelsen Naturvårdsverkets handläggning av utförsel-, införsel-, transit-, import- och exportärenden flyttar till Östersund den 1 februari 2007.

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), tisdagen den 25 mars 2008, Se program Ärenden 1 Justering

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 25 augusti 2005, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Kraftverk inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Emelie Jangholt, miljöinspektör, 57 Johan Lönneborg, byggnadsinspektör, 58 Jenny Lundin, nämndsekreterare

Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Emelie Jangholt, miljöinspektör, 57 Johan Lönneborg, byggnadsinspektör, 58 Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Henry Lundström (S) Anne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2006-11-21 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 14.00-16.20 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(46) Plats och tid Sessionssalen, tisdag 17 mars 2015 kl 08.30 12.45 Beslutande Stig Karlsson (S), ordförande Susann Enstedt Lund (MP), vice ordförande Camilla Engström Degerlund

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12. 1(39) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.15 Lillemor

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 09.00-12.00 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) Malin Sundberg (S) Tord Larsson (S) Per Gunnar

Läs mer