Sammanfattning biläggs Slutliga villkor till Emission 2013/14: # 2 (maj 2014)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning biläggs Slutliga villkor till Emission 2013/14: # 2 (maj 2014)"

Transkript

1 Sammanfattning biläggs Slutliga villkor till Emission 2013/14: # 2 (maj 2014) Sammanfattningar består av information, uppställd i punkter, som är numrerade i avsnitten A-E enligt Bilaga 22 till Prospektförordningen (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG). Då vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det finnas luckor i numreringen. I de fall då ingen relevant information kan ges rörande en obligatorisk punkt har informationen ersatts med en kort beskrivning av punkten och angivelsen ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att delta i denna investering ska baseras på att investeraren gör en egen, noggrann bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av informationen i detta prospekt kan tvingas att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras civilrättsligt ansvarig för den information som ingår (eller saknas) i den här sammanfattningen, eller en eventuell översättning av sammanfattningen, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet, eller inte ger tillräcklig nyckelinformation för ett investeringsbeslut. A.2 Samtycke Ej tillämpligt då inga finansiella mellanhänder får marknadsföra obligationerna. AVSNITT B EMITTENTEN OCH GARANTIGIVAREN B.1 Firma och handelsbeteckning Emittent är PDL Mikrofinans AB (svb), (i det följande benämnt PDL, PDL Mikrofinans eller Bolaget ). B.2 Säte och bolagsform PDL är ett privat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt Aktiebolagslagen (2005:551), registrerat hos Bolagsverket under 2012, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län (Sverige). Vinstutdelningsbegränsningen innebär att bolaget inte är vinstdrivande, och att en stor del av verksamheten sköts av Bolagets styrelse och Advisory Board utan arvode eller annan ersättning. B.4a Trender Under åren sedan finanskrisen 2009 har flera mikrofinansinstitutioner i Nicaragua tvingats till drastiska nedskärningar, vilket ökat behovet av hållbara finansiella lösningar för målgrupperna. Samtidigt har flera internationella finansinstitutioner dragit sig tillbaka från området, inte minst på grund av den rådande Euro-krisen. Sammantaget innebär detta inom överskådlig tid ett ökat behov av finansiella resurser. Detta ökade behov av medel för PRODEL:s verksamhet är bakgrunden till bildandet av PDL Mikrofinans och till emissionen av detta obligationslån. B.5 Bolagsstruktur B.9 Resultatprognos PDL Mikrofinans AB (svb) är helägt av Stiftelsen PRODEL i Nicaragua. PDL har inga dotterbolag. Ej tillämplig då PDL inte är vinstdrivande och inte tillämpar resultatprognoser. B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämplig då inga revisionsanmärkningar föreligger för PDL.

2 B.12 Historisk finansiell information PDL grundades i juni Under det andra räkenskapsåret (2013) genomfördes en emission av obligationer för MSEK 3. Inga väsentliga förändringar har ägt rum i Bolagets framtidsutsikter sedan den senast offentliggjorda reviderade årsredovisningen. Resultaträkning 2013 (SEK 000) Bidrag från ägaren 301,9 Övriga intäkter 11,3 Rörelsekostnader - 314,2 Finansnetto 1,0 Årets resultat 0 Balansräkning 2012 (SEK 000) Anläggningstillgångar 125,0 Omsättningstillgångar 3 005,8 Eget kapital 50,0 Skulder 3 080,8 Summa tillgångar 3 130,8 Summa eget kapital och skulder 3 130,8 B.14 Beroende av ägaren B.15 Verksamhet B.16 Kontroll av bolaget B.17 Kreditvärdighets betyg B.18 Garantins art och tillämpningsområde B.19 Garantigivare Firma och handelsbeteckning PDL:s administrativa och finansiella kostnader finansieras av Stiftelsen PRODEL. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att erbjuda allmänheten att göra en social investering genom obligationslån, säkrade genom garanti av PRODEL. De medel som erhålls på detta sätt används av PRODEL för finansiering av mikrokrediter i syfte att skapa resurser för ekonomisk utveckling och social välfärd för människor som lever i fattigdom i Centralamerika. Detta sker genom att PDL kan tillhandahålla finansiering till den filantropiska verksamhet som dess ägare, Stiftelsen PRODEL, bedriver i Nicaragua, till förmånligare villkor än vad den lokala finansmarknaden erbjuder. Några vinstkrav på bolaget finns inte. PDL ägs till 100 % av Stiftelsen PRODEL, som innehar en styrelseplats i PDL. Denne styrelseledamot är PRODEL:s ordförande, Raul Lacayo. Ej tillämplig då inget kreditvärdighetsbetyg har utgivits till PDL av något kreditvärderingsinstitut, registrerat av Europeiska kommissionen. Den andra emissionen garanteras av PRODEL, som därmed köper upp de obligationer som eventuellt inte kommer att ha sålts till allmänheten upp till totalbeloppet SEK i denna emission. Säkerheten behandlas under punkt B 19. Garantigivare är Stiftelsen PRODEL, som även tillhandahåller säkerhet för de obligationslån, som emitteras inom ramen för detta Grundprospekt. Stiftelsen PRODEL:s firma tillika handelsbeteckning är PRODEL (Fundación para la Promoción del Desarrollo Local).

3 Säte, organisationsform och land Trender Koncernstruktur Resultatprognos Revisionsanmärkning Stiftelsen PRODEL är en icke-vinstdrivande enskild organisation i Nicaragua med nummer 2438 i landets organisationsregister och säte i Managua, Nicaragua. Stiftelsen PRODEL bildades i Nicaragua Då blev ett program, som stötts av den svenska biståndsmyndigheten Sida sedan 1993, en egen juridisk person. Sedan Sveriges regering beslutat upphöra med biståndet till Nicaragua 2008 har verksamheten fortsatt utan Sida-stöd. Under åren sedan den senaste finanskrisen (i Centralamerika sedan 2009) har flera lokala mikrofinansinstitutioner tvingats till drastiska nedskärningar. Det har ökat behovet av hållbara finansiella lösningar för fattiga människor, som i de allra flesta fall inte har tillgång till vanliga banklån. Samtidigt har flera internationella finansinstitutioner dragit sig tillbaka från mikrofinansområdet. Sammantaget innebär detta inom överskådlig tid ett ökat behov av finansiella resurser. Dessutom behöver mikrofinanssektorn stärkas här har Stiftelsen PRODEL:s framgångrika arbete, enligt branschföreträdare, gjort organisationen till en erkänt ledande aktör på området. Förutom PDL Mikrofinans äger Stiftelsen PRODEL 98,72% av Prodel Microfinance Fund S.A. i Panamá, som i sin tur är helägare i Servicios Financieros Globales S.A. (SERFIGSA), ett mikrofinansföretag med socialt ändamål i Nicaragua. Inga ytterligare enheter ingår i koncernen. Ej tillämplig då Stiftelsen PRODEL inte är vinstdrivande och inte tillämpar resultatprognoser. Ej tillämplig då inga revisionsanmärkningar föreligger för Stiftelsen PRODEL. Historisk finansiell information Resultaträkning (MUSD) Finansiellt bruttoresultat Avs. för kreditförluster Administrationskostnader Nedskrivning aktier o andelar Övriga nettokostnader* Årets resultat ,4-0,3-1, ,7 1, ,7 0,7-0,9 0,6-0,3 2, ,7-0,4-0,8-0,1-0,1 1,3 *inkl. bidrag till sociala projekt 0,6 0,1 Balansräkning (MUSD) Tillgångar Skulder Eget kapital 36,5 17,0 19,5 28,6 9,6 19,0 28,3 11,2 17,1 Av tillgångarna på totalt MUSD 36,5 utgör lånefordringarna cirka 68 %, och finansieringen utgörs till cirka 19 % av långfristiga låneskulder medan 53 % (MUSD 19,5) utgörs av eget kapital. De årliga överskotten används till att dels finansiera subvention av infrastrukturinvesteringar och teknisk rådgivning till kommuner, mikrofinansorganisationer och slutkunder, dels fortsätta uppbyggnaden av ett solitt eget kapital.

4 Inga väsentliga negativa förändringar i Stiftelsens framtidsutsikter har ägt rum sedan den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes. Beroende Kontroll av bolaget Ej tillämplig då Stiftelsen PRODEL inte är beroende av något bolag i koncernen. Stiftelsen PRODEL finansierar mikrokrediter för bostadsförbättringar och för småföretagare samt infrastrukturinvesteringar för sociala ändamål. Målgrupperna är familjer som lever i fattigdom i Nicaragua. Vidare verkar PRODEL för att stärka mikrofinanssektorn i landet. Tre av Bolagets styrelseledamöter är medlemmar i PRODEL:s fullmäktige (högsta beslutande organ), vilket säkerställer insynen. Verksamhet Kreditvärdighetsbetyg Säkerhet: art och tillämpningsområde PRODEL kreditvärderas kvartalsvis av ett oberoende, regionalt ratinginstitut. Kreditvärderingsföretaget SCRiesgo bedömde per december 2013 Stiftelsen PRODEL:s kreditvärdighet till SCR A+ (högsta möjliga: AAA) på lång sikt, och SCR 2+ (högsta möjliga: SCR 1) på kort sikt. Samma betyg har lämnats för åren 2011 och Säkerheten för PDL:s fordran på PRODEL och därmed för obligationslånen utgörs av Stiftelsens nettotillgångar i hela balansräkningen (med undantag av tillgångar, som redan pantsatts för befintliga lån). Säkerheten uppgår till högst MSEK 11,5 motsvarande 150 % av det maximala emissionsbeloppet samt avtalade räntor. I december 2013 uppgick PRODEL:s egna kapital till c:a MUSD 19,5 dvs. drygt elva gånger det maximala garantibeloppet. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Slag av värdepapper Obligationerna är skuldförbindelser såsom definieras i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Obligationerna är villkorade och ickesäkerställda förpliktelser för PDL, som i förmånsrätts-hänseende är jämställda med (pari passu) PDL:s oprioriterade, icke-efterställda borgenärer. ISIN-koder: SE resp. SE C.2 Valuta Obligationslånen kommer att utges i svenska kronor, och Stiftelsen PRODEL kommer att säkerställa sin skuld gentemot PDL i SEK. C.5 Eventuella inskränkningar C.8 Rättigheter Ej tillämpligt då det inte föreligger några inskränkningar att fritt överlåta värdepapperet. De obligationslån, som ingår i emissionsprogrammet, utgörs av poster om vardera kronor. De uppgår till totalt minst kronor i den andra emissionen, då denna volym garanteras av Stiftelsen PRODEL. Tillsammans med den emission som genomfördes under 2013 avser Bolaget att nu utöka beloppet inom detta emissionsprogram till totalt högst kronor. Ränta och lånebelopp utbetalas av Euroclear till den som på respektive avstämningsdag är antecknad på konto i PDL:s avstämningsregister för

5 Obligationslånen, eller såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp. Obligationerna är villkorade och icke-säkerställda förpliktelser för PDL, som i förmånsrättshänseende är jämställda med (pari passu) PDL:s oprioriterade, icke-efterställda borgenärer. Ingen rangordning eller inbördes begränsning av rättigheter förekommer mellan dem, som tecknat sig för Obligationslånen. C.9 Ränta, återbetalning och företrädare Obligationslånen utgörs av poster om vardera kronor. I denna andra emission garanterar Stiftelsen PRODEL en försäljning på kronor. Därmed uppgår emissionerna under 2013/14 till sammanlagt högst kronor. Lånen i den första emissionen har en löptid om ett respektive tre år från emissionsdagen enligt val vid teckningstillfället. I denna andra emission lämnas erbjudande om löptider i respektive Slutliga villkor, som överensstämmer med dem som erbjuds vid det första tillfället. Samtliga obligationer löper med en fast, årlig ränta, som fastställs för varje emission under detta grundprospekt, eller utan ränta. I den första emissionen erbjöds 0 % eller 5 % för ettårig respektive 6 % för treårig löptid. I den andra emissionen erbjuds inga obligationer till 0 % ränta; i övrigt motsvarar villkoren dem som gällde i den första emissionen. Räntan löper under hela löptiden, och utbetalas halvårsvis samt vid lånets förfall. Någon ränta på ränta beräknas således inte. Lånen löper från emissionsdagen till motsvarande datum det år, då de förfaller. Därvid återbetalas det sammanlagda beloppet för de utestående obligationerna i sin helhet tillsammans med återstående ränta. Obligationerna är fritt överlåtbara under deras respektive löptid. C.10 Räntebetalningar då värdepappret baseras på derivat Ej tillämpligt då räntan inte baseras på derivatinslag, utan är fast under lånets löptid. Ej tillämpligt då det inte kommer att förekomma någon organiserad handel med Obligationslånen. Obligationslånen kommer inte att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad med avsikt att de skall distribueras eller motsvarande. AVSNITT D RISKER D.2 C.11 Marknadsplats Bolagsrelaterade risker Ett antal riskfaktorer påverkar, och kan komma att påverka, Bolagets förmåga att fullgöra sina åtaganden. De flesta är dock hänförliga till Stiftelsen PRODEL, som ställer säkerhet för obligationerna. Allmänekonomiska faktorer hänför sig till exempelvis förändringar i konjunktur, inflation och ekonomisk utveckling som påverkar målgruppernas efterfrågan på mikrokrediter och återbetalningsförmåga. Även risker, förenade med hanteringen av tillgångar och skulder kan påverka värdet av säkerheten. Marknads- och valutakursrisker skulle kunna leda till ökade kostnader för PRODEL, medan kreditrisker och likviditetsrisker skulle kunna påverka PRODEL:s förmåga att återbetala lånet till Bolaget, och därmed Bolagets förmåga att återbetala obligationerna med avtalad ränta i rätt tid. Bland de operationella riskerna kan nämnas icke ändamålsenliga interna processer och

6 system samt externa händelser som påverkar funktionaliteten och därmed betalningsförmågan. Brister i det legala ramverket och rättssystemet i Nicaragua är juridiska risker, som skulle kunna skada PRODEL:s verksamhet och anseende. Informationsrisker skulle kunna försämra beslut om kreditprövning av samarbetsparter, och därmed såväl säkerhetens värde som betalningsförmågan. D.3 Värdepappersrelaterade risker Investerare har en kreditrisk på PDL Mikrofinans då obligationerna inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. Ingen organiserad andrahandsmarknad finns för obligationerna, och därmed kan likviditetsrisker uppstå om en investerare behöver återfå sitt kapitalbelopp i förtid. Framtida lagändringar skulle kunna innebära skatterisker att investerarnas nettointäkter minskar. AVSNITT E ERBJUDANDE E.2b Motiv och användning av obligationskapitalet Den likvid, som PDL erhåller för obligationerna, skall lånas ut mot säkerhet till PRODEL. PRODEL använder likviden för att tillhandahålla finansiering för enskilda organisationers mikrokrediter till fattiga familjer för småföretagande eller bostadsförbättringar, liksom medel till kommuner i Nicaragua för investering i basservice i fattiga bostadsområden. E.3 Erbjudandets villkor Obligationslånen representeras av obligationsposter, vardera med ett nominellt belopp om SEK , som även är minsta handelsbelopp. Löptiden bestäms för varje emission. Den uppgår vid båda emissionstillfällena under detta grundprospekt till ett eller tre år, räknat från emissionsdatum. Obligationslånen löper med en fast, årlig ränta, eller räntefritt. Räntevillkoren fastställs för varje emission. Vid föreliggande emissionstillfälle uppgår räntan till 5 % för det ettåriga lånet och 6 % för det treåriga lånet. Räntan räknas från emissionsdagen till återbetalningsdagen. Obligationslånen förfaller till betalning med hela sitt kapitalbelopp på återbetalningsdagen. Räntan betalas halvårsvis under lånets löptid på datum som bestäms för respektive emission, samt i fråga om återstående ränta på återbetalningsdagen. Om en sådan dag inte är en bankdag skall återbetalningsdagen anses infalla på närmast påföljande bankdag. Teckningsperiod för den andra emissionen: 1 maj 30 maj E.4 Intressen i Bolaget E.7 Kostnader för investeraren Ej tillämplig då inga intressekonflikter i samband med emission av obligationerna föreligger. Ej tillämpligt utöver Courtage och eventuell kostnad för innehav av konto hos Euroclear.

PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån. Grundprospekt 2014/15

PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån. Grundprospekt 2014/15 PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån Grundprospekt 2014/15 Oktober 2014 Friskrivningar Detta Prospekt, som har ingivits till Finansinspektionen för godkännande, har upprättats

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 28 maj 2014. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 5 juni 2015. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 10 juni 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET Offentliggjort den 31 oktober 2012 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank SEB Nordea SEK Securities Swedbank Begäran om godkännande

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea SEK Securities

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Generellt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Concent Hyresfastigheter AB (publ) ( Concent Hyresfastigheter

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000.

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000. EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000. ANMÄLNINGSPERIODER Anmälningsperiod 1: Till och med 1 mars 2013 Anmälningsperiod 2: 4 mars 12 april 2013 Anmälningsperiod

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 7 maj 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Ledarbank:

Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 7 maj 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Ledarbank: Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 7 maj 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB Emissionsinstitut:

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012 EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer